dL KERK EN SCHOOL Gebr. Eigenraam openen;; garage met D.A.F.-sliow /Cenwo°d J LANGS DÏ'VATERVEG Laatste bijeenkomst Hervormde jeugd in gebouw „Liefde en Vrede" .•iiEt Zuiden sneed nronleem van spiritisme aan Vlaardingse jeugd herdacht gevallenen uit de oorlog j Gymnastiekvereniging „Hollandia*" vierde vijftigjarig bestaan Horlogeriezaak heropend Onteigening in Europoort en Botlek Familieberichten Kèn de a f - w.. TROUW Maandag 4 mei 1959 Vw Vlaardingen Schiedam ZESDE ZENDINGSDAG .PAROUS IA" TT T 1 TT 1 11 r^5 avonds Herdenking van gevallenen Bestuursverkiezing Groene Kruis Leescijfers Dodenherdenking G.T.B. verloor van Barendrecht ramma voor Prog Bevrijdingsdag Maassluis Excelsioniieuws Taxichauffeur bedwelmd Personeélsver. E.N.C.K. vierde 10-jarig bestaan REÜNISTEN THEOL. i HOGESCHOOL KAMPEN Praktijkstudiedag van Oir. Paed. Studiecentrum W. Oostveen koninklijk onderscheiden Conferentie Aziatische kerken .Taarvenraderino: van Ned. Zondagschool vereniging VLAARDINGEN Zaterdag heeft de heer W. van Dorp aan de Vondel straat 9 afin horlogerie-zaak heropend. Talrfjke bloemstukken mocht de beer Van Dorp ter gelegenheid van dit heuglijk feit ontvangen Luchtbode-nieuws Uitslagen Zwaluwen Burgerlijke stand van Rotterdam el3S?„Siï4 85355 jtTgjSKjgTCSMSS'» sr.i'tS""' Raadsvergadering «-• vaneea' DodenJifrdenkirii; Vlaardingen Propagand a-avond „Liefde en Vrede'* Chef Bondsdag geref. vrouwen verenigingen te Zwolle Bevrij dingsdag Vlaardingen Li t*. '-JÉ J. (deze bljeenko Mprd fMiL in a Rpvriidin er i VLAARDINGEN. De gezamenlijke clubs van „L. en V.". hebben zondag- llcl UtllKUlp DcViyuiIlg, avond officieel afscheid genomen van hun oude gebouw ..Liefde en Vrede ROZENBURG - Op dinsdag 5 mei a.s. i aan Gedempte Biersloot. Vijfenzestig jaar heeft dit gebouw daar gestaan en des avonds 7.30 uur wordt in de Gerefoi-i voor veie Vlaardingers is dit meer dan zo maar een gebouw geweest. Het aan herdenkingsbijeenkomst bijeenkomst predikant te Schiedam een herdenking», rede uitspieken. Scfl'EDAM De Christelijke toneel-jhoog gegrepen, hoewel sommige rollen: groep ..Het Zuiden" bracht zaterdag- «vond ia de matig bezette zaal van het gebouw Irene een opvoering van het to neelstuk van Riro Cande „De onver wachte gast". Voorzitter Paardenkooper deelde in zijn openingswoord mede dat deze uit voering de laatste in het seizoen was. Overigens had de vereniging, die ondw regie staat van de heer Paardenkooper. met het stuk over het geheel wel wat Het programma van de her denking van de gevallenen, die vanavond te Schiedam plaats vindt, Inidt als volgt: 18 uur: De vlaggen half stok. 19 uur: Begin opstellen van de stoet. 19.25 uur: Begin van de mars naar bet monument- Tot 19.40 uur klokgelui. 19.30 uur: vaandeldragers stel len zich bij het monument op. Tot 19.45 uur: Bij het monu ment spleelt de kapel van het Leger des Heils gewijde muziek. 19.45 uur: aankomst van de stoet bij het monument. Tot 1 minuut voor acht luiden de klokken opnieuw. 19.50 uur: leggen van kransen en bloemen. 20 uur: Hoori cignaal, twee mi nuten stilte en het spelen van het AVilhelmus- 20.30 uur: Herdenkingsbijeen komst in de Grote Kerk, georga niseerd door de afdeling Schie dam van N.V.EJP.G- en V.V.N. wel goed uit de verf kwamen. Het probleem dat aan het stuk ten j grondslag ligt is het spiritisme, waar. een jonge vrouw zich in dit geval er-; gcrlijk aan te buiten gaat. Op Hemelvaartsdag wordt in „Lom- merijk" te Rotterdam de zesde zen dingsdag van het Alliance zendings centrum ..Parousia" uit Wassenaar ge houden. Tijdens de middagvergadering zal de 86-jarige em.-predikant J. Knecht uit Brussel een dienst leiden, tijdens welke de dames A. C. Ubbink ujj pen or haar isselme- ren op Ned. Nieuw-Guinea. Daarna zullen onder meer het woord voeren j i is i i a u r pasteur J. Bordreuil uit Alès (Frank- i Hoeveel keer zal de naam van dit ge- begin van de avond hield tic heer A. Hot- rjm) j Lutevn uit Ichtegem (Bei- bouw gisteravond wel met genoemd zijn? man uit Utrecht een toespraak over to- be heer L Pasman uit Haarlem. 'We hebben maar niet de moeite gedaan j neel in vroeger tijden en mejuffrouw N. w Könemann uit Wassenaar en vooral de Hervormde jeugd, gaat uit het stadsbeeld verdwijnen. De komende dagen zal het onder de niets ontziende slopershamer vallen. ROZENBURG In een zeer slecht bezochte vergadering van de afd. Rozen- Van de rollen vermelden we de jongejburg van het Groene Kruis werden j.l. vrouw Katy, gebracht door Corry Ver-vrijdagavond de plannen van het in aan- linde en haar gestorven echtgenoot j bouw zijnde nieuwe ivijkgebouw ge- John Lucht, die zij door middel van toond. Het bestuur werd uitgebreid met spiritisme oproept, gespeeld door Koos]een tweetal nieuwe leden, gekozen uit Paardenkooper. Henk van Santen speel-jde nieuw-ingekomen bewoners van Ro de de rol van Karei Planten, terwijl de zenburg. Gekozen werden Mu\ T. C. rol van psychiater werd gebracht doorlWassinkWeterings en Mw. J. Remeeus Toos Planke. iMolin. j om het aantal te tellen. Maar uit elke Degeling sprak over de C.J.V.V. toespraak, die gisteren gehouden werd. bleek overduidelijk, dat in de afgelopen Deze avond, waarop ook het ou"® 6S ïnar hipr ip ns yjph i Liefde en VrociE-DrEfl zien voor lift lsJtStt thuisgevoeld heeft Gebouw .Liefde en Let horen, werd besloten met hel ge-j trekt rev. Könemann, directeur van Vrede gaat weg en het zal daar leegzamenüjk bidden van het ..Onze Vader"! Alliance zendingscentrum, met de worden voor vele echte Vlfi£irdinr*ers. b'5 het zingen van ..Dankt, dankt nu aliencrelafis de heer L, Knecht uit Brussel jsar omvat een lange geschiedenis en de i God dat 65 jaar geledon bij do openingnaar de zendingsvergadering van de heer A. van Minnen, federatievoorzitter.van d*' gebouw 1 1 4' -~J twee zendelingen uit Frans West-Afri- ka. Direct na deze zendingsdienst ver trekt rev. Könemann, directeur van het SC- nls eerste lied hier werd I heeft heel wat feiten uit die afgelopen gezongen, periode in herinnering geroepen. Daar waren ook de minder prettige feiten, toen bijvoorbeeld Liefde en Vrede in de hongerwinter als gaarkeukencentrale j werd ingericht. Spreker memoreerde deze tijd van uitdelers en soephalers Ontroerend was het moment, totjn en-1 kele der jongste aanwezigen de aange- brachte gedenkplaat aan de wand. waar op de namen van enkele gevallen leden oorkomen, aan de voorzitter overhan digden. Deze gedenkplaat zal straks in het nieuwe gebouw een plaats krijgen. VLAARDINGEN Met een tuid- totterende DAF-auto reed de Burge meester van Vlaardingen, mr. J. Hens- dens, zaterdagmiddag omstreeks half vier de grote garage, die als ontvangst- .aal was ingericht, van de Gebroeders Eigenraam binnen. Op deze originele Het was overigens jammer dat wet houder De Bruijn, aan wie de sleutel van het oude gebouw zou worden overhan- begonnen met 2 bromfietsen en thans idigd. niet was gekomen, een wagenpark van 32 auto's. De heer Saaf sprak namens de directie van de DAF. De heer H. "Wassink, di- Teun Kleyberg en Johan de Ligt werd recteur van de Shell-Nederland sprak eveneens waarderende woorden en bood als verrassing een order voor een DAF aan. Tenslotte spraken nog de heer J. SCHIEDAM. In de maand april werde» in de Openbare leeszaal en bi bliotheek te Schiedam 27.431 werkenuit- geleefld. Daarvan waren ruim elf dui zend romans, zeven duizend studiewer ken en bijna negen duizend kinderboe ken. Vorig jaar werd in dezelfde periode een getal van 24.159 gehaald. Het aan tal houders van leeskaarten steeg van 5461 tot 5487. het boekenbezit liep terug vaa 58-224 tot 58.190. SCHIEDAM In verband met het karakter van de Nationale herdenking op de avond van 4 mei, heeft de Bur gemeester besloten dat op die" avond m de café's na zes uur <18 uur) geen mu ziek mag worden gemaakt en dat op die avond geen vermakelijkheden mo gen worden gehouden. SCHIEDAM- Zaterdag besloot GTB het seizoen 1958—1959 met een wedstrijd tegen Barendrecht, die geflatteerd doch verdiend door Barendrecht. werd gewon nen. Direct na de aftrap xette Baren- d recht een offensief nom bij een even tuele misstap van Rozenburg het kam pioenschap te behalen maar dit is niet gebeurd. Toch zou GTB de leiding hebben ge nomen als niet een der backs het leer van de doellijn had weggehaald. Met de rust hadden de bezoekers een 03 voorsprong verkregen. Na de rust kwam CTB beter voor de dag, doch de har de schoten gesteund door de straffe wind misten huii doel. Nadat Baren drecht de stand op 05 had gebracht zag' de thuisclub het volhouden be loond daar de linksbinnen met een kop bal de eer wist te redden. - GTB 2 blééf ia em forsgcspeclde wed- kallng van Vtc-éf strijd baas over stadgenoot P.F.S.C. 2 met 1—0 wélke «tand met de rust reeds was verkregen. G.T.B. 3 verloor in Vlaardingen tegen de club van die naam met 71. Het programma voor de vie ring van de Bevrijdingsdag in Schiedam luidt als volgt: j.0.30—11 uur: Jeugdappèl in de Plantage. 2-30 uur: Kindervoorstelling in Musis Sacrum. 8—12 uur na.:' Bevrijdingsbal in de-Koopmansbeurs. 8.45 uur n.m.: Luchtstoet. De stoet zal worden opgesteld in de Boerhavelaan en zal voorafge gaan door de muziekvereniging „Si Ambrosius" een rondrit door de stad maken. manier opende' Vlaardingen's eerstejLiglhart namens de Vlaardingse Midden- burger het nieuwe Centraal Automo- stands Centrale en de heer p, de Goede bielbedrijf Eigenraam N.V. aan de Dirk]aI? .,v1riend- P* h«* De Goede die het de Derdelaan 18. Een rij sprekers heeft w°°t een oee> rA.originele jeugdfoto van Henk en Roel tijdens deze feestelijke openin^sbijeen- j aan Qnöer de aanwezigen merkten we komst het woord gevoerd. Na het offi-onder meer de heer Van Doome jr op. ciele gedeelte volgde een rondgang; door het bedrijf, waarbij DAF-1 show een belangrijk onderdeel vorm de. Deze show wordt vandaag en mor gen voortgezet j Op 28 oktober werd de eerste paal voor dit automobielbedrijf geslagen. En- kele dagen voordat de eerste paal del grond inging, kregen Henk en Roel Eigenraam bericht, dat zij het agent- j schap van de DAF-personenauto's ver kregen hadden. Weliswaar was het be drijf zodanig opgezet, dat het ook zonder dit agentschap rendabel zou zijn. maar dit agentschap draagt er vee! toe bij, dat de gebroeders Eigenraam de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien Een streven van hen was om de opening te laten samenvallen met de introductie van de DAF personenauto's in Vlaar dingen. Ook dit plan kon gerealiseerd worden en zó kon zaterdagmiddag de eerste DAF op Vlaardïngs grondgebied bewonderd worden. In het Centraal Automobielbedrijf Eigenraam N.V. vie len enkele kostbare apparaten direkt op, te weten de allernieuwste elektronische wiel-balancer, waarmede de wielen, zon der te demonteren, dus onder de auto op een zeer gevoelig apparaat worden uitgebalanceerd met een snelheid van 130 p. uur, verder 2 stuks elektro-hydrau- lische hefbruggen, de voorwiel-uitlün- apparafuur, een accusneüader, een hy draulische' pers met een persvermogen van 15.000 kg, de nieuwste washmobile- installatie, een smeerstation, waardoor een onderhoudsmonteur bij een benzine- maatschappij een specialistische op lei ding kreeg. Het benzinestation heeft een pompen- eiland, waar de klanten aan beide zijden kunnen worden geholpen, waardoor het wachten tot een minimum wordt be perkt. In de Graaf van Egmondstraat en aan de Dirk de Derdelaan iegenover het servicegedeelte werden twee par keerhavens aangelegd. Dit automobiel bedrijf «tart met 1U man, welk aantal naar behoefte zal worden uitgebreid. De ohefmonteur en twee monteurs hebben reeds een speciale opleiding verkregen bij de DAF-fabrieken te Eindhoven. De burgemeester memoreerde de be tekenis van de Wcstwijk. waarin dit nieuwe bedrijf thans gevestigd is. Gin gen we de oorlog met 40.000 inwoners uit, dit jaar naderen we de 70.000. Der tienduizend woningen staan nu in de Westwijk en 70 woningen zijn hier nog in aanbouw. Deze stormachtige ontwik- ■dingcst, aldus de burge- het erelidinsigne uitgereikt; zij had den zich bijzonder verdienstelijk gemaakt bij Jeugd? pektakei. Als klap op de vuur pijl maakte de heer Mooy deze avond de opbrengst van Jeugdspektakel be kend, namelijk 6000 gulden. Dit enorme bedrag werd vrijwel geheel door jonge ren bij elkaar gebracht. Zesduizend men sen hebben een bezoek aan het feest terrein gebracht. In deze vier dagen' gingen 120 taarten de deur uit. Aan het VLAARDINGEN De jeugd 'van;voor de jeugd is niet bedoeld om hen' Vlaardingen heeft zondagavond de ge-|straks verbitterd en vol haal jegens de! vallenen uit de tweede wereldoorlogi Duitsers de kerk uit te sturen. Het is; herdacht Pastoor Weuiister uit Schie- ook seen bijeenkomst, waarop de wraak; w i n «„b.JtL, iwV.tc£en hen nog eens verscherpt wordt.; dam en de heer J. H. Schepsuat Den we willen wel de gedachten aan het Itoluer, hebben deze avond de jeugd verleden bewaren, niet vergeten, wel ver- toegesproken. Het E.J.A.-koor verleende aan deze bij eenkomst haar medewerking. Voor deze dodenherdenking, die belegd werd door het Vlaardings Comité voor de viering van Nationale Gedenkdagen en L.O.- L.K.P.-Expogé-afdeling Vlaardingen, be stond een goede belangstelling. De heer Scheps, die als eerste spreker het woord voerde, vroeg zich af of het wel goed is te gedenken. Eigenlijk heb ben we allemaal een behoefte om van tijd tot tijd te gedenken. Zo gedenken wij de .dag. waarop wij geboren werden en trouwden. Daarom is het goed dat het volk. ais gemeenschap belangrijke dagen gedenkt. Deze dodenherdenkln'g meester, heeft o°k nadelen meegebracht. De centrale voorzieningen in deze wijk schitteren door afwezigheid en spreker noemde hierbij onder meer als voorbeeld het winkelcentrum, dat men nog niet van de grond gekregen heeft. Alles zal echter aangewend worden om hierin verande ring té brengen. Spreker memoreerde de korte levens loop van gebroeders Eigenraam. Hoe zij SCHIEDAM De taxichauffeur C. v. N. werd zondagmorgen omstreeks tien uur bewusteloos gevonden in zijn auto, die op de standplaats voor het politie posthuis aan de Buitenhavenweg stond. Per D-G. en G.D. ambulance werd de man naar het gemeente ziekenhuis ge bracht- waar hij nu verder wordt be handeld. Het bleek dat hij, waarschijnlijk door een lek in de uitlaat, bedwelmd was ge raakt door gassen in de taxicabine. geven. Er zijn honderden vaders eni mSfhrn" VLAARDINGEN - Tijdens een zeer druk bezochte receptie, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de gymnastiekvereniging Holland ia" in Christian and Missionary Alliance te Buffalo in de Ver. Staten. Daarna zal hij een bezo«*k brengen aan Canada. De reünisten van het studentencorps ..Fides querit intellectum" aan de i Theol. Hogeschool der gereformeerde kerken zullen 19 en 20 mei te Kampen in het schoolgebouw hun reünistenver gadering houden. Op 19 mei zullen de Kamper hoogleraren dr. J. L. Koole en j dr. J. T. Bakker een college geven S over exegese en prediking. Woensdag- i morgen zal de Calvijnherdenking plaatsvinden waarbij prof. dr. A. D, R, i Polman zal spreken over: „Luther en i Calvijn" en prof. dr. G. B. Wurth over: ..Caivijns visie op het koninkrijk Gods". In de middagvergadering zal ds. Jan Wit spreken over de nieuwe psalmbe rijming. Op zaterdag 16 mei zal er door de sectie Lichamelijke Opvoeding van het Chr. Paedagogisch Studiecentrum een 1 Draktiikstudiedag worden gehouden. B\] het sluiten ran het oude gebouw tan j Dit zal deze keer gebeuren in de chr. Liefde en t rede" uvrd een gedenkplaat kweekschool, Assendorperplein in met de namen ran gevallenen aan de heer 1 Zwolle. l'nn Minnen overgedragen met de op- 1 In de middaguren zal prof. dr. C. A, dracht deze een plaats iti het nieuwe ge- van Peurzen een lezing houden over: bouw te geven. i --Het menselijk bewegen." NED. HERV. KERK Beroepbaarsteiling: Us. Chr. heru die aan de R.U. te Groni,us„ theojogie heelt gestudeerd en in 19411 proponents-examen deed. stelt beroepbaar. Ds. Mataheru. die voorrit- ter was van de algemene synod- <j»r* Molukse kerk, ging op verzoek v»B deze kerk naar Nederland om zijn stu die voort te zetten die hij bekroonde met ten doctoraal examen. Hoewej di Mataheru graag naar Ambon had willen gaan eist de gezonahcidi- toestand van zij 1 vrouw, die een Ne derlandse is, dat zij in Nederland blijven. Beroepen te Klazir.avoen Uoez.j: P Klap ie Lemeie. GEREFORMEERDE KERKEN' Tweetal te Huizum: R. Petersen t« Oudcnurdum <-n H. R. Z'.ilstra te Rftu. dekerk a. a'. Rijn. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Bedankt voor Sliedreeht: L. w. G GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedankt voor Middelbarnis: K. de Gier te 's-Gravenhage; voor Bradford, Onta- rio. Canada en St. Catrines. Ontario, Ca- nada: A. Vcrgunst te Rottcrdam-Zu:d, Mr. S. C. graaf van Randwijck, se cretaris van de Raad voor de zending bij de ned. herv. kerk. die in Port Dixon op Maiakka de conferentie van afgevaardigden V8n de aziatische ker ken zal bijwonen, zal 10 «nei van Schip hol daarheen vertrekken. Mr. Van Randwijck is één van ds 12 afgevaardigden uit de wesierse ker ken, die. op uitnodiging van de Intern. Zendingsraad deze conferentie alt adviseurs („consultants") zullen bij wonen. Op 9 en 10 juni zal de Ned. Zondags school Vereniging in „Tivoli" te Utrecht haar 93ste jaarvergadering houden. Op het programma staan o.m, een inleiding van ds. J. ter Srhegget over het onderwerp: „Trouw blijven", een vraageesnrek tussen rabbijn j. So«- tendorp en ds. G, van Leeuwen, de op voering van het toneelstuk: „Droom der gevangenen" door de toneelgroep ..Studio", een referaat van da. W. Veen- stra over: „Lastige kinderen en Lastig* •eiders" en een gesproksforum. Aan mr. F. M. baron van Aabeck, teivonn noogleraar aan de rijksun!v«r- i'eii te Leiden en aan prof. dr. ir. G. 't.-e-rbouri. hoogleraar aan de Land- '■Migcsrhoo! te Wageniogen, is op hun verzoek eervol ontslag verleend. Advertentie zou Jan nu zijn, als hij niet was dood-i geschoten", als ze een opgroeiende knaap' langs zien gaan. Ook alleen al jegens hen hebben we de plicht hen niet te vergeten. Herdenken wil ook leren het open, ee.'- Vlaardingen, reikte de burgemeester, lijk van gedachten wisselen met een.mr. J. Heasdens, aan de heer Willem luisteren naar elkaar. i Oostveen, die dertig jaar directeur van Pastoor Wuijster memoreerde vervol-; deze gymnastiekvereniging is, de zii- gens hoe wij de dankbaarheid voor delveren eremedaille, verbonden aan de vrede tot uiting moeten brengen door aan hen, die vielen een eresaluut te brengen. Spreker schilderde het voor recht, dat Nederland bezit boven ver scheidene andere plaatsen. Zo noemde hij de voorstad van Tokio, waar de kindersterfte 60 procent boven hst ge middelde ligt, Honkong en Calcutta. Het E-LA.-kooi' vertolkte gevoelvol enkele bekende liederen. Deze stijlvolle herden kingsdienst werd besloten met het bid den van het Onze Vader en het zingen van het Wilhelmus. orde van Oranje Nassau uit. Tientallen sprekers, afgevaardigden van een groot aantal Vlaardingse organisaties en verenigingen, hebben tijden^ deze fees telijke receptie het woord gevoerd. De directie van de Koninklijke Hol landia N.V. heeft steeds zeer vooruit strevende denkbeelden gehuldigd. Der.e kwamen onder meer tot uitdrukking in goede sociale voorzieningen en in hei tot stand komen van een aantal mogelijk heden voor ontspanning en ontwikkeling VLAARDINGEN De Personeels vereniging van de E.N.C.K. heeft za terdagavond ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan baar leden: in de Stadsgehoorzaal een vrolijk amuse mentsprogramma aangeboden. De stemming was opperbest en dat kon ook niet anders, want een keur van artisten presenteerde een voortreffe lijk programma. De voorzitter van. de personeelsvereni ging, de heer C. J. van Ze lm, heette aan het begin van de avond alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij bracht dank aan de directie voor de subsidie en de mede werking bij het tot stand komen van het nieuwe clubgebouw. De E.N.C,K.-perso- neelsvereniging. die klein begonnen is. is thans de grootste personeelsvereniging van Vlaardingen. In het bijzonder richtte hij zich hierna tot mejuffrouw Gerda van Dijk en de heer Kees Korneef. die gedurende het bestaan van de E.N.CJK.- personeelsvereniging, dus tien jaar zit ting hebben in het bestuur. Hierna intro duceerde (Martin Rijken het feestelijk programma .Festival 1859". Peter Pikos praatte de avond aan elkaar en liet de zaal van tijd tot tijd genieten van zijn originele imitaties. Les deux Pico's toon den zich uitstekende aecordeonvirtuozen, Charly Ray zorgde als internationale! Degenen, die de oude zaak van de heer Van Dorp aan de Vondelstraat gekend hebben, zullen niets meer uit het ver leden in de nieuwe winkel terugvinden. Hat pand heeft een totale gedaante wisseling ondergaan en men krijgt bin nen sterk de indruk, dat men zich fin deze oude stadswijk) in nieuwbouw be vindt. De heer Van Dorp is begonnen als „thuiswerker" met 16 horloges. 2 klokken 151"^^ Heyne 57, 69. "A. v7 Toor 59. W. en 6 wekkers.. Van 19a9-'o3 heeft hij heel H 64, B vlcUsr 70, 73. Groeneveld wat werk thuis onder vingers gehad. 7g vrijdag 9 mei inkoreven voor Sittard 27 juni 53 durfde hij het aan om m de 7 tot 8 uui% klokken stellen om 8 uur. Markgraaflaan een horlogerie te begin-1 nen. Alhoewel het eerst een hele onder-1 neming was, liep de zaak best en zo be-J sloot hij het pand grondig te moderni-j sen. Aan de wanden heeft men fraaie] étalagebakken aangebracht. Veel - is er I ook gewerkt met indirect licht De wan den werden voorzien van kunstleer, uit- j gevoerd in diverse kleuren, hetgeen een VLAARDINGEN Zterdag hield P.V. „De Luchtbode" een wedvlucht met 333 duiven van af Venlo, afstand 139 km. Er werd gelost om 12 uur met westen wind. De eerste prijsriuif noteerde 2.39.15 uur, de laatste 3.11.55 uur. De uitslag is als volgt: M. Broek 1. 13. 29, 30. 72; C. Verwey 2, 22. 40, 69; A. v'. d. Hoeven 3. J. Kroos 4; A. Struys 5, 14, 81: J. Bel 6. 18. 23. 25. 55, 58. 58; G. v. Viiet 7. U. 12, 37; Gebr v. Zelm 8. 15. 34, 63. 80: P. Ritter 9. 17. S, v. Vliet 10, 36. 44, Salfisch- bergen 16, 19. 53, 71.- M. v. Tienen 20, 24, 27. 39. 48. 62. 67. I. v. Keulen 21, 26. 38. 79, 82, J. v. Toor 28. 26, M. Keizerswaard Si. 54. 55. 68. L. Poldervaart 32. 32. 77. A. de Ruiter 33, 83. L. v. Aken 35, 43, 74, 75. P. v. d. Borden 41. G. Roodqpburg 42. J. Jekel 45. 61. J. Coolen 46, L. de Clerck 47. 49. 66. J. de Ligt 50, Voogps MAASSLUIS Zonder Ten Broek, Jordaan, Paalvast en 3. Verhaas smaakte Excelsior zaterdagmiddag in de uit-wedstryd tegen 's-Gravenzandse S.V. eindelijk weer eens het zoet van de overwinning. - Ondanks het feit. dal er voor beide ker sprak een slotwoord elftallen niets meer op het spei stond, is I er enthousiast en soms zelfs vrij hard i gespeeld. De partijen wogen vrijwel tegen elkaar op en in de 13e minuut wist N. Verhaas. mede door een misser van doelman Molenaar zijn club de leiding te bezorgen (01>. Nieuivkerk maakte echter spoedig gelijk (11). doch vóór de rust inging was het opnieuw Verhaas. clown voor de lachbuien, Tina Lokkerjï - karakter aan het vehaeli bracht een transformatieshow Ten slotte ook do^ de rufmte (hel noemen we nog The Broytons met h""bestaande atelier is verplaatst naar eeo' geslaagde acrobatiek en Oct. v. Verschotnevenstaand woonhuis) heeft de cliënt Mortfr. af met een voioP gelegenheid langs de wandbakken Martin Rijke sloot de avond af met een.je wantjeien £)e heer Van Dorp vertelde show „Landen en Sterren 19o9 .waarbijons het vooral zijn vrouw is gc- de liedjes uit die jaren door de zaal volop wees^ raevrouw Van Dorp-Blom, die in werden meegezongen. Ir. W. A. Den Bak-D]oej van zaak een groot aandeel heeft gehad. De heer Van Dorp jr. als. Air.aiften geboorten. Botterdam- 2 met, M. M. Verheezen-Wtllekes d: S. P. Stolk- Wuister d; M. C. de Beer-Bol d: P- w. C. Mannes-Kersten z; A. Ksmper-Honing z; M. Baas-Bouman d: J. P. Brulnink-Mersel z; G. A. suurland v. d. Biezen z; J. v. d, Poel-Fokker z: L. T. Mateeuwsen-Voskuilen d; J. Breedveld-v. d. Velde d; J. C. de Brutin-Dekkers z: VV. C. A. Plomp-de Best d; E J C. v. Sort-Mooijmao d; J Giesbers Lan gen berg d: M. C. A. v. Tilborg-Geerts d: A. j v d. Boe-Smits d: T. P L. Dekker- westervoorde d: G, C. Pronk-EbeUng d: J. N Noorland-Maat d: H. v. Vllet-Jonge- rius z: G. Zljdenbos-Pinster d: J. J. M. Tielenburg-Beuser d; 3. Nteuwland-Wester- beek dl W. C. C. de Groot Kemp d: A, Erken-Totlerraar z; J- Zijderveld v Neck d; q j VeJuiuiJzen-Buijs z: 3. de Ridder-Bout z- 'C Barth-v Drunen z pi. d: M. w. v. d'. Berg-Hilgerson z: .P. Troost- Boon d. Aangiften overlijden. Rotterdam 2 mei: J 3 W. v. Dam-v. a. 51uis 65 j: P. v. d. Vaart vr v. A. den Braber 63 j: A. C. Hulspas, ongeh. vr 56 j; H. J. W, v. Dam man v J3. A- Kerkum 8j j- 3. v. DrieJ, VLAARDINGEN De uitslagen van de op 2 mei door Zwaluwen gespeelde wed- r__ strijden luiden als volgt: Zwaluwen- die uit een goede pas van Pasterkamp Rijnsb. Boys 22; S.S.S. 2Zwaluwen 2 Excelsior wederom de leiding (12) gaf. ;02: Z.W.S.H. 2Zwaluwen 4 12: Zwa. Uit een strafschop vergrootte Vermeer j luwen 5Groen Wit R 2 31: T.S.B. 4 in de tweede helft de voorsprong vaniZwaluwen 6 3—1: Zwaluwen 7Vulc. Voor de aanleg van een verbindings kanaal tussen Europoort en Botlek is het volgens B. en W. van Rotterdam noodzakelijk, met het oog op de bedrij ven in het nieuwe.haven- en Industrie gebied, de onteigening van enige per celen tot een oppervlakte van circa 254 Imede de'hrcr T «*er bangig te maken. :Van Dorp werkzaam is, hebben het werki Men wil ever een lengte van ongeveer uitgevoerd. 3 gebruik maken van een bocht in 1 - de Brielse Maas. Zij zal met twee te r„(graven gedeelten het kanaal vormen I IS.ierijberiChten en de Brielse Maas zelf zal door door- j graving van de terreinen in die bocht 'S-GFIAVENHAGE. 2 mei. - Loggers verse Idele een ander beloop krijgen, vis sch 9 met 6150. Sch 38 mei 3220.Maar behalve voor dit kanaal wordt (restant Desomming). voort* vijf ku*tvissei*j de onteigening ook nodig geoordeeld jmei in totaal 3935.— aan verse vis, ivoor een spoorlijn met emplacement en Excelsior tot 13. Kort daarop maakte Zwaluwen 24i: Zwaltiwen 8—Unicum 4:,ong lis tot 2.M. tong l tot 2.08, Idem 2verzekeren B. en W._ komen de ye- invaller Prins met een prachtig doelpunt !53. i.#< tot l.to, tarbot 2 i.5« tot i.es. idem sj creatieve mogeiijkheden in dit gebied er 3 van Excelsior kreeg een tweede; l.:o tot idem 1 0.90 tot 1.10. gilet 1 1.1s niet in het gedrang, strafschon toegewezen en nu voltrok Goosl Juniors: Leonidas al—Zwaluwen al: tot 1.20, idem 21.— lot l.io. Van het te onteigenen gebied zijn 135 het vonnis (2-4). Twee minuten voor]8—0: Zwaluwen a2—Excelsior R a3 2—13; to^0,\e!.ingn^e°sctfol *2S50 ?o?^kleine;ha ffieêen 0'!der,de gemeente^Rozenburg tijd viel er een strafschop aan de anderejztvaluwen b3V.F.C. b2 34; Zwaluwenj4Ct,oi 'isUo tot 26.—. grote schelvis ja.— iot!en 119 ka on^cr de gemeente Oostvoorne. zijde, maar deze werd gemist, zodat de'b4S.V.V. b4 11; Excelsior '20 b7,30.—, micldelsehelvbi 24.50 tot 27.—setielvis i stand "êëén wijziging meer onderging. Zwaluwen ba 0—0: V.F.C. cl— Zwaluwen 120.30' tot 24.—. idem 2 20.— tot 23.30. wijting! De ontmoeting Excelsior 4—D.V.O. 2iel 1—1: H.B.S.S. cl—Zwaluwen c2 0—6: 21.- tot so.~. schar is.- tot 20.-. stijve ka-, ndigde zoals zii begonnen was (0—0).iZwaluwen c3—G.T.B. c 14—0; Excelsiorl)e',™ieLy.JHï. a 4—3 (Excelsior a kampioen); FortunaiZwaluwen c3 60 b3—Excelsior b2 2; Excelsior b3—Ger minal b 0—5: Fortuna c2Excelsior cl: 0—1; Excelsior c3S.V.D.P. c 01 en Excelsior c4Zwaluwen c7 60. (uit ander* bladen) MAASSLUIS. De agenda voor de: raadsvergadering van vrijdagavond, 8 j mei, vermeldt o.m.: voorstel van het lid van de raad. de heer \V. van Antwerpen lot het stichten van een tweede openbare lagere school: prea-advies op een aan vrage van het bestuur van de Vereni ging voor Christelijk Hervormd School onderwijs om overeenkomstig de Lager- onderwijswet 1920 gelden beschikbaar te stellen voor het stichten van een school gebouw in de Sluispolder-oosl; voorstel tot het beschikbaarstellen van een kre diet ten behoeve van een sociëteit voor bejaarden; idem voor verbouwing van het schoolgebouw aan de President Steyn-1 straat: voo>stel tot het verlenen van man geh. gew. m T-Kle!jbeuker 6. J, a. gai.anties ten behoeve van eigen-woning-. 18 00 uur: In de gehele ge meente worden de vJaggen half stok gehangen. 19.00 uur: Stille omgang vanaf het voormalige raadhuis in Vlaar- dingen-Ambacht via de Algemene Begraafplaats naar het verzets- monument op het Verploegh Chasseplein. 19.45 tot 19.55 uur: van alle kerken luiden de klokken. 20.00 uur: Plechtige herdenking der gevallenen bij het verzets- monument. 2030 uur: Nationale herdenking m de N.H kerk aan de Binnen singel. VERLOOFD: H. ftichelle en L. de Jonge. Den Boech-Vughb J. van Eijkelenburg en lr. B. P. Naastepad. Amersfoort-Maastricht: Notering per 50 kg: makreel lol 20.—. i Verwachte aanvoer voor maandagmorgen voor zover bekend uit de Noord de Sch 64. '1 s-GKAVENHAGE. 4 mei. Besommingen T loggers verse vis: Sch 64 met t 17.700. 201 TUburg-Rotlerdam, M. Nieman en B. Jan- met f 5060. 45 met r 3070. Voorts waren aan. N- v»n Poppe) en A Wildenberg, Eindhoven; (de markt tw«e kustvias'ers met in lotaal r^a an f 143^ uan ver** vis M- A MaJ°ie A. K. Brenninkn^ljer. Notering per kilo: grot* tong l 3,20,! GETROUWDC. F. J. Minde**op en M. groot mide'.long f 2,853.10, klein middeJ-t fwielbinska, J. H. Herlr. en M. tong r 2,10-2.24, tong lf 1.90-2.10, tong 2l T"rfkruyet Amisteirdam. 11 1.35—1.70, tarbot 1 f 2,60—2.70, tarbot 2; BEVALLEN. Mevr. Kuhne-Kraay, Den t 3.70-1,75. tarbot .1 1.30-1.40. tarbot 4; 4.: mevr. Meeuwes-Wtepkema, Oude- f 1.10-1.20. griet 1 f 1.25-1.30, grJet 2i «élP. Meuwenhuis-De Jong. Adu- '1 1.05—1,10. heilbot f 2,30—2,80. I tr(J. mevr. Dtjkstra-v. d. Meuten. Stlens Notering per 40 kg: groot iniddeischol i zo?.";__, I f 23.50-28^0. mtddelschol f 24—32.30. kleineOVERLEDEN' MeJ H. v. d. Burg, 81 'schol i 15.2017. grote schelvis 2536.Trummarun»; Y TJ-de Jong. .0 J. Cubaard- iniddclscheivis f 25-38. schelvis l r 25.60—: A. van Kammen, 41 j.. Groningen; R. Bos- j 85, schelvis 2 t 26-30 wijting f 11—23.80, m». 80 j.. Kantent: mevr. Chr Meüer-Brui van het personeel, waarvan de gymnas tiekvereniging ..Hollandia" een onder deel vormde. De band. bij de oprichting tussen onderneming en vereniging ge legd, bleef ook in latere jaren gehand haafd. De grote activiteiten van de ver-1 eniging speelden en spelen zich nog steeds voornamelijk af in de turnzaal. I die tot op heden deel uitmaakt van het fabriekscomplex van de genoemde naam- i loze vennootschap. In de dagelijkse lei- ding van de gymnastiekvereniging werd j voorzien doordat de N.V. Hollandia één i ivan haar employé's. die over de nodige I bekwaamheden en ambitie beschikte, van": een deel van zijn dagtaak vrijstelde, ten- i einde het turnen te leiden. Momenteel is j de -heer» W-. ,-Oostveen hiermede belast. In j augustus 1Ö21 trad hij in dienst van de j N.V. Hollandia. Gedurende drie jaar was hij leider van de gymnastiekvereniging „Thor" en „L.V.T." te Schiedam. In maart 1930 werd de heer Oostveen be- noemd tot directeur van de gymnastiek vereniging „Hollandia". De vereniging j bestond toen uit plus-minus 6t> leden. Thans bestaat de vereniging uit circa 1000 leden. Door de enorme energie en het bijzon- i der enthousiasme van de dagelijkse lei-1 der is deze vereniging een organisatie van grote plaatselijke betekenis getvor- j den. Naast zijn 40-jarig lidmaatschap en 30-jarig jubileum als directeur is hij technisch Ud van de Rotterdamse Turn bond. Rest ons nog te vermelden, dat heel het gezin actief werkzaam is in deze turnvereniging. Mevrouw Oostveen is j ere-lid van de gymnastiekvereniging, een zoon secretaris en een dochter lid van de technische commissie. j Voordat de burgemeester tot het uit reiken van de koninklijke onderscheiding j overging, hield hij een kerte toespraak waarin hij zich zeer waarderend over het i werk van de heer Oostveen uitliet. Deze uitreikingsplechtigheid werd ook bijge woond door de wethouders II. K. van Minnen en G. Walstra. De heer W. Pleizier, voorzitter, reikte namens het bestuur de draagmedaille uit. Op deze receptie werd het woord gevoerd door mr. A. HooitesMeursing namens de directie, die een enveloppe mgt inhoud overhandigde, de heer L. A. Stuit, tech nisch directeur, wethouder G. Walstra, die 34 jaar bij Hollandia werkzaam is geweest, afgevaardigden van Schiedamse en Rotterdamse gymnastiekverenigingen, Verwey, namens V.B.L.O., B. L. van Verre, namens K.N.G.V.. mevrouw v. d. Ligt—v. d. Linden, namens de afdeling dames van „Hollandia", A. Eoodzant, namens de Rott. Turnbond. K. Verhulst als oud-lid, H. Klinkenberg, namens de voetballers, Jacobs, van de veteranen, Van Klink, namens L.V.T.. en De Bloois van K.D.O. in Maasdijk. De leden Van Genderen en Van Dijk werden eveneens gehuldigd. VLAARDINGEN „Uw stoel is nog vrjj", zo luidde zaterdagavond de leuze in de recreatiezaal van het tennispark Soenda. waar afdeling 10 van Liefde en Vrede haar tweede propaganda- feestavond hield, De Bond van geref. vrouwenvereni gingen zal op 26 en 27 mei te Zwolle zijn 22e bondsdag houden, onder pre sidium van mevr. W. M. Ridderbos de Rooij uit Amsterdam. De bond heeft, teneinde de duizenden bezoeksters te kunnen bergen, beslag gelegd op de Buitensocieteit en op de Grote-, de Ooster-, de Zuider-, de Plantage- en de chr. geref. kerk. Zes theologen zul len daar spreken. Het zijn ds. J. P- Haspels, Apeldoorn; ds. F, E. Hoekstra. 's-Gravenhage-Oost en dr. B. Rietveld, 's-Gravenhage-West. Zij zullen het on- derwero: „Getuigen maar hoe?" be handelen. Ds, H. U. Buitink. Bifarn; ds. P. Visser, Tilburg en prof. dr. R. Schip- Pérs. hoogleraar aan de V.U.. zullen éy. die er met zoveel voor voelden om spreken over: „De invloed van de mo- r^i„eUte„U^ £a" tijd op het gezinsleven." Leer de vreugde kennen von een fijnere keuken met meer vqriotie mogelijkheid en die minder van uw tijd vergt. 1 K*nwood-Ch«f. d« ti«uk*n mechanise tor, dia ro véél u«) de hord n«*m) «n ze vtél extra mogefijkh»d*« t bied). beuken Rotterdam htitvSeI>, VraaSj te gaan. konden nu hier hun geld kwijt, want ook de netto opbrengst van deze avond was bestemd voor het nieuwe ge bouw van Liefde en Vrede. Na de opening van de voorzitter van L. en V. 10. de heer H. v. Linden, werd er door de jongelui zelf een origineel feestprogramma uitgevoerd. Een honderd tal jongelui van zeventien tot eenentwin tig jaar hebben gezellig de bloemetjes buitengezet. Er werden leuke spelletjes gedaan, vrolijke muziek gebracht cn een gezellig bal gehouden. Al met al een geslaagde avond waarbij de band „De Vier Heemskinderen" en de heer C. Poot. die de leiding had. zich niet onbetuigd lieten. In alle gebouwen zal de bondspresi dente een toespraak houden over: „On ze tfjden Gods tijden". De dames H- Daams uit Voorburg. M. M. van Noort- WiikColijn, Amsterdam en J. Rienk* Hoogendoom. Sittard verzorgen de declamatie. Na afloop van de middag vergaderingen trekken allen naar het Grote Kerkplein waar, met begeleiding van een muziekkorps, massale samen zang de bondsda» besluiten. middelkabeljauw f 23—33. kabeljauw 1 f 27 HO, kabeljauw 2 f 2829.54). middclkoolvix 30, kabeljauw 2 f 2829,30, micldelkooivls 30, kabeljauw 2 f 28—29,50, midclcSkooIvis f 22.R0—23, koolvl* I f 28—29. wolf f 24—28. stijve kabeljauw per vijf stuks t 18—.14,.'Htèf o,arfl5f?'4m^ir^ SU Notenn* per 100 k«: grote kabeljauw f 47— j L* Heem.stf;Ve:r» ning. 82 j.. Muwelkanaal: H Krab, 51 j„ Esmond aan Zee; mevr. Cl Goudeket van Beek, Amsterdam: P. Hlnlopen, 81 j.. Ara- «(erdam; A. O G, Meijer, 50 j„ Amsterdam: mevr. W C. Mulder-Wilkens, 85 j.. Leeu warden; mevr G. M Strick vun Linschote;?" nj? per 100 k«: *rote kabeljauw f 47—j 7" L* Heemstede: E van Rossum. 6.0 i.. 62. ijrote koolvla r 55—58, Vlr*cht: n,€%'r J H E Nilman-Coverts. 66 50—3" Hansweer). C A Riiipewnard 67 j„ Rot terdam: mr F .T \V. M de Nerée v*n B*b- Notering per 50 kk: verw haring f I6.J 20.50. makreel f 7.50—15,50. Verwachte aanvoer voor dinadajpnorgen: j .*•-« i 1, Padberg. 80 j., vljt tot tien kuttvJster». I utr«ch<; P. van d*r Lw«t, 58 j„ Z*l»t. 20 tot 2045 uur: Samenzang voor het stadhuis op de Markt onder leiding van de heer Otto de Vaal, 21.45 uur: vuurwerk op hot ter- rein aan de Burg. Luijertnk- singel, aangeboden door het ge meentebestuur. De vermakelijkheden aan de Fransenstraal zullen op 5 mei ge opend zijn. R.K. UNIVERSITEIT NIJMEGEN. Aan de r.k. universtl*)' zijn geslaagd voor hel doctoraalexamen so ciale wetenschappen: mej E C M r 1-re (Geleen) en de heer S M Th van der Wen (Nijmegen). Geslaagd voor doctoraal examen kJass'** ken: de weieerwaarde pater F G Ann»' dussen O.P. (Nijemgen) en de heer J H s Seegers (Oss). Gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeere aan de kath. universiteit te Nijmegen op proefschrift getiteld: huis ea klooster St. Antor.ius te Albergen, de heer G J M Kuiper, geboren te Oldenzaal, Geslaagd voor kandidaatsexamen rechten: de heer J C M van Dük (Vught). RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN LEIDEN. Doet ex. psychologie: L. W. Borsten, Den Haag; kahd. ex. ntet-weJ- terse sociologie: W. F L Busehkerts, Des j Haag: semi-artsex.: C. G. Huriado. WU' lemstad (Curacao): arlsex.: G. A. Bak. Roermond. T. E. Haibertsma. Oegstgeest. 5. J. F. A. Kerst. Leiderdorp, S. M. LucM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2