Dwaze fantasie Vorstelijke operavoorstelling in Den Haag SPOEDIG EEN FEIT Na tocht door zonnig polderland: Goedkope nieuwe haring SCHEVENINGEN WINT RACE ■a's TANKER IN ELEMENT Tegenpool tegen Stockholm in Europair de maak? te komt praten met de sjah Hevige arbeidsonlusten in Buenos Aires „Kleine komt in 1960 Ministers praatten aten genoeglijk en r I Schipper De Graaf met gejuich begroet KLM onderhandelt met Swissair, SAS, BEA en B0AC Soekaruo belaagd door woedende stakers Diner in Herters villa te Genè ve Maar zij bereikten mets Zware binnenbrand in kaasfabriek Gesprek walvisvaart te Tokio mislukt Penibel slot van demonstratie VRIJDAG 22 MEI 1959 r ZEVENTIENDE JAARGANG No* 4309 Henri Troyat lid van Académie Francaise Volksliederen Bloemen Ovatie VERSCHEIDENE SLACHTOFFERS Neo-nazi krijgt twee jaar IJmuider prijs J Directeur: H. DE RUIG J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers Na een tocht van bijna een nut door liet zonovergoten HollandF polderland is de Sjah van Penzië vanmorgen in Rotterdam aan gekomen. De koninklijke auto, waarin de Sjah, koningin Juliana en prins Bernhard zaten, reed over de smalle provinciale weg, die langs vele dorpen voert in dit lage land achter de dijken van de Hollandse IJsel. Om kwart voor twaalf was het laatste dorp, Bergschenhoek, ge passeerd en weinige minuten later maakte de Sjah kennis met het bruisende, rumoerige Rotterdam. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag heeft een vorste lijk gezelschap gisteravond een opvoering bijgewoond van Puc cini s opera Gianni SchichiMet deze bijzondere voorstel ling door de Nederlandse Opera werd de tweede dag van het staatsiebezoek van Zijne Keizerlijke Majesteit de Sjah Van Per- zië afgesloten. Van links naar rechts: H.K.H. prinses Beatrix Z.K.H. prins Bernhard, Z.K.M. de SjahH.M. de Koningin en H.K.H. prinses Irene. J Moeilijkheden met bagage (Van een onzer verslaggevers) Er schijnt op het ogenblik ge dokterd te worden aan een te genpool tegen de „Europair", die op het punt staat een feit te wor den. In die tegenpool zou de KLM willen samenwerken met de SAS, de BOAC, de BEA en Swissair. Betardam: i^nnilup: uecdrecbt: StUtlMII 4borvtK»m«nWprlJs cent pet cwartaaL Loose nomm witw no Wltnstraat so - reier. no/uo im i Poeibut 1,112 Postgiro No. 424518 Klachtendlenst abonnementen. 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 Huygeaspüeia 1 - Telefoon 183467 <3 Hinen> Poatbua 1091 Poetgiro No. 404867 Klacbteodienst; 1830—19.30. Telef.' 302568 Spuiweg 132 - Telef. 4570. Lange Haven 73 - Telef. 67066. 2.6S per maand, 7.90 pe Verschijnt da gel ijk (Geldig tot morgenavond) OVERWEGEND ZONNIG Droog en overwegend zonnig weer, behoudens een kans op onweer in het zuiden van het land. Weinlr ver andering in temperatuur. Matige, af en toe krachtige, oostelijke wind, Morgen: Zon op: 4.38 Maan op: 21.41 onder: 20.37 onder: 5.42 Wij ontvingen enkele reacties van leners op de publikaties ovec Adamski, die hier in Nederland is ge weest en die beweert een reis langs de achterkant van de maan te heb. ben gemaakt. Adamski zou ook „Venusmensen' hebben ontmoet en hij sprak erover dat er op de andere planeten betere godsdiensten zijn dan op aarde en dat de mensen van de andere planeten zeer bezorgd zijn over de atoombewape King, en dergelijke verhalen meer, Onze lezers vragen ons om voor. lichting over deze zaak. Op een ver gadering waar Adamski aan het woord geweest is en aan de tand ge voeld werd, bleek dat hij slechts een vaag verhaal houdt, dat hij opvattin gen koestert die volkomen in strijd zijn met wat wetenschappelijk vast staat, dat hij vragen waarin men hem om nadere precisering van zijn ver. halen vraagt, ontwijkt en dat hij geen enkel bewijs of ook maar begin van bewijs aanvoert ter staving van zijn verhalen. Hij beweert wel bewijzen te heb. ben, maar die had hij thuis laten lig gen. De zaak is eigenlijk te belachelijk om er veel aandacht aan te ge. ven. Maar het feit dat er altijd men. sen gevonden worden die aan derge lijke dingen geloof hechten, waarbij dan een soort quasi-religieuze sec- te dreigt te ontstaan, maakt het no dig hier duidelijk te stellen dat Adam ski op zijn gunstigst beschouwd moet worden als een dwaze fantast. Wie vertrouwen in hem zouden stellen en wie de redding der wereld zien waar Adamski die beweert te zien, bewegen zich buiten de sfeer van het Christelijk geloof. En ook buiten de sfeer van het gezond ver stand. Het is jammer dat Adamski aan het Nederlandse Hof is ontvan gen, want daardoor zou de schijn ge wekt kunnen worden dat de Koningin vertrouwen in Adamski stelt en bo. vendien krijgt de man door die ont vangst een soort aureool dat hij niet verdient. De vier Europese luchtvaartmaat schappijen Sabena, Lufthansa, Alitalia «n Air France zullen spoedig overgaan tot oprichting van „Enropalr", de grootste luchtvaartorganisatie ter we reld, aldus hebben vertegenwoordigers van de vier maatschappij in Parijs be sloten. Doel van dit samengaan is vol doende geld bijeen te brengen voor gezamenlijke diensten over de Atlan tische Oceaan met straalvliegtuigen. Woordvoerders van de vier organisa ties hebben de hoop uitgesproken, dat de KXJVL, later nog tot Europair zal toetreden. Zoals gemeld heeft de K.LM. zich onlangs uit de onderhandelingen teruggetrokken aangezien van baar on evenredig grote opofferingen werden gevraagd. De vier maatschappijen zullen hun Transatlantisch vracht- en passagiers vervoer onderling verdelen en hun on derhoudsdiensten en de faciliteiten voor brandstofbijvulling over de gehele wereld samenvoegen. Als geheel zal „Europair" over 35,000 mensen en een vloot van meer dan 250 vliegtuigen beschikken. -r„\ De romanschrijver Henri Troyat Is donderdagmiddag tot lid van de „Aca demie Francaise" gekozen. Hil krijgt de zetel die opengevallen is door het overiya envan Claude Farrere. Troyat kreeg in 1838 de „Prix Gon- court" voor zijn roman „l'Araigne". Zijn voornaamste werk is een „Roman Fleuve", die is opgebouwd uit de her inneringen van zijn ouders over het Rusland van de Tsaren en dat van de Bolsjewistische revolutie. Troyat werd in 1911 in Moskou, ge boren. Hij studeerde in Frankrijk en werd later genaturaliseerd. «li—«m-w-esiaifeBKSr. voor Sjah in Groots welkom Rotterdam De dundoeken wapperden in deze tweede haven van de wereld van vele gebouwen en huizen. De gepavoïseerde trams wachtten bij de halten totdat de stoet was voorbijgetrokken en in de straten van de dichtbewoonde wijken, waarlangs de hoge bezoeker ging, riepen dichte rijen toeschouwers de Sjah een hartelijk welkom toe. (Van «en onzer verslaggevers) r\E Sch. 55, de logger „Noorder Kroon", is de winnaar geworden van de haringrace, die vooral in de afgelopen nacht een span nend karakter droeg. De „Noorderkroon", die toebehoort aan de Verre Visserij Maatschappij, liep zoveel uit op de andere haringja gers, dat schipper Arie de Graaf (35) het aandurfde IJmuiden voorbij te varen. Om even over halftien, bracht hij zijn logger de Scheve- ningse haven binnen. Vrij spoedig na de aankomst van de SCH 55 met 112 kantjes nieuwe haring vond de eerste afslag plaats. De prUs per kantje kwam niet hoger dan f 712, welk bedrag belangrijk lager is dan de maximumprijs van de eerste baring in het vorig jaar. De „nieuwe" bracht toen ver boven de duizend gulden op. De lage prijs is een gevolg van de mime vangst. Er is in de komende dagen veel aanvoer te verwachten. Een trotse schipper Arie de Graaf, meerde vanmorgen de Noorderkroon" in de Eerste Scheveningse binnenhaven. Goereese en Stellendamse kustvissers hadden in allerijl ee n plaatsje voor hem gemaakt. De bemanning van de SCH 55 werd luide toegejuicht. Nadat de loggvr was gemeerd, wilde iedereen aan boord stormen, om de schipper en zijn mannen geluk te wensen met het winnen van de haringrace. Maar daarvoor was weinig tijd. Met grote snelheid moesten de 112 kantjes haring gelost worden, opdat zo spoedig ten op h'et motorschip „Erasmus" voor het maken van een vaartocht naar Verolme Dok- en. Scheepswerf Maat schappij te Rozenburg. De Perzische vorst was in de stad, waar ten behoeve van zijn land wordt gewerkt aan de bouw van een trotse tanker, die de historische naam draagt van „Mohammed Reza Shah". Vanmid dag Het de Sjah, samen met HJKJL prinses Margriet, dit schip, dat bij Verolme In Rozenburg in aanbouw is, te water. Om twaalf uur arriveerden de hoge gasten aan de Coolsingel. Van de stadhuistoren wapperde de Perzische vlag naast de Nederlandse driekleur; stram stond de erewacht van het korps mariniers, bestaande uit een compagnie met vaandel en vaandel- wacht, voor het stadhuis in de hou ding. Toen de Sjah zich uit dg koninklijke wagen begaf, zette de Marinierskapel het Perzische volkslied in, gevolgd door het Wilhelmus. In gezelschap van koningin Juliana en prins Bernhard inspecteerde de vorst de erewacht. Voordat hij de trapnen van het stad huis besteeg, wuifde de Sjah de wach tende menigte spontaan toe. Na deze begroeting heette burgemeester mr. G. E. van Walsum de Sjah officieel welkom in de Maasstad. Het veertien jarig dochtertje van wethouder mr. H. Bavinck bood koningin Juliana bloemen aan. In de benedenhal van het stadhuis stelde de burgemeester een aantal autoriteiten voor: o.a. de commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr, J. Klaasesz, de wethouders van Rot terdam, de commandant maritieme middelen, kapitein-ter-zee F. Drijf hout en de garnizoenscommandant, lt.~ kolonel W. J. M. van Hertum. In het stadhuis was een keur van bloemen en planten aangebracht; de geuren van exotische en ook inheemse bloemen deden weldadig aan. Burgemeester Van Walsum bege leidde de Sjah naar de raadzaal, waar de vorst zich geruime tüd met enige genodigden onderhield. Tegen één uur zaten de Sjah, de Ko ningin, prins Bernhard en hun gevolg, en de leden van het gemeentebestuur aan een noenmaal aan. Burgemeester Van Walsum bracht aan deze maaltijd en toost uit. Zachte orgelmuziek klonk uit de burgerzaal. Buiten was intussen de menigte van toeschouwers gegroeid. Tegen twee uur trad de Sjah, In gezelschap van Ko ningin en Prins naar huiten. De wachtenden op de Coolsingel brachten de vorsten nu een warme ovatie. De drie hoge gasten op het balkon beantwoordden deze hulde wuivend. Even later verdwenen zij naar bin nen. Na een korte rit door het centrum van Rotterdam arriveerden zjj in het clubgebouw van de koninklijke roei en zeilvereniging „De Maas", van waaruit de Sjah een onbelemmerd uit zicht had op de drukbevaren levens ader van Rotterdam, de Nieuwe Maas. Even later embarkeerden de hoge gas- De veronderstellingen omtrent deze tegenpool worden gesteund door het feit, dat de president-directeur van de KLM, de heer Aler. en zün collega van de British European Airways, Lord Douglas of Kirtleside gisteren in Stockholm zün aangekomen voor be sprekingen. De Scandinavische luchtvaartmaat schappij SAS en de Zwitserse Swiss air hebben al een nauwe samenwer king tot stand gebracht. Er is alle reden voor, dat de Britse en de Ne derlandse maatschappij zich hierbij zullen aansluiten, vooral omdat an ders deze maatschappijen individueel de concurrentie van de Europair duchtig zuilen voelen. De directeur van de SAS. Aake Rusck, heeft nog onlangs gezegd, dat iedere mogelijkheid voor positieve con tracten met maatschappijen buiten de Eoropair welkom zouden zijn. tiet schijnt dot die contacten op het ogenblik in Stockholm gelegd worden om sterk te staan in bet straal tijd perk Dat de KLM zich bij een ander blok wil aansluiten, nadat de onderhande lingen met de andere Europair-partners vastgelopen zyn, valt niet t* verwon deren. (Van een onzer verslaggevers) DE Perzische ambassadeur in Bonn is volgens een bericht van Reuter plotseling per auto naar Amsterdam vertrokken om te praten met zijn daar verblijfhoudende voormalige schoonzoon: de sjah. Het wordt voor mogelijk gehouden dat de reis van Khalil Esfandiari ver band houdt met moeilijkheden die prinses Soraya, de gewezen echtge note van de sjah, momenteel onder vindt in Home, Al vier dagen houdt de Italiaanse douane 23 koffers van de prinses vast. Zij weigert nl. invoerrechten te betalen omdat zy meent diploma tieke onschendbaarheid en daarmee het recht van vrije in- en uitvoer van bagage te genieten. De Italiaanse fiscale autoriteiten den ken daar echter anders over, en de Perzische ambassadeur in Rome, wie zij om inlichtingen vroegen, heeft verklaard, dat hij van zijn regering de nadrukkelijke mededeling heeft gekregen, dat Soraya niet langer de diplomatieke status heeft. In Karlsruhe is een Duitse uitgever die beweerd had dat de berichten over naziwreedheden tydens de tweede wereldoorlog „propagandaleugens" wa ren, tot twee jaar veroordeeld door een federaal hooggerechtshof. IN de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben zich donderdag uit gebreide wanordelijkheden voorgedaan die het gevolg waren van botsingen tussen stakers en politie. De Indonesi sche president Soekarno kwam juist in Buencs Aires aan, toen de relletjes uitbraken. Nog geen kwartier nadat hij op het vliegveld had verklaard dat hij zeer verheugd was om in Argentinië te zQn was zijn auto in de straten van Buenos Aires omringd door schreeu wende stakers. Politiemannen probeer den aanvankelijk tevergeefs de beto gers te verjagen. Na enkele benauwde minuten voor de Indonesische presi dent slaagde de chauffeur van de auto er echter in bet gebouw van de Argen tijnse regering te bereiken. Op de Avenue de Mayo in Buenos Aires leverden stakende Argentijnse bankemployés gisteren urenlang slag met de politie. Vanaf een balkon voor de vijfde verdieping van een huis aan deze voorname straat van de Argen tijnse hoofdstad sloeg een aantal men sen gespannen het verloop van de strijd gade. Deze nieuwsgierigheid kwam hen echter duur te staan. Het balkon be zweek onder hun gewicht en stortte op een balkon van de derde verdieping, waarna beide balkons met degenen die zich erop bevonden op de strijdenden vielen. Twee personen werden hierby ge dood; tien personen liepen verwondin gen op. Naarmate de wanordelijkheden zich naar de centrale zakenwijk verplaats ten werden de winkels- en zelfs de beurs gesloten. De winkeliers be schermden hun zaken met ijzeren rol luiken. Toen de tegenstanders van de rege- ring-Frondizl poogden versperringen in het winkelcentrum op te werpen, reageerde de politie met het werpen van traangasbomnaen. Een aantal bouwvakarbeider» dat bezig was met de bouw van een nieuw centraal marktgebouw onderbrak de werkzaamheden om de politie met stukken ijzer en marmer te gööiéö, dit afgewisseld met het werpen van gereedschappen. Tientallen personen moesten wegens opgelopen verwondingen of voor door het traangas veroorzaakte brandwon den worden behandeld. Onder hen be vonden zich verscheidene politieman nen. Er zijn In Buenos Aires ongeveer driehonderd arrestaties verricht. mogelijk het keuren en de afslag zou den kunnen, beginnen. Schipper De Graaf vertelde, dat hij gisteren zelf 23 kantjes ving. De rest moest bij, voordat hij kon gaan ja gen, overnemen van de andere log gers van de Verre Visserij Maat schappij en de Rederij A. van der Toorn. Hiermede ging veel tijd ver loren, en het gevolg was dan ook, dat de „Noorderkroon" ver achterlag bij een aantal andere jagers. Maar Arie de Graaf liet zijn 1000 pk-motor op volle kracht draalen en met een snelheid van 10,5 knoop ging het op Nederland aan. Langzaam maar zeker kwam Sk aan de kop te liggen", aldus de schipper. „Op dat ogenblik passeerde ik de „Deli", terwijl «te „Tbrmy" seeds achter mij lag". Daar men wist, dat de SCH 55 de Scheveningse haven by laag water zou binnenlopen, verstouwde de be manning alle ikantjes zoveel moge lijk naar voren. In de visafslag werden met grote haast de vaten opengeslagen om de eer ste nieuwe haring te kunnen proeven. Allerwege werd de kwaliteit van deze haring geroemd. De verwachtingen van de prijs, wel ke tot voor enkele dagen nog hoogge spannen waren, bleken niet juist te zijn geweest. De handel besefte, dat er een ruime aanvoer op komst is. De wijzer van de klok bleef niet, zoals andere jaren het geval was, bo ven de duizend gulden staan. Er werd ver heneden deze prijs afgedrukt» De reder gaf het hoogste bedrag, nl. T31 gulden. De andere prijzen lagen daar onder. Schipper K. J. Blok van de Scheve ningse motoriogger Sch 72 „Tonny* heeft vanmorgen,om kwart voor elf uit handen van Velsens burgemeester mr. Kwint de prijs van IJmuiden ontvan gen, uitgeloofd door het gemeente bestuur voor de schipper van de log ger, die in IJmuiden de eerste Hol landse Nieuwe aanvoerde. De prijs be staat uit een zilveren legpenning en een oorkonde. De „Tonny" loste te Umuiden tachtig kantjes, die per vrachtauto naar de Scheveningse af slag zijn vervoerd. Het diner, dat de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken gister avond In de villa „Greta" zijn ambt genoten van Frankrijk, Engeland en de Sowjct-ünie heeft aangeboden, is In eerste instantie niet als een groot diplomatiek succes beschouwd. De hoge verwachtingen, die men er van koesterde, werden de bodem in geslagen toen een der westelijke deel nemers na nfioop opmerkte, dat er wel veel ccpraat was, maar dat er geen substantiële conversatie was gevoerd. Er is nog niets dat erop wijst, dat Gromiko is ingegaan op het aanbod '■•an Hcr'cr, dat de reden voor het diner ••/as: de Rus heeft de kans om vol laden icheimr onderhandelingen te beginnen, niet aangegrepen. Volgens een Amerikaanse woord voerder hebben de ministers aan het diner belangrijke kwesties besproken. Voor zij aan tafel gingen, wisselden zij van gedachten over het prachtige uit zicht op de Mont Blanc. Herter heeft Gromiko op de zit ting van gistermiddag in zeer krach tlge woorden gewaarschuwd tegen het uiten van „ongerechtvaardigde be schuldigingen" omtrent agressieve neigingen van de Noordatiantische Verdragsorganisatie. Herter, die niet het woord zou voeren, onderbrak onverwacht het debat over een Duits vredesverdrag met de niet mis te verstane woorden dat Gromiko's uitlatingen tot het ontstaan van „zeer ernstige spanningen in de conferentie" zouden kunnen leiden. De Franse minister Couve de Mur- ville heeft gisteren ter conferentie voor een van de spaarzame lachsalvo's ge zorgd. Als eerste spreker begon hij zijn rede in het Engels. Op een gegeven ogenblik hield hij echter abrupt, mid den in een zin op en sprak tot zijn verwonderde collega's: „Dat is waar ook, ik moet in het Frans spreken", waarop ivi onmiddellijk overging in zijn ,-taaL (Tan een onzer verslaggevers) Be „kleine Ford" zal reeds als 1960- model worden gelanceerd. Dit betekent, dat de nieuwe wagen, waarmee het Ford-concern de concurrentie van Europese automobielmerken te lijf wil. omstreeks half oktober op de markt zal komen, vermoedelijk echter aan vankelijk alleen op de thuismarkt. Dit valt af te lelden uit een mede deling van Henry Ford II tijdens de jaarvergadering van de Ford Motor Company in Detroit. De nieuwe auto ral „Falcon" heten. Verdere bijzonderheden maakte de heer Ford niet bekend. Wel zei hij nog, dat de auto in grootte, zuinigheid en. vermogen zal liggen tussen de normale Amerikaan en de kleine Europese wa gen. Ford-Amerika (in het afgelopen kwartaal een schone winst van 135 miljoen dollar) denkt In 1959 zes mil joen auto's te verkopen, inclusief de in de Verenigde Staten geïmporteerde Europese Ford-produkten. (Van onze correspondent) Donderdagavond om acht uur ont stond een hevige brand tn bet Inwen dige van de kaasfabriek Van Ejrssen aan de Kanaalkade te Alkmaar. De vrijwillige brandweer mkte onmiddel lijk mei groot materiaal uit. Dank zü de hechte constructie van het gebouw sloeg het vuur niet naar buiten en bleef de schade tot de voorraden en de inventaris beperkt. Niettemin is ze zeer aanzienlijk. De vermoedelijke oorzaak van de brand is gelegen in een gasverwar- mingssvsteem voor het steriliseren van kaas. Op de derde verdieping is een veertig cm w'ude buis van het systeem oververhit geraakt, zodat een partij kartonnage vlam vatte, waarna het vuur zich snel uitbreldd*. De delegaties van Nederland, Noor wegen, Engeland en Japan hebben vandaag te Tokio de walvisvsartconfe- rentie besloten, maar se zijn er niet in geslaagd overeenstemming te berei ken hoe de vangstquota voor het seizoen 195080 verdeeld moeten wor den. ïn een gezamenlijk communiqué werd meegedeeld, dat „niettegenstaan de de ernstigste pogingen van de afge vaardigden de meningsverschillen niet voldoende opgelost konden worden en geen bevredigende overeenstemming kon worden bereikt. De Japanse afgevaardigde Hideo Okuhara zou volgens AR. hebben mee gedeeld, dat de afgevaardigden van de vier landen half juni opnieuw in Lon den bijeen zullen komen om te trach ten de geschillen uit de weg te ruimen. In Limburg is het aantal arbeids plaatsen sedert 1950 met 26 per duizend inwoners gegroeid; daarmede staat dit gewest in Nederland aan de top. Al leen Brabant benadert Limburg met 22 per duizend, maar de overige gewesten komen ver achteraan: Zuid- en Noord- Holland bij voorbeeld maar met een groei van resp. 7 en 6 per 1000 Inwo ners. Dit blijkt uit een zojuist ver schenen studie van het economisch technologisch instituut Limburg, Van onze correspondent £EN SS-jarige Hilversummer die gisteren voor de zesde maal rijexamen deed, heeft voor een opwindend incident gezorgd. De man had door een opmerking van de examinator begrepen, dat hij opnieuw zeer slecht had ge reden. Enkele uren na afloop van het examen keerde hij per auto te rug naar de parkeerplaats aan de Simon Stevinweg. waar de rij examens beginnen. Toen hij de bewuste examinator naar buiten zna komenriep hij hem toe: „Kijk maar eens af ik rijden kan". Vol gas stoof hjj de par keerplaats af om in de volgende seconde reeds tegen een beste 1- wapen te botsendie juist om de ho-k draaide. Er ontstond slechts materiele schade. De politie aal d? man ren proces-verbaal wetens het rmh-voegd besturen van een auto.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1