ML Vrienden en relaties wensten C. J. A. van Daalen geluk B.B. gaf voorste Vlaardingse Stadsgehoorzaal KEEK EN SCHOOL Café-restaurant „Europoort" te Schiedam bijna gereed Persoonlijk kampioenschap schaken van Schiedam Mozaïek oiïthuld in het gebouw van Ouwenbroek VATERVEG Gouden jubileum bij Wilton Woensdag opening door mr. Klaasesz Sunlight bracht „Van ander ras" Schiedam Hoek van Holland Hoekse Boys- Koudekerke 4-3 Eerste Iustruimiftvoering van Geref. Kerkkoor Botsing op voetbalveld VI aardingen Dienstplichtige noodivachters aangekleed S"S»k,"rzj',8.&5- Filmvoorstelling van voetbalver. PPSC Koffie Fouriers PropAganda-avond „Werkende jeugd" Geen rondschrijving Prov. Aanbesteding bouw Poldervaartbrug II Burgerlijke stand van Rotterdam Aangereden Feestconcert op Koninginnedag M aas J and Propaganda-avond Drankweercomité Restauratie Jan Schoutenhuis ZencHngspredikant per radio teruggeroepen Theologische faculteit te Sliedrecht O.D.O.-junioren kampioen Museumtuin wordt opgeknapt egen geopend portier gereden Dinsdag 21 april 1959 A. Afsluiting Beursbrug Zwarte bandexamens pen, die in de tijd, dat de heer Van Daa- ,mhhlHS ,-lJe XTcTVCn len directeur is, van de werf zijn geko- - aanSn gin°d2 fY^ARD^'G^* »w"h«de d" kerkvergadering Z.-Hoiland Burgerlijke stand van Schiedam Jeugdgenieenteraad V isserijberichten Y Oelbalresultalen Diefstal Bondsdag vrijgeni. geref. jongelingsverenigingen Clir. vrouwenbond bijeen iiUlü »v SCHIEDAM. Zaterdagmorgen hebben ongeveer duizend bazen, on derbazen en werknemers, die langer dan 25 jaar bij Wilton Fijenoord zijn, de beer C. J. A, van Daalen ter ge legenheid van zijn 50-jarig jubileum de band gedrukt en vierden maandag morgen oud-werknemers dit jubileum, maandagmiddag boden ongeveer 1500 relaties en vrienden de jubilerende directeur van Wilton Fijenoord in de grote Karei Doormanstraat bun geluk wensen aan. Een enorme tij defileerde ruim twee uur langs de jubilaris. De nestor van de vele aanwezige za kenlieden, ir. A. M. Schippers (Kantoor HOEK VAN HOLLAND. Een harde koude wind stond schuin over het veld toen zaterdag de wedstrijd aanving Hoekse Boys—Kondekerke. Die wind was voor de spelers verre van aangenaam, hetgeen aan het spel duidelijk merkbaar was. Maar ook heeft Rnipscheer deze wind mee gehad om een prachtig doelpunt te maken, zodat F, Jocbem de rechtsbinnen kans had gezien aan Hoekse Boys de leiding te geven. Het stond reeds na ruim tien mimiten 20. Hoewel Kondekerke beter spel te zien gaf en hun aanvallen tech nisch goed waren opgezet, bleef de Boys de gevaarlijke tegenstander die voorde rust drie doelpunten scoorde. De stand werd" 3I doordat de midvoor van de gasten mt en prachtig schot op doel. even voor de rust keeper Van Vliet wist tc verrassen. In de tweede helft heeft Kondekerke kans gezien -de achterstand te verkleinen door nog een doripunt te lanceren uit een keurige kopbal "van hun midvoor. Een derde doelpunt was een geschenk van Bakker uit de Hoekse achterhoede die zich vergiste bij het uittrappen van de bal De Hoekse midvoor Doteer bleef in het scoren deze middag achterwege. Rechtsbuiten Van der Plank maakte het vierde puntje toen hij alleen de kans zag door te breken en in een keurig solowerk de bal intrapte. Hoekse Boys die vorige maal met 4—2 van Konde kerke verloor, heeft met deze winst van 43 een goede positie ingenomen in de competitie van de 4e klasse A. HOEK VAN HOLLAND. In samen- werking met de Chr, .Gem. Zangvereni ging „Zang en Vriendsnhap" van Maas dijk onder leiding van de heer H-, W. de j van Holland donderdag a.s- „ter. gelegen- heid van haar 5-jarig bestaan een uit voering geven in. de Gerei. .Kerkzaal onder leiding van de'heer M. Valstar, Medewerkenden zijn o.m. de heer W. Weltevrede, orgel en de heer C. van Zwienen pistonsolist. Verschillende malen zal gecombineerd worden opgetreden. Het concert vangt aan te 20 uur. De toegang is vrij. HOEK VAN HOLLAND. He spil van Hoekse Boys, -de 31-jarige G. J. N. liep in de wedstrijd Hoekse BoysKon dekerke zaterdag j.1. zo hard tegen een speler oo van de tegenpartij, dat hij met een lichte hersenschudding naar zijn woning moest worden gebracht. Dokter Fokkens verleende hem de nodige medi sche hulp. SCHIEDAM. De Beursbrug zal. we gens de uitvoering van onderhoudswerk zaamheden. in de nacht Van donderdag VLAARDINGEN. J. Vink slaagde voor techniek le Dan, volgende keer praktisch examen, J. v, Goisei slaagde zaterdag in Amsterdam voor zijn examen 3e Dan. Op zateidag J januari heelt hij met succes examen gedaan voor tecn- niek 3e Dan. Naast hel technische examen is er ook een praktisch examen, hetgeen bestaat uit wedstrijden maken tegen 4 andere judoka's eveneens gestaagd voor techniek 3e Dan of in het geval Vink voor techniek le Dan. Van deze 4 wed strijden moet men er minstens 2 winnen NED. HERV. KERK Beroepen te Rijssen: J Vos te Gou driaan Aangenomen naar 's-Graveland Wumkes te Zutphen. A D (Vcti onze correspondent) VLAARDINGEN. Op de Schte- damscivcff, zn de Hoflaan. op de Brug Op 3 januari had van Goiscl slechts 1 23 april op vrijdag 24 april van 0 30 tot'punt kunnen maken op A Wolfs uit 6.00 en in de nacht van vrijdag 24 aprillAmeisfooit, kampioen midden-Nedei- overal kon men gisteravond zwaar op zaterdag 25 april evens van 0 30 tot I land licht gewicht, hetgeen dus met vol- bepakte mannen zien sjouwen met doende W-as Op zateidag 18 apui mocht1 OTtu?t[lige plunjezakken, Hoe vreemd hu dus ae wedstnjden ot et doen De le 00jc moge klinken, hel is de waar- die ncm leeds na enkele seconden bijna|u" bet cultuurbouwwerk viiri Viaar- een haif punt kon geven met een 7e|diM9P'i, de StadsgehoorzaalDe inhoud oeenworp. Gelukkig heistelcie van Gor-.ran de zakken had echter weinig sel hierdoor en kon na ongeveer 1 minuut [niet cultuur te merken: helmen een 2o armklem plaatsen, die goed zat sc;10ene„ bareticn kortom: de B.B uus was de Xe partij gewonnen. De 2el, partij kwam hu tegen W. Buchei uitnl ftemmme m de Stadsgehoorzaal ,s i Aanavoort Een. van de vette ^'-vegin-e 'emm ng m de Stadsgehoorzaal is 6 00 uur zijn afgesloten voor alle ver keer. SCHIEDAM. De \oetb-ilvereniging PPSC had maandagavond een filmvooi- stelling op touw gezet in Irene. Voor zitter A. KooiJman sprak een kort ope ningswoord, waarin hu de goede samen werking met het eveneens Boshoek be spelende SEC memoreerde. In verband gen van Buchei was het aanzetten van een le suiomi tbuikworp), waar hul langs kon draaien en hem m een 3e i met die samenwerking waren ook de houdgreep nemen. De 30 seconden, diej leden van SEC uitgenodigd dit film-imen iemand in een houdgreep moet hou-! programma bü te wonen.hetgeen tot j den versti eken langzaam doch van Gor- resultaat had, dat de zaal tot de laatste sei kon hem iiouoen zodat hu zijn 21 Expertise- en Ingenieursbureau Van Hel den, Schippers Nobels) voerde tijdens deze receptie het woord. Hij bood de jubilaris twee zilveren middeleeuwse kandelaars aan. Dit geschenk ging ver gezeld van een album, waarin de 240 handtekeningen van de deelnemers aan dit cadeau voorkwamen. Vice-admiraal W. J. Kruys, vlagofficier materieel, sprak eveneens woorden van dank en waarde ring aan het adres van de heer Van Daalen. Spreker was er verheugd over, dat de Marine met afhankelijk is wan het buitenland, maar afhankelijk is van de eigen industrie. Spreker memoreerde het wederzijds vertrouwen en was dank baar voor het feit, dat de Marine gerug- gesteund wordt door een industrie, die up to date is. De heer Kruys bood een mahoniehouten doos aan, waarop de wapens afgebeeld waren van de sche- TT men. Na de twee toespraken bracht de l-sae+aal voc ia ar jubilaris dank voor de gelukwensen en IJC5lclclL ziC S j cl dl de cadeaus. Onder de zeer vele aanwe- vT.AARTOIMGEN Oo 9 m zigen, die de in een bloementuin omge- het Clubhuis De Haven" ha ar "<3- komen. Dat wil dus ook voor hem zeg- toverde cantme vulden, merkten wij on-- he. taan en 0D" de voleende wijze'ecu volgende keei weer pai tijen ui aaien, der meer op: vice-admiraal H. H. L.ial dit rfla^s vinden- 1 Het is oljzonder moeihjk om de le keer; Própper, de staatssecretaris van Ma- 1 l Op 30 april. 1 en 2 mei zal er in het rine, de heer H. C. W. Moorman, de di- rinbhuis een Kermis gehouden worden Hl£*hfmarVi+. On Ar aal- n,b. M TT T. Wac4. Bedankt voor Ellecom en De Steeg ming „De voorstelling in de ^aalL Vertmek Wolthuy. (e Helle?: mocht dan wat tegengevallen 2Un.ie?att'le BiVrum Gmn cr maar die passeru >s toch wel aard,gslaat ,e Bierum "ron. zo hoorden wij. Veel werd er gelachen en iedereen praat te met iedereen en de melkboer droeg hetzelfde pak als zijn klant GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Holwerd XV «en Kat» kand te Utrecht, :c Nieuw e-Pekels- F j, van der Wal te Erica De gebeurtenissen ,m de wandelgangen Beroepbaarstelllng: Ds L W Kn-v, hadden veel weg van een wedloop met nus. iaatstelgk pred. te Medam Suraa- hindernissen Eerst gauw de schoenen passen baret en de „nog wat" en dan nar laatste loket: de koffie Aan het van het parcours wachtte de koffu en plaats was bezet Het programma was bijzonder interes sant en betrof uiteraard de voetbalsport. De aanwezigen kregen een UEA-film over de wereldkampioenschappen, die vorig jaar m Zweden zijn gehouden voorgezet en het ligt voor de hand, dat zij zich daarmee uitstekend geamuseerd hebben .94 partijen had gewunncn en dus 3e Dan was. hetgeen ook inhoud aat van Gorsel de ovenge 2 partijen niet meer hoefde te maken. Er zyn in Nederland nu met hem mee 16 3e Dans, 7 vierde Dan3 en 1 vyide Dan (Anton Geesmk) (De enige geslaagde 3e Dan). zelden zo slecht en zo somber geweest als gisteravond het geval was. En hoe kan het ook anders. Iedereen, die ge dwongen wordt, iets tegen zun zin tc doen, zelfs al betreft het een gang naar j de Stadsgehoorzaal, voelt zich mrndorj prettig. En al zette dan de heer Nou-niet, dat er een zware plunjezak of wens. hoofd B.B. znn beste beentje* koffer stond te wachten De woorden, tra, thans hulpprediker te IMvrrsum in de wijk van ds. J. Goumarc, die als re serve-legerpred. in mil dienst is ai nu zijn werk aldaar binnenkort afloop' een eventueel beroep gaarne terstond' in overweging nemen Zijn adres ij van Kretschmar van Veenlaan 82, Hilversum tel. 02950—11219. m' de klinkende munt. Ën zoals een kop' ExarnénT- Aai? dc' Theu1 koffie soms een slechte vocrsteUingi ^"m"*" *a"^ ™eriogische goed kan maken, zo leek het ook gister- 5e iw het S L "»mT'!1 ,!fïg- avond. nogal mee te vallen. Ware het'de K^bb^nkm te iScnude hter CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Oud-Beijerland. S v„ Zwoll te Kampen, voor St. JansMoosfr' J Kampman te Rijnsburg GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedankt voor Wagenmgen: C. Hert. man te Genemuiöcn J. Vink slaagde voor zun techniek le Dan en dus moest hu daarna ook party maken tegen 4 andere geslaagden. Hu zat bij de zwaargewichten, hetgeen zjn taak met makkelijker maakte. In de 2e partij maakte hu 1 punt tegen de Rotter- Wat opgewekter werd de dammer Hystek, doch verder kon hij niet' de founers kwamen wens. hoofd B.Bzun beste beentje voor en al probeerde hij m een vlotie toespraak de mensen in de Gehoopzaal opgewekter te stemmen, zijn wenken werden telkens onderbroken door ge loei en andere mmder prettige uit latingen van het deze avond wel zeer ondankbare publick Zelfs de confe rences deden het niet' die bu de uitgang door sommigen wer den gesproken, lenen zich bezwaarlijk voor herhaling Maar de jeugd, die bij de uitgang van de Stadsgehoorzaal stond te wachten, moet wel de indruk hebben gekregen dat er gisteravond een zeer slecht programma draaide. Gehoorzaal eons- Mdeltag Uardingen heef t zaterdag- recteur materieel luchtmacht, generaal- j voorzitter, de heer M. H. L. West majoor W. J. Reijnierse, de secretaris generaal van het Ministerie van Marine, de heer J. J. van Houten, the reverend W. Popham-Hosford van M.A.-M.B.E.- R.D, schout bij nacht L. Stam. vlag officier Technische Dienst, de burge meesters van Schiedam en Vlaardingen, mr. J. W. Peek en mr. J. Heusdens, commissaris van politie van Schiedam, K. Rijpma en vele anderen. strate, zaï deze openen op 30 april om 7 uur n.ro. De openingstijden van de voor techniek en prakujk te slagen om-, dat men zo geconcentieerd is op het, moeilukc onderdeel techniek. Volgendel keer Kan hij zich dus geheel concentre-1 den op zijn partucn. Die volgende keert Kermis zijn 's avonds van 7 tot 10 uur,,za! z.yn zaterdag 6 juni as. Indien hy op 2 mei vanaf 's middags 3 uur. niet op I examen 2 punten kan halen 2. Op 9 mei wordt 's morgens om 7 uur de vlag gehesen door de heer Weststrate. Een feestavond met een demonstratief karakter wordt gehouden om 8 uur in de cantine van fi.y.O.. o.a, boksdemon- straties door kampioenen. kan hu ook slagen als by m 5 x een punt 1 dus totaal 5 punten maakt. SCHIEDAM. In Schiedam sal woensdag een pendant van het Delta hotel te Vlaardlngen, namelijk het ca fé restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard geopend worden. Dit ca fé restaurant zal eventueel tot een ho tel kunnen worden uitgebreid. In Schiedam wordt „Europoort" als de kroon op het werk van Schiedams stads uitleg beschouwd. Het complex, dat bedoeld is als sluitstuk van een groen- gordei, is weliswaar niet boven het wa ter gebouwd, zoals oorspronkelijk de bedoeling was Rijkswaterstaat maak te tegen dit plan bezwaar maar de fundamenten werden toch dusdanig in de rivier uitgelegd, dat een gedeelte van" hét terras..boven de. rivier hangt. •„Europoort" ligt aan het einde van eenu reeks terrassen te midden van bloemen en, heeft op de begane grond een ruime café-restaürantza&l» Op <ïe bovenverdieping bevinden zich twee grote vergaderzalen en de keuken ligt in een ondergrondse ruimte. Op het terrein achter de Maasboule vard, zal in de naaste toekomst een zes tal torenflats gebouwd worden. Niet ver van Europoort zijn reeds nieuwe jacht havens aangelegd. Het complex is gebouwd door het Rot terdams architectenbureau Swaneveld en Goslinga. welke architecten tevens een blikvanger voor „Europoort" heb ben ontworpen: een 23 meter hoge stalen constructie die in kleuren zal worden geschilderd. De opening van „Europoort" zal woensdag geschieden Geboren: Antonius z.v. A. Klootwijk en L. Wegman; Antoinett* M, H. d.v. G. H. A. Smits er C. A. Olsthoom: Cornells z.v. T. Mastenbroek en A. W. Prince; Erika d v. C. van Tilborg en P. van Tol; Jacob I. z.v. A. L. J. van der Veer en A. J. Tu- re!: Johan A. W. M. zv. J M C M Gomes en S J. Korsten: Bertha W. d.v. A van Dijk en M. J. J. van Gerwen; Ro nald P. z. v. J. de With en K. Miktecic. Overleden: A. J. Vermaat. 66 jr; H. WiUems. 72 jr. echtgen. C M. Keiler. Aangiften geboorten, Rotterdam 20 april. L, H. A, Huizer-Put z: A. F. Aal Kerkkaxnp d; A. v. d. Star-Meijboom z; J. M. v. d. Mark-v. d Bos d: M Versteeg-v Warneten z: N. Hilgers-Jansen z: J. H. PosthUma-Spits z: A. C. v. der Hart-v. Orden d: A. E. v. Zaltbommel-Snoeij d; W. E. v. Efferen-Ker-, man d; J M. Voogt-van Eljk z; W. B. Tim- mermans-Luijendijk d: S. Ouwens-v. der Spoel d: L. Heystek-Coster 2 x z; T. H. zom- Heesbeen d: C. v, Dorp-Biolauschewskt d: J. W. v. der Meer-nierman d: A. P, Nollen- Martlnot z: S. Hooftman-Soffree d; J. Visser- de Vleeschhouwer z: C. Peeters-Jansen d: H. L. SchoUe-Langstraat z; A- Ackema-Speel- mans d: N. Huijer-v. der Maas d; M A. Los-Kemp d; C. E. Groeneveld-v. der Gaag d: M. Snelleman-v. Leenen 2 x d; P. G. M. v. Noort-v. der Kaaden z; C, W. Pijpera-Bar- nlng d; M. D. D. v. Noort-Forma d: M. M. Schaedtler Ueftinck d: J. v. Dijk-Bakkers d; M. D. Brakkee-van Eijndhoven d; J. M. Cla- rljs-Wiescr 2 x z, T, Ravestein-v. der Heij den z: W. J. v. Otterloo-v. Tuljl z; M. G. G. Olie-Wetzels z; N. Petrl-v. Geerenstein z: E. M. Leytlng-Pieters z; A. Houtstra-Ipen- burg z; E. A. M. de Ruijter-Bruinstroop z: M de Wit-v. der L.:an d; N. C. Ooms-van Oosterom: M. G. Rouwenhorst-Leenheer z; H. J. v. Haaren-Kr.uist z; J. L. den Ouden- Molhoek d; W. de Kleijn-de Prouw z: G. de Winter-v, der Wagt d: A. v. Es-Kraaljeveld d- E M. G. H. Kolen-de Groot d; A. v. der Maat-v. der Heijden z: E. C. Aarts-Grooten- boer d: M- A. Dahihaus-v. Buuren d: P. J. T. v Brugge-Vos z: B. M. Dldden-Nöllen z; C. v" der Horst-v. der Meer d: M, de Raadt- Niemantsverdrlet o: W. T. Schouten-Loos z: R. T. W. Hartmati-Vermeuien z; G. H. Mui- dêr-Blanksma z: J. v. de d: M. Nooteboom-v. Delft z; J. M. M. Lobnj •Rlp z:. Aangiften nvorlijden, Rotterdam M WriL M. A. Putters, vr. geh. gew. m. H. Stegman SO i- A. v. d. Crommert, man geh. gew. m. G J v d Corput 82 j; M M Sulkere. vr. eeh gew e E V Daim 68 j: C. A Hoog- straaten. vr. v. P. Slappende! 77 Jt F- Schocn- makers, man geh. gew. m A P. 79 j; M, Bestman. m»n v. C. D. Lajnbo TO 1* H. Crorter, vr. v. J. P. Dekker 58 j# H P. de Bruijn, man geh. gew. m. I. F. Debssen 89 j; M. J. J Touw. ongeh. vr J- A.H. V v. lersel, vr. V E Baranskl 88 jJ. J- N. Kieroo, ongeh. man 78 j; M. M. Zwaanen- burg. ingeh. vr. 75 j: J. H. Knoops, man V J Moeder 4? J: J- Krueze. man geh. gew. m/y H Aluin *6 j; H. J T. Brunott, man geh. gew- m. £3 M A v. Vuuren 77 j» P v. d. spek, ongeh, men 18 J. door de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz. VLAARDINGEN. De 1'-jarige voet ganger C. B. stak zaterdagmiddag het Burg. de Bordesplein over a-htcrlangs een autobus van de R.E.T. Hij lette daarbij niet op het verkeer en werd aangereden door een motorrijder. De jongen brak een been en is naar het Algemeen ziekenhuis overgebracht. VLAARDINGEN. Woensdag 29 april komt de jeugdgemeenteraad van Vlaar- dingen weer bijeen, Op de agenda voor deze avónd staan drie voorstellen. Naast een voorstel tot het verlenen van i een crediet ten behoeve van het doen ontwerpen van financieringsregelingen voor het afstoten van een gedeelte van het gemeentelijk woningbezit en een voorstel inzake het bepalen van de ge dragslijn bij verhuur c.q. verkoop van winkels, welke eigendom zijn van de gemeente, komt als laatste een voorstel aan de orde tot het verlenen van een crediet ten behoeve van het plaatsen van betonnen wachthuisjes, het bouwen van openbare toiletten en het aanbren gen van afvalbakken. Men wil betonnen wachthuisjes bij die haltes langs de bus routes plaatsen, waar de bebouwing onvoldoende bescherming biedt tegen wind en regen. Er zal een twintigtal abri's moeten worden geplaatst. Ver- dar wil mar, op een vijftal plaatsen overgaan tot het bouwen van undir- grondse toiletten en 25 afvalbakken op die punten, waar veel papierafval op straat wordt aangetroffen. >sse SCHIEDAM De uitvoeruig van de bouw van de Poldervaartbrug U, waar voor reeds to 1956 door de Raad de nodige kredieten sijn verstrekt, kon ten gevolge van de bestedingsbeperking tot dusverre niet ter hand worden geno men. Langer uitstel wordt echter niet meer verantwoord geacht. De bouw in Keihel zal in de komende jaren zeer toenemen en dan Is het nodig dat de verbinding met Schiedam hieraan wordt aangepast. De bestaande brug over de folder- vaart m de Schiedamseweg is op het verkeer niet meer berekend en de hieruit voortvloeiende bezwaren zullen met de vermeerdering van het verkeer nog toenemen. Intussen is het duidelijk, dat de uit voering van het werk niet aan een wil lekeurige aannemer kan worden opge-, aanta^ problemen ^rij^en^wdke^rriedeVLAARDINGEN - Het probleem voortvloeien uit de slechte ondergrond .blanken-negers" Is in deze dagen door en uit de noodzaak om de aansluiting de vele incidenten die zich afpelen 1 j. L«11» nn„. .Mtwon *aai> SAtnaal Mnor wandelgangen van de Gehoorzaal gons-.- de het weldra van de activiteiten. uï£f^"tur'y°ml ^Sfil uïpf.j.rK.r.i Meten en passen, passen en meten, en rrïi^rJ, nrn steeds werd de plunjezak of de korfer'5 j.5, «K voller. Hoewel het liassen van de urn- LS «rl formen wat ophield, kon men over het algemeen het werk aardig aan. Op deLiSmtellendenoiïrotwïiféid v#«l nlT! umformafdeUng na, hebben zich ner- ledL^Onhef''balkon hmsden^ook °mDe elangstelling voo'r deze feeste- aft vlbn? K^W vMirnelnien 'bkc propaganda-bijeenkomst was zo tl dat men nog maar nauwelijks mói.JT «'aJ'e aanwezigen van een plaatsje kon meten. Lr heerste in de n andelgangen„norzicn De heer A Va' snrak een gisteravond een ..ouwe jongend-stern- kort wèikomstwoord en toonde zich [zeer dankbaar voor deze buzondere I opkomst. Spreker vertelde iets over ïhet doel der clubavonden en over do nieuwe methodiek, die op de clubs wordt toegepast. Vanzelfsprekend was er een grote plaats ingeruimd deze avond voor het meer ontspannende gedeelte. Naast een aantal sketches en het optreden van een zatvjgroetpje, bracht een aantal leden t-en blijspel getiteld: „Tarae Hermicn". Tor gelegenheid van de .aanstaande jubileumfeesten van het C-N.V. zal er ook door de landelijke organisatie van Werkende Jeugd een bijdrage worden geleverd in de vorm van declamatie, muziek of spel. De plaatselijke afdelingen hebben daartoe kunnen inzenden. Vlaardxngen is hier bij niet acbteigeblcven en heeft met het bovengenoemde blijspel geen slechte gooi gedaan. „Tante Hermien" werd bijzonder aardig voor het voetlicht ge bracht. Vooral Johan Selier als de va der en Wil Vroom als tante Hermien hebben voor de nodige lachbuien ge zorgd. Ook Nel van Driel. Theo Buiten- jdijk, Truus van Leeuwen en Tineke ivan Dijk gaven goed spel te zien. De regie was in handen van de heer van {Aperen. Na nog een declamatie van S Wil Vroom: „Het gebed van een neger", 'een kort woord van de voorzitter der Besturen Bond. de heer P. v. Noort. sloot de heer P. van Driel deze* bij eenkomst. Het persbureau der Ned, Hervormde Kerk deelt one het voiger.de mede. „in lerschw dene dagbladen Is e,n bericht verschS™ over een rondzendbrief, die zou zijn uliiV gaan van de provinciale kerkvcrgaderinr van Zuid Holland en waann er de aandacM op zou zijn gevestigd dal het optreden van predikanten In tiet officieel Ingestelde evan- gellsattes door tuchtrechtelijke handelingen zal ivorden gevolgd Deze kuesiie hemdt verband met bet feit dat bulten de kerke- raad van de hervormde gemeente te Beren drecht om. in deze plaets zondags godj. dlensloefeningen u-orden gehouden, «aarin ze* hervormde oredikanten uit Zuid Holland die een niet door de kerkeraad aangehad gen richting zijn toegedaan, voorgingen De provinciale Kerkvergadering van Zuid- Holland heeft evenuet de iaatete tijd geen enkel rondschrijven «ver deze kwestie doen uitgaan. In 1954 en 1055 deed aj een tuee- ta) herderlijke h-levers uitgaan over het minderhedenvraagstuk, unarm Inderdaad te gen net onverantwoord voorgaan voor min derheidsgroepen wern gewaarschuwd. Doch van een recent rondschrijven Is geen sprake Tegen de zes predikanten was door de kerkeraad van Bartndrechl een klacht Intt dlend wegens veretonrg van de orde in het leven en werken der gemeente te Baren drechL Deze ktacnl ts terecht, want de be doelde predikanten mengden zich als bulten staanders In een conflict tussen de kerke raad van Darendrechl en een greep gemeen teleden, die tot eer. afdeling van de Gere formeerde Bond behoren Na een samen spreking met de commissie voor het opricht beloofden de predikanten zich van preekbeur ten In de mlnderntidsgroep te onthouden Waarschijnlijk ;x een persoonlijk tot hen ge rich te brief voor het bedoelde rondschrijven aangezien." VLAARDINGEN. Hei personeel van. Cuwenbroek's Meubelfabriek heeft gis teravond In zaal Mttzanda aan de Hye- cinthstraat een onvergetelijke avond be leefd. Een kenr van kunstenaars heeft een uitstekend programma gebracht. Deze grote feestavond werd het perso neel aangeboden ter gelegenheid van de onthulling van een mozaïek en het huwe lijk van mejuffrouw T. Ouwenbroek en de heer A. M, Hoek. De heer M. Struijs was de man. die achter de schermen dit feest beeft voorbereid. Stampvol was Muzanda gisteravond, waar het gehele personeel van Ouwen- broek's Meubelfabriek N.V en de C.V. Industrie- en Handelsonderneming Maas land aanwezig was. Daan Hooykaas zorgde voor een vrolijk programma, dat veel afwisseling bood. Naast aardige con- SCHIEDAM. De schaakverenigin- van de wegen ter weerszijden van de Poldervaart tijdig gereed te hebben. De- ze problemen zullen in onderling over leg moeten worden opgelost en dan is het beter dat de besprekingen worden gevoerd met een aannemer, van wie verwacht mag worden dat hij dit bij zondere werk tot genoegen zal kunnen uitvoeren. Dit kan worden bereikt door niet ieder tot de aanbesteding toe te laten, maar de deelneming tot enkele bepaalde firma's te beperken. Hierbij dient dan uitdrukkelijk: als voorwaarde te worden gesteld, dat de Gemeente met tot gunning zal overgaan wanneer de aannemingssom boven de door Gemeen tewerken opgemaakte begroting zal lig gen; in dat geval zal de Gemeente «Trii ziïn om verder naar goeddunken te bandelen zonder aan de reeds uitge- hier voor de heer A. Kolkman, die de - oaKnn. nxl tmn ri n o a f IVF a V U' nil VflDF 7im buiten onze grenzen, zeer actueel. Maar vooral na afloop van de Tweede Wereld oorlog deden zich vele botsingen voor. Voortbordurend op dit gegeven schreven A. D'ussean en J. Gow het toneelspel „Van ander ras". De toneelgroep van de per soneelsvereniging SunUgl had het aan gedurfd dit moeilijke probleem op zijn repertoire te nemen en zo kon zaterdag avond een goed bezette Stadsgehoorzaal getuige zUn van de strubbelingen in een der Zuidelijke stalen van de Verenigde Stalen. Sunligt heeft dit moeilijke stuk (vooral de negerrollen) uitstekend gebracht en hiermee aangetoond nog steeds tot een der beste Vlaardingse amateurstoneel verenigingen te behoren. .(SU) ue neer o. van uer oerg, upeuuc 8.P ÏÏ.lie wedstrijden met een kort woord. I gen SCS en ESS hebben dit jaar de or ganisatie van het persoonlijke schaak kampioenschap van Schiedam, waar voor maandagavond in de kantine van Wilton Fijenoord de eerste wedstrijden werden gespeeld. Voor dit kampioen schap .hebben zich 33 deelnemers aan gemeld, die in vier groepen zijn onder verdeeld, te weten een groep hoofdklas sers, eerste klasse A en B en tweede klasse. Voor de winnaars zijn enkele prijzen waaronder een wisselprijs ter beschik; king gesteld. Ook dit jaar heeft de win' naar van vorig jaar de heer L. Reits- ma weer de beste kansen, doch als zijn naaste concurrenten mogen zeker H. den Uyl en Noordgrgraaf gezien worden, zodat deze kampioenschappen wellicht een spannend verloop zullen hebben. De heer Reitsma heeft thans zesmaal op de titel beslag weten te legen en het ligt voor de hand, dat hij zijn titel tot het uiterste zal verde digen. De wedstrijden zullen over zeven avon den gespeeld worden. Daarbij treden de heren J. van Grootveld en J Mar- bus op als resp. wedstrijdleider en wedstrijdsecretaris. De voorzitter van SCS de heer J. van der Berg, opende ferences en schetsjes en het optreden van een band, welke bij het publiek bijzonder tn de smaak viel, waren er ook flinke pauzes in het programma opgenomen, waarin de inwendige mens goed bedacht werd. De heer M. Struijs opende deze leestavond. Eén der vele hoogtepunten vormde ongetwyi'eid ook het optreden van de Etona's, die met hun staaltjes van spierkracht en Uchaambehearsing de adem van de aanwezigen deed inhou den. Tineke en Aad, het gelukkige bruids paar, werd flink in de üloemetjes gezet op deze avond. Onder de vele aanwezigen merkten wd onder meer op de heer M. H. L. Weststrate en ds. Sirag. De burge- la",° .n?1 mmsr ?,n ^eoen net meester, die graag deze avond had mee ia J»eoenarfa willen maken, was verhinderd, 's Mid dags werd in de hal van de meubel- tabriek aan de Zomerstraat, een mozaiek onthuld. Dit mozaïek, dat in fraaie kleu ren uitgevoerd is en aangeboden werd door het gezamenlijke personeel, stelde een boom voor in haar natuurlijke vorm met daarin een specht. De boom loopt tenslotte uit m machines. Gesymboli seerd werd daarin het begrip van boom tot consument. Deze mozaïek werd aan geboden, wegens de uitbreiding van dit bedrijf. nodigde aannemers enigermate gebon- de te zijn. aldus B. en W. Oo grond van het vorenstaande stel len B. en W. voor, voor de bouw van de Poldervaartburg II een onderhandse aanbesteding te houden. •s-GRAVENHAGE. 21 april. Besommtógeji verse vis SCH 196 met 18.720--, SCH 64 met I 21.930-—, voorts 8 kustvis- scTs met Sn totaal I 2955_ aan »mvk Notering per kg: grote tong 2,35—2,60, groot middeltong 2J8-2,35 klein middel- ton£ 2.34—2,54» ton? X 2,46—2 54, Idem 2 I,962,04, tarbot 1 1,86—2.10. heilbot 2,78— 3 38. Per 40 kg: groot middelscnol 20,80 2X—middelschol 18,30—25—, kleine schol 1550—21,—grote schelvis 24.—38.—mid delschelvis 22.50—2S,—schelvis 1 15.5fr- 22,50. idem 2 15—18.—, schar 10,50—15,50. wilting 6,40—13.80. leng 17.—20.—middel kabeljauw 34,50—37.50. kabeljauw 1 27,- 31.—. idem 2 22,80—25,40, Idem 3 10.20— 21.—, mlddelkooivia 14,50—16,—. koolvis i II,50—16.20, stijve kabeljauw per 5 stuks ju57 Per 100 kg. grote kabeljauw 71 —84.—, rote koolvis 38,50—43.—. Per 50 kg: verse aring IS.—19.—makree! 6.30—22,80. Ver wachte aanvoer voor woensdagmorgen 10 tot 15 kustvissers, rol van de advocaat Maxwell voor zijn rekening nam. Hij had deze rol namelijk twee dagen voor de uitvoering moeten instuderen. Tijdens de uitvoering was hiervan niets te bemerken, zelfs zijn rol vastheid deed voor de anderen met onder. Het was tevens het debuut van de heer Kolkman bij Sunlight. Niek van der Lely speelde de rol van senator bevredigend, zü het af en toe niet geheel aanvaardbaar. Klaas Schut ter, die voor het eerst bij Sunlight mee speelde, was een van de beste met zijn vertolking van de Noordelijke schrijver Howard Thomas, die een diepe afkeer koestert voor de rechtsverkrachting ten opzichte van de negers. Aad Bernard, Margo van der Borden en Magda de Romph speelden ruim vol doende in de vrouwelijke hoofdrollen. Reitze Lemstra tenslotte was het die de moeilijke rol van de neger Brett speelde. Vooral in de momenten met Alice en Nevry bereikte zijn spel grote hoogte. Hij slaagde er uitstekend in de aanwezi gen te doen geloven in de verguisde negerofficier. Willem van der Loos voerd» deze «von-i waarm hij o.a de hoop uitsprak,vdat deze kampioenschappen er toe zullen bij dragen het wedstrijdveld hier ter ste de, dat de laatste jaren nogal ver zwakt is, weer te verstevigen. Vervol gens deed de heer Van der Berg de eerste zet bij een van de partijen. VLAARDINGEN. Op Koninginnedag donderdag 30 april zal het Rotter dams Fhilharmonisch Orkest, onder lei ding van Eduard Flipse, 's avonds een feestconcert geven, dat georganiseerd wordt door het Comité tot viering van Nationale Gedenkdagen, samen met de 5tichting Culturele Kring. Het program ma van dit concert vermeldt de Piet Hein Rhapsodic, het Klarinetconcert van Mo zart en de Vufde Symphonie van Dvo rak. Men begint om acht uur. Kaarten .lijn n.aandagavond, 27 april, van half MAASLAND. Zaterdagmiddag heeft het tweede elftal van MW *27 In de uitwedstrijd tegen Vlaardingen 3 de volie winst weten binnen t- halen: de Maaslanders wonnen met 2—1. MVV 3 liet'de wedstrij'd eindigen zo als die begon, dubbel blank. In de wed strijd tegen Zwaluwen in Vlaardingen viel geen enkel doelpunt. MVV 4 speelde thuis tegen RSM 4 en moest in dit elftal zijn meerdere er kennen: de* gasten wonnen met 2—5. TONEELVOORSTELLING. MASLAND. De commissie voor het jeugdwerk van de Herv. Gemeente Maasland geeft op zaterdagavond 25 april om '8 uur in het Trefpunt een bij zondere toneelavond. 'Opgevoerd wordt de spannende thril ler „Ik huurde,een woning." Het Delfts toneel-ensemble „Sans Soucte" verzorg' de opvoering* VLAARDINGEN. Het Vlaarding» Draakweetcoiatté heeft maan dat* vond in Excelsior een geslaagde propaganda- avond gebonden, Tijdens deze avond werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de kleur- wedstrijd voor kinderen. 937 kinderen hebben in Vlaardingen aan deze kleur- wedstrijd meegedaan. 48 prijswinnaars mochten een bockenbon in ontvangst ne men. Er waren 29 eerste en 19 tweede prijzen. Wethouder H. K. van Minnen bood een groepje afgevaardigden van dit aantal de prijzen aan. De voorzitter, de heer M. de Snayer. die deze avond open de, vertelde onder meer, dat in Enge land het minst en in Zweden het meest «edtonken wordt- In Nederland komen er nog 40.000 alcoholisten voor. Hierna hebben de jongelui genoten van enkele aardige films. MAASLAND. Bij de heer A. v. d. S. aan de Weverskade weid een circu- latiepomp van het bedrijf ontvreemd. De dader bleek zeker berouw van zijn daad te hebben want de andere morgen zag iemand de pomp aan de wegkant liggen, de dader had deze weggeworpen. Door de politie werd een onderzoek in gesteld welke M. uit Schipluiden wist aan te houden, deze werd zodanig aan de tand gevoeld dat hijtenslotte een bekentenis aflegde. Voorwaar een mooi stukje politiewerk. DELFT. In de restauratie van de vleugel van het Prinsenhof aan de Schoolstraat begmt thans tekening te ko- men. Deze vleugel omvat o.a. het Jan Schoutenhuis, het voormalige atelier voor geb-andscnilderd glas. Van een gedeelte ervan, waarin twee woonhuizen zyn opgenomen, is onlangs het steiger- werk verwyderd. De rest van de vleugel is voor het grootste deel afgebroken en moet nog opnieuw worden opgebouwd. De werkzaamheden zullen zeker nog de gehele zomer duren en men vertvachl can ook, dat de gerestaureerde vleugel niet eerder dan in het najaar m gebruik zal kunnen worden genomen. Het ligt in het voornemen de School straatvleugel bij het museum te trekken. Alleen de mooie achttiende eeuwse ka mer van chantate zal niet als museum ruimte kunnen worden benut. Zoals bij JP fprlrrifin io nttai-annnnbom.» U..H Op de landelyke bondsdag van de Ned. Bond van Geref. vrijgem.) J.V's, die op Hemelvaartsdag te Groningen wordt gehouden, spreken 's morgens dx. H. van Tongeren uit Leeuwarder, (in de Noorderkerk) en de heer P. C. van WjjSf uit Zaltbpmmel" secretaris van de bond, (in de Zuldenterk)! 'i Middags zijn de aprekers (in de Noorderkerk! ds. C. Stam uit Gronin gen tn (in de Zulderkerk) ds. J. F. Hey uit Drachten. Slotwoorden wor gden gesproken door de heer T, van Dijk (In de Noorderkerken d». J, Smelik (In de Zuiderkek). De leiding van de vergaderingen berust bij de voorzitter van de bond, ds. J. A. Vink uit Amersfoort en bij de vjce-voorzitter, de heer G. Storm uit Amersfoort. De Raad voor de zending dsr Ned. Herv. Kerk heeft dr. J. Koper, ten- dlngspredlkant te Tomohon in de Minahassa, per radio teruggeroepen Door burgeroorlog en guerrilla heeft da. Koper nooit rustig kunnen werken, bericht Hervormd Eindhoven. Dit be tekent dat opnieuw een band met de jonge kerk in Indonesië moest worden verbroken, aldus dit blad. Afgewacht wordt of aan de classis Eindhoven de zorg voor een ander zendingsterrein in Indonesië (misschien ook In Afrika) kan worden aangewezen. Ds. N. W. v. d. Bent, zendingspredi- kant te Medan, i* in ons land terug gekeerd, zonder re-entry permit van de Indonesische regering, zodat hij zeer waarschijnlijk niet zai kunnen terugkeren. MAASLAND. De Ned. Chr. Vrou-' J" v«koop is overeengekomen, blüïl zy mXone/(nftowrinri' '1 ff©DfUlk bil dp Ned. Herv. KprV de regie en Wim van der Leijé v-.-Jientjacht tot negen uur verkrijgbaar in het aparte vermelding door zijn prima grime, .zaaltje van café-restaurant Mes, daarna Voorzitter J. Ranshuijzen overhandigdeIdagelijk van tien tot drie uur aan de na afloop aan de dames van het gezel- kassa van de Stadsgehoorzaal (telefoon schap een fraaie ruiker bloemen. '4341). wenbond vergadert wèensdagavond' om 7.30 uur in de Magneet. Spreekster is mevr. Berghout-Rozeboom va Rotter dam, welke zal spreken over: „De vrouw- in en buiten het huwelijk." MAASLAND. Zaterdagmiddag zyj de junioren van de Chr. Korfbal clul „Ontspanning door Oefening" kampioet geworden van hun klas, door de over winning (12—0) die zij behaalden op het Rotterdamse TOP d. De ODO-junioren hebben tot nu toe 23 punten uit 12 wed strijden behaald (zij speelden slechts 1 keer gelijk en wisten alle overige wed strijden te winnen) en zyn daarmee onbereikbaar geworden voor naaste konkurrent SSV uit Sin onsheven, dat maximaal tot 21 punten kan komen. De uitslag van de door ODO 1 ge speelde wedstrijd luidde eveneens 120, maar nu was het in het nadeel van de Maaslanders: OD1 2 was ODO verreweg de baas. De wedstrijd van ODO 2 vond geen doorgang. ODO 3 speelde teger. Blauw wit 2 in Rotterdam en verloor met 112. gebruik by de Ned. Herv. Kerk. DELFT, De tuin van het Rijksmu seum „Huis Lambert van Meerten" aan de Oude Delft wordt opgeknapt. Er zal en enige veranderingen worden aange dacht en de beplanting zal worden am- vuld. De museumtuin kan worden be- f.otiwd als een van de fraaiste stads- -.en in onze gemeente. 9-jarige houtbewerker J. A. W. lie in de Sonoystraat te Rotter- oont, is gisteravond in de Nobcl- .net zijn fie's tegen een portier en auto gereden, dat iuist werd geopend toen hij passeerde. Met een wond aan de hals moest hij raar het St. Fianciscus Gasthuis worden ge bracht. SLIEDRECHT. In aansluiting op ons bericht van enkele weken geleden met betrekking tot de oprichting van een theologische faculteit te Sliedrecht ver nemen wij thans van de curatoren dezer faculteit, dat de colleges op 30 april a.s., des avonds om 7 uur officieel zullen be ginnen 'n een bijgebouw van de Gerefor meerde Gemeente (H.V.) te Sliedrecht. Tot O, heden hebben vijf inschrijvin gen van iudenten plaatsgevonden. Twee studenten behoren tot de Gereformeerde Gemeente (HV.), één tot de Ned. Her vormde Kerk, één tot de Gereformeerde Kerk en één tot de Gereformeerde Ge meente. Aan de toelating tot de theolo gische examens zijn de volgende voor waarden verbonden: a. Instemming met de grondslag der faculteit, zoals gestipu- eerd m art. 2 der statuten. De Heilige Schrift als „sui ipsius interpres" (zoals ril zichzelf uitlegt); b. Gymnasium A; f.-. H-B-5. met aanvulling Grieks en La- tyn; d. Indien 30 jaar na beoordeling van docenten; e. In bijzondere gevallen na samenspreking en overleg met curato ren en docenten. Bü curatoren en docenten bestaat het plan een speciale opleiding in het leven te roepen, zulks na het kandidaatsexa- tot opleiding van leraars in de cultuurgeschiedenis van het chris- 0 het godsdienstonderwijs aan middelbare- en voorbereidend-hoger-on- derwijsschoien. Ook kunnen contacten «elegd met bepaalde zendmgs- voor de opleiding mis- stonnaire Dienaren des Woords. L Art dan. str.-i van Donderdag 23 april vieren Ju,u5fa„ ,er6r?!?r de «che!e wereld Sinl n^Lrrf j DJ?lft 8ebeurt dit gecumbi- neerd met de N.P.V. en de V K J.B. Om UUf ,s mo!'Kens komen de padvm- i-an i?!?, b*Je«i op de binnenplaats be* Prinsenhof, waar hopman Thic- ic C0n'",1!ssaris van de N.P.V., komst 7tJ H°Pen u" In de ochtendbUeen- actie in nt?»„ 0!?b!;engsl van de heitjes- maakt worden bekend ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2