Rijk-Gemeenten afgewezen Eis tot beslaglegging VOORLEZEN VAN VONNIS DUURDE 2 MINUTEN Hindernis door c.h.-bedankjes ove met drs. K Eerste Polaris- raket geslaagd Twee generaties - één doel Baggerbak slaat om: dekknecht verdronken Peking: Dalai Lama loogf Churchill (84) terug in actieve politiek 0/immIwHI RAMP" TROF MADURODAM Koopt op tijd uw zekerheid Sumatra-tabak mag nu geveild worden BOETE A CONTANT PER 1 MEI Britse staatsman hekelt Russen Straaljager richt veel schade aan r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Panama arresteert Britse ballerina Mar got Fonteyn DINSDAG 21 APRIL 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4276 V. Directeur: H ÜhJ KUlG Hoofdredacteur: Ur. J A H J. S. BHUINS SIAlT BINNEN VER ING BSD SCHUiMRUBBERBED ?5 j ■otterdam: wuta awiuutrvat ïeiei. ijs/uu «t 1.1 Pcotbua 1112 - Poatglra No. «21518. KJactltondlentt fiöonnem-enten. 18.30-19.30 «i Zaterdag* 1?16 uur. Telefoon 115700 -f-Grarenbage: Huygenapfsin 1 Teleloon 183407 t3 lijnen) Pottbu* 1091 Portgiro No. «04867. Klacbtendienatt 18J0>9.30. Telel, 36256» DordrecBt; Spul weg 133 Telel. «570. t jcbiedami Lange Haven 73 Telel. 67«86. ibonneinentaprU» 81 cent pet week, f 2,65 per maand, 7.90 pe> cwartaaL Lome nummam M «ent. VeractHJot dagell)*" (Geldie tot morgenavond) ZACHTER Bewolkt met opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Zachter. Bijna nergens nachtvorst meer. Morgen: Zon op: 5.31 Maan op: 19.03 onder: 19.48 onder: 5.11 EINDELIJK is dan nu b.*j de Staten- Generaal ingediend een ontwerp van wet, regelende de financiële ver houding tussen rijk en gemeenten. Jaar op jaar werd in tal van verga d-ringen van gemeenteraden geklaagd over het uitblijven van een nieuwe, definitieve regeling. Maar het is de vraag, of men in het algemeen thans dankbaar zal zijn voor hetgeen wordt voorgesteld. Zeker is wei, dat momen teel op lal van gemeentesecretarieën ernstig gestudeerd zal worden om na te gaan, welke de consequenties van de nieuwe regeling zijn -oor eigen ge meente- Vast staat reeds, dat 615 gemeenten er, gerekend in gulders per inwoner, op' vooruit zullen gaan. Daartegenover saan dan evenwel 385 gemeenten, die er in guldens per inwoner op achter uit zullen gaan. Tot deze laatste groep behoren ook de vier gemeenten met een inwonertal van meer dan 200.000. Geheel iverwacht kom» deze voor die grote gemeenten ongunstige rege ling niet, aangezien ook de voorstel len van de commissie-Oud reeds in die richting wezen. DE noodvoorziening van 1948 heeft zeker in bet algemeen goed ge werkt, niet het minst dank zij de grote plaats, welke de subjectieve uitkerin gen hebben ingenomen. In de thans ingediende voorstellen zal het zwaartepunt komen te liggen bij objectief vast te stellen maatsta ven van uitkeringen, zij het dan met een beperkte mogelijkheid van indivi duele herziening. Zonder subjectieve verhoging van de uitkeringen kan men er nu een maal bij de grote verscheidenheid van gemeenten met uiteenlopende behoef ten en belangen niet komen. Maar de regering wil daarmee toch erg voor zichtig zijn, omdat zij van mening is, dat onder de noodvoorziening juist die subjectieve bijdragen bij verschil lende gemeentebesturen een- verzwak king hebben veroorzaakt van bet ver antwoordelijkheidsgevoel voor de eigen financiën. De gemeenten zullen er dan ook niet op kunnen rekenen, dat zij op dezelfde voet als voorheen subjectieve bijdra gen zullen kunnen ontvangen. Indivi duele herziening-van de objectief vast gestelde maatstaven zal in de toe- komst slechts bij hoge uitzondering mogelijk zijn. yBe* ministers van Financiën a. i. en van Binnenlandse Zaken, enz., doen de gemeentebesturen dan ook reeds thans een ernstige waarschuwing toe komen, Zij merken op, dat bij bet be leid onder de nieuwe regeling de te ring naar de nering zal moeten wor den gezet, ook al zou dit moeten gaan ten koste van het niet vervullen van op zichzelfgerechtvaardigde verlan gens. Hiermede zullen de gemeente besturen in de eerste plaats zelf reke ning moeten houden. Maar zo mer- ksn 4* belde ministers op ooft aan rijks- en andere instanties, welke hun bemoeiingen uitstrekken over het land en daarbij stimulerend, con trolerend of adviserend optreden, zal de' nieuwe situatie niet voorbijgaan. Zowel de gemeentebesturen als deze instanties zullen tegen de financiële grens aanlopen, waarbinnen dé ge meente zich kan bewegen en zelf voor rangskeuzen moet doen, r\E Memorie van Toelichting munt zeker niet uit in vriendelijkhe den aan het adres van de gemeente besturen. daar vergeten mag dan ook niet worden, dat het rijk in het verle nen van subjectieve bijdragen niet iteeda de nodige terughoudendheid heeft betracht. Dat wordt zij het niet erg duidelijk - ook wel erkend, als gezegd wordt, dat aan de betrek kelijke vlotheid, waarmee thans In komsten worden 'aangepast aan de uit gaven, een einde zal moeten komen, oo|c ai kan dit In materiële zin een achteruitgang betekenen. Aan zulk een achteruitgang valt, volgens de ml öisters, echter niet te ontkomen ala men ernst wil maken met het. herstel Van de financiële zelfstandigheid der gemeenten. Aan financiële zelfstandig heid Is zelfbeperking onverbrekelijk verbonden. H ET kan niet worden ontkend, dat aan de financiële verhouding tus sen rijk en gemeenten, zoals deze zich r-a 1929 heeft ontwikkeld, ernstige be zwaren verbonden waren voor de ge meentelijke autonomie. Het wil ons echter voorkomen, dat de verwijten, welke vooral in de laatste jaren aan het adres van de gemeentebesturen 8'r'iit zijn, als zouden zij in het al- E'-' een op te grote, te royale voet fe' tn, sterk overdreve i zijn. Wel moet worden erkend, dat het wsgvaüen van een ruim eigen belas tinggebied voor de gemeenten en hel 'a hoofdzaak afhankelijk worden van uitkeringen van het rijk ertoe heb ben bijgedragen, dat niet alle gemeen tebesturen zulk een zuinig beheer heb ben gevoerd als het geval zou zijn ge weest, indien het de burger duidelijk voelbaar gemaakt was, dat de activi Wlen van het gemeentebestuur direc- Nederlanders verliezen tabakstrijd in Bremen TTET gerechtshof in Bremen heeft vanmorgen het verzoek van Ne- XX derlandse cultuurmaatschappijen om conservatoir beslag te leg gen op uit Indonesië afkomstige tabak afgewezen. Het geding was aanhangig gemaakt door de Verenigde Deli-maat- sehappijen en Senembah. De inzet werd gevormd door een partij Sumatra-tabak (1551) balen, waarde ongeveer 2Hs miljoen gulden), die de Deutsch-Indonesische Tabak-Handeigesellschaft, waarin een aantal Duitse tabakshandelaren en het Indonesische Beheersinsti tuut over genationaliseerde ondernemingen zijn vertegenwoordigd, naar Bremen verscheept heeft om daar verkocht te worden. Het was <!e eerste maal dat een rech ter In het buitenland zich kreeg uit te spreken over de rechtmatigheid van de nationalisatie der ondernemingen in Indonesië. Voor de uitspraak bestond vanmorgen veel belangstellirg doch de president van het „Iimdsgericht", Heinz Kessler, had voor de voorlezing van het vonnis niet meer dan twee mi nuten nodig. Een motivering werd daarin niet gegeven; aan beide par tijen ton een geschreven verklaring ter hand gesteld worden, zo werd meege deeld. De cultuurmaatschappijen hadden gevraagd de tabak ter beschikking te stellen van een door de rechter aan te wijzen beheerder en dat de „Deutsch-Indonesische Tabaksgcsell- schaft" op straffe van een dwangsom verboden zal worden over de tabak te beschikken. Een der raadslieden van de Neder landse maatschappijen, dr. L. Delius, heeft in zün pleidooi o.a. gesteld dat niet wordt betwist of Bremen het recht heeft tabak te doen verkopen, maar uitsluitend of tabak mag worden ver handeld waarop de maatschappijen rechten kunnen deen gelden. Hy vrees er ook op dat het doel was een uit spraak uit te lokken van het „Bundes- gericht" in Karlsruhe. Namens de Duits-Indonesische maat schappij werd de bevoegdheid van de Duitse rechter in deze zaak betwist, omdat het een kwestie van buitenlands recht zou zijn en er geen specifiek Duits belang bij is betrokken. Onder de talrijke stukken, die de president ter hand waren gesteld, was ook een schrijven van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Verenigde Deli-Maatscbappijen, (Van onze parlementaire redacteur) DE kabinetsformateur, prof. De Qnay, beeft vermoedelijk, na het druk overleg, dat gisteravond gevoerd is, een oplossing voor de gerezen moei lijkheden gevonden. In verband daar mee ontving hü vanmorgen de heer Korthals, een der liberale kandidaten, die door de formatenr regelmatig ge raadpleegd wordt om de stemming sa VVD-kringen te pellen. De beer Kort hals heeft toegezegd in de loop van de middag op dit gesprek te zullen rea geren. Gisteren werd de formateur voor een nieuwe hindernis geplaatst toen de voorzitter der CHU, mr. H- K. J. Beemink, en zijn plaatsvervanger, de heer C. J. van Mastrigt, hem mee deelden, dat de christelijk-histori- schen weliswaar geen principiële bezwaren hebben tegen deelneming aan een door prof. De Quay te vor men vierpartijenkabinet maar dat zij er weinig voor voelen personen uit de Unie te laten belasten met de portefeuilles van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Prof. De Quay moet, om zijn for matie te laten slagen, deze hindernis wel nemen, want hel is wel zeker dat hij er niets voor voelt met een drie- partijenkabinet dus zonder de CHU in zee te gaan. De bespreking tussen de formateur en de heren Beernmk en Van Mastrigt duurde anderhalf uur. Na afloop ver klaarde mr. Beernink, dat de forma teur hun verzocht had namen te noe men van personen uit de Unie die even veel bereid zouden zijn een ministers- portefeuille te aanvaarden. De beide kandidaten, die door prof. De Quay waren gepolst voor de portefeuilles van Volkshuisvesting (mr. BeerrriarO en Landbouw (ir. Staf) hadden bedankt. Dit betekende niet dat mr. Beerman niet meer in het spel zou voorkomen De Rotterdamse advocaat is bereid een ministersfunctie te afnvfart^"' maar bij prefereert Binnenlandse Za ken of Verkeer en Waterstaat. Beide departementen zijn echter aan libera- Ipn vergeven, De CH heeft schijnbaar geen kandi daten voor genoemde portefeuilles. Wel heeft zij kandidaten voor enige andere departementen, maar dan zou de for mateur weer verschuivingen moeten t0 Frof6 De Quay gaf de moed echter nog niet op, HU werd giftermiddag omstreeks halfzes van het feit dat de heren Beernink en Van Mastrigt geen kandidaten voor genoemde departemen ten konden noemen, op de hoogte ge bracht. Voor die tijd hadden deze heren contact gezocht met dr. Tilanus. Deze houdt zich echter zoveel mo gelijk buiten de onderhandelingen, omdat hij het constitutioneel onjuist vindt dat de fractieleiders aan het over leg betreffende het kabinet deelnemen De statenkring Gouda der CHU heeft in een telegram aan mr. Beernink ver klaard dat de moeilijkheden bij de kabinetsformatie niet mogen worden afgewenteld op de CHU. De kamer kring Den Haag heeft verklaard dat de CHU slechts tot medewerking aan een kabinet bereid kan zijn, als zij als volwaardige partner wordt erkend. waarin wordt medegedeeld, dat de Bremer tabaksmakeiaren door de Bondsregering op de hoogte zijn gesteld van het feit, dat de rechtspositie van de Deli-tabak onzeker is. Nader vernemen wij, dat het Landgericht zijn beslissing genomen heeft op grond van artikel 30 van het z.g. „Einfiihnmgsgesetz", dat de Duitse rechter verbiedt om rekening te houden met handelingen, die zich afspelen tussen niet-Duitse partijen. De Amerikaanse marine is er maan dagochtend voor de eerste maal in ge slaagd een Polaris"-raket die vanaf onderzeeboten zal worden afgevuu-d succesvol te lanceren. Aan deze ge slaagde lancering waren viif mislukte pogingen voorafgegaan. De gelanceerde „Polaris" zou onge veer elfhonderd kilometer afleggen. Er worden thans zes Amerikaanse onderzeeboten gebouwd, van waaraf de „polaris" kan worden afgevuurd. (Advertentie) Zon op Zon onder (Van een onzer verslaggevers) BU werkzaamheden aan de oevers van de Westhaven te Amsterdam is maandarm;''dag een baggerbak om geslagen. De 23-jarige ongehuwde dekknecht Bertus Elsinga uit Diemen is daarbij om het leven gekomen. Pogingen van de duiker Piet Visser die kort na het ongeluk naar de bodem afdaalde om te proberen net slacntoitei onder de gekapseisde baggerbak van daan te haten, mislukten. De bak bleek op zijn lading grond gekanteld te zijn en was niet te bereiken aan de onder zijde. Pas in de loop van de avond lukte het met behulp van de drijvende bok Reebok de gekantelde bak boven water te brengen. De dekknecht werd echter niet gevonden. Voor zijn collega's en zoor anderen, die op de wal stonden toen de bagger bak zonk, was het een raadsel waarom de jongeman niet in het langs de vpal ondiepe water sprong. Men heeft hem herhaaldelijk toegeschreeuwd dat hij in gevaar was, maar hij scheen zich dit gevaar nief newust te zijn Nadat het geheel onder water was verdwenen, kwam het kantelende vaartuig-;/M||^ eenmaal -boven en toen zag men "de hulpeloze dekkui-t-n( aai de onderzijde in een luik hangen, waaraan hij zich wanhopig trachtte vast te houden. Met het vaartuig verdween hij daarna in ruim zes meter diep water. Vermoedelijk zonk het aartuig door dat het,'op de bodem van het ondiepe oever water rustend, te zwaar werd geladen. JOT veler verrassing heejt Sir Winston Churchill gisteren bekend gemaakt, dat hij zich opnieuw kandi daat stelt voor een conservatieve zetel in het Lagerhuis. Op de linkerfoto zien we hoe Churchill breed gebarend zijn kiezers in Woödford toespreekt. Toen Churchill zijn rede uitsprak, bevond premier Macmillan zich op zijn landgoed in Sussex, waar hij het weekend wat had uitgerust van de vermoeienissen die zijn ambt mee brengt. Een attente fotograaf was' aan wezig om het ogenblik vast te leggen waarop Macmillan, na een fikse wan deling, zijn bemodderde schoenen uittrekt. De voorzitter en de vlce-voonitter viui de C. H. V., de heren H. K. 3. Beer nink (rechts) rn C. 3. van Mastrigt (Unks) na het onderhoud, dat xU gisteren hadden met de formateur prof. De Qnay. Op 1 mei zal de „politiële transactie", ook wel „betaalde waarschuwing" geheten, voorlopig nog als proefne ming haar entree in enkele streken en steden van ons land maken. Men zal dan de boete voor een aantal eenvoudige verkeersovertredingen (geen gebruikmaken van voetgan- gersoversteekplaatseu, van een rij dende tram springen, niet-functio- nerende fietsverlichting, het onbe- iTiïiiiiiiiiiiiiijiii!iiiiiiIïmiïïïïïïïitiiiiin)iiiiiiiiiini'iiiii»iiiiiii te consequenties voor de belastingbe talers meebrachten. Wel wordt er regelmatig*gepleit voor verruiming van het gemeentelijk be lastinggebied, doch het is de vraag of alle gemeentebesturen werkelijk reik talzend daarnaar uitzien. Hierover willen -.ve in een volgend artikel nog het een en ander opmer ken. heerd laten staan van een rijwiel, rij den in verboden richting, stoppen bij een hoek of bushalte, overtreding van parkeerverboden etc.) recht- strceks aar. dc verbaliserende- agent kunnen voldoen. Is men het met deze „politiële trans actie" niet eens, dan kan men evenals thans een gerechtelijke behandeling verlangen. Er zullen drie „tarieven" gelden: 2.50 voor voetgangersovertredingen, 5.00 voor wielrijders, bromfietsers en an der langzaam verkeer en 7.50 voor overtredingen door gemotoriseerde verkeersdeelnemers. „Een onvolledig en smerig docu ment vol leugens" noemde Radio-Pe king gisteren de verklaring, die door de Ilaiai Lama in India is uitgegeven en waarin wordt verklaard, dat de geestelijke en wereldlijke leider van Tibet niet is ontvoerd door verzetslie den, zoals de communisten hadden be weerd. maar vrijwillig is gevlucht. Dit was de eerste keer. dat de Chi- nese communisten openlijk kritiek le verden on de Dalai Lama. Het Indonesische onafhankelijke blad „Times of Indonesia" beschuldigt com munistisch China er vandaag van bij de affaire-Tibet „te liegen alsof het gedrukt staat". Het blad noemt het op treden van Peking „een verkrachting van Tibet". Volgens een bericht in het Britse blad „Daily Mail" zouden waarnemers in Beiroet van mening zijn dat er een door de Russen gesteunde staatsgreep tegen de sjah van Perzië op handen is. SIR Winston Churchill heeft maan dag in zijn kieskring Woodford (Essex) zijn eerste openbare rede sedert twee jaar gehouden en mee gedeeld dat hü zich hü de komende algemene verkiezingen weer verkies baar zal stellen. Churchill is thans 84 jaar. De Britse staatsman zei: „Ik ben bereid mij nog eens kandidaat te laten stellen in uw kieskring, die ik bijna 35 jaar mocht vertegenwoordigen." In zijn rede keerde hij zich tegen de Russische premier Chroestsjew, die hem er onlangs in Leipzig van heeft beschuldigd de koude oorlog te hebben „uitgevonden". Churchill zei dat hij wel in 1946 in Fulton, in Amerika, de vrije wereld had gewezen op de gevaren van het zich gelaten neerleggen bij de opmars van het communistische imperialisme. Maar verder is mijn geweten zuiver. Het was niet Engeland dat in 1939 zo cynisch een verdrag sloot met Hitier en later zo vraatzuchtig de helft van het hulpeloze Polen opvrat terwijl de nazi's namen wat er over was. Het is niet Engeland dat zijn grenzen opschoof en vele soevereine volkeren absorbeer de. Integendeel, ik veronderstel dat wij de enige natie zijn die de gehele oorlog door tegen Duitsland heeft gestreden en die, inplaats van enige beloning te ontvangen, zijn aanzien op de wereld bol aanzienlijk zag verminderen. Maar wfj zijn zeer bereidwillig in het ver geten van oud zeer", aldus Churchill Advertentie) HAZET.FABRIEKEN ZEVENBERGEN in zijn eerste politieke rede sinds 1957 De 84 jaar oude staatsman zei te ho pen nog een herenigd Duitsland te mo gen meemaken. Hij vond de Russische vrees voor een agressief Duitsland „redelijk". „Zelfs indien zij niet gerechtvaardigd is, moe ten wij er toch rekening mee houden". >»Dc Russen van bun kant moeten beseffen, dat wij niet kunnen gedogen dat het aantal landen en volken onder tirannieke heerschappij nog verder toeneemt". „Be Sow jets hopen, dst da 'leerstel lingen van Kari Marx het ten slotte zullen winnen. Wij van onze kant ver trouwen en geloven, dat nu de milde en verbeterende invloed van de voor spoed eindelijk de communistische we reld omhoog begint te brengen, deze meer geneigd zal zijn in vrede met de buren te leven", aldus Churchill. De politie van Panama City heeft de Britse ballerina Margot Fonteyn aangehouden omdat zü betrokken zou zön geweest bij het bergen van wapens uit een gezonken hoot van een groep opstandelingen. De Panamese autoriteiten had den maandag al een bevel tot aanhouding van haar echtgenoot, de voormalige Panamese ambas sadeur te Londen, dr. Arias, uit gevaardigd. Hij zou betrokken zijn bfj een kompiot om de rege ring omver te werpen. Van door gaans welingelichte zijde te Panama City is echter vernomen, dat dr. Arias behouden in een ander land is aangekomen. Maandag was Margot Fonteyn aan boord van de vissersboot „Nola", waarop zich aanvanke lijk ook haar echtgenoot bevond, te Balboa aangekomen, dat ligt in de door de V.S. bestuurde zone langs het Panamakanaal. Nadat zij een telefoongesprek met haar moeder in Engeland had gevoerd, verdween zij. (Van een onzer verslaggevers) ALS het miniatuurstadje Maduro- dam, op de grens van Den Haag en Scheveningen, een echt stadje was geweest, zou wat gistermiddag om kwart over twaalf gebeurde, als een ware ramp zijn aangeduid. Er kwam namelijk een straaljager heel laag overvliegen en door de hevige beroe ring van de lucht werd een lange ko len! oods meters hoog de lucht ingezo gen. Het gevaarte brak in drie stuk ken, die over een brede dijk en het kanaal vlogen. Brokstukken kwamen terecht op het het vliegveld en de bo- venleiding van de spoorbaan, waardoor het „lucht- en spoorwegverkeer" ern stig werd „gestagneerd". Ook in het stadpe zelf werd schade aangericht. „Kantoorpersoneel", dat in een groot pand „aan het werk was", werd „opgeschrikt", toen het gebouw door de geweldige luchtstroom zwaar werd beschadigd. Wat het congresge bouw betreft, daar vlogen de stukken vanaf. De schade, die door verzekering wordt gedekt, bedraagt enkele duizen den guldens. De laag overgierende straaljager maakte overigens ook brokken in de „grote-mensenwereld". De vlak bij Madurodam gelegen kwekeljj „Klein- Zwitserland" liep eveneens schade op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1