L Akkoorden in WashingtonJJ7/J f [)J Q Ook inlichtingen voor Nederland Geen herstel van brede basis PANIEK OP DONAUPONT W: Hevige ontploffing in centrale te Utrecht Stralende zon bescheen miljoenen dagjesmensen op. TIP Minister Herter doet beroep op Moskou Auto's in brand: Grote drukte de wegen Bosbrand brak uit tijdens waarschuwing Kans op onweer Keukenhof open tot Pinksteren? PROF. REEL CONCLUDEERT: Burger's antwoord geen oordeel Turbo-as door dak geslingerd Franse spoorwegen haalden gisteren de schade in Kind omgekomen door val in rioolput „Maak van Genève geen propaganda- vertoning" IRAK HIELD DAG LANG ITALIAANS VLIEGTUIG VAST „Met Trouw op mars o. VOOR MOEDERDAG aJipr 959 R ten VRIJDAG 8 MEI 1959 J Directeur: H, DE KU1G ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4289 V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT Moederdag (Van onze parlementaire redacteur) DR0F. BEEL acht de voorwaar den voor een herstel van de brede basis niet aanwezig. Een woordvoerder deelde vanmorgen j mee, dat dit gebleken was uit de toet de fractievoorzitters gevoer-' de besprekingen en de daarop gevolgde correspondentie. Gewonde springt in kanaal SCHADE LOOPT IN DE AIILJOENEN Verwrongen onderdelen «Niet serieus benaderd" (Van een onzer; verslaggevers) ERGENS in Nederland, moet v. een gezbne^é,-Jongeman wo nen, die gistererptïê hele -dag de dev;r niet uit is geweest. Dit is reel het merkwaardigste nieuws van Hemelvaartsdag van dit jaar. Want moet ik u nog vertellen, dat het gisteren overal in stad en land, in bos en hei. en aan het strand bijzonder druk is geweest? Iets anders viel immers niet te venvachten op zo'n dag: (bijna) iedereen vrij èn zon, véél zon, 4 ""***S§iii8tëÈiËïÜ OP AVRO-LAADDAG: Jor.g •olde. kens- living in; ts fctüe istra- achte da; e ge- Dijit- li ghuis J. H. F* ■f. dr. uuen aan- •Ivmo tf per ndia. tnre- Clir i to* s J Tv 1 **erd 9"' - Si- carts ;r>or- lisve ver- md" 'inde on$ enen TU«- Tnep ster« 7?1 l de idtf- veer naar llaa- Sotjk Ned. jarig iien- tn te eme- 194? ikan" jaar em her- eden var it te |ver- Lei- unc- was van van teen? rtger. dder ^oor ouw aar- nor- zal teur ,De on ver- loed jags af- dei ÏÜ5 1 GC W A nden ik te; do te nsink »!CUW Roti iis te f ex.* Voor1 r nndi Dek- jaal' liper, ,eeu- L in, tf cho- >oinv- chrxfc ischc •loste mest t de iwer n gen unde ert?f egen aan 3.34. nid- 2.16. 3.1U. 1.50. ehol nid- 12.- 18.- tuks rote 30 gen 30 S9tt»rd»m: vvute ce wunatraai as - rem. nsvuu i« j PcwtbiM 1112 Postgiro No. 4243 W. KiaelHsndienst abonnementen t8.30-i9.3Q u Zaterdags 1718 uur. Teleloon 113700 VGra'enfr'C*1 HuygctispiVm 1 - Teletoon 183467 (3 limeni Pootbus 1091 Postgiro No, *24867 Kiaehtendienst: 18.30—19.30 Telel. *52369 Dordrecht: Spuiweg 133 - Telef. 4370 Schiedam: Lange Haven 7» - Tele!. S7M6. gaonnementsprijs SI cent per week, r 2,63 per maand f 7.90 pt «wartaal. Lowe nummer* is «exit. Verschijnt dageliiKi (Geldig; tot morgenavond) VRU WARM. Veranderlijke bewolking met plaatselijk reset»- of on weersbui, Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaas of iets lagere. Zwakke tot matige wind, overwegend tussen zuid en oost. Morgen: zon op: 4.58 onder: 20.16 Maan op: 6.11 onder: 21.47 V.S. leren bondgenoten met A-wapens omgaan f a riverten lie) zakdoeken (Van een onzer verslaggevers) Als de weersomstandigheden gunstig blijven, ziet het er naar uit, dat Keu kenhof" te Lisse zijn poorten tot en met de Pinksterdagen geopend houdt. Waar de laatste tulpen op de bollen velden thans vrijwel uitgebloeid zijn. kan men in hel prachtige voorjaarsbos ran „Keukenhof" nog van een rijk ge- scbjkeerde bloemenpracht genieten. I~)E VERENIGDE STATEN heb- ben sedert 1 mei atoomakkoor den gesloten met Engeland, Fran krijk. Nederland, West-Duitsland, Griekenland en Turkije. Deze ak koorden voorzien in de uitleve ring van „atoommateriaal'', de uitwisseling van militaire inlich tingen en opleidingen op het ge bied van dc kernenergie. Amerika zal de betrokken landen gegevens verstrekken over de kern bewapening. Ook krijgen de tanden steun bij het opleiden van hun legers met gelelde projectielen en andere kernwapens. De inlichtingen die de Verenigde Staten o.m. Nederland zullen verstrek ken betreffen niet de aanmaak van itoomuapens, maar het gereedmaken en afvuren van raketwapens met atoom- springkoppen. Het is niet bekend of dit impliceert dat raketwapens en/of atoomspring- koppen naar Nederland. Griekenland en Turkije zullen worden gezonden, zo zij daar niet reeds zijn- De verdragen met Engeland en Frankrijk werden gisteren in Washing ton ondertekend. In de overeenkomst met Engeland wordt een vroeger akkoord voor het gebruik van kernenergie voor de ge meenschappelijke defensie verruimd. Frankrijk krijgt voorts 440 kg ver rijkt nraniutn ten behoeve van de eerste Franse atoomduikboot, die circa 5.000 ton zal meten en in 1961 van stapel zal lopen. Een aantal NAVO-landen is verder Weliswaar waren alle fractievoorzit- •f* bereid hun groep mederegerings- vcrantwoordelijkheid le ,at€n dragen. gebleken is, dat op het punt van j»« regeringsprogram een samenwer- •mg met de PvdA niet te realiseren is. h» dit verband Is het belangrijk, dat Wof. Beel vandaag achtereenvolgens zou ontvangen drs. Korthals, prof. Zijl- tre en nr. Cals. In een eerder stadium van de kabi netscrisis traden drs. Korthals en prof. JJlstra op als vertrouwensmensen van gun groeperingen, resp. de VVD en de A.-R. Voor de KVP trad toen mej. Klompé als woordvoerdster op. Mr. "-«Is schijnt thans haar plaats in te nemen. Uit het feit, dat de formateur nog f«en bezoek van een c.-h, vertegen woordiger verwacht, mag niet worden geconcludeerd, dat de C.-H. niet aan te vormen kabinet zal deelnemen Ook mag men niet stellen, dat de C.-H opnieuw als sluitpost bij de formatie ïal fupgeren. prof. Beel heeft gisteren de antwoor den bestudeerd van de vijf fractielei ders, aan wie hij een oordeel had ge waagd over verschillende controver sie punten van regeerbeleid. Naar wji Wnemen heeft mr. Burger aan prof. ®oel niet geantwoord in de zin, zoais men mocht verwachten. dr. Tilanus positief op het schrijven van prof. Beel hebben gereageèrd en dat zij in hun brieven aan de „infor mateur" ervan blijk hebben gegeven in grote Ujnen met de gedachtengang van prof. Beel te kunnen instemmen. uitgenodigd voor samenwerking met Amerika op het gebied van atoomduik boten. doch functionarissen in Wash ington wilden niet zeggen hoe deze landen op de uitnodiging hebben ge reageerd. Op de vraag of Nederland „vooraan" staat wilden zij geen direct antwoordgeven. Zij konden dit beves tigen noch ontkennen. De Amerikaanse wetgeving verbiedt uitwisseling van inlichtingen over kernwapens met landen die geen kern wapens bezitten, doch dit verhindert het verschaffen van gegevens over een reactor voor duikboten aan die landen niet. (Van ®nze correspondent) Een vrachtauto, die met een hevige explosie In brand vloog, veroorzaakte woensdagmiddag een paniek op de Do- nanpont over het Noordzeekanaal. Drie auto's brandden nit en de be stuurder van de vrachtauto, de Zaan dammer Kerkhof, is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. De heer K. had de vrachtauto *s mor gens in Haarlem gekocht. Naast hem zat een 16-jarige bijrijder met een benzineblik. Met een slangetje werd de carburateur van benzine voorzien. Tot de ponten over het Noordzeeka naal was alles goed gegaan, doch op de pont schoot een steekvlam uit de cabine. K. werd daardoor getroffen en sprong over de railing van de nog stil liggen de pont in het Noordzeekanaal. De achter de vrachtwagen staande personenauto van de .toerist Duru uit £g "Havre raakte eveneëfos m "brand evenals de auto van dé heer Dijks hoorn uit Utrecht Op de pont ontstond een paniek; er stond ook een tankauto met 10.000 liter benzine op. In aller ijl trachtte automobilisten hun wagens achteruit te rijden, waar bij nog een botsing ontstond tussen een personen- en een militaire wagen. Het pontpersoneel kon echter de brand blussen. Advertentie) Kies voor moederdag NYLONS (Van een onzer verslaggevers) EEN hevige ontploffing in een turbo-generator heeft gister avond voor miljoenen schade aangericht in het oude Pegus- gebouw (de Utrechtse elektrici teitscentrale) aan de Elektronweg te Utrecht. De explosie ging gepaard met een felle steekvlam, die tot ver in de om trek te zien was. De brokstukken van de generator werden met verschrikke lijke kracht door de machinehal geslin gerd en richtten grote verwoestingen aan. Het ter plaatse aanwezige perso neel bleef ongedeerd. De openbare ver lichting In de stad viel gedeeltelijk nit. De bemanning van een politiesur- veiilancewagen, die op de Kanaalweg reed, zag omstreeks negen uur plot seling de straatverlichting uitvallen en ontwaarde kort daarna een vuurgloed op het Pegusterrein. Zij waarschuwden onmiddellijk de brandweer. Toen deze met drie motorspuit- wagens ter plaatse kwam, was het personeel reeds met schuimblussers aan het blussen. Het vuur, dat in de geheel metalen machinehal weinig voedsel vond, kon met het ter plaatse aanwezige blusmaterieel binnen twintig minuten worden bedwongen. Toen kon men ook de omvang van de schade in ogenschouw nemen. Het bleek, dat een turbo-as dwars door het dak naar buiten was geslin gerd, waardoor een gat van twee meter doorsnee ontstond. Van de turbo, die ongeveer dertig meter lang was, ble ven slechts wat brokstukken en zon derling verwrongen machineonderdelen over. Onmiddellijk nadat enige orde In de chaos was geschapen, begonnen ver scheidene ingenieurs een onderzoek naar de oorzaak van het gebeuren. Het is vrijwel zeker, dat de explosie ont stond door een storing in het elektrische of mechanische gedeelte, waarin wrij ving zou zijn ontstaan. De turbo was vele honderdduizen den guldens waard. (Advertentie) Verras moeder met de Rotary Combine die elektrisch mengt, roert, klopt èn maalt! Met 2 stel kloppers en koffiemaal beker: dus 2 moderne apparaten voor haar keuken - samen slechts 59.» (zonder maalbeker 49.-) Rotary Cadet koffiemolen super snel en solide, In geel/zwart 23.50 in wit 2L- Rotary Poucet koffiemolen - in wit 19.75 M'j schjjnt zich in zijn brief nl. ie 'bben onthouden van een oordeel "7er de door prof. Beel genoemde ''anten, omdat naar z(jn mening uit ~*t schrijven van prof. Beel niet zou •en dat er sprake is van een se- _«uze poging om met de Partij van Arbeid tot" overeenstemming te ko sten. 'n zijn brief aan de fractieleiders had prof. Beel zijn mening gegeven orer de omstreden punten welke o.a. betrekking hebben op het loon- en huurbeleid, de consumentensubsi- flies, Nieuw-Guinea en de uitzen ding van dienstplichtigen. Aangenomen mag worden dal prof. - »ömme, prof. Oud, dr. Bruins Slot en bewind is. De Franse spoorwegen hebben giste ren vele extra-treinen laten lopen om de „schade" in te halen die door de machinisten.staking van woensdag was ontstaan. Vele gezinnen, die woensdag uit de steden hadden willen vertrekken voor een vakantie lot en met zondag reisden nu gisteren naar het platteland. De spoorwegdirectie verklaarde, dat het lange-afstandsverkeer woensdag voor GO procent door werkwilligen ge handhaafd kon worden. De grootste ontwrichting was in het treinverkeer op de Parijse voorstadslijnen ontstaan. Bewoners van die steden zijn mei behulp van iegervrachtwagens en auto bussen naar hun werk gebracht. De actie van woensdag (voor betere arbeidsvoorwaarden) was de eerste grote staking sinds de Gaulle aan het Tijdens het spelen is het driejarig zoontje Bennie van de familie Van Vliet uit de Vicarielaan te IJsselstein in een tiooiput gevallen er> om het le ven gekomen. Aanvankelijk dacht men, dat het kind verdronken was, maar een me disch onderzoek wees uit, dat een ge broken nek de doodsoorzaak was. De put was slechts met een geïmpro viseerd deksel afgesloten. Pa na enkele uren zoeken werd het kind gevonden door een oom, die zich later onder me dische behandeling moest stellen, om dat hij een shock had opgelopen. President Charles de Ganlle heeft gisteren in een toespraak te Bourges verklaard dat het einde van het gewa pend conflict in Algerije in zicht is. In zijn verrassende verklaring zei de Gaulle: „Zonder een datum te willen noemen» zonder voorbarig te zijn en zonder beloften te doen, verklaar i'; dat de dag in zicht is dat er vrede zal zijn in Algerije". WAT ik u van de dag van gisteren kan vertellen, is precies datgene wat n verwacht en wat u waarschijn lijk zelf ook gezien hebt: In het Gooi en op de Veluwe kon ik, «set een variatie op het ©side spreekwoord, vanwege de bezoekers bjjna het bos niet meer zien. Slechts zy die de weg wisten konden nog wel een stil plekje vinden, want de mees te fietsers en automobilisten bleven als gewoonlijk op de hoofdwegen. In de bollenstreek was er eenvou dig geen doorkomen aan. Daar ben ik dus weer gauw weggegaan. Naar het strand. In Zandvoort en Bloemendaal zag ik vele bezoekers, de meesten luchtig gekleed. Ze waren nog wat witjes: teken dat het nog vroeg in het seizoen is. Slechts één juffrouw had een fraai gebronsde huid. Kennelijk de eigenaresse van een hoogtezon. Ba ders waren er nog maar enkelen. De meesten beperkten zich tot badminton of tot eenvoudig liggen. Ik moest bijna in de rij' staan om DE Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken. Christian Herter, heeft zich vandaag via radio cn televi sie tot het Amerikaanse volk gericht en een beroep gedaan op de Sowjet- Unie om de ministersconferentie die maandag te Genève zal aanvangen niet als een propagandavertoning. doch als onderhandelingen op zakelijke basis te doen verlopen. in zijn toespraak zei minister Herter voorts dat het Westen de rechten en verplichtingen van de geallieerden in Berlijn niet zal verzaken en dat het Westen te Genève In eerlijkheid en goed vertrouwen zal streven naar hel naderbrengen van een billijke vrede, zelfs ai zou het maar een kleine stap in die richting zijn. Herter wees er op dat Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten volkomen eensgezind achter de voorstellen staan die het Westen heeft voorbereid en dat er geen concessies zijn te ver wachten van het Westen om van de Sowjet-Unie gedaan té krijgen dat het zijn eisen ten aanzien van Berlijn zal matigen. Wat de besprekingen te Genève be treft, meende Herter dat de kwestie- Berlijn eigenlijk in belangrijkheid nog wordt overschaduwd door hét pro- bieem-Duitsland, temeer omdat de kwestie-Beriijn niet tot een oplossing kan worden gebracht zonder ook hel probleem-Duitsland op te lossen. Her ter hoopte dat de Russen dit zouden inzien. „Het probleem-Berlijn houdt slechts dan op te bestaan, als die stad wederom een integraal deel uitmaakt van een verenigd Duitsland". „De kern van onze politiek", aldus Herter. „kan duidelijk en eenvoudig worden samengevat als volgt: een in vrijheid herenigd Duitsland) een vei ligheidstelsel gekoppeld aan toezicht- maatregelen en in de tussentijd een vrij en veilig Berlijn". Herter herhaalde voorts het stand punt van president Eisenhower dat de ministersconferentie te Genève enige vrucht zal moeten dragen wil een een eventueel daaropvolgende conferentie op het hoogste niveau enige zin hebben. het Amsterdamse Bos binnen te kunnen komen. Gelukkig is er bin nen veel ruimte, zodat het er voL maar niet èrg vol leek. Hier zag ik voor het eerst op deze stralende He melvaartsdag een heer met een jas aan In Amsterdam ten slotte, op weg naar het redactiebureau kwam ik een kennis tegen. Met hem heb ik een kwartier staan praten. Op de rijweg van de Prinsengracht. Pas na volle vijftien minuten joeg een auto ons op zij. Een buitenlandse auto. Hieruit kan men concluderen dat Amsterdam gisteren uitgestorven was. De Amsterdammers waren de stad uit. Buitenlanders waren er wel, maar die zaten op de terrasjes, die, zoals ik constateerde, overvol waren. Gisteravond kreeg ik nog enkele telefoontjes uit allerlei windstreken. Hier is wal ik hoorde: ..Keukenhof alleen al trok giste ren 47.500 bezoekers. Ze kwamen, be halve op de fiets, stiet tienduizenden auto's en driehonderd bussen. Noordwijk: „Het was hier vandaag (Van een onze verslaggevers) DE AYRO-landdag, die gisteren in Berg en Bos gehouden werd en door tienduizenden werd bijgewoond ('s avonds schatte men hun aantal op 36.000) begon slecht. Om ongeveer één uur, toen burgemeester mr. A. L. des Tombe van Apeldoorn in zijn openingswoord ook waarschuwde te gen onvoorzichtigheid met vuur, brak in het omrasterde gedeelte van Berg en Bos een bosbrand uit, vermoede lijk door achteloosheid. Gelukkig was de brandweer paraat: er stonden op het terrein tankwagens met water. Met behulp hiervan wist men het vuur vrij spoedig te blussen. Toch ging nog 500 m2 jonge aan plant verloren. De enorme drukte tijdens deze land dag heeft de Apeldoornse politie veel hoofdbrekens gekost, maar men is er in geslaagd het verkeer goed te doen verlopen. Wel werden vijftien ver keersongevallen gemeld, doch er wa ren slechts lichtgewonden. een gekkenhuis. Het verkeer was hier af en toe volkomen ontwricht". Andere badplaatsen: idem. Hoek van Holland kreeg 60.000 bezoekers te verwerken. Aantal auto's daar: 12.000. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft nog nooit zo'n drukke Hemel vaartsdag gehad. Niet minder dan 22.000 mensen passeerden de loketten (vorig jaar 15.000). Van Artis in Am sterdam is nog geen cijfer bekend, maar ook daar was het uitzonderlijk druk. Apeldoorn ontving tienduizenden, die in Berg en Bos de AVRO-land- dag bezochten. Veere kreeg plotseling uitzonder lijk veel gasten. Dit hield verband met de Deltawerken. Ook Vrouwenpolder, waar men werkt aan een afsluitdam, had het erg druk. Ook op de andere Zeeuwse eilanden was het zeer druk. Trouwens, waar niet? Iedereen was immers op de been. Het was met recht een dag die ons lang zal heugen. Irak heeft vanmorgen om tien uur Nederlandse tijd een Italiaans vliegtuig vrijgegeven dat 27 uur op het vlieg veld van Bagdad was vastgehouden, nadat het tot landen was gedwongen, aangezien de gezagvoerder geen toe stemming had om over Irak te vliegen. Het toestel, dat zeventien passa giers en een bemanning van acht koppen aan boord had was van Te heran op weg naar Beiroet, toen het van de controletoren op het vlieg veld van Bagdad bevel kreeg aldaar te landen .Verdere landingsplaatsen op de route zijn Athene. Rome en Londen. Gezagvoerder Galti zei dat hij op het vliegveld van Teheran een circulaire had gelezen, waarin werd meegedeeld dat het vliegveld van Bagdad van I 's morgens zes tot 's avonds zes uur was geopend. Hij zei dat hij de indruk had gekregen dat hfet was toegestaan om binnen die tijd over Irak te vlie gen. Het is echter zo, dat de buitenland se luchtvaartmaatschappijen de laatste twee maanden steeds opnieuw toestem ming moesten vragen, wanneer zij een van hun vliegtuigen over Irak wilden laten vliegen. De lijnvliegtuigen van de Alitalia, die van Teheran naar Bei roet vliegen, maken gewoonlijk een omweg om Irak heen. j EMEL'V AARTS DAG «en prachtig weer, |—j dat betekent voor de badplaatsen een overstelpende drukte. Be foto laat alen boe druk het wel was in Scheventngen. HET hogedrukgebied, onder Invloed waarvan het weer in ons land wanner en zonniger werd, heeft zich naar Oost- Europa verplaatst en is in betekenis afge nomen. Een nieuw hogedrukgebied vormde zich vannacht boven Scandinavië. In ver band daarmee blijft de luchtaanvoer in onze streken overwegend zuidoost tot zuid, zodat In het temperatuurverloop nog niet veel verandering komt. Storingen uit Frankrijk kunnen eebter plaatselijk regen of onweer veroorzaken. Een oceaandepressic, die ten zuiden van IJsland is gelegen verplaatst zich verder naar bet oosten en bracht op de Britse eilanden al enige regen. Een randstoring naderde van morgen de Golf van Biscaye. Door al deze ontwikkelingen komt ons land geleidelijk weer meer onder invloed van storingen. Onze TROUWMARSEN zijn: uitstekende training voor Vierdaagse; gezellige, sportieve wandel festijnen voor jong en oud; ware familiefeesten te voet; traditionele tochten over 12, 15, 20 en 30 km; Op 30 mei in Amsterdam en 13 juni in Den Haag. Wacht niet langer, maar meldt u thans aan. Vraag om toezending van one wandefboekje „MET TROUW OP MARS", wandelsecretariaat Dagblad Trouw, NJZ. Voorburg wal 225. Amsterdam-C. Trou«mars: 30 mei. Amsterdam. Inschrijvingen; dagelijks op ons hoofdkantoor, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225. Amsterdam. Afstanden: 12. 15. 20 en 30 km. Parcours: Grotendeels Oostelijk Amsterdam, inschrijfkosten: tot en met 15 jaar f 0.75; voor deelnemers van 16 jaar en ouder 1, ■Startplaats; Adama van Schelte- ma plein (tussen 2 en 3 uur). Vraag om toezending van M wandel boekje Mars". „Met Trouw ons f.'ïj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1