Stralende prinses in Rotterdam Westelijke wereld rouwt Gestolen auto van dijk gestort Dode en drie geivonden eerst uren later gevonden Jongeren namen jeugdhuis in bezit EEN GROTE LEEGTE Radiostations onderbraken programma s Zaterdag a.s.: TROUW-mars Vliegtuig zou in Noordzee gestort zijn VUURPIJLEN VEROORZAKEN GROOT - LOOS - ALARM Kapitein gaf demonstratie GENÈVE UITGESTELD r r. Minister Luns naar Dulles begrafenis Ministers naar Vergif uit Pernis was oorzaak van vissterfte Washington Burgerlijk huwelijk van prins Albert in Rome? -R.R.R. f*t4Aim*€ 25 MEI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4392 V- Directeur: H. DES RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKULNS SLOT Welp gedood {Zie verder pap :i. 7e kol.) JOHN FOSTER DULLES, oud-minister van Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten en groot strijder voor het Vrije Westen, is zondagmiddag op 71-jarige leeftijd in het Walter Reed-hospitaal in Washington overleden. Dit bericht heeft grote rouw teweeggebracht in de westelijke hoofdsteden. Dulles' einde kwam na een strijd van drie maanden tegen kanker. Enige weken geleden kon hij zich nog slechts in een rolstoel voort bewegen. Volgens zijn naaste omgeving heeft hij deze maand veel geleden ondanks grote doses pünstillehde middelen. Zijn familie zijn echtgenote, zijn twee zoons John en Avery, zijn broer Allen en zijn zuster Eleanor die 's morgens vroeg was ge waarschuwd, was aan zijn sterfbed. Dulles overleed in zijn slaap. De officiële begrafenis vindt op woensdag 27 mei plaats, de datum waarop het ultimatum van de Russische premier Chroestsjew aan de geallieerden dat hun troepen vóór die dag West-Berlfjn moeten hebben verlaten, afloopt. Het is deze eis geweest die de aanleiding vormde tot het houden van de Geneefse ministerconferentie. - TWAALF KORPSEN! (Van een onzer verslaggevers) Het grote alarmdat zaterdag omstreeks het middaguur geslagen werd toen het vermoeden rees dat tussen Zandvoort en IJ muiden een vliegtuig in de Noordzee gestort ivas, bleek later loos alarm geweest te zijn. Het werd veroorzaakt door een onnadenkende kapitein van een Nederlandse kustvaarder, die vijf afgekeurde zogenaamde rooksignalen afschoot van de brug van zijn schip, dat in de haven van IJmuiden lag. GEEN VERVOLGING DUIZENDEN GULDENS mm m Bij raden u aait lUOMdut: por dn ent: Seklc&un: kwartaaL wia* o* wzuwtraat 30 t*i«. 115700 l> PoatiMM 1I12 Poitgiro Ho. 424511». Klacütendlenst abonnementen; 18.30-16.30 uu ZeiercUtg» 1718 our. Telefoon 116700. HuygoMPfiHn 1 - Telefoon 183407 (3 l«oen) Poetbua l09i Poetgiro No. «M867, Klaehteadlenet: 18^0—49.30. Telef. 30368». Spulweg 132 - Telef. 4670. Lange Haven 73 Trlef. 07*6. 81 ecnt per «eek, f 3.86 per maand, 7,90 pei I Mi. Veracnynt .lagenjfc» (Geldig tot morgenavond) WOLKENVELDEN Op de meeste plaatsen droog weer met van zee binnen- drijven.de wolkenvelden, maar morgen overdag ook op klaringen. Vannacht zwakke, morgen overdag matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lagere. Lachend inspecteerde prinses Beatrix zaterdagmiddag een ,Jantasie-erewacht van Rotterdamse jongelui, die martiaal „de stok presenteerden", toen H.K.H. passeerde. De Kroonprinses zette door haar aanwezigheid luister by aan de opening van het nieuwe jeugdcentrum van de hervormde jeugdraad „De Heu vel" in de Maasstad. (Van onze correspondenten) Vier zwaar gewonde jongemannen hebben in de nacbt van zaterdag op zondag urenlang bij het wrak van eetr (gestolen) auto gelegen, nadat deze bij het dorp Well (Ammerzoden) van een bochtige d(jk was gestort. Een van hen is later overleden. - De veehouder W. P. J. v. d. Schans vond de slachtoffers en het wrak zon dagmorgen om kwart voor zes, toen hij op weg was om zijn koeien te gaan melken. Een jongeman, A. S., die hevig bloedend achter het stuur klem zat, kon hij met moeite bevrijden. Voor de auto lag de 18-jarige P. van Gestel, die enkele ogenblikken later overleed. Hij hsd de auto bestuurd, maar was in een bocht de macht over het stuur kwijtgeraakt. Verderop in het weiland iagen de 19-jarige H. D. en de 19- jarige G. van S., die bij kennis was. De slachtoffers allen uit Tilburg zijn naar het ziekenhuis in 's-Herto- genbosch overgebracht. De toestand van twee van de drie gewonden is le vensgevaarlijk. Het blijkt, dat de jongens in de nacht van zaterdag op zondag de auto op de Markt in Tilburg hebben gesto len. De eigenaar, de heer M. Goyaards uit Goirle, had de wagen even gepar keerd. Geen van de vier jongens bezat een rijbewijs. Het ongeluk moet om ongeveer halfvier 's morgens vroeg gebeurd zijn. De heer Goyaards heeft zondag zijn totaal vernielde wagen in ogenschouw genomen. 'Andere ongelukken met dodelijke afloop tijdens het afgelopen weekeinde waren: Door een defect aan bet linkervoor wiel, waardoor het stuur de bestuur der uit de handen geslagen werd, schoot zaterdagmiddag een bestelauto over een zes meter brede plantsoen- strook op de linkeirijbaan van de Van Vredenburchweg te Rijswijk, waar de 10-jarige welp J. H. van der Meer ge grepen en tegen een hek gedrukt werd. De jongen is later overleden. Een an dere welp, de 10-jarige J. Smulders, werd licht gewond. (Van een onzer verslaggevers) In de meest letterlijke zin van het woord hebben Rotterdamse jonge lui zaterdagmiddag bezit genomen van het hervormde jeugdgebouw aan de Sint Laurensplaats. Terwijl prinses BEATRIX vanaf een po dium hartelijk lachend toekeek, hebben enkele honderden jongeren de entree van hun jeugdhuis be stormd. Kanonschoten werden af gevuurd, vlaggen gingen omhoog, klokgelui weerklonk en op de rof fel van een muziekkorps bezetten jongens en meisjes onder luid ge juich het gebouw „De Heuvel". De Prinses was getuige geweest van een bijzonder originele ingebruik neming, die de inleiding vormde van een feestelijk programma dat voor haar en voor de jeugd, die het nieuwe gebouw gaat gebruiken, was opgesteld. Ook de aankomst van de Prinses ver liep ongewoon. Nadat de burge meester van Rotterdam en de her vormde jeugdpredikant ds. M. L. W. Sehoch en hun echtgenoten Prinses en haar secretaresse den verwelkomd, werd de verzocht plaats te nemen motorjachtje, dat haar in m'nüten naar de plaats van de fees telijkheden bracht. Enige ogenblikken lang liet ds. Schoch zijn jongeren bun gang gaan. Toen gaf hij het sein: de bestorming werd gestaakt en nadat een in won derlijke kledij gestoken erewacht een wig in de menigte had gevormd konden de Prinses en het gezelschap het nieuwe pand betreden. de had- Prinses in een enkele om Foster Dulles Hoewel reeds algemeen werd ge vreesd, dat het einde van Dulles nabij was, heeft zijn dood de vrije wereld toch zeer geschokt. In de regerings centra van het Westen heerste diepe verslagenheid. Alle radiostations in de Verenigde Staten onderbraken hun programma's om het treurige nieuws bekend te ma ken, Ook in vele protestantse kerken (Dulles was een belangrijke figuur in de protestantse kerken in Amerika en daarbuiten) werd het overlijdensbe richt voorgelezen. EISENHOWER heeft een verklaring over DuHes uitgegeven, waarin hij o.m. zei: Een leven van werken voor de wereldvrede is geëindigd. Zijn land genoten en allen die geloven in recht vaardigheid en in het gezag van de wet treuren bij het heengaan van een der werkelijk grote mannen van onze tijd. Gedurende zijn leven en in het bijzonder tijdens de zes jaren als mi nister van Buitenlandse Zaken die rijk aan gebeurtenissen warerr, waren zijn moéd, zijn wijsheid en zijn 'vriendelijk begrijpen gericht op het verbeteren van de betrekkingen tussen de volke ren. Alleen van tirannie was hij een vijand. Omdat hij geloofde in de waar digheid van de mensen en in hun broe derschap onder God, ondersteunde hij hun diepste hoop en aspiraties. BONDSKANSELIER ADENAUER sprak van Dulles, als een trouw vriend en een strijder voor de vrijheid en het Christendom, die zijn gehele leven aan zijn overtuiging heeft opgeofferd. PREMIER MACM1LLAN van Enge land noemde Dultes een man. in wie PRESIDENT DE GAULLE heeft het ,.de hoogste idealen werden gesteund door een uitzonderlijk sterk karak ter". volgende telegram van rouwbeklag aan president Eisenhower gezonden: HET twaalf6e korps, dat zich heeft gemeld voor de zaterdag a.s. te handen Trouw-mars. is de afdeling tamboer- en trompetterkorps van de „Bond voor Vrijwillige dienst- baarheid". Te zamen met het znster- Korps „Je maintiendral" uit Zeist, zal het dan 89 man sterke korps de Tronw-mar» komen opluisteren. Het aantal deelnemers nadert thans de 1598. Men kan Inschrijven bü de navol- Kende adressen en zaterdagmiddag aan het startbureau: Dagblad Trouw, N.Z. Voorburgwal 225. Amsterdam; Witte de Withstraat 25. Rotterdam; Huygensplein 1, *s-Gravenhage: Ganzenmarkt 16. Utrecht; Gel. Oude Gracht 84, Haar lem: Hoofdstraat 102. Apeldoorn: Melkmarkt 34. Zwolle; Westersingel 25. Groningen. Dhr. E. v. d. Stal. Hoofdweg 416 L A'dam W.; dhr. K. Pietera. AJbr. Rodenbachhof 3, A dam W. (Sloterm.); dhr. H Faas. Nico de Roeverstr. 12 X. A'dam O.: dhr, J. G. van As. Hya- clntweg 16. 's-Gravenhage; dhr. J. de Boer, Jtirriaan Kokstraat 66, Scïie- venlngen; dhr. S. de Boer, Xsingstraat 190. Den Haag Z. Ook kan worden Ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan „Bagblad Trouw Amsterdam" per postwissel of per giro op postgiro no. 412739 of op gemeente gtro A'dam K 509. Op de postwissel of de girostrook dient te worden vermeld; o. Inschrijfgeld Trouw-mars, Am sterdam. b. Of ingeschreven wordt voor 12. 15, 20 of 30 km. c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen Vanaf morgen (26 mei) kan niet meer per giro worden gestort en nog uitsluitend worden Ingeschreven aan onze kantoren en aan de start. Met Ingang van 28 mei wordt het In schrijfgeld met 18 cent verhoogd. Inschrijfgeld: Voor deelnemers tot en met 13 Jaar t 0.75. Voor deelnemers van 16 jaar en ouder f 1. Voor dpi. militairen beneden de rang van wachtmeester/sergeant 0,7». „Ik ben diep getroffen door het grote verlies, dat het heengaan van John Foster Dulles is voor u, uw land en alle mensen, die aan de vrijheid hech ten. Zijn standvastigheid, zijn geloof aan de idealen, die ons gemeen zijn, en zijn moed blijven een prijzenswaar dig voorbeeld voor allen". Mr. LUNS heeft tegenover het A.N.P. de voigende verklaring afgelegd: „Ik ben zeer geschokt door het bericht. Dulles werd gedragen door het onver zettelijk geloof in de rechtvaardigheid van de zaak, die hij verdedigde. Hij heeft al zijn energie en kracht gegeven aan de verdediging van de westerse idealen. PREMIER NEHROE heeft een bood schap aan president Eisenhower ge zonden waarin hij uitdrukking geeft aan zijn „diepe smart en een oprechte deelneming" met het overlijden var. Dulles. Nehroe noemde Dulles „een groot dinaar van de staat". De radiostations van Oost-Dults- land, Tsjechoslowakije en Hongarije deden gisteren scherpe aanvallen op Dulles. liet Russische persbureau Tass en het communistische pers bureau Nieuw China gaven het be richt van Dulles' overlijden zonder commentaar. De officiële begrafenis van Dulles zal woensdagmiddag (om 19 uur Ne derlandse tijd) plaatshebben, op aan wijzing van Eisenhower met volledige militaire eer, op de nationale begraaf plaats van Arlington, in een bebost heuvelland aan de oever van de ri vier de Potomac tegenover Washington. De kerkelijke uitvaart geschiedt vol gens de regels van de Presbyteriaanse kerk. Het stoffelijk overschot zal 24 uur voor dat de uitvaartdienst begint, worden opgebaard in de kathedraal van Washington. De dienst zal worden geleid door dr. Roswell Barnes, secretaris van de Wereldraad van Kerken, en door dr. Paul Wolfe en dr. Edward L. R. Elson, presbyteriaanse predikanten. De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, zal morgen naar Washington vertrekken, om namens de Nederlandse regering en in zijn hoe danigheid van voorzitter van de NAVO- raad de begrafenis van oud-minister Dulles bij te wonen. vliegtuig, het hart. sloeg de schrik hem om De politie van Velsen, die direct een uitgebreid onderzoek instelde naar de veroorzaker van zoveel op schudding, vond de gezagvoerder vrU spoedig doordat een van de fakkels bij het Velsense gasbedrijf terechtkwam en men een andere lichtkogel in de haven had zien vallen. Drie Uchtkogels kwamen in zee terecht. Enkele nog niet af geschoten rooksignalen ziin door de politie tn beslag genomen. De kapitein werd meegenomen naar het hoofdbureau van politie. Toen men hem daar vertelde dat drie reddingboten, twee vliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst, de zeesleepboot Shnson, de loods boot Bella tri*, de loodsafhaler Geep en een kustvaarder, die toevallig ter hoogte van IJmuiden voer en onmiddellijk koers wijzigde toen Scheveningen-Radio een oproep voor hulpverlening de lucht in stuurde, aan het zoeken waren naar eventuele overlevenden of wrak stukken vaa het verongelukt* Het veroorzaken van vals alarm is namelijk strafbaar en het wordt een kapitein ernstig aangerekend als hij het reddingwezen aan onze kust ten onrechte in actie laat ko men. De politie vond echter rede nen om de gezagvoerder niet te vervolgen, omdat hij duidelijk uit onbekendheid handelde. Hij had enige van zijn beman ningsleden willen instrueren io het afschieten van noodsignalen. Hij had van zi.in rederij nieuwe vuur pijlen gekregen omdat de oude niet meer betrouwbaar geacht werden. De rederij had gezegd dat de ge zagvoerder met de oude pijlen mocht doen wat hij wilde, als hij ze maar niet op zee afschoot. De kapitein wist dus dat de de monstratie op zee een loos alarm tot gevolg zou kunnen hebben. Hij gaf zijn lessen daarom in de haven met vijf afgekeurde vuurpijlen. Hij veronderstelde dat de rooksignalen, die na het afschieten aan een kleine parachute langzaam naar beneden sterke wind, die de parachutes naar zee heeft geblazen. Intussen heeft dit loos alarm vele duizenden guldens gekost. Nog af gezien van de hoge kosten, die ge moeid zijn met een urenlange op- sporingstocht door vijf zeeschepen en twee vliegtuigen, kwam het reddingapparaat in werking, stelde Scheveningen-Radio het noodver- keer in de lucht in en bracht de hele actie veel oponthoud teweeg aan de scheepvaart. Hevig ontstemd was met name de havenmeester van IJmuiden, die wees op het gevaar van het neer komen van brandende noodsigna len in een haven vol schepen. De politie heeft ook de teruggevonden parachutes in beslag genomen. De kapitein is later op vrije voeten gesteld. Hij mocht terugkeren naar zijn schip dat nabij de PEN-cen trale ligplaats had. yjvïfi (Van onze Haagse redacteur) Het staat nu wel vast, dat een zeer sterk insectendodend vergif de oor zaak is geweest van de vissterfte in de wateren van Zuid-Holland. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat het gevaarlijk materiaal. afkomstig komen, tegen de heldere lucht niet van Pernis, inderdaad bij afvalstoffen zichtbaar zouden zijn en vergat js terechtgekomen, die naar de stort- daarbü rekening te houden met de plaats bij Gouderak werden afgevoerd. De Sowjet-Ucfe heeft gistermiddag mee ingestemd dat de conferentie van de ministers der Grote Vier in Genève wordt opgeschort, zodat de westelijke ministers de begrafenis van Dulles kunnen bijwonen. De conferentie zal woensdag en donderdag niet bijeen komen. Gromiko heeft de Amerikaanse mi nister Herter leedwezen over de dood van Dl*lies betuigd en gezegd, Herter's wens om naar Washington terug te keren volledig te kunnen begrijpen. Herter verklaarde dat de dood van Dulles alle mensen die de zaak van een rechtvaardige vrede zijn toegedaan met droefheid vervult. Volgens gewoonlijk welingelichte kringen te Bonn is bondskanselier Adenauer van plan om Dulles' be grafenis bij te wonen. De moeilijkheden, veroorzaakt door de kritiek in België tegen het feit dat het huwelijk van prins Albert alleen kerkelijk zou worden ingezegend, schijnen uit de weg te zijn geruimd. Naar in bepaalde Belgische kringen verluidt, zou men hebben besloten dat de kerkelijke plechtigheid in de Sint Pieter zal worden voorafgegaan door een burgerlijke huwelijkssluiting in de Belgische ambassade le Rome, waarbij de ambassadeur als ambtenaar van de burgerlijke itand zal optreden. Bevoegde kringen in Brussel spra ken dit bericht later echter tegen. Eisenhower heeft in een proclamatie tot het Amerikaanse volk meegedeeld, dat de vlaggen van alle openbare ge bouwen halfstok zullen hangen tot de begrafenis voorbij is. Amerikaanse functionarissen wezen erop, dat een officiële begrafenis als van Dulles verschilt van een nationale begrafenis, die over het algemeen al leen aan presidenten en vice-presiden- ten in functie wordt toegekend. (Advertentie) koopt uitsluitend open ring- matten, deze zijn veel makke lijker in het onderhoud, en de kleur grijs is het minst be smettelijk. In elke gewenste vorm of maat te leveren in 1 tot 6 dagen, a 35.per m2. ROEKEI RUBBER BW6M1T Geperste matten O rond pro fiel met bodem f 25.p. m2, in diverse maten in 1 dag te leveren. Boven 50.franco huis, betaling binnen de 30 dagen. R.R.R,-fabrieken Wychen - Industriepark 81, Tel. K 8894- 293-568. fjET FEUT van het overlijden van H John roster Dulles, voor zo kort nog minister van Buitenlandse Zaken der Verenigde Staten, kon geen. ver rassing meer wekken. Desondanks vermag dit heengaan van Dulles op de voorlaatste meizondag van dit jaar ons te ontroeren. Het weten van wat onverbiddelijk gins komen, is nu een doorvoelen van wat gekomen Is: Dulles is er niet meer als minister. Dulles is er ook niet nicer als adviseur, welke benoeming na zijn aftreden a's leider van het State Department ia het licht van de latere gebeurtenissen meer een eervol dan amotelyk karakter heeft gedragen, Dulles is er niet meer om zelfs maar een raadgeving in te fluisteren, en het weten niervan geeft ons het gevoel van een grote leegte. Dit gevoelen wordt nog dieper In ons hart gegrift, nu dit verscheiden ge schiedde midden in de belangrijke con ferentie van Genève waar de thans overledene zo gaarne zijn land en de vrije wereld zou hebben gediend. Ook een man als Dulles Is op deze aarde niet onmisbaar zijn plaats is reeds een aantal weken lang vervuld door minister Herter, die mede groot vertrouwen geniet als een zeer be kwaam en karaktervol dienaar van zijn land en van het verbond van landen, waarin zijn land een leidende functie heeft. Maar ook wordt niemand vervangen, zó als ml ls geweest, en ook neemt niemand als erfenis over de gecumu leerde waarde van iemands persoon lijkheid. Dit is nu juist de grote leegte, die Dulles naliet en die thans smarte lijk wordt beseft. WIJ zien op John Foster Dulles niet terug als een man zonder gebreken, icing als een 'man zonder gebreken. Wie zou dat kunnen zijn? Ook tn ons blad werd vele malen kritiek gegeven op bepaalde aspecten van zijn staats manschap, maar torenhoog rees daar boven uit de eminente waarde, welke de grote lijn van dit staatsmanschap tn de jaren vijftig van deze eeuw heeft gehad: dat is de erkenning van het wezenlijke gevaar, dat de grote waar den van het leven in deze wereld be dreigt. En de aard, voroal ook de leu genachtige aard van dit gevaar. Het wereldcommunisme en nei Rus sische imperialisme hebben voor Dul les hun vermomming wel kunnen af leggen. Hij heeft cut gevaar voor onze eeuw geattaqueerd en gestriemd en bestreden met te meer energie en ijver, daar hij het als een groot geestelijk gevaar erkende, waarmee geen verdrag mogelijk ts. En hij heeft zijn. bekende uitdruk kingen de wereld ingesllngerd, die de draad van zijn defensie van de vrije wereld karakteriseerden: De contain ment, bet tegenhouden, de roll-back het terugrollen van onnatuurlijke ver- nouaingen, met andere middelen dan wapengeweld; de massive retialion, de massieve vergelding, die de kandi daat-aanvaller alle lust tot zijn snode bedrijf moet ontnemen; on the brink of the war, de bereidheid om tot op de rand van de oorlog te reageren, om de oorlog verre te houden. Zo gedenken wij Dulles allereerst en het allerbest, als een man, die gezond heid en eigenbelang niet telde, die met beide henen vastgeworteld stond in de werkelijkheid en die geen keep gaf als protector van vrijheid en van demo cratie, en zo van de vrede. De werkelijkheid en het leven der volkeren poogde DuHes te onderkennen in de spiegel van de hoogste werkelijk heid, in de openbaring van God en dit gal aan zijn teven en zijn werken de massieve kracht. 4 ALS zulk een staatsman zullen wij Dulles zeer mi§sen en dit gemis gevoelen wij thans als een schrijnen de leegte, te meer, waar het Westen de laatste maanden niet verschoond bleef van redeneringen, die-doen afvragen, of deze wel voortspruiten uit het besef va nde reële gevaren van deze tijd. Dulles is heengegaan en nu denken we ook aan zijn persoon en aan zijn naast- bestaanden. Moge Dulles van deze rumoerige en riskante, want zondige aarde, waarin hij van de doorlopende lijn van het kwaad in het leven der volkeren zulk een duidelijk bewustzijn heeft gehad, de rust en zekerheid en geborgenheid van het Vaderhuis heb ben bereikt en moge het vertrouwen daarop de ziinen troost en kracht schenken. Moge de gedachtenis van Dulles, die met name ook door de vorming van een Dullesbibltotheek zal levendig ge houden worden, verder nog een leidraad zijn in de strijd van ""Ta tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1