Vijf mei Het leven verstilde in steden en dorpen Jeugd legde Nationaal bloemen bij Monument O! Marshall krijgt Karei de Grote- prijs van Aken Na gesprek met mr. Burger Prof. Beel vraagt landpunten vaii vijf fractieleiders Toeschietelijker PvdA-houding? Ontvoerde liever in Amerika is vermoord Besprekingen kolencrisis ©p dood punt CNV bespreekt SER-advies Ijoodwill Half miljoenste op Keukenhof Koopt op tijd uw zekerheid KONINGIN ontvangt schrijver over vliegende schotels Stille tochten op vele plaatsen Flinke daling van K.S.G. in gevaar Duitsland weigert elk compromis Portugese schrijver vraagt asiel in Cubaanse ambassade r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 5 MEI 1959 V-. ZEVENTIENDE JAAKGANG No. 4287 s~ Directeur; H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BHU1NS SLOT HUIZE „DE HOEK" Villa „BEUKENHOF" (Van onze verslaggevers) ADER een fletsblauwe hemel, waarin donkere wolkenstoe ten een grillig patroon tekenden, heeft Nederland van Dol- lard tot Schelde gisteren voor de veertiende maal de doden uit de laatste wereldoorlog herdacht. In steden en dorpen trokken kinderen en ouderen, veelal met bloemen in tie hand, naar de plaat- sen. die herinneren aan hen. die hun leven gaven voor de vrijheid. Weer werd de ernst van het ogenblik benadrukt door een ogen blik van stilte: twee minuten lang leek het leven te zijn verstild. Ons volk, in al zijn geledingen, was vereend in een aangrijpende manifestatie, waarbij de gedachten der ouderen teruggleden en her inneringen aan de lange, bange nacht verlevendigd werden. Na twee minuten klommen de halfstok gehesen vlaggen naar de top en bleef aan de voet van grote en kleine gedenktekens een ontroerende bloe menhulde achter. Zie verder pag. 7, 4e kol.) M Zon onder u li -Ac - T -.kr'it 4? «v .y ;1 AIS Moederdag 'al SCHUIMRUBBERBED Vooraf overeenstemming Grensafbakenïng Onpartijdig SUCCES bij zoeken naar vermiste vlet Botterdam: s-Gr»reutuir«: OordrecUt; Scl>le<S«n: wnte ae witnotraat aa - relet. 11571x1 ie i Poetbue 1112 Postgiro No. 4245i.il Klachtendlenst abonnementen 18.30-19.30 uu Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 HuygeuspPein 1 - Telefoon 183467 13 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No *24867 Klaehtendienst 18250—19.30. Telef. 302589 Spuiweg 132 - Telef. 4570. Lange Haven 73 - Telef. 61QS6. M>onnement«prys 81 cent per week, I 2,85 per maand I 7.90 pei rwartaal- Losse nummers ld cent. Verschijnt dageitjkt A T*v (Geldig; tot vanavond) OPNIEUW NACHTVORST Opnieuw plaatselijk kans op zware nachtvorst. Morgen overdag droog weer en weinig bewolking. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak noordoostelijk. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen. Morgen: Zon op: 5.03 Maan op: 4.41 onder: 20.11 onder: 18.50 D de mei roept ons na het geden ken van de gevallenen gisteren op tot vieren van de bevrijdingsdag. Dat inderdaad een nationale feestdag: We werden weer vrij na vijf jaar bezet ting. Maar we kunnen mei 1945 uit natio naal gezichtspunt toch niet hoger clas- jificeren dan november 1813. Uit het oogpunt van de vorming van ona nationaal bestaan staat 1 april 1572 bovenaan. Dat was het begin der vrijheid, die in 1813 en in 1945 werd herwonnen T ging heeft het Oranjehuis in die strijd een beslissende roï gespeeld. En het Oranjehuis is ook de belichaming geworden van een nationale vrijheids- gedachte die voor alle ieden van ons volk aanvaardbaar is Daarom vinden wij de vc:,aardag van onze Koningin niet maar een na tionale feestdag, maar de nationale' feestdag. De historische data, die wij noem den. zullen altijd ergens in het Neder landse volk uitgangspunten van dis cussie zijn- Want wij kijken, bij alle gemeenschappelijke waardering voor de vrijheid, toch wel verschillend aan tegen de historische processen, waar van zij het merkteken is. tegen de strevingen die zij hebben ingeluid. Voor de rooms-katholieken heeft 1572 toch wel een andere waarde dan voor reformatorische christenen. 1813, dat met de tirannie van Na poleon en met de slechte tradities ook de goede tradities van de Republiek der Verenigde Nederlanden opruim de, raakte niet wezenlijk los van 1789, het jaar der Franse revolutie. En belandden wij via een verlichte despo tic in de eeuw van het liberalisme. En 1945 is wel een hernieuwede be leving van onze gezamenlijke vrijheid, waar reeds voor de bevrijding ei vooral daarna was er over de vraag der nationale heroriëntatie een grondig verschil van mening. Dit verschil duurt tot op de huidige dag voort en het is o.l. een der oor zaken van de politieke crisis, waarin wij ons heden ten dage bevinden. „Herstel en vernieuwing", „door braak", „brede basis", zijn dingen die tot een interne overspanning van de nationale gedachte hebben geleid, die wij nu langzamerhand bezig zijn kwijt te raken. Dat het moeite kost hier behocriijk uit te komen is niet te verwonderen. NEDERLAND HERDACHT DE GEVALLENEN .«jij vieren de vijfde inei met dank- Vf baarheid over wat God ons in 1945 hersehonk. Wij hopen dat de ka binetscrisis nu ons de politieke oriën tatie schenken zal, die ons in 1945 werd onthouden. (Advertentie) Bouievarn 11 'fel. K S332 RozendulselMn 32 - VEEP Tel. K 8302—3361 Spedaa3 Ingericht voor verlofganger* en familie*. Vraagt prospectus. De internationale „Karei de Grotë"- Wiia van de stad Aken is dit jaar toc- Kkend aan generaal George Marshall *1* erkenning van zijn buitengewone verdiensten het Marshall-hulpplan voor het herstel na de oorlog van ie Westeuropese landen. De Duitse zaakgelastigde, Franz Krapij heeft de gouden medaille over- handigd aan mevrouw Marshall en ge- neraal-majoor Heaton. commandam van het „Walter Reed army hospital" bi) een plechtigheid, die in het bureau van Heaton plaatsvond. Marshall ver blijft al geruime tijd in dit hospitaal, "adat hij enige keren door een beroer te was getroffen. Onder de vorige winnaars van de «Karei de Grote"-prijs bevinden zich Winston Churchill, Konrad Adenauei en Paul-Henri Spaak. Koningin Juliana zal op maandag *8 mei op Soestdiik George A d a m k i ontvangen, een man die aeweert contact te hebben gehad met Bewoners van andere planeten en zelf» een keer uitgenodigd te zü" voor rondviuchtje met een vliegende schotel van Venus. Deze rondvlucht Ï°B hij, naar hij beweert, ook gemaakt Bebben. George Adamski, die in Californië woont en een boek over vliegende schotel; geschreven heeft, maakt thans Bpt tournee. Op het ogenblik is hij in geland. Op 18 mei zal hij in het ge- bouw voor Kunsten en Wetenschappe1 i^Den Haag een lezing houden en op in Beilevue te Amsterdam. In Amsterdam schaarden duizenden burger- zich rondom het Nationaal Monument op de Dam. In de lange stoet, die zwijgend door de halfstok-vlag- «rende stad trok, liepen dit laar ook veie jongeren, mede een resultaat van het streven van hoofdstede'"ke instanties de jeupd meer dan vroeger bij de r>-chtleheid ie betrekken: hii het herdenken van een recent verleden waarvan zij vaak ontstellend weinig bleek te weten. Terwijl de Amsterdamse Politie Kapel gedragen koraalmuziek over het nationale plein liet klinken, wachtte de rouwende menigte in dit uur tussen licht en duister op het trompetsignaal. Toen ebde geduren de twee beklemmende minuten he'. iaatste gerucht weg, viel er die stil te, waarin de mens alleen me' het kloppen van zijn hart meer dan door woorden gericht wordt op wat slechts kort voorbij is. Hij ge denkt de doden en beseft dat de tijd niet alle wonden heelt. Jr. Burgemeester mr. G. van Hall zag sn het feit dat zovelen op de Dam en elders de herdenkingen bijwonen een bewijs dat de plechtigheden geen lege formaliteiten zijn. maar leven in het hart van ons volk, dat we ze niet wil len missen. Daarom is het niet ?.orIs menigeen zegt langzamerhand lijd om er mee op te houden. De actrice mevr. Enny Mols-de Leeuwe droeg een stuk proza voor van A. H. Nijhoff: „Aan de dooden". een klagende en zelfaanklagende monoloog van de levenden gericht tot de doden, dat aldus besluit: Dooden, die deze smadelijke we reld rijt ontgroeid blijft uraken over de kinderen en de geliefden. Blijft waken over ons die voor de vreugde van het zonlicht vw een zaamheid vergeten. Ondanks uw bittere vermoeidheid blijft waken, dooden. over uw tuin waar onze toeko.nst rijpt. Blijft waken over deze hulpeloze menschheid en haar vrij heid, Blijft waken over ons, de levenden die zich schamen." Na het gemeenschappelijk zingen van het Wilhelmus besloot een geblazen „Taptoe" de plechtigheid. Velen droe gen daarna voorgegaan door stede lijke en militaire autoriteiten bloe men aan. Gistermorgen hadden H.M. de Ko ningin en Z.K.H. prins Bernhard reeds een krans van witte tulpen,- gesierd met de koninklijke linten, bij het Na tionaal Monument gelegd. Terwijl manschappen van een com pagnie intendancetroepen een stramme erewacht vormden en het fanfarekorps der genie koraalmuziek speelde, eerde het koninklijk paar de gevallenen. Even later plaatsten de minister-presi dent, prof, dr. L. J, M. Beel en de mi nister van Oorlog, ir. C. Staf, namens de raad van ministers een krans met witle linten naast het bloemstuk van de Vorstin en haar Gemaal. - werkloosheid Blijkens door het ministerie van So ciale Zaken en Volksgezondheid ver strekte cijfers betreffende de stand van de werkloosheid per eind april is het aantal werkloze mannen gedaald van 66.024 (per eind maart) tot 54.183 Het aantal werkloze vrouwen daalde van 5,361 tot 4.610. Deze getallen (eveneens per eind maart en eind april) waren voor 1958: werkloze man nen van 91.615 tot 76.985 en vrouwen van 6.109 tot 5.515. Rekening houdend met de aantallen werknemers, werkzaam op aanvullen de werken, Is de geregistreerde ar beidsreserve voor mannen gedaald van 89.902 per eind maart tot 72.597 per eind april. De aantallen openstaande aanvragen voor werknemers hebben een stijging te zien gegeven. De vraag naar man nelijke werknemers is van eind maart tot eind aoril gestegen van 22.468 tot 26.759 en die naar vrouwelijke werk nemers van 26.284 tot 28.104. Deze ge tallen bewogen zich in maart 1958 rond de 22.000. (Advertentie) Zon op (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Beei heeft gistermiddag een onderhoud gehad met mr. Burger en daarna met prof. Romme. Vandaag zou hij achtereenvolgens besprekingen voe ren met prof. Oud, dr. Bruins Slot en dr. Tilanns. Prof. Beel heeft met eerstgenoemde heren gisteren de politieke situatie be sproken en hij zal dat ook vandaag met de andere fractieleiders doen. Na afloop van het onderhoud mei prof. Beel legde mr. Burger de vol gende verklaring af; DUIZENDEN Amsterdammers waren gis teravond naar de Dam gekomen voor de jaarlijkse dodenherdenking rondom het nationaal monument aan de soet waarvan langzaam een tapijt groeide van bloemen, die daar stil en devoot werden neergelegd. SCHERP afstekend tegen bet licht van de ondergaande zon, gaf een hoorn blazer gisteravond op de erebegraafplaats aan de Zeeweg te Overveen het signaal, waarop twee minuten stilte In acht werd genomen ter herdenking van hen die vielen. Uit de rivier de Pearl in de Ameri kaanse staat Mississippi is het lijk op gehaald van de 23-jarige neger Mack Charles Parker, die negen dagen ge leden uit een eet in de gevangenis Pop- larviïle werd ontvoerd. Parker was beschuldigd van aanranding van een blanke vrouw. Het lijk van Parker werd aangetrof fen nabij Bcgalusa, op ongeveer dertig kilometer van de gevangenis van PoplarvUle De jeugdige neger werd op 25 april, twee dagen voordat hij zou. terecht staan. door een aantal gemaskerde blanken uit de (onbewaakte) gevan genis gesleurd en in een auto wegge voerd. De'Britse luchtmacht overweegt een bombardement uit te voeren op het vliegtuig dat met een geheime lading voor de Britse raketbasis Woomera in Australië aan boord in Turks bergge bied is neergestort. i y %i V «7: V All 4!>"ï Vr", DE besprekingen over de Europese kolencrisis, die maandag tot Iaat in de avond gevoerd werden tussen dc ministers van de zes landen van de Kolen- en Staalgemeenschap en de Hoge Autoriteit, zijn volkomen op een dood punt geraakt. Het hoge gezagsorgaan, welks com promis-plan In de morgenzitting door de Westduitse afgevaardigde Ludwig Westrick werd afgewezen, heeft stand vastig geweigerd enig nieuw com promis aan te gaan. „Dit zou ertoe kunnen leiden, dat het hoge gezags orgaan gaat dreigen met ontslag", al dus het commentaar van een der mi nisters. De raad van ministers van de KSG vergadert vandaag weer om toch nog tot een oplossing te komen. Van het resultaat van deze bespre kingen hangt de internationale status van de KSG af, met mogelijk ook ge volgen voor de Euromarkt en Eura tom, welke lichamen pas begonnen zijn met de hun opgelegde taak Europa economisch te verenigen. ïn samenwerking met de Hoge Autoriteit van de KSG, dienen de mi nisters een compromis-plan te vinden om de kwestie van het kolenoversehot van Europa, dat 28 miljoen ton be draagt, op te lossen. Zij moeten een compromis vinden tussen het Duitse standpunt en dat van de Hoge Autoriteit. De ministers, die gisteren een z.g. ..particuliere" d.i. onofficiële zitting hielden, bevinden zich "in een gevaarlijke impasse. De Duitse oplossing, die door gedele geerde Ludwig Westrick aan de hand werd gedaan, werd onverenigbaar met de opvatting van de Hoee Autoriteit genoemd. De Hoge Autoriteit wenst de impasse te doorbreken door quota voor aroduktie en import ïr> te stellen, ter wijl de Duitsers vrijwiilige produktie- maxima. en" gecontroleerde import voorstaan,. f Advertentie De Portugese schrijver en journalist dr. Rodrigo de Abreu heeft op <te Cu baanse ambassade in Lissabon politiek asiel gevraagd. Dr. Rodrigo de Abreu was verbonden aan het blad „Republi- ca", dat wordt gerekend tot de opposi tie tegen Salazar. Volgens Portugese regeringswoord voerders dreigde voor dr. Rodrigo de Abreu absoluut geen vervolging. In verband met het door de Sociaal- Economische Raad uitgebrachte advies over lonen, prijzen, haren en subsidies belegt het Christelijk Nationaal Vak verbond op 9 mei een nationale kader- bijeenkomst. In deze bijeenkomst zal secretaris B. Rooivink namens het Ver- bondsbestuur het CNV-standpunt in zake de te voeren loonpolitiek en de te nemen maatregelen op het gebied van de huren, prijzen en subsidies uit eenzetten. Deze nationale kaderbijeenkomst is in de eerste plaats toegankelijk vooj. afgevaardigden van de besturenbonden en de overige kaderleden van plaatse lijke afdelingen en besturenbonden. Voor zover de plaatsruimte dit toelaat, kunnen ieden van de christelijke vak beweging, die geen functie In afde lingsbestuur of besturenbond vervul len, eveneens worden toegelaten. De Christelijke Muziekvereniging ,De Bazuin" te Utrecht verleent mede werking aan de bijeenkomst, die word' gehouden in „Tivoli", Lepelenburg, te Utrecht. De aanvangstijd is bepaald op i 3 uur. Advertentie) BINNENVERINGBED HA2 ET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN (Van onze correspondent) DE Duitse mejuffrouw Irmpsrd Wrobel uit Hagen Is gistermorgen als 500.000ste bezoekster van „Keukenhof" te Lisse ontvangen. ZO kreeg een boeket tulpen en een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde broche in de vorm van een gouden tulp. Irmgard was met haar chef en diens echtgenote op een driedaagse tour door Nederland, waarbij zU Volendam en Marken hebben bezocht, een rondvaart hebben gemaakt In Amsterdam e het Rijksmuseum hebben bezocht, JKcukenhofs 400.000ste bezoeker was op vrijdag 1 met ontvangen. „Prof. Beel heeft met mij de po litieke situatie doorgenomen. Ik heb hem meegedeeld, dat de Partij van de Arbeid onveranderd bereid blijft tot het voeren van onderhandelin gen, die zouden kunnen leiden tot een meedragen der regeringsver antwoordelijkheid door de Partij van de Arbeid, onder erkenning van dé moeilijkheden die alsdan zouden zijn te overwinnen. Ik heb hem voorts meegedeeld, dat waar mijns Inziens dit hem bekend was, terwijl tot dusver niet gebleken is de bereidheid van de KVP tot zodanige formatie, ik de volg orde van deze' bezoeken niet heb begrepen". Prof. Beel heeft aan de verklaring van mr. Burger toegevoegd dat z.i. dergelijke onderhandelingen alleen maar vruchtdragend kunnen zijn in dien vooraf overeenstemming bestaat over enige punten van regeringsbeleid, die van wezenlijke betekenis zijn. Reeds tijdens de informatie van prof. Beel heeft hij deze punten naar voren gebracht ais controversieel. Prof. Beel heeft nochtans gemeend in een schrijven aan de fractievoorzit ters van de vijf grote partijen deze punten te moeten omschrijven. Hij heeft aan de fractieleiders verzocht hun standpunt over deze punten uiter lijk morgenavond aan hem kenbaar ie maken. In politieke kringen in Den Haag meent men, dat prof, Beel. door op nieuw een schriftelijke verklaring van de fractieleiders te vragen over de controversiële ponten van hef toe komstige regeerbeleid. tracht tot een duidelijke afbakening van de grenzen te komen. Bij de formatiepoging van prof. De Quay kwam de Partij, van de Arbeid buiten spel te staan omdat mr. Bur ger nog voor de essentiële punten van het regeerbeleid in de besprekingen aan de orde kwamen, meedeelde dat de PvdA niét zou meewerken aan het formeren van een kabinet dat niet door vaste afspraken met de fracties zou zijn gebonden. Prof. Beel vat zijn taak als altijd zeer serieus op- Hij vermijdt alles wat hem ais partijdig zou kunnen worden verweten. Voortbouwend op het werk van prof. De Quay en op zijn eigen werk als informateur had prof. Beel natuurlijk alleen het oordeel van mr. Burger over de „controversiële pun ten" van het regeringsbeleid kunnen vragen. Hij heeft er echter de voorkeur aan gegeven de posities nog eens ge heel af te tasten om ze daarna te kunnen afbakenen. Nu er dobr prof. Beel een regerings program is opgesteld zal het ook voor de andere fractieleiders mogelijk zijn Zie verder pag. 7, 3e kol.) (Van een onzer verslaggevers) Vier mannen van Rijkswaterstaat, die gistermorgen met een vlet waren uitgevaren en tegen de avond niet op hun basis waren teruggekeerd, zijn gisteravond laat aangetroffen bij de dam in de Brleise Maas. Vier schepen, waaronder de redding boot van Hoek van Holland, hebben de gehele avond naar de vermiste vlet gezocht. Een boot van de rijkspolitie zocht de omgeving af aan de binnen- kant van de dam in de Brielse Maas. De bemanning van dit schip trof der zoekgeraakte mannen aan. Zij hadden intussen de wal bereikt en trachtten te voet" in Brielle te komen. Hun scheepje was op een zandplaat gevaren. Met veel moeite hadden de mannen kans gezien de vlet weer vlot te krijgen, waarna zij in de richting van de dam waren gevaren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1