Vastberaden burgemeester in Utrecht NEDERLANDSE STEUN ZEER GEWAARDEERD Eén nieuw bedankje voor prof. De Quay Wilma in ambulance-auto te Londen overleden Injectie met geweer Vermist meisje uit Veenendaa! is terecht DULLES verergerd r Een nieuwe dag Overstromingen in Zuid-Amerika Amerika wil géén grotere kaasimport Surïnaamse jeugd hielp Ingrid DUBBELE BLOEMENHULDE Ir. Minderlioud wees Landbouw af Formateur ontving drs. Schmelzer Dr. Van Beiiram in stilte begraven Vlak bij doel van ivwereldreis Twee marinemannen op Texel gedood TEMPERATUREN WEER OMHOOG Amersfoortse meent „stille getuigen'" te herkennen '~h-lêk WOENSDAG 15 APRIL 1959 Directeur'. H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No.427I Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 99 Gevaar voor vrede (Van onze parlementaire redacteur) Prof. De Quay heeft één nieuw bedankje gekregen: ir. A. P. M. Minder houd, directeur-landdrost in de Noordoostpolder, bedankte vanmorgen voor het departement Zit verder pag. 3, 6e kol. van. Landbouw, dat de formateur hem had aangeboden. Mr. Beerman Economische Zaken Tussentijdse balans In Monnikendam gevonden Churchill Amerikaans ereburger Niet naar Parijs AXELSE MOORD Piaatvervangend chef Generale Staf win* öe w Uns» raai 2a xeiet. i mvoo (6 jj Pcwtbta* 1113 - Postgiro Ka. 42451Q Klachtendienst abonnementen: 18J30-i9j3o uu Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 Huygenspfein 1 - Telefoon 183+67 13 lijnen i Postbus 1091 Postgiro No. 424667. Klachtendienst; 18.30—19.30. Telef. 36256S Spuiweg 132 - Telef. 4370. Lange Haven 75 Telet. 67466. Ibonnementeprijj 61 cent per week, t 2.65 per maand, t 7.90 pc cwarusl. Losse nummem m «eet. Verschijnt dageiuk- aatterdam: s-Grareabage üocdrsent: jekledun: (Van onze militaire medewerker) .N elk leger moet naast de zorg I voor een goede materiële uitrus ting en een grondige kennis van het gebruik daarvan ook grote aandacht worden besteed aan het morele ele ment. Tot dusver heeft men op dat punt in het Westen nog weinig gedaan in te genstelling tot liet Oosten waar men het instituut van de politieke commis sarissen kent. Deze heren, die men van hoog tot laag aantreft, hebben voor alles de taak de innerlijke kracht van de troep te versterken door daaraan het gees telijke fundament van het communis me te geven. De noodzaak hieraan aandacht te lrh»nten bleek tijdens de Koreaanse oorlog toen de Amerikaanse krijgsge vangenen geen geestelijke afweer ble ken te hebben tegen de communisti sche hersenspoelingen. Van toen af is de mentale vorming bij de Amerikaanse strijdkrachten door specialisten op dit terrein krach tig ter hand genomen en dit voorbeeld Is door andere landen gevolgd. Het Westduitse leger heeft b.v. cur sussen voor leiderschap geopend en voor dit deel van de vorming een af zonderlijke inspecteur-generaal aan gesteld. Uiteraard is zulk een bijzondere sandacht in Duitsland nodig om niet weer nazi-isme of enige andere vorm van totalitarisme de kop te doen op steken, Maar ook in een land als het onze zal men toch niet kunnen vol staan met de afgedwongen discipline, doch zal de innerlijke kracht, die zich handhaaft ook onder de moeilijkste omstandigheden, het zuurdesem moe ten zijn dat het geheel doordringt. Tot au toe werd hieraan bij or.s wei nig gedaan omdat hiervoor specialis ten nodig zijn, wil men niet in ernsti ge vormen van dilettantisme verval Int. ZIER verheugend ia, dat er thans oók in on* land op dït gebied, mi1 wij van welingelichte zijde ver namen, een nieuwe dag gaat aanbre ken. Er zal een kern van geselecteerde officiëren, in totaal 17, worden ge- vortnd die daarna als een'aneeuwbal hud Séható verdér zulle»; -verbreiden onder de. parate troepen totdat de ge hele troep zal zijn „bewerkt". Daartoe zal begin mei op de Ernst Sillemhoeve een cursus worden ge opend, die met onderbreking van de maand augustus tot 1 november zal duren. Deze cursus zal onder leiding staan ran majoor-veldprediker ds. R. J. van Pagee. Een tiental bekwt me docenten tal college geven over tal van socio logische aspecten van onze heden daagse maatschappij, docenten zowel uit de kerkelijke als de buitenkerke lijk* wereld. Kennelijk heeft men een grootste ge mene deler gevonden van opvattingen welke door allen wordt aanvaard en waardoor het mogelijk wordt ons le ger moreel sterker te maken, zulks ter opvulling van het vacuüm dat thans bestaat Hoewel de aanvankelijke doelstelling zich meer richt op het probleem hoe bij officieren en onderofficieren bet gebrek aan de juiste mentaliteit te verbeteren in hun optreden tegenover ondergeschikten, ligt de uiteindelijke doelstelling toch veel breder, nl. „er moet bereidwilligheid zijn tot het ver staan van meerderen, gelijken en minderen en een principiële geneigd heid tot voorlichting". NATUURLIJK zijn van deze nieu we ontwikkeling geen onmiddel lijke resultaten te verwachten. Deze zullen eerst geleidelijk aan kunnen doorwerken. Voorshands draagt de op zet uiteraard nog een experimenteel kwak ter.' De uiteindelijke organisatie zal pas op grond van de opgedane er varingen kunnen worden vastgelegd. Een voornaam punt is echter reeds de erkenning dat dit werk is voor spe cialisten. Verder is belangrijk dat daas het onmisbare complement van hat materiële, nl. het morele, de ïk&ta krijgt die het verdient. Het is duidelijk dat we de thans ondernomen •iap, welke een initiatief zou zijn van d* huidige chef staf, een gelukkige vinden. (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Koudere nacht, morgen zonnige perioden, op de meeste plaatsen droog weer en hogere middagtemperaturen. Overwegend matige zuidelijke -vind. Morgen: Zon op: 5.14 Maan op: 11.35 Onder: 19.38 Onder: 2.07 Brandt: Berlijn weet van geen wijken Tienduizenden mensen zijn dakloos geworden door overstromingen in Bra zilië, Argentinië en Urugay, aldus wordt uit Rio de Janeiro en Buenos Aires vernomen. Het water in de rivieren is verschei dene meters gewassen. Gevreesd wordt dat de toestand langs de oevers van de trechtermond van de Rio de la Plata, waar duizenden mensen hun woningen hebben moeten verlaten, nog ernstiger zal worden. Ook zijn duizenden mensen in de Argentijnse provincies Entrerios en Corrientes dakloos geworden doordat de rivier de Uruguay buiten haar oevers is getreden. De overstromingen zijn het gevolg van 7,ware regenval. (Van een onzer verslaggevers) WIJ zullen in de komende maanden een goed zenuwgestel no dig hebben. Maar men zal ons niet op de knieën krijgen. Wij hebben geen wapens, maar we he"bben rechten en goede en vooral sterke vrienden". Deze moedige woorden sprak gis termiddag een moedig man in de Stadsschouwburg van Utrecht voor een groot en aandachtig auditorium: de veelbesproken burge meester Willy Brandt van dè meestbcsproken stad ter wereld, West- Berlyn. Langzaam en zeer nadrukkelijk sprekend toonde Brandt aan. dat West-Berlijn niet alleen door de wil van de mensen met het Westen verbonden is, maar ook door fundamentele levensaspecten. West- Berlijn is economisch gezien voor 98 procent met het Westen ver bonden. Ook vóór de oorlog was Berlijn sterk westers georiënteerd. Nederland neemt een belangrijke plaats in bij de handel met Ber lijn. Het staat niet alleen aan de spits van Berlijns Europese af zetgebieden, maar neemt ook de eerste plaats in voor wat betreft de totale uitvoer uit West-Berlijn, Het gaat bii de kwestie-Berlijn niet alleen om een stad met een paar miljoen inwoners, verklaarde Brandt met veel nadruk. Het graat om een symbool, om een principe. Moskou tast bij de kwestle-Berltin de zwakke plekken af en het is daarom zo broodnodig: dat wti sterk staan. Verheugrd was Berlijns burgervader over de steun die ziin stad overal on dervindt. Nederland staat ook daarbij in de eerste rijen. Burgemeester Brandt dankte het hele Nederlandse volk voor de belangstelling die in Nederland voor de noden van Berlijn getoond wordt. Hij toonde zich bijzonder ge troffen door het warme medeleven dat HAL de Koningin bh zijn bezoek van gistermorgen aan het palels SoestdUk aan de dag bad gelegd. Verblijdend was het volgens •Brandt ook dat in het TResien steeds meer tegenzin wordt waargenomen tegen de begrenzing van het pro bleem tot West-Berlijn (terwijl in dertijd de afspraak tussen de vier mogendheden voor geheel Berlijn werd gemaakt). Berlijn is met een afzonderlijke oplossing niet gehol pen. Het moet blijven behoren tot de economische sfeer van West- Duitsland omdat het anders Jn het Sowjet-blok gezogen wordt. „Als de westelijken uit Berlijn wegtrekken zullen de Bussen ons uitpersen als een citroen" verklaarde de burge meester. Jpj® Amerikaanse tariefcominissie een verzoek verworpen om een ■roe te beginnen tot vergroting van de rSfr V5m feaas de Ver. Staten. I«i2 ^ereni8ing van Ned. kaasexpor- b* -* Amerikaanse vereniging van lev s en anderen hadden de invoer-contigenten voor •™2>rten te vergroten, of het contin- ««Seringsstelsel te laten varen. chef van de Generale Stai 5[besloten ter ontwikkeling van het «aerschsp bij het beroepskader van g* Kon. Landmacht een „vormings- voor militair-leiderschap" in Berlijn is niet de oorzaak, maar bet gevolg en hei slachtoffer van de split sing van Duitsland. Hoe eerder dit probleem wordt aangepakt des te be ter zal het zijn. De splitsing Is een ge vaar voor de vrede in de wereld en ten zeerste met de Europese veiligheid verbonden. Brandt meende niet dat het tot een nieuwe blokkade van Berlijn zal kö- DE zevenjarige Ingrid Haine, een tiart- patiëntje uit Suriname, i» dinsdag avond met een KLRI-toestel uit Para maribo in ons land aangekomen. In het Binnengasthuis te Amsterdam zal het meisje worden onderzocht door prol. dr. S. van Creveid. De jeugd van Paramaribo heeft, om de reis van Ingrid mogelijk te maken een geld inzameling gehouden onder het motto „laat Eddy en Ingrid leven". Eddy, een zeventienjarig meisje, zal Ingrid spoedig volgen. De artsen in Suriname achtten spoedig operatief ingrijpen in Amster dam noodzakelijk. B. en W, van Amsterdam hebben inmiddels de minister van Volksgezondheid in Pa ramaribo aangeboden do kosten van het noodzakelijk vooronderzoek en van een eventuele operatie voor tekening van Amsterdam te nemen. Op Schiphol werd Ingrid OA verwelkomd door de chef van de afdeling openbare Gezondheid en Zie kenhuiswezen van de gemeente Amster dam, bi. W. Bakhuys Roiehoom, (Van een onzer veraiaggevtrs) Burgemeester Brandt van West- Berlijn sprak gisteren In de Utrechtse stadsschouwburg op een podium dat rijk was versierd met talpen. Het was een bloemenhulde die de vereniging JD* Nederllndie Bloemisterij" Brandt .brasbk «li waatdagiBg voor bet wsrkv. dat hfj in de hnidlgë InoêtJUjk* «tók-*8* ■hé doet. Op het moment dat de Berlijn re horgervader zijn rede uitsprak, werd door de Nederlandse consul-generaal In West-Berm», de heer MUlenaar, eveneens uit naam van de Nederlandse blocmieterijvercnlging, een bloem stuk overhandigd aan de echtgenote van burgemeester Brandt. men. Maar voor het geval dat de ver bindingswegen met het Westen op nieuw afgesneden zullen worden, heefl West-Berlijn een grote voedselvoor raad aangelegd. Deze voorraad, waar onder ook Nederlandse kaas, is vol doende voor acht maanden. Brandt sprak op esn bijéénkomst die was georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, Onder de aanwezigen bevond zich een groot aantal autoriteiten, waaron- 'Na een in de parochiekerk -Maria Zuivering" te Putten (Gld.) opgedra gen mis van requiem is vanmorgen het stoffelijk overschot van de eerste diri gent van het Concertgebouworkest, dr. Eduard van Beinum, op het gewijde gedeelte van de algemene begraaf plaats te Garderen in alle stilte ter aarde besteld. De Nederlander dr. W. Schuyt is door de politieke commissie van het Europese parlement benoemd tot rap porteur voor het vraagstuk van de voorlichting van de volkren. Mr. E. H. TOXOPEUS Mr. A. C. TV. BEERMAN Ondanks de liefdevolle verzorging en alle voorzorgsmaatregelen is de vijftien maanden oude Wilma van Oosterhout gistermiddag overleden in de ambulance-auto te Londen, die haar naar het ziekenhuis bracht, waar alles in gereedheid ge bracht was voor de operatie, die, naar men vurig hoopte, het teven van de Nederlandse baby nit Nieuw-Zee+and zou kunnen behouden. Tijdens de vlucht naar Groenland was de toestand van het meisje al aan zienlijk verslechterd. Daarom werd eerst daar en later nog eens in Ko penhagen de reis onderbroken. Vanaf Groenland had een Amerikaanse of ficier van gezondheid mevrouw Van Oosterhout en Wilma begeleid. In Kopenhagen werd Wilma nog eens onderzocht. De artsen meenden dat de baby sterk genoeg was voor de luchtreis. Zij wisten dat zi« het kind niet la Denemarken konden houden, omdat het slechts in Londen wellicht genezing zou kunnen vinden. Alle voorzorgsmaatregelen waren genomen om de twee uur en veertig minuten durende vlucht van Kopen hagen naar Londen zo comfortabel mogelijk te maken. De wieg was in het voorste deel van het. vliegtuig ge plaatst. Het was bovendien rustig weer. De dokter en de moeder, die zelf verpleegster is geweest, lieten hei kind geen moment alleen. In Londen stapte mevrouw Van Oosterhout met haar kindje geheel in een deken gewikkeld, als laatste uit het vliegtuig. Douane-formaliteiten bleven vrijwel achterwege. De moe der stapte meteen in de ambulance auto, waarin Wilma echter is overle den. De ouders van Wiima wonen in Tauranga (Nieuw-Zeeland). Andere Nederlanders daar hadden de vliegreis naar Londen financieel mogelijk ge maakt. Drs. C. P. Hazenbosch, die reeds vorige week door prof. De Quay werd gepolst, heeft gisteren laten weten, dat hij in principe bereid is een ministers functie te aanvaarden. Het is wel zeker, dat wanneer prof. De Quay slaagt, drs. Hazenbosch be last zal worden met de portefeuille van Sociale Zaken. Een deel van de afde ling Volksgezondheid zal overgaan naar het departement van Maatschap pelijk Werk, waar mejuffrouw Klompé de scepter zal blijven zwaaien. De heer Hazenbosch zal zich dan meer in het bijzonder kunnen toeleggen op de grote problemen, zoals de loonpolitiek, de werkgelegenheid en de sociale wet geving. De CH-kandidaat voor een minis terspost, mr. Beerman, is vermoede lijk het departement van Volksbuis- vesting en Bouwnijverheid aangebo den, maar bet is geenszins uitgesloten, dat' bij uiteindelijk op Binnenlandse Zaken terecht zal komen. Professor De Quay beeft namelijk nog steeds gëeni definitieve departementale inde ling. Ook mr. Toxopeus is nog niet zeker van zijn departement. Zijn naam is weliswaar meermalen in verband gebracht met Justitie, maar de formateur schijnt eerst vandaag een definitieve departementale indeling te gaan maken. Van belang is daarbij of de KVP een man kan leveren voor het depar tement van Economische Zaken. Ver schillende kandidaten hebben reeds bedankt. Nu schijnt drs. Schmelzer aan Bod te komen. Deze is momenteel staatssecretaris voor P.B.O. en bezits vorming, Hij is vanmorgen door prof. De Quay entvanger,. In katholieke kringen meent men, dat de heer Schmelzer met zijn parle mentaire ervaring het departement van Economische Zaken wel aan kan. Daar in de kringen van de katholieke arbeidersbeweging blijkbaar niemand gevonden kan worden voor het depar tement van Bouwnijverheid en Volks huisvesting is het geenszins uitgeslo ten, dat wanneer drs. Schmelzer naar Economische Zaken gaat een KAB- functionaris belast zal worden met PBO en Bezitsvorming. Gedacht wordt nog steeds aan de al gemeen secretaris van de KAB, de heer Lelieveld. De moeilijkheid voor de formateur is dan, dat hy opnieuw voor de vraag komt te staan» of deze nieuwe KVP-figuur een minister moet zijn of een staatssecretaris. De formateur is dus nog niet uit de moeilijkheden. Van de beide AR-mi- nisters is hij nu wel zeker, de twee liberale en de ene CH-kandidaat die zijn gevraagd, hebben een verzoek om zitting te nemen in overweging genomen. Veel zal afhangen van de vraag, welke departementen uiteinde lijk door de laatste drie zullen worden bezet. Voor defensie wordt momenteel gedacht aan de heer S. J. van de Berg, oud-kwartiermeester-generaal en penningmeester van de WD, De heer Van de Berg is vice-voorzitter van eht Unileverconcern. Mr. E. HL Toxopeus (VVD) en, mr. A. C. Beerman <CH) hebben het ver zoek van prof. De Quay, om in het «oor nem ve vormen Kantnet zitting te nemen, c<og fat beraad. Het Zoölogisch laboratorium» van de Amsterdamse Universiteit beschikt se dert kort over een %.g. Injectiegeweer, dat bestemd 1* voor het vanten van le vende dieren in de natuur. In het ge weer'bevindt xlch een speciale Injec tiespuit, die, zodra het gtwoer wordt afgeschoten, een verdovende vloeistof Ir» bet spierweefsel van het tóer sjsnlt Bet injectiegeweer bewijst niet aUeen op dit gebied zijn nut: het is ook uiter mate geschikt om wild geworden koeien en stieren in de abattoirs te „temmen". Foto boven: een medewerker van het laboratorium toont het tnjeetiegeweer; Foto onder: .„«en commentaar. (Van een onzer verslaggevers) Het Veenendaaise meisje Corrie Groot, dat acht dagen lang vermist is geweest is vanmorgen gevonden» Zij is b(j een hotelcontrole in de om geving van Monnikendam door de politie aangetroffen. Zij gaf aan vankelijk eejt valse naam op, die de politie echter niet thuis kon bren gen. Zo ontstond al gauw het ver moeden, dat het Corrie Groot uit Veenendaal was. Haar vader is onmiddellijk na het bekend worden van de „vondst" naar Monnikendam gereisd. Het meisje was geheel overstuur, te genover de politie wilde zij niets los laten. Het was vanmorgen nog niet bekend, hoe Corrie in de acht da gen, waarin zij vermist is geweest,' in haar onderhoud heeft voorzien. Maandagmiddag nog had zij haar va der in Veenendaal opgebeld met de mededeling, dat zij zich nog steeds in Limburg en wel te midden van een smokkelaarsbende bevond. Ze zei, niet van plan te zün naar Veenen daal terug te keren. Twee marinemannen, een eiektro- monteur der tweede klasse en een viiegdienst weer kundige, zün dinsdag avond op Texel omgekomen door een ongeluk met een truck van de Konink lijke Marine bil het amfibisch oefen kamp. De auto, waarin tien marinemannen zaten die van het passagieren terug kwamen, is door een nog onopgehel derde oorzaak van de weg geraakt en gekanteld. Groot-Brlltannië is het op de essen tiële punten die in de komende maan den aan de orde zullen zijn „volkomen eens" met West-Duitsland. Dit heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, R. A. Butler, in het Lagerhuis namen* premier Macmilian verklaard. DE afgelopen nacht bevond Nederland zich ln warme lucht. Op het vliegveld Twente werd de temperatuur zelfs niet la ger dan 16 graden. In de loop van de och tend stroomde echter koelere lucht het land binnen. Dit gebeurde na de passage van een konrront, dat in Engeland en Frank rijk nog vrij veel regen bracht, maar dat boven onze omgeving veel van rijn acurt- teit had verloren. Dit front behoorde bij een diepe oceaandepressie, die gisteren Ierland naderde, maar die sindsdien tn NoordwesteUJke richting Is afgezwenkt. In het zeegebied tussen de Azoren en Spanje bevindt zich een randstoring van de depressie. Voor deze storing uit bouwt zich echter een rug van hoge luchtdruk op, die aanvankelijk het weer in Nederland zal beïnvloeden. De temperaturen worden daar bij weer hoger dan vandaag. Volgens de Daily Telegraph zal Sir Winston Churchill waarschijnlijk het erestaatsburgerschap van de Ver. Sta ten worden aangeboden wanneer hij volgende maand naar Washington gaat. President Eisenhower zal de Britse staatsman ontvangen. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken lijdt mogelijk aan een kwaadaardig gezwel fat de nek, waar voor hij wordt bestraald, aldus is gis teren ln Washington officieel bekend gemaakt. Zoals gemeld keerde Dalles zondag na een vakantie van twee weken «aar het Walter Reed ziekenhuis terug, waar hij onder behandeling was voor een gezwel in de buik. Deze behan deling zal voorlopig niet worden voortgezet omdat de toestand van Dul les wat dit betreft niet is veranderd, aldus werd bekendgemaakt. Volgens sommige berichten Is er bjj Dulles mogelijk sprake van een uit zaaiing van kankercellen vanuit de buikstreek. In officiële kringen te Washington toonde men zich gisteravond zeer be zorgd over de jongste ontwikkeling in Dulles' toestand. De Amerikaanse waarnemend mi nister van Buitenlandse Zaken Chris tian Herter zal minister Dulles ver vangen op de conferentie van de wes telijke ministers van Buitenlandse Za ken die 29 april te Parijs begint. Op de conferentie zullen voorberei dingen worden getroffen voor de on derhandelingen met Rusland over de kwestie Berlijn. Er is nog niet besloten wie aan het hoofd zal staan van de Amerikaanse afvaardiging naar de elf mei a.s. te Genève beginnende besprekingen tus sen de ministers van Buitenlandse Za ken der Verenigde Staten en van de Sowjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk. (Van onze correspondent) Na de televisie-uitzending van de stille getuigenin de moordzaak-Axel heeft zich gisteravond bij de Amers foortse politie een dame gemeld, die vermoedde dat het slachtoffer bij haar in dienst was geweest. Destijds was ze met medeneming van zeventig gulden bij haar vertrokken. Kleding en ringen kwamen volgens de Amersfoortse dame overeen met wat het meisje droeg. De Amersfoortse politie heeft de ge gevens naar Axel doorgegeven. Oï ze waardevol zijn zal nog moeten blijken. (Van onze Haagse redacteur) ln legerkringen wordt verwacht dat generaal-majoor Van der Walï Bake, thans commandant eerste di visie, benoemd zal worden als plaats vervangend chef van de Generale Staf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1