Koeler weekeinde Volgende week: huren en lonen in SER Tijgerpaar: 10 of 26 mille Het Westen en Rusland Maandag nieuw kabinet? Bloesemweelde in de bongerds Djakarta schond diplomatieke gebruiken Koopt op tijd uw zekerheid Engelsman sleept gehavende Marjannaar Falmouth Dierenpark en gemeente Tiel kibbelen om schadevergoeding PIANO'S en HARMONIUMS Nieuwe ambtsperiode voor li>gen. Schaper Halvering woningbouwpremie? Hulpeloos door lek in machinekamer Militair bekneld tussen tanks HERENHUIZEN r r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK VAKBONDEN TEGEN AFSCHAFFING VAN MELKSUBSIDIE U GEURTS' ConsenrenfaMc cj. ZATERDAG 18 APRIL 1959 ZEVE1VTIE1VDE JA ARG ANG No. 4274 V. y V-. (Van onze parlementaire redacteur) ROF. DE yUAY schijnt gereed te zijn met het polsen van personen voor een ministersfunctie iti het door hem te vormen kahinet. De formateur zou de moeilijk heden in eigen kring hebben overwonnen. Huurverhoging Landbouw Visum ingetrokken O Soebandrio v_ J Maximum snelheid op beruchte rijksweg 13 Jacht in veiligheid Loonronde Melk Halvering? IN AANBOUW ZUNDE JACO COMBI ZIT-LIGSTOEL DE WOESTE HOEVE Hotel Le Pont d'Avignon N.V. Levensverzekering Mij. UBO N.V. Algem. Verzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht „DE UANENIIOF" OUDE PEKELA .sul* at wttnatraat ra net. ua'uu u Poetbu» 1 lis Postgiro No. 424510 Kiachtendteiut abonnementen l8-30-i9,3(j 0 Zaterdag» 17tg uur. Telefoon 115700 tiujfgenapietn t - Telefoon 183467 iS lijneni Postbus 109Postgiro No. 624367 Klachtendienst 18.30-1930 Telef mmm Spuiweg 152 l'elef 4S70 Lange Haven 73 Telef 87484 \bonn«nent»f>rU« 81 cent pesr week, f 2,65 per maand t T.au pe wartaal Lr*, numme» 18 «art. Verschijnt dageltiK- •etterdam: ,-Grav»B«*e* jordrerbt icMettan: (Geldig tot morgenavond) NOORDELIJKE WIND Vrij koud, maar droog weer met plaatselijk opklarin gen. Matige tot krachtige noordelijke wind. Zon op: 5.37 Maan op: 15.04 onder: 19.43 onder: 3.45 Directeur: H Ut: KUIG Hoottimiacteur: Ui i A H l r> HKtuNb Si.UT TVEE belangrijke figuren trekken tich terug, uit de eerste gelederen der internationale politiek. Het rijn Adenauer en Dulles. Twe mensen die elkander gevonden hebben in een ge- meerischaopelijke politiek ten aanzien van het communisme. Die politiek kan men formuleren als de politiek van geen concessies doen aan de Sowjets, en verder a.'s de politiek, dat agressie niet lonen mag. Het is een typisch Amerikaanse poli tiek. De Amerikanen hebben nun les getrokken uit het falen van Roosevelt bij Yalta. Want na de tweede wereld oorlog is de Amerikaanse politiek te vatten onder de hierboven gegeven formule en de Amerikanen zijn daarin consequent geweest. Foster Dulles heeft die politiek de laatste zes jaren uitgevoerd en men Heeft alle reden om hem daarvoor dankbaar te zijn. Er is echter niet de minste reden om te verwachten dat door net heengaan van Dulles de Amerikaanse politiek zal veranderen Want deze politiek Is geen persoon lijke politiek van Dulles, al was hij er een krachtige exponent van. het is de politiek van de beide grote partijen in Amerika. EN hoe staat het met de partner van Amerika in Europa? Geiijk reeds gezegd, de politiek van Duitsland en Amerika was eensluidend. En het lijkt ons onwaarschijnlijk dat daar door bet terugtreden van Adenauer iets aan al veranderen. Wel móet men zich realiseren dat de tweede partij 11) Duitsland, de S.P.D., ten aan zien van de verhouding tot Rusland anders ingesteld i~- Telkens blijkt mea-het toch van onderhandelen met de Russen te verwachten. En telkens krijgt men dan dé kous op de kop. Dat helpt dan weer voor een ogenblik je. Maar men laat toch de gedachte niet los dal onderhandelingen met de Russen, waarbij men dan natuurlijk concessies moet doen, want anders is er geeft onderhandeilngsstoi. gewenst zijn. büè partij- tn Duitsland vindt ma zekere steun voor haar politieke be nadering van het Rusland-probleem bij de Engelsen De Britse politiek is niet de keihard? politiek van Amerika en Duitsland. Het is duidelijk dat Macmtilan wil proberen een oplossing van het Ber ISjase vraagstuk te kopen door aan de Russen concessies te doen. De Britse politiek vertoont op het ogenblik gevaarlijk veel trekken vao de politiek van Neville Chamberlain die-leidde tot het verdrag van Mün- chen, hetwelk de tweede wereldoorlog onvermijdelijk maakte. Terwijl de Amerikanen dus hun fou ten uit het verleden kennen en daar naar hun politiek corrigeren vallen de Britten in hun oude fouten terug. Hoe koftti dat? Naar ons gevoelen komt dat' allcreur-t- van .het feit dat de Britse politiek niet gedreven wordt door krachtige godsdienstige beginse len en overtuigingen. De Engelsen denken er door slimmigheidjes te ko men.. En zij zijn gemakkelijk tot con cessies geneigd als die gaan ten koste van het vasteland van Europa. Hier komt het tweede motief voor de terug val in. de oude fouten om de hoek kij ken, Engeland is nog altijd uitgespro ken anti-continentaal. Dat blijkt uit de-Britse houding tegenover de Euro pese gemeenschap, dat blijkt uit, een behandeling als b.v. de KX.M. onder ging. Maar het is veel merkwaardiger dat Se Britten zo gauw na de tweede we reldoorlog weer schijnen te vergeten wat in 1938 Chamberlain ook. maar Churchill niet vergeten had, nl. dat de Britse grenzen militair-politiek er gens op het vasteland van Europa liggen. Voor 1940 lagen die grenzen san de Rijn. Thans liggen ze aan het ijzeren gordijn en bij de zone-grenzen ia Berlijn Dit vergeten kan anders dan ui zedelijke zwakheid en anti-Europese gezindheid worden verklaard. Maar Engeland heeft er uiteindelijk ook zichzelf mee. Dat heeft 1940 bewezen. Prof. De Quay schijnt bijna ereed te zij n P J N dit verband Is het van grote be- tekents dat tege over d' zwakke nouding van Engeland, Adenauer en be Gaulle een lijn trekken samen met Amerika. Amenka if een groter vriend van bet vasteland van Europa dan Enge land. Wij vergeten dat wel eens orn- dat wij op Amerika om andere rede n«n.veel kritiek hebben. Maar dir kri- liek, hoe terecht zij mogelijk is. mag ö#s niet uit hel oog doen verliezen, dat de Amerikaanse politiek de belan gen van hel vasteland van Europa "terwijl ie Britse politiek die be- 'atJ8en en in de erste plaats zijn vei- lighe'd schaadt In Engelan anti-Europese houding Zbtelt naar ons gevoelen een grote f»! het feit -jBt Euzsland to' Europa behoort, maai er niet bii wil horen ®°geland heeft zich altijd als lets-op- Mr. Ph. C. M. van Campen (KVP), die gistermorgen door de formateur ontvangen werd, accepteerde onder be paalde voorwaarden de portefeuille van Economische Zaken. Prof. dr. W. C. L. v. d. Grinten, die door derden is benaderd gesproken wordt van minister Cals schijnt be reid te zijn de portefeuille van Justitie te accepteren. Met prof. Van der Grin ten heeft de formateur officieel nog geen contact gehad. Vanmorgen was prof. De Quay er nog niet in geslaagd een afspraak met de hoogleraar te ma ken. Mogelijk zou het gesprek nu van avond in het huis van de formateur in Den Bosch plaatsvinden. Nog niet alle moeilijkheden zijn up de weg geruimd. Eet i« bekend, dat mr. Beerman wel bereid is een rrrnisterrfunctic te aan vaarden. maar hii heeft geen interesse voor Volkshuisvesting en Bouwnijver heid. De liberalen, die behalve op Defensie het oog gevestigd houden op Binnenlandse Zaken eti Verkeer en Waterstaat, voelen er blijkbaar niets voor een van deze departementen ten behoeve van de GH los te laten. Blijkbaar is men zowel hi CH- «4* In VVD-kring huiverig voor de ver antwoordelijkheid voor een komende huurverhoging. Dat de CH, die met' het moeilijke departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening al zwaar belast is, er niets voor voelt ook nog Volkshuisvesting te gaan beheren, is begrijpelijk. De houding van de WD is echter enigszins vreemd, omdat juist in die kring de meeste kritiek op het huur beleid Is geweest. Bovendien acht men In politieke kringen io Den Haag de heer Toxopeus, een der door de for mateur aangezochte liberale kandida ten, meer geschikt voor de portefeuille van Volkshuisvesting dan mr. Beer man. Mr. Toxopeus is namelijk in de Kamer altijd woordvoerder van zijn fractie geweest bij Volkshuisvestings debatten. Tijdens een onderhoud, dat de for mateur gistermiddag over deze aan gelegenheid had met ir. Staf. die nog steeds wordt 5Ts CK-fcnx^- daat voor Landbouw, en drs. Korthals, is het nog niet tot een oplossing geko- m'vermoedelijk heeft de heer Korthals »r behoefte aan gevoeld met zijn poli tieke vrienden over deze zaak te spreken. Men neemt in Den Haag met aan dat de VVD de formatiepoging van prof. De Quay op deze zaak zal laten stranden, De enige vraag die dan overblijft is of ir. Staf inderdaad bereid zal worden gevonden het departement van Land bouw te gaan leiden. De formateur (Van onze weerkundige medewerker) TIJDENS het weekeinde zal het bin nenstromen van koelere lucht van de Noordzee een daling van tempe ratuur veroorzaken met later toe nemende bewolking. Gisteren kon de warme fucht zich nog in het grootste deel van het land handhaven, maar naarmate de wind meer naar het noorden draait, dringt de zeelucht verder het land binnen. Op het zuidelijk deel van de Noord zee is het nog overwegend zonmg, maar van bet noorden af komen wolkenvelden afzakken die tijdens het weekeinde wel het land^zulïen bereiken en waaruit plaatselijk wat regen of motregen kan vallen. Waar schijnlijk zal deze neerslag van wei nig betekenis zijn, omdat storingen het weer in ons land niet direct zul len beïnvloeden. Het lage-drukgebied boven Mid den-Europa vult geleidelijk verder op. terwijl de barometer boven de Britse eilanden eveneens geleidelijk verder stijgt. Alleen in Noord-Sean- dinavië wordt het weer beïnvloed door storingen die van het noorden uit in de richting van de Oostzee irekken. iïTïïïTynim-j^niiii'iinililllillillllllillllitiillli'lMiiSllllllinnill schijnt van mening te zijn dat hij ge rust door kan gaan met zijn formatie. Gistermiddag had hij rjj. ook een onderhoud met drs. Sehmelzer, de staatssecretaris voor PBO en Bezits vorming. Uit uitlatingen van de heer Sehmelzer na afloop van het onderhoud kon worden geconcludeerd, dat er ge sproken is over de bevoegdheden van het te creëren departement van Alge mene Zaken, PBO en Bezitsvorming. De twee laatste afdelingen zullen nl. niet meer bij Binnenlandse Zaken wor den ondergebracht maar bij Algemene Zaken en dan dus rechtstreeks vallen onder de departementale leiding van de minister-president. Gisteravond sprak prof. De Quay met mej. Klomoe, de minister van Maatschappelijk Werk. Zij krijgt in do nieuwe constructie ook Volksgezond heid te beheren. Het gesprek dat zü met de formateur voerde ging over de departementale indeling. Het is niet uitgesloten dat de formateur vandaag tot een beslissing komt. Een officiële aankondiging van het nieuwe kabinet wordt als prof. De Quay inderdaad slaagt echter niet voor maandag verwacht (Van oinze Haagse redacteur) De chef luchtmachtstaf, luitenant- generaal H. Schaper, zal in november drie jaar in functie zijn. Gewoonlijk treedt de chef luchtmachtstaf na een driejarige ambtsperiode af, maar het is thans de bedoeling de ambtstermijn van generaal Schaper te verlengen. De generaal is thans 52 jaar en voorzitter van het comité van chefs van staven. Niet in de laatste plaats hebben de zeer bijzondere kwaliteiten van deze chef luchtmachtstaf tot genoemde beslissing geleid. De PuiUJen Lama. tweed, leider van de Tibetaanse Boeddhisten na de naar In dia gevluchte Dalai Lama, brengt een be zoek aan communistisch China. Hl) werd is reküsg mat pramtsr Tsjoa Xs-tst gs- fotografeerd. De Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiger in Djakarta, de heer A. H. Hasselman. heeft het intrekken van het uitreisvisum van de admini stratief ambtenaar N. J. Scbeele, een schending van de diplomatieke ge bruiken genoemd. De heer Schede moest don^erdagcyigouren, vdnr zijn vértiek'tihaar "Nederland het Neder landse schip „Borneo" verlaten. De heer Hasselman nam stelling tegen de bewering van een Indone sische woordvoerder dat de heer Scheele een niet-diplomatieke func tionaris zou zijn. Volgens de heer Hasselman genoot de heer Scheele tijdens de tienjarige periode dat hij in Djakarta is geweest, alle voor rechten. die voor diplomaten gebrui kelijk zijn. De heer Hasselman heeft inmiddels een onderhoud gehad met minister Soebandrio. die hem beloofd had de zaak te zullen onderzoeken. Het zou de juiste handelwijze voor Indonesië geweest zijn, aldus de heer Hasselman. om de heer Scheele tot „persona non grata" te verklaren en zijn terugroe ping te eisen. De heer Scheele verricht intussen zijn gewone bezigheden. HET zachte en dikwijls bij zonder fraaie weer van de laatste dagen heeft ervoor ge zorgd, dat men thans volop kan genieten van bloesemweelde in de boomgaarden en bloemen pracht in de bollenstreek. Vooral in hel zuiden van het land staan vele bongerds al in volle bloei, met name op de Zeeuwse eilan-" den en in Zuid-Limburg. Ook in de Betuwe manifesteert zich het voorjaar op uitbundige wijze. In het Drentse Dwingeloo en in de omgeving van Ommen zijn de krentebossen dit weekeinde op zijn mooist. Advertentie i Zon op Zon onder Van een onzer verslaggevers BEHALVE over verhoging van de huren zal de Sociaal Economische Raad volgende week vrijdag in zijn discussies over het „Ruimte-advies" ook spreken over verlaging van de overheidssubsidie voor de woning bouw. Er wordt gedacht aan een hal vering van de premie. Met het oog dóarop heeft het mi nisterie van Volkshuisvesting dan ook bekendgemaakt, dat voor sub sidie-aanvragen ingediend na 16 april 1959, het voorbehoud zal wor den gemaakt dat de toegezegde sub- "sidie zal worden verlaagd, wanneer binnen een jaar en drie maanden na de toezegging een algemene huur verhoging tot stand mocht komen. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat de huurverhoging maximaal ge middeld 25 procent zal zijn, met dif ferentiatie naar gemeenteklassen. Van de zijde van het NW wil men de ge dachte van een gedeeltelijke blokke ring der huurverhogingen (zoals in 1957) niet loslaten, maar het verzet daartegen is vrij groot. Het kustvaartuig „Marjan" uit Waalwijk <298 ton zeven opvaren den) is vannacht acht kilometer uit dc kust van Cornwall, in zuidwest- Engeland, in' moeilijkheden geraakt. Het schip dreef met een lek in de machinekamer in de richting van de kust, tot een der te hnip gesnelde schepen, het Britse fregat „Leopard" er tegen bet aanbreken van de dag in slaagde een lijn over te brengen en de slagzijmakcnde .Marjan" op sleep touw te nemen. Dit karwei werd later overgenomen door de sleepboot „Englishman", die met de „Marjan" koers zette naar Fal- (Van een onzer verslaggevers) De negentienjarige huzaar J. II. ter Beek uit Delden is gisteravond op het terrein van de Prins Bernbard-Kazerne in Amersfoort tussen twee zware Cen- turiontanks bekneld geraakt en omge komen. De jonge huzaar, die aan een oefe ning zou deelnemen, wilde juist op een tank klimmen toen deze door een andere Centurion werd opgeduwd. Hij raakte bekneld en moet op slag zijn overleden. Met ingang van morgen zal op rijks weg 13 (de beruchte weg tussen 's-Gra- venhage en Rotterdam) 'n maximum snelheid van 70 km per uur gelden. mouth. Het achterschip van de kust vaarder ligt diep in het water. In de eerste moeilijke uren is de kustvaar der „Eljo" steeds in de onmiddellijke nabijheid gebleven om assistentie te verlenen. Een dankbare Engelsman heeft gis termiddag in Brixham de loftrompet gestoken over de bemanning van twee Nederlandse schepen de ,VIie- stroom" uit Amsterdam en de „Raket" uit Groningen die hem cn zijn drie landgenoten in veiligheid hadden ge bracht, toen hij met een stuurloos jacht op de woelige Noordzee rond dreef. Wel wil men van andere zijde stren ge voorschriften stellen ten aanzien van het onderhoud van de woningen, onder het beding dat de verhoging kan worden ingetrokken, wanneer deze voorschriften niet worden nageleefd. De socialisitsche vakcentrale blijft ook vasthouden aan haar els van een algemene loonronde en het menings verschil over deze zaak met de conr fessionele centrales die een vrijere loonvorming voorstaan schijnt niet te worden opgelost. Wèl te men het er over eens dat de huurbijslag van 1957 t m de lonen zal moeten worden ver werkt. Ook de in 1960 komende huur verhoging zal volgens dit gezamenlijk oordeel volledig moeten worden ge compenseerd. Over de melkprijssubsidie is in de kring der vakbonden eveneens over eenstemming. Men is van oordeel, dat de verlichting van het overheidsbud get door de subsidievermindering voor de woningbouw, die j> rond 170 miljoen gulden mag worden gesteld, voorlopig voldoende is. Men acht het thans niet nodig ook nog tot afschaf fing van de consumentensubsidies op melk over te gaan. Ten aanzien van de belastingen wordt gestreefd in de richting van een halvering van de, destijds bij dé bestedingsbeperking ingevoerde extra belastingen voor o.a. TV-toestellen en scooters. Behalve over deze zaken zal de SER zich in het Ruimte-advies ook bezig houden met de gewenste investeringen in de ontwikkelingsgebieden (van het noorden) ter bestrijding van de struc turele werkeloosheid. Ook zal men zich afvragen of er niet tijdelijk iets gedaan moet worden ter verbetering van de positie der invaliden, zolang de nieuwe invaliditeitswet er nog niet is. Ook de tijdelijke kinderbijslag van 10 cent op de uitkering voor hen die minder dan 96 gulden per week ver dienen vormt een punt op de agenda. Men zou het erover eens zijn, dat deze tijdelijke regeling in een definitieve moet worden omgezet. Aan de Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen is de 9-jarige R. Hage- stein uit Schiedam met zijn rijwiel on der een tankauto geraakt en «*o «lag gedood. (Advertentie) HOEVEEL WAREN de twee tijgers waard, die in Ouwehand's dieren park op de Grebbeberg zijn gestor ven na het eten van bedorven vlees? Zes-en-twintig-duizend gulden? Of slechts tienduizend gulden? HET ANTWOORD op deze vraag durf de de Arnhemse rechter gistermiddag niet zonder meer ie geven Daarom AANSPRAKEL1JK HIERVOOR werd zich-zeli beschouwd. Het wordt steeds duidelijker da! dit niet meer zo is. als bet al ooit zo geweest is. Maar het is moeilijk om zich dat bewust te wor den en het te aanvaarden. zullen partijen in een civiel geding, de gemeente Tiel en de directie van het dierenpark, op 16 mei met be wijzen moeten komen. HET DIERENPARK had in september 1957 veel schade geleden doordat verscheidene dieren rundvlees had den gegeten, afkomstig van een am miltvuur gestorven koe. EEN KOSTBAAR tijgerpaar, vijf leeu wen en een panter waren hieraa' overleden. Verder had hel dieren park kosten gemaakt voor genees kundige behandeling. Ook was di mestvaalt onverkoopbaar geworden gesteld de gemeente Tiel die hel vlees nlel had laten keuren voordal het aan het dierenpark werd gele verd. De gemeente erkent dat zij oei onrechtmatige daad gepleegd heef en dus de schade moet vergoeden. 'E MOEILIJKHEID is slechts hoeve' Tiel zal moeten betalen. Ouwehand' dierenpark eist >38.000,— Daarbij i; -en bedrag van f26.000,— voor twei 'ijgers. Het betrof hier een jong fok >aar (de tijger was vier jaar. d« tijgerin zes jaar), waarvan de tijgerii •en drietal jongen wierp en deze vc-rdde in leven hield, wat als een hoge zeldzaamheid wordt be schouwd. DE GEMEENTE TIEL echter wil slechts tienduizend gulden vergoe den. Dat zou de marktwaarde zijn van zulke tijgers. 1 16 MEI ZULLEN beide partijen weer voor de rechter-commissaris •noeten verschijnen. Het dierenpark zal dan moeten bewijzen dat hel in derdaad zoveel schade heeft geleden als het beweert. De gemeente Tiel zal moeten zeggen op welke gronden zij bezwaren maakt. Dan zal de rech ter het laatste woord moeten spre ken. TE KOOP: tri geheel nieuw stadsgedeelte ..Kanaleneiland" Najaar 1059 te aanvaarden. Praktische indeling Luxe af werking. Koopsommen vanat 28.000 vrij op naam. ■4: Ruime hypotheek beschikbaar Nadere inlichtingen verstrekt het Makelaarskantoor K, A, v. Doorn Dr H. Tb. 's Jacoblaan 62, Utrecht. Telef. 18136. b g g 14358. HOLTEN (O.) Tel I53ÏS3—333 Hotel ,.t Losse Hoes" H.-t exei rest c.p de Holterberg Onze spec Kip van 't spit (boven open vuur), a d vleugel: Lex. Moser. Entert Zeer verz. weekendverblijf 27.— p. p. DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPHODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winketier ons merk: jams, Appelmoes,Vruchten op sap enz. Een van onze 20 modellen inklapbare voetrust. met HUIS VOOtt SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN TEL. 0 67 66—581» (Anno 1771) IN OUDE GLORIE HERREZEN KfbUurant aan de hoofdweg: Apeldoorn- Arnhem. Specifiek wild restaurant te midden van de Veluwse jachtterreinen ROEMEK VUSSCHLRSTKAA'l 4345 TELEFOON 89100. AMSTERDAM GEHEEL GEMODERNISEERD De directie. E. W MATH1JSSEN—JETTEN Leven»- Studie- en Uitzet- Lijfrente Pen-doen cn Begrafenl5ver?ck*Hnc**i Brand-, Inbraak- ongevallen. er IV.A.-verzekerlngen CBO vnm ,||r vrrekeringen JACO, Groningen, tel. K 3000-20074 Catalogus op aanvraag verkrijgbaar. UOTEL-PENSION CAFÉ-RESTAURANT UNIEK IN ZUID-LIMBURG Exquise keuken, voortreffelijke wijnkelder Aan Rijksweg Sittard—Maastricht GELEEN MARKT 95. Tel, K 4494-3341 KEURCOLLECTLt - BEI GANZEVOOH'J Dlezerstraat 118 - ZWOLLE - K. 5200-8552 N.V. Slroocartonfnhrick v/Ii. E. FRFK co. Afd Kartonnaf>e Telefoon no 058782233 HOZEN VOOR ALLE DOELEINDEN Vervaardigd uil masstel strokarton sswiallsten i>p het gebied van FXRORTVCHPAKKINGEN EIGEN MODERN LABORATORIUM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1