De achtergrond WESTERS VOORSTEL GEWOGEN Scherp rp commentaar van MOSKOU Voorstel met vier etappes Europese vervoerpolitiek schaadt Nederland Chroestsjew houdt vast aan eisen Olieboring gaat niet Noordzee door Benelux-landen stemden vóór Irak keert zich af van Eisenhower-leer En weer woedt een bosbrand Katwijk vangt dode vissen op Beraad over benoemin staatssecretarissen r Ministers treden af in Argentinië Kassem: Wij kunnen ons zelf redden Noordelijke wind r REGERING SCHRIJFT E.G.K.S.: in VRIJDAG 15 MEI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG Na. 4295 Directeur H DE HUIG Hoofdredacteur; L)r. J. A. H J. S. BRUINS SLOT HET gisteren te Genève ingediende Westelijke plan om eerst Berlijn te herenigen, en dan in étappes geheel Duitsland, maakt in zijn geheel geen enkele kans om door de Russen te worden aan vaard of zelfs maar te worden overwogen, zo valt uit de eerste Sow- jet-reacties op te maken. Mogelyk zal men echter tot ophouwend overleg komen over onderdelen ervan. Zowel Radio-Moskou als het officiële Oostduitse Nieuwsagentschap veroordeelden het plan met beslistheid en noemden het een belem mering van het werk der conferentie. Verwacht wordt dat Gromiko zal antwoorden met het voorstel, dat de Grote Vier een vredesverdrag met de twee Duitse staten zullen sluiten en dat de geallieerde troepen uit Berlijn teruggetrok ken zullen worden. Gromiko vindt het onjuist dat het Westen in zijn plan allerlei kwesties aan elkaar koppelt. Morgen dreigt grote staking Concarren tievermogen ernstig aangetast Moeder liet ontvluchte kinderen onderduiken Emraier Kassem. van Irak heeft meegedeeld; dat Irak zich deze week de Eisenhower-leer naast zich neer zal leggen en op eigen kracht zal vertrouwen bij de ver dediging tegen agressie. r ïo.ooo,-. s~li; *V Niet dramatiseren „Schandelijk" zegt een Oostduits blad Tandarts stond terecht voor slaan van kinderen gótzerdun: vvme ae rronstraw za - ïeiei. ub/vu ie i, Potfbuu HIJ Postgiro No. 424518, KJ achten djensi abonnementen jl8.30-18.3q hl. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 •«-Graeennsge: HuygencpiWln l - Telefoon 183487 (S Ihnea) Postbus 1091 Postgiro No. «H087. Klachtendienst: 13-70—19 30. Teief, 38268» Dordrecht: Sptnweg 132 Teief. 4370. Schiedam: Lange Haven 73 - Telef. 87888. 4bonnement»prijs 61 cent per cwartasL Lowe tramiMn t 2,® per maand, f 7,»o per ~1, Veracbijrrt dsgeUiar IIaXUAO' (Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Droog weer met zonnige perloden. Zwakke tot xnatige wind tussen noordoost en noord. Weinig verandering in temperatuur. Aan de kust echter kans op binnendrijven van mist en lage wolken met lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 4.48 Maan op: 12.44 Onder: 20.27 Onder: 1,46 et gaat niet de conferentie van i"i Genève, zoals men kon veriyach ten. Van een bereidheid om tot eikaar te komen is bij de Russen geen spra ke. Integendeel, zij brengen allerlei wensen te berde, die er op gericht zijn de Russische positie te verster ken. Vandaar dat zij de beide Duits- landen aa i de conferentietafel wilden hebben. Dat betekende dat de satel liet öost-Duitsland als gesprekspart ner internationaal geaccepteerd zou zijn. Nu willen zij ook Polen en Tsje- eho-Slowakije er bij hebben, landen, die als het om een topconferentie gaat er toch wezenlijk niet bij te pas komen. Maar beei deze houding betekent duidelijk dat Rusland in Genève poogt op te dringen naar óet Westen. Het gaat hier om een slag in de kou de oorlog, schreven we verleden za terdag. De gang van zaken op de con ferentie te Genève bevestigt dit tot dusverre. I ET is noodzakelijk dat we ons H niet door illusies over Ruslands bedoelingen laten lelden, maar dat we ons zeer nuchter realiseren wat de be doelingen van de Russische politiek zijn. Er is een boek van dè Duitser Wal ter Staugaard; Halbinsel Europa, dat vertaald is in het Nederlands onder de titel: Schiereiland Europa. Daarin worden op duidelijke wijze de doelein den van de Russische politiek ge schetst. Wij geven een paar citaten: „Even als de Russische bolsjewieken zei de Rus Dostojewski: „Alle mensen moe ten Russisch worden! Het is onze lots bestemming de eenheidsidee op aar de te verwezenlijken." Kortgeleden zijn de Sovjets weer overgegaan tot een wijziging van hun doelbewuste tactiek. Het feit dat Dostojewski 73 jaar geleden was overleden werd fees telijk herdacht. Daarvóór had men be weerd dat hij tot de avant-garde der reactie behoorde; nu is hij weer in alle eer hersteld." (54) „Bij alle gebeurtenissen die in Rus land plaats grijpen, dient men nim mer uit het oog te verliezen dat het 'RasülSch imperialisme ert -messiairisr jne onveranderd blijven, hoe vreed zaam of naief de tactiek zich ook moge voordoen. Men kan de raad, die Stalin op het partij-congres van okto ber 1952 aan zijn opvolgers gaf, be schouwen als zijn nalatenschap: wi moeten tussen de kapitalistische lan den verdeeldheid zaaien en ze tegei elkaar uitspelen." (77) „Het ontbreekt het Westen aan een heid in politieke wilsvorming, aan de wil om grote politiek te voeren, aan kennis omtrent de ware aard van de vijand en aan een tegenpropaganda met doeltreffende argumenten." (81 „Als de sluwe politiek van Rusland die zich aan ethische bedenkingen van het Westen niets gelegen laat liggen, doet alsof men op goedaardige en vre delievende wijze wil praten over eei ontspanning van de gespannen relaties tussen Oost en West, waar de herei zelf in het Kremlin absoluut geen be hoefte aan hebben, dan worden alle linkse partijgangers, literatoren en in tellectuelen in het Westen met het Russische, koloniale leger van de com munistische partijen de tegenstanders van het vormen van een eenheid in Europa, die zich verzetten tegen een juist begrip van de westelijke situa tie." (82) ]N de gespannen periode tussen Oost en West bevinden wij ons in een gevaarlijke periode, omdat het Oosten besloten heeft na de wandadet onder Stalin, welke alle mensen zich bewust zijn, zich verdraagzaam te to nen en het Westen een vriendelijk lachje toe te werpen, dat het bier in derdaad goed doet omdat men hier behoefte heeft aan enige ontspannin. van de gespannen betrekkingen en aan versluiering van de verontrusten de feiten Moskou heeft het ijzeren gordijn een beetje opengedaan en het nodigt, die soort westerlingen tot een bezoek uit, van wie men kan verwach ten dat hun pro-Russische vooroorde len op een voor de bolsjewisten voor delige wijze kunnen verstevigd wor den." (85) in Geneve hebben we met dit sys teem te maken We moeten dat door zien en ons pantseren tegen angst, ifiatte berusting en radeloosheid. We moeten goed weten wat de bolsje wistische definitie van coëxistentie is. Die definitie is van 1931 en ze is ge geven door Dimitri Manuilsky van de Lenin-school voor politieke oorlogvoe ring: „Oorlog tot het uiterste tussen com munisme en kapitalisme is onvermij delijk Vaurl'ag zijn we natuurlijk niet sterk genoeg om aan te vallen Onze tijd komt uvei twintig of dertig jaar. De bourgeoisie moet t slaap ge bracht worden en daarom moeten we beginnen met de meest spectaculaire vredespropaganda. We zullen dat zwaar overtrekken en ons tot conces- kst bereid verklaren. De kapitalisti- Afwijzende reacties van de Russen Het Westen wil hereniging van Duitsland In vier etappes: 1 Hereniging van Oost- en West- Berlijn na vrije verkiezingen. De Grote Vier mogen troepen houden in de stad. 2 Een commissie van Oost- en West duitsers moet de contacten tussen de beide delen van Duitsland uit breiden. Voorts bevordering vrij per sonenvervoer en ontwerp kieswet voor heel Duitsland. Tijdens deze tweede etappe zouden de volgende veüigheidsmaatregelen worden genomen: a Hei instellen van een bepaalde zone waarover Inlichtingen Inzake *~8e sfrijdkrabhterr'zóuden worden uit gewisseld. 1 b Beperking van de strijdkrach ten der vier mogendheden (2.5 mil joen Russen en 2,5 miljoen Ameri kanen) en hun bewapening en con trolemaatregelen tegen verrassings aanvallen. c) Duitsland zou zich verbinden geen atoomwapens en wapens voor biologische en chemische oorlogvoe ring te vervaardigen. 3 Verkiezingen voor een nationale vergadering, belast met bet op- stellen van een grondwet. Deze verkiezingen die on zön laatst tweeën eenhalf jaar na de ondertekening van deze overeenkomst zonden moeten wor den gehouden, "zonden onder toezicht van Duitsers uit beide delen en van de V.N, of de vier mogendheden staan. Er zou een regering worden gevormd die over het vredesverdrag moet on derhandelen. In deze derde fase zouden ae vol gende veiligheidsmaatregelen wor den genomen: a) De vestiging van een zone be staande uit twee gelijke en even be langrijke delen aan weerszijden van een lijn die bij wederzijdse overeen stemming zou worden vastgesteld. Voor de nationale en buitenlandse strijdkrachten in deze zone zouden plafonds worden opgesteld. b) Terugtrekking van de buiten landse troepen uit deze zone na het sluiten van het vredesverdrag. Ver mindering der Amerikaanse en Rus sische strijdkrachten tot 2,1 miljoen en later tot 1,7 miljoen. c) Ingeval van toetreding van Duitsland tot de NAVO of het Pact van Warschau zouden de Westelijke en Russische strijdkrachten blijven Het bureau van de Argentijnse pre sident heeft bekendgemaakt, dat de minister van Buitenlandse Zaken, Flo- rit, en rijn naaste medewerken zijn afgetreden. Tevoren was meegedeeld, dat de president van de centrale bank, en de directeuren van alle andere staatsbanken ontslag hadden genomen. Z^dedendit «til sym^ttij^jmeiJUge- Ifo Frigerlo, de persoonlijke adviseur van president Frondtri. en de minis ters van Handel, Fnanciën en Vervoer die woensdag waren afgetreden. De Argentijnse regering heeft van daag voorbereidingen getroffen in ver band met een algemene staking, waar toe ae neo-peronistisehe en commu nistisch georiënteerde vakbonden voor morgen hebben opgeroepen. Het neerleggen van de arbeid op morgen is afgekondigd door de zoge noemde „62 organisaties" van neo- peronistische richting en de „19 orga nisaties", waarin de communisten sterk in de zone waar zij thans gestatio neerd zijn. I Definitief vredesverdrag i Duitsland. met Advertentie) Een ingrijpende wijziging in het tot dusver bestaande concurrentieregime in het vervoer zal het vervolg zijn van de beschikking van de Hoge Autori teit der EGKS, van 18 februari, betref fende de prijzen en vervoersvoorwaar den in bet beroepsvervoer van kolen en staal over de weg, zo schrijft de Nederlandse regering in een protest brief aan de Hoge Autoriteit. Een wijde bekendheid van de ex acte vervoerprijzen en de verplichting om voortaan de prijzen vooraf vast te stellen, zal naar de mening van de Nederlandse regering onvermijdelijk het concurrentievermogen van de ver- voerondememingen ernstig aantasten. De Nederlandse regering wenst In haar schrijven tot uitdrukking te bren gen, dat naar haar oordeel door de zyn doorgedrongen. De algemene sta- kng van morgen is een sympathie-be weging vor het stakende bank-perso- neel. De Amsterdamse rechtbank heeft de 42-jarige mevrouw,, 4. IC. B, 'pit Aan- "Stenlein •veroondéètó-tot zèk'fmaateden voorwaardelijke gevangenisstraf "met een proeftijd van drie jaar, omdat zij in de periode van augustus tot "no vember 1957 vier van haar minderja rige kinderen, dei uit gestichten of internaten waren ontvlucht, opzette lijk aan de nasporingen van politie en justiite had onttrokken door ze op verschillende adressen te laten onder duiken." Veertien dagen geleden was door de officier van Justitie zes maanden ge vangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar geëist. De Russische premier Chroestsjew legde er in een rede in de Sowjet- republiek Moldavië de nadruk op, dat het belangrijkste vraagstuk dat moet worden opgelost bet sluiten van een vredesverdrag met Duitsland is, „ge zamenlijk roet de twee in feite be staande Duitse staten". De Russische premier verklaarde dat het nauwelijks mogelijk zou zijn een akkoord te bereiken op de eerste be spreking, omdat de twee partijen ver schillende standpunten huldigden. Sprekend over de aankomst van een Britse handelsdelegatie onder leiding van de minister van Handel Eccles in Moskou, zei de premier, dat de be staande „tamelijk goede handelsbetrek- kinsen" irot beter moeten worden. De Sowiet-Unio to vervo'gde hii, kan grote orders o'aatsen. doch daarvoor heeft zij kredieten nodig Om deze kredieten wilde de premi°r niet vra gen. doch hij stelde het Westen voor handelsovereenkomsten te sluiten tot wederzijds voordeel. l||ll|ll|li|||||]llllllIlllllill,lll|llll,llllilIlllIllllllHlllilllllHIIIIIU sche landen, dom en decadent, zullen verheugd zijn met ons samen te wer ken en so hun eieen hevor deren Zn ni'len er h"""t s hu zijn om nc"i vrienden t' 1 i- v worden Zodra hun militaire waakzaamheid verdwenen is, zullen we hen met d gebalde vuist vernietigen." Dat is de vijand waar we in Geneve mee te maken hebben. TT urn HET is gebleken, dat het verplaatsbare olie-b oorpon ton „Seashell" niet zo tijdig beschikbaar zal rijft, dat hiermede voor de versieping naar de Perzische Golf nog een experimentele boring in de Noordzee kan wor den verricht. Deze boring, die de N.A.M. deze zomer voor de Zuidhollandse kust hoopte te kunnen verrichten, gaat dus niet door. Na de afbouw en de overneming van het platform door de opdrachtgever Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij N.V. (Koninklijke/Shell- groep) zal het naar de Perzische Golf worden versleept op de kortst mo gelijke termijn in verband met dé weersomstandigheden ter plaatse. Het zal dienen voo werkzaamheden in het concessiegebied van The Shell Company of Qatar Ltd. beschikking ongerechtvaardigde scha de wordt berokkend aan de plaats, die Nederland op economisch gerechtvaar digde gronden in het Europese vervoer inneemt. Bovendien is men met deze beschikking vooruitgelopen op de ge meenschappelijke vervoerspolitiek, die nog tussen de EEG-Ianden moet wor den gevormd. Onder deze omstandigheden ziet de Nederlandse regering zich genoopt te verklaren, dat zij de meergenoemde beschikking in de huidige vorm niet kan aanvaarden. Zij heeft daarentegen dan ook beroep aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese ge meenschappen. 1 risisplan KSG verworpen De ministers van Economische Zaken laag voor de Hoge Autoriteit maar ook van de Kolen en Staal Gemeenschap een slag voor het prestige van de KSG. hebben het plan van de Hoge Autori teit voor oplossing van de koSenerisis verworpen. Er werden drie stemmen voor (Beneluxlanden) en drie (West-Daitsland, Frankrijk en Italië) tegen het crisisplan uitgebracht. Het plan zon slechts aangenomen zijn als alle landen hadden voorgestemd. De voorstellen hielden in: afkon diging van de „duidelijke crisis" d.w.z. beperking van de kolenpro- duktie en de koleninvoer. Vervolgens bespraken de ministers en de leden van de Hoge Autoriteit de maatregelen, die moeten worden genomen om de Belgische mijn industrie te steunen, België had gedreigd zich ten dele terug te zullen trekken uit de KSG tenzij gisteren tot doeltreffend optre den zou worden besloten om de hui dige kolenerisis in Europa te bestrijden. België, dat veel verouderde mijnen heeft, die kostbaar rijn in de exploi tatie, is het meest getroffen door de crisis, veroorzaakt door de enorme voorraden kolen binnen de KSG. De drie tegenstemmende ministers waren allen min of meer van mening, dat de crisis hoofdzakelijk*België geldt en dat hiervoor geen algemeen plan voor alle landen behoeft te worden afgekondigd. De verwerping van de voorstellen is niet alleen de eerste belangrijke neder- „Ik werk voor versteviging van de vriendschap met de.eommnistische landen, maar wij blijven, tevens be vriend met alle westelijke landen die prijs stellen op onze vriendschap", al dus generaal Kas«em. „In geval van agressie", aldus de premier, „hebben wij een leger dat voldoende is om onze staatsinstellin gen te beschermen De Eisenhower-leer. in januari 1957 afgekondigd, houdt de belofte van Amerika in d elanden van het Midden- Oosten desgewenst militair te hulp te kornet» tegen een commnistische aan valler»; Kassem maakte ok bekend, dat hij vrouwen in zijn regering zal opnemen, net zal de eerste maal ziln dat dit In een Arabisch land gebeurt. De Amerikaanse ambassade heeft intussen de beschuldiging van het Iraakse communistische blad „Ittihad Al Sjaab", dat een missie van het Ame rikaanse program voor hulp aan ten- achtergebleven gebieden in het Iraaks. Turkse grensgoJ*"*!,' wapens en geld zou hebben uitgedeeld, „volkomen onwaar" genoemd. Radio-Bagdad heeft bericht, dat Irak bij de Ver. Arabische Republiek heeft geprotesteerd tegen „herhaalde aan vallen op Iraakse staatsburgers". (Van onze correspondent) Deze week is er nog geen dag voorofjgegaan of bran en vernielden een flink stuk van het toch al zo schaar Nederlandse natuurschoon. Gistermiddag woedde het vuur opnieuw in Drente, en el in de bosw.ichterii van Orvelte bil Schoonoord fge ieente Zweeloo) Binnen een uur ging een complex ba an zes heeiaren in vlammen op. De brandweren van Eimnen, Steen en Schoonoord, dr Uosbrandweer en ruim 60 vrijwilligers bestreden onder leiding van de brandweercommandant de beer R. 11. Be- encls uit Emmen op zeer krachtige wijze het vuur en laagden erin een verdere uitbreiding in de uitgestrekte rossen te voorkomen. De brandweren uit Rolde en Borger en militairen uit ssen die ook ter hulp ware i geroepen, behoefden bii auknmst niet meer te worden ingezet. Het biussingswerk werd bemoeilijkt door een verstik kende rook De schade bedraagt naar schatting meer dan v^s. 'F-V* sWSt KASSEM zal nu waar- doen op het De Hoge Autoriteit schijnlijk een beroep Europese parlement. De Nederlandse minister van Eco nomische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, verklaarde na afloop van de confe rentie het te betreuren, dat men geen gemeenschappelijke oplossing heeft kunnen bereiken. Hij was echter van mening, dat de toestand zich zakelijk verhelderd heeft. Hij waarschuwde er voor aan het afwijzen der voorstellen meer gewicht te hechten dan in ver band met de feiten gerechtvaardigd is. De Nederlandse minister deelde nog mee, dat de hulp aan de Belgische mijnwerkers met vier maanden is ver lengd en dat de financiële steun ver hoogd zal worden tot vijf miljoen dollar. De vice-voorritter van de Hoge Autoriteit, de Nederlander Spieren burg, verklaarde ook, dat men de ge beurtenissen vooral niet moet drama tiseren en dat men er vooral geen politieke crisis in de KSG van moet maken. Minister Zijlstra, die nu het departe ment van Financiën gaat beheren en als minister van Economische Zaken zeven jaar lang de besprekingen van de KSG heeft bijgewoond voor een minister een Europees record werd gisteren in Straatsburg met vriende lijke woorden uitgeluid. De voorzitter van de Hoge Autoriteit, Paul Ffnet, prees de grote ervaring en bekwaam heid van de jonge Nederlandse minister. (Van een onzer verslaggevers) Het bericht, dat het niet raadzaam is bii Katwijk te baden en te zwemmen In de banrt van he nitwa teringskznaal van het door vergif verontreinigde binnenwater-, heeft tot gevolg, gehad, dat tal van hotelreserveringen werden geannuleerd, se vernemen rij van-, de directie van de Eatwijkse V.V.V. Katwijk heeft echter, zo werd daar aan toegevoegd, zijn maatregelen te gen de water- en strandverontrelmi- ging genomen. Er is een groot vangnet aangebracht in het uitwateringskanaal, zodat geen enkele dode vis in zee belandt Voorts werden aan de landzijde van dat net met man en macht de dode vissen ujt het water geschept. Men is daarmee gistermorgen begonnen. Het is intussen de vraag of de Kaf- wijkse maatregel afdoende Is. Welis waar voorkomt men, dat dode vissen in zee en op het strand terecht komen. Maar het is zeer de vraag of het water, dat uit Rijnland wordt geloosd, geen gevaar oplevert. Er kunnen zich ten eerste neg giftige bestanddelen in be vinden, en ten tweede kan het door de aanwezigheid van enorme hoeveelhe den dode vissen gevaarlijk verontrei nigd zijn. De ministers-kandidaten, die van daag voor het eerst onder voorzitter schap van prof. De Quay bijeenkomen zullen zich behalve met het regerings program ook bezighouden met de be noeming van staatssecretarissen. Naast drs. Schmelzer zal vermoedelijk aan het departement van Algemene Zaken een tweede staatssecretaris worden benoemd en wei voor Nieuw-Gui- nea. Men verwacht dat hier voor een c.-h. nguur zal worden aan getrokken, vermoedelijk mr. J. Vixse- boxse, thans ambassade-secretaris in Bangkok. Aan het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wordt de benoeming van twee staats secretarissen verwacht: een voor sport, kunst, radio en televisie en een voor het lager onderwijs. Ook het departement van Sociale Zaken zou twee staatssecretarissen Een boven Midden-Europa In de boven lucht aanwezige storing heeft zich vooral over I talis en de Adriatische Zee uitge breid. Het buiige weer. dat ze gisteren in grote delen van Duitsland veroorzaakte, bereik te aan het einde van de middag ook Lim burg. Daarbij kwam onweer en hagel voor. Op het vliegveld Zuid-Limburg werd 18 mm afgetapt. Over Spitsbergen trekt een diepe de pressie in de richting van Nova Zembia. Deze wordt gevolgd door sterke itfjgingen van de luchtdruk. Hierdoor verplaatst het zwaartepunt van het hogedrukgebied, dat ons weer beheerst, zich In noordelijke richting. Daar bo\en Noorwegen en Zweden de barometer nog kleine dalingen vertoont, zal de wind morgen in hoofdzaak uit noord oost tot noord blijven waaien en komt er in het temperatuur» erloop niet veel veran dering. Opnieuw rullen perioden met zon neschijn voorkomen. De kans bestaat echter, dat aan de kust mist en lage wolken, die zich nu op het midden van de Noordzee bevinden, komen binnendrijven. krygen. Zoals te verwachten wat overweegt de heer v. d. Eergh, de kandidaat-minister van Defensie, op zijn departement een drietal staats secretarissen aan te trekken, nl. voor personeel, administratie en mate rieel. Staatssecretaris Moorman zaï vermoedelijk een van de drie wordefe Ook is het niet uitgesloten, dat staatsecretarissen zullen worden be noemd aan de departementen van Financiën, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Van het oude kabinet keren de mi nisters Struycken, Helders, Staf en Witte niet terug. Ook staatssecretaris Höppener, die minister Cals op onder wijs assisteerde, komt niet meer voor een functie in aanmerking. Het Oostduitse blad „Neues Deutsch- land" heeft het westerse plan verwor pen als een „volkomen irreëel voorstel met een schandelijke inhoud, verbor gen onder verlokkelijk klinkende fra sen over democratie, verkiezingen en hereniging'". Wegens mishandeling van twee jeug dige patiënten, een 14-jarig meisje en een ï2~jarige jongen, heeft de offi cier van Justitie bij de Haarlemse rechtbank tegen de tandarts H. A. H. uit Krommenie een boete van f 500, en een voorwaardelijke gevangenis straf van een maand geëist. De kinderen waren volgens de ver dachte tijdens de (behandeling zeer lastig en toen het met rijn werk niet vlot verliep heeft hf) se geslagen. Uitspraak over 14 dagen»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1