A Korte Havenbrug door een i Hoek van Holland noodbrug vervangen Concert in Grote Kerk te Vlaardingen KERK EN SCHOOI Toneelgroep G.T.B. hield het bij een „Illusie" 0efP"|J'^ramma B B Voorzieningen in Stedelijk Museum te Schiedam (fahf LANGS k DE VATERWEG j£ Bouw van twee warenhuizen en hotelcomplex Kerkdiensten en zee m Kolpabad «•otttt: 279 fL- u Drink s:- TROUW Zaterdag IB april 195# rsv\ y~v^ y f\*v, - Opbrengst voor Simavi De macht van het kleine Advertentie Royal Club i/e enige echte n Massa-oom rmi 11 ifti tifmiiJiJrlcii en jeuitlwerk De Ned. Gereformeerde .leugdraad Advertentie ''"dm Medische diensten Pander kómt du Gooi binge Hf% op AFSCHEID EN INTREDE Advertentie Zakenstudiekring besluit seizoen Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Rotterdam MELK BOTER KAAS B PRIMA KWALITEIT Personeelsavond De Jong De" Graafstroom bléskensgraw Uitvoering van „Gemengd Koor" Eerste paal voor Eerste Vlaardingse Verffabriek Qeufjcot Jcugdconeerten Spaarbankuren Visserijberichten gesloopt (Vis; r csuvicti vdii zon ,met ,n ïtai! ssoso'aan verse v!s- Geldlening in Delf shaven Schenking Afrikaanse boeken Eerste congres van Ned. Geref. Jeugdraad JAWA - ISO - HEINKEL PIET BESTEBREURTJE Sunlighfavond <wf V**1' Am J~\ - irfxr SCHIEDAM. De Simavi collecte heeft in Schiedam 8732 opgebracht. Dat is een prachtig resultaat wanneer men j bedenkt dat door de collecte voor het I zelfde doel vorig jaar 8.003 werd bij een gebracht. De initiatiefnemers zijn s dan ook zeer dankbaar SCHIEDAM. In augustus 1957 moest! ring e.d.» mogelijk zal zijn op korte ter- de Korte Havenbrug, wegens de zeer! pstm nnM U t, n« —1 h e I 4. r. Jnoian Tonic Quinine Sedert 1912 VLAARDINGEN. De landelijke or- jganisatie ..De Macht van het Kleine" -urbaniseert voor alle leden en belang- y fCH - V ----- 'mijn ook nog het horstel of de wijzigin Slechte toestand van het landhoofd aan van de Korte. Haven ter hand te nemen d» zjjd» van de Beurs, voor hat land- en scheepvaartverkeer gesloten worden. In dit verband bezien komt het gewenst voor hiermede nog enkele jaren te wacb-. Onze correspondent in Hoek van Holland is verhuisd. Voor belanghebbenden volgt hier het nieuwe adres: Cordesstraat 83 Hoek van Holland Bij de zeer lage waterstanden in de;ten. zodat voorlopig de zware lasten, die reek van 9 tot 14 maar j.1. is de situatieuit de hiervoor genoemde grote investe- ter plaatse wederom opgenomen. Daarbij; ring zullen voor stellenden een bijeenkomst, die onder de' .naam ..Onze Dag" up 2 juni in Heemstede gehouden zal worden. Leden van de af deling Vlaardingen-West en andere lief hebbers die deze dag willen meemaken kunnen zich daarvoor aanmelden aan de adressen Cms straat 26. Rozenlaan 6. Baljuwstraat 40 en Van Wescmbeke- straat 173. uig ne zvwue lasten, me - !Wf 1 II 11" >enoemde grote investe- H fTKCncie J CU^fu 1)110011 vloeien, nog geen rol Vlllf'IO' »aai' lirGPÏH' KrillS L nentiien kan inmiddels TIJ1Ufc JddI ",UCHt *VIUI» .YKD. HEK4'. KERK Bedankt voor Oud-Beijerland: G. H. van Kouten te Gcncmuidcn. Benoemd tot bijstand in het pastoraat le Wijk bij Hetisdeu: cis .1 Ciilsburg te Gendereii. GEKEEORMEEKDK GEMEENTEN Beroepen le Mocrkupelie; Chr. v. Dam te Rotterdam-Zuid. NED. l'KO'l'. BOND Aangenomen naar Huigen. _N.I1: O. A. Werner, Herv» predikant te Zwecloo. VLAARD1NGF.N i» gebleken, dat de afbrokkeling van dei zullen spelen. Bov waterpoiler zich verder had voortgezet.! een beter beeld van de ontwikkeling in Het geheel is naar het oordeel van de;de naaste omge Directeur van Gemeentewerken zo on be- De kw trouwbaar geworden, dat hü bestendiging i n.I. niet ven dez» toestand niet verantwoord acht.! band met De ijzeren ophaalbrug zal dan ook af-1 kruispunt »e ca.maan - ammc - van. uc>.i.a.i oonu. s-. gebroken moeien worden, j Haven - Vlaardingerdijk. alsook niet de V wijkgeoouvi. daj. als centrumDrossaertstraat 69 en die om acht uurbonton Henry Bldckmon Met het oog op de toestand van brug j plannen voor de driehoek Vlaardinger- v.ar\ df activ.iteit dienst doet. voldoetbegmt cert )xel bezoek nog in en kademuren wordt reed geruime tijd straat - Veïlevest - Vlaardingerdijk. overwogen wat er met de Korte Haven wellicht ook met het parkeervraagstuk. sinds lang niet meer aan de gestelde eisen. Maar inmiddels heeft het bestuur; moet gaan gebeuren. Al deze overwegingen hebben ertoe ge- na langdurige correspondentie en be- Bij de studies dienaangaande zijn ver-i leid een tijdelijke opiussin° te zoeken sprekingen de vergunning ontvangen voor! schillende mogelijkheden naar voren ge-ihierin bestaande dat de ophaalbriv wordt de boulv van een nieuw Groene Kruis-, komen, t.ve.: 'vervangen door oen noodbrug gebouw, waaraan leer spoedig zal wor-j 1. handhaving van de bestaande toe-j Dc breedte van deze noodbrug komt den begonnen. Als dit nieuwe gebouw stand met vernieuwing van de kadomu-i overeen met die van de oude ophaalbrug: kan worden geopend betekent dit een; renen bouw van een nieuwe brug: izij zal voor licht rij verkeer (Personen-!i VLAARDINGEN. jffEN ongewoon grote belangstelling male heeft, gestimuleerd, staat welj heeft een commissie ingesteld, die tot De plaatselijke besfottd tjisterapoud voor het door vast. Daar de baten van deze avondopdracht kreeg, studie ie maken van - - J - - ■-• ,.ro«.<c»«itf massacnmmunicatie- commissie de vraag: jeugdwerk ten «CltM.ie.: SI tan El* ll'linium VAM fic icugd, ami flit con-«rANN EER wij de kwaliteit van een t die heeft te leven in een we'eld, waar na luipniyjee yy koor uitsluitend zouden moeten In de niassa-rornmtinica'iomiddelen bepalen naar de beste prestaties tijden? j (pers. film. radio, televisie) een be leen concert dan zouden wij Orpheus j langrijke rol spelen" Voorts zal de ioen voortreffelijk mannenkoor willen; commissie aandacht schenken aan de noemen. Want de eerste cine knmwer-j mogelijkheid, in het jeugdwerk- van k,en„ri;<'Jc'! Sfbore werden gebiaeht, dt, massa-cominunica'tiemiddeleo Tre- Dlf *w£f, 1 ,van «o-!±Cl bruik te maken Behalve representan- Zn ten van he, gereformeerde jeugdwerk koorzang van uitstekend gehalte. Dc| 'n jetigdzmgwerk maken deskundigen zatvg klonk, zuiver en fraai genuanceerd °P het gebied van pers., film. radio en met een goed evenwicht tussen de ver-' televisie deel uit van de cemm'ssie. B. en W. hebben itie. B. en W. zijn van mening, dat een 'herademing van de gehele bevolking. 2. versmalling van het water metjauto s, bestelwagens' e.d.' toegankelijk Men wil dan ook de vreugde ervan uiten bouw van nieuwe kademuren op enige'zijn. door het bestuur een praktisch waarde- afstand vóór de bestaande, waardoor do! De kosten worden begroot op 40 000.— vol geschenk aan te bicden. Alle inwo- straten breder zouden kunnen worden. Hierbij is er van uitgegaan dal de aan- ners worden daarom opgewekt lot eenj»? crnjaergv.ijKe »«ege.i..e.a in net hevV7*,"n7 he."nim di'Tom'-' zodat het verkeer meer ruimte krijgt, en nemer eigenaar wordt van het te slopen kleine of erote biidrage die od postte-imcowc bebouwing beoogt tassen deitrum m een dringende pchoefte voor-; fortuinlijk begm g.ng het me, de Roo.- bouw van een niemve brug- maTh.^l nwt inb^ l d hrnè keniTv MS kan wlrden óv^Lman^ Westhavenplaats en het Uesveld. metiziet. De Hoogstraat zelf zal in dit door- zang helaas bergafwaarts. De twee; 3 gedeeltsdiike d^mine met aanle-' "tbegnp van de buig. lening 98a35 kan wo.den overgemaakt. nmme de bebollwin(c lanrs de doorbraak braakgebied tot rond 12 meter worden j koorwerkjes van Bruckner kwamen crj vari een zeer wild riool B<=deeiteliike'van de di, Jaar te voltooien nieuwe i verbreed. Ook de ontworpen doorbraakheei wat minder goed af Het laatste.jDl H Uft'Q vernieuwin- van de kademuren en bouw' .brug over de Oude"Haven naar het Lies- heeft tussen Hoogstraat en Westhaven- het veel gezongen Trösterin Musik.jIHIf V V .veld: het verlengde van het Liesveld in .plaats aan weerszijden enige uitbreiding oostelijke richting naar de Scbiedamse-1ondergaan om een vrijer uitzicht van ,wegr. 'de Westhavenplaats of op het Liesveld Een groots plan. want langs het ge- j te verkrijgen. Dc verwezenlijking van Ideelte tussen de Kuiperstraat en Hoog-;deze bebouwing betekent de sloop van istraat zijn warenhuizen geprojecteerd. dertig percelen of perceelsgedeelten, j orgel, klonk zo vals, dat van een tnis-j jwaarvoor reeds twee warenhuisexploi-Jwaarvan er twaalf reeds in eigendomjiukking moet worden gesproken. Boven-; tanten gegadigden blijken te zijn. Aan van de gemeente zijn overgegaan. B. ;dien iijkt ons de kwaliteit van deze van een nieuwe brug 4. algehele demping met aanleg van; een zeer wijd riool. Uit dë voorlopige ramingen is reeds! gableken. dat de kosten van deze oplos-! slngea zullen variëren van 1.500.000. tot 2.000.000.— De vraag rijst echter of het, gelet op' de grote investeringen, die de Gemeente zich thans voor werken op andere plaat sen in de stad moet getroosten (zieken huis. Stadhuis. Proveniersbrug. Stations plein. verhoging van de buitenwaterke- f 1 - 0XOMDI fldfcrtentie moderne het veel gezongen Trösterin Musik.j('lAlfl# kleine vorm door Koos Bons op een eleetronisch or-i gel begeleid, klonk bedenkelijk onzuiver jGerenommeerde merkut. en het later op de avond uitgevoerde!Nieuw en gebruikt. Ultük&iV Te Deum van Jan Nieland eveneens, mmtmmmm owv. met begeleiding van het cctroni!?c HQilTBW fl M SCHIEDAM. Op zondag lfi april wordt de medische dienst te Schiedam, waargenomen door de volgende artsen: A: Q. 'C. Klomp, Jul. van Stolbergstr '3, tel.. 69952: H. J. Ormel. Singel 76, tel, 68250; G. W. Ormel. Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek Van "Westendorp,Singel 81, ook voor de nacht - en avonddienst van de overige dagen der week. VLAARDINGEN. Geref kerk Oosterkerk 10 uur dr F L Bos 5 uur ds Th Swen: Emmauskerk S uur ds Th Swen 10.30 uur dr E P Kraan 5 uur dr F L Bos: Pnt- elkerk 9 uur ds Joh Lever 10.30 ds Joh Lever 4 uur ds M J Mulder 5.30 ds M J Mulder ROZENBURG Ned Herv Kerk Jmmanuel- kèrK'vm 9.30 uur ds C A Evelein nam ILSS uur ds D J Vossers van Leiden Vfèsterkerk vm 9.30 uur ds vd Vloed. -Geeef-kerk vm' 9.30 en nam 2.30 uur ds J F Mantz, Chr Geref kerk vm 9.30 en nam 3.00 uur leesdiensten. Geref kerk (vrijgem) vm 9.55 en nam 3.00 uur 'ds J Goudzwaard. HOEK VAN HOLLAND Ned Herv kerk 10 uur ds W Sirag van Vlaardingen 7 uur ds J Gaas van Schiedam Jeugddienst. Geref kerk 10 en 4 uur ds P Rullmarm. Herv Evang 4 uur d« Goedhart van Rotterdam. VLAARDINGEN Herv Gem Grote kerk 10 u Eerw heer J Hoogendaro Huippr, 5 u ds J Bouterae. Rehobotbkerk 9 u ds J van Noort. 10.30 u ds J vac Noort 1 t ds P van der Vloed Bethelkerk 10 u ds A de Leeuw van Boskoop 7 uur ds W Kelkert Imma- nuelkérk 10 uur ds S van den Bos 7 uur ds W Sirag Heidelb. MAASSLUIS. Ned Herv Kerk 10 uur ds L v Hartingsveld 5 uur ds K M Vogel Kon Wilhelminaschool 10 uur ds K M Vo gel Jeugdfcerk (Kleine Kerk» 10 uur de heer A van Wa&beek (geb Gen de VVetstr S) 10 uur de heer L v d Pol Kinderkerk ft hierop aansluitende gedeelte in ooste-jen W. willen dit grootse plan met dei compositie, mede door de lengte van GENERATE SYNODE DER iijkc rièhtmg. het gedeelte tussen Hoog- meeste spoed verwezenlijken, omdat zij j het werk, die zeer oneveniedig is tot) istraat en Westhavenplaats. zullen aan; van mening zijn. da' dit een urgenti de inhoud, bepaald aanvechtbaar. Hoofd- GEREF. GEMEENTEN ;dc ene zijde (zuidzijde) winkels en zaljkarakter dmagt. gelet op de snelle vor- oorzaak van hel slecht samengaan van; iaan de andere zijde een hotelcomplexderingen bij de bouw van het Liesveld-:koor en orgel twat de toonshoogte be-De generale synode der met terras verrijzen. De winkels aan dejcomplex en dc openstelling van dcitreft' zal wel zijn de moeilijke situatie; meerde gemeenten ra! „4 er .5 nml ;zuidzijde met bovenverdieping waarin nieuwe brug over de Oude Ha ven. welke'in het kerkgebouw t.o.v. de opstelling; te Utrecht bijeenkomen. Naar de ge- ikantoren en ateliers deels in drie enjdi, jaar tcgemoe! kan worden gezien, 'van een koor (achter de preekstoel.; nerale synode, die om de drie iaar !deels in vier bouwlagen. Met de moge-' tmiweinig contact met de begeleiden. samenkomt, vaardigen de particuliere ilijlcheid een of meer der verdiepingen tei j t. j synoden van oost, west en zuid elk bestemmen tot winkels, wat de moge-i UltVOCPIUg l,OllC6rlllH) i r\E organist der kerk. Gu» de Graaf, twaalf leden af. nt. zes predikanten •lijkheid tot vestiging van groot-winkel-! VLAARDINGEN De Vlnardingse heeft od verzorgde en muzikale wiize -- ,i bedrijven zal openen. Bij de bouw van i Accordeonorkest vereniging Concertino 'het hotelcomplex zijn een caférestau-jgaat woensdag 22 aprii. haar jaarlijkse rant voorgeschreven, uiteraard over-.uitvoering geven in zaal Muzanda. Be' ;nachtingsge!ogenheid en zalenaccomoda-ihalve Concertino, onder leiding van de heeft op verzorgde en muzikale wijze enkele soli op het kerkorgel ten geho re gebracht, t.w. een Pmeltidium en Fuga in d kl. van Pachelbel. de be- kende Partita over Jesu meine Freude 'heer Dick Borst! werkt aan deze uit- var! d°h. G. Walter en hel in de be roering mee het jeugdorkest The Littlewerking van Paul Chr, van Westering 'Musicals. nogal verminkte ..Wohl mir dass ich, :Jesum habe" uit Bachs Cantate no; - en zes ouderlingen. Maar aangezien niet in elk ressort zes predikanten zijn, zullen de synoden van het zuiden en van het oosten elk vijf predikanten en zeven ouderlingen afvaardigen. uit 147. Wij hebben er al eens eerder op! Da. J. Goudzwaard zal 2rt april aiarheid SCHIEDAM. Heeft een amateur toneelvereniging enkele malen succes ge boekt met een blijspel, dan zijn dergelijke gezelschappen vaak geneigd het eens met een serieas stnk te proberen. Iets, dat doorgaans op een teleurstelling uitloopt Zo was het ook vrijdagavond bij de G.T.B., waar de toneelgroep van dit nut tige Schledamse bedrijf het spel „Illusie" van Johan van Doorn voor het voetlicht bracht. niet in de onoverkomelijke moeilijkheden het hoofd te bieden. Zij speelden met veel animo, daarbij een behoorlijke rol- kennis demonstrerend. Wei had de regis seur, de heer L. Omvendijk, iets meer aandacht kunnen geven aan de dictie, daar het Schiedams „dialect" nog hoogtij vierde. De toneelaankleding was op aan trekkelijke wijze geschied. Al bij al had de G.T.B. zich dus beter aan een genoeglijker spel kunnen hou- Men had zich veel beter tot het blijspelden, omdat de tonelisten aan „illusie" Zomerstraat 27. Aanvang 19.30 uur. don- szins'melo-'htfn krachten verspilden. 'derdag 23 april: Maquette-oefening voor ZONDAGSDIENST ARTSEN. VLAARDINGEN. Wijk 01 en 01a' VLAARDINGEN Van heden totigewezen, dat.dit ..Trio" geenszins dc Groepsvaardigheidsoefening op de red- maandagmorgen 8 uur zuilen in bijzon- j volheid van klank oplevert van een echt dings toren aan de Hoflaan. nabij kantoor dere gevallen dienst dóen: d_r. U.Haspei. °r?rbT1.0.,v?n Bach Boyendicn^stourt GEB. Aanvang 19.30 uur. (dinsdag 21 april», donderdag 23 april: Groepsvaar- digheidsproef voor 2 ploegen op de Rttine Noord te Rotterdam. Vertrek ploeg 1: 19.00 uur. vertrek ploeg 2: 20.00 uur,~ telkens vanaf wijkcentrum 01, Steijnstraat no. 2. Vrijdag 24 april: Verbindingsocfeninj;. 20.00 uur. Wijk 02. woensdag 22 april: Brandweeroefening in wijkcentrum 02, Riouwlaan 40, teh 2081: Dr. C. Lam brechts. Hugo de Grootstraat 11. tel. 6966. De zondagsdienst van dr. B. W. Busse- maker wordt waargenomen door dr. J. A. Leegsma. Maassluissedyk 9. tel. 3689. Geopend: Apotheek G. A. H. v. <1. Cor- put Schiedamseweg 83. teL 3224. Voor alle Vlaardingse verloskundigen zal dienst worden gedaan door mej. M. Ommering. Schiedamseweg 50, tel. 3664: mej. G. Verhoef. Gijsbrecht van Amstel- het uitvallen van de vierstemmigheid van het koraal (die in Myra Hess* be roemd geworden klavierbewerking be houden bleef). De Gavotte van Padie Martini miste door een te langzaam tempo de belangrijkste aantrekkelijkheid die hij bezit. nl. beweeglijkheid. 1 IENRY Blackmon heeft aria's van Al Hfindel en Purcell en Van Beethovens ,,Die Ehre Gotles in der Natur" gezon kunnen bepalen, dan -dit enigszins dramatische spel met ellenlange dialogen straat 28, tel. 7136: mej. tx. Kei klaart. Su-'8e" .Imponerend schoon, wals slechts Voorzitter A. Kooyman sprak een kortblokhoofden, pjv. blokhoofden en 'hoofd-rinamesingel Sl, tel. 3982. !sohns8Aria's uft'"dfem Flia^ en vaak oninteressante inhoud ten tonele; inleidend woord, terwijl de Hakorbandleiders in het wijkcentrum. Zomerstraat Voor de Vlaardingse Vereniging v.oor zecrdoorleefd en bewoecn De zes nri te voerenj voor de muzikale omlijsting zorgde. 2iAanvang 19.30 uur. jGezondheidszorg ..Het Groene Kruts- Het spel handelt over de^ familie van;Oranje röw dienst %™ee wmtn v«r» d* j{4»rfforni«*<»rd# k#rk t« Hoi*nbnrf <»n 10 mei intr&Sn d«en t« Zjnandam. Karvd. C. 3. Jm»fn uit tJtrrcht. tx*rocpm predik*nt v»n herv, cemrentr van Oot- t*rhout ln Koord-Brabant, zal In verband mat rUn doctorale *u>die. pu dit najaar in trede doen te Ooaterhout. Hij heeft nu met da berv. gem. te Oostrrhout dere rejtelinf fetroffen, dat hU tot aan xtjn doctoraal e^a. men deae gemeente voor twee dajren in da week als vicaris ral dienen. Zondag 17 mei aal hU daar worden inireleid al* vicarla. een scheepsbouwer, die sinds enige tijd. weduwnaar is. Hij woont samen met zijn i zoon en dochter en zijn zuster. Als een j gezellig weekeinde voor de deur staat, j 'blijkt dat dit weekeinde helemaal niet' gezellig is. In tegendeel, talloze proble men en conflicten vragen de aandacht, maar in een toneelspel als het onder havige zijn dergelijke conflicten en pro blemen gesteld om ze in een tijdsbestek van anderhalve dag op te lossen. Er komt nl. een vriendin van pa op de proppen en deze wordt door de kinder en niet ais jbet Stedelijk Museum heeft zich tot het tweede moeder geaccepteerd: twee kna- CoUege van B_ en w. gewend met ten pen zijn verliefd op de dochter en dit schrjjven. waarin er op gewezen wordt, levert vanzelfsprekend ook al de nodige jdat in de loop van de tijd -net kar3kter Lopj zoon heeft geen interef^se in i van stedelijk Museum volkomen ver- het bedrijf van de vader en wil musicus anderd js, Lag eens, zo schrijft de Com--bare voorwerpen van gouct" en zilver en worden en daarbij ontwikkelen zich dan m,ssie de nadruk op het provisorisch'! de meest kwetsbare historische prenten tOns Huis) W uur mej L v d Hidde. j n08 verschillende gezochte cenfheten. ,en ongeseiecteCrd bewaren van histori-ieen nieuwe, solide, goed afsluitbare p*vh^,iS^.rkj3fl rit k u?1 i r, ,l sPpl Vlcl 'h dit verband met mee.Jcbe voonVerpen. thans wordt mede een! kast-combinatie komen. Voorgesteld Zulderkerk 9.30 uur dv K W Dercksen l £ft ^vaMelf''maaTzifslaTgden'^ersr,oot laantai kunstwerken in eigendom I wordt daartoe een zelfdragende stalen i.3t> uur ds K J SwieH». la*t"a sPreeKt vanzeii. maar zij siaagocn cr;0f ,n bruikleen bewaard en getoond opi combinatie aan te schaffen, die geschikt SCHIEDAM De Commissie voor'gen een ..condens'"-muur staat en daar door zeer vochtig is. te laten demonte ren en opnieuw opbouwen op een der VLAARDINGEN. Dinsdagavond houdt de Zakenstudiekring haar laatste Studiekringavond van dit seizoen. Otto Dicke. de bekende illustrator uit Dor drecht hoopt dan te spreken over „Ja panse Indrukken". De heer Dicke. die zijn reisgemaakt zolder-depots. In de Commissiekamer (heeft in opdracht van de K.L.M. zal zijn moet dan echter voor de bibliotheek, causeriej toelichten met tzeer goede) het archief, de geldmiddelen, de kost- (vt ij gemaakt) 8-30 en 2.30 uur ds A Veld man van Rotterdam. Chr Geref kerk 9.30 en 4.30 uur leesdiensL Leger des Heils 10 uur Hetligingsdienst 6.45 uur Openluchtsamenkomst op de Markt en 7.30 uur Verlossingssamenkomst o 1 v kapt e A A Edeling en luit e E P M Emanuel. SCHIEDAM. Herv Gem Grote kerk 10 uur ds J A HeWy 7 uur ds D Broers Am sterdam Bethelkerk 10 u ds H W Hem mes 5 uur ds J G Jansen Opstandingskerk 10 uur dr L J Cazemier 7 uur ds D J Spallng Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds D J Smids 7 uur ds W L Mulder Voorthui zen. Ned HervtGereO Evang gebouw Irene 10 uur ds W L Mulder te Voort hulzen Vredeskerk 7 uur idem. SCHIEDAM Geref kerk Oosterkerk 10 uur vm ds J Couvee 5 uur nm ds E J Oom- kes Plantagekerk 9.30 uur vm ds W A Krijger 4 15 uur nm ds J Couvee Julia- nakerk 10 uur vm ds E J Oomkes 5 uur nm ds W A Krijger Kethe! .De Ark" 9.30 vm ds W v d Meulen van Slikker veer 2.30 nm ds w A Krijger Ziekenhuisdienst Zondag lil april nm 7 uur. Avondgebed Zaterdagavond 7.30 uur Luther se kerk. Advertentie Geboren: Ronald x v A Bosma en W Bos- sema; Jantine d v D Donker en W' van den Berg; Jacobus 2 v J Vervoorl en HF de Groot. Ingrid d v H M Bonefaas en G van j Beek; Frtnciscus C M z v F C de Vette en A J Si Ham. COOP- ZUIVELFABRIEK' tentoonstellingen van uiteenlopende j is voor uitbreidingen cn die ook in on- i aard. die vooral de laatste jaren een j derdelen verplaatsbaar is. Blijkens een (steeds hogere assurantie waarde verte-ontvangen offerte zal deze kast een uït- genwoordigen. De Commissie ziet zich i gave van ƒ380 vergen. ten gevolge van. een en ander gesteld I Voorts is het noodzakelijk de muren, ivoor technische problemen, waarvan er! waarvan de bekleding geheel door enkele dringend om een oplossing vra-j vocht is verteerd, te herstellen en vocht- gen. andere op wat langere termijn afstotend te maken en in enkele muren kunnen worden bezien. (scheuren te doen dichten. Hiermede zal Het meest klemmende vraagstuk acht; een bedrag van ten hoogste ƒ800 ge lde Commissie dat van temperatuur enimoeid zijn. (vochtigheid. De aanwezige stoomver-j (warming wordt overdag veel te warm! j en 's nachts veel te koud. waardoor re- gelmatig schade valt te constateren,: aan schilderijen, houtwerk van lijsten. 1 spieramen. meubelen en schotten. Ter zake van het temperatuur-ver- emgiog A. de Jong heeft gisteravond haar VLAARDINGEN, De personeelsver loop stelt de Commissie voor, in het de- pot één of twee elektrische olie-radiato ren te plaatsen, uitgerust met thermosta ten. Dit zal een bedrag van ten hoogste 500 vergen. T.a.v. de vochtigheid, die in hel ge leden een gezellige feestavond aangebo den in Muzanda. Toen de gordijnen open gingen,, stond het voetbalelftal van de Jong aangetreden in hun nieuw aange schafte sporttenue. De voorzitter vand e personeelsvereniging, de heer C. Hoogër bouw regelmatig oploopt tot zeer huge i werf. memoreerde in zijn openingswoord i percentages, geert de Commissie inenkele hoogtepunten van het afgelopen overweging de mogelijkheid te schep- seizoen. Na dit meer officiële gedeelte pen tot het installeren van een ontvoch-volgde er een voortreffelijk programma, ter met hygrostaat van het type ,.Hu-'dat verzorgd werd door André en Rudt mozair". speciaal bestemd voor het de-,Care!l, Judith de Leeuw, duo Salberti pot. maar tevens geschikt om in eenm«t vrolijke muziek, twee fleurige mets- zaal te worden opgesteld. Met de aan- jes. de Willantys. Joop de Leur zorgde schaffing en installering daarvan zal eenaari de piano voor de begeleiding. Na ai- bedrag van ca. ƒ2.000 gemoeid zijn. loop volgde er een gezellig samenzijn, i Vervolgens wijst de Commissie erop, waarbij de Rythm Aces °.l.v> dos Tepel ;dat het Museum met een groot tekort'voor geze! 1:ije muziek zorgde, aan kastruimte kampt. Vele voorwer- - - pen, historische prenten, boeken en hDUlSIinZeil WOffleil kunstwerken moeten noodgedwongen O-', 1 pen en bloot blijven liggen. Zij zou hier- 1 in willen voorzien door de houten wand- kast, welke in de Commissiekamer te-; SCHIEDAM. Op 23 april zal de' Sehiedamse Opera- en Operette verent- Aantiften geboorten. It april: W Lips-„Gemengd Koor" in Musis Sacrum j Blom, Jt'. T Overhand-van Hengel, d; M Heeu opvoering geven van cte koiniaCne. C Jansen te Raaij. d; C S Bastcmeijer- operette „Dei Obersteiger". Munto, z; F Jut-Fortuin. d; H A Verheij- Carl Zeiler, de door „Der Vogelhand-I de-Buscngens. d: J VV van Uperendurg |cr" beroemd geworden componist kleurendia's en eigen tekeningen. Deze Zakenstudiekringavond wordt gehouden in Concordia aan de Rijkestraat. De avond begint om 8 uur. VLAARDINGENDezer dagen werd de eerste paal geslagen voor een nieuw bedrijfspattd van de Eerste Vlaardingse Verffabriek N.V. Op 22 december 1958 werd deze fabriek, gevestigd aan de Van Leyden Gaelstraat, door brand be schadigd. Alhoewel men ook vóór de brand al plannen had, het bedrijf uit te breiden, heeft de brand deze plannen bespoedigd. Het nieuwe bedrijfspand, dat gebouwd wordt aan de Maassluiscdijk hoek Mer- curiusstraat: heeft een oppervlakte van 1200 m2. MO m2 wordt beslagen door een groot modern kantoorgebouw. Er zijn plannen, om in de toekomst dit bedrijf nog "-erder uit te breiden. Men heeft daarom een oppervlakte aan grond 4000 m2 gevraagd. Architect is J. P. Veltenaar. Het pand wordt gebouwd door aannemersbedrijf J. v. d. Tempel en Zn. te Schiedam. Men hoopt reeds midden augustus te kunnen verhuizen. De opleveringstijd bedraagt circa zes maanden. Niet alleen zal de apparatuur' belangrijk worden uitgebreid, ook het personeel zal wor den vermeerderd. voordracht weer op een moeilijk te i evenaren peil. liet orgel in de Grote (Kerk leent zich echter minder goed voor (de begeleidingen van deze liederen dan ;het instrument in de Immanuelkerk te (Maassluis. Daardoor konden b.v. ..Roll.) Jerd'n Roil" en de „Gospel train", bei de van Johnson, niet die indruk maken als bij vorige gelegenheden, hoewel Koos Bons natuurlijk accuraat en slag vaardig begeleidde. Alvorens het con cert met improvisatie met samenzang over Gezang 136 werd besloten. be klom Henry Blackmon de preekstoel om op korte en beminnelijke wijze de collecte aan te bevelen. Daarna zong hij (zonder begeleiding) ..Steel away to Jesus". Dit was wel Blackmon op zijn best. en thans met een goed klankbord boven zich. VV. AUTO-HOTEL „ROTTERDAM" Mariniersweg ZS7-2J» Pannckorkstr. tl>-13« Tri. 1.33.41 Enkele Interes-art»' «ccaslenv VLAARDINGBN. Maandagmiddag worden in de Stadsgehoorzaal twee Jeugdconcerten gegeven. Deze concerten worden gebracht door de Marinierskapeï der Koninklijke Marine onder leiding van kapiteinsdirecteur H. van Lijn' schoten. Het programma wordt geopend met twee marsen: waaronder de defileer- atars van de Koninklijke Marine. Onder meer zullen een Hollandse Polka van Hugo de Groot, dans van de Japanse Jeugd van Shigeo Tohno en rumbalits van Paul Coder uitgevoerd worden. Het programma wordt besloten met: When the saints gó marching in van H. I. Waltere. Er zijn twee jeugdvoorstel lingen en wei om 2 uur en om half 4. VLAARDINGEN Met 'ingang van 1 mei zal het hoofdkantoor van de Spaar bank Vlaardingen van maandag t/m vrij dag geopend zijn van 9 uur 's morgens tot I uur 's middags en van half drie tot half 5 's middags. Op zaterdag kan men 's morgens van 9—12 uur terecht. •>i Advertentie Sto!k-Sinit; z: C M van Dalen-Sienller. d:|«e! de muziek mooi is. Jt verstraien-Sprofcholi. z: J M v. d. Aleer-; jot berien werd „Der Obcrsteiger" nog Vjljmcel. d: B J M Besohi-Snuls. d: JI niet in Schiedam opgevoerd, zodat ..Ge-1 Tkjel-schler. d:eIrt_Hv1'rlri'ï. mongd Koor" dus voor een première c Juhus-v. d. Assem, z: t C Sc-hoote- zorgt. De Nederlandse bewerking is van meije^'Van PInxiercn. z: C Admiraai-Marse.Joop van Dijssei. Het geheel za) onder, d; M i» Schiidkdïnp-Lock. d; c a v. d. leiding staan van de dirigent de heer H. Hoeven-Vonk z: -M H Bos-Vogelaar z; N w v Bijncn uit Rotterdam. M 3 van Winden-Veidhuljzen, d; M Peer- deman-Bakicer. d: M van Gttst-Strijcfhorst, z: D Greeve-Rosenquist. z: N Stas-de Gra«(. z: A Hennekes-Geleijnse. d: M J Kruter-vars.het Hoofd, z; J van Zanten-Wit- vllet, z: C M v. d. Basrd-Heijkoop, d; A E Koster-den Outer, z: A A W van Wees- v. d. Mijn, d: A A de Backer-Heljen, d. jj moior grasmaaiers oor tn v. oneilen lerr'U» VLAARDINGEN. Dezer dagen nami (de vergadering van hoofdingelanden heti besluit de beide spuisluizen aan de Hoog-; straat te slopen. De komende maand zal met de sloop hiervan worden begonnen VLAARDINGEN ir\ 1 's-GRAVENHAGE, 17 april. Logger ver Ij AriTlirG 1 X 7 O "Kt rj/vys v:ï ®ch 118 met 13.000, voorts 31 kust- Notering per kg: grote tong 22»o—2.50; groot mtddeitong 2.20—230: klein middel tong 2^52.67; tong t 2.50—2.00. idem II 2.0O—2.25; tarbot I 2.0O—2.50. idem II I 40 —1.30. idem III 1.30—1.4S: idem rV t.to— 1.25: griet I 1.05—1.25. idem II I.OO!.!5; per 40 kg: zetsehol 24—42; middelschot 22 —32; kleine schol 1828: grote schelvis 38 —38. groot middelschelvis 34.50—35. klctn middelsebelvis .TO—.35.30: seheMs 1 30—35, Onder het motto idem 11 1419: middelkabeljauw jo—44; ka- i oeljau-.v 38-40, idem II 29-50; middelkool dridf IMP A HEL0ES5 t ZN NV POSTBUS 459 R DAM SCHIEDAM. De N.V. Bank voor; Nederlandse Gemeenten te "s-Gravcnha-VOOr hand- 611 ItlOTOrgaZOtiniaaiers j ge heeft de gemeente Schiedam een, n s 7„ tel. tMB-zsus 1 aanbieding gedaan voor een geldlening ra. U. D. UlintnK An. BArendrecht van ƒ351.075 ter financiering van de: j aankoop van vrachtwagens, de ophoging;VLAARDINGEN De toneelafdeling van het terrein voor het gemeente zie-; clarsox motor-grasaiaaiers !yan de Vcrcnigmg. Sunlight gaat zater- Amtlttcu overlijden. 17 april: J Verboon. man van A Roodenburg. 65 ir: W J van Dissel, vr van P van Verseveld. 73 jr: J C 3tu:kenboom. man van M Belt, 62 jr; J Meiburg, man van A van den Herg. 67 jr: W Treurniet, man geh gew met J H de Kotter, 84 jr: M J Beerens. v-r geh ge» met P W F optenkamp. 80 jr; T M Breeu- Wer, vr geh gew met A J Pelsma, 69 jr; (grond, het ophalen van een gedeelte van P A Witlcmsen. roan van &f J V Dames, 61, j r;0Ierini? in Gud-Mathenesse. voltooi- Zj cn binnen het half jaar zal de sloop Festival van -zon en ree" r-,i Waar.!"'""'"' iaem u cv—«i: miaaeikonl- •zijn voltooid. Alles zal in het werk wor- jLrlneïtlft ra" bot ,i*-i7: den gesteld, de sloop zoveel mogelijk te bespoedigen in het belang van de be trokken winkeliers. Wanneer de sloop achter de rug is zal de Dienst Gemeentewerken van Vlaar dingen met de aanleg van de straat over de gesloopte sluizen kunnen beginnen en na voltooiing hiervan zullen de betrokken I winkeliers volledig uit hun isolement verlost 7.ijn. Men hoopt nog aan het op deze wijze za! het mogelijk zijn, einde van dit jaar. ,de bad- en strandkleding te lonen in een' passende omgeving, terwijl er voldoende! ruimte overblijft, om een flink aantal! EL,-—. lQ/zn belangstellenden 400 zitplaatsen l"OU t)PSClllhÜClftr ontvangen. De show wordt georgani- seerd door dc firma Bracco en de kle-i L»e kerkeraad der Geref. kerk van ding wordt getoond door een viertalp"0^er'"srï)-De!fshaven heeft, na rijp be- - -i ,-r., tmannequins. onder wie miss Rotterdam raad-, °P verzoek van het jeugdverband ;van straten en riolering in de Westwijk. 1 rrzaj veej zorg worden besteed!"1 principe besloten tot aanstelling van aan de aankleding van het bad: er wordtjeen jeugdconsulentlej. Pas in september gezocht naar een attractieve verlichting: is een jeugdconsulentte» beschik- een muziekje zal uiteraard niet ontbre-'baar. keil. Het initiatief tot deze show is ge- Dc stichting Jeugdhaven West is be horen uit het feit, dat de belangstelling "cid voor dit doel gedurende drie jaar voor strand- en '«.«(kleding in ons land een derde van de opbrengst van de deur dingen binnenkort een gebeurtenis mee-Uchar 13.80—18: wijting dicht 6.40-9; wit maken, die een zeldzaamheid genoemd ting gestript 8IS: per too kg: grote ka- mag worden. Op 11 mei wordt namelijk beljauw no—114; grote koolvis 83—65: gro in het Koipabad een show van strand-:te '®n* 75—77per 50 kg: verse haring tl en badkleding gegeven, waar de manne-i 1416- Verwachte aanvoer quins zullen paraderen op een plankier.; een c!rca 10 kustvissers. dal drijvend in het binnenbad zal wor-; den aangebracht en dat de volie lengte) - van dat bad krijgt .25 meter). JeUgdCOnSUleilt (e) AANBESTEDING VLAARDINGEra Op dinsdag 23 LEVERING uitSlUHENO vÏa OE hanoEi JP"'1' «morgens 11 uur. zal in de zaal j Harmonie aanbesteed worden het afgra- ven van zandophogingen c-n het aanleggen De ambassadeur van de Zuid-Afri kaanse republiek, dr. F. E. Geldenhuyi, heeft in het universiteitsgebouw te Utrecht een schenking afrikaanse boe ken aangeboden, bestemd voor het in stituut-De Vooys voor nederlandse taal en letterkunde te Utrecht, die door dt rector-msgni/icu» van de rijksuniver siteit te Utrecht, prof. dr. J» Jongbloed, in ontvangst werd genomen. De ambassadeur zei, dat deze gth gezien moet worden ais een gebaar van wederkerigheid voor de nederlandse boeken die de nederlandse regering jaarlijks de Zuid-Afrikaanse universi teiten aanbiedt. Afrikaanse boeken zul len ook worden geschonken aan de rijksuniversiteiten te Groningen e" Leiden, de gem. universiteit van Am sterdam de Nijmeegse universiteit en de bibliotheek \*an de Mnatacbappij voor nederlandse letterkunde. Op 23 en 24 oktober a.s. zal da Ned." Gereformeerde Jeugdraad voor hel eerst In zijn bestaan een congres be leggen. Behandeld zal worden het onderwerp: de situatie van „de groep" in het gereformeerde ieugdvormings werk. De titel voor dit congres zal zijn: „Een dozijn is meer dan 12". Over dit onderwerp zullen ds. J. Firet en prof dr. ir. H. van Blessen refe reren. Het is de bedoeling, het aantal deelnemers enigermate te beperken, ten einde te voorkomen, dat door t* grote omvang de besprekingen on vruchtbaar zouden worden. Advertentie v.a. J' 1195.-, Isle betaling v.a, 192,- Tel. K 1886—2038 - BAKBNDRECIU' Het Amerikaanse ministerie van Gezondheid heeft een aantal beurzen verleend voor post-doctorale studie in de medicijnen. Voor Nederland zullen C. F. A. Heven, wiens specialiteit viro logie is en Th. H. Rozijn, die zich op de genetica specialiseert, gedurende een jaar aan Amerikaanse weten schappelijke instituten kunnen stu deren. jkenhttis. aankoop van enkele percelenvëi*rUBbaai'"bb:~A. bil en"zonen (dagavond in de Stadsgehoorzaal een voor- steeds groeit. Dc tijd. dat men voor eencollecte af te staan, terwijl daarnaast (grond, het ophalen van een gedeelte van stelling geven van het toneelspel in drie i verblijf aan strand genoeg had aan een nok steun wordt verleend door de Witte A T der, Heuvel man eeh aew !de riolering in Oud-Mathenesse. voitooi-; ?ra"?mo,«"<ldn s'\.„,„r bedrijven „Van ander ras", geschreven badpak is voorbij: daarvoor is tegen-: Hei en op subsidie wordt gehoopt. A „1 r j— line van de sportvelden ten westen van 1 «"ins"eg - Teitf. tifc<-j - Rotterdamdoor D'Usseau en J. Gow. Regiewoordig een uitgebreide garderobe be-j De aanstelling geschiedt voor drie met A Sobmtdt. 85 jr; I L van der Graaf. 'n8 mi» geb «ew met M H Zijl, 82 jr. 'de Poldervaart. 'Voor al uw gereedschappen het juiste adres, i Willem van der Loos. 'schikbaar. jaar. EX.4MB NS TE UTRECHT UTRECHT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het: notarieel examen 2de gedeelte: mej E J J. M. de Greet. Harmelcn. J. M. H. Kuhlman, ApeJ- doorn. Doet ex tandheelkunde: G. F- Meerburg, Utrecht. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN" LEIDEN. Geslaagd voor het doet. N"_d. recht mej. T. Rotteveel te Den Haas- UNIVERSITEIT NIJMEGEN NIJMEGEN, Geslaagd voor semi-arts-. examen: dc heer J. B. M. Rensing (Doe.i- hu rg i Geslaagd voor kandidaatsexamen klas sieken: de heren S. M. M. de Vries (Hces- wijkj en H. A. Polman ElSt».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2