De nieuwe ploeg Na zorgvuldig voorbereidend werk van prof. Beel Prof. dr. J.E. de Quay minister-president Kariba-dam gereed I -ffc- r Sloot uitgediept: vlaggen halfstok DONDERDAG 14 MEI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4294 J Directeur: H. DE RUIG ■v. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Vanmorgen werd bekend, wie zal worden belast met het beheer van het departement van Sociale Zaken, namelijk mr. dr. Chr. J. M. A. van Rooij, burgemeester van Eindhoven. Prof. Beel en zijn naaste omgeving hebben het grootste stilzwijgen over deze kandidaat bewaard. Sunny Seat de stoel om lekker lui ie luieren! de verf voor het schilderfeest SlKKEHS-TJALLEMA PRO BUKTE It wrag gratis boekje 'gozellighsld (foor kleur* p2 pagina's, in kleursn) bij postbus 2-Laidea Prof. Dr. J. E. DE QUAY Mr. J. M. L. TH. CALS ^7 WÊÊÊï iSl I MEJ. DR. M. KLOMPÉ MR. J. M. A. H. LUNS MR. V. G. MARIJNEN MR. DR. CH. J. M. A. v. ROOY PROF. DR. J. ZIJLSTRA S. J. VAN DEN BERGH DRS. H. A. KORTHALS m MR. E. H. TOXOPEUS Mr. A. C. W. BEERMAN DRS. J. W. DE POUS MR. J. VAN AARTSEN mv ff i iWtiMta: Witte de wiumraat 33 - Teler, lisyvo (A n Postbus llü - Postgiro No. 424519. jpactMendienst abonnementen; 18.30-19.30 ut Saterdag* 17—-18 uur. Telefoon 115700 •S-Gravenhspe: Huygenspftsin l - Telefoon 183467 <3 Uinen) Poetbus 1091 Postgiro No. *24867 Klacbtendienst: 183019.30. Teiei.' 36256» Dordrecht: Spulweg 132 - Telcf. 4570. Schiedam] Lange Haven 73 - Telet. 87486 Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2,66 per maand t 7,90 per kwartaal. Loose nummer» X «ent. Verschijnt dageiyar +urüju* (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige noordelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 4.48 Maan op: 11.34 onder: 20.26 onder: 1.16 0P het ogenblik dat wij dit artikel schrijven moeien wij aannemen dat prof. Beel erin geslaagd is aan de opdracht van H.M. de Koningin te voldoen en met succes de mogelijkhe den heeft onderzocht om tot een spoedige oplossing van de huidige ka binetscrisis te geraken. Op 1 mei ont ving de heer Beel de opdracht en op 13 mei kon hij eindrapport uitbren gen. De kabinetscrisis heeft zoals steeds in Nederland 't geval is tamelijk lang geduurd. Toch duurde de huidige crisis een stuk minder lang dan die in 1956. In 1956 begon H.M. de Koningin haar raadplegingen op 14 juni en toen bracht de heer Burger eindrapport uit op 9 oktober. Dat was een spanne tijds van 117 dagen. Dit jaar begon H.M. de Koningin haar raadplegingen op 13 maart en nu leverde de heer Beel zijn eindrapport in op 13 mei. Dat is een periode van 61 dagen. De kabi netscrisis heeft dus ditmaal ongeveer de helft korter geduurd dan in 1956 het geval was. Men kan zeggen dat deze periode nog te lang is. Dat is waar, in zover re een moeizame geboorte een Kabi net bij voorbaat enigermate bij het pubUek in diskrediet brengt. Maar men moet daarbij wel in het oog hou den, dat een overhaast te werk gaan, een te gemakkelijk meegaan met voor gestelde oplossingen, tot gevolg kan hebben dat men een slecht Kabinet krijgt. Of het thans gevolgde langza me tempo het gevolg heeft gehad dat we nu een goed Kabinet hebben gekre gen, zal de toekomst moeten leren. Dat zal moeten blijken uit het pro gram der Regering, dat nu nog on bekend is en door de daden die het Kabinet zal stellen om zulk een pro gram te verwezenlijken. Maar zoveel is zeker dat wij ver scheidene der toekomstige ministers reeds kennen en In velen van de aan gezochte ploeg een groot vertrouwen hébben. In het bijzonder geldt dit de vier prot, chr. ministers. Het is duide lijk dit de a.r. Zijlstra en de c.h. De Pou# zeer belangrijke posten in het Kabinet bezetten, waardoor de verant woordelijkheid, die op de prot. chr. sector van het Kabinet is gelegd wel bijzonder groot is. Dat het belangrij ke departement van Justitie in handen van een christeiijk-historïsch jurist is gekomen is van niet minder bete kenis dan dat de heer Van Aartsen thans zal trachten het werk van de heer Witte te voltooien. Een zeer be langrijke taak: de geleidelijke maar dan toch graag zo snel mogelijke op lossing van het buurprobleem en vah de woningnood. ALS de ploeg goed is en ais zij goed werkt, als zij zakelijk sterk is en 'n sociaal-economisch beleid voert, dat ons volk aanspreekt, dan zullen wij de geboorteweeën van dit Kabinet spoedig vergeten zijn. Voor het eerst na de bevrijding krij gen wij een Kabinet zonder socialis ten. Dit Kabinet krijgt tot taak de ver scheuring van een mythe. De mythe dat de tegenstelling progressief-con- servatief het politieke leven beheerst. Bat is zijn negatieve taak. Zijn posi tieve taak is te doen zien dat juist zonder socialisten een goed sociaal be leid mogelijk is. NIEUWE KABINET GEREED (Van onze parlementaire redacteur) TTM. de Koningin heeft vanmorgen prof. dr. J. E. de Quay ont- vangen om hem te belasten met de vorming van een kabinet, dai zal kunnen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Gisteravond bracht de „informateur", prof. dr. L. J. M. Beel, minister van Staat, op Soestdyk eindrapport uit. Op papier is het kabinet, dat de Brabantse commissaris der Koningin gaat vormen, gereed. Er zullen geen bedankjes meer komen. Prof. Beel heeft zijn voorbereidend werk met grote zorgvuldigheid ge daan en van alle kandidaat-ministers principiële bereidverklaringen ontvangen. Prof. De Quay zal minister-presi dent worden in het door hem te vor men ministerie. Op het departement van Algemene Zaken zal hij worden bijgestaan door staatssecretaris drs. W. K. N. Scbmelzer, die de leiding zal krijgen van het economisch bu reau van de minister-president. De ministers Klompé, Cals en Luns blijven op hun departement, resp. Maatschappelijk Werk, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Buiten landse Zaken. De vijfde katholieke minister is mr. V. G. M, Marijnen, secretaris van de Algemene Katholieke Werkgeversver eniging. De zesde katholieke minister is dus mr. Van Rooij. Voor de anti-revolutionairen nemen prof. dr. J. Zijlstra en mr. J. van Aart sen in het kabinet zitting. Minister Zjjlstra verlaat na bijna zeven jaar het departement van Economische Zaken en gaat naar Financiën, mr. Van Aart sen, die nauwelijks vier maanden het departement van Verkeer en Water staat heeft geleid, gaat naar «Volks huisvesting en Bouwnijverheid. De christelijk-hïstorischen zijn in het kabinet vertegenwoordigd door drs. J. W. de Pous. die prof. Zijlstra op Eco nomische Zaken gaat opvolgen en mr. A. C. W. Beerman, die het departement van Justitie gaat beheren. De liberalen ten slotte krijgen drie portefeuilles, namelijk Verkeer en Waterstaat (drs. H. A. Korthals), De fensie (de heer S. J. van den Bergh) en Binnenlandse Zaken (mr. E. H. Toxopeus). Er zullen nog verschillende staats secretarissen benoemd moeten worden o.a. voor P.B.O. en Bezitsvorming en voor Zaken Overzee. Van het oude kabinet keren de mi nisters Struycken, Helders, Staf en Witte niet terug. Ook staatssecretaris Höppener. die minister Cals op onder wijs assisteerde, komt niet meer voor een functie in aanmerking.' lllllli!il!!lllll!lllll!llllllli!llill!llllllilli;illlllll!l(llllllilim!lllllll!ll!l!ll!lllilllllllllllllilillll!ll!llllillliIllllllillllHIIIIHIIillltlllli>l!l!llll linilHillllHllllllliliüiHilillülIHIÜlilHNillillliSlilll! Advertentie) Kariba-dam in Rhodesië (Afrika) is thans praktisch gereed. Door dit gigantische project, waaraan verscheidene-ij jaren is gewerkt, is naar men.,1 aanneemt, de machtige Zambesi-^'t rivier bedwongen. De dam is ont- worpen door Franse ingenieurs, gebouwd door hoofdzakelijk Italiaanse arbeidskrachten met.-1 behulp van Br.itse apparatuur.f Het kapitaal voor de dam Is »it" j verschillende bronnengekomen: SIROCCO N.V.ZÜWHÖITEL 06750.4979 (Van onze correspondent) IN Roodeschool hingen woens dag vele vlaggen halfstok uit protest tegen het feit dat werk lieden van de Provinciale Wa terstaat van Groningen begon-, nen zijn met het uitdiepen van de sloot, die dwars door het dorp loopt. De bewoners, die in de omgeving van deze sloof wo nen, voeren a! gernime tijd actie om haar gedempt te krijgen. Er is zelfs een z.g. slootcommissie gevormd, die zich meermalen tot het gemeentebestuur van Uithol- zermeeden gewend heeft. Toen de werklieden begonnen, werd eerst gedacht dat de sloot toch zon worden gedempt, maar al spoedig bleek dat het tegendeel het geval was. f Advertentie) vanhet De nieuwe minister-president (57) die deze maand zijn koperen jubileum al* com missaris van de Koningin in Noord-Brabant viert, is geboren in Den Bosch. Hij stu deerde aan de Utrechtse Universiteit let teren en wijsbegeerte, was lector aan de Katholieke Economische Hoge School in Tilburg en genoot tijdens de eerste bezet tingsjaren bekendheid als leider van de Nederlandse Unie. Prof. dr. Jan Eduard de Quay was minister van Oorlog in het derde kabinet-Gerbrandy. Als eerste burger van Noord-Brabant heeft hij zich een stimule rende kracht getoond ten aanzien van de agrarische en Industriële ontwikkeling. De heer De Quay is lid van de K.V.P. Na een diensttijd van acht jaar blijft mr. Joseph Maria Laurens Thea Cals minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De heer Cals (44) deed in 1948 zijn intrede in de Tweede Kamer als juridisch deskun- dlge voor de K.V.F. HU verkreeg zyn op leiding aan de Nijmeegse Universiteit. Als staatssecretaris, onder minister Rutten. had de heer Cals gelegenheid zich grondig ver trouwd te maken met onderwijs- en kunst zaken. H(j is de man van de „Mammoet wet'*. Voordat deze in Roermond geboren levendige Limburger zijn politieke carrière begon, had hU een advocatenpraktijk in Nijmegen. Jarenlang was hij een bekende figuur in de Katholieke Padvindersbewe ging. De heer Cals is lid van de K.V.P. ..V* Sinds oktober 1956 is mej. dr. Marga' Klompé (46) de eerste en enige vrouwelijke minister, in het nieuwe kabinet blijft zij minister van Maatschappelijk Werk. Voor haar lidmaatschap van de Tweede Kamer, in 1948. was zij ierares in Nijmegen. Naast haar studie van het maatschappelijk werk, vond zij gelegenheid zich te verdiepen in tal van Europese problemen. In dit verband heeft Margaretha Albertina Maria Klompé deel uitgemaakt van de Nederlandse dele gatie bij de U.N.O. Bekendheid en populariteit verkreeg deze vrouwelijke minister door baar doortasten de arbeid voor de duizenden Nederlanders die uit Indonesië naar het vaderland kwa men. Zij blijft in het pas gevormde kabinet minister van Maatschappelijk Werk. De 47-jarige veelbereisde een goed-ge- luimde Joseph Marie Antoine Hubert Luns (47) is de zoon van de hoofdstedelijke kun stenaar Huib Luns. De heer Luns. die zijn derde ambtsperiode als minister van Bui tenlandse Zaken ingaat, heeft een loop baan in diplomatieke dienst achter de rug. Na studies in Amsterdam, Brussel en Lei den was hij werkzaam op Nederlandse di plomatieke posten, on. te Lissabon en Lon den. Zijn buitenlandse ervaring bracht hem de benoeming tot permanent vertegenwoor diger bij de V.N. in New York. In 1952 volgde zijn benoeming tot minister, aanvan kelijk zonder portefeuille, naast minister mr. Beyen, Vier jaar later vertrouwde men hem de volledige verantwoordelijkheid voor het buitenlandse beleid toe. Mr. Luns, ge boren te Botterdam, staat bekend om zijn groot gevoel voor humor. Mr, Luns is lid van de K.V.P. De K.V.P.'er V. G. M. Marijnen, die alg minister van Landbouw. Visserij en Voed selvoorziening zal optreden, studeerde rechten in NUmegen. De nieuwe bewinds man (42) is algemeen secretaris van de Al gemene Katholieke Werkgeversvereniging (AKWV). HU begon zijn ambtelijke loop baan bij de accountantsdienst van het mi nisterie, waar hem thans de hoogste post wacht. Zijn benoeming na de oorlog tot adjunct-directeur van de afdeling bui tenlandse agrarische handeisaangelegenhe- den en z\jn latere benoeming tot directeur van de afdeling agrarische handel en nij verheid van de directie Exportbevordering, bracht hem in nauw contact met kringen van de OEES en FAO. Sinds 5 april 1957 is mr. dr. Charles Joan Marie Adxiaan van Rooy, de nieuwe minister van Sociale Zaken, burgemeester van Eindhoven. Daarvoor was de heei Van Booy (47) burgemeester van Venlo en bur gemeester van Hontenisse. Hij heeft rech ten gestudeerd aan de hoofdstedelijke Uni versiteit en heeft zich later intensief be wogen op het sociale vlak in Brabant en Limburg. Samen met dr. Kortenhorst heeft hij een toelichting geschreven op de wet op de collectieve arbeidsovereenkom sten. Mr. Van Rooy. die mr. Kolfschoten in Eindhoven opvolgde in verband met diens benoeming tot burgemeester van Den Haag is lid van de Staatscommissie her ziening woningwet en lid van de Televisie- raad en radioraad. De Fries prof. dr. Jelle Zijistra 8®®* varl ronomische Zaken naar Financiën. Deze nge bewindsman heeft op eerstgenoemd •inisterie een ervaring van zeven ja®* •hier de rug. Begin 1952 verliet de heer Syistra (40) de Vrije Universiteit in de hoofdstad, waaraan hij als jong hoogleraar verbonden was. Prof. dr. Zijistra was tweemaal Hjsttrex- kër van de A.R.. die in hem een zeer be kwaam vertegenwoordiger bezitten. Bij de eerste poging van prof. De Quay, lot vorming van een kabinet wan voor deze bewindsman geen post beschikbaar. In de huidige structuur komt hij als op volger van minister Hofstra aan Financien. Minister Zijlstra staat bekend om rijn bril- jtnte betogen. De nieuwe minister van Defensie vliegt eerst nog even naar de Verenigde Staten om daar enkele zaken af te handelen al vorens hij zijn hoge post bij de Unilever ruilt voor die van minister van Defensie. In de herfst van het vorige jaar werd de heer Van den Bergh gepensioneerd als generaal-majoor; hij was toen bijna 40 jaar reserve-officier. Gedurende de laatste we reldoorlog maakte de nieuwe bewindsman deel uit van het Nederlandse leger in En geland. Amerika. Canada. België. Neder land en Indonesië. Bij zijn demobilisatie had hij de rang van kwartiermeester-generaal. Hü kan derhalve als een vakminister wor den beschouwd. De heer Van den Bergh i60) is penningmeester van de V.V.D, Zijn omgeving karakteriseert hem als een zeer rustige persoonlijkheid. De nieuwe bewindsman van Verkeer en Waterstaat, cirs. Hendrik Albertus Korthals (47) is een zeer werkzame figuur, die na een ouverture in de Journalistiek een func tie aanvaardde op het ministerie van Han del. Nijverheid en Scheepvaart. Tijdens de bezetting redigeerde hij een illegale krant te Leiden. Na 1945 werd deze hi Dordrecht geboren econoom lid van de Tweede Kamer, waar o.m. defensieproble- men en Europese zaken zijn aandacht had den. De WD'er Korthals heeft zich voorts beijverd voor verhoging van de volksge zondheid. in het bijzonder de kankerbe strijding. De nieuwe minister is een lief hebber van zeilen. ffis Een levendig en scherp debater is mr. E. H. Toxopeus (41). die debuteert als mi nister van Binnenlandse Zaken. Deze Bre dase advocaat heelt een snelle politieke carrière achter de rug. gezien het feit dat hij sinds 195fi lid is van de Tweede Ka mer, voor de De nieuwe minister, die ook bekendheid verkreeg door zijn optreden in de Bredase raad is een zeer sportieve figuur (schaat senrijden. tennis, hockey). Hij is secretaris van de Nederlandse Padvinders Vereniging. De nieuwe minister van Justitie, mr. Ai- bert Christiaan Wilhelm Beerman, Amster dammer van geboorte, werkzaam ais advo caat in Rotterdam geldt ais een groot ex pert op het gebied van de scheepvaart. In de Maasstedelijke raad is hij voorzitter van de C.H.U.-fractie. Mr, Beerman <58is een veelzijdige figuur, eert goed redenaar, het- geen in zijn kwaliteit van voorzitter van de stichting „Havenbelangen" bij herhaling i* gebleken. Mr. Beerman Is in hef jongste verleden ook gepolst voor de bezetting van andere departementen. Deze internationaal vermaarde jurist studeerde aan de Leidse Universiteit. Het jongste lid van de Raad van State, drs. Jan Willem de Pous (39) was reeds op 26-jarige leeftijd lector aan de Vrije Uni versiteit en van 1949 tot 1953 secretaris van het Verbond van Protestants-Christe lijke Werkgevers. Na de bevrijding was de heer De Pous. in Aalsmeer geboren, ver bonden aan het secretariaat van de hoofd redactie van TROUW. Als lid van de So ciaal-Economische Raad en lid van onder scheidene SER-commissies heeft hij zich een grote ervaring verworven. Hfj is thans het jongste lid van het kabinet. De nieuwe bewindsman voor Economische Zaken is Ud van da C-HiL Van Verkeer en Waterstaat gaat mr. Jo hannes van Aartsen (49) naar Volkshui vesting en Bouwnijverheid. Deze voorm iige Haagse wethouder, Amsterdammer v geboorte, studeerde aan de Vrije Univcr, teit. Hij heeft een overwegend juxidiae loopbaan achter de rug. Na de oorlog wei de heer Van Aartsen hoofd van de juric. sche afdeling van het ministerie van Lam bouw. Enkele jaren later volgde zij benoeming tot secretaris van het Verbond van Protestants-Christelijke WerkgwMi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1