Gedenkt taking verlamt haven van Willemstad Groet der martelaren Voorlopig geen opvolger van Sduard van Beinum BESLISSEND GESPREK Beel-Burgcr chevenin en krijgt weer een pier Prins zet luister bij aan T. A0. -j ubileumvieri ng Panama sluit 85 invallers op Voedselgebrek nog fuist op ti cl voorkomen Les je-iii-steen voor de jeugd Van de kerken in Nederland tot inkeer en gebed voor de Vrede onder de volkeren Koninklijk Paar legde krans bi j monument Compromis over kolencrisis ter tafel r Disnonibel" zal worden geborgen Algerijnen kondigen verrassingen' aan Mededeling Vandaas in Den Haag: OVER TWEE JAAR KLAAR Strandstoelenbaas na overval aan stem herkend MAANDAG 4 MEI 1959 ÏEmTIEVDC JAARGANG \"o.4286 r r DE GAULLE ONTSLAAT HOGE AMBTENAAR LN ALGERIJE Geen succes 17/ ndaag beslissi ng - R.R.R. V. P;rgvteii£j H. KliJO Hoofdredacteur: Ür. J. A H J b BKUlNb SLiü'f (Van een speciale correspondent) Een staking; verlamt nu al an derhalve week de haven van Wil lemstad op Curasao. Het gevolg is dat vele Nederlandse en buiten landse schepen ongelost de haven hebben verlaten. Andere voor Cu rasao bestemde schepen varen direct naar Aruba of Venezuela, waar men het zo druk kreeg dat men niet eens alle schepen kon lossen. Even heelt het ernaar uitgezien dat Curacao zonder voedsel zou komen te zitten, maar- op het laat ste moment heeft men in elk ge val een regeling getroffen zodat aan bederi onderhevige goederen tenminste gelost werden. O zon van Nederland, die zelden Zo hel en heet scheen als vandaag, Wij groeten u. die moeten sterven: Reeds opent zich de sarcofaag Waar alle duurzame gedachten Aan Laaglands volk staan opgebaard Wij zullen zwijgend overnachten tót eens de dageraad weer klaart. En blinkt in 'l kristallijn geflonker Van oude tranen lang gedroogd Dan ook ontstijgen wij het donker En reiken naar wat werd beloofd: Het eeuwig leven in uw kleuren 0 vrije vlag van Nederland, Die straks de harde handen beuren Boven het vrijgevochten strand. Uit „Geuzenliedboek 194045 (huidige spelling) J O 8 Op de Bevrijdingsdag, dinsdag j mei. zullen onze kantoren nu een uur middags gesloten zijn. Wij raden u aan muflt *#turd* vCiiitH»!1 «eiucdua: \Sonn»mtBi*pni» S] cent per iwartiil Lo** nomrrnm win* ar wluutraat za le,e, ,3(inj Poetbui tl»2 Po»l£iro ^o 424514 küachtend»£ra8t abonnementen .s jo- 931, ,j Ziterdii» 17—18 uur Telefoon nS7<K> Huj-genipJein l - lelelocm 183467 <3 limen, Pontbut 108! Postgiro No 4$48«; Klechtendien»t. 18 35—J9 30 reief Ï">J6« Npuiwrg 132 Tele» 4570 l.inge Hiih 71 Teler 87486 reeg, 1 95 per maand I 7 B" p» I# eent Verschijnt dage,na -\ (Geldig tot morgenavond) NACHTVORST Vannacht hier en daar mist en plaatselijk kans op zware nachtvorst. Morgen overdag zonnige perioden en slechts een verspreid voorkomende bui. Zwakke tot matige wind tussen «est en noordwest. Ongeveer def ïlfde middagtem- peraturen. E vlaggen hangen halfstok. Voor D de veertiende keér wordt Neder land eraan herinnerd, dat het vijf bit- leri jaren van bezetting heeft gekend en dat in die tijd vele duizenden land jenoten door "a vijands hand zijn om gebracht. in veie steden en dorpen woidt de óange nood dier jaren 111 hermneting gebracht door een lange stoet van zwij genden. die zich 's avonds door de stra len naar het opgerichte monument be seft. Een ieder der voetgangers loopt daar met zijn eigen herinneringen, met zijn gedachten verwijlend bij een ge lagerds. bij een cel. bij een kamp De weduwe denkt aan het laatste bezoek, dat zij haar man heeft ge bracht, voordat hu voor het executie peloton zou worden gevoerd. Nu vol etsen kinderen hebben misschien m8#r een vage herinnering aan de ader, die jaren geleden werd wegge haald'en die ze sindsdien nooit meer hebben teruggezien. De moeder heeft «•hier het beeld van de vader levend «houden. Zó levend, dat ze telkenjare hua moeder op deze tocht van droef herdenken vergezellen. e vroegere gevangene voelt zich op |J geheimzinnige w ijze verplicht deze ttcg ook nu weer mee af te lopen. Zijn medegevangenen waren geen heiligen geen helden, /ij waren gewone mensen. Als men hen» zou vragen waarom hij er het leven heeft afgebiacht en zoveel anaeren r>r.. tan zou hij daarop geen antwoord ku..ncn geven. Weer hoort hu c.e u.ct muis :e bren gen geluiden uit cc fec.n vemngse ge vangenissen, Weer ziet hu de lange jamberegangen, waai de tienta.ien ge vangenen staan aangetreden. Ondanks het verbod én het stienge toezicht wor- jen fluisterend de berichten dooige- jeven. Van die en die groep zijn gisteren joor het Knegsgcncht negentien man Ier dood veroordeeld. De grufp S za' ie baar geheel naar Berlijn worden ge- rsosporieerd. Zij zullen daar terecht i„oeten staan. Maanden tater is toen het bericht jefcemen, dat alle leden van die groep :er dood veroordeeld waren en dal het vonnis reeds voltrokken was. UN eigen rechtszaak" komt hem vooc dc geest. Het waren koude winterdagen. Een groep uitgehongerde mannen stond vier dagen terecht voor eeo hoog Duits gerechtshof. De von nissen waren zwaar, maar er was geen doodvonnis bij. Het transport naar Duitsland in een eelwzgon met een honderdtal lotgenoten was koud, niaar men had ook sommige vrienden weer gezien. Hoe donker de toe zomst ook was, dat was een lichtpunt geweest. Harde jaren waren gevolgd. De oor log duurde wel lang. Wat er 111 het vaderland voorviel koorde men, on danks bewakers, muren en tralies. In het leven, dat volgde tot aan de dag dec bevrijding, waren een enkele brief van thuis, een goed bericht over de oorlog lafenis. Maar bitterder en zwaarder dan de honger was de ge vangenschap en hoevelen waren er niet omgekomen en hadden het vaderland loch niet weergezien. Het bleke gezicht vat» een arme stervende vriend ziet hij duidelijk voor zich. Hij stierf aan de vooravond van de bevrijding. DE tocht is ten einde. De koude avondwind waait over de hoofden dec vele mensen. Het is acht uur. Twee minuten bewaart de stad, bewaart het land, een diepe stilte. De „Last Post" weerklinkt. Nederland gedenkt hen, die vielen. SCHEPEN MIJDEN CURACAO Dt „opstand" in Pnnoiiio is in een operelie-ac/itipe sfeer geëindigd. De meeste indringen hebben zich zonder xlaq of sloof overgegeven. In hetzelfde landingsvaartuig waarmee zij Panama Mnnenktcarren zijn zij naar Panama- City overge jracht om terecht ie staan. Hier zien wij de mannen aan boord klimmen. De ■ebcilen zongen een mars lied je toen ij wegvoeren. De 85 invallers In Panama zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in de dad Panama aangekomen en onmits delliik overgebracht naar de model- revangenis van de stad. waar zü in f- «achting van hun berechting zullen verblijven. Onder ben bevindt zich een jonge vrouw. Julia Herrera Gonzalez, die het invasielegerlie als verpleegster had vergezeld. Slechts drie van de infiltranten bezitten de Panamese na- tionaliteit. Volgens de jongste gegevens hebben wee kleine groepjes van respectieve- lV vij." en twaalf man, geweigerd tien over te geven. Zü zijn de bosse" 'n r. vlucht. (V an een onzer verslaggevers) '9 van de schepen, die in de storm- nacht na Koninginnedag op het IJs-el. meer ten onder gingen, het 123 ton "^nde motorvrachtsehip „Disponi- tn' ta' worden geborgen, tót Amsterdam zijn het bergings- «rtuig „Hulp in Nood" en de drij vende bok ..Jumbo" van de bergings- Jjiensj van de Reederj v li Gebr osdkoop vertrok': en om het schip boven water te brentreh. De „Dison- nibel" is geladen met 110 ton stof- KSiftn. Men kon schioper C. Boeman «mi «In vrouw verleden week op 'net nip pertje van het wrak redden. 55 iVan onze Haagse rrdacteurt PRINS BERNHARD voerde vandaag in hei Kurhans te sche veilingen net woord op de bijeenkomst ter ge legenheid van het zilveren jubileum van de njjverheidsorganisatie TNO. ..Samenwerken of alleen oudergaan" was het onderwerp dat de Prins had rekozen. In deze woorden schuilt die pe zin. want de TN'O-ioslituten beijve ren zich bijdragen te ieveren in de vorm van industriële onderzoekingen van toerepasl karakter met het doei de industrie ter zijde te staan In de steeds feller wordende concurrentie strijd. In zijn rede wees de Prins arop. dat de nijverheidsorganisatie T.N.O. zeker niet haar huidige betekenis voor het Nederlandse bedrijfsleven gekregen zou hebben, zonder de samenwerking tussen overheid, wetenschap en be langhebbenden op diverse gebieden van research, die aan de organisatie ten grondslag iigt. Met het tot stand komen van de Eu- romarkt zullen veel meer Nederlandse bedrijven in technisch opzicht dezelfde prestaties moeten kunnen leveren als concurrenten uit de grote partnerlan- den. Daarbij zal men dikwijl? voor de noodzaak komen te staan een niet meer acceptabele achterstand in te ha len; dat zal niet op eigen kracht kun nen geschieden, gezien de doorgaans smalle financiële basis Wil de ntjverneidsorgamsaüe T.N.O. een rol spelen bjj de snelle yergroting van het reservoir der technische mo gelijkheden. dan moet men ;o mogelijk een voorsprong zien te krügen op de eigen research van de individuele be drijven. waarbij vooral op hat creatie ve element in de research de nadruk moet wolken gelegd. Zo eS het be drijfsleven als T.N O. zelf zullen de handen moeten ineen slaan om Ne derland zijn plaats in een snel ver anderende wereld te doen behouden, aldus besloot prins Bernhard zijn rede. Onder de zeer vele autoriteiten, die bü d<» jubileumviering aanwezig wa ren. bevonden zich de min van Staat, dt Drees. oud-minister Hofstra, de voorzitter van de Eerste Kamer mr Jonkman en de comm. van de Konin gin in Zuid-Holland, mr. Klaassesï De staatssecretaris van Economische Zaken dr. G. M. J. Veldkamp, heeft in een uitvoerige rede de betekenis van TN.C geschetst, speciaal voor de eco nomische expansie en met name voor de industriële ontplooiing van Neder- De nijverheidsorganisatie TNO is gegroeid uit een aantal rijksinstituten, die jaren geleden door het Rijk aan T.N.O. in beheer zü" overgedragen. In totaal zijn bij de organisatie nu circa 1600 personen werkzaam, onder wie 230 academici. in 1958 heeft de nijverheidsorgani satie T.N.O. een bedrag van rond 20.000.000 verwerkt: hiervan bestond de heift uit bijdragen van het be drijfsleven. De industriële omzet van Nederland wordt geschat op 30 miljard gulden, waarvan voor research 300 miljoen gulden wordt besteed, dus één pro cent. Gezien het aanzienlijke aandeel van de grote industrién hierin;"doen de middelgrote en kleine nog veel te weinig. Hei werk van de jubilerende nijver heidsorganisatie T.N.O. treedt naar buiten in verschillende vormen: men heeft van de grote industrie opdrach ten, werkzaamheden voor de industri ële werkgroepen, individuele opdrach ten, ook van handel en consumers- en ten slotte wetenschappelijke publika- ties uit het vrije werk. President de Gauile beeft André Renard, de op twee na hoogste Franse functionaris in Algerije, uit zijn ambt geret. Regard, plaatsvervangend secreta ris van het Algerijnse bestuur, had op 26 april een communiqué van het comit# voor openbaar veiligheid mede ondertekend, waarin kritiek werd ge leverd op het feit dat de Gaulle am nestie had verleend aan dertig ter dood veroordeelde Algerijnse rebel len. Aanvankelijk zag de «taking er niet ernstig uit. Een groepje van ongeveer dertig ongeorganiseerde havenarbeiders (egden anderhalve «-eek geleden het «•erk neer. Zij wensten dertig procent loonsverhoging en niemand dacht er aan dal te geve». Men dacht dat de arbeiders we! spoe dig zouden bijdraaien, vooral omdat de vakbonden zich niet achter hen schaar den Maar het kwam anders uit. De staking greep snel om zich heen, zodat kort daarna geen enkel schip meer gelost of geladen werd. Een bemiddelaar van de regering stuitte behalve on de zeer hoae eHen van de stakers ook op een duidelijk verzet tot erkenning van de stukenden als onderhandelinssoartij bij de werk gevers Aangezien het een wilde sta king betrof kon de regering niet in grijpen. Oproepen van de vakvereni gingsleiders aan bun leden om aan het werk te gaan hadden geen succes. De scheepvaartvereniging Curacao heeft zich intussen bereid verklaard om zodra het werk is hervat onder handelingen te opeivn over een C.A.O. en mede te werken aan het tot uand komen van een havenreserve of een havencentrale. Zolang ech ter met gewerkt wordt en de wilde staking voortduurt zijn de werkge vers, niet van plan te onderhandelen. De Antilliaanse pers keurt de sta king algemeen af. maar wijst er op dat de toestand in de haven reeds lang ge saneerd had moeten worden. Mohammed Yazid, minister van Voorlichting in de Algerijnse rebel- lenrejrerins in ballingschap heeft ver klaard, dat de mohammedaanse na tionalisten „vele verrassingen" voor bereiden voor het Franse leger. In een vraaggesprek verklaarde hij. dat de belangrijkste taak van de op standelingen is „het leger te voorzien van moderne wapens en munitie". „De komende maanden zullen voor het Franse leger vele verrassingen opleveren. De Fransen zullen in de toekomst ook het luchtruim in de ga ten moeten houden." Dit was een toespeling op het reeds vaak herhaald dreigement van de op standelingen een eigen luchtmacht te gaan organiseren. Tot nu toe heefr niemand kunnen meedelen waar de rebellen vliegtuigen zouden kunnen krijgen en bassissen inrichten. Maar een aantal Algerijnen zou opgeleid worden tot piloot in het nabije Lvbie. Yazid stelde opnieuw voor op neu traal terrein met Frankrijk te onder handelen over een oplossing van het Algerijnse probleem. Het bestuur van de Nederlandse Or keststichting tot beheer van het Concertgebouworkest deelt mede, dat mede gezien het feit. dat voor het seizoen 1959/'60 de dirigenten reeds ge- engageerd waren besloten is geen Vfy W-Z —OPROEP Met het oog op de binnenkort wereld «p te roepen tot inkeer en tebed TIJDENS een sobere plechtigheid hebben HM. de Koninein en Z.K.H* prins Bernhard. vanmorgen een krans geletd bil het Nationaal Monu ment op de Dam te Amsterdam, om daarmee op deze herdeiikingsdae eer te bewijzen aan de nagedachtenis van hen, die in de iaren 194045 het leven Heten. De Koningin, die eekleed was in een donker mantelpak met een hoed in dezelfde kleur, en de Prins vliiden het fraaie bloemstuk aan de voet van het monument neer in aan- ran talrijk* autoriteiten. ontl*r 'vie dp ministers B-e1 en Staf en d* van Amsterdam. mr. Van Hall. p> WestdiMtse prescient Theorior Heuss, die vnjdag met hoge koorts in het ?ick'*nhui5 werd opgenomen, i* aan de beterende hand. fe Gerieve te houden conferentie var regeringsleiders is zondag in protestantse en katholieke kerken m on.s land de volgende oproep uitgegaan tot inkeer en gebed voor de vrede onder de volkeren: IN dexe dagen cedenken wij de ver schrikkingen. die de tweede nereld- oonoe bracht over Und en volk. In deze dagen, waarin wu de vijftigste verjaardag van onze Vorstin mochten vieren, zu» wij ons te meer bewust van de grote waarde van het leven in vrede eo gerechtigheid. Maar in deze dagen drukt on* ook opnieuw de verontrusting over de strijd tuvsrn de volkeren. Ons vervult de huivering over de atoomkracht als machtsmiddel in han den \an de regeringen »n de daaruit voorivtoeiende verantwoordelijkheid van de overheden tegenover de mensheid ?vu in dc eerstkomende tijd de rege ringsleider* /icb (inmaken voor een uiterste poging om door overleg te ko men tot een dienend samenleven op deze aarde, tiaar de afstanden klei ner maar de tegenstellingen tegelijk zo veel groter worden, roepen de herken van Nederland te /amen allen, die van deze nood /ijn vervuld, op tot gebed voor de zo noodzakelijke samenwerking de* volkeren De kerken, hoe/eer /ieh tan hun ge scheidenheid bewust willen niettemin vasthouden aan de eenheid du» In Chriv tus IS Daaraan ontlenen /ij de vrijmoe digheid om te /amen in de/e verdeelde Wij mogen ons niet laten beheersen zl door de angst voor de gevaren van een 8 nieuwe nerldoorlog Evenmin mogen wij L ons. door deze angst gedreven, beperken U tot dc vtrijd tegen het verkeerde ge- bnnk van de atoomkrachten, waardoor ÏX alle leven op aarde vernietigd vfaat te 8 worden. ït Wij dienen, ook ieder persoonlijk, bo- tX venal gericht te /Un op een geest van 8 solidariteit tussen de volkeren der we- 8 reld en daarin onze bijdrage te leveren 8 God regeert, ook in bet atoomtijdperk Ook in dit tijdperk spreekt de Bood 8 schap van de dood en opstanding ran 8 Christus ons van Zim overwinning en 8 Zijn heerschappij Juist daarom mogen sj wij ons in onze gebeden te /amen wen- 8 den tot de levenjje tïnrl. nprtat tl$| «i Zijn genade de ra**en *n volkeren de» wereld tot elkander hrenge en vrrhrh ting schenke aan de overheden die d«» verantwoordelykheid dragen roor hei 8 samenleven drr volkeren in gerechtig heid cn vrede. Daarom vragen de kerken allen. hi« v* uitkomst uit de/e bedreiging van men h selijke en bovenmenselijke machten niet van de mens alleen verwachten, om zt met haar de almachtige God aan te roepen om /.y» verlossende kracht u Moge het Hem behagen het interim 8 tionaai «verleg, dal in de eerntv«uqent!# 8 weken te Geneve /al plaatsv meton. i gebruiken tol overwinning van bet tV4ti 8 trouwen tilden rfgerinse»» t«» \«o- >s koming van de uitbarsting van het 8 weid en rot groei van het onderling he 8 grip en dienstbetoon der vólkern 8 „Het Amsterdamse Lieverdje" heet het merkwaardige beeldje, dat sedert zaterdagmiddag in het centrum van de hoofdstad prijkt. Het beeldje is ver vaardigd door de bee!dhou«-er Carel Kneulmans. Het initiatief tot de plaatsing ervan is genomen door het „Comité- Binnenstad", dat hoopt dat de Amster damse jeugd door het aanschouwen van het Lieverdje méér respect zal krijgen voor andermans eigendom en minder „kattek«-aad" zal uitbaten. Twee kinderen, de 12-jarige Nellie Voortman cn haar 14-jarige broer Jan. hebben het Lieverdje, dat voor lopig op het Spui geplaatst is maar «*aar nog een definitieve plaats voor gevonden snoet «-orden, zaterdagmid dag onthuld. opvolger van Eduard van Beinum te benoemen voor het aanstaande seizoen. De nodige maatregelen worden thans getroffen teneinde de concerten welke in het komende seizoen onder leiding van Eduard van Beinum zouden heb ben eestaan. te kunnen doen doorgaan. Het bestuur zal zich vervolgens na der beraden over het vraagstuk van de benoeming van eer nietrwe vaste diri gent. die ziin functie dus in ieder ge val niet vóór 1 september 1960 zal aan vaarden. De Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal beeft zaterdag, aan de vooravond van de bijeenkomst van de EGKS-minister- raad. een compromis uitgewerkt voer de k«-estie van de kolencrisis, waarin ruim rekening wordt gehouden met de opvattingen van de Franse en de Duitse regering, zo is uit goed inge lichte bron in Luxemburg vernomen. Voor de ministers vandaag in officiële vergadering bijeen komen zal de Hoge Autoriteit bus op een voorafgaande vergadering dit gewijzigde program voorleggen. De Hoge Autoriteit zou besloten hebben ..wat toe te geven". Het nieu we „crisisplan2ou nog steeds voor zien in beperking van de produktie en invoer van koien. het „bevriezen" van voorraden en steun aan bepaalde mijnwerkers die door gedeeltelijke werkloosheid «-orden getroffen. Doch de toepassing van deze crisismaatre gelen zou de Hpge Autoriteit nu wil len beperken tot zes maanden, de be perking van de produktie zou niet worden opgelegd door „quota's", maar bereikt moeten worden door een vrij willige produktiebeperking door de münen, en verhoging van de produktie zou pas met boete bestraft worden als die verhoging meer dan vijf pro cent van de produktie bedraagt. Voorts zou het nieuwe plan nieuwe voorraadvorming tot vier procent van de produktie toestaan en de hulpver lening aan mijnwerkers zou alleen voor de Belgische arbeiders gelden. Ook zou het EGKS-verdrag moeten worden herzien (in het bijzonder het artikel over een „duidelijke crisis") teneinde een regeling mogelijk te ma ken van de Belgische kolenproblemen. Die zijn nl. van structurele aard. (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Beel heeft vandaag een ge sprek gehad met mr. Burger, de voor zitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en met prof. Romme, de voorzitter van de KVP-fractie. Prof. Beel beeft gedurende het week einde aan zij® regeringsprogram ge werkt. Hij heeft aan de hand van het concept-program van prof. De Quay vrijdag besprekingen gevoerd met enige demissionaire ministers om na te gaan tn hoeverre het SER-advies van invloed kan zijn op het toekomstige regeringsbeleid. Vandaag heeft hij vermoedelijk zijn gram aan mr. Burger voorgelegd. "Men verwacht in Den Haag dat he, gesprek dat prof. Bee: met mr Bur. ger gehad heeft beslissend zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de kabinetsformatie. Is het inderdaad zo dat het stand punt van de socialisten sinds het in. fonnatief onderzoek van prof. Beel en de formatiepoging van prof. De Quay niet is veranderd, dan is bet waarschijnlijk dat prof. Beel van middag met prof. Romme het mr. Burger heeft besproken, om on middellijk daarop te kunnen nagaan hoe de kabinetscrisis het snelst kan worden opgelost. (Advertentie) koopt uitsluitend open ring- matten, deze zyn veel mskice- lijker in het onderhoud, en de kleur grijs is het minst be smettelijk. In elke gewenste vorm of maat te leveren in 1 tot 6 dagen a 35,— per m2. (Van onze Haagse redacteur) SCHEVENINGEN krijgt weer een n-andelhoofd (-pier) in zee. De onder handelingen over de wederopbouw van deze voor de internationale badplaats zeer belangrijke attract; verkeren thans in een ver-gevorderd stadium. Men hoopl de pier in april 1961 in gebruik te kunnen nemen. DU is zaterdag meegedeeld in de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Exploitatie Maatschappij Sehevemngen. Beer binnenkort zal een algemene vergadering bijeengeroepen vvorden om dc tinunciei'ing van de nieuwe pier te rege'en de guedkeurme genomen dan zai begin aeptcmber reed.-, de eerste paal voor hel nieuwe wandelhoof.) in de arend (of betei tn zeel aaan De pier van Sehevemngen was van oud» een bezienswaardigheid au een attractie, in de oorlog echter heeft de bezetter de pier afgebroken. Het nieuwe hoofdbestuur van de Pa- citistisch Socialistische Partij is als volgt samengesteld: Prof. dr. J. de Graaf {De Bilt), voor zitter ir. H. J. van Steenis (Utrecht), vice-voorzitter. W. de Wolf (Amster dam i, secretaris. W. la Roy (Amstel veen), penningmeester, H. Bovenkerk (Haarlem), hoofdredacteur partij-or gaan en J. Brandsen Jr. (Amsterdam), propagandist, RM6MAT DE BORSTEL VOOR DE SCHOEMZOLEN Geperste matten O rond pro fiel met bodem ƒ25,— p. rn2, in diverse maten in 1 dag te ieveren. Boven 50,franco huis, betaling binnen 30 la gen. R.R.R.-fabrieken - Wyehen - Industriepark 61. Tel. K8894- '93-568. (Van een onzer verslaggevers) In Leiden is eet» 25-jarige strand stoelenverhuurder gearresteerd in ver band met de roofoverval op een con- fectionair in Abcoude. Vrijdagmorgen omstreeks vier aur drongen twee man nen zijn slaapkamer in en dwongen hem, onder bedreiging met een revol ver, geld at. De stem van een der overvallers kwant de echtgenote van de confec tionair erg bekend voor. Toen ze weer weg waren na eerst de leiding van de telefoon doorgesneden te hebben wist ze het ineens weer. De stem be hoorde toe aan de man, van wie zij vorig jaar zomer op het Zandvoortse strand elke dag haar strandstoel huurde. De politie werd gealarmeerd en h. de strandstoelenverhuurder al gauv» te pakken. De man ontkent heftig. Hij droeg echter een splinternieuw pak en kon de politie met vertellen hoe hij aan het geld voor dat kostuum wf gekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1