President Eisenhower diep ontroerd PROF. DE QUAY BIJNA KLAAR? Weer vliegtuig van V.S. boven 3000 ra naar Berlijn ONDER-MINISTER HERTER GAAT NAAR GENEVE Kunnen B, en W. geven van Franse les verbieden? Van grote waarde Ir. Staf genoemd voor Landbouw Minister blijft adviseur Britse wapens voor Djakarta Bergen op Zoom liep uil voor weerballon Snelle ontwikkeling verwacht Arbeider gewond bij explosie in fabriek Onderwijzers contra stadsbestuur Staat dubbele moord te Gent met Axelse moord in verband? H Men verwachtte instrumenten van kunstmaan v_ Antillen bezorgd over beperking oile-invoer V.S. Eerste ..Friendship' in Sydney r r DONDERDAG 16 APRIL 1959 V. J ZEVEXTIENBE JAARGANG No. 4272 -Directeur: H. UU RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A.. H. J. S. BKU1NS SLOT DULLES FIDEL (ASTRO IN VER. STATEN IN DE WESTELIJKE hoofdsteden beschouwt men het aftreden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken als een zwaar verlies voor het Westen. De Britse premier Macmillan sprak over „werkelijk treurig nieuws". Bondskanselier Aden auer was diep onder de indruk. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Couve de Murville, zei, dat in Parijs het nieuws „met grote emotie en leedwezen" was ontvangen. President Eisenhower had gistermiddag op een persconferentie in zijn vakantieverblijf te Augusta in de staat Georgia meegedeeld, dat Dulles was afgetreden. Zijn ziekte maakte het hem onmogelijk de zware last van zyn ambt langer te dragen. De president, die tranen in de ogen had en zo ontroerd was dal het spreken hem soms moeilijk viel, o erlaadde Dulles met lof en noemde hem een van de bekwaamste mannen, die Amerika ooit had bezeten. De 63-jarige onderminister Christian Herter zal de Verenigde Staten vertegenwoordigen op de conferentie van ministers van Bui tenlandse Zpken. die op 11 mei in Genève begint. Herter zal Dulles waarschijnlijk ook opvolgen. mgsM. - Ir. Geuiie Mr, Van Campen liiiiiiiitiiiii'.HiiHiiiiMniuiiiuiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimn J Alle kloosters in Tibet onder Chinees toezicht Stap van Ned. ambassadeur "V j Schipper van ..Cornelia Maria" nestrafl ivict* a* Witn#ira*t 23 leiei, i is'iUH 1.1 Pa«tbu« 1133 - Postgiro No. 4Ï4319 Kischtendienit abonnementen 8.30-19.30 uu Zaterdag» 1718 uur. Telefoon U57<X» Huygensptem l - Telefoon 183467 |3 Innen i Postbus 1081 Postgiro No *54667 Klachtendienat 18.3019.30 Telef. 36*48» Spiuweg 131 - Teief 4570 Lange Haven 73 - Telel. 87486. vbonnemenupnjs 61 eent per week. t 3.85 per maand 7,sm pe iwartaal. Losse nummee» eeatt. Verschijnt dageln»' Rotterdam! i-Gravenaag* jordrechi. ,clUe<lam: (Geldig tot vanavond) ENKELE BUIEN. Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige wind, aanvankelijk uit oostelijke, later uit wes telijke richtingen. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 5.41 maan op: 12.40 onder: 19.39 onder: 2.43 Decentralisatie van bestuur wordt in het algemeen in prin- -cipe ais gewenst beschouwd, doch m „de praktijk van vele jaren Is wel ge bleken, dat er veel geklaagd moesl worden over een centraliserende ten dentie. De gewenste decentralisatie wordt niet alleen bevorderd door het hoog Jiouden van de provinciale en gemeen telijke autonomie (r eling en be stuur van de huishouding van provin cie en gemeente), doch daarnaast 'évenzeer door toepassing van het stel- -»el van zelfbestuur (het verlenen van medewerking tot de uitvoering van .wetten en algemene maatregelen van bestuur). Ons nu beperkende tot de taak van -de provincie, moet erop gewezen wor den, dat de grondwet wel bepaalde, dat Wanneer de wetten of de algeme ne maatregelen van bestuur het vor deren, de staten hun medewerking lol uitvoering daarvan verlenen, doch -dat de provinciale wet aanstonds stel de. dat de bedoelde uitvoering ge schiedt door Gedeputeerde Staten. ■t?oor zover niet de wet of de algeme ne maatregel van bestuur bepaalde lijk de medewerking van de Staten vordert. Deze laatste bepaling nu is oorzaak -geweest van een steeds voortdurende strijd over de vraag, of Gedeputeerde -Staten met betrekking tot het zeifbC' ituur toch een verantwoordingsplicht hebben tegenover de Provinciale Sta ten. I tET antwoord op deze vraag is H nooit eensluidend - geweest. De strijd over deze kwestie zal als ne Jhan» ingediende ontwerp-provin jgiewet het staatsblad bereikt be eindigd warden- en wel in die zin, dat de regeling van de verantwoordings plicht van het college van Ged. Staten niet zal worden beperkt tot de auto nome aangelegenheden, doch ook zal gelden met betrekking tot het zelfbe stuur. Wij achten iit juist. Zoal mi nister Struycken m de memorie van- toelichting opmerkt, wordt ook in ge vallen, waarin de medewerking van dp provincie wordt ingeroepen bij de uitvoering van een regeling' van het rijk, veelal mede het belang van de ingezetenen der provincie behartigd Vandaar dat thans in het nieuwe ar tikel 113 van de provinciewet wordt voorgesteld, dat de voorzitter en de léden van het college van Ged. Sta ten, te zamen en ider afzonderlijk, san de Provinciale Staten verantwoor ding schuldig zijn voor het door het college gevoerde bestuur en dat zij de te dien aanzien door de Provinciale Staten verlangde inlichtingen geven, voor zover het verstrekken daarvan giet strijdig kan worden -geoordeeld met het openbaar belang. In vergelijking met de oude rege ling betreft dit dus een aanzienlijke uitbreiding van de verantwoordings plicht van het college van Gedeputeer de Staten tegenover de Provinciale Staten. AL wordt nu dan voorgesteld de verantwoord!* oplicht zich «n beginsel te doen uitstrekken tot nel gehele door het college gevoerde be- Itnur, onbeperkt zal zij niet worden. In de eerste plaats wordt gesteld, dat het college de bevoegdheid moet hebben het verstrekken van 'iii'chtm- gen te weigeren, indien het openbaar b'elang zich daartegen verzet. "En bovendien is de minister van oordeel, evenals de commissie-Pnn- dat de verantwoord.» Cspiicht tich niet moei uitstrekken over het toezicht op de gemeentebesturen en 't hèslissen van bestuursgeschillen. Daartegen kan moeilijk bpzwaar ge waakt worden. Deze beide genoemde taken vervullende, voeren Gedepu- e Staten niet in eigenm-te z:r> be wind over de provincie. ^Terecht wordt er bovendien op ge- Wezen, dat een bezwaar tegen een verantwoordingsplicht betreffende het toezicht op de gemeentebesturen ook het stalenlidmaatschap van vele gemeentebestuurders burgemees ter, wethouders, raadsleden waar door de vereiste objectiviteit bij de beoordeling van het door Ged. Staten tén aanzien van deigemeentebesturen geoefende toezicht licht in gedrang zo komen. •/oor wat betreft het beslissen vai Sïtuursgeschillen wordt erop ge we DULLES' aftreden zware voor het Westen Een groot Amerikaans transport vliegtuig met stuwstraalaandrijving, heeft gisteren op een hoogte van ruim 6000 meter een vlucht gemaakt naar Berlijn en terug zonder door Russische straaljagers te zijn lastig gevallen. De Russische luchtmacht legde wel iswaar belangstelling aan de dag door enige straaljagers te doen opstijgen die naast het toestel bleven vliegen doch in tegenstelling tot vorige gele genheden deden deze straaljagers geen moeite de vlucht te bemoeilijken, ze escorteerden de C-130 van de Ameri kaanse luchtmacht gedurende enige tijd. Zoals bekend bestrijden de Russen het recht van de geallieerden om op iedere gewenste hoogte in de luclit- corridors te vliegen die van het Wes- ter' nsnr de enclave Berlijn leiden Het feit dat de Amerikanen opnieuw op grote hoogte een militair vliegtuig door de corridor naar BerHin hebben laten vliegen, zal wellicht leiden tot een conflict tussen Washington en Lon den, zo wordt in diplomatieke kringen te Londen verklaard. Naar verluidt had de Britse minister Lloyd na de eerste dergelijke vlucht voor Pasen bij de Amerikaanse autoriteiten zijn bekiag ingediend. HU zou toen de mededeling hebben gekregen dat het voorval zich niel zou herhalen. Premier Fidel Castro van Cuba is in Washington aangekomen voor een dat, ook al is het z.g. adminl. ^zoek van elf dagen aan de Ver. Sta- "Stief beroep niet in alle opzichten! 32-iange premier was ie*, leed rechtspraak te beschouwen, het in het uniform van rebellenleider, met pistool op de heup. toen hij uit hel vliegtuig stapte. Op de Cubaanse ambassade en het Amerikaanse ministerie van Buiten mede landse Zaken zijn anonieme telefoon tjes ontvangen, waarin het lever» van Castro bedreigd werd. Voor het Witte dïarmede verschillende facetten ge- fecn heeft, welke het minder wense lijk doen zijn de verantwoordings Plicht van Ged. Staten zich daarover te doen uitstrekken. .Al met al zijn wij van menie? dat déze wijziging van het provinciaal Jfcht van betekenis is. Natuurlijk be tékent dit niet, dat Ged. Staten tevo- 'én goedkeuring van de Staten hebben té vragen over hetgeen zij tot uitvoe- r;«S van wetten ol algemene maatre leien van bestuur menen te moeten ^oen. Maar bet wil wel zeggen, dat 1 college desveriangd verplicht is dé Staten rekenschap te geven van Eisenhower zei op de persconferen tie dat de 71-jarige Dalles, die lijdt aan kanker in onderlichaam en nek, als advlsenr in regeringsdienst zal blijven. Een nieuwe minister van Bui tenlandse Zaken zal binnenkort wor den aangewezen. Op de vraag van een verslaggever in hoeverre het aftreden van.Dulles van invloed zon zijn op de Amerikaanse buitenlandse politiek zei Eisenhower, dat Dalles een groep medewerkers bad opgeleid en dat het door hen» begon nen werk zal -worden voortgezet. Gevraagd naar Dulles' opvolger zei de president dat er een aantal men sen met bijzondere begaafdheden zijn die de hoogste post in de buitenlandse polities zouden kunnen vervuilen. Naar verluidt heelt Dulles Eisenho wer een week geleden al meegedeeld, dat hij zou aftreden. Eisenhower zou cchler hebben geaarzeld de ontslag aanvrage te aanvaarden. Gisteren bel de Duiles de president weer op en drong er bij hem op aan het ontslag definitief te aanvaarden es het bekend I te maken. 1 Dulles, die vanaf 1953 minister is geweest, zou het liefst Herter als zijn opvolger zien. Herter, die in Parijs werd geboren, is, lid van het Congres en gouverneur van de staat Massachusetts geweest. Hij lijdt aan gewrichtsontsteking die hem r.oodzaskt aluminium krukken te gebruiken. Zijn dokters zeggen echter dat zijn gezondheidstoestand geen be lemmering is voor zijn werk op het ministerie van Buitenlandse Zaken Hoewel Dalles in sommige landen af en toe fel is gekritiseerd, vooral vanwege zijn „brinkmanship", zijn voortdurend balanceren op de rand tussen oorlog en vrede, achtte men in alle westelijke hoofdsleden zijn aftre den ais een ernstige tegenslag voor het Westen. DEN HAAG De Nederlandse mi nister van Buitenlandse Zaken. mr. J. M. Luns, verklaarde: „Het aftreden van minister Dulles beschouw ik als een groot verlies voor de gehele vrije wereld gezien zijn krachtig beleid in de verhouding Oost-West". BERLIJN. tien wuwavuerdsr van de Westberljjnse regering zei dat men van harte meeleefde met een ,.oude vriend van Berlijn" wiens heengaan uit het actieve politieke leven werd betreurd LONDEN. De oppositieleider Hugh Gaitskell zei: „Hoezeer wij ook me: de heer Dulies van mening mochten verschillen en dat deden velen van ons zo nu en dan niemand die hem en zijn werk als minister kende, zai nalaten de grootste bewondering tr nebben voor zijn intellect, zijn diep gaande kennis van de wereldproble men en zijn grote doelbewustheid." IVENEN. Een Oostenrijkse regerings woordvoerder gaf uiting aan „diepe spijt over het aftreden van deze trouwe vriend". De Oostenrijkse" re gering zal hem rimmer vergelen om dat hij zoveel heeft gedaan om de Oostenrijkse onafhankelijkheid, die in 1955 een feit werd. te verwerkelijken. LISSABON, in politieke kringen te Lissabon acht men het aftreden van Dulles een belangrijke tegenslag voor het Westen Het Westen heeft eer van zijn sterkste anti-communistische lei ders verloren. ROME. De ofticiele woordvoerder van de Italiaanse regerjng heeft uiting gegeven aan het leedwezen van ziin regering over het aftreden van Dui les. „Het verlangen om de vrede 111 het Westen te beschermpn tegen elke be dreiging en het verlangen om begrip tussen de volkeren te bevorderen heeft al zijn handelingen geïnspireerd", al dus de woordvoerder. /ie veriler rmg it. !e kol 1 <Van onze parlementaire redacteur) JpROF. DE QUAY sehtfnt in het eindstadium van een snelle ontwikkeling zijn formatie» poging te zijn. In de kringen van de formateur verwacht men 1 Gisteren ontving de formateur de vice-voorzitter van de raad van be stuur van het Unilever Concern, de generaal-majoor b.d. Sidney James van den Bergh. oud-kwartiermeester- generaal van de Koninklijke Land macht. Prof. De Quay heeft de heer Van den Bergh. die penningmeester is van de VVD, de portefeuille van De fensie aanrehoden. Hii is de derde li beraal. die i*rof. De Quay heeft aan gezocht. De beer Van de Bergh heeft twee dagen bedenktijd gevraagd, maar men heeft In Den Haag de indruk dat hjj niet ongenegen is een ministers- functie te aanvaarden. Slaagt prof. De Quay er inderdaad in de heer Van den Bergh als minister aan te trekken dan is een van zijn moeilijkste problemen opgelost. Het tweede probleem, de portefeuille van Landbouw, is nog steeds open. Wanneer prof. De Quay een geschik te figuur voor Landbouw vindt is hij vrijwel uit de moeilijkheden. Momen teel hoort men in Den Haag de naam van ir. C. Staf weer noemen voor dit departement. Ir. Staf zelf hiflde zich in stilzwijgen, maar bij heeft nog niet zo lang geleden verklaard dat hij de ministerssteek aan de kapstok wilde hangen. Toch menen velen, dat het geenszins uitgesloten moet worden geacht, dat ir. Staf aan een laatste dringend beroep van prol De Quay op zijn capaciteiten gehoor zou geven. Hjj zou dan de tweede CH-minister zijn. wanneer ten minste mr. Beerman een ministerspost aanvaardt. Achter de schermen schijnt men nog een beroep te doen op ir. M. A. Geuze, lid van de Eerste Kamer voor de C.H. en voorzitter van de Zeeuw se Maatschappij van Landbouw. Aanvankelijk dacht men dat de for mateur aan drs. W. K. SeJamelzer, staatssecretaris voor PBO en Bezits vorming. Economische Zaken zou aan bieden, maar dat werd later weer tegengesproken. Duidelijk is deze zaak dus niet. Drs. Schmelzer zelf verklaar de een informatief gesprek te hebben gehad met de formateur over „PBO. bezitsvorming en enkele economische aangelegenheden"'. Voor Economische Zaken schijnt drs. Schmelzer in ieder geval niet in aan- Huis is door enige tientallen personen gedemonstreerd tegen het bezoek van Castro. De demonstratie stond onder leiding van Rafael del Pino, een vroe gere vriend van Castro. de motieven, die tot een bepaald be sluit hebben geleid. En deze publieke verantwoording kan van grote waar de zijn. n ET haar schoolklas uit Baarn 'v' heeft prinses Margriet gis teren een bezoek gebracht aan de technische Voorjaarsbeurs in Utrecht. Met een sprongetje be landde de prinses vanuit het jaarbeurstreintje op de grond. OOR het ambtenarengerecht 1 Van onze correspondent In de branderij van O J. Meijers dextrinefabrieken aan de Molenbrink te Veendam heeft zich vanmorgen een ontploffing voorgedaan. Met een luide knal vloog het dak van de branderij de lucht in. terwijl de zijmuur weg sloeg en honderden ramen werden vernield. De materiele schade, die door de ex plosie teweeg werd gebracht, is groot. Eén arbeider, de isolateur M. Pot. werd door steekvlammen en vallend glas gewond. Hij is naar het Acade misch ziekenhuis te Groningen over gebracht. Zijn toestand is niet levens gevaarlijk. Het Chinese leger heeft alie kloos ters in Tibet onder toezicht geplaatst om te voorkomen, dat zij door de op standelingen worden gebruikt, aldus een te Katmandoe ontvangen bericht. De monniken zouden aap ..hersen spoeling" worden onderworpen. Alleen, van de leerkracht, w aardoor diens werk degenen die door de Chinc/cn geschikt 1 bil het dagonderwijs wordt geschaad worden bevonden, zouden in de kloos-' Hu voerde tevens aan. dat, als B ters mogen blijven. en W. een dergelijke verordening terecht /ouden hebben uitgevaardigd. merking te komen, maar wel voor een staatssecretarisschap voor Bezitsvor ming. De man die op Economische Za ken moet komen schijnt mr. Ph. C. M. van Campen te zijn, Eerste-Kamerlid voor de KVP en directeur van de Cen trale Coöperatieve Boerenleenbank in Eindhoven. Mr. Van Campen is in een vorige formatie reeds gepolst voor het mi nisterschap van Financiën. Vanmorgen heeft de formateur weer een onderhoud gehad met de ministers Cals en Klompé. Vermoedelijk is weer gesproken over de vorming buiten schoolverband, een zaak waarop mej, Klompé nogal gebrand schijnt te zijn om bij haar departement te trekken. Verder heeft de formateur geen nieu we afspraken. Dit zou er op kunnen wijzen, dat hij voldoende personen, heeft om een kabinet te formeren en dat hij geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurt. Engeland heeft er in toegestemd „een aanzienlijke hoeveelheid" legeraUrust- ting voor defensieve doeleinden naar Indonesië te verkopen. Dit heeft een Indonesische diplomaat meegedeeld. De overeenkomst zou kortgeleden in prin cipe tot stand gekomen zijn. Noch het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, noch het Brit se ministerie van Oorlog, wilde het bericht bevestigen of ontkennen, doch naar A.P. meldt, hield hiermee ver band een bezoek, dat de Nederland se ambassadeur in Londen, baron Bentinck, gisteren bracht aan de Brit se minister van Staat voor Buiten landse Zaken. John D. Profuno. Kolonel Jani van het Indonesische le ger heeft kortgeleden een bezoek aan de V.S. en Engeland gebracht. Hij Is nu in West-Du its land. Collega's van hem deelden mee dat hij Londen „niet ontevreden" heeft verlaten. tel Groningen heeft het beroep ge-j diend van de onderwijzeres mejuf-j frouiv H. \V. Willemsen. tegen het be- sluit van B. en IV. van Groningen in, het vervolg niet meer te zullen mee werken aan het doen geven van onder wijs in de Franse taal od lagere scho len, in zoverre, dat zij voor dat onder wijs geen lokalen meer beschikbaar stellen. In een circulaire hebben B. en W. duidelijk gemaakt, dat het niet de be doeling is. dat de leerkrachten aan de Groninger lagere scholen lessen geven aan leerlingen, apart of in groepsver band. na schooltijd zonder voorafgaan de toestemming van B. en W. De heer \V. I'. H. Laret, hoofdbe stuurder van de Nederlandse Onder wijzersvereniging, stelde namens klaagster, dat B. en W. hiermede hun bevoegdheden hebben overtreden. Vol gens hem verbieden zij op die manier onderwijzend personeel lessen te geven na schooltijd. Zij maken het geven van Franse les onmogelijk, terwijl de wet op het lager onderwijs een dergelijke maatregel alleen maar toestaat, als sprake is van een le zware belasting het hun ook mogelijk zou zijn met eenzelfde motivering alle avondon derwijs onmogelijk te maken. Hij concludeerde, dat het ambtenaren gerecht zal moeten beslissen, dat deze maatregel van B. en W. niet luist is en dat mej. Willemsen in het gelijk gesteld zou moeten worden. Voor B. en W. van Groningen pleitte, de gemeentesecretaris, dr. M. Troost-1 wijk. Hij stelde, C»t B. en W. de be-, vcegdheaen niet hadden overtreden, omdat de minister reeds in 1922 had| besioiec jot opheffing van het onder-; wijs F-ans aan de lagere scholen. In! dit verband zouden zij niets anders hebben gedaan dan een ministerieel bevel uitvoeren. B. en W. hebben, zo stelde hij, voor gelicht door hoofden van lagere scho len iti Groningen, rectoren en directeu ren van middelbare scholen en school psychologen, zich op het standpunt ge steld. dat Frans onderwijs op de lagere school van nul en generlei waarde is, cal het lesgever, daarin dus schadelijk voor het overige onderwijs is en dat net onderwijs na schooltijd daarin even eens zinloos en schadelijk is. Zij heb ben met hun verordening, daartoe door de onderwijswet gemachtigd (artikel 44). niets ander? gedaan dan van hun beperkende bevoegdheden gebruik ma ken. Hu concludeerde lot verwerping \nn het beroep. Uitspraak over drie weken Bs Belgische jstófcr heeft iz pars ts {Gent volledig op de hoogte gebracht van alle feiten, die de politie in de „moordzaak wan Axel" tot dusver be kend atin. Gerechtelijke autoriteiten deelden mede, dat er aanleidine ia ver hand te zoeken tussen de moord te Axel en een dubbele moord, die dins dag te Gent is gepleegd op een Franse vrouw, die een café bezat en haar Bel gische dienster. De lichamen van de twee slachtof fers. mevrouw Germaine Taiabardon Pietras en de dienster Hubertine Cuy- pers. werden dinsdag aangetroffen in een klein vertrekje, dat aan iet café grensde. Er stonden een lege cham pagnefles en enige gebroken glazen op tafel, toen men de gedode vrouwen vond. (Van onze correspondent) BEL BERGEN OP ZOOM is van- Het stoffelijk cnei schot van he: 2'z-iarig meisje M J. Nicolaes, dat sinds 24 maart werd vermist, is uit het riviertje de Jeker bij Maastricht gehaald. parachute met instrumenten uit de nieuwste Amerikaanse kunstmaan zou zijn neergekomen in een boom langs de Noordsingel. Ofticiele instanties werden door diverse mensen opgebeld.! die het met eigen ogen hadden zien gebeuren. De hele omgeving werd door de po litie afgezet cn de orandweer rukte met een grote ladderwagen uit »>m de wetenschappelijke buit binnen te ha. len, want inderdaad hing voor de ogen van honderden nieuwsgierigen een grote parachute loom aan een boomtak te bungelen. Ook was er een soort vlieger te Zien en boven ut de boom een kastje, naar de inhoud waarvan men reikhalzend uit/ag Nadat het geheimzinnige kastie door een brandwaehtter uit de boom was ge haald, werd de „schat" tot teleur- telling van de toeschouwers per auto naar het politiebureau De Raad voor de Scheepvaart heeft de schipper van de SCH. 135. „Corne lia Maria' M. K. uit Schevemngen gestraft door hem de bevoegdheid om 1 ais schipper te varen op zeevtssers- - nlings 1 vaartuigen te ontnemen voor twee I tl ClL-On liv I .1 1 oer gebracht Daar kwam aan het licht dat men zich al die moeite getroost had voor een ballon met meteorologische instrumenten van een Belgisch weer station. F.en bijgevoegd drukwerkje behelsde 111 enkele talen het verzoek dt» instrumenten even aan het weer- i SCH. station te willen retourneren. De Ber i ver'_ f weken, lil januari is de SCH. 135 tt» de Ierse Zee in aanvaring gekomen rnet de Duitse treiier „Gustav Borg en gezonken. De raad meent dat beide schepen scnuld hebben aan de aanvaring: de 135 was ntet tijdig uit de weg gegaan en de „Gustav Borgner" had, gen op Zuomse politie heeft zich nauw»! toen de aanvaring dreigde niet thdig gezet van deze taak gekweten id« vaart eruit gehaaid. De Nederlandse Antillen zullen voor hun olieprodnkten nieuwe afzetgebie den moeten vinden na het beslait van de VS de olie-invoer te beperken. Dit heeft de minister van Financiën der Ned, Antillen, de beer Iransquin, in het parlement verklaard. De minister wees erop dat de bevol king van Curacao en Aruba in de afgelopen 30 jaar resp. van 30.000 tot ruim 120.000 en van 80CK5 tot utm 55000 is gegroeid. .Terwijl de grote industrieën niet kunnen uitbreiden, neemt de bevolking gestaag toe. Hoe de honderden arbei ders, die ontslagen zullen moeten wor den, weer aan het werk te brengen is een vraag die de harde realiteit ons onverbiddelijk voorlegt. De olie-indus trie is de ziel van ons economische leven," aldus de minister. Sprekend over nieuwe afzetgebieden wees de minister op de gelegenheid hiertoe weike de Euromarkt biedt. Minster-president Jonckheer zei, dat er plannen zun voor de bouw van een sterke zender op de Antillen. De eerste Fokker Friendship, die de Transaustralian Airlines" in Neder land heeft gekocht, is in Sydney ange- komen. De inzittenden, van het toestel, onder wie de heer Abel Tasman, een nakomeling van de beroemde Neder- landse ontdekkingsreiziger werden er begroet door een „Abel Tasman" in 17e eeuwse klederdracht. Deze „Friendship" is de eerste van een serie van dertien, die door de Au stralische luchtvaartmij zün bestemd ter vervanging van de DC-3s, die mea lot dusver gebruikt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1