Geen uitstel Dr. Tilanus voerde tot in de nacht besprekingen Uit Bloemencorso trok door hollenstreek het Op verkenning in Sterrenge bergte Straks geen pascontrole meer binnen Benelux Konvooi door nieuwe St. Laurens Zeeweg Victor Silvester speelt toch in Blokker C.H.kwam nog niet met kandidaten Mr. Van Gelder MARGOT FONTEYN TERUG in LONDEN BELG bekent Axelse moord - in 15 kilometer lange stoet - Koopt op tijd uw zekerheid „La Cave Internationale'' :a HERENHUIZEN r H fmitatie-kernoorlog c in West-Europa kandidaat voor Volkshuisvesting Nieuwe romance van prinses Margaret? „Nederlander was betrokken bij vrijlating Schmidt" JPrins Willem George wacht hulde in Toronto *%i e«, (fff*" NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK NEDERLANDS SCHIP VOOROP ZATERDAG 25 APRIL 1959 Directeur: H. DE HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4280 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT rijk zijn hierin ons reeds jaren voor gegaan door het zenden van vertegen woordigers van dergelijke gebieden «li „waarnemers." Waarom zouden wij dan langer in gebreke blijven? (Vao onze parlementaire redacteur) I \E formateur heeft gistermiddag een interimrapport uitgebracht aan H.M. de Koningin. Daarna vertrok hij naar Den Bosch. Gisteravond heeft hfj geen nieuwe personen ontvangen. Dat kon ook niet, want hij had van de fractieleider van de CH, dr. Tilanus, nog steeds geen namen gekregen voor eventuele CH kandidaten. DE wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte op Ne derlands Nieuw-Guinea is na jarenlange voorbereiding begonnen. Hoewel alle wetenschapsmannendie eraan deelnemen, met veel enthousiasme vertrokken zijn als gingen ze een vakantiereis van zes maanden maken, sal dit allerminst een plezierreis worden. Dit blijkt al meteen uit het eerste verslag, dat dr. A. G. de Wilde voor ons blad schreef. DrDe Wildef die 33 jaar oud ts en aan de Rijksuniversiteit le Leiden anatomie en embryologie doceertis als fysisch antropoloog aan de expeditie verbonden. Hij zal steeds weer de rimboe intrekken en waarschijnlijk zeven paar junglelaarzen verslijten. Daarop ts tenminste gerekend. Nieuw-Guinea is voor hem onbekend gebied. Maar hij heeft er de afgelopen maanden zoveel over gelezen dat hij er vaak meer van weet dan velen, die hun leven er doorbrachten. Dit is zijn tweede reis naar de tropen. In 1946 voer hij als 'werk student op een troepentransportschip naar Indonesië, waar hij plan ten verzamelde voor zijn verzameling. De overtocht verdiende hij door te werken in de scheepsbakkcrij en sjouwwerkzaamheden aan dek te verrichten. Dit keer reisde dr. De Wilde per vliegtuig. Regelmatig zal hi) zijn verslagen met het vlieg tuigje meegeven, dat naar het basiskamp van de expeditie komt En op deze wijze zal hij onze lezers voortdurend op de hoogte houden. Zie voor het eerste artikel elders dit nummer. Fusie raiffeisenbanken Den Haag en Loosduinen Djoeanda in parlement: Prijzen van schoenen blijvend omhoog DE paspoortcontrole aan de grenzen tussen Nederland, België en Luxemburg zal tegen I960 worden opgeheven. De paspoortcontrole aan de grenzen tussen de Benelux-ianden cu Frankrijk en Duitsland hlüfi evenwel gehandhaafd. - <Ass. Press) HOLTEN (O.) - Tel. 05483-353 Hotel ,,'t Losse Hoes'* DE WOESTE HOEVE huis voob tracuum BEEKBERGEN TEL. 0 67 «6—388 (Anno 1771) RESTAURANT Het Intieme cetkeldertje Herengracht 561 Tel. 34371 ADAM JACO COMBI ZIT-LIGSTOEL IN AANBOUW ZUNDE Makelaarskantoor K, A. v. Doom BotterdlLtti: witte ae wimstraat ze - relet. 113700 i j postbus 1112 - Poetgiro No, 4245111. KJachiendlenst abonnementen. 18.30-18.30 u Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 113700 ».Gra»enb»te: Huygenspüsw 1 - Teleloon 183467 t3 lijnen. PoBtbus 1091 Postgiro No. 4*24867. Rlaehtenditnal: 18.30—19.30. Telef. 3625a» Oordreent: Spuiweg 132 - Telef. 4370. Schiedam: Lange Haven 73 - Telef. 67086 VbonnementaprU» 61 cent per «eek. I 2.65 per maand 7,#o pc cwartaal. Louse nummer» IS eant. Verschijnt dagetUK TH&um- (Geldig tot moreenavond) LATER PLAATSELIJK REGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk reten, later opklaringen, maar ook enkele lokale buien. Matige tot krachtige, tijdelijk harde wind tussen zuiden zuidwest. Morgen overdag lagere temperaturen dan vandaag. Morgen: Zon op: 5.22 Maan op: 23.88 onder: 19.54 onder: 2.58 TWEE weken geleden hebben wij te dezer plaatse aandacht ge vraagd voor het belangrijke werk van de Internationale Arbeidsconferentie, welke veertig jaar geleden haar werk zaamheden begon en slndsdier vrijwel onafgebroken de totstandkoming van een internationale erecode van de Ar beid heeft bevorderd. Deze internationale activiteit, zo hebben wij o.a. betoogd, is ook van grote waarde voor jonge, opkomende landen. Zij kunnen door hun contac ten via Genève bun ontwikkeling snel ler doen verlopen. Er is aanleiding dit aspect nog wat nader te bezien, nu een en andermaal in onze Staten-Generaal de vraag aan de orde is gekomen, In hoeverre ook ons land in die richting stimulerend werkt. Krijgen de rijksdelen overzee gelegenheid zich in Genève te doen vertegenwoordigen of er b.v. als waar nemer tegenwoordig te zijn? Tr' dus ver i* dat niet het geval gewecsl. - c EN jaar geleden en ook nu weer is van de zijde der regering met jaste afgewezen de gedachte van een vertegenwoordiging der werknemers van Nieuw-Guinea naar bijeenkom sten van de Internationale Arbeidsor ganisatie. Het overleg tussen de ministers van Sociale Zaken en van Overzee had ge leid tot de conclusie, dat het onder de huidige omstandigheden niet wel mo- gdtfk zou zijn een geschikte autoch tone (inheemse) vertegenwoordiger van de arbeidersbeweging op Nieuw- Guinea in de delegatie naar Genève op te nemen. 'Dit antwoord wekt bevreemding na de belangrijke ontwikkeling die tn Nleuw-Gulnea de laatste irren nee ft plaatsgcvor. 'cn. tn du gebiedsdeel is immers een arbeidersbeweging oo gang gekomen en er is een Kroot nun tii inheemsen lid van. En cr.dcr ben bevinden zich mensen, die volgens dn mededelingen van de heft Hoppers in de Eerste Kamer, uitstekend in staat móeten worden geacht, zo ai niet mis schien in de delegatie zélf, dan loch wtï de functie van waarnemer ir Ge nève te vervullen. O NS land heeft de taak op zich ge nomen Nieuw-Guinea ia het snelst mogelijke tempo tot zelfstandigheid te leiden. Het is van belang, niet naar bulten de indruk te gaan wekken dat we die ontwikkeling bezig zijn af te remmen. 'Verschillende motieven pleiten er voor met de ontwikkeling op Nieuw- Guinea ernstig rekening te houden. Er ij ginds een sociale beweging ontstaan eis het is dus gewenst deze bij het internationaal sociaal overleg in te schakelen. *.Jn de 'weede plaats dient gememo reerd, dat het de uitdrukkelijke wens vsn de Internationale Arbeidsorgani satie zeil is dat nlet-zelfbeslurende ge bieden vertegenwoordigd zijn. a,——4,—8—imiivaLr-» •hriWW Miiiidu «i» - - - Prof. De Quay bracht ET leiden naar zelfstandigheid van Nieuw-Guinea betekent dat dit land zo spoedig mogelijk over zijn eigen toekomst moet kunnen beslis sen. indien het ons daarmee ernst is mo gen wij niets nalaten om de beste re Pfesen tanten van bet volk van Nieuw- Guinea In contact te brengen met die van andere volken. Met name geldt dit in sociaal opzicht. ^Minister Beel heeft deze week in de Eerste Kamer verklaard dat de aak „de voortdurende aandacht van dó regering heeft." Dat zegt niet zo. veeL. De bewindsman kon zich trou wens moeilijk binden. "De gemaakte opmerking geeft ons échter wel aanleiding tot het uitspre ken van de verwachting, dat de knoop nu eindelijk eens zal worden doorge hakt zodat in 1960 deze zaak in orde I-V Verder uitstel heeft geen enkele *ia en moet betreurd worden. In een aantal Wesienropese landen wordt vandaag en morgen een imitatie- Kernoorlog gevoerd, een internationale r-®.-oefening in Engeland, Denemar- **n, Nederland, België en Frankrijk ««voornaamste doel van de oefening r1."*'opdoen van praktische vaardig- wia bij bet ontdekken cn rapporteren 5 r*dio-aetieve afvalstoffen in geval «Ut een kernoorlog. yMen neemt aan. dat gedurende de uufenlng „een aantal H-bommen" op roeland zou worden geworpen. «Mio-actieve stoffen zouden dan da Kant van Het Kcnaal bereiken Richtingen daarover zouden warden SS^kcgeveti aan de vier andere JVvO-Ianden. die tevens hel hoofd «aden moeten bieden aan hun eigen ««-oom-incidenten" ^*Het aantal studenten, ingeschreven JjJtde Vrije Universiteit, is voor dit •uMiejaar de 2600 gepasseerd. interim-rapport Het deelnemen van de C.H. aan een door de formateur te vormen regering is voorwaarde voor het slagen van de poging, die prof. De Quay thans onder neemt. Weliswaar was dr. Tilanus tot in de nacht nog met enkele mensen in be spreking, maar aangenomen werd, dat wanneer de c.-h.-fractieleider iemand bereid zou vinden om zitting te nemen men toch altijd nog moeilijkheden zou kunnen krijgen met een tweede kandi daat. Eén c.-h.-mInister acht de forma teur in elk geval noodzakelijk. Reeds gisteren schreven wij, dat het geenszins uitgesloten moet worden geacht dat prof. De Quay indien hij er niet in slaagt twee c.-h.-ers aan te trekken een derde a.-r.-minister zou verzoeken in zijn kabinet zitting te nemen. Dit zou dan de heer Biewenga moe ten zijn, die zoals bekend door prof. De Quay is gepolst voor de portefeuille van Landbouw. De heer Biewenga heeft h-t verzoek van prof. De Quay in beraad gehouden, Hij wil eerst ze kerheid over de definitieve samenstel ling van het kabinet. Mocht inderdaad het welslagen van prof. De Quay af hangen van het zitting nemen van eee derde AR-minister. dan zal de heer Biewenga waarschijnlijk wel bereid zijn de portefeuille van Landbouw te gaan beheren. Gistermorgen had.de formateur een bespreking met pwi- dr- M-. A. ML Klompé, prof. dr. H. J. "Wlttevëen, dra. H. A. Korthals, mr. Pb. T. M. van Campen en dra. C. P. Hazenbosch. Deze bespreking ging over bet regerings pro gram. VCanmortm heeft dr. Tilanus prof. De Quay sijn antwoord overhandigd. De CH fractieleider is er slecht» in geslaagd één kandidaat-minister te vinden voor Volkshuisvesting, nl. nar. J. W. van Gelder te Amstelveen, secre taris van de CHU. Onmiddellijk nadat het antwoord van dr. Xitartü» binnen was risp de formateur In het Kurhaui alle kandi daat-ministers bijeen om het ontvan gen antwoord met hen te hespreken. Later op de dag ontving prof. De Quay prof. Zijlstra. Hem werd mede gedeeld, 'dat hij in het kabinet dat prof. De Quay voor ogen staat niet kan worden opgenomen. (Advertentie) ~-AU-4LA*x- puxuto _s gromngen deoterslijsl. op aanvraag De Boelgaarse communistische partij heeft Boris Taskow ontheven uit zijn functie in het Politburo en het centraal comité. Tijdens een zitting van het centraal comité werd vast gesteld dat hij „zijn werk niet aan kan". Taskow zal vermoedelijk le vens worden afgezet als minister van Handel. De Britse danseres Margot Fonteyn, die deze week een dar gevangen heeft gezeten in Panama, is gisteren uit New York in Londen aangekomen. Zij weigerde commentaar ie leveren op de Panamese beschuldiging als zou zij met haar echtgenoot dr. Roberto Arias samenzweren tegen de regering van Panama. De echtgenoot van Margot Fonteyn heeft asiel gekregen in het gebouw van de Braziliaanse ambassade te Panama City. zo is officieel meegedeeld. Arias, naar wie intensief werd ge zocht, zou vannacht op de Stille Oee- aankust van Panama zijn geland met een groep gewapende mannen. Hoe hij aan de opsporingen van de nationale politie is ontkomen, is een. raadsel. President de la Guardia van Panama beefl meegedeeld, dat zijn regering overweegt Engeland uitlevering-van Margot Fonteyn te vragen. Xavier de B. heeft vrijdagavond be kend 7,ijn vrouw op maandag 6 april te Axel te hebben vermoord. Hij heeft de drijfveer van de misdaad niet meege deeld. Prinses Soraya (midden) maakt een wan deling op Capri met de Italiaanse prins Ka: mondo Orsinl en diens vriend Ignazio Le- mans (links). De prinses heelt een korte vakantie op het eiland doorgebracht. (Van een onzer verslaggevers^^ Corao-ontwerper Jog van Driel kau tevreden zijn. Zijn vijftien kilometer lange stoet van 34 praalwagens is op tijd klaar gekomen en reed vandaag door de bloeiende bollenstreek. Meer dan een miljoen mensen waren op de been om maar niets van de kleurige bloemenweelde te missen en hebben de politie, die op volle kracht werkte om de enorme mensenyerplaatsing jn goede hanen te leiden, veel werk be zorgd. Tot diep in de afgelopen nacht gonsde de Lissense veilinghal van activiteit en nieuwsgierige vóórbe schouwers. Voor honderden mensen heeft de voorbereiding van het cor so weken lang gespannen werk mee gebracht. Miljoenen bloemen zijn tot mozaïeken, figuren en boeketten verwerkt. Er waren zelfs praalwa gens met 50.000 bloemen. Ook dit jaar weer voeren de hya cinten de boventoon, maar ook andere bolprodukten zijn ruimschoots verte genwoordigd, aangebracht in de dure geraamten van smeed- en spanwerk. Een en twintig muziekkorpsen bege leiden het corso, dat vanmorgen om elf uur van de Warmonderdam vertrok ken is en daar vanavond om zes uur weer terug wordt verwacht Ook niet-bolleninstanties zijn in het corso vertegenwoordigd: zo rijdt het produktschap voor pluimvee en eie ren mat een smaakvolle wagen onder het opschrift „handen vol voor wei nig geld", de Vespa-club reed met bloemenscooters. Voor het eerst rij den een aantal figuranten te paard in het corso mee. Zü omzwermen de praalwagens van de Keukenhof. De wagens zijn verdeeld in drie ca- tegoriën, naar hun lengte. Ook ij er een afdeling luxewagens. De naam van de 3l-jarige Italiaans- Duitse prins Enrico Guglielmo Con stantino Vittorio Francesco Van Hes sen wordt in de wereldpers genoemd in verband met prinses Margaret van Engeland. Prins Enrico is van Duits-Italiaanse afkomst en een kleinzoon van de overleden Italiaanse koning Victor Emanuel. Prins Enrico is door erfenis een rijk man. Hij en zijn broer hebben kort na de tweede wereldoorlog hun Duitse nationaliteit opgegeven en zijn Italiaanse staatsburgers geworden. In de verte is het huis von Hessen ver want met prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth. Door de „ledenvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank 's-Gravenhage" v/h Spaar- en Voorschotbank der 's-Gravenhaagse Tuinbouwvereniging werd het bestuursvoorstel aanvaard tot fusie over te gaan met de Coöp. Raiffeisenbank Loosduinen en Omstre ken. De vestiging in Den Haag blijft gehandhaafd. De Indonesische premier, ir. Djoean da, heeft in het parlement verklaard dat het optreden van de (nu ontsla gen) procureur-generaal, Soeprapto, bij de vrijlating en uitwijzing van de heer Schmidt een „flagrante schending van de hiërarchische orde ten opzichte van de Indonesische regering was". De premier zei dat de vrijlating en repatriëring was georganiseerd een week vóórdat het hooggerechtshof be sloot de levenslange gevangenisstraf te wijzigen in vijf jaar gevangenisstraf. Uit het onderzoek was gebleken dat een Nederlander, die werkzaam was bij de Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiging in Djakarta, verschei dene dagen voor de uitspraak, dikwijls gezien was bij de bureaus van het hooggerechtshof en Soeprapto. De Ne derlander die werd geïdentifeieerd als ..Ravenstein", had Ihet hoofd van de imigratiedienst een wenk gegeven over de mogelijkheid van vrijlating en had zelfs pasage voor Singapore en Londen geboekt voor Schmidt als „koerier". De premier zei dat het onderzoek nog voortduurt. Hij verzekerde dat degenen die de rechtsregels hadden overtreden, ernstig zouden worden ge straft. Het staat wel vast, dat-de schoenen- markt zich definitief op een hoger prjjzenniveau zal stabiliseren, want de abnormaal lage huidenprijzeu zullen niet terugkeren. Tot voor kort hebben de fabrikanten de prijsstijgingen kun nen opvangen, doch iumiddels hebben ze moeten besluiten tot een prijsverho ging met ongeveer tien procent. Dit is medegedeeld in de vergade ring van het bestuur van het bedrijf schap voor de schoenenindustrie, die in Tilburg werd gehouden. Voor een ..paniekstemming" is echter geen aan leiding, want de uiterst voorzichtige prijzenpolitiek van de Nederlandse looiers en schoenfabrikanten zullen nergens leiden tot schokkende gebeur tenissen. Op de jaarlijkse tentoonstelling van de school voor banketbakkers te Am sterdam. heeft Teun de Lange uit Lisse de eerste prijs en daarmee de wissel- beker gewonnen bij de wedstrijden met verplichte en vrije inzendingen. (Advertentie) Zon onder (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe St. Laurens Zeeweg, die de Atlantische Oceaan verbindt met alle grote Canadese meren, is van daag geopend. Zeeschepen tot onge veer 10.009 ton kunnen thans onbe lemmerd duizenden kilometers het Canadees-Amerikaanse binnenland In varen, Voorafgegaan door de Cana dese ijsbrekers „d'Tberville" en „N. B, Maclean" is vandaag een konvooi van ongeveer dertig schepen uit zes landen deze nieuwe verkeersader bin nengedrongen. Het konvooi wordt voorafgegaan door het Nederlandse vrachtschip „Prins Willem George Frederik" van de Oranjelifn te Rot terdam. Het konvooi zal maandagavond of dinsdagmorgen vroeg de tocht door het door een systeem van kanalen en sluizen bevaarbaar gemaakte gedeel te van de St. Laurens voltooid heb ben. De „Prins Willem George Fre derik" zal dan „feestvaartuig" worden In de haven van Toronto, Het stads bestuur van deze Canadese stad zal de bemanning van het Nederlandse schip fêteren en geschenken aanbie dend voor het schip een schilderij; voor de gezagvoerder een aktentas ep voor de opvarenden legpenningen, Behalve de „Prins Willem Geórge Frederik" maken nog twee schepen van de Oranjelijn deel uit van het konvooi. Tweede in de rü is de JPrins Joban Willem Friso" en op de zeven de plaats vaart de „Prins Willem Hl". De Canadese regering verwacht van de nieuwe vaarroute een grote ople ving van het scheepvaartverkeer aan de boorden van de grote meren, want alle havens aan Ontario-, Erie-, Hu- row-, Michigan- en Bovenxneer zijn thans zeehavens geworden. Voor de Nederlandse „Oranjelijn" heeft het gereedkomen van de nieuwe zeeweg grote betekenis, daar deze re derij haar vaargebied aanzienlijk kan uitbreiden en met groter schepen aan zienlijk méér havens kan gaan be dienen. Het gigantische project, waarbij Canada ca Amerika- aar hebber, sa mengewerkt, heeft 1,7 miljard gulden gekost. De opening van de waterweg ge schiedt in aanwezigheid van de Canadese premier Diefenbaker en de Amerikaanse minister van Transport, Hees. De officiële opening zal over enige tijd echter met zeer veel luister en feestelijk vertoon plaatsvinden door president Eisenhower en konin gin Elizabeth n van Engeland. De aanleg van de nieuwe kanalen en sluizer, die 1954 begon, vergde niet alleen een overwinning op stroom versnellingen, ondiepten, watervallen en andere door het landschap opge worpen barricaden, maar tevens op de tegenstanders van het bevaarbaar ma ken van de St. Laurens tot diep in het binnenland. Andere havensteden en met name New York vrezen namelijk van de nieuwe waterweg een zware concur rentie. Begin 1954 pas legden de par lementen van de twee landen de kri tiek op de al jarenlang besproken plannen echter naast zich heer. (Van een onzer verslaggevers) De president van de rechtbank ie Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het kort geding tussen de hear Easing, organisator van het muziekfestival to Blokker en de N.T.B. Dè president zegde de eis van de heer Essing toe. De N.TJ3. moet nu de. bezwarende bepa lingen die de komst van het orkest van Victor Silvester naar Nederland tegenhouden, opheffen. :\>y In zfjn vonnis overwoog de presi dent dat de Nederlandse Toonkun stenaars Bond niet heeft waar 'ge maakt dat de impresario Lou van Rees bij het engageren van Victor Silvester een rol heeft gespeeld. Dm president overwoog voorts dat de NTB onrechtmatig schade toebrengt aan de impresario Jean Mikkenie en aan de organisator van het Blok ker-festival Ben Essing, Hij beval gedaagde zijn actie onmid dellijk te staken en binnen 24 uur dit bevel telefonisch aan de British Musi cians Union mee te delen. In belde ge vallen zal de NTB voor elke dag dat hij in gebreke blijft het vonnis uit te voeren een dwangsom van f 10.000 moeten betalen. De heer Feraris, voorzitter vab de NTB, deelde na afloop mee dat rijn bond tegen het vonnis in hoger be roep zal gaan. De heer Essing zei, dat het thans ze ker is dat Silvester op Hemelvaarts dag in Blokker zal optreden, aangezien deze donderdag telefonisch heeft mee gedeeld naar Nederland te zullen over komen als Essing het kort geding zoa winnen. De Rockefeller Foundation heeft ruim 500.000 dollar (bijna twee miljoen v gulden) geschonken aan wetenschappe- lijke instellingen en geleerden in Europa. Daarvan gaai 2400 dollar (meer dan 9000 gulden) naar dr. Justus Teye Buma, directeur van het Nederlands» instituut voor preventieve geneeskun de te Leiden. Het geld zal de Neder landse geleerde in staat stellen studie reizen te maken. (Advertentie) Het excl. rest. op de Holterberg Onze spec.: Kip van 't spit (boven open vuur), a.d. vleugel; Lex Moaer. Enlert. Zeer vera, weekendverblijf '27.— p. p. IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn— Arnhem, Specifiek wildrestanr&nt te midden van da Veluwse Jachtterreinen. Een van onze 20 modellen met Inklapbare voetrust ~2hu>» JACO, Groningen, tel. K59Ü0-29U74 Catalogue op aanvraag verkrijgbaar. Tt KOUS: In geheel nieuw stadsgedeelte „Kanaleneiland" Najaar 1939 te aanvaarden. Praktische Indeling Lux» «i- werklng. Koopsommen vanaf 126.000 vrij op naam Ruime hypotheek beschikbaar Nadere inlichtingen verstrekt het Dr H. T. '8Jacoölaan 62. Utrecbl Telefoon 18116, b.g.g. 14SSS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1