Tijdens plezierrit na botsing te ivater Vrouw en nichtje vielen gered en n ortier: Veilingloods ging in vlammen op Prof. De Quay ontving CHU-voo miller Weer nachtvorst Dulles' opvolger krijgt een goed onthaal Nieuwe toren in Ouwerkerk Felle terreur van rebellen: durven erijnen niet te stemmen Televisie" waarschuwt smokkelaars Gevangenisrel in Montana bedwongen r reeks lange ongevallen op de weg Ook Van Mastrigt bij formateur Portugese treiler kapseist: 18 doelen Raadsverkiezingen slecht begonnen Revolutie mislukt in Bolivia Douane ving bot r jIAAlVDACi 20 APRIL 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG Wo. 4275 Directeur: H. PK RU1Ü Hoofdredacteur (Van onze correspondenten) Een plezïerritjc langs dé bloeiende boomgaarden bij Wam el gistermiddag geëindigd met een verschrikkelijk ongeluk, dat het leven heeft gekost van les personen: dc heer A. F. M. van de Berg nit Tie! en vijf van zijn neefjes uit DreumeL Zij allen verdronken Soen de auto van de heer Van de Berg na een aanrijding in een sloot terecht kwam. De echtgenote van de chauffeur, mevrouw Van de BergKoeken perd, terwijl de wagen in het water kantelde,'uit het zich openende portier geslingerd. Zij wist een vierjarig nichtje, dat zij op schoot bad, mee te trekken. LttY druk verkeer: voetbalwedstrijd Nederland-Belglë in Snelle hulp Op bezoek Andere ongelukken Hotel Restaurant Kasteel Wittem Fidel Castro belooft vrije verkiezingen DICHTE ROOKWOLKEN BOVEN LOOSDUINEN „Sluitpost" Beloning voor vinder van Amerikaanse raimtecabine Paus zegent huwelijk van prins Albert en prinses Paola in Kranten in Djakarta mogen weer verschijnen Spoedig einde strijd van ïtnif1 V5 maken in dé mite ce mtnitra.t zs - iciei. na/uu ie t.i Poftbu* 1112 - Postgiro No, 42451#, Klacluendlcnst abonnementen, 13.30-1S.30 u, Zaterdags 1718 uur. Telefoon U3700 Huygenspfeln 1 - Telefoon 18346T (3 lijnen i Postbus lOfll Postgiro No. 40+867. faachtendlenst: 1313019150, Tclef, 362569 Spul weg 132 - Telef. «70. Lange Haven 73 - Telef. 67488. tbonnementsprUs ai cent per «eek, 12.65 per maand, 7.90 per wartaal. Losae nummera 16 «ent. Verschijnt dageiu»' gMterdam: f-Graaenb***1 poidreeDt: Schiedam: (Geldig tot morgenavond) NACHTVORST Tamelijk heldere nacht met op vele plaatsen nachtvorst. Morgen aanvankelijk zonnig, later bewolkt maar over wegend droog. Dezelfde temperaturen als vandaag of let» hogere. Zwakke tot matige wind tussen noord en west. Morgen: Zon op: 5.33 Maan op: 17.41 onder: 19.46 onder: 4.41 Ur J A H J b HHHIMh SI OT Man en vijf kinderen in auto verdronken «f» IS Mevrouw Van de Berg alsmede de chauffeur van de andere bij de aanrijding betrokken auto, ir. Van O. uit Om en diens echtgenote ztjn met een ernstige shock, in een ziekenhuis opgenomen. Lichamelijk hebben zU geen nadelige gwoigen vat het ongeval ondervonden. rj 11 1 bollenvelden en de Betuwe en dc Het ernstige ongeluk, dat its wijde omgeving veel Indruk gemaakt heeft, «beurde zondagmiddag omstreeks halfxcs op de Nieuweweg tussen Warnet en Alphcn aan de Maas (gemeente Dreumel) in het land van M»as en "Waal, niet ver van Tlel. De oorzaak ervan was een verkeers- fout: ir. Van O. uit Oss verzuimde voorrang te verlenen aan de auto van de heer Van de Berg. De gevolgen wa ren verschrikkelijk: de beide auto's botsten, sloegen over de kop en kwa men in de sloot terecht. Ir. Van O. en de andere inzittenden van zjjn auto, zijn vrouw en twee kin deren-wisten zich te redden, evenais mevrquw Van dc Berg en haar nichtje uit de andere auto. De 27-jarige eigenaar van een bij de plaats van het ongeluk staande boerderij, de heer A. Reynders, die het ongeval zag gebeuren, schoot on middellijk te hulp. Binnen een kwar tier had men me' behulp van een stevig touw de auu. ,an de heer Van de Berg op het droge. Voor de zes inzittenden was dit echter te laat. Men vermoedt dat de heer Van de Berg bij de aanrijding al gewond is ge raakt en daardoor geen kans heeft gezien zich uit de auto, die op zijn kop ln het water lag, te bevrijden. Ook de jongens hebben zichzelf in de consternatie niet weten te redden. De 36-jarige heer D, van de Berg, die in Tiel een agentschap van een pote oliemaatschappij had, was gis termiddag op bezoek gegaan bij zijn broer in Dreumel. Later op de middag besloot het echtpaar een ritje langs de bloeiende boomgaarden te gaan maken, •Be heer Van de Berg nam zes van de acht kinderen van zijn broer, een meis je van vier jaar en jongens van vijf, res, zeven, negen en tien jaar oud, mee ia de wagen. Slechts de jongste en de oudste van de kinderen uit dit grote gsrin gingen dus niet mee op het auto- ritie. Ook ir. Van O. uit Oss en ziln echt ste die pas van een oneratie was b«rsteid waren naar de Betuwe ge- wan om van de bloeiende boomgaar den te genieten. Nog meer slachtoffers heeft het ver- dat dit weekeinde extra druk In verband met de bloei van de Amsterdam, geëist. Op Rijksweg 1 onder Muiden is zon dagmiddag de tienjarige Charlotte Eli sabeth Giibels uit Amsterdam onder een motor gekomen. Zij overleed ter plaatse. Elly was per fiets met enkele vriendinnetjes* onderweg naar Muider- berg. Bij de Merwedebrug besloten de meisjes wat te gaan spelen. Daarbij liep Elly plotseling de weg op. Op dat moment kwam uit Zwolle een 29-jarige motorrijder, die op weg was naar de voetbalwedstrijd ln Amsterdam. Hij zag geen kans het meisje te ontwijken. Zijn 28-jarige duorijder W. Krisma uit Zwolle werd op de grond geslingerd. Hij liep een hersenschudding en een (Advertentie) Tel. K 4450208, Wittem (bij Gulpen) SPEC. VOORJAARSTARIEVEN. Eigenaar: J. F. Hooding. Premier Fidel Castro van Cuba heeft in een vraaggesprek voor de Ameri kaanse televisie verklaard, dat zijn voorlopige regering voornemens is zo spoedig mogelijk vrije'verkiezingen te houden. Dit zou uiterlijk binnen vier jaar het geval ztjn. Toen hem werd ge vraagd waarom het eventueel zo lang zal duren, antwoordde Castro dat er vele vraagstukken moeten worden op gelost. De premier ontkende dat zijn rege ring communistische symphatieën zou hebben. Volgens hem was het niet waar dat zijn broer en schoonzuster commu nisten zijn. Bovenstaande foto werd genomen kort na bet ernstige onjcluk btj Warnet, waarbij zes personen om bet leven kwa men, D» auto van de beer Van de Berg (op de voorsrond) lag op z'n kop ln de stoot, maar werd onmiddellijk door passerenden met een tang touw tegen de kant getrokken te laat echter. Achter de aato van ir. Van O. uit Oss. ernstige hoofdwond op. De motorrij der kreeg slechts enkele, ontvellingen. Hij ging per trein naar Zwolle terug; fZie vertier pa», 3. '2e kol. (Van een onzer vesiaggevers) Een schade van naar schatting 150.000 veroorzaakte zaterdagmiddag een felle brand, die» aangejaagd door de felle noordenwind, woedde op het terrein van de coöperatieve groenten- veiling te Loosduinen, onder de rook van Den Haag. Een vrijwel geheel van hout opgetrokken loods ging over een lengte van zestig meter verloren. Bijna vüf uur lang was de brandweer met het blussingswerk bezig. Omstreeks kwart over vier hadden werklieden, die nog bezig waren in een van de pakruimten van de 25C meter lange loods, dc brand ontdekt. Zy sloegen alarm: hoewel nog getracht werd met behulp van water uit em mers de vlammen te doven, lukte dit niet. Het vuur breidde zich in het pa pier en houtwerk snel uit. Voor de brandweer kwam. was de dunne muur tussen deze ruimte en de naastgelegen ruimten geheel verteerd. De brandweer pakte het blussings werk grootscheeps aan. In een ogen blik tijcis waren tien slangen uitge legd, die op het open water konden worden aangesloten. Het bleek ech ter niet mogelgk nog verdere uit breiding te voorkomen. In totaal verbrandden zes ruimten, die tus sen twee brandmuren gelegen wa ren. Door het nathouden van deze muren kon de brandweer verder overslaan van het vuur voorkomen. In de zes ruimten lag zeer veel pa pier en hout, vooral kisten en krat ten. opgeslagen. Dit brandbare ma teriaal veroorzaakte een dichte rook ontwikkeling. De brandweerlieden waren genoodzaakt rookmaskers te gebruiken. Het onderzoek naar de oorzaak heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ver moedelijk is de brand ontstaan door een weggeworpen sigaret. Het Nederlandse B-team heeft zater dagmiddag te Brugge met 4-2*verloren van net Beigische B-ehial. Bij de rust leidden de Belgen met 2f. De ontmoeting tussen het Neder landse en het Belgische jeugdteam (1820 jaar), zateraag gespeeld op het Vitesse^ lerreinde "Arnrtem, is geëindigd in een 2-1 zege voor de Belgische ju nioren. i r (Van onze parlementaire redacteur) VANMORGEN ontving de kablnets formateur mr. H. K. J. Beernink, voorzitter van de CHU, die vergezeld was van de vice-voorzitter, de heer C. J. van Mastrigt, Aanvankelijk had men gedacht, dat de formateur ir. Staf nogmaals zou ontvangen, maar deze was vanmorgen niet beschikbaar. Men verwacht niet, dat prof, De Quay de heren Beernink en Van Mas trigt een portefeuille heeft aangebo den. Vermoed wordt, dat zij prof. De Quay slechts van advies hebben ge diend. Het is namelijk bekend dat de CH niet tevreden is met de beide porte feuilles die haar zijn aangeboden. Landbouw en Volkshuisvesting zijn probleem-departementen. Niet ten on rechte vindt de CH, dat zij met beide departementen wel zwaar wordt belast. De Amerikaanse regering heeft een beloning van 500 dollar uitgeloofd voor degene, die de cabine van de kunstmaan Ontdekker II terugvindt. Zoals bekend, wordt aangenomen, dat de cabine met instrumenten uit de neuskegel van de Ontdekker II in de omgeving van Spitsbergen is te rechtgekomen. Van vrijdag af zijn vliegtuigen en sche pen van de Amerikaanse en Noorse luchtmacht aan het zoeken. Er wordt ook gezocht door twee Noorse heli kopters. De voorzitter van de statenkring Harderwijk van de CHU, tevens voor zitter van de CHU-fractie in de Gel derse staten, heeft mede namens ver scheidene vooraanstaande CHU-leden in Gelderland een telegram gezonden aan de voorzitter van de CHU, de heer Beernink en aan dé heer TUanus, frac tieleider van de CHU in de Tweede Kamer, waarin de hoop wordt uitge sproken dat de CHU zich bij de hui dige stand van zaken zal onthouden van deelneming aan het kabinet. Dit met name gezien de omstandigheid, dat met de departementen van Land bouw en Volkshuisvesting de CHU kenneiyk voor het feit wordt gesteld als „sluitpost" te moeten optreden. Prof. De Quay hoopte dat met de liberalen te praten zou zijn over een verwisseling van portefeuilles. Mo menteel denkt de formateur aan kan didaten van de VVD voor Defensie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat. De CH zou het liefst zien dat een van deze twee laatste depar tementen aan een van hun kandida ten zou worden toegewezen. Gedacht wordt aan mr. Beerman. Vandaag heeft de formateur met de CH-afgevaardig- den over deze zaak gesproken. De CH- fractie is namelijk niet zo enthou siast over de constructie, die prof. De Quay heeft gedacht. In politieke kringen in Den Haag verwacht men dat het gesprek met mr. Beernink en de heer Van Mastrigt van beslissende betekenis is geweest voor een snelle oplossing van de kabinetscrisis. Prof. De Quay heeft zaterdagmiddag een gesprek gehad met zijn party- tenuot prof. dr. W. C. L, van der f ia..n, hoogleraar aan de r.-i. uni versiteit te Nijmegen. Hij wordt alge meen beschouwd als kandidaat voor Justitie. AAN de achterzijde van een üeprescis, die van de Hongaarse laagvlakte naar West-Rusland trok, is dit weekeinde koude polaire lucht over heel West-Europa naar het zuiden gestroomd. Aanvankelijk gins dit met een krachtige noordelijke wind ge paard, maar toen zich zondag een rug van hogeüruk over Nederland begon uit te brei den, kwam hier de lucht tot stilstand. Bijna overal in het binnenland kwam dlentcn gevolge zware nachtvorst voor. Boven het zeegebied tossen Noorwegei en Groenland bevond zich vanmorgen eet kleine depressie, die naar het zuidonstr trekt in de richting van Stockholm. U.'cr door wordt de wind op het noordelijk d; van de Noordzee geleidelijk westelijk Vochtige oceaanlncht, die boven Schotlar Ierland wordt aangetroffen, zal da- door naar de Noordzee stromen en morgen later op de dag misschien Nederland kun nen bereiken. - Be komende nacht zal er in het grootste deel van ons het land maar weinig be wolking zijn. Er moet daarom opnieuw op zware nachtvorst worden gerekend, vooral in het zuidoosten van het land. Hel huwelijk van prins Albert van België en prinses Paola Ruffo di Ca labria zal op I juli door de paus in Rome ingezegend worden. De plechtigheid zal plaatsvinden in de Paulus-kapel van het Vaticaan Prinses Paola en haar moeder zün zaterdag per vliegtuig van Brussel naai Milaan vertrokken. Zij zijn een week te gast geweest by de Belgische konink- lUke familie in het paleis te Laeken De benoeming van Christian Herter tot minister van Buitenlandse Zaken van de Ver. Staten, als opvolger van minister Dulles, is in de Westelijke wereld zeer gunstig ontvangen. President Eisenhower heeft het nieuws zaterdag in zijn vakantiever blijf in Augusta meegedeeld op een persconferentie waarin ook Herter aanwezig was. Herter is sinds 1957 onderminister van Buitenlandse Zaken. De benoe ming zal volgende week aan de Senaat worden voorgelegd. Men verwacht een spoedige bekrachtiging door de Se naat. Herter. die reeds jaren aan gewrichts ontsteking lijdt, werd vorige week me disch onderzocht. De resultaten van de ze keuring waren zodanig, dat presi dent Eisenhower een benoeming ver antwoord achtte, De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns noemde de keuze van Herter „zeer ge lukkig". Oud-minister Dulles heeft zijn op volger telegrafisch harteiyk gelukge wenst met zün benoeming. In een met „Foster* ondertekend telegram zei de oud-minister: „Beste Chris, het doet my veel plezier dat de president jou heeft uitgezocht als zijn nieuwe minis ter van Buitenlandse Zaken, een func tie waarvoor jij uitstekend geschikt bent. Ik zend je myn hartelyke felici taties en goede wensen. Foster." Christian .Archibald Herter werd op 28 maart 1895 te Parijs uit Amerikaan se ouders geboren. Zijn eerste onder wijs ontving hü in FranJtrijk, waar hij bleef tot zün tiende jaar. Daarna ging hij naar de V.S. Daar bezocht hij later de Harvard en de Columbia universi teit. Hij kwam in 1916 by de buitenlandse dienst. In 1942 werd hij voor het eerst lid van het Huis van Afgevaardigden met steeds grotere meerderheid werd hy in 1944, 1946 en 1948 herkozen, waarby hij vermaardheid verkreeg als repu blikein met bijzondere kennis op inter nationaal gebied. In 1947 stond hij aan het hoofd van een missie naar achttien Europese lan den ter bestudering van de behoeften en de mogeiykheden voor hulpverle ning aan het buitenland Nadat Herter besloten bad geen der de termijn als gouverneur van Massa chusetts te aanvaarden, volgde ny op 21 februari 1957 Herbert Hoover jr. op als onder-minister van Buitenlandse Zaken. Een Portugese treiler, de Nova Lel- rosa. met 24 opvarenden is zondag bij Figueira da Foz op 160 km noordelijk van Lissabon in een ruwe Noordzee gekapseisd, 18 mannen zyn verdronken of worden nog vermist. Een reddings boot zag kans zes drenkelingen te red den en vier lijken te bergen. Te A'ami, ten westen van Tokio, is in tegenwoordigheid van een hon derdtal politieke en militare leiders een monument onthuld ter nage dachtenis van zeven Japanse leiders die ongeveer tien jaar geleden als oorlogsmisdadigers werden terecht gesteld. President Elsenhower met zün nieuwe mi nister van Buitenlandse Zaken Christian Herter (links). De foto werd gemaakt op net buitenverblijf van Elsenhower ln Angusta, waar hg ln bet bijrtjn van Herter diens benoeming tot opvolger van John Foster Dulles bekendmaakte. Tegelijk met de gemeenteraadsver kiezingen is het algelopen weekeinde ln Algerije 'n grote terreur-actie van de rebellen begonnen, die gisteravond reeds aan 16 personen het leven bad gekost. Er vielen ongeveer zeventig ge wonden. Mede uit angst voor deze terreur zijn vele Algerijnen (de bevolking stond over het algemeen toch al lauw tegenover de verkiezingen) van de stembus weggebleven. De opkomst varieerde van veertig tot zestig pro cent. De verkiezingen zyn daardoor slecht begonnen voor de Franse autoriteiten die er veel propaganda voor hadden gemaakt. In totaal zulten de komende week in 1600 gemeenten ca 16.000 raadsleden worden gekozen. Gisteren werd ge stemd in steden met meer dan 30.000 inwoners en in gemeenten met meer dan 1000 Franse kiezers. Er hebben zich op de eerste verkie zesjarige Anneke Flikweert, die in de stormnacht van de eerste februari 1953 tcerd geboren, heeft zaterdagmiddag mee mogen werken aan de afsluiting van het herstel van het door de watersnood zo zwaar ge troffen Zeeuwse dorpje Ouwerkerk. Zij overhandigde aan de voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, generaal b.d. P. Alons, een sleutel, waarmee deze de nieuwe dorpstoren, die voor het grootste deel dank zij giften gebouwd kon worden, opende. Anneke weet zelf uiteraard niet veel te vertellen over de dramatische gebeurtenissen van februari '53. Zij werd, toen het zeewater zich bulde rend door de gaten in de dijken van Schouwen-Duiveland stortte, op de zolder van een boerenschuur aan de Rampaardendijk geboren. Enige uren voor haar geboorte was haar familie al gevlucht. De dag daarna toerden allen door een paar Amerikaanse militairen met een stormoot gered. Op de foto: Anneke en de heer Alons voor de.nieuwe toren. De Boliviaanse regering heeft be kendgemaakt dat er zondag in de hoofdstad La Paz een revolutie is uit gebroken, Een groep socialistische ralangisten (Bolivia's oppositiepartij) had getracht gebouwen in het centrum vau de stad te bezetten, maar deze poging was na een vuurgevecht ver ijdeld» 's Middags waren de regerings troepen de toestand weer meester, aldus de bekendmaking. Alle bladen in Djakarta, waaraan een verschijningsverbod werd opge legd in verband met de vrijlating van de Nederlander Schmidt, mochten vandaag weer vrrscnijnen. Verleden week werd aan zeven bla den en het persbureau PIA een ver schijningsverbod opgelegd. zingsdag veel ernstige incidenten voor gedaan. In ettelijke plaatsen vermoord den de rebellen mohammedaanse lijst trekkers. Bij aanslagen op stembureaus kwamen verscheidene kiezers om het leven. In Algiers werden de stembureaus bewaakt door politie met gunmmistok- ken en gewapende militairen. Iedere kiezer werd gefouilleerd voordat hij naar binnen ging. De uitslagen in Algiers duiden erop, dat het nationale front voor integratie en broederschap, dat de Gaulle's aan bod voor ear, „vredo der' dapperen" aan de opstandelingen heeft gekriti seerd, meer stemmee heeft behaald dan de Gaullistische Unie voor de Nieuwe Republiek (U.N.R.). De meeste leden van de „vrije Al gerijnse regering" in Cairo schijnen op het ogenblik voorstander te zijn van onderhandelingen met de Fransen in Parijs, zoals voorgesteld door president de Gaulle, aldns betrouwbare berich ten uit Parijs, Er heerst over deze kwestie onenigheid in de opstandelin gen-regering. Het moreel van de rebellen-stryd- krachten in Algerije zou ernstig aan getast zijn, mede door de dood van een van bun belangrijkste leiders, Ami- rouche. Waarnemers in Parijs verklaren, dat deze en andere aanwijzingen duiden op het naderende einde van de oorlog in Algerije. Het is echter nog niet duidelijk of de rebellen de Gaulle's aanbod van alleen onderhandelingen over een wa penstilstand (niet over politieke kwes ties) willen accepteren, Commiezen, die bij de Belgische grens by Oostburg een groep smokkelaars bespiedden en zich al voorbereid den op een „goede vangst", waren onaangenaam verrast toen de smok kelaarsbende, die in de omgeving van een boerderij bezig was boter over te laden, plotseling verdwenen was. Pas een paar dagen later werd het raadsel opgelost: via „de tele visie" werden de smokkelaars op de hoogte gehouden van de bewegingen van de grenswachters. douaniers hielden, nadat zij de bende in het nachteiyk duister ont- dekt hadden, elkaar via de mobilo foon op de hoogte van wat zy za gen: „Ik zie een deur open gaan. Ze komen naar de achterkant. Over. In stal brand licht. Over". Plotseling werden echter alle lichten gedoofd. De rust keerde weer op de boerde rij. Naspeuringen leverden niets op. Later bleek welke handicap de com miezen parten had gespeeld. De boer had een televisietoestel en op dit toe stel kon de conversatie, die de doua niers via de mobilofoon voerden, op gevangen worden zodat de smokke laars precies ingelicht konden wor den. commiezen zullen voortaan wei wat meer bedacht zyn op dergeiyke tegenslagen: zij zijn er nu achterge komen dat het ook mogeiyk is een mobilofoonuitzending op radio's met FM-ontvangst te beluisteren Leden van de nationale garde zHn zaterdag na het afvuren van bazooka's het openen van mitraüleurvmir en door gevangenis van Montana doorgedron gen, waarmee zij een einde maakten 35°^® 0^nd van de gevangenen, die zestien «r» eeduBrd waardoor zy zestien gevangen-bewaarders, die gii. 0f,rftoM^areï!in de handcn van de ver oordeelden, konden bevrijden. Ho fa Van di !eide« van de* opstand dere. de"58ari« ferry Seegl de daarna zelfmoord. j-Ve d,e 2estien gevangenbewaar ders, die als gijzelaars dienst fteden khkkerc"" a°k ,VVf ers die inlichtingen varmtf gevangenis moeten gevJTen dië donr de opstandelingen evere»J laars waren vastgehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1