Meer dan neen Nieuwe regering streeft naar ECONOMISCH ZWAKKEREN KRIJGEN STEUN Bijzonder hoger onderwijs meer subsidie A Koopt op tijd uw zekerheid krijgt Loonwijzigingen per bedrijfstak HUURVERHOGING OP KORTE TERMIJN NOODZAKELIJK Consumentensubsidie op melk vervalt De 2000 gepasseerd J Ook r,k. pers in België valt hof aan Mikojan brengt hulde aan Dulles ,1 Toch een kans op enorme erfenis r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK B. C. D. E. F. DINSDAG 26 MEI 195» ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4303 "N V_J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur. J. A. H J. S. BKUINS SLOT Voorwaardelijke straffen voor ongeluk met Drachenfels-baan Prof. De Quay betoogde, dat een volgend uitgangspunt van het regeringsbeleid de erkenning is van de grote betekenis van het gezin als kern der samenleving, een element, dat de krachten in zich bergt, die het 't volk moge lijk maken de problemen van onze tijd met moed en energie te overwinnen. Buitenlands beleid Het Koninkrijk Zie verder pag. 3, 2e kol.) (Van onze parlementaire redacteur) PROF, DevQuay Jjeeftjin zijn regeringsverklaring in, de Tweede Kamer medegedeeld, dat de regering in'verband met de be strijding van de woningnood en het terugbrengen van de overheids uitgaven een huurverhoging op korte termijn noodzakelijk acht. Ook de consumentensubsidies op melk zullen komen te vervallen. Ten aanzien van de producentensubsidies meent de regering, dat deze ook te grote bedragen van de schatkist vragen. TROUW-MARS NADERT BMttrduu witte do wrumraat 23 - relet. 113700 «I L) Pottbm 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.30-is.30 uu Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 Huygenapltein l - Telefoon 183467 (3 lijnen) Pootbu» 1001 Pestgi.ro No 454667. Klachtendienst. 1830—19.30. Telef. 3623SS Spulweg 132 - Telef 4570. Lange Haven 73 - Telef. 67486. tbonnomentaprlji 81 cent per week, 2.63 per maand, t 7.90 pet Iwartaal. Loess ntimmer» 10 «ent. VerschUat dagelljRF s-Gravenhags: Oordrecnc; Schiedam: (Geldig tot morgenavond) VRIJ KOUD Vrij kond weer met veel bewolking en hier en daar een bui, maar ook enkele verspreide opklaringen. Matige, in de kustprovincies tijdelijk krachtige wind tussen noordwest en noord. MET welke moeilijkheden het chris telijk nijverheidsonderwijs meer dan eens te maken heeft, blijkt over duidelijk uit de ervaringen van de stichting voor christelijk nijverheids onderwijs te Papendrecht. Het gaat in Papendrecht om de vos tiging van een christelijke technische school, die een streekschool bedoelt te zijn voor de gehele Alblasserwaard West. Het staat vast dat deze school in een wezenlijke behoefte zou voor zien. De zes socialisten en de liberaal in de Papendrechtse gemeenteraad heb ben neen gezegd op een vraag van bet stichtingsbestuur een zogenaamde no- digverklaring voor de nieuwe school af te geven. Pleidooien van de zes an dere raadsleden, drie a.r., twee s g.p. en een c.h., ten spijt. De P.v.d,A. raadsleden zeiden meer dan neen. Zij draaiden de zaken om ei dienden en bloc een ijlings klaarge maakte motie in om dc stichting van een algemene lagere technische school te bevorderen. Het V.V.D.-raadslii stelde zich ook achter deze motie. Geen christelijke school, maar een al gemene, zegt dus de raad van Papen drecht. DE stichting voor christelijk nijver heidsonderwijs in Papend reel k verkeert op het ogenblik in een moei lijke situatie. Zij ziet de overwegent protestantse bevolking voorshands nog verstoken blijven van christelijk tech nisch onderwijs, omdat de meerder heid van een plaatselijke overheid zich op een verkeerd standpunt stelde. Het goed recht leerplichtigen uit protes tantse gezinnen christelijk onderwijs te laten volgen, heeft deze overheid zonder meer terzijde gesehoven. Deze gang van zaken tcont aan, dat de schoolstrijd nog steeds volop actueel is. In het bijzonder In de sector vai het nijverheidsonderwijs. TQ ET christelijk nijverheidsonder li wjjS heeft in ons land nog een grote achterstand. Hier en daar wordt dank zij actief werken, ingelopen. Maar werkelijk leven doet het chris telijk nijverheidsonderwijs nog onvol doende onder de protestantse bevol king. Duizenden ouders beseffen niet welke belangen er voor hun kinderen, die een technische "opleiding volgen, op het spel staan. Vooral nu de cur sussen van twee op drie jaar zijn ge steld en meer aandacht besteed kan worden aan de vorming van de leer lingen. Het moet hier gaan om de geestelijke vorming van de toekomsti ge vaklieden. Het christelijk nijver heidsonderwijs spant zich tot het uiterste hiervoor in. Laat het zich ge steund weten door steeds meer ouders in den lande, die verschil zien in een technische en een chrisielijk-tcchni- sche school. MISSCHIEN is er nog wel een uit weg te vinden uit de huidige moeilijkheden, waarin het chr. nijver heidsonderwijs te Papendrecht ver keert. De kroon kan namelijk krach tens art. 25, tweede lid van de nijver- «teldaWfï, als een gemeenteraad nfw: zend op een verzoek tot nodigverkla- ring heelt beschikt, desalniettemin de oprichting en Instandhouding van de school goedkeuren en subsidie verle nen. Het is te hopen dat de adviserende instanties t.w. Gedeputeerde Staten en de Onderwijsraad objectiever maatstaven zullen aanleggen dan de Papendrechtse gemeenteraad. Aan redelijke verlangens van be stuur en ouders, die hun kinderen wil len doen onderwijzen bij het licht van Gods Woord, wordt dan op de juiste wijze tegemoetgekomen. Verhoging van de welvaart door eigen inspanning (Van onze parlementaire redacteur) JN een vrijwel voltallige Tweede Kamer lieeft de min.-presïdent prof. dr. J, E. de Quay vanmid dag zijn kabinet aan de volksvertegenwoordiging gepresenteerd. De tribunes en de loges waren over bezet toen de minister-president zijn regerings verklaring aflegde. Prof. De Quay betoogde o.a., dat bet kabinet zicb ervan bewust is dat met name de verandering van de basis waarop het steunt, eigengeaarde moei lijkheden toevoegt aan de veelheid van de pro blemen. waarmede ieder kabinet in ons land te maken krijgt. De regering wil in vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging een beleid ont wikkelen, dat, gewogen naar maatstaven van zo groot mogelijke objectiviteit, in de weegschaal van het algemeen belang niet te licht zal worden bevonden. Zij hoopt dat de volksvertegenwoordi ging haar daden op hun eigen merites zal willen beoordelen. PROF. DE QUAY vrije ontplooiing (Advertentie) Zon op Zon onder De directeur van de Dractaenfelska- belbaan, Ebertharö Nltsche, Is we gens gevaarlijke onachtzaamheid tot zeven maanden voorwaardelijk ver oordeeld. Op 14 september 1958 stort te een trein naar beneden. Zeventien personen kwamen om het leven en 112 werden gewond. De rechtbank stelde vast dat te veel personen In de trein waren toegelaten en dat de installatie niet regelmatig door het ministerie van verkeer was geïnspecteerd. De inspecteur van het ministerie, Karl Sauder, werd tot ne gen maanden voorwaardelijk veroor deeld. De 9-jarige Bennie Braamhaar is op de Grotestraat in Njjverdal van zijn fiets gevallen en onder het rechter- achterwiel van een met dertien ton stenen geladen Duitse vrachtauto geko men. Het kind was op slag dood. LHJF vooraanstaande Westduitse poü- tieke leiders luisteren naar een rede tijdens de viering van de tiende ver jaardag van de Westduitse grondwit in het Bundeshaus te Bonn. Van links naar rechts: Altnuiier, premier van RijnlandPfalz, bondskanselier Aden auer, president Heuss, de president van de BondsdagCerstenmavsr, en de vice- president nan het Westduitse constitu tionele hof, Katz. DE regering zal zich daarbü laten leiden door haar wil tot handhaving en versterking van de democratische "instellingen en van de idee der democratie, haar overtuiging, dat de ontwikkeling van niet-democratische krachten een bedreiging betekent voor de grote waarden, die de Nederlandse samenleving kenmerken. haar overtuiging, dat de christelijke grondslag van onze be schaving, welke van zoveel betekenis is voor de ontwikkeling der menso'yke persoonlijkheid, de eerste van de bovengenoem de waarden is. haar oordeel, dat aan zelfontplooiing in vrijheid, een eerste plaats moet worden gegeven in de samenleving, haar mening, dat het haar plicht is voorwaarden te scheppen die het de mens mogelijk moeten maken door eigen inspanning in welvaart te leven. haar standpunt, dat steeds die maatregelen moeten wijlen ge- :ï~ippelijk troffen, welke gericht zijn op de behoeften van maatse en economisch zwakkeren. Samenwerking tussen verschillend gerichte groepen en belangen, samen werking ook met andere volken zal door de regering worden bevorderd Ingaande ep de rr>T concrete punten van het toekomstige regeringsbeleid deelde prof. De Quay o.a. mede, dat zij ten aanzien van het de Internationale samenwerking ziet ais een positieve bijdrage tot het scheppen van voorwaarden voor een vreedzame internationale samenleving. De solidariteit van het westen, onder meer belichaamd in de Noord-Atlanti sche verdragsorganisatie, blijft een pri maire voorwaarde. Het beleid, dat tot dusver werd gevoerd t.b.v. de onder ontwikkelde gebieden, zal voortgang vinden. De verhouding tot Indonesië baart de regering ernstige zorgen. Zij zal ae verdere ontwikkeling nauwgezet vol gen. Harerzijds blijft het streven ge richt op verbetering der betrekkingen. Het tot standkomen van een vrij handelszone blijft de regering zien als een economische wenselijkheid en noodzakelijkheid. Zij acht deze niet in strijd met de bestaande vormen van Europese integratie. De Europese verdragen zullen niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest worden uitgevoerd. De rege ring zal medewerking verlenen aan de rechtstreekse verkiezingen voor een Europees parlement. Intensivering der politieke samen werking, naast het streven naar eco nomische integratie wordt door de re gering voorgestaan, wanbij gerekend wordt op eerzelfde positieve insteilin" bij de andere partners. De regering wil niet verhelen, dat zij op dit punt niet geheel zonder zorg is. 0 ROF. De Quay verklaarde vervol- 1 gens, dat bij voortduring over eenkomstig de geest van het statuut zal worden gestreefd naar bevordering van het wederzijds begrip binnen het Koninkrijk en naar versterking van de banden tussen de landen van het Ko ninkrijk. Mede door intensief overleg over alle aangelegenheden, waarbij be langen zowel van Nederland als van Suriname en van de Nederlandse An tillen zijn betrokken, alsmede door het verlenen van wederzijdse bijstand. Ten aanzien van N.-Guinea zal het te voeren, beleid gericht blijven op zelfbeschikkingsrecht van de bevol king. De daartoe noodzakelijke maat regelen zullen worden getroffen. Sa menwerking met andere volken wordt nagestreefd, in het bijzonder, waar de ze samenwerking ertoe zal kunnen lei den, dat de toepassing van het begin sel van zelfoeschikking zal kunnen worden versneld. BIJ de bepaling van de defensie-uit gaven zal enerzijds rekening wor den gehouden met de memve plannen De regering staat een gedifferentieerd loonbeleid voor. In afwachting van een 'antal maatregelen, die moeten worden genomen, heeft de regering reeds nu in beginsel besloten onder bepaalde voorwaarden in de nabije toe komst bij het aangaan van of verlengen van collectieve arbeidsovereekomsten de mogelijkheid te openen voor een gedifferentieerde verbetering van lonen en andere arbeidsvoorwaarden op grondslag va bedrijfstakgewijze en onder nemingsgewijs overleg. Profe De Quay heeft voorts meege deeld, dat een onderzoek naar de her ziening van het ondernemingsrecht zal worden ingesteld. Bij de voortgezette behandeling van de algemene kinder bijslagwet zullen de hiertegen gerezen bezwaren worden overwpgen. liet sociaal-economisch beleid en het financiële beleid zullen worden be- païad door de evenwichtige groei van onze nationale economie. De vruchten van deze groei, zowel in de breedte als In de diepte, zullen aan alle geledin gen van ons volk ten goede moeten komen- Aan de handhaving van een hoog niveau van werkgelegenheid en het bevorderen van voldoende woonge legenheid zal voorrang gorden ver leend. Binnenkort zal aan. de Kamer een nota worden overgelegd, waarin het gehele complex van voorzieningen op het gebied van lonen en andere arbeidsvoorwaarden enfy- ijds en de huren en eoncumentensubsidies an derzijds is vervat. Het financieel economisch beleid dient te worden afgestemd od de hand having van het interne en monetaire evenwicht, zulks om de waardevastheid van het geld te bereiken. Sociaal zou door waardevermindering van het geld het probleem van de vergeten gree- ZATERDAG 30 mei roept TROUW voor de NEGEN DE maai de duizenden aan de start, die in deze „mechanische tijd" nog de oudste sport der mensheid wandelen beoe fenen. Tot dusverre hebben voor deze Amsterdamse mars meer dan 2000 geestdriftigen ingeschreven De voorbereidingen naderen thans hun hoogtepunt. Parcour- sen, ordemaatregelen, EHBO- dienst, administratie startloka len, jury enz. enz.ons wandel secretariaat werkt op volle toe ren. Help mee deze wandeltocht de grootste dagtocht van de hoofdstad te doen slagen doorreeds nü in te schrij ven. Ge kunt dit dagelijks doen op ons hoofdkantoor, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam-C. pen opnieuw verscherpt worden, eco nomist! zou de exportpositie in ge vaar komen en daarmede ook de werk gelegenheid en de spaarzin- De regering zal in haar beleid stre ven naar het scheppen van een juist klimaat voor de activiteiten van het bedrijfsleven, werkgevers en werkne mers gezamenlijk. Het industrialisatie zal worden voortgezet. Aan de verbetering van wegen en kanalen zal worden gewerkt om de economische ontplooiing mogelijk te maken en aan de eisen van het zich snel ontwikkelende verkeer te kunnen voldoen. Voor die gebieden waar de groei van de werkgelegenheid achterblijft, zal een regionaal welvaarts- en welzijns beleid worden gevoerd, waarbij het ac cent zal vallen op een regionaal in dustrialisatiebeleid, doch waarbij te vens de ontwikkeling van de andere welvaartsbronnen, waaronder het toe risme, voor bepaalde gebieden zal worden nagestreefd. De uitvoering van het Deltaplan en de Zuid/V.eewerken zal voortgang blijven vinden. In het gehele regeringsbeleid zal aandacht worden geschonken aan de positie van het midden- en kleinbe drijf. Met het oog daarop zal het ge voerde algemene en specifieke mid- denstandsbeleid op krachtige wijze worden voortgezet. Verlichting der belastingen is slechts mogelijk voor zover de groei van het nationaal inkomen de toeneming van de staatsbegroting overtreft. Op dit doel zal het regeringsbeleid mede zijn gericht. In zo'n fiscaal beleid zal voor rang moeten worden gegeven ener zijds aan verlaging van de belasting druk daar waar deze onevenredig hogo moet worden geacht, anderzijds aan een structuurverandering van de belasting wetgeving, teneinde knelpunten voor voor ongehnwden. het thans bestaande belastingtarief De regering denkt in het bijzonder aan de economische groei weg te nemen,. De bestrijding van de bestaande wo ningnood zal met kracht worden voort gezet. Met name in de gebieden waar het woningtekort reeds sterk is inge lopen, zal ook aan de krotopruiming aandacht worden geschonken De regering zal ernaar streven om te geraken tot een uitbreiding van de woningvoorzienig en -exploitatie door het particulier iitiatief, ook op het gebied van de arbeidswoningen en goedkoop middenstandswoningen. De mogelijkheid tot grotere zelfstandig heid en taakverruiming van de wo ningbouwverenigingen wordt onder zocht Ernstig zal worden gestreefd naar bespoediging van het herstel van een evenwichtige woningmarkt In dit ver band wenst de regering een geleide lijke vrijmaking op het gebied van het bouwen, de vestiging en het verhuren een liberalisatie, hetzij streekgewüs, hetzij van bepaalde huurklassen. De regering meent op deze wijze tot de terugkeer van meer normale verhou dingen in de woonseetor te kunnen geraken. De beschikbare middelen op de ka pitaalmarkt zullen voor een groot deel noodzakelijk zijn voor de financiering van investeringen in de woningbouw en in het bedrijfsleven en van de lagere publiekrechtelijke lichamen. In het licht van de conjuncturele voor uitzichten, waarbij-rekening moei-wor den gehouden met een groter beroep op de kapitaalmarkt van het bedrijfs leven, zal het voor de centrale over- heid in 1960 op de kapitaalmarkt te dekken kastekort lager moeten zijn dan in 1959. Beperking van de uitgaven van het overheidsapparaat zal dan ook moeten plaatshebben voor zover dit zonder aantasting van essentiële overheids taken mogelijk is. In dit verband blijft de regering streven naar grotere doel matigheid in het overheidsapparaat. De aangekondigde huurverhoging is in dit verband van betekenis voor de overheidshuishouding. De regering, aldus prof. De Quay, erkent dat in de ruimte van de be talingsbalans een aanwijzing kan wor den gezien voor de mogelijkheid tot uitzetting van de bestedingen in de consumptieve en/of investeringssector. Zij meent nochtans dat ten einde de Zie verder pag. 3» 6e kol.) Eijkele Belgische rooms-katholleke bladen hebben zich aangesloten bij de linkse pers in aanvallen op het Bel gische hof en zijn betrekkingen met de regering. Het ultra-conservatieve katholieke blad „La Libre Belgique" levert kri tiek op de regering, omdat deze er niet in geslaagd is haar wil op te leg gen aan koning Boudewijn bij het ma ken van de plannen voor het aanstaan de huwelijk van prins Albert. Som mige Belgische leringen hebben gepra- testeerd, omdat het huwelijk van Al- bert met de prinses Paola ingezegend zal worden door de paus zonder bur gerlijk huwelijk in België. „Wat wij weten", aldus Libre Bel gique, „is dat de Belgische ambassa deur bij het Vaticaan onderhandeld heeft over het huweVjk eorjder de minister van Buitenlandse Zaken zijn» meerdere, ervan op de hoogte te stel len. Dit is een bewijs van initiatief ne men van de zijde van het hof dat - op zijn minst niet veel gelukkige gevolgen voor het land opgeleverd heeft." Het Vlaamse rooms-katholieke blad „Het Volk" leverde ook kritiek op bet hof in verhand met zijn onderhande lingen met het Vaticaan. „Er zijn in het paleis van de koning lieden, die niets van hun grondwette lijke plichten kennen of van hun ver- olichtingen jeeens het Belgische volk", aldus het blad. (Van een onzer verslaggevers). Er Is, toch Iets waar van de geruch ten over de Indrukwekkende ërfenls In Nieuwkoop. Mevrouw Van der Voorn, die onlangs bericht kreeg, dat een In Canada wonende tante was overleden en dat zij de enige erfge name was, heeft thans iets naders ge boord. Het testament schijnt echter te vermelden, dat zit pas op haar vijftig ste jaar haar bezit zal krijgen. De echtgenoot van mevr. Van der Voorn heeft zich in verbinding ge steld met de Canadese ambassadeur, doch heeft nog geen positieve zeker heid omtrent de omvang van de erfe nis. Wel schijnt vast te staan, dat de tante een aantal schepen en een hotel heeft gezeten. Enige weken geleden zei mevrouw Van der Voorn nog schamper tegen ons: „Het zal er wel op neerkomen, dat ik de begrafenis moet betalen, want misschien had m'n tante alleen maar schulden". Nu is de spanning teruggekeerd ln het kleine Nieuw- kcopse huisje. Mikojan, eerste vice-premier van de Sowjet-Unie, heeft maandagavond op een receptie meegedeeld, dat de Rus sische regering de dood van Dalles zeer betreurt. Hij noemde Dulles „een toegewijd en zeer gToot staatsman en een zeer krachtige verdediger van zijn standpunt". „Wij houden van krachtige mannen en niet van onzekere figuren", aldus Mikojan. Op de vraag of de betrekkingen tus sen de Ver, Staten en de Sowjet-Unie misschien veranderingen zullen onder gaan door het overlijden van Dulles, antwoordde hij: „deze twee dingen de dood van Dulles en de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de V.S. staan niet in verband met elkaar." De Russische minister vond Dulles minder star dan Adenauer. „Als men Dulles een situatie uitlegde en hij be greep deze, was hij bereid zijn op vatting te wijzigen, hetgeen men van Adenauer beslist niet kan zeggen", al dus Mikojan. Sprekend over de ontmoeting die hij met Dulles in Amerika had merkte Mikojan op: „ik heb een heel goede indruk van hem gehad toen ik hem in januari bezocht. Dulles was een toege wijd man. Dat werd bewezen toen hij mij ontving, niettegenstaande een ziek te, die met hoge koorts gepaard ging." Onder de staatslieden uit de gehele wereld, die Dulles de laatste eer zullen bewijzen, zal, verrassend genoeg, ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromiko zijn. Nog gisteren heeft Gromiko te Genè- ve een scherp anti-Westerse redevoe ring gehouden. Gromiko heeft tevoren via een tus senpersoon minister Herter gepolst over de mogelijkheid om met hem, en de ministers Lloyd en Couve de Mur- ville, gezamenlijk per vliegtuig naar Amerika te gaan, maar de Russische minister heeft ten slotte toch hiervan afgezien .In het speciale vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, dat Her ter, Selwyn Lloyd en Couve de Mur- ville met hun naaste medewerkers naar Washington brengt, zijn slechts tien plaatsen, waarvan er slechts één over is, zo had Herter aan Gromiko laten meedelen. Toen Gromiko dit vernam, voerde hy aan dat hij meer ruimte nodig bad, voor zijn adviseurs en zijn lijfwacht. Gromiko besloot toen per gewoon ver keersvliegtuig de overtocht te maken. Gromiko reist met de Swissair naar Londen waar hjj overstapt op de Boac naar New Vork. Vandaar reist hij door naar Washington. De Westduitse kanselier Adenauer zal rechtstreeks van Bonn naar Wash ington vliegen, om de begrafenis van Dulles bjj te wonen. Hij wordt verge zeld door zijn dochter, mevrouw Lotte Wehrhahn. Verwacht wordt dat Adenauer vrij dagmorgen naar Duitsland zal terug keren. (Advertentie) 'T IS WEER 6l<i8£N-WEER! plastic jassen v.a. 6.°° \>J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1