Radicaal verkeerd Concurrenten willen Nedi NAAR SCHOOL OR TE TROUWEN Hartverwarmend Het moet Overleg in Oslo over nieuw hoger bod op Willem NEDERLAND BLUET BIJ STANDPUNT Wj VVV-directeur wil ..hel hele jaar PLAN VOOR OVERDEKT STRAND IN ZAND VOORT te Prof. Zijlstra niet terug in kabinet Eindhoven wilde eens iets anders f Delegatie hoteliers Koningin Complete badplaats in enorm gebouw bij het Circuit V Raad v. Europa: Geen concessies inzake kwestie-Eerlijn Mr. Beerman wees portefeuille af A. W. BIEWENGA GEPOLST VOOR Indonesië betreurt vrijlating van Schmidt DREIGT AANSLAG OP CASTRO? LANDBOUW ^I.TI»\G 21 APR!I 1030 "N Pireoieur: II. DL HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4279 N-/ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Geen verbazing Hoger bod? GRIEKSE PRINS PETER IN INDIA ONGEWENST ..Kurort'* Ook vliegveld? im 7 Rap/iort run parlement Nog moeilijkheden Aderlating Nieuwe trouwboekjes in I stijlvolle uitvoering .♦♦tie ük %v1111*1t*-n .jd tciet. uniuu it» i I'oatboji Hi2 - Postgiru .No 424519. KJacMendienst a&onncm*ntcni8.3l>-iö.3y j ZaMrdsgt 17—IS uur. Telefoon 113700 HuiB«l»pttin 1 - Teletoon 1B3467 i3 UJaer Poetbus 1091 Postgiro No «4807. Klachtendienat IB.30—19.30 Telef. 38336» Spuiweg 133 - Teler 4370 Lange Haven 73 - Telet. 67466 göonnementaprijs SI cent per week, t 3.65 per maand f 7.90 pe. swart»»! la»*» nummer» W «wit. VerscHiitn dagei'jK» Rotterdam t-Gravenbag» Uordrecnt. ScBledam: (Geldig lot morgenavond) KANS OP REGEN Aanvankelijk droog weer met weinig bewolking. Eater echter toenemende bewolking met plaatselijk enige regen. Tot matig of krachtig toenemende zuidelijke wind. Over het algemeen lagere mlddagtemperaturen. Morgen: Zon op: 3.24 Maan op: 22.SS onder: 19.53 onder: 7.06 walvisvaart uitschakelen [j gaan achteruit op elk gebied.) VV voortdurend. Het eindstation van' een doodlopende politiek is bereikt Deze gulle erkenning is afkomstig van president Soekarno van indone- noctnen het zichzelf sië. Men kan du uitreiken van een brevet van onver- Soekarno is de enige man. 1945 het roer van staat mogen. óie sinds „iet uit handen heeft gegeven, iian alleen, wanneer het cr weer eens erg droevig uitzag en er In zijn be tel» meer dan „een rotte plek" wel eens een i gaan de; en te ia-; wat opge-' hem in Djakarta Dat recept past hij ook nu onderneemt een 15- leid was. Dan beliefde hij nog tijdje er tussen uit te schoonmaak aan anderen over ten. Was dan de /aak weer knapt dan zag men terugkeren «eer toe. Hij isndentourr.ee. Het moment is er blijk baar geschikt voor. En daarna, dan moet er iets energieks gebeuren, zegt Soekarno. Dan moet men hem weer alle macht in handen geven, geven. Soekarno beeft als dictator gere- gterd. Hij heeft met een Indonesisch parlementarisme geregeerd. Hij heeft met de geleide democratie geregeerd. Naderhand beeft hij die geleide de mocratie weer een beetje anders ge leid. En nu zegt hij: vooruil. alles aan de kant. En dan ik alleen. Dat ts resoluut en radicaal, maar te gelijk resoluut en radicaal verkeerd. TE midden van veel triestigheid. waarvan de krant dagelijks mel ding rnoet maken, springt er ook wel eens iets in het oog van opwekkende aard. Lezers van ons blad brachten een kleine tienduizend gulden bijeen voor een plekje in hulpbehoevend India. Ea nu nadert ook een andere actie een succesvol einde, n.1- die welke onder het motto .."i Witte Huuske" is ge voerd onder het personeel van de Ned. Spoorwegen. Twee door kinderverlamming 'ge troffen kinderen te Opheusden krijgen nu een licht en vrolijk huisje langs de spoorlijn zodat zij naar het spoor wegpersoneel kunnen blijven zwaaien. Architect en aannemer helpen mee dat het huisje er zo voordelig moge lijk komt. Kijk. dat is hartverwarmend. Het toom aan. dal de mensen ook in deze veelszins nuchtere en verzakelijkte tijd nog wel warm kunnen lopen voor dingen die het leven omhoog tillen. Lichtstralen werpen daar, waar het uitzicht zo verduisterd en verdonkerd schijnt. Het beoefenen van christelijke barmhartigheid zal altijd tot de scho- zz cJ»ria*r. 3cs levens blijven behoren. (Van een onzer verslaggevers) VOORWEGEN, JAPAN en ENGELAND zyn 1 c»rop uit gezamenlijk de Nederlandse walvis vaarders uit de wateren van het zuidpoolgebied weg te werken. Over deze zaak wordt op het ogen blik in Oslo onderhandeld. Nederland is op het ogenblik nog op geen enkele wijze hierover benaderd. Men denkt er hier ook niet aan zijn standpunt te wijzigen. De onderhandelingen in Oslo gaan over de vangstquota. Opvallend is dat Nederland niet voor deze conferentie is uitgenodigd. Dit wijst erop dat men een zo aanlokkelijk bod op de Willem Barend» wil doen dat een verkoop tot stand komt. Men houdt er blijkbaar rekening mee dat dit zo spoedig zal gebeuren dat men reeds in het komende seizoen geen rekening meer met Nederland behoeft te houden. Opvallend is dat de aandelen van de Ned. Maatschappij voor de Walvisvaart te Amsterdam woensdag op de effec tenbeurs te Amsterdam snel opliepen, op grond van ge ruchten over een hernieuwd aanbod van de Willem Ba rendsz. Gisteren daalde de koers weliswaar weer enigs zins, maar de slotkoers bleef toch nog acht punten boven die van dinsdag. ,'v TIJDENS de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in de Eerste Kamer zijn deze week we derom enkele suggesties gedaan om aan de nood van de invaliden finan cieel tegemoet te komen. De huidige toeslagen zijn onvoldoende en de tot standkoming van een nieuwe invalidi teitswet zal nog wel geruime tijd ver gen, o.a. omdat de Sociaal Econo mische Raad zich nog bezint op het overgangsrecht. Er is daarom aangedrongen op een tijdelijke voorziening. Een verbete ring van de toeslagwelgeving is vr:| eenvoudig en behoeft ook geen onge wenst vooruitlopen op de regeling van het overgangsrecht te zijn. De heer Ruppert heeft erop gewe zen. dat de invaliden ai te lang hebben moeten wachten. Aan een verbetern.g op dit moment zijn veel voord-hen verbonden eri het kan zonder nee menswaardige bezwaren gebeuren De berichten uit Oslo zijn tot na toe ere vaag. De onderhandelingen zonden pas vandaag beginnen. De Japanse delegatie Is eerst gisteren aangekomen. Over de plannen wenste men zich niet uit te laten. In Oslo meent men echter te weten dat de besprekingen zeer belangrijk zullen worden. Daar doen geruchten de ronde dat er een nieuw Nederlands aanbod zou zijn. Een zegsman van de onderha ndeli ngsdelegatie corrigeerde echter: Men zou beter kunnen spreken van een :ieuwe versie van de oude aanbieding In kringen van Engelse reders ineen 1 men dat het plan bestaat de Nederlandse va i vis vaanbelangen „uit te kopen", zo meldt het pers bureau United Press International. Daarmee zou dan hel probleem van de verdeling van de vangstquota uit de wereld zijn. in Nederlanü echter is uoeh bij de d'rectie van Vinke Co.. die de di rectie voert van de Walvisvaartanaat- scbappij. noeb bij het beirakken mi nisterie iets bekend over nieuwe stap pen van Nederlandse zijde. Wel weet men dat de drie genoemde landen inderdaad de Willem Barendsz graag in andere handen willen zien overgaan. De Nederlandse maatschappij blijft staan op de eis van acht procent van het vangstquotum. Bovendien blijft zij het door de Noren gedane bod af wijzen. De maatschappij ziet geen en kele reden om tot verkoop van de Willem Barendsz over te gaan. Als inderdaad een vangstquotum van acht procent wordt verkregen, is de maat schappij zeker levensvatbaar. In Nederlandse kringen wekt het overigens geen verbazing dat Noor wegen tracht dc andere belangheb benden voor zijn karretje te spannen. Men acht het hier ondenkbaar dat de drie landen gezamenlijk een bod op de Willem Barendsz zouden wil len doen. Japan en Engeland hebben zelf geen belang bij het schip. Slechts Noorwegen dat een verouderde ral- visvloot heeft, zou dolgraag het Ne derlandse schip bezitten. De andere landen z(jn echter wel in zoverre hierbij geïnteresseerd dat alle moeilijkheden rondom de vangstquota opgelost zouden zijn als Nederland werd uitgeschakeld. Ten aanzien van het Nederlandse standpunt herinneren we nog aan een uitspraak van de president-directeur van de iva 1 v is va a r tm aa tscha ppij. de heer H. J. van Leeuwen, volgens welke men absoluut niet streeft naar liqui datie. Als goede zakenlieden zou men een uitzonderlijk hoog aanbod echter wel in overweging moeten nemen. Uit vanmorgen uit Oslo ontvangen berichten bllikt. dat doorgaans goed ingelichte kringen aannemen, dat nog vandaag tijdens de besprekingen tus sen vertegenwoordigers van de wzl- .uvnswaarmge oezwaren geocurc.. vertegenwoordigers van de wal- Omdat het kan. moét het, aldus de vjsraartmaatschappijcn van Noorwe- »-r. senator, die tevens Dleitte voor iren. Janan en Engeland over een senator, die tevens pleitte voor Verlenging van de maxi mum-uilke ringsduur voor de Ziektewet van 1 tot 2 of 3 jaar. De bedrijfsverenigingen doen bij onderlinge overeenkomst ook al zo tets tn geval van tuberculose. Met de heer Rupperi zijn wij van oordeel dal het mogelijk moet zijn voor de invaliden op korte termijn een voorlopige oplossing te vinden. Koningin Juliana heeft vanmorgen °P Paleis Soestdijk een delegatie ont vangen van het algemeen bestuur van de International Hotel Association «HA), dat van 2226 ar*ril voor riji 'cbruikelijke halfjaarlijkse vergadering 'n Den Haag en Amsterdam bijeen- oOmi De delegatie bestond uit verte genwoordigers van hoteliersorganisa- tles uit 23 landen. gen. Japan en Engeland over een nieuw, hoger bod op de ..Willem Ba rends?" zal worden gesproken. Men neemt zelfs aan. dat nog tüdens of anders direct na de conferentie een nieuw bod gedaan zal worden. Het staat wel vast, dat de bespre kingen die officieel een voortzet ting worden genoemd van de, onder handelingen tussen Japan en Noorwe gen over de vangstquota ten doel 'nebben de Nederlandse belangen in de walvisvaart le laten overnemen niet alleen door Japan en Noorwegen, maar ook door Engeland. Men vraagt zich in ons land af in welke vorm dit dan zou moeten geschieden. Premier Nehroe van India heeft in het Hogerhuis meegedeeld, dat hii prins Peter van Griekenland heeft verzocht het land te verlaten, aange zien een deel van ziin activiteit de regering ongewenst voorkomt. Nehroe zei dat de prins, een ->eei van kon ine Paul van Griekenland een aantal jaren te Kaliinpong heeft ge woond, niet ver van de grens mei Tibet. (Van een onzer verslaggever») HET hele jaar door zomerseizoen". Met deze gedachte loopt Zand voord plannenmaker-nuininer-één. VW-directeur J. B. Th. Hugenholtz rond en velen, onder wie de leden van het Zandvoortse gemeentebestuur, beeft hü al unrm weten te krijgen voor zijn (voor Europa uniek) plan: een com plete badplaats, met alle accommodatie, onderbrengen in een enorm gebouw. „Badgasten komen er graag, maar alleen in de zomer", zegt de heer Hugenholtz. „Alles concentreert zich op een paar maanden, met alle ri sico's van dien. Deuk maar aan het wisselvallige weer in ons land. Daar moei nu maar eens een eind aan komen. We gaan zelf zorgen voor kunstmatige zonneschijn''. De tekeningen zijn al klaar. Het ge bouw zou in de omgeving van het cir cuit komen. Binnenin komt centraal een zeewaterbad met kunstmatige golf slag, veertig meter lang en twintig meter breed, op constante temperatuur gehouden. Daaromheen komen boule vards en aan één kant, recht tegenover de ingang een echt strand, acht meter diep. Er is gedacht aan een theeterrae, kleedcabines, een reltaurant, een kin derbad, een winkelstraat, een dieetkeu- ken en een bar. De meeste hoofdbrekens kost onge twijfeld het aanbrengen van tientallen hoogtezonnen (net echt) en een sys teem van air-eonditioning. Experts van Philips zijn bezig dat uit te knobbelen. Het uitzonderlijke bad zou niet al leen bedoeld ziin voor gezonde men sen, het zou ook min of meer dienst doen als „Kurort". Daartoe zal een des kundige medische staf worden aange trokken en ruimte voor massages e.d. worden geschapen. Uitvoering van het hele plan zou ongeveer drie miljoen gulden kosten. Er is rekening mee gehouden dat de exploitatie in onderdelen kan geschie den. Er zou een flinke entreeprijs wor den geheven: de winkels, het strand- bedrijf, de „Kur-behandeling" en de restaurants zouden kunnen worden verpacht. Per dag meent men te kunnen reke nen op gemiddeld duizend mensen. Er zouden ook lezingen, congressen, zwem wedstrijden. modeshows e.d. kunnen worden georganiseerd. Wanneer het gebouw zal worden ge zet durft de heer Hugenholtz nog niet te zeggen. Het plan gaat steeds vas tere vormen aannemen en B. en W. van Zand voort willen volle medewer king verlenen. Vorige week nog is burgemeester mr. H. M. van Fenema met de WV-directeur en een aantal deskundigen op bezoek geweest bij een aantal herstellingsoorden in West- Duitsland. om daar de kunst af te kij ken. En passant vertelt de heer Hugen holtz over een ander plan. dat op nog lossere schroeven staat. Hij is namelijk al jaren bezig met het uitdenken van een klein vliegveldje binnen het cir cuit. De moeilijkheid ligt hier in het aan leggen van een startbaan van 600 me ter lengte, die namelijk over de ge hele breedte (150 meiert verhard zal moeten worden. Dat kost ontzettend veel en daarvoor is op het ogenblik geen geld. De stonbaan zon in de richting noordoost-zuidwest komen. Daarom heen komt een sobere accommodatie voor het beoefenen van de sportvlie- gerij, toerislenvluehten op West-Duits- Iand en rondvluchten. Voor een huwelijksvoltrekking moet men in Bamevetö naar school. In ver band met de restauratie van de trouwzaal van het gemeentehuis heeft da raad namelijk besloten een dcei van de Chr. •technische School te gebruiken als gemeentehuls, aangezien een huwelijk volgens de wet voltrokken moet wor den in het huls der gemeente. De eer sten die in de Technische School in het huwelijk traden waren de heer Evert Pater en tnej. v. d. Kamp. Op d» foto: X'a de huwelijksvoltrek king moest Het bruidspaar plaatsnemen in de eerste klas van de Technische Schooi om door de scholleren te wor den toegejuicht. Evert Pater, 24 jaar, komt ttit I.imteren en mej. Lubbert® v. d. Kamp. 20 jaar, uit Barneveld. Met 86 tegen 0 stemmen, bij 12 ont houdingen, heeft de Raad van Europa gisteren een resolutie aangenomer». die bepleit dat de Europese Gemeenschap van zes naties niet aan de orde zal ko men In de aanstaande onderhandelin gen tussen Oost en West. En voorts dat geen concessies moeten worden gedaan inzake Berlijn. In xt»/ol schap van enige genodigden maakte II..M. de Koningin een wandeling door Keu kenhor. (Zie ook pag. I.) De Indonesische regering betreurt de vrijlating van de Nederlander Schmidt. Procureur-generaal Socprapto is, door Schmidt uit te wijzen, geheel eigenmachtig opgetreden. „Een vijand als Schmidt kan gevaarlijk zijn als hij in het buitenland zijn activiteit tegen Indonesië richt". Dit heeft premier Djoeanda in een rapport aan het par lement verklaard. Zoals bekend is Soeprapto na Schmidt's vrijlating van vijn functie ontheven. Soeprapto heeft echter her haaldelijk verklaard op bevel van hogerhand te hebben gehandeld. Soeprapto heeft volgens de regering gepoogd de functie van procureur- generaal „onafhankelijk te maken" Volgens het rappor! was :1e Neder landse diplomatieke vertegenwoordi ging in Djakarta op de hoogte van Schmidt's ophanden zijnde vrijlating. De overstromingen cite he' zuiden van Chili teisteren, hebben de afme tingen van een ramp aangenomen. Ze ker 23 personen zijn tot dusver om het leven gekomen en duizenden huizer ziin door het water weggevaagd. De autoriteiten zijn bezig met het verzenden van Henee<s>'-iirMei'»o kle ding. tenten en dekens naar dc over stroomde gebieden. De uil honderden mannen bestaande politiemacht die in New York belast is met de bescherming van Fidel Castro, is gisteren aanzienlijk uitge breid nadat medewerkers van de Cu baanse premier de politie had den doen weten dat er plannen bestaan om een aanslag op Fidel Castro te plegen. Fidel Castro zelf heeft naar aanlei ding van de stroom van berichten ever op handen zijnde aanslagen tot dusver de schouders opgehaald. ..Ik geloof er niets van", was zijn commentaar. „Ik doe er geen oog minder om dicht". In honderden anonieme telefoontjes en brieven is de laatste dagen in New York met een asr.slag op Fidel Castro gedreigd. (Van onze parlementaire redacteur) Prof. De Quay zit opnieuw met een CH-probleem. De kandidaat voor Bin nenlandse Zaken, mr. A. C. \V. Beer man uit Rotterdam heeft bedankt. De andere portefeuille welke aan de CH was toebedacht, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid is nat; steeds onbezet. Dr. Tllaniis zoekt nog naar kandi daten in de CH-kringen die deze mi nisterspost ambiëren, De liberale kan didaat voor Finaneten, prof. dr. H. .1, Witteveen, heeft de formateur toege zegd dat hij wel irt aanmerking wil ko men voor een ministersfunctie. Wel iswaar meent prof. Witteveen dat hij beter zou passer, in een kabinet, waarin prof, Zij'stra het departement van Financiën zou gaan beheren en hü het departement van Economische Zaken, maar daar de katholieke mr. Van Campen reeds zeker is van zijn post op Economische Zaken was dat niet mogelijk, zodat prof. Zijlstra niet in het kabinet zal terugkeren. De nieuwe AR-kanrtidaat voor een mi- nistersportefeuifle is de Groninger afgevaardigde A. W, Biewenga, die gisteravond door de formateur werd gepolst voor het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening. Aangenomen mag worden dat de heer Biewenga het verzoek van de formateur in overweging heeft genomen. Wellicht tracht de formateur de moeilijkheden op te lossen door drie AR in zijn kabinet op te nemen en één CH. Daarmee zouden de AR dus met de heren Hazenboseh, Van Aartsen en Biewenga in het kabinet vertegen woordigd zijn. Maar dit wil niet zeggen dat de formateur dan uit zijn moeilijk heden zou zijn. Hij streef» naar een vierpartijen ka binet en hij wil dus een CH-minister in zijn regering opnemen. Het was van morgen onbekend of de formateur et- in zou slagen enige CH-mensen aan te trekken. Prof. Ztilslra moet In de nienwe combinatie dus plaats maken voor een liberaal. n meltjk profersor WïUeveen. De A.R.-minlster had hier tegen geen bezwaren, mits zijn partij genoot mr. J. van Aartsen het depar tement van Volkshuisvesting en Bouw nijverheid zou gaan beheren. Er was echter een andere moei lijkheid. De C.H. hadden nl. bij monde van minister Staf laten we ten, dat zjj genoegen zouden nemen met één departement (Binnenlandse Zaken) en een staatssecretariaat (Zaken Overzee). Het aantal protes tantse ministers in het kabinet zou dan drie hebben bedragen, De AR meenden dat dit vermindering van de protestantse invloed tot gevolg zou hebben. Drs. Hazenboseh heeft dit de formateur gisteren meege deeld. Het was voor prof. De Quay óf prol. Z ijls tra hand-haven óf een vierde protestantse minister aan trekken. Blijkbaar heeft hij het laat ste gekozen. Nu opnieuw een der CH-kandidaten heeft bedankt vraagt men zich in Den Haag af of bet offer dat de AR ge- A. TV. BIEWENGA bracht hebben ten behoeve van de CH wel de moeite waard is geweest. Het vertrek van minister Zpstra eit Zie verder pa». 3. 3e kol.) (Van onze correspondent) BIJ de Burgerlijke Stand in Eind hoven heeft men een hekel aan ver-doorgevoerde ambtelijkheid. Zo vond men hel eigenlijk een beetje vervelend bij zoiets vreugdevols als -en huwelijksvoltrekking te moeten tomen aandragen mei altijd maar veer hot zelfde wel prak'ischc. maai oiiasieloze trouwboekje, •c ambtenaren, de heren .1 Ruoy nans en J. van Empel. hebben daar om ecu nieuw trouwbnekje ontwor pen. dat sfeer heeft en werkelijk, aanspreekt. Hel is een in blauw Uil-! icn gebonden boekje, met tekenin- jen en lay-out van de Brabantse (unslenaar Herman Rademaker /erantwoorde teksten wijzen op de icfdesband, die bes'aat tussen man. rouw en kinderen. De in hel oude loekje voorkomende rubriek „Rech- :en en Verplichtingen" wordt nu sa mengevat onder de zinvolle kop: „Niet ik, maar zij Niét ik, maar hij." Woensdag i? men begonnen het nieu we trouwboekje uit te reiken. Ten stadhuizi heeft men het in drie uit voeringen voorhanden: er ts een rooms-katholieke, een protestantse en een neutrale versie, want op pa gina vier kan men eventueel een kerkelijke huwelijksbevestiging la ten registreren. De laatste twee bladzijden geven <n woord en beeld de bestendigheid van de liefde tussen man en vrouw weer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1