Een leemte Studio liep onder DEZE ZOMER ALGEHELE OVEREENSTEMMING? over herstelbetalingen \w-uitsending ging door Te Weer deinig in schroothandel V.S. en Engeland gar grenzen van Jordanië en Formateur nog niet uit moei Mr. Van Campen ontvangen Grote overstroming Zuid-Amerika in Een week lang stortregen Zal MA O aanblijven Stilzwijgen in rood-China Indonesië trekt visum Ned. ambtenaar in ;a 1 Noodweer boven midden-Nederland W ver Succes HOESSEIN voor koning Sensationeel debat om Situatie enigszins verbeterd, maar: I (Tienduizenden dakloos in 5 landen) Volkscongres komt morgen bijeen Valsemunter met pracht opleiding r r X VRIJDAG 17 APRIL 1959 ZEVEtfTIEiYDE JAARGANG No.4273 A V. Directeur: H. DE HUIU HauM redacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1JNS SLOT 9 UtUU.1V Jl 5 eisteravond IIIPP niiitic Hollaudia Cema Pateul (Van onze parlementaire redacteur) N POLITIEKE KRINGEN in Den Haag was men gisteravond niet zo optimistisch over een snelle oplossing van de kabinetscrisis, maar vanmorgen scheen de si tuatie voor prof De Quay weer enigszins beter. Bij bouwmk-vakan ties .grens iets verlegd Verbazing Den Haag: „Schending van diplomatieke immuniteit" ,,Geen medewerking" Omroepster stond droog O zakdoeken OrajaoottueAcrgetety K„««r<Um: ■(.Or»*"!»»!:»- witte at wnniira.t ja - novuu ltl Foalbu* tl 12 - PustKiro No. 434liJ« Klaeiüendten.t abonnementen t3.30-;9.3u u Zateraae» 17—18 uur. Teleioon ;1370(.» Huj !enepie:n 1 - Teleioon 183467 13 lijnen» Poslbu» 10M. Postciro Nti 4<MRS7 Klachtendieiut: 18 30—1330. Teler. ,s«,,s>. •SpuiMtc 532 - Telei 4370 Lange Haven 73 - lelel. 67436 \boftnementeprL* 61 cent per m**k. 1 2,85 per maand t 7.9'j p' mariaal. l/oaae nummer» 10 Veraeniinl dage.na 0tfrdr*cnt. *r&itdam: j (Geldig tot morgenavond) LAGERE TEMPERATUREN Vanavond in het zuiden van het land non kans op pnkele buien, morsen op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Vooral in het binnenland lagere temperaturen. g Is aan de minister van Sociale E Zaken en Volksgezondheid een jjlan voorgelegd om ook de leerlingen tan scholen van voortgezet onderwijs regelmatig op tuberculose tc controle- DUITS-NED. AKKOORD ren. Gaat dat plan door, dan zullen straks jaarlijks 600.000 scholieren in deze sec tor van ons onderwijs aan een regel matige controle onderworpen zijn. Het gaat het rijk 6 ton kosten of een tien de van het bedrag dat nu voor ttac- bestrijding op de rijksbegroting staat. Het betreft hier het opvangen van eert leemte, waarvan de schadelijke gevolgen voor onze volksgezondheid de laatste maanden op schrille wijze aan het licht zijn getreden. Op ver schillende middelbare of andere scho len hebben namelijk „t.b.c.-explosies" olaaUgevonden. We behoeven in dit verband slechts plaatsnamen te noc-j uc uaucruauucuagcn, men als Neede. Millingen. Ter Apel. d»"»1- tol ee» goed einde z.jn gebracht. Mkmaar en nu laatstelijk weer Haar-j 1)e «."pelins van de .schadevergoeding; - waarover tem Het'betreft allemaal jongelui vanj»0(*h in Honn r!oi:'h 111 D,'n Haag nadere inlichtingen verstrekt kon- tuwen de dertien en twintig jaar, diejden worden zal pas in werking treden alsook de andere kwesties »!ussen de twee landen zijn opgelost. EST-DUITSLAND en Nederland hebben in principe overeen stemming bereikt over de kwestie van de herstelbetalingen dyor de Bondsrepubliek aan Nederland. Dit is gisteren in Bonn bekendgemaakt. Dit betekent da( de onderhandelingen, die drie jaar hebben ge- door df -'efcte overvallc- zijn. De tuberculose is in ons land nog. T)e besprekingen ovpr de andere nog geen overwonnen ziekte. De deskundi-j hangende punten zullen nog voor het -sa vestigen daar herhaaldelijk de= einde van deze maand worden hervat, aandacht op En het gebeurde in de J Ook overdie onderhandelingen is men aanaau thans vrij optimistisch. In Bonn ver- genoemde plaatsen, alsmede de sta- „achl mpn dat n0£ 7onl(.r dt tistiiche cijfers, wijz.en dat duide.ijk eindovrreen komst getekend zal kun- uit Men mag er dankbaar voor zijn. dat de laatste tientallen jaren het t.b.c.- jterftecijfer aanzienlijk is gedaald en dit ook bet aantal nieuwe gevallen, dat jaarlijks werd geregistreerd, re gelmatig terugliep. Maar het opvallende is dat nu sinds een paar jaar de daling van het aan tal nieuw geregistreerde gevallen tot stilstand is gekomen. Het cijfer blijft zich omstreeks 7000 a 7500 per jaar bewegen. Dit blijft tot grote waak-i zaamheid nopen. De strijd tegen de tu 'oerculose mag zeker niet verslappen. Op de lagere scholen is door mid-; dei van het instituut van de schoolarts en de regelmatige keuring van het on-j derwijzend personeel een goede con- j tiole Jot stand gekomen. Het simpele tuberculide is daarbij een belangrijk wapen gebleken in de strijd tegen dei tuberculose. Een goede systematische controle! ontbreekt nog bij bet voortgezet onder-1 wijt. Die leemte moet ook naar ons gevoelen verdwijnen. Voor kind en ge meenschap is dat van het grootste be lang. nen worden. Daarin zal dan ook de kwestie van de schadevergoeding de finitief worden vastgelegd. De andere kwesties die nog ter spra ke moeten komen zijn o.a. de indijking f Aui'crlentte) van de Dollart. schadeloosstelling voor tijdens de oorlog 111 beslag genomen obligaties en andere financiële kwes- lies. Daarover is al eerder in principe overeenstemming bereikt. Dan is er nog de kwestie van de grenscorrecties. De Duitse delegatie leider, Rolf L a h r heeft deze week bezoeken afgelegd in de betrokken grensgebieden en daar besprekingen gevoerd met Nederlandse en Duitse autoriteiten, Een woordvoerder var. het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag deelde desgevraagd slechts mee. dat maandag de directeur-generaal van het ministerie, dr. H, R. van Houten, en de directeur Europa, dr. H. J. Lev el t, naar Bonn zullen vertrekken ter voortzel.tir.g van het gesprek met (de Bondsrepubliek. jyj INiSTER Zijlstra heeft op grond van de wet Economische Mede dinging onverbindend verklaard een mededingingsregeling. die onlangs werd gesloten door de eigenaren van bedrijfspanden in een nieuw winkel centrum te Rottcrdam-Ovcrschie. Volgens de gemaakte afspraak zou een bedrijf dat in een van deze pan den zich zou vestigen, ~edurende niet minder dan 50 jaren niet vervangen mogen worden door een bedrijf, dat ook In één der andere panden word! uitgeoefend. Voorts was het assorti ment van artikelen van de diverse be drijven nauwkeurig afgebakend. Ook eventuele opvolgers waren aan deze overeenkomst gebonden. Zulke afspraken gaan te ver én wat de tijdsduur èn wat de bedrijfsuitoefe ning zelve betreft. Nog altijd leert de ervaring dat doelmatig winkelbcheer steeds rekening moet houden met de wijzigingen, die zieh in het maatschap pelijk leven voordoen. Overeenkom- •ten als deze moeten strijdig worden geacht met het algemeen belang, om dat een gezonde ontwikkeling van het distributieproces wordt belemmerd. (Van onze Haagse redacteur) Er is weer enige deining ontstaan in de schroothandel van de zes landen der Europese Gemeenschap voor Ko len en Staal. Aanleiding biertoe is het feit, dat de Haagse sc.b roof handelaar de heer L. Worms 'n partij schroot gaat uitvoeren naar Japan. Het gaat om 'n partij van tienduizend ton die in de Waalhaven te Rotterdam wordt inge laden. Er is door de schroothandelaren 'n protest ingediend bü de Hoge Auto riteit. De heer Wogms heeft echter officieel vergunning gekregen voor deze uit voer van de Nederlandse minister van Economische Zaken. Deze vergunning zou bovendien zijn afgegeven in over leg niet de Hoge Autoriteit. De vergunning heeft betrekking op een incidenteel geval van uitzonde ring. Ten departemente wordt de ver gunning niet in strijd geacht met het verdrag van de EGKS: anders zou zij natuurlijk niet zijn verstrekt. Dit ver drag regelt namelijk niet het verbod van schrootesport. De vergunning is afgegeven onder voorwaarde. dat een gelijke partij schroot uit derde landen wordt terug geleverd. western Union Telegraph Netto-winst 2 mannden per 28 febr. i S 1,939.756 I I9«237| of S 0.31 <0.191 per aand. Amrrican Can keert een regains. kwart, div. nit van S 0.5O. Southern L'o. Netto-winst 12 maanden per 28 febr. jl. S 39.013.708 135.491937» ot 174 i t.681 per aand. !vltens het Britse blad Daily Ma» orhoen Engeland en Amerika in prin- '"M besloten de soevereiniteit «t de grenzen van Jordanië te «nar- Dit is gedaan met het oog l« 1? hachelijke positie die Jordanië miaa' "idden-Oosten inneemt te "waden van de twistende buurlanden. -(""•Arabische Republiek en Irak. "e overeenkomst betekent, dat de h»f" en cn Engeland Jordanië te driP ,zi|i'en komen als dit land be- *wgd of aangevallen wordt, tn zekere Jl, hot besluit van Amerika een dnSff-6 ser'ng van de Eisenhower- ovtrine voor het Midden-Oosten, De overeenkomst is lot stand geko ot na bezoeken van koning Hoessein "Wemier Rifai aan het Westen. Hoes- Ve? 2feft eerr reis gemaakt door de Staten en wordt morgen in Lon den verwacht voor besprekingen niet P^-mier Macmillan en andere re «gbgsleiders. Het Westen heeft kortgeleden nieu- materiële steun aan Jordanië toe- Er Etgeland heeft zelfs rulni 2.5 gulden voor Jordanië uitge- Advertentie) AMSTERDAM, 17 april '59. Naar wij uit welingelichte bron vernemen, is na langdurige debatten de beslissing gevallen inzake het onderzoek naar de beste kinderschoen. De Hollandia CEMA PATENT schoen, die al direct bij het passen in de win kel zo buigzaam is als de voet zeil blijkt voor elke groeiende voet hel gezondst Gelukkig is deze schoen niet duur: vanaf f 13.90, terwijl wij bo vendien van de directie van de Hol landia schoenfabrieken vernamen, da! op elk van de 12 modellen 6 maanden garantie op de zolen gegeven wordt In het belang van alle kinderen herhalen wij "og even: In Lutjebroek is het 3'2-jarig doch tertje van de famiiie Baas bij het spe len in een sloot bij de ouderlijke wo ning geraakt en verdronken. Gisteravond laat liet de formateur het volgende communiqué uitgeven: „In verband met verschillende onzekere elementen in de antwoor den. die de formateur vandaag heeft ontvangen, achtte hij het noodzake lijk de situatie nader te bestuderen, riij hoopt morgen (dus vrijdag) zijn standpunt te kunnen bepalen en in verband daarmee verdere stappen te doen." Dit communiqué wees erop. dat prof. De Quay nog niet van plan was de zaak neer te leggen. Hij had ver moedelijk enig inzicht gekregen in de nieuwe moeilijkheden, die waren ont staan nadat hij opnieuw een weigering had geïncasseerd. Wellicht zal de for mateur door diverse departementale verschuivingen alsnog trachten de juiste kandidaten voor zijn ministerie te krijgen. Daar het slechts gaat om de vervuiling van één of twee functies meent men in Den Haag, dat prof. De Quay, mits hij voldoende sleun krijgt van de KVP. erin zal slagen de eind streep te halen. Het zag er eerder op de dag voor de formateur niet zo optimistisch uit. hoe wel hij erin geslaagd scheen te zijn een KVP-er voor het departement van Economische Zaken te winnen, nl„ het Eerste-Kamerlid mr. Ph. C. M. van Campen. directeur van de Centrale Coöp. Boerenleenbank te Eindhoven. Deze was door de formateur niet zelf benaderd, maar door derden. Vanmorgen echter heeft de forma teur mr. Van Campen zelf ontvangen, wat erop wijst, dal hij althans van deze KVP'er zeker is. Daarmee zijn alle moeilijkheden niet opgelost. Nog steeds is er geen c.h.- kandidaat voor Landbouw gevonden en ook moet prof. De Quay nog een K.V.P.-man zoeken voor het departe ment van Justitie. Men neemt in Den Haag aan, dat prof. Do Quay voor Landbouw wel een geschikte kandi daat zal vinden. Zelfs gelooft men, dat ir. C. Staf bereid is dit moeilijke departement te leiden. Voor Justitie werd in de loop van de dag de naam van prof. dr. W. C. L. van der Grinten genoemd. Deze KVP-hoogleraar uit Nijmegen zou eveneens door derden benaderd zijn. Het bleet echter rondom de forma teur volkomen stil. Omstreeks drie uur werd het liberale Tweede-Kamerlid mr. E. H Toxopeus door de formateur ontvangen. Hij zou aanvankelijk het departement van Justitie aangeboden hebben gekregen, maar door een aan tal verschuivingen in de departemen tale indeling moest de formateur de heer Toxopeus een ander departement aanbieden." Gedacht werd aan Volks huisvesting. Het is vrij zeker, dat mr. Toxopeus de Eormateür geen moeilijkheden in Mr. PH. C. M. VAN CAMPEN Economische Zaken zwijgen van de formateur alleen maar verklaard kon worden uit een weigering van een der KVP-kandi- daten, wellicht prof. Van der Grin ten. Koningin Juliana en prinses Bea trix hebben gisteravond in het City-theater te Amsterdam de Europese première bijgewoond van de fiim „Het dagboek van Anne Frank". Op de foto: In de hal van bet theater drukt Hare Majesteit de beer Ton Koot de hand. Links naast de heer Koot, de heer II. Heldring van de Anne-Frank- stichting. Achter Hare Majesteit de burgemeester van Amsterdam, mr. G. van Hall, op de achtergrond prof. Zijlstra en vervolgens prinses Beatrix. De bedrijfsraad voor het bouwbedrijf heeft een geringe verandering aange bracht in de grenslijn tussen de voor de bouwvakvakanties gemaakte inde ling „Noord-Nederland" en „Zuid-Ne derland". Tengevolge van deze wijzi ging behoort het gehele Botlekgebied en Weiplaat tot het gebied, waarvoor als vakantieperiode 18 juli27 juli geldt. Voorts is de zaterdag 2 januari 1960 'als „verplichte verlofdag" aangewezen. Tienduizenden mensen zijn dak loos geworden door enorme over stromingen in Noord-Argentinië. Zuid-Brazilië. Bolivia, Paraguay en Uruguay. Reeds langer dan een week valt de regen bij stromen neer in dit deel van Zuid-Amerika. De rivieren (waaron der de Uruguay en de Rio de la Plata) in dit gebied zijn buiten de oevers ge- Uit alle delen van conimunistiseh- China zijn meer dan 2000 mannen en vrouwen in Peking samengekomen ter bijwoning van de opening mor gen van de jaarvergadering van de communistische partij. Honderden afgevaa:digden in uni form en talrijke leden van Centraal- aziatische stammen in fel gekleurde kleren zijn deze week de hoofdstad van rood-China binnengestroomd. Men verwacht dat het volkscongres tien dagen zal duren. Hei belangrijkste punt van dc agenda is de verkiezing van en be sluiten over het hogere overheidsper soneel. Hieronder valt ook de verkie zing van een nieuwe president van de republiek voor de komende vier jaar. Zoals bekend heeft Mao Tse- toeng in december van het vorig jaar bekendgemaakt dat hij als president wil aftreden om zich beter Ie kunnen concenteren op zijn werk als leider van de partij. Men neemt aan, dat het nieuwe staatshoofd veertien dagen geleden iri Sjanghai is gekozen op een bijeen komst van het centrale comité van de partij. Zijn benoeming door het con gres zou vaststaan. Buitenlandse waarnemers in Peking hebben zich erover verbaasd, dat de de weg heeft gelegd, zodat het stil- naam van de nieuwe president nog niet is uitgelekt en dat de keuze niet besproken is op bijeenkomsten in fa brieken, kantoren en wijkvergaderin gen. want op deze wijze pleegt bet nieuws in communistisch-China tot hel publiek door te dringen. treden. Enorme stukken land zijn her schapen in binnenzeeën door deze ernstigste overstroming in de geschie denis van Zuid-Amerika. Het zwaarst getroffen is de stad Concordia in de Argentijnse provincie Entre Rios. waar 25.000 mensen wer den gedwongen hun huizen te ver iaten. De Argentijnse president heeft cr de noodtoestand afgekondigd. Er is een luchtbrug georganiseerd naar de getroffen gebieden. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. Tien duizenden stuks vee zijn omgekomen. In het noorden van Entfre Rios is een siangenplaag uitgebroken. Overal wor den giftige stangen aangetroffen. Medische studenten helpen bjj massa vaccinaties tegen pokken en cholera. Per vliegtuig is slangenbeetserum onderweg. In Uruguay zijn noodmaatregelen af gekondigd. Met marinevaartuigen en amtibiewagens worden reddingswerk zaamheden uitgevoerd. In de Braziliaanse provincie Rio Grande do Sul, die aan Uruguay grenst is 60 procent van de oogst vernield. Ook hier zijn velen door de over stromingen dakloos geworden. Bevoor- radingsviiegtuigen zijn uit Rio de Ja neiro vertrokken. Bankierskantoor F. H. v. d. WteJ (A> i 40; 10 (Bi f 3.1, Illinois Central RB 222 t 15.70. Delftsche Electr. Installatie Mij. 13.10. 10 20 De Indonesische regering heeft het uitreisvisum van de heer Scheele, ad ministratief ambtenaar bij de Neder landse diplomatieke i'ertegeuwoordi- ging in Djakarta, ingetrokken. Vot- gens het Indonesische persbureau „Antara" heeft de regering inlichtin gen van de heer Scheele nodig over het vrijlaten van de heer Schmidt. De heer Scheele zou donderdag naar Nederland vertrokken zijn. In Den Haag waren vanmorgen nog geen berichten hierover ontvangen. Een woordvoerder van liet Neder landse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde wel dat de Neder landse regoring deze maatregel be schouwt als een ongeoorloofde aan tasting van de diplomatieke imuniteit van de ambtenaar. „De regering neemi aan," aldus de woordvoerder, „dat de Indonesische regering deze maatregel len spoedigste ongedaan zal maken." In een verklaring van de Indone sische regering wordt, zo meldt Ass. Press, de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger, de heer Hassel- man, beschuldigd van „gebrek aan medewerking". De heer Hasselman zou niet voldaan hebben aan een ver zoek om naar het Indonesische minis terie van Buitenlandse Zaken te gaan ont inlichtingen over Schmidt's vrij lating te verstrekken. Volgens de In donesische verklaring zou de heer Hasselman „geprikkeld" zijn door het verzoek van het ministerie, dat daar door „gedwongen" zou zijn het visum van de heer Scheele in te houden. Indonesische dagbladen hebben de namen van de heer Scheele en andere employés van de Nederlandse ver tegenwoordiging reeds eerder in ver band gebracht met de vrijlating van de heer Schmidt. Het heeft er donderdagavond in te levisiestudio 3 even naar uitgezien dat hef door de VPRO te verzorgen pro gramma letterlijk en figuurlijk in het water zou vallen. Omstreeks 8 uur ontlastte zich boven het Gooi een hevig noodweer. Tussen de bliksemflitsen en donderslagen door brak een wolkbreuk los die bij zonder hoge eisen stelde aan de Bus- sumse riolering. In het vroegere gebouw Eltheto dat nu „studio 3" heet, kwam de vloer van de grote studiozaal ge heel blank te staan. Aan de randen van deze zaal zijn namelijk kleine putten aangebracht die op de riole ring uitmonden. Onder normale om standigheden dienen deze putjes om water of andere vloeistoffen waar mee tijdens een uitzending of repe titie nogal eens kwistig wordt om gesprongen op simpele wijze af te voeren. Deze avond echter fungeer de het boordevolle riool als water leverancier met als resultaat dat weldra drie cm water op de studio- vloer stond. De iets lager gelegen kantine kreeg zelfs nog enige cen timeters meer water te verwerken. De VPRO-omroepster Vertie Dixon liet de kijkers onmiddellijk weten waar het op stond of liever gezegd: zij liet nun zien dat zij op het enige droge plekje in de studiozaal stond. Gelukkig duurde de wolkbreuk niet lang zodat de aanvankelijke vrees van de programmaleiding dat de hela uit zending zou moeten vervallen, wiet bewaarheid werd. Simon van Collem draaide-even on verstoorbaar als altijd aan zijn oude draaidoos en het enige wat de kijkers wellicht van de wateroverlast nog hebben gemerkt was dat de musical een minuut of vijf te laat begon om dat men eerst de zaal moest schoon bezemen. Voor de artiesten in dit programma was de regen overigens wel een han dicap, want de natte vloer -was glad der dan ooit en daar kwam dan nog bjj dat de artiesten door al die con sternatie lelijk uit hun concentratie waren geraakt - Ook boven de Gelderse vallei woed de een hevig noodweer. In de omgeving van de dorpen Seberpenzeel, Barneveld en Lu n teren konden verscheidene beekjes de zware slagregens niet ver werken, zodat zjj buiten hun oevers traden. Daardoor kwamen verscheide ne weilanden geheel of gedeeltelijk blank te staan. In Kootwijkerbroek, Putten en Ermelo werden uitzonderlijk zware donderslagen waargenomen. Daar en overigens aan de gehele noordkant van de Veluwe dreven de buien na verloop van tijd in de rich ting van het IJselmeer af. Meer naar het westen kwam ook hevig onweer voor, op veel plaatsen gepaard met zware regenval. Een neer slag van 30 millimeter in enkele uren bezorgde de hoofdstad veel waterover last. Vermoedelijk ten gevolge van blik seminslag is vannacht brand uitge broken in de graanmalerij van de landbouwcoöperatie te Houten (bij Utrecht). In korte tijd stond het oude gedeelte van het nieuwe gebouw van gebouw geheel in lichterlaaie. Een de Houtense Landbouwcoöperatie, waarin kunstmest lag opgeslagen, werd eveneens door het vuur vernietigd. In Helsinki is de oud-directeur van de Finse staats-munt, Helle, gearres teerd, op beschuldiging van het ma ken van valse munten. Helie. die pas vorig jaar aftrad als di recteur. Het bepaalde soorten oude geldstukken slaan, zonder daartoe uiteraard gerechtigd te zijn en liet de munten in omloop brengen via handelaars in oude munten. Een van de muntsoorten die hij liet slaan is nooit in omloop geweest. Het Openbaar Ministerie wil Helle met gelijke munt betalen en heeft een zeer zware straf gevraagd. f Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1