Genève VIER PARTIJEN HEBBEN KANDIDAAT-MINISTERS Nieuwe zetelverdeling: Koopt op tijd uw zekerheid geen bezwaren Prof. De Quay formateur? Floris Canté geridderd Prijsstijging bij algemene loonronde onvermijdelijk Geleide politiek heeft zichzelf overleefd Vc Scheepsramp op Nijl: 200 doden?; wam Prins hanteert bijl Ir. Philips sprak met Soekamo CNV-KADER BESPREEKT SER-ADVIES DONALD QUARLES OVERLEDEN Kongo maart 1960 onafhankelijk? La Cave internationale" 1 r. r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK SATERDAG 9 MEI 1959 J Directeur: M. Pb' KUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No.4299 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT —HUIZE ..DE HOEK». Villa „BEUKENHOF" Gistermiddag begon de laatste fase van het onderzoek, dat prof. Beel ..instelt om de huidige crisis zo snel mogelijk op te lossen. Prof. Beel ontving achtereenvolgens drs Korthals (WD), prof. Zijlstra (AR) en mr. Cals (KVP). De eerste twee traden tijdens de formatie- poging van prof. De Quay op als vertrouwensmannen van hun groe peringen. WM (Van een onzer verslaggevers) HET gemiddelde Nederlandse loonpeil is sinds 1953 met ca. 45 gestegen. Zou de geleide loonpolitiek een stringente toe passing hebben gevonden, dan zou de stijging slechts ca. 32 zijn geweest. Hieruit blijkt, dat de vryere loonvorming zich baan brak, niet dank zij, maar ondanks de geleide loonpolitiek. In het kader van een vrijere loonpolitiek krijgt een wettelijk voorgeschreven minimumloon grote betekenis. Vanzelfsprekend moet dan het minimumloon op een behoorlijk peil blijven. Tegen een achterblijven van sommige groepèn en personen zoals in sterke mate thans het geval is. zal dan op veel betere wijze ge waakt kunnen worden. In een samenleving, waarin sprake is van toenemende welvaart, is bij zondere zorg voor het zwakke eis van hét chr. sociale beginsel. Onhoudbaar Zie verder pag. 7, 4e kol.) RESTAURANT Het intieme eetkeldertje JACO COMBI ZIT-LIGSTOEL DE WOESTE HOEVE HOLTEN (O.) - Tel 05483-353 Hotel ,,'t Losse Hoes" jfel :,V Pi witte ae mtnatniai xo ïeiet. 113700 tt> l.j Postbus 1112 - Postgiro No. 424319. (vlachtendienst abonnementen. 18 30-19 30 tn iatodMRj 17—18 uur. Telefoon Ü570Ü Hu.vgensplfcin 1 - Telefoon 183467 i3 tijneni PV-tbus 109; Po^tffiro No 474867 Kiachtendienst. 18.3019 30. Teicf. 392369 Spuiweg 332 Telei. 4370 Lange Haven 73 - Tele!. 67C3S ibonnamentsprtjs SI cent per weak, 1 2.65 per maand 1 7.90 pe civartaal. Lnxse nunnme** 3® cent. Verschijnt dageniK' Botteraam: ,-Gr*venH»e*; „„«(reent: jchiedam KANS OP EEN BUI (Geldig tot morgenavond) KANS OP ONWEER Warm weer met plaatselijk enkele regen- of onweer»- buien. Overwegend matige wind tussen zuid en oost.. Morgen: zon op: 4.56 onder: 20.18 maan op: 6.51 onder: 22.39 volgende week begint te Genève de conlerentie van de ministers! van Buitenlandse Zaken van de Ver enigde Staten. Engeland, West-Duits- iaod en Sovjet-Rusland. Deze confe rentie dient ter voorbereidinr. van de topconferentie van de regeringsleiders dier landen. Om deze topconferentie is Steeds door Rusland gevraagd. En Rusland heelt aan die vraa kracht bijgezet door een dreigement. Het dreigement nl. om eigenmachtig de status van Berlijn, die op een over eenkomst berust, te veranderen. Hier komen dus geen «artijen bij el kaar, die genoeg hebben van de koude oorlogen nu vrede willen sluiten. Genève betekent niet een mogelijk tinde van du koude oorlog. Het is een stap in dc e oorlog. En die kuude oorlog is v zenuwen-oorlog. Het is dus zaak de hoofden koel en de zenu wen in bedwang^ te houden. WANNEER wij ons afvragen wac wij van Genève kunnen verwach ten, wat wij van Genève mogen ho pen en waarvoor wij met het oog op Genève kunnen bidden, dan moeten ona om te beginnen de feitelijk-histo- rische situatie, de zakelijke merites van bet geval-Genève duidelijk voor ogen staan. Het eerste dat wij daarvan moeten inzien is dat het doei van Rusland is de verzwakking van het Westen en dat is dan in de eerste plaats de verzwak king van de vesting West-Europa. Rus land is er op uit de Westelijke mo gendheden in Europa terug te drin gen. En dan begint dat uiteraard met een aanval op hun meest-vooruitge schoven post: West-Berlijn. Wat wij van Genève mogen ver wachten is dat de westelijke mogend heden deze situatie ook zo zien. Men jnag aannemen dat Amerika. Frank rijk en Duitsland dat doen, terwijl wij weten wij schreven daarover al eerder dat Engeland in dezen wan kelmoedigheid vertoont. En als wij in deze aangelegenheid willen bidden, dan moet ons gebed dit inhouden, dat God de westelijke mo gendheden de kracht en de eensgc- jiadheid geeft om deze aanval af te liaan. H ET tweede dat wij moeter inzien 'in verband mei de feitelijke situa- Öe is dat het hier niet gaat om een Éatste poging om de wereldvrede te Bewaren. Het gaat hier niet om een |aale strategie, die als zij mislukt de wereldoorlog doet ontbranden, maar Bet gaat om een tactische manoeuvre hi de koude oorlog. Maar al te velen zien de mislukking van deze conferen tie tegen de achtergrond van de mo gelijkheid van de verschrikking van de atoomoorlog. Het is goed er in dit verband aan te herinneren dat West-Europa de laatste jaren zijn vrijheid te danken heeft aan bet doen mislukken van de Russische opzet bij dergelijke confe renties. Het is eigenlijk een wonder dat West-Europa nog altijd als een vrije «ssting van de westerse wereld bestaat sla men let op de enorme overmacht van de communisten op het Europees- Aziatlscb continent. Dat wij die vrij heid nog hebben, danken wij hieraan tot wij tegenover de Russische drei- ÖDg, de „weg der middelen" hebben bewandeld. Die weg der middelen was het bieden van een zo sterk mogelij ke tegenstand tegen die dreiging, te genstand in psychologische, in econo mische en tn militaire zin. Wij mogen eerwachten dat de westerse mogend heden die weg der middelen zullen blijven bewandelen en wij bidden God bet Hij die weg der middelen zegenen wil. Wij moeten ons er voor hoeden dat "ij zelf die weg der middelen onbe- ïaanbaar maken door mei d angst "ktf dè atoomoorlog te werken. Want darmee breken wij het moreel van het Westen en brengen wij de Russen overwinning in de zenuwenoorlog. Qm Berlijn breekt de atoom-wereld- Wlog niet uit. Want Berlijn is niet een öategisch maar een tactisch doel vau tellussen. Dat kunnen de Russen niet wt inzet van een atoomoorlo.- maken. 5n daarom is het zo verkeerd om het oderdaad huiveringwekkende pro- hteem van de atoomoorlog te koppe- •5® het vraagstuk-Berlijn. i Advertentie) dicht Bi.l (le opening van het nieuwe bedrtjfs- eomplex van Fijnhout aan de Hem weg In Amsterdam, hanteerde z. K. H. prins Uernhard gisteren een -oor de houthandel symbolisch stuk gereedschap: een bijl. De Prins hakte de touwen door, die een doek op zijn plaats hielden voor een geheel van hooi vervaardigd gedenkteken, dat naast de ingang van bet complex is opgericht Advertentie) Boulevard 11 - Tal. K S305N-2878— Vetp Kozen daalsclaati 32 - VELP Tel. K 8302—3361. sji Spec, ingericht voor verlofganger» en families. 3|c Vraagt propectus. oplossing kabinetscrisis van x Zon op Zon onder P' (Vaa onze parlementaire redacteur) ROF. REEL is dicht by de oplossing van de kabinetscrisis, nadat uit de gesprekken met de fractieleiders en de daarop gevolgde correspondentie was gebleken, dat met de Partij van de Arbeid nog steeds niet te praten vieL De „informa teur'" heeft de Hemelvaartsdag blijkbaar besteed om telefonisch contacten te leggen en afspraken te maken. Voor de KVP was toen mei. Kiompé woordvoerster. In haar plaats verscheen nu mr. Cats bü de „informateur". De laatste beeft ook bij vroegere formaties een rol gespeeld en wel meestal In de eindfase. Ir. F, Philips, vice-voorzitter van de raad van bestuur van de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, heeft in Kopenha gen gesproken met president Soekamo van Indonesië. De persdienst van de N.V. Philips deelde over dit gesprek mede, dat het bier een. zuiver zakelijke aangelegen heid betrof, waarover geen mededelin gen konden worden verstrekt. Aangenomen mag worden, dat prof. Beel met zijn bezoekers van gisteren de zetelverdeling en de personenkeuze heeft besproken. Dat nog geen CH- figuur werd ontvangen, was begrijpe lijk, omdat "de formateur eerst zeker heid wilde hebben of <?e kandidaten van de andere partijen met zijn voor stellen akkoord konden gaan. Aange nomen mag worden, dat er geen be zwaren bestaan tegen de voorgestelde zetelverdeling. WD-kandidaten zouden in de nieuwe constructie de portefeuilles Binnenlandse Zaken, .Verkeer en Wa» terstaat en Defensie te" beheren krijgen". Deze drie portefeuilles zijn ook in de eerste fase van de formatie De Quay aan de VVD-kandidaten aangeboden. De AR-kandidaten krijgen Finan ciën en Volkshuisvesting en die van de CH Economische Zaken en Justitie. Voor de KVP-kandidaten zijn Sociale Zaken, Landbouw, Onderwijs, Maat schappelijk Werk en Buitenlandse Za ken. Het premierschap zou eveneens voor een KVP-kandidaat zijn. Aange nomen wordt, dat opnieuw een beroep zal worden gedaan op prof. dr. J. E. de Quay. Deze zal dan vermoedelijk het werk van prof. Beel als formateur moeten afmaken en dus de besprekingen met de kandidaat-ministers moeten voeren. Naar wij vernemen zou dit geen moei lijkheden meer met zich kunnen bren gen, omdat de verschillende groeperin gen zich reeds van de medewerking van de kandidaten voor de diverse mi nistersportefeuilles hebben verzekerd. Het aldus gevormde kabinet De Quay zal een extra-parlementair karakter hebben, dus zonder enige binding aan de fracties. \V 7;., -■ V'- IUAAR afgezien van deze feitelijke overwegingen i? het zaak dit hele ^«agstuk te zien vanuit normatieve herwegingen. Als wij naar de feitelijkheden zien, ontdekken wij dat de feitelijke n°f:e!ijkheden op hel gebied van de Wrlogsverrichtingen verschrikkelijk ®J8. We leven wat dit betreft, om een %8 versleten term te gebruiken, in apocalyptische tijd. Maar het is "aarbij goed te bedenken dat de nor- ï60 van het samenleven der volken Wjk gebleven zijn "ier tol ij ft onver teerd Gods wet gelden. En die wet gerechtigheid in de volkerensa- ing. Die wet eist de vrijheid die mensen en samenlevingen van "eosen, als dragers van Gods beeld ««ntiee' is. pit de Russen willen is die gerech toor De New Yorkse correspondent van Trouw, de heer Floris Canté, heeft de versierselen ontvangen die behoren bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nasau. De versierselen werden hem uitgereikt door dr. J. H. van Roij- ert, de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten. Van links naar rechts: dr. Van Roijen, de heer Canté en mevrouw Canté, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHii»iiMiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiii tigheid en die vrijheid aantasten. Zij willen de volken op de wijze waarop dat o.m. het Hongaarse volk over kwam. in de weg der mees» brute on gerechtigheid die vrijheid ontnemen. Zij willen de westelijke mogendheden op de knieën dwingen om de vrijheid te erlangen om West-Eerlijn te roven en aan de Russische machtssfeer toe te voegen Als de westelijke mogendheden daarin bewilligen, verlaten zij de nor men, de geboden Gods, waarvoor zij in het krijt traden. Dan laten zij zich beheersen door angst en door overwe gingen van opportuniteit. Dan laten zij TXBZE opmerkingen maakte de heer B. Rooi vink, secretaris van het CNV, tijdens de zaterdagmiddag in Tivoli gehouden nationale kaderbijeenkomst van de chr. vakbeweging, gewijd aan het id vies van de Sociaal Economische Raad. In zjjn rede heeft de heer Roolvlnk er allereerst op gewezen «lat het weinig eorrect en zeer overdreven is. wanneer in sommige dagbladen de indruk wordt gewekt, dat In de S.E.R. ernstig ver schil van mening is over het in 1939 en 1960 te voeren sociaal economisch be leid. De -S.E.R. is nl. eenstemmig van oordeel, dat een verruiming van de be stedingen mogelijk en verantwoord is. Over de omvang van deze verruiming en de wjjze waarop deze tot stand ge bracht kan worden, lopen de meningen enigszins uiteen. Eenstemmigheid heerst tn de S.E.R. over de volgende punten: verhoging van de toe- en bijslagen op de invaliditeits- en ongevallenrente extra overheidsinvesteringen van 50 zijn minst vier in het oog lopende be- daarom na een verantwoorde weg der middelen te bewandelen. Als wij ergens om moeten bidden dan is het dit dat Genève iets van Gods gerechtigheid zal laten zien. Dat er niet nog meer mensen en volken, door onze nalatigheid en zwakheid aan de macht van het satanische commu nisme worden overgegeven Het gaat in Genève niet om de we reldvrede. liet gaat er niet om een ge meenschappelijke verantwoordelijk heid van de Russen en het Westen. Het gaat in Genève om een slag in de koude oorlog. En wij bidden dat het Westen die slag wint. (Advertentie') Keep •indelijt <an GERREX VIOEÜ A fc«i> gtnetg ter. dal gtbeaai miljoen in de ontwikkelingsgebieden; een huurbjjslag in 1960 ter volledige 'compensatie van de huurverhoging in dat jaar; een onderzoek naar de moge lijkheid en wenselijkheid van een wette lijk minimumloon; enige mogelijkheid tot verbetering van de positie van de loontrekkenden. T.a.v. de omvang van de bestedings verruiming en de wijze waarop deze tot stand gebracht zijn, staan in hoofdzaak twee wegen open: a. een algemene loonronde in het kader van het huidige systeem van loonpolitiek; b. een vrijere loonpolitiek met de voorwaarde dat loonsverhogingen niet in de prijzen zullen worden doorberekend. Aan een algemene loonronde als In strument van welvaartsverdeling kleeft het grote bezwaar van het risico van prijsverhogingen, waardoor het netto resultaat gering wordt, de geldontwaar ding voortgaat en de laagst betaalde groepen het minst in de vooruitgang delen. Het risico van prijsverhogingen is op dit moment des te groter, nu ge durende een betrekkelijk lange periode het beleid was gericht op prijsstabiliteit en de strjjd voor een stabiel prijspeil met redelijk succes is gevoerd. Voor een doorberekening van stijgende loonkosten in de prijzen is het klimaat*thans uiterst gunstig. Voor een duurzame verbetering van de positie van de loon- en salaris- trekkenden is evenwel een stabiel prijs peil van grote betekenis. Met grote overtuiging pleit het C.X.V. sinds enkele jaren voor een loslating van het huidige systeem van loonvorming. Dit systeem is op principiële en prakti sche gronden onhoudbaar geworden. Er kleven zoveel bezwaren aan, dat een langer voortgaan op deze weg onverant woord is. Geconstateerd moet worden dat vooral de zwakke groepen in onze maatschappij onvoldoende garantie heb ben dat hun Inkomen op een redelijk peil komt. De klachten over schrikba rend lage lonen nemen toe. Dit behoeft geen verwondering ie wekken. De enige garantie voor de zwakke groepen is de .ioonrichtljjn die sterk is achtergebleven. Aan een voortzetting van de geleide loonpolitiek en het doorvoeren van een algemene loonronde in 1959 kleven op Donald Quaries, de Amerikaanse onder-minister van Defensie, is gis teren op 64-.ïarige leeftijd in Wash ington overleden. Quaries was ut 1957 Reuben Ro bertson opgevolgd als onderminister van Defensie. Van 1955 tot 1957 was hij minister van de Luchtmacht en daarvoor staatssecretaris van Defensie belast met wetenschappelijk onder zoek. Op iiet Pentagon werd er aan her innerd. dat Quaries jarenlang in een geweldig tempo heeft gewerkt. Eer der dit jaar was hij voor het eerst in vijf jaar voor twee weken met vakan tie naar Bermuda geweest. De minister van Defensie, McEIroy, heeft verklaard dat hij door het plot selinge overlijden van Quaries z(in plan om in de komende herfst af te treden zal moeten herzien. Voorts heeft de minister zjjn ver trek naar Genève waar hij als mili tair adviseur van Herter aan de minis tersconferentie zal deelnemen, enige dagen moeten uitstellen. - 1. de bedrijfsgemeenschap van wérW- gevers en werknemers wordt voor een belangrijk deel buiten spel ge zet. aan het overleg kan onvol doende inhoud worden gegeven en er bljjft te weinig ruimte over voor het beleven van eigen ver antwoordelijkheid; 2. een prijsstijging Is vrijwel onver mijdelijk; 3. de positie van de bedrijfstakken, sectoren of ondernemingen kan onvoldoende In de lootthoogte tot uitdrukking worden gebracht; 4. werkgevers en werknemers heb ben te weinig belang bij de zo noodzakelijke produktiviteitsver- hoging. vy Drie leiders van de Abako, een nationalistische organisatie van de Bakongostammen in Kongo, hebben zich vrijdagavond in een communiqué uitgesproken voor de vorming van een onafhankelijke Kongofederatie tegen maart van het volgend jaar. Drie leidende figuren verblijven te Brussel sedert hun vrijlating uit een gevangenis in Leopoldstad, drie maan den geleden. In het communiqué, dat was gericht aan de Belgische minister voor de Kongo, Van Hemelrijck, die het docu ment aan de pers verstrekte, wordt onder meer gezegd, dat de Belgische regeringsverklaring van 13 januari, waarin Belgisch Kongo op een niet nader genoemde datum onafhankelijk heid werd toegezegd, een „onvolledige belofte" betekende. Het tot stand ko men van de eenheid van Kongo zou OP de Nijl is gisteren een passagiers» schip met 350 opvarenden gezonken. Waarschijnlijk zijn bij deze ramp 200 personen om het leven gekomen.." Op de foto zien we passagiers van 4* „Dandarah" die trachten zwemmend de oever te bereiken Een Egyptische rivierboot wet SM personen aan boord is vrijdag bö Qalynb, 15 kilometer ten noorden na Cairo, op de N01 gezonken. Men vreest dat 209 personen om bet leven afin gekomen. Vanmorgen zocht men nog steeds naar vermisten. De rivierboot maakte een plezier tocht naar Barrage, een vakantieplaats tn de Njjldelta. De passagiers waren ambtenaren met hun vrouwen en kin deren die een uitstapje maakten op de vrijdag, die een vrije dag is in Egypte. President Nasser was een der eersten die op dekplaats van de ramp arriveer den en hij nam onmiddellijk de leiding van het reddingswerk over. De minister van Landbouw, Marei, heeft verklaard dat dit „een menselij ke en economische ramp is omdat zich onder de slachtoffers onze bestfrhmd"» bouwkundige ingenieurs bevinden''. Het schip, de Dandarah, was ge bouwd voor slechts tachtig personen. De minister van Openbare Weriken, Saharabssi heeft meegedeeld dat de eigenaars van de boot verantwoorde^ lijk zullen worden gesteld voor die ramp. kunnen worden vergemakkelijkt dóór de vorming van provinciale regerin gen, met ingang van januari 1960, ën van een regering voor Kongo in maart daaropvolgend, aldus het communiqué^ dat op een hoffelijke toon is gesteld- Per 1 juni aanstaande geldt in Zwit serland een maximum snelheid vari 60 kilometer voor het verkeer bin nen de bebouwde kom. De maatre gel maakt deel uit van een nieuwe verkeerswet die op 1 januari 1960 zal worden ingevoerd. De maximum snelheid werd nu reeds ingevoerd, om verkeersongelukken in het *a- kantieseizoen tegen te gaan. f Advertentie) Herengracht 561 A'DMl Tel. 34371 Een van onze 20 modellen n:M inklapbare voelruat JACO, Groningen, lel, K5900-29074 Catalogus op aanvraag verkrijgbaar. MECHELEN (Z.-L.) HOTEL BRL'LL". Telefoon O 4435—263. landelijk en rustig gelegen in het i momste gedeelte van Zuid-UmbïWg. j Centr. verwarming en modern comfort. 1 Pensionprljs t 9.per dag. VRAAGT PROSPECTUS. VfRCHR STALEN KfNOESSTOEtEN COMB BOXEN. BOXMATRftSJES. BABYTRAPElts s'HEEREtlBERG-TEL. 083.46-444 "LIS VOOR SPÉCIALITÉS BEEKBERGEN- TEL. 0 67 66389. IAnno 3771). IN OUDE GLORIE HERREZEN. Restaurant aan de hoofdweg Apeldoorn—— Arnhem. Specifiek wild restaurant te midden TJUi 0* Veluwse jachtterreinen. Het excl. rest. op de Holterb«rg Onze spec.: Kip van *t apit (boven open vuur), a.d. vleugel: Lex Moaer. Entert. Zeer verz. weekendverblijf. JJZ7— Jj^JCL mf:r ■:4|j |p|ti| fxumx) s groningen dealerslijst op aanvraag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1