Werkgevers voor afschaffen! Nij /0PC ifbcicl melk- en huursubsidies aan Md >06V6r Met compensatie in de lonen Jonge Japanner wierp steen Japan Plechtigheid in keizerlijk paleis viert huv/elijk van Akihito en Mits iko Papoea skrijgen konijnevlees op tmenu Straatsburg terug Vermoord meisje lag verkoold in greppel AO W-overschot: 150 miljoen Cefa maakt speelfilm over emigranten Decentralisatie Waarschuwing tegen tè optimistische kijk M ■••••■••••••••••••••••••••••a Achterhaald MENSENZEE IN TOKIO Één posttarief in klein Europa Op verzoek van de formateur Fire rlnpn mi Prof. De Quay sprak ook met mr. Blaisse en drs. Korthals Nieuwe premier in Wit-Rusland Peter Koen als regisseur r g O, JL iisxyröxst t/ OPAAMEN IA ROTTERDAM VRIJDAG 10 APRIL 1959 "N V. Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4267 Hoofdredacteur: Ür J A H J S BRUINS SLOT A DE 24-jarige Mitsjiko Sjoda, dochter van een meelfabri kant, is vanmorgen de vrouw ge worden van de 25-jarige kroon prins Akihito van Japan. De hu welijksplechtigheid van slechts een kwartier in de houten tempel van het keizerlijke paleis te Tokio betekende een breuk met een eeuwenoude traditie. Het was voor het eerst in 2000 jaar dat een meisje uit de burgerij huwde met een I ld van de keizerlijke familie. Rotterdam: *vitte ae vviiüsiraut zo iciet. noiuu itt i.j Poetbua 1112 - Postgiro No. 424519. Kiacbtendienst abonnementen 18.3U-i9.30 u Zaterdags 1728 uur. Telefoon 155700 •i-Grarenbage: Huygenspfeln 1 - Telefoon 183467 <3 lijneni Postbus 1091 Postgiro No. 424.167 Kiacbtendienst: 18.3019.30. Telef, 362369 Oordrecbt: Spulweg 132 - Teief. 4570. gebied»»: Lange Raven 73 Telef. 67486. Jtboonementsprijs SI cent per week, I 2.09 per maand, 7,#0 pei cwartasL bo»e nummer» 16 emt. Verschijnt dagehjKs IhoiAM- (Geldig iot morgenavond) WEINIG VERANDERING LN TEMPERATUUR Half tot ztvaar bewolkt met plaatselijk enkele buien Weinig verandering in temperatuur. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Morgen: Zon op: 5.55 Maan op: 7.36 Onder: 19.29 Onder: 22.57 e herziening van de provinciale D wet, welke thans aanhangig is gemaakt heeft zeker geen dynamische betekenis. Zonder meer zal er onder de nieuwe Provinciewet niet zo heel veel veranderen. In een reeds eerder gegeven beschouwing hebben we er op gewezen, dat van grote betekenis zal zijn wat de provinciale staten zelf er van maken zullen. En dan kan nu wel reeds gezegd worden, dat dit in de ene provincie meer zal zijn dan ir. de andere. Belangrijker dan het tot stand ko men van de nieuwe wet moet geacht worden zowel met het oog op de zelf standigheid als de ontplooiingsmoge lijkheid van de provincie, de houding in het algemeen van het Rijk tegeno ver de provincie en de houding van de provincie zelf. De centralisatiedrang van hit Rijk. vooral na de oorlog wel met woorden afgewezen, doch metterdaad toch zeer sterk aanwezig, is niet bevorder lijk voor de provinciale zelfstandig heid. Gelukkig, dat juist in de laatste jaren van verscheidene kanten de be langstelling voor de provinciale taak en zelfstandigheid is toegenomen. ET dankbaarheid ma keu we er ge wag van, dat de memorie van toelichting op het ontwerp Provincie wet met zovele woorden wijst op het grote belang van de inschakeling van de provinciale besturen bij de uitvoe ring van de rijkswetgeving, zowel nieuwe als reeds bestaa'nde. Bij de toenemende bemoeiingen van de rijksoverheid, aldus de toelichting, zal de aandacht bij voortduring ge richt moeten zijn op de wenselijkheid van deze decentralisatie. Naast het werk dat te deze aanzien de Decen tralisatiecommissie verricht, gaat het departement van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en P.B.O. na, in samen werking met andere departementen, of en zo ja, op welke onderdelen van gedeconcentreerde op gedecentrali seerde uitvoering kan worden overge gaan. Het is te hopen, dat deze arbeid vruchten zal dragen. Eenvoudig zal dit niet gaan. Men laat nu eenmaal niet gemakkelijk los wat men heeft. Dat betreft ook het Rijk. Bovendien vormen de traditie van de staatsdienst, 't verantwoorde lijkheidsgevoel voor de belangen van 't geheel, de gedachte, dat vanuit 'n centraal punt de zaken beter kunnen worden overzien, beletselen, die de kans op de gewenste decentralisatie tot een minimum terugbrengen. Niettemin zal het streven toch in die richting moeten gaan. DE provinciale besturen, actief al lerlei nieuwe taken ter hand ne mend, zullen zelf evenwel ooi. er op bedacht moeten zijn, dat zij de cen tralisatie niet bevorderen. Ook daar op wijst de memorie van toelichting ais gezegd wordt, dat de ministers verwachten, dat het gezond verstand de provinciale besturen er in het al gemeen eveneens van zal weerhouden zich te zetten op de stoel der bestu ren van de gemeenten en waterschap pen en taken ter hand nemen welke evengoed of beter in lokaal verband behartigd kunnen worden. Want ook wanneer de provinciale besturen de aan hun activiteit naar beneden in acht te nemen grenzen zouden over schrijden, zou immers 't algemeen belang in ernstige mate geschaad worden. (Van een onzer verslaggevers) Voor afschaffing van de overheids subsidies op de melk en op de huren pleitte in Utrecht de heer A. Borst, voorzitter van het Verbond van protes tants-christelijke werkgevers in een rede voor een. bnitengewone ledenver gadering van deze organisatie. De heer Borst ging er van uit, dat een huur- en melkprüsverhoging, die uiteraard het gevolg zouden zijn van de afschaf fing der subsidies, gepaard zullen gaan met een compensatie In de ionen. Ter beperking van de loonkosten verhoging zou de compensatie voor de huurverhoging de vorm van een bijslag moeten dragen. "Voor de melk zou een opheffing van de subsidies een verhoging van de straatprjjs van 3 tot 4 cent per liter ten gevolge hebben, zo berekende de heer Borst. Wat de in 1957 verstrekte huurbij- slag betreft, die reeds op 1 juli 1958 in de lonen zou worden verwerkt: indien de economische situatie zich daartegen niet zou verzetten, zal zo betoogde de heer Borst thans voor de be drijfstakken de mogelijkheid tot ver werking moeten worden opengezet. De heer Borst pleitte verder voor de ook door de confessionele vakbonden gepropageerde vrijere ioonvorming. die, mits bedrijfstaksgewüze toegepast, het prijspeil niet nadelig hoeft te be- invloeden. Trouwens, afgezien van de nadelen van prijsverhogingen voor de consument: er zijn ondernemingen, die werken op een markt, die eenvoudig geen prijsverhogingen verdraagt, en daar moet terdege rekening mee ge houden worden. Inkorting vau de arbeidstijd kan, zo zei de heer Borst, siechts plaatsvinden indien deze door een daardoor te ver oorzaken extra-produktiviteit wordt gemotiveerd. Wat de „ruimte" in de economie be treft: de heer Borst waarschuwde tegen een te optimistische kijk op de moge lijkheden. Het wegwerken van het te kort op de betalingsbalans is bepaald niet te danken aan een verhoogde pro- duktivlteit, maar naar uit de cijfers blijkt o.a. aan de verminderde inves teringen door het bedrijfsleven. De door de heer Borst aangeduide problemen werden tijdens de middag vergadering van het verbond bespro ken door een forum, dat werd gepresi deerd door de heer H. H. Wemmers, directeur-voorzitter van de Staats mijnen in Limburg. Een 19-jarige jongeman heeft vandaag «•en steen geworpen naar het keizer lijk bruidspaar toen het door de drukke straten van Tokio reed na voltrekking van het huwelijk. Na de steen te hebben geworpen, die het keizerlijk rijtuig miste, trachtte de dader, de werkloze Kenetsoe Nakayama. naar voren te dringen om in het rijtuig te klimmen. Gendarmes grepen hem echter vast en namen hem mee. terwijl Nakayama riep: „Er is geen keizerlijk systeem. Waarom moeten zoveel mensen van de straten worden weggehouden?" Volgens een bekendmaking van de politie heeft Nakayama na zijn arrestatie verklaard, dat hU van zUn jongste jaren af een fel tegenstander van het keizerschap is geweest, maar dat hij niet de bedoeling had het paar te vermoorden. De verwerkelijking van de decen- traüsatiegedachte is niet eenvoudig, zeker niet in deze tijd. Als de lagere organen met betrekking tot de finan ciering van de taken, welke verricht ffioeton worden, totaal afhankelijk z'jn van de landsregering, wordt de centralisatiegeest bevorderd. Beper kingen kunnen in een bepaalde perio de noodzakelijk zijn, maar 't zou on juist zijn, indien de belemmeringen, daaraan de lager organen gebonden eerden teneinde zelfstandig op de ka pitaalmarkt te opereren, als normaal worden beschouwd. De regering zal er n ook niet al- een met woorden, maar ook met ae daad naar moeten strev de de centralisatie te bevorderen, zulks me- ter verhoging van de kracht van ons volk. EEN beeld uit nijver Rotterdam. Rondom, boven en onder de Nieuwe Maas worden nu of in de naaste toekomst vele werken uitgevoerd die straks in belangrijke mate het karakter van Neder lands tweede stad zullen bepalen. Deze foto laat daar van het een en ander zien. Aan de Leuvebavensluis (op de voorgrond) wordt hard gewerkt. Dit project is van het grootste belang voor de waterkering. Tot nu toe Iopen^namelljk steeds bti storm de kaden aan de rechter Maasoever, die men op de foto ziet, onder water. De nieuwe slnis zal in de toekomst moeten voorkomen dat dit gebeurt. Daartoe zal onder andere ook. zodra de sluis klaar is. de oude vaargeul naar de Leuvehaven, het binnenvaart centrum worden gedempt. Via de sluis, die bü hoog water kan worden gesloten, blijft het verkeer van deze haven naar de Nieuwe Maas echter mogelijk. Waar men nu nog aan de rechter Maasoever een vrU kale vlakte ziet vroeger de plaats van de beroemde Boompjes komt de Maasboulevard, een brede pro- menade langs de rivier, waar het een verademing zal zijn om langs het water te wandelen. Langs deze boulevard komen hoge gebouwen. Een bankgebouw is al klaar; aan een kantoorgebouw wordt, zoals de foto toont, gewerkt. Onder de andere gebou wen die men er in de toekomst nog hoopt te zetten is een hotel-restaurant. Verder op de achtergrond ziet men de Willemsbrug, een verkeersörug die de beide deien,_van Botterdam verbindt, en de spoorbrug. In de verre toekomst zal de Willemsbrug moeten verdwijnen om plaats te maken voor een tweede, zeer brede verkeerstunnel, die nodig is om hei verkeer van noord naar zuid te verwerken. Daarachter komt, naar het zich iaat aanzien, al bin nen betrekkelijk korte tijd de metrotunnei. Hierover zal de Rotterdamse raad binnen zeer korte tijd een principiële beslissing moeten nemen. En, de Rotter dammers kennende, verwacht men niet anders of deze tunnel komt er. En spoedig. De waarheid heeft de leugen in de NRC en tot in Het Vrije Volk toe ach terhaald. Een dag nadat dit laatste blad onder een aparte kop het verzin sel bracht dat wij gisteren in ons hoofdartikel hebben overgenomen en aan de kaak gesteld, schrijft 't Vrije Volk midden in een lang verhaal: De a.r. kwamen bijeen, maar de brief van dr. Bruins Slot was toen al weg. In de NRC is het bericht op soort gelijke wijze gerectificeerd. Maar het kwaad is gedaan. Het sensationele verhaal blijft han_3n. De terloopse rectificatie valt niet op. T/ROONPR1NS Akihito en Mitsjiko Sjoda,gehuld in kledij, waarmee zij in het huwelijk zijn getreden. Deze foto is door Associated Press radiografisch van Tokio naar Montreal (Canada) verzonden en vandaar per radio naar het AP-bltreau te Amster dam. Deze foto. werd in Amsterdam ontvangen binnen een half tmr, nadat Associated Press in Tokio met de uit zending ervan was begonnen. Bij de eigenlijke huwelijksplechtig heid was slechts de opperpriester van de tempel aanwezig. Gezeten qp een maf naast haar prins hoorde Mitsjiko Sjoda zwijgend toe, hoe Akihito van een perkamenten rol een boodschap aan de godin Amaterasoe voorlas, waarin hij verklaarde dat hij huwde met de vrouw die aan zijn linkerzijde zat. Het altaar van de godin was voor hun blikken verborgen achter een bamboescherm. In de hal van de tem pel. achter een dik wit zijden gordijn, stonden kamerheren en eredames. Bij de huwelijksplechtigheid zei Mitsjiko geen woord. Haar zwijgende aanwe zigheid was voldoende. Nadat de prins het document had voorgelezen, legde de priester zwijgend de rol perkament op het altaar, naast de takken van de gewijde Sakakiboom die Akihito en Mitsjiko tevoren van de hoge priester in ontvangst hadden ge nomen en voor het altaar neergelegd. In de tempel hadden de verloofden zich bij hun binnenkomst diep gebo gen voor de drie symbolen van het keizerschap: de spiegel, het zwaard en de juwelen. Bij deze symbolen ston den als offerande rijst, rijstwijn, zee brasem, groenten, zeewier en fruit. De 0 P NIEUW-GUINEA worden op ogenblik konijnen ingevoerd, hl gebied van de Wisselmeren °eeft men namelijk een groot tekort «M dierlijke eiwitten in het menu an de Papoea-bevolking. Af en toe *®t konijnenvlees zou daarin ver- Miering kunnen brengen. Uaarom wordt op het ogenblik Py,et"w°gen of men op grote schaal ot konijnenteelt zal overgaan. Men begonnen gecontroleerde proe- vfïv nemen met het fokken van «nSjnen ia hokken. Met het oog op het gevaar, dat de invoer van konijnen voor land en tuinbouw kan opleveren, is tevens in een goed omrasterde ruimte een proef ingezet om na te gaan of geïmporteerde konijnen zich in het regenrijke Wisselmerenge bied in liet wild kunnen handha ven. De kans hierop wordt niet groot geacht, maar in afwachting van de uitslag van de proef zijn de invoer, het vervoer, het bezit en de verkoop van konijnen in het Wis selmerengebied verboden. Men wil namelijk wei tot tedere prijs voorkomen, dat de konijnen bezit van Nieuw-Guinea zullen ne men, zoals ze indertijd van Austra lië gedaan hebben. ruimte van vier bij zes meter werd verlicht door twee olielampen. Nadat het document op het altaar was geplaatst begaf de kroonprins zich. gevolgd door zijn vrouw, naar de hal van de tempel, waar zij in tegen woordigheid van hun gevolg rijstwijn dronken die de hoge priester in een eenvoudige wit porseleinen beker schonk. Miljoenen Japanners hebben vla de televisie de aankomst en het vertrek van de kroonprins en zijn bruid kun nen zien, doch de enige getuige bij de eigenlijke plechtigheid was de priester. Leden van de keizerlijke familie, (met uitzondering van de keizer zelf en zijn echtgenote), familieleden van de bruid, de leden van de regering en het parlement (op de drie communisti sche afgevaardigden na, die verstek lieten gaan) en honderden andere ge nodigden zagen vanaf speciale tribu nes op het tempelterrein Akihito, die een wijd gewaad van oranje zijde droeg, arriveren, spoedig gevolgd door Mitsji ko. die onder een cape van rood da mast met een sleep van drie meter twaalf zijden kinomo's droeg, een ge wicht van vijftien kilogram. Haar hoofd was gedekt door een zwarte pruik gemaakt van menselijk haar van twee meier lengte. (Van een onzer verslaggevers) Er is overleg gaande tussen zes EEG- landen betreffende één posttarief. De bedoeling is te komen tot een uniform tarief tegen uniforme voorwaarden. Het Beneiux-tarief heeft men hier als voorbeeld genomen. Naar men zegt zou vooral voor hei bedrijfsleven veel voor deel verbonden zijn aan een £EG- UrieX. DE formateur, prof. De Quay, heeft hedenmorgen achtereenvolgens ontvangen drs. II. A. Korthals (VVD) en mr. P. A. Blaisse (KVP). Vanmid dag zou hij een gesprek hebben met de uit Straatsburg teruggeroepen vice- voorzitter van het Europese parlement, drs. C. P. Ilazenbosch (ARP) en prof. dr. P. P. van Berkum, hoagleraar in de theoretische economie aan de R.-K. Economische Hogeschool in Tilburg. Men vermoedt, dat prof. De Quay aan laatstgenoemde de portefeuille van Economische Zaken zal aanbieden. Zijn gesprek met drs. Korthals zal vermoedelijk hebben gegaan over de portefeuille van Defensie en van Ver keer en Waterstaat. Aanvankelijk dacht men, dat de heer Korthals de post van minister van Defensie zou am biëren, maar later verluidde het, dat hijdit ministerie in verband met zijn gezondheidstoestand te zwaar achtte en daarom de voorkeur gaf aan het departement van Verkeer en Water staat. De positie van mr. Blaisse is nog niet duidelijk. De formateur kan hem zowel staatssecretaris aan het departe ment van Buitenlandse Zaken maken, als belasten met een eventueel nieuw te vormen departement voor Europese Zaken en Buitenlandse Handel. Verder vernemen wij dat op ver zoek van prof. De Quay de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Luns, die in Washington de Navo-raad heeft voorgezeten, zaterdag naar Ne derland terugkeert. Gisteren heeft prof. De Quay ge sprekken gevoerd met de ministers Cals, Helders, Struycken, Van Aartsen en Staf. Over de inhoud van deze ge sprekken is vrijwel niets bekend ge worden. Het schijnt inderdaad zo te 7.ijn. dat momenteel ernstig wordt over wogen het departement van Zaken Overzee, dat oorspronkelijk bij een inder departement zou worden on dergebracht, te handhaven. Men ver wacht nl moeilijkheden met de West wanneer voor de koninkrijk-aange- tl meer zou kunnen optreden. Verder meent men in Den Haag, da: het ook moeilijk is het departement van Zaken Overzee op te heffen, nu in Nieuw-Guinea ontwikkelingsplan nen op stapel staan, die de grootste aan dacht van het moederland verdienen. Maar. dat is ook wel bekend gewor den, het is nog niet zeker of prof De Quay inderdaad het departement zal handhaven. Veel hangt af van de gesprekken, die hij vandaag heeft gevoerd en morgen nog hoopt 1 te voeren. Aangenomen wordt, dat de formateur nog wacht op minister Luns Minister Luns is nauw betrokken bij het Nieuw-Guineabeleid en bij de Europese zaken, waarvoor men, zoais wij gisteren meldden, een nieuwe fi guur wil creëren. Uiteraard speelt ook een roi, welke posten de liberalen zul len willen bezetten. Het is begrijpelijk dat de formateur in dit stadium van zijn gesprekken dan ook weinig los- (Van onze correspondent) JN een greppel langs een stille pol derweg in de omgeving van Axel heeft een postbode gistermorgen het stoffelijk overschot gevonden van een naar schatting twintig jaar oud meis je. Op een klein stuk van die henen na. was het lichaam geheel verkoold. Het bleek met benzine overgoten en daarna in brand gestoken te zijn. Door sectie werd later vastgesteld, dat de dood is veroorzaakt door een kogel in de hersenen. De politie neemt aan, dat hier spra ke is van een moord, die vermoedelijk elders misschien wel in België is gepleegd. Sporen hebben namelijk uit gewezen, dat het meisje, vermoedelijk bloedend, uit een auto is gedragen en in de greppel neergelegd. Daar heeft de moordenaar zich op de bovenver melde wijze van het lichaam willen ontdoen: ter plaatse heeft men een zwartgebrande plek aangetroffen. Het meisje, dat nog steeds niet is geïdentificeerd, droeg nog de resten van een mantel, een bruine spijker broek en nylonkousen. Als verdere aanknopingspunten heeft men een lage zwarte schoen, een ring met blauwe steen en een medaillon. Be vondst is voor de politie nog steeds een raadsel. In Zeeuws-Vlaan- deren wordt, voor zover bekend, nie mand vermist. Uit België zijn wel be richten over vermissingen binnengeko men. Artsen, die in het Julianaziekenhuis te Terneuzen sectie hebben verricht, stelden vast. dat de moord woensdag avond moet hebben plaatsgehad. De gruwelijke wijze, waarop de da der te _werk is gegaan, werd van po litiezijde welhaast een unicum in de Nederlandse misdaad genoemd. Bij het onderzoek ter plaatse waren ook autoriteiten van de Belgische jusHtie aanwezig, Vorig jaar beeft het Nederlandse volk 150 miljoen gulden meer aan AOW-premie betaald dan het bedrag dat aan bejaarden is uitbetaald plus As administratiekosten. Dit blijkt uit de cijfers die minister Beel aan de Eerste Kamer heeft ver strekt. De premie-opbrengst bedroeg namelijk in 1958 f 1070 miljoen. Aan uitkeringen en aan administratiekosten werd besteed 920 miljoen. In de toekomst hoopt men. althans voorlopig, uit dit aanzienlijke restant de uitkeringen van de weduwen- en wezenwet te betalen. Tichon Klselew, de voormalige tweede secretaris van de communis tische party In TVlt-Ruslsad, is tot premier van deze Sowjet-repabliefc gekozen. Onlangs hebben regerings- en par tijleiders in Wit-Rusland bloot ge staan aan feile kritiek, omdat er zich door hun toedoen „ernstige tekortko mingen" hadden voorgedaan bij de uitvoering van de economische plan nen. Kiselew werd op een bijeen komst van de opperste Sowjet van de republiek gekozen tot opvolger van Nikolai Efremowitsj Avchimowitsj, op wie hij vorige maand in een rapport namens de partij kritiek had geoefend. (Van een onzer verslaggevers) De Christelijke Fümactie begint deze zomer met de produktie van een eigen speelfilm. Ter gelegenheid van het I2t/.-jarig bestaan van de Cefa heeft het hoofd bestuur besloten een produktiefonds in te stellen ter bevordering van de pro duktie van Nederlandse speelfilms. Speciaal wordt gedacht aan de ver vaardiging van kinderfilms, waaraan grote behoefte blijkt te bestaan, omdat op dit gebied weinig wordt geprodu ceerd. legenheden geen ministeriële figuur! De eerste opdracht is al door de Cefa verstrekt. Het wordt een kinderfilm, cue deze zomer voor een groot deel wordt opgenomen in de haven van Rotterdam. Op 1 november zal de film klaar zijn. Het verhaal speelt zich af rond een "aar ,Aus,t/a'ië emigrerend, gezin, dat met de Willem Ruys uit Rotterdam vert-' <t, De verwikkelingen, die zich vooiM.-n als het oudste zoontje vlak voor het vertrek van boord loopt, vormen het gegeven. De film duurt ruim een uur. Er bestaan plannen om een helikon- ter in te schakelen, die het zoontje S^,e,r aa" boord brengt, voordat de Willem Ruys het zeegat uitgaat De regie van de film is in handen van televisieregisseur Peter Koen De camera wordt gehanteerd door Didier van Koekenberg. De Cefa houdt zeil de algehele leiding.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1