Niet vergeten en weten BOERENZOON STEEKT OOM DOOD O.-Duitsland GREETJE ZAG MOEDER NA 3 JAAR WEER ZONNIG Twee zendingen diamanten bij PTT vermist aan aparte tafel Chroestsjew: Ju ieder geval een topconferentie' LUNS: Westen moet voet bij stuk houden BuUdozer-bestuurder kocht de eerste zomerzegels Beel zoekt nog st een K VP-er Koopt op tijd uw zekerheid Arubaanse kwam over voor TV-programma Moskou: Tsjechen en Polen naar Genève Russisch echtpaar jaar getrouwd Schoolklas zwom: jongen verdronk NIEUWE BRAM) IN DRENTE m Voor Sociale Zaken Vliegtuigje valt: piloot gedood r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 12 MEI 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4292 V. y Geen verzwakking Nieuwe problemen (Van een onzer verslaggevers) HET zeer droge en warme weer heeft de Nederlandse bossen en heiden bijzonder brandbaar gemaakt. Na de branden van het afgelopen weekeinde heeft ook gisteren het vuur weer veel schade aangericht. De ernstigste brand woedde in de omgeving van Beekbergen op de Veluwe, in de omgeving van het bungalowpark De Kloek. Op een gegeven moment stak het vuur zelfs de weg Apeldoom-Arnhem over, waardoor gedurende twintig minuten het verkeer in beide richtingen geheel gestremd was. Veenbrand Botterdam: witw ae wnaitra,! ao xeier, ll3VUU FOétbue 1112 - Postgiro No. 424518 KlacJjtendlenst abonnementen: 18.30-lB.3o uu Zaterdag. 17—IS uur. Telefoon 115700 •.-Gracenbare: l' Telefoon 183467 (3 lijnen) Poetbu* 1091 Postgiro No 424867 KlnchtendJenst18^0-19^0. Telef.' 302569 perdreent: Spuiweg 132 - Telef. 4370. 5cMed.ni: Lange Haven 73 Telef. 07486. AboanementsprUa SI cent per week, 12,65 per maand. 7.B0 pe. .wartaal. Lowe nummer. Jfs ent. Verscbijnt dagen)*: 7^0tUtA (Geldig tot morgenavond) ZONNIG EN DROOG Zonnig en droog weer met een overwegend matige wind tussen oost en noodoost. Iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 4.51 Maan op: 9.25 onder: 29.22 onder: 0.07 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN ons blad van 5 mei heeft Flex verteld van zijn wedervaren met een eerste klas van een HBS op het stuk van de kennis der geschiedenis van de jaren '40-'45. Het is een triest relaas. Die ken nis is nl. nagenoeg nihil. Alleen kin deren die boeken van Anne de Vries en Norel over het verzet gelezen had den, wisten er iets van. Voor de over grote meerderheid is de jongste his torie'van Nederland een verzameling witte vlekken. Flex maakte de opmerking: Hoe veel leren we de kinderen over de Gravenhuizen? Hij wil zeggen: Het was beter dat we de kinderen wat meer leerden van de jongste historie, toen we als volk een strijd op leven en dood voerden met een goddeloze tegenstander dan allerlei voor ons nu onbelangrijke zaken over Dikkie, Dik kie Aernout, Dikkie, Dikkie Flo. 9 HET is natuurlijk niet zo eenvou dig. Het is de ervaring van de meeste mensen dat het geschiedenis onderwijs met betrekking tot de jong ste geschiedenis altijd te kort schiet. Fedde Schuier, die aan het ver baai van Flex aandacht schenkt in de „Friese Koerier" zegt daar hier van: „Natuurlijk is het moeilijk. De na men en feiten van de laatste dertig jaar zijn nog niet voldoende afgekoeld en steriel geworden om met goed fat soen in het leerplan te staan. En toch zal men hier proporties moeten zien, en het belangrijke onderscheiden van het onbelangrijke. Het is interessant dat Jacoba van Beieren kannetjes maakte, maar het is zeer beslist be langrijker dat Anne Frank een dag boek schreef»." HET feit dat de jongste historie, die er dus altijd bekaaid afkomt bij het onderwijs thans een voor het Nederlandse volk zo uiterst belang rijke episode bevat, doet ons geen vrede hebben met deze zaak. De vraag hoe het dan moet is moei lijk. We-zullen ons niet aan een beoor- dèling van de methodiek jan het ge schiedenis-Onderwijs wagen, maar zouden iets willen bepleiten dat daar los van staat. Het is dp het ogenblik zo dat we over de geschiedenis 0'45 een aan tal grote gedenkboeken hebben. Er zijn memoires en algemene en specia le uitvoerige documentaries. We den ken b.v. aan de verslagen van de Enquête-Commissie, aan „Onderdruk king en Verzet" aan „De Ondergrond se Pers" van mej. Winkel enz. Maar dat is In de praktijk voor de mees ten ontoegankelijke lectuur en geen ervan geeft een totaal-beeld met de ideologische achtergronden waardoor de zin van deze periode duidelijk wordt De enige kennis voor de massa komt uit boeken van Dé Vries en No- rel. Daarin komt de zin van die his torische periode wel naaf voren, maar het is uiteraard fragmentarisch en geromantiseerd. Daar zijn het kinder boeken voor. Wij dachten dat het mogelijk moest zijn om de vaderlandse .geschiedenis '40-'45 in haar totaal-beeld, met de geestelijke achtergronden en enkele hoofdfiguren uit die geschiedenis in een leerboekje van zo'n 25 bladzijden te beschrijven. En wij zouden dan wensen dat de kennis van die periode bulten het ge wone geschiedenisonderwijs in het leerplan werd opgenomen. Zodat on ze opgroeiende jeugd weten moge, datgene wat wij zo'n veertien jaar geleden plechtig beloofden nooit te zullen vergeten. (Van onze correspondent) In TJalieberd bij Heerenveen heeft Je 21-jarige veehouderszoon S. B. gis termiddag omstreeks halfviif ziin on geveer 45-jarige oom, de veekoopman T&uinen Hof van het leven beroofd. De vader van de jongeman, de vee houder H. H. had de ouderlijke boerderij overgenomen van zijn broer «draen. Reeds jarenlang echter heer- «6 er door deze overname een gespan nen verhouding tussen de beide broers, *an wie Thijmen zich herhaaldelijk te uIWn ging aan drankmisbruik. Terwjji H. H. gistermiddag met zijn foön zat te melken kwam Th(j- JMn in dronken toestand het land opstappen. Hü nam een dreigende Houding aan tegenover zijn broer. De ''•jarige S. nam het voor zijn vader op Ju wilde zijn oom dwingen het land te verlaten. Hij greep een snijmes, dat ge bruikt wordt voor het reinigen van ilootwallen. Toen zijn oom in dreigen de houding op hem kwam toelopen «ek de jongeman hem in een vlaag vso angst het mes in de buik, waar oor vrijwel onmiddellijk de dood in trad, De jeugdige dader, die in het dorp Kastig bekend staat, is gearresteerd. „GENEVE" BEGONNEN Na concessies van beide kanten Van een onzer verslaggevers, EEN weerzien van een moeder en een achtjarige dochter, die elkaar bijna drie jaar niet hadden gezien. Deze be groeting de kas van de Arubaanse (Van onze weerkundige medewerker) Ai een paar dagen achtereen komen in Zuidoost-Nederland, Oost-België en in 't Rijngebied de hoogste tempera turen van geheel Europa voor. Giste ren werden in deze streken weer temperaturen van 28 graden geme ten. Elders in West-Enropa is het echter maar weinig minder warm. Hier en daar veroorzaakte de warm te tegen de avond een onweersbui, voornamelijk in Frankrijk. De kans op onweer in ons land is voor de komende dagen zeer gering. Met oostelijke winden wordt namelijk drogere en iets minder warme «acht uit Oost-Europa aangevoerd. Aange zien de oostenwind samenhangt ntet een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië, betekent dat voor de komende dagen voortduren van het zonnige weer met overdag een paar graden lagere temperatuur. Twee zendingen diamanten, een ter waarde van G0.000 en een andere van ƒ5090, die in maart jl. door de dia mantbeurs te Amsterdam als aangete kende brief naar een diamantair te Hongkong waren verzonden, zijn daar niet aangekomen. De recherche van de PTT in de hoofdstad onderzoekt thans op welke mysterieuze wijze deze zendingen zijn verdwenen. De beide aangetekende brieven zijn als luchtpost via het post kantoor op het Centraal Station te Am sterdam verzonden. Aangetekende zendingen worden op een „feuille de route", een soort borderel aangete kend, die met de zendingen naar de plaats van bestemming meegaat. Dit soort zendingen wordt afzonderlijk in een depeehezak, die met een loodje verzegeld wordt, verstuurd. Het stoffelijk overschot van een onbekende vrouw, dat gevonden werd in het Verversingskanaal te Den Haag is geïdentificeerd. Een broer van de verdronkene meldde zich bij de politie. moeder en het moeilijk uitgebrachte ..mama" van het la Huizen verpleegde kind ontroerde gistermiddag op Schiphol een groepje KLM-vllegers, ste wardessen en televisie-mensen, die toch heus wei het een en ander gewend zijn. Greetje Dablan, het meisje, was spastisch verlamd toen zij in een bungalowpark op Arftba werd geboren. ZIJ was het in té erge mate, dan dat zij op het Antiilen- eiland de verpleging zou kunnen krijgen die zij nodig had. Bijna drie jaar geleden besloot het gouvernement haar naar Nederland te tanden. Daar kwam z{J te recht ln het Goois Kinderziekenhuis te Hulzen. Vorig jaar gaf de VPRO-televlrie een reportage van de verpleging en revali datie van spastische patiëntjes in dit ziekenhuis, en uiteraard kwam daarbij ook Greetje onder alle patiënten én bezoekers geliefd op het scherm. Woensdagavond wil de VPRO In een tweede uitzending laten zien wat in één jaar aan vooruitgang bij de kinderen is be reikt, en ter gelegenheid hiervan heelt men Greetje's moeder van Aruba over laten komen. Toen de vervoerskosten wat erg kostbaar bleken bood de KLM gratis vervoer aan, en zo kwam dan mevrouw Dablan gistermiddag op Schiphol 'aan. „Mama", zei Greetje, en de moeder gleden toen een paar tranen over het gelaat. Haar dochter ko.< helemaal niet praten toen zij Aruba verliet.... Or. A, C. vaa Swol, die het televisiepro gramma redigeert en die als arts erg veel met Greetje bezig is, vertelde mevrouw Dabian, dat Greetje enorm vooruit was gegaan. Wel, dat zag zij ook wel. ver telde zij In het Papiamento, dat ver taald werd door mevrouw Douglas, die ook een dochter in het Goois Kinder ziekenhuis heeft liggen en daarom Suri name tijdelijk heeft verlaten. „Zij is dik geworden", zei de moeder, en, de beentjes van bet kind betastend: „die lijken ook wat steviger". Greetje verstond niets van wat haar moe der zei. De paar woordjes Papiamento, die zij heeft gekend is zij verleerd. Daar zijn nu een paar woordjes Nederlands voor in de plaats gekomen, die zU nota bene zélf kan uitspreken. „Mama", zet ze nogmaals. IVFADAT een oplossing was ge- -*■vonden voor de positie van Oost- en West-Duitsland in de conferentiezaal, is gisteravond om zes uur het overleg van de ministers van Buitenlandse Za ken der Grote Vier in Genève be gonnen, De eerste zitting duurde ongeveer drie kwartier. Vanmid dag om halfvïer wordt de tweede gehouden. Zoals gemeld eiste Gromiko zondag plotseling dat Oost-Duitsland (dat door het Westen niet wordt erkend) als vol waardige partner aan het gesprek zon deelnemen. De Russen hebben giste ren deze els weer laten vallen, maar het Westen heeft toch enkele conces sies moeten doen. Er wordt namelijk niet aan een vierkante tafel verga derd, zoals het Westen aanvankelijk wilde, maar aan een ronde. Ook hebben de Westelijke Drie in zoverre moeten toegeven, dat Oost- en West-Duitsland zelf om het woord mogen verzoeken. Beide Duitse dele gaties zullen het woord mogen voeren als geen van de vier ministers daar bezwaren tegen heeft. Dit is de eerste keer dat Oost-Duitsland zal worden gehoord op een conferentie met het Westen. Hoewel het Westen ermee heeft in gestemd dat aan een ronde tafel zal worden vergaderd, Is het er toch niet mee akkoord gegaan, dat de beide Duit se delegaties, overeenkomstig de Sow- jet-eis. als gelijkwaardige gespreksge noten aan deze tafel zouden zitten. Deze kwestie is thans zo opgelost dat Oost- en West-Duitsland aparte tafels hebben. marskjoeld, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de ministers ver welkomd. Hammarskjoeld herinnerde eraan dat de leden van de V.N. bij het handvest de verplichting op zich genomen heb ben hun geschillen langs vreedzame weg bij te leggen. Voor de V.N. en hun woord voerde', is elke stap die gedaan wordt ter ver mindering van de spanning en voor een vreedzame oplossing van conflic ten op grond van het recht, iets dat warm toe te juichen is, onverschillig welke vorm van samenwerking of on derhandelingen de regeringen ook kie zen. Hammarskjoeld sprak over het vi tale belang voor de gehele wereld van de conferentie. Als voorzitter van de openingszitting waarschuwde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, dat er geen magische formule bestaat om onze moeilijkheden, in een oogwenk weg te toveren. IN Genève is men het er niet over eens welke partij nn bij de oplossing van de geschillen inzake deelneming van Oost-Duitsland de grootste winst heeft geboekt, Oost of West. In ieder geval hebben de Russen de positie van Oost-Duitsland weer wat weten te ver sterken. Van gezaghebbende Amerikaanse zijde werd na 't compromis van maan dagmiddag vernomen dat dit compro mis alleen de spreekbeurten van de Duitsers betreft en in het geheel geen verzwakking van het westelijke stand punt is. Een Russische woordvoerder heeft op een persconferentie gezegd dat alle procedure kwesties nog niet geregeld zijn. De regeling van de samenstelling van de conferentie moet nog worden besoroken. De Rus gaf hierop geen nadere toe lichting, maar enkele diplomatieke waarnemers concludeerden uit deze uitlating dat de Sowjet-Unie vandaag zal aandringen op een dadelijk ingaan de. volledige deelneming van Polen en Tsjechoslowakije aan de conferentie. De Russische premier Chroestsjew heeft in Klew verklaard dat er een topconferentie zal komen zelfs ais de Geneefse conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken geen grote posi tieve resultaten oplevert. De Russische premier verklaarde dat alle „noodzakelijke voorbereidingen" waren getroffen om minister Gromiko in staat te stellen, te Genève positieve resultaten tot stand te brengen. Hij noemde de ministersconferentie een eerste stap in de richting van een „dooi" waar de mensen naar uitzien. „Zelfs als de conferentie geen grote positieve resultaten oplevert, is het volgende punt op de agenda de bijeen komst van regeringsleiders. En het schijnt dat deze samenkomst tot stand zal komen", aldus Chroestsjew. Volgens het persbureau Tass ver klaarde Chroestsjew in Kiew voorts: „Ik ben ervan overtuigd, dat wy er voor kunnen zorgen dat er geen oor log komt. Raak ons niet aan en wy zullen u nooit aanraken", aldus de Russische premier. Rusland heeft volledige deelneming van Polen en Tsjechoslowakije aan de conferentie van Genève voorgesteld, zo heeft een Russische Woordvoerder omstreeks het middaguur bekend gemaakt. „De kunstmatige en door Rusland uit gelokte crisis rondom Berlijn karv slechts worden opgelost, indien het Rusland duidelijk wordt gemaakt dat het Westen bereid alle redelijke voorstellen ter herziening van de hui dige regelingen te bespreken en in overweging te nemen absoluut krachtig zal volharden in het weige ren van militaire of politieke nenïra- lisering in midden-Europa, het terug trekken van Navo-strijdkrachten uit West-Berlijn of het verbreken va.i de civiele en militaire verbindingen lus sen deze stad en de vriie wereld". Dit heeft de minister van Buitenland se Zaken, mr. J. M, A. H. Luns, maan dagavond gezegd aan een diner in Lon den van de „European-Atlantic Group" ter gelegenheid van het tienjarig be staan van de Atlantische alliantie. De 15-jarige ULO-schoIlcr Arlens uit Wychen is bij hét zwemmen in de Oude Maas onder Niftrtk verdronken. De jonden was met zijn klasgenoten onder leiding van de sportleraar aan het zwemmen. Plotseling verdween hij in de diepte en kwam niet meer boven. De sportleraar, de heer S., en zijn ka meraden hebben vergeefs getracht door duiken de jongen te redden. De inschrijving op Indonesische ta bak. die op 29 mei in Bremen zou worden gehouden, is zonder opgave van redenen voor onbepaalde tijd uit gesteld. Radio-Moskou heeft meegedeeld dat een echtpaar, waarvan de man 131 jaar en de vrouw 136 jaar is, in een kléin bergdorp nabij Makhach Kala, maandag zijn 110-jarige huwelijks- seest gevierd heeft. Het echtpaar heeft twee dochters en een zoon, die alle drie ouder dan 100 jaar zijn. De medische autoriteiten van het district Draghestan, waar het echtpaar woont, tekenden bij bet bericht aan, dat meer dan tweedui zend personen in Daghestan 100 jaar en ouder zijn; de oudste is 147. (Advertentie/ Zon op Zon onder Vuur verwoest stukje Veluwe werd de bi and-weer te Brammen gealarmeerd voor een brand in een stroberg bij de landbouwer J. H. Klop pers aan de Haarweg, in de buurtschap Tonden. Nadat dit brandje was geblust, moest om zes uur weer alarm worden gege ven. Nu was het de grote landbouw- schuur op hetzelfde bedrijf, die in brand stond. Een buurvrouw, die rook uit het dak zag komen, waarschuwde direct de brandweer, die ongeveer een, kwartier later in Tonden aankwam. De hele schuur ging verloren. Het bedrijf is tegen brand verzekerd. Men neemt aan dat het vuur Is ont staan door het achteloos wegwerpen van een sigaret. Het is echter ook mo gelijk dat jongens een stuk heide heb ben aangestoken. Er stónd een behoorlijke bries, zodat het vuur uiterst snel om zich heen greep. Bijna alle brandweren en cos- brandweren van de gemeente Apel doorn namen aan het blussingswerk deel. Verder hielpen veertig jo'.gens uit het rijkswerkkamp De Kuil en een aantal omwonenden en voorbij gangers. Na een uur was-de vu-nzee zo goed als bedwongen. Het nablus sen nam nóg verscheidene uren in gingen ongeveer vijf hecta ren beide en vliegdennen verloren Dit was de eerste* flinke bosbrand van het jaar op de Veluwe. Intussen is in D r e n te gisteren tveer een veenbrand uitgebroken; en wel bij Emmerschans. Het blussen vergde de hele dag. Het vuur tastte een opper vlakte van rnbn acht hectare aan en noodzaakte de brandweerlieden ruim 1509 meter slang uit te rollen. Met «der spuiten werd de hardnekkige brand bestreden. Enorme rookontwikkeling bezorgde veel last aan de bewoners ln de omgeving. Omstreeks halfvijf gistermiddag S&L. •Viré?-; ?-•••:! In de bouwput voor de Delta werken ln het Haringvliet zijn maandagmorgen de eerste zomer- zegeIs-1959 aan de man ge bracht. De directeur-generaal van de PTT, prof. ir. G. H. Bast, verkocht ze aan een bulldozer bestuurder en zijn helpers, die in de bouwput aan het werk zijn. Deze bijzondere plaats voor de eerste verkoop was uitgekozen omdat op de zomerzegels afbeel dingen van de Deltawerken voor komen. (Van een onzer verslaggevers) Gisteren omstreeks vijf uur was de zeventienjarige Netty Segers, uit de Veursestraatweg te Leidschendam, gaan zwemmen in de vliet ter hoogte van de Rietvinklaan. Toen het meisje om acht uur nog niet thuis was ge komen, waarschuwde haar vader de politie, die aan de kant van het water haar kleren vond. Na een uur dreggen werd het slachtoffer opgehaald. w (Van onze parlementaire redacteur) Prof. Beel schijnt nog steeds bezig te zijn met het zoeken naar een KVP- kandidaat voor het ministerie van So ciale Zaken. Tot nn toe is niet bekend, wie de „Informateur" voor deze func tie op het oog heeft. Verschillende na men worden genoemd, maar het zjjn alle gissingen. Wel is bekend, dat de algemene se cretaris van. de KAB, de heer W. D. Le lieveld gisteren de hele dag in Den Haag is geweest om besprekingen te voeren in verband met de kabinetsfor matie, maar het is vrij zeker, dat de heer Lelieveld niet als minister in het kabinet zitting zal nemen. Dat js het voornaamste nieuws van de kabinetsformatie, waaraan nu pre cies twee maanden gewerkt wordt. Want op 12 maart waren de verkiezin gen. Omstreeks half tien gisteravond reed prof. Beel naar Den Bosch, waar hij een nachtelijk bezoek bracht aan prof. "dr. J. E. de Quay, met wie hij de poli tieke situatie besprak. Hieruit zou men mogen concluderen dat het kabinet, althans op papier, gereed is. Gistermiddag ontving de „infor mateur" achtereenvolgens mr. Ma- rijnen, de kandidaat-minister van Landbouw, de heer S. J. v. d. Bergh, de kandidaat-minister van Defensie en mej. dr. Klompé, de kandidate voor Maatschappelijk Werk. Met de laatste heeft hij vermoedelijk de de partementale indeling besproken. De heer v. d. Bergh, die gisteravond vertrok voor een zakenreis naar de Verenigde Staten, heeft waarschijnlijk aan prof. Beel gevraagd of hij in ver band met de kabinetsformatie wel kon vertrekken. Daar de heer v. d. Bergh in Amerika enige zaken moet afwik kelen voor het Unilever Concern alvo rens hij minister wordt, is het begrij pelijk dat prof. Beel geen bezwaren heeft gemaakt. Dé vraag die nu nog gesteld kan worden is of prof. Beel vandaag of wel morgen naar Soestdyfc zal gaan. Veel zal afhangen van de mogelijkheid, die de „informateur" heeft om op het mi nisterie van Sociale Zaken een vol doend sterke figuur te krijgen. (Van onze correspondent) Op de vliegbasis Leeuwarden is maandagmiddag een vliegtuig van het type „Tiger Moth" neergestort en In brand gevlogen. De piloot, de 26-ja rige sergeant J. van Wieren uit Wor- kum, is omgekomen. Het toestel nam deel aan oefeningen voor een demonstratie, die deze week bij Hindeloopen zal worden gehouden. Tijdens het uitvoeren van een. „roll" sloeg de motor op geringe hoogte af. Het toestel vloog op de grond in brand. Sergeant Van Wieren is 's avond» in een ziekenhuis overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1