Storm in een glas water Formateur De Quay deed goede zet FMe brand op Koningin bij galatoneel KABINET VRIJWEL IN KANNEN EN KRUIKEN Vier partijen akkoord met verschuivingen Belg blijft zijn vrouw moord op ontkennen f Beperking bewapening in twee etappes Weer opstand in gevangenis in Verenigde Staten schilder met Nummer één van lijst „frites"... kustvaarder Streng verhoor in de zaak Axel Etzel niet graag bondskanselier Baby V.S. wijzen Sowjet- besclmldiging af Süid enten jubileum in Utrecht NIEUW WESTERS PLAN GEKOPPELD aan project voor Duitse he remains; jPolitic benijdt gijzelaars Bij haardenfabriek 65 man ontslagen 't Witte Huuské' aan spoorlijn wordt gebouwd r. Billijk D3 MOEDER HERKENDE KLEDINGSTUKKEN In Nederland bekend DOIYOERDAG 23 \I*IUT IS39 J ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4278 Directeur: H- UK RUIG Hoofdredacteur: Dr. J- A. H. J. S. BRUINS SLOT KVP-beraad v/h. E. FREE CO. de verf voor het schitderfeest a iUt Of u ru»li«*ai o it.*4fi t iv-j pDStbu* lli*' PcatfiiJO So 42453a fCftcnieniienst abonnemeiuto ;S.JO-»9.3y ^a;«rd»g» 17 38 uur Teietooo 1157W) hu>geiupiftiA i - Teletoon 183467 «3 Pr-ïbus lü9". Po*tgiro No 4£4867 KUcbt«naiens*v. 18 30—19 30 Telef :46255V £puiueg VJ?2 - Telef. 4370 Lan*e Haven 73 - Telef. 6<486 \t)Oftfl<wr.ent»pnjn 81 cent p«r week. 1 3-65 per maand t ï.0" p* partei J nummrn Vft «otk Vertchixot daje*j.iKk guCUtauo uor«r«,nt xn (Geldig tot morgenavond) ZWAKKE WIND Op de meeste plaatsen droog weer. In de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. Morgen overdag xon- nige perioden. Ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. Zwakke wind. Morgen: Zon op: 5.26 Slaan op: 21.44 onder: 19.51 onder: 6.22 (Van onze militaire medewerker) VERLEDEN jaar woei er oog ai wat stof op over de vestiging van basissen voor middelbare ballistische raketten (MBR) op grondgebied van d« NAVO-landen in Europa. Noorwe gen en Denemarken wilden deze basis sen niet toelaten. België volgde later éit voorbeeld. Engeland en Italië (temden er mee in, later ook Grieken land en Turkije. Met Frankrijk zijn de onderhandelingen nog slepende. Nederland verklaarde met deze ba- aisaen in te stemmen indien de mili tair» noodzaak dit vroeg. Dit kon de vreesachtigen en pacifisten in den landt niet bevredigen weshalve een campagne tegen minister Staf werd gevoerd. Ook de Pacifistisch Socialis tische Partij (PSP) liet zich niet on betuigd. De wind werd echter deze partij nog vóór d» verkiezingen uit de zeilen ge nomen omdat de minister kon ver klaren dat het NAVO-overleg tot de conclusie bad geleid dat er geen MBR- bititsen in Nederland zouden beboe- tn te komen. De zaak schijnt dus vin d« baan. ,«»1E naar onze Oosterburen kijkt. W kan zich intussen spiegelen aan een waarschuwend voorbeeld. Ook daar bestaat een stroming tegen ves tiging van dit soort basissen. Toen de ze ook in West-Duitsiand niet nodig bleken, heeft men een ander gelijk soortig object uitgezocht om zich te gen te richten, nl. het stationeren van wapens, die atoomprojectielen kun nen verschieter op Duits grondgebied in de nabijheid van grote bevolkings centra. Er zijn grote demonstraties ontke tend, eerst in Dortmund en daarna in Neurenberg. In eerstgenoemde plaats zoa een Britse eenheid worden gelegerd, uitgerust met raketten, welke zowel «en conventionele als een atoomlading kannen meevoeren. Men deed het nu voorkomen alsof Dortmund daarmee aan repreaaiile# mat Russische Btoomïedingen' ver schietende raketten zou worden bloot gesteld. Een zelfde voorstelling van zaken ward te Neurenberg gegeven teneinde d* legering van de grote Amerikaan se kanonnen van 28 cm. t* voorko men. waarmee eveneens béid» soor ten ladingen kunnen wordan verscho ten. BIJ dit soort van voorlichting moet in bet oog gehouden worden dat hier geen sprake is van het vestigen yin lanceerplaatsen voor MBR, die met een dracht van 2500 km een stra- ietlsehe taak hebben. Dez» lanceerplaatsen krijgen een vaat» opstelling en in geval van oor log zijn dus inderdaad beschietingen vis de tegenpartij te verweefde", re den waarom zij ook zeer beslist niet ia de nabijheid van grote bevolkings centra worden gevestigd. Het ging hier om de legering in vre destijd van mobiele vuurmonden of UnceerinriehtinEen, die bedoeld zijn om de troepen te velde tactisch te steunen. Dat zijn dus de Amerikaan se atoomkanonnen en de lanceerin- richtingen voor raketten met een dracht van 25 km (Honest John), van 100 km (Corporal) of 350 km (Red stone). Zodra er oorlogsgevaar dreigt ï»an de betrokken eenheden te velde verlaten dus het vredesgarnizoen. KVP en wellicht de A It betrok ken worden. 's Middags werd opnieuw minister Staf ontvangen. Hij kwam de forma teur het definitieve standpunt van de C. H. "mededelen. Daarna kwam minis ter ZijSstra. die overleg had gepleegd met drs. Hazen bosch. Op het departement van Maatschap pelijk Werk kwamen de KVP-kandi- daatministers bijeen, met uitzondering van de heer Van Kampen. Het beraad (Van onze parlementaire redacteur) pROF, DE QUAY heeft gisteren een nieuwe zei op het formatie- 4 schaakbord gedaan. Ditmaal zeer waarschijnlijk de goede zet, want in politieke kringen in Den Haag was men allerwegen zeer optimistisch. Iedereen was ervan overtuigd, dat professor De Quay misschien vandaag maar toch zeker morgen een nieuw kabinet zal kunnen bekendmaken, een kabinet, dat een extra parlementair karakter zal hebben en da( zal bestaan uit vertegen woordigers van vier politieke partijen. De moeilijkheden, die er nog wnren met de CHL". zijn blijkbaar uit de weg geruimd. Aangenomen wordt, dat vertegenwoordigers van deze partij de departementen van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting gaan beheren. Gisteravond laat liet de formateur mededelen, dat hij vandaag een be slissing zou nemen. HU zou ontvangen prof. dr. H. J. Witteveen. iid van de Eerste Kamer voor de V.V.D, Deze wordt genoemd eis kandidaat-minis ter voor Financiën of Economische Zaken. Dit wjjst erop, dat zowel prof. ZSMrt als mr. Van Campen hun por tefeuilles ter beschikking van de formateur hebben gesteld. Vermoe delijk zou het onderhoud met prof. Witteveen beslissend ziln voor de ver- srbnivingen die noodzakelijk ziin om de C.H. de begeerde zetel van Binnen landse Zaken te kannen reven. D« C.H.-ksndldaat voor dit departement mr. A. C. W. Beerman, zon na prof. Witteveen worden ontvangen. Het eerste gesprek had de forma teur gistermorgen met minister Staf, die naar hij zelf zei, al» verbindings man kwam van de C.H.U. Onmiddel lijk nadat de heer Staf was vertrok ken, kwamen mejuffrouw Klompé, priaf. Zijlstra en dr. Korthals voor een gezamenlijke bespreking. De formateur heeft aan deze drie. die elk al» vertrouwensman (-vrouw) voor een politieke groepering optre den. het resultaat van zijn gesprek met de heer Staf voorgelegd. Vermoedelijk heeft prof. De Quay hierna een voorstel gedaan om tot een verschuiving van de zetels te gera ken ten einde de kabinetsformatie niet langer te vertragen. De bedoeling van de formateur was duidelijk. Hg wilde vrijheid om te manoeuvreren. Een C. H.-er zou naar het departement van Binnenlandse Zaken moeten. Daartoe moest hij in ieder geval de medewerking hebben van de VVD. in deze kring duurde zeer lang en werd 's avonds voortgezet. Toch kon mejuffrouw Klompé de formateur het resultaat van haar bemoeiingen om streeks 9 uur mededelen. Drs. Korthals had prof. De Quay inmiddels het standpunt van de VVD-kandidaten reeds overhandigd. Aangenomen moet worden dat geen der betrokkenen bezwaar heeft ge maakt tegen de voorgenomen ver schuivingen. zodat er in Den Haag nauwelijks meer rekening gehouden werd met een. mislukking van de for matie. Vanmorgen heeft een felle brand gewoed in de kombuis ran de in Lei den liggende Groningse kustvaarder ..Jcngo". Twee van de opvarenden, Jr. 18-jarige M. Hoven en zijn 26-jarige broer IV. Hoven uit Sappemeer kon den zich in veiligheid stellen, maar de 17-jarige .1. de Boer uit Worknm kon niet meer uit de kombuis naar dek komen. Vermoed wordt, dat hij door de sterke rookontwikkeling bedwelmd is geraakt. Het verkoolde lichaam kon eerst na het blussen van de brand worden bereikt. De oorzaak van de brand was ver moedelijk een defect aan de toevoer leiding van een oiiekachel. De kapi tein van het schip, de heer A. Koster uit Hoogeveen, was gisteren voor een kort verblijf naar zijn woonplaats ge reisd. Het slachtoffer was eerst gisteravond In Leiden aan boord gekomen. Hij had kortgeleden besloten varensgezel te worden en de terugreis uit Leiden zou zijn eerste tocht geweest zijn. lEZE ondeskundige Duitse hetze moge voor ons land een waar schuwing zijn. Ook onze troepen zul lea met raketten worden uitgerust waarmee zowel gewone als atoomla- fingen kunnen worden verschoten. De daarmee te bewapenen eenheden zui len ook een vredesgarnizoen krijgen, dat voor de vredestoestand tset best ïeschikt is. Ook als dit nabij een grote plaats tornt te liggen ont.-iaan daaruit geen «Pêeiale gevaren omdat de eenheid verdwijnt en te velde gaat zodra er oorlogsgevaar dreigt. Men late zich dus niet om dc tuin leiden. la navolging van Duitsland en het daar bereikte succes zou de PSP wel oons in de verleiding kunnen komen liier ook een soortgelijke campagne op touw te zetten. Laat de nuchtere Hollandse geest dan onmiddellijk de alorm in het glas water onderkennen en rustig verder gaan. .Volgens het partijloze Hamburgse Die Welt heeft de Westduitse ^Gister van Finrnciën Etzel ver- Waard, dat hg geen bijzondere moeite doet om de opvolger van Adenauer te borden, aangezien elke opvolger «zichzelf de strop zou omdoen'". Het jriie hieruit af, dat Etzel de tunctle niet zal aanvaarden als hij v,ordt aangesteld. Maar deze groepering was alleen bereid mee te werken, als er ook ander# verschuivingen zouden plaats hebben D«* formateur zag de billijk heid van dit standpunt blijkbaar in, want in de loop van de dag werd bekend dat er inderdaad enige ver schuivingen tot stand zouden moeten komen. Bij deze verschuivingen zou niet alleen de VVD, maar ook de r/n \'l X'rz Htieaxei n rail Jordanië. d.ie A een tiendaags bezoek aan Engeland brengt, is door premier Macmillan in diens ambtswoning in Downingstreet 10 ontvangen. Hier zien tee Macmillan de jonge Jordaanse vorst hoffelijk uitgeleide doe». Mffci nieuwe geluid in de nieuwe leute komt in de Whipsnade-dieren- Luin in Bedfordshire (Engeland) ran de baby-giraffe die hier de vorige weel: is geboren. Woensdag heeft haar moeder „Hap py" haar baby offi cieel aan het reik halzende publiek voorgesteld. De nog naamloze kleuter was dolblij dat hij het zonne tje in mocht, Hier zien ice de giraffe-baby naar buiten wippen. Moeder „Happy" loopt happig voor op. RUSSISCHE nota's, waarin scherpe waarschuwingen waren vervat tegen de westelijke atoombewapening, zijn gisteren door Amerika en West- Duitsland afgewezen als propaganda voor het komende ministersoverieg tussen Oost en West te Genève. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woens dag met klem de Russische bewering afgewezen dat de Ver. Staten pogen de Geneefse mi nistersconferentie te torpederen, door de bouw van projectielbasissen in Europa te versnellen. „Deze be schuldiging is geheel ei. al ongemoti veerd", zo verklaarde Lincoln White, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. DE 38-jarige Xavier de Backer uit het Belgische dorp Blaasveld bij Mechelen is gisteren de gehele dag aan een kruisverhoor onderworpen ge weest. maar hij heeft nog niet bekend KÖn vrouw, de 39-jarige Julienne de Backer—Schietse, wier lichaam 9 april vrijwel geheel verkoold in een greppel by Axel werd gevonden, te hebben ver moord. Vandaag werd het verhoor voortgezet. De Backer, die op het ogenblik huis knecht is bij een advocaat in ruste maar ml een zeer gevarieerde maat schappelijke loopbaan achter de rug heeft, trouwde in 1948 met Julienne Schietse, een meisje uit een zeer wei- gestélde Gentse familie, dat echter een grote handicap had; zij was namelijk doofstom. Het echtpaar woonde sinds 1954 in Blaasvetd, al leefde het blijkbaar niet samen. Er waren nogal eens ruzies en volgens het Belgische persbureau Bel ga heeft De B. al eens een poging gedaan om zijn vrouw te vergiftigen. Iedere week ging De B. zijn vrouw opzoeken te Blaasveld. Hij bezat een tweedehands wagen, die hij zich in 1953 had aangeschaft. Hg heeft bekend dat hij Nederland goed kent, doordat hij er gewerkt heeft als vertegenwoor diger van «en Nederlandse sigaretten- finno. Naderhand keerde hg er terug om er autoritten te maken. Tijdens zijn ondervraging verklaarde De B., dat hij wel de door de dagbla den over de moord te Axel gepubli ceerde foto's had gezien, maar dat hij hierin geen enkel verband met de ver dwijning van zijn vrouw had gevonden. Volgens het Belgische blad „Het Laatste Nieuws" is de ontknoping van het drama versneld door een be zoek, dat mevrouw Schietse, de moeder van de vermoorde, dinsdag aan Blaas veld bracht. Toen zij haar dochter niet thuis trof is zij gaan informeren bij de ouders van de echtgenoot van haar dochter, die tot dat moment in de ver onderstelling hadden verkeerd, dat de vermoorde al enige weken bij mevrouw Schietse logeerde. Daarop begaf de moeder zich dade lijk naar de rijkswacht. Te Gent terug gekeerd werd zij nog diezelfde avond bij de politie ontboden. ..Ondervraagd over de schoen, het wekkertje en de kledingstukken die ten slotte tot de oplossing van het raadsel hebben geleid, antwoordde de vrouw dat zij ai deze zaken had ge kocht", aldus Het Laatste Nieuws, ÏN de Ctiechise schouwburg heeft H. M, Koningin Juliana gisteravond de gals-voor»telling bijgewoond van de -rtgüinderbfbrigkp Sc boervlnppe rs vrouw", een toneelstuk van Garcia Lore*. dat gebraebt werd ter gelegenheid van bet twaalfde lustrum van de Utrechtse Vrou welijke Studentenvereniging, De Koningin arriveerde omstreeks kwart over acht. BIJ haar aankomst werd baar een boeket orchideeën aan geboden door de presidente van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereni- ging. mek K. Verloop {op de foto links) die in gezelschap was van de presidente van de lustrumoammlssie,. mej. s. 3f. Kbnig. Ook het Utrechtse hnrgemeet- terspaar De EanJtz was hierbij aanwe zig. In de loggia van de schouwburg maak ten de rector magnificat van do Utrecht se mrtversUelt, prof. dr, J, Jongbloed en de curator mr. dr. J. Donuer hun op wachting. Tijdens de pauze werden de ledéd van het bestunr en van do lustrumcommlssie van de Jubilerende studentenvereniging aan de Koningin voorgesteld, evenals de regisseur, do heer Joh. Greter, en enkele leden van de toneelvereniging van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereni ging. Burgemeester Brandt van West- Bcrlün is vandaag na een bezoek van ruim drie dagen aan Londen naar Ber lijn teruggekeerd. (Advertentie) N.V. STRvOCARTONFABItlEK Aid. Kartonnage OUDE PEKEl.A, Telef. no. Üj978223„ dozen voor alle doeleinden exportverpakkingen EIGEN MODERN LABORATORIUM De Zuidalrikaanse oud-minister van Justitie en Arbeid dr. Steyn is op 71-jarige leftijd te Bloemfontein overleden. Onder generaal Smuts kreeg Steyn in 1939 de portefeuille van Justitie, in 1946 werd hij mi nister van Arbeid. t. O De Westelijke mogendheden zijn het er over eens geworden Rusland een plan in twee etappen ter controle en beperking van de bewapening aan te bieden, gekop peld aan de hereniging van Duits land, aldus werd uit diploma tieke bron te Londen vernomen. Dit plan is door deskundigen van de Ver. Staten. Engeland. Frankrijk en West-Dultsland in Londen uitgewerkt. Het zal nader worden bekeken en geperfectioneerd door de ministers van Buitenlandse Zaken op hun bijeen komst de volgende week in Parijs. Het plan vormt een onderdeel van een groter stel voorstellen, dat bet westen op de bijeenkomst van 11 mei in Genève aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, wil voorleggen De bijzonderheden over het algemene westerse plan zijn nog niet voltooid, maar welingelichte kringen zeggen, dat de hoofdlijnen ervan zijn: 1. Er zal een overeengekomen Oost- West controle en inspectie zijn tegen aanvallen in Europa, als eerste etappe. 2. De tweede etappe is een plan voor een graduele beperking van de strijd krachten en wapen» In de zone van het ijzeren gordijn, eveneens onder een doeltreffende controle, en uitdrukke lijk verbonden aan de bevordering van de hereniging van Duitsland. Opnieuw hebben politiemannen en militairen In de Ver. Staten een ge- vaugenisopstand moeten onderdruk ken. Muitende gevangenen in een verbe teringsinstituut in Concord (Massa chusetts), die 18 gijzelaars bedreig den, gaven zich vanmorgen over na een grootscheepse aanval van ge helmde politiemannen en soldaten. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Militairen troffen de gijzelaars aan omet telefoonkoorden om hun hals. Enkele van hen waren met petroleum overgoten. De gevangenen hadden messen, een hamer en pikhouwelen in hun bezit. De beruchte bankrover Martin Feeney. die kortgeleden na een ont snappingspoging uit een andere ge vangenis naar Concord werd oveige- bracht. had de leiding van de op stand. Het is niet bekend waarom de gevangenen in opstand kwamen. Het is de tweede belangrijke gevan genismuiterij in de V.S. in één week tijd. In het afgelopen weekeinde be- (Van onze correspondent) Door reorganisatie van de haarden- fabriek De Schelde te Bergen op Zoom is aan 65 arbeiders van dit bedrijf ont slag aangezegd. De fabriek gaat over schakelen op moderne modellen. De laatste tijd ontstonden er moei lijkheden doordat men op oliestook- haarderi gaat overschakelen. De af deling gieterij wordt voorlopig buiten bedrijf gesteld: er is voldoende giet werk om de produktie van haarden voort te zetten. Voor- de nieuwe giet- wijze van olie- en kolenhaarden is bo vendien beduidend minder werk per eenheid nodig. gonnen gevangenen in de staatsge vangenis yen: Montana een opstand waarbij de waarnemend directeur om het leven kwam. De actie ,,'t Witte Huuske", die onder personeel van de Nederlandse Spoor wegen is gevoerd om twee door kin derverlamming getroffen kinderen van de familie Rothuis te Opheusden aan een licht en vrolijk huisje te hel pen, nadert een succesvol einde, Het personeel heeft 15.000 bijeen gebracht, architect O. van Asten te Vlaardingen heeft gratis een huisje ontworpen en het aannemingsbedrijf Kegelaars te Opheusden zal het huisje voordelig houwen. ,,'t "Witte Huuske*' wordt bij het ouderlijk huis aan de spoorlijn ge bouwd, zodat de kinderen naar Set spoorweg- en treinpersoneel kunnen bliiven zwaaien. Het actiecomité is echter nog niet van de zorgen af: men wil het huisje op 27 juni, als de jongste van de twee meisjes, Alie, vier jaar wordt, aan het gezin aanbieden. Alle vergunningen daarvoor zjjn al binnen, - behalve die van Gedeputeerde Staten en die kan nog wel maanden uitblijven, heeft de burgemeester gezegd. (Advertentie) flèXa T N de Maastrichtse gemeenteraad is onder grote hilariteit onthuld, dat bil 1 tie onlang* gehouden verkiezingen In een van de stembussen in de Lhn- burg«e hoofdstad een portie patates frites met piccalllly was aangetroffen. Deze ongewone slembusinhoud achtte men echter geen aanduiding (met prona- «sadistische strekking) voor een politieke party. Het moet In de bué N-„-, gestopt vóórdat de stembus bij het stembureau was afgeleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1