School en ouders Willy Brandt: Geen incidenten West-Berlijn Koning Leopold uit paleis Laeken rustig Geelzucht legt expeditie lam GENEVE vrijdag GEHEIM in Haagse Franse protestanten en roomskatholieken werken samen Chroestsjew wil Balkan neutraal maken RUIM 3000 deelnemers Bende omerold na 110 inbraken Conciërge sloeg alarm HELP ALGERIJNSE VLUCHTELINGEN Grieken en Turken zouden uit NAVO moeten treden TR0UW-MARS KOMINTERN HEROPGERICHT Socialisten gaan interpelleren over Albert Rebellenleider in Algerije geeft zich over DRIE JAAR SPEURDERSWERK Dronken acteur reed moeder van vier kinderen dood rn r Na afloop van kostuumshow r J WOENSDAG 27 MEI 1959 ££VÈXTIEIVIïE JAARGANG No. 4304 J J Direi'leur: H. Dbl HUIG Hoofdredacteur; Ur. J. A H J. S HKUINb SMMC1 '7 is w&'r BicfSeN-weeR.1 T&gSe* plastic jassen v.a. O.*» Nachtelijk alarm Prinses Beatrix wordt bij Johanniterorde ingelijfd „Duidelijk bewijs" Dreigement Ongelukkig Poitbui 1112 - Poitglro No. 424519. gatier dam; Witte de Withatraat 25 Telefc 115700 (4 L) Gouds: Bidder van Catsweg 144 reaactle telefoon 2867 Abonnementsprijs 81 cent per week, ƒ2.85 per maand. 17,90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks. (Geldig tot morgenavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselende bewolking met slechts een verspreid voor komende bul. Matige wind tussen noordwest en noord. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: zon op: 4.31 maan op: 0.43 onder: 20.44 onder: 11.15 ET lidmaatschap van een school- H bestuur is geen sinecure. Tot de- it slotsom komt Joh. Tlgchelaar, die in het Christelijk P.dagogisch Studie blad enkele artikelen heeft geschreven over „taak en functie van de besturen onzer christelijke scholen". Zeer le zenswaardige artikelen, niet aileen voor de leden van de schoolbesturen, joch tevens voor alle ouders, die het bijzonder onderwijs een warm hart toedragen. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn in een dagbla de diverse be- ichouwingen weer te geven, welke ten beste gegeven zijn. Maar wel geven zij aanleiding de ouders te wijzen op de grote verantwoordelijkheid, welke zij met betrekking tot het onderwijs, dat hun kinderen ontvangen, hebben. Principieel weten we maar al te goed hoe het moet zijn. Maar de prak tijk iaat helaas maar al te vaak wat anders zien. En zo moet de bovenge noemde schrijver dan ook constate ren: „De leuze: „de school aan de ouders", ts In onze tijd gedeformeerd tot „de school aan de grootouders". Hoe verklaarbaar dit ook in sommige gevallen moge zjjn In zeer bepaalde plaatselijke situaties, het moet toch duidelijk zijn, dat hier om nu maar één ding te noemen een ontheffing van verantwoordelijkheid van de rechtstreeks belanghebbende plaats vindt, die op den duur tot schade moet leiden". HET is niet wegens gebrek aan waardering voor hetgeen velen gedurende een lange reeks van jaren als lid van een schoolbestuur hebben verricht, als we opmerken, dat vele schoolbesturen dringend verjonging behoeven. Naar onze mening Is het noodzakelijk, dat ten minste de helft van het aantal leden van het school bestuur moet bestaan uit ouders, die zelf kinderen op de school hebben. Dan is het toch nog best mogelijk, dat die ouders tien tot vijftien jaar lang deel van hetzelfde schoolbestuur uit- maken indien tij twee Of meer kinde ren hebben, of indien van de school vereniging een lagere school en een ulo-school uitgaan. Houdt men daar aan vast, dan is er in elk geval regel matig wisseling in het bestuur en Jai ls het ook geen bezwaar indien b.v. de secretenen de penningmeester ter wille van de continuïteit nog aan blijven ook al hebben zij geen school gaande kinderen meer. Als echter een geheel' schoolbestuur bestaat uit personen, die een jubileum kunnen gaan vieren, dan dreigt het gevaar, dat in een bepaalde plaats of een bepaalde stadswijk een gehele ge neratie wordt uitgeschakeld bij het lei ding gaven asn de arbeid ten behoeve van de school. JUIST In de tegenwoordige tijd is het dringend nodig, dat de band tussen school en ouders verstevigd wordt. Het bestuur dient te zijn de heer Tlgchelaar wijst daarop nadruk kelijk het terrein van de ontmoe ting van school en gezin. De invloeds sfeer en de belangensfeer van school en gezin hebben vooral In d« laatste tijd allerlei glijdende overgangen, zo betoogt de schrijver. De school komt heel,dikwijls op het terrein van het gezin: de invloeden van het gezin rei ken soms Verder in de school dan men op hé^ eerste gezicht denken zou Hier rijzen telkens weer beleidsvra gen, waart het schoolbestuur moet meespreken niet alleen, maar ook be siissingen nemen. NU weten we wel, dat er niet zoveel ouders zijn, die staan te trappelen om lid van een schoolbestuur te wor den en degenen, die dat wel doen, be seffen vaak maar al te weinig, wat het bestuurslidmaatschap van een school vergt. Ook daarvoor zou het goed zijn de artikelen in het Chr. Pe dagogisch Studieblad eens te lezen. Menig schoolbestuur zal na lezing daarvan tot de conclusie komen ai ja renlang in zeer veel te kort geschoten te zijn. En menig ouder zal zich onbe kwaam achten om zulk een verant woordelijke taak op zich te nemen. Toch zal het voor de toekomst van ons christelijk onderwijs nodig zijn, dat steeds weer jongere ouders zich geven aan het werk, dat ten bate van onze scholen moet worden verricht De schoolverenigingen, die regelmatig voor verjonging van het bestuur heb ben gezorgd en deze zijn er geluk kig ook nog veie hebben het wel er varen van hoe grote betekenis zulk een doorstroming Is. „De school aan de ouders", moet maar niet een leuze zijn, doch werke lijkheid. Hetgeen nog allerminst wil zeggen, dat niet geprofiteerd zou kun nen worden van de ervaring van en kele „grootouders", die ook nog lid l het schoolbestuur zijn. iiniiiiiiniüiiiiiiüiiiiiiüiiiiiiiü'iiiiiiüiiifiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiii Ltimatum liroestsj ew loopt vandaag in stilte af OREMIER Chroestsjew brengt op het ogenblik aan het hoofd van een Russische delegatie een bezoek aan Albanië. Hier zien me Chroestsjew te midden van twee Albanese communis tische leiders, Hodza uiterst rechts) en Shehu (turzede van links). De man ge heel links is het mohammedaanse lid van het Russische partijpresidium, Moechiditnow. i[|l!!lllliilllllll!l!lllillli:illlllilllllllll!llllllliniiil!!!IIM!!llllII! TTET Sowjet-uhimatum inzake ■kl West-Berlyn zal vandaag ongemerkt aflopen. Een half jaar geleden zei de Russische premier Chroestsjew, dat de westelijke troepen op 27 mei West-Berign moesten hebben verlaten, maar gisteren is definitief gebleken, dat hij zijn door het Westen met kracht afgewezen eisen aan de kant heeft gelegd. De gestelde termijn is opgeschort aangezien op het ogenblik in Genève overleg wordt gepleegd over Duits- lend en het vraagstuk-BerUju. De burgemeester van West-Berlijn. Will? Brandt, td fisteren dat de 27e mei ia Berlijn zonder incidenten zal voorbijgaan. „Er ut morgen niets ge beuren", aldus Brandt. Hoewel men In het Westen reeds verwachtte, dat de Russen in Berlijn niets zouden ondernemen, kreeg men toch pas officiële zekerheid toen de Russische ambassade in Berlijn giste ren meedeelde dat vandaag nigts zou worden gedaan wat de rest verstoort. De westelijke geallieerden hebben hun militaire verkeer als gewoon lijk van het ene naar het andere punt laten vertrekken, zonder nieu we of bijzondere voorzorgen te tref fen Een Sowjet-woordvoerder noemde de gedachte, dat Oostduitse commu nisten vandaag in het vèrkeer met West-Berlijn tussenbeide zouden ko men, belachelijk. „Wij hebben ons standpunt betref fende de 27e mei meer.dan duidelijk gemaakt," zei hM. Daarmee wilde hij eraan herinneren, dat Chroestsjew enige tijd nadat hü het ultimatum had gesteld verklaarde, dal de uiterste termijn voor het over dragen van de controle door de Grote Drie aan de Oostduitsers naar de toe komst kon worden verschoven. De leider van de wetenschappelijke expeditie In Xleuw-Gulnea meldde vanmorgen telegrafisch, dat de drie helikoptervliegers en de meeano-chef van de technische dienst met geel zucht zUtt opgenomen in het zieken huis te Hollandta. Hierdoor is de ver dere opvoer naar het basiskamp per helikopter geheel tot stilstand geko men. Ook het transport per „Twin Pioneer" is door motorpech voorlopig onmogelijk. Om de stagnatie in de opvoer zo veel mogelijk te beperken, zal deze in de naaste toekomst worden uitge voerd door middel van droppings, waarvoor de mogelijkheden reeds In een oorspronkelijk expeditieplan waren uitgewerkt. Met „Aero Contractors'de charter maatschappij der helikopters, werd een regeling getroffen tot uitzending op korte lermün van een volledige re- servebemanning voor de helikopters. De voorraden levensmiddelen en brandstof in het basiskamp zijn ruim voldoende. Het wetenschappelijk on derzoek wordt voorlopig voortgezet in de omgeving van de Sibil. Vrijdag begint in Genève geheim over leg. De ministers van Buitenlandse Za ken der Grote Vier hebben besloten dat iSj dan, na hun terugkeer van de begrafenis van Dulles, met zittingen achter gesloten deuren zullen begin nen. Op voorstel van Selwyn Lloyd beeft minister Gromiko hiermee thans Ingestemd. In Genève wordt het mogelijk ge acht. dat Gromiko. als hij in Washing ton is, een boodschap van Chroestsjew aan Eisenhower zal overhandigen. Na afloop van de zitting van giste ren vertrokken de ministers naar Washington. Op de zitting van gisteren heeft mi nister Herter een westelijk plan voor de hereniging van Berlijn ingediend. Dit plan regelt een samenvoeging van Oost- en West-Berlijn in afwachting van de hereniging van Duitsland door vrije verkiezingen. Berlijn zou de hoofdstad van Duitsland worden wan neer de Duitse grondwet is goedge keurd en een regering voor gehee.l Duitsland is gevormd. De geheime zittingen die vrijdag in Genève beginnen leiden tot de vol gende wijzigingen: 1. De formele bekendmakingen om trent hetgeen op de zittingen is bespro ken komen te vervallen. 2. Het aantal Russische en weste lijke functionarissen in het conferen- tievertrek zal dalen van meer dan hon derd tot circa twaalf. 3. De Oost- en Westduitse verte genwoordigers zullen bij deze bespre kingen niet aanwezig zijn. (Van een onzer verslaggevers) KRITIEK was de situatie, in de af gelopen nacht omstreek* kwart over twee, bij bet bestrijden van een felle brand in het uitschreide complex van.de Houtrusthallen te Den Haag. Een half uur tevoren had de concier ge, vanuit zijn nabijgelegen woning een dichte rookontwikkeling ontdekt. Op zijn alarm waren, door de nage noeg geheel verlaten en duistere stra ten. drie autospultcn, twee ladderwa gens. de gereedscbapswagen en de eommandowajren van de Haagse brandweer aangesneld. f Advertentie) De rooms-katholieke kerk en de pro testantse kerken in Frankrijk heb ben gezamenlijk de wereld opgeroe pen tot hulpverlening aan moham- medanen, die door de strijd in Ai- gerije van huis en haard zijn ver dreven. De oproep, die was ondertekend door Maurice kardinaal Feltin, de r.k. aartsbisschop van Parijs "en ds Mare Boegner, voorzitter van de Franse protestantse federatie, werd gedaan op een historische persconferentie, waarop r.k. en protestantse leiders zij nan zJJ etonden. Kardinaal Feltin werd op de pers conferentie vertegenwoordigd door mgr. Jean Rodhain. hoofd van de r.k. sociale dienst in Frankrijk, Op de persconferentie legden de ker kelijke leiders er de nadruk op, dat het vluchtelingen-probleem een ge volg is van de terreur, die de Alge rijnse Arabieren in het heuvelland ertoe brengt bescherming te zoeken bU het Franse leger. Zij zeiden, dat dit leger geen andere keus had dan hen in kampen te plaatsen, „waarvan er, sommigen in primitieve staat verkeren". *4gr. Rodhain heeft nog gezegd, dat er op het ogenblik een miljoen ver plaatste personen In een erbarme lijke situatie verkeren. Het ont breekt die mensen aan medische hulp en vele levensbehoeften. Het vuur woedde in het buffet, ge legen tussen de rotonde en het, aan de ysbaanhal grenzende, restaurant. D brandweerlieden concentreerden het blussingswerk op de brandende ruim te, maar even later moesten zö con stateren, dat de bovengelegen opslag ruimte zeer fel brandde. Vandaar sloegen de vlammen over naar de jute spandoeken, welke op onderlinge af stand van enkele meters hoog In de grote hal opgehangen waren. Onmid- deiiyk kwamen hier vele stralen in actie, waardoor de kritieke situatie bedwongen werd- Het duurde tot zes uur in de ochtend, voprdat de laatste brandweerwagen kon inrukken. IN de rotonde van Houtrust geno ten leden van de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenraad gister avond van een 'kostuumshow. Nog vóór twaalf uur had de concierge, de heer W. de Mos, het complex van de Hout rusthallen gesloten. In het buffet, en ook op enkele plaatsen in de hal, ble ven staan het vuile serviesgoed en het overschot van het diner van de- avond. Midden in de nacht rook mevrouw De Mos in haar woning een brandlucht, Zfj maakte haar man wakker, die op onderzoek uitging. Hij constateerde, dat er rook uit het complex kwam. Om kwart voor twee kreeg de brandweer de melding van de brand en ogenblik- keiyk dirigeerde de brandmeester van dienst veel materiaal naar de Hout rusthallen. De heer De Mos had zich inmiddels ook naar de hal begeven. Hü ontsloot de deuren en draaide, voorzover mo gelijk, alle lichten op. De brand bleek te woeden in het buffet, waarin veel serviesgoed stond. De brandweerlieden voorkwamen niet. dat hei vuur langs een trapgat naar boven sloeg, waar in een roet hardboard van de hal afge scheiden ruimte allerlei materialen op geslagen lagen. Fel begon het hier te branden, en omdat langs het trapgat de blussing niet mogeiyk was. werden slangen in de hal zelf uitgelegd- Het vuur was nu spoedig bedwongen. Van af de ladderwagens was het blussings werk ook aangevat, omdat bij de dak randen vonken naar bulten sloegen. Het bleek, vanwege de grote hitte, noodzakelijk het dak van betonplaten nat te houden Het nablussineswerk vergde gerui me tijd. De hoofdcommissaris van po litie. de heer J. H. A. K. Gualtherie van Weezei en de commandant van de .brandweer» de heer J. H- van Oostveen, waren bii de blussing aanwezig. Prinses Beatrix heeft haar benoe ming tot ere-eommandeur van de Johanniterorde in Nederland aangeno men. Zit zal als zodanig worden ge ïnstalleerd op vriidag 19 juni tijdens de plechtige herdenking van het feit dat de Johanniterorde in Nederland 50 jaar geleden door wijlen prins Hendrik werd opgericht. De herdenkingsplechtigheid, die in de Ridderzaal te Den Haag zal worden gehouden, zal worden geleid door de Prins der Nederlanden in diens kwali teit van landcommandeur der orde. Zü zal worden bijgewoond door H.M. de Koningin en talryke vertegenwoordi gers van buitenlandse takken der Johanniterorde. VOLGENS het onafhankelijke Fran se blad Le Monde zal de Russi sche premier Chroestsjew zo spoedig mogelijk trachten neutralisering van de Balkan en terugtrekking van Grie kenland en Tnrkije uit de NAVO te verkrügen. Een rede van Chroestsjew in Tirana Hikt Le Monde gelijk te ge ven. Speculerend over het bezoek van Chroestsjew aan Albanië vraagt het 'Ffanse blad zich af of de Russische premier niet het denkbeeld van*- de Roemeense premier, Stica» voor een verbond van de Balkanlanden zal doen herleven. President Tito van Joegoslavië stem de in met een dergelijk verbond in dien alle andere landen in het betrok ken gebied dat ook zouden doen. Toen Turkije en Griekenland weigerden werd het plan opgegeven, aldus Le Monde. Volgens gewoonlyk welingelichte kringen in Belgrado wil de Joegoslavi sche communistische partij „een dui delijk bewijs" van Moskou dat het de pogingen om een verzoening tot stand te brengen, steunt. De Sowjet-Unie zou in de afgelopen maanden verscheidene stappen hebben gedaan om de propaganda tegen Joego slavië te verminderen. De autoriteiten in Belgrado hebben deze pogingen met wantrouwen opge merkt. Zü menen dat een openlijke be kendmaking van Chroestsjew in Al banië over een verzoening het beste bewfjs zou zijn dat men werkelijk een verzoening wil. Een dergelijke bekend making zou zeer belangrijk zijn van wege de grote rol die Albanië by de aanvallen tegen Joegoslavië beeft ge speeld- In welingelichte kringen is men ech ter van mening dat eventuele stappen in de nabüe toekomst meer gericht zullen zijn op vermindering van de aanvallen data op een poging om de oorzaken daarvan weg te nemen. Premier Chroestsjew heeft gister avond in de Albanese hoofdstad Ti- HET aantal deelnemers nan de negende Amster damse Trouw-mars groeit bij de dag. Gistermorgen no teerde ons wandelsecreta riaat de drieduizendste deel nemer. r Het belooft een bijzonder sfeervol wandelfeest te worden. Méér dan tien korpsen luisteren de mars op, de afdeling Amster dam van de N.C.W.B- heeft, met een ervaring van acht Trouw- marsen achter de rug, zorgvul dig voorbereide parcoursen uit gestippeld- De accommodatie aan de start is wederom verbeterd. Er is een gezamenlijke in- toehtsroute vastgesteld, waarme de wij voldoen aan het verzoek van velen, die de deelnemers wil len verwelkomen. Het advies bljjft onveranderd: wacht niet met inschrijven tot de laatste dag. Doe dit nó. Be denk voorts, dat met ingang van t derdag het inschrijfgeld mei 10 cent wordt verhoogd. Meldt u aan by het secretariaat Trouw-mars, Nw. Zds. Voorburg- wal 225, Amsterdam-C. Jl rana gedreigd raketbases in Albanië aan te leggen indien Amerika raket bases aanlegt in Griekenland en Italië. Hü zei, dat de Russische raketten, zowel voor middelbare afstand als voor korte afstand beide landen vanaf bases in Albanië zullen kunnen bestrij ken indien deze landen de aanleg van raketbases op hun grondgebied toe staan. ™Dc Russische Ipider zei dat het ver standig zou ziin van hei Balkan-schier eiland een „vredes-schlereiland" te maken zonder raketten of atoomwa pens. De voormalige internationale com munistische organisatie Komfnterrr is heropgericht onder een nieuwe naam, aldus een commissie uit de Ameri kaanse Senaat. De voorzitter van de ze commissie, de democratische sena tor Eastland, heeft hierover een rap port uitgebracht. De Komintern zou thans schuil gaan onder de naam „Conferentie van communistische arbeiderspartijen". Dit zou betekenen dat de Russen de con trole op de buitenlandse communisti sche partijen nog weer hebben ver-- scherpt. De man achter de nieuwe organisa tie zou zijn de coimnumlstische „vete raan" Otto Kuusïnen, de Fin, die thans lid is van de het presidium van de Russische communistische party. De Belgische regering heeft bekend gemaakt, dat koning Leopold en zijn eettgenote, prinses de Réthy, bet paleis te Laeken, waar zü tot dusver samen met koning Boudewijn woonden, zul len verlaten. Het paleis zal voortaan uitsluitend residentie zijn van koning BoudewUn. Het besluit van de ex-koning zich terug te trekken uit de onmiddeliyke omgeving van koning Boudewijn, die naar veler gevoelen nog te veel onder de invloed van zün vader stond, is in België met Instemming ontvangen. Het invloedrijke blad „Le Soir" schreef: „De koning zal In de toekomst ondubbelzinnig in het licht treden als de enige en echte bekleder van de ko ninklijke waardigheid." Met dit besluit van koning Leopold is het rumoer rondom het huwelijk van prins Albert met prin ses Paola Buffo di Calabria echter niet tot bedaren gekomen. Enkele uren nadat het besluit bekend was geworden kondigde de socialistische party san, dat zij na de terugkeer van koning Boudewijn uit Amerika de regering in het parlement zal vragen, waarom het huwelijk geslo ten wordt in het Vatieaan zonder enige burgerlijke plechtigheid in België zelf. In een aan hem gewijd, artikel heeft de New York Times woensdag koning Leopold de „ongelukkigste koning van Europa" genoemd. Hij heeft zich weer onderworpen aan de wil van .zyn volk, en zich daarmee - weer een stap verder verwijderd van de troon, die hij eens bezat Met de me dedeling, dat hij en zijn morganatische echtgenote het koninklijk paleis te Laeken zullen verlaten, is hij gezwicht voor de verdenking- dat hij, achi jaar na zün troonsafstand nog steeds de be sluiten van zün zoon, koning Boude wijn. beïnvloedde, aldus het Ameri kaanse blad. Het vertrek van Leopold betekent, dat er weer een tegenslag is toegevoegd aan de vele, die hem zijn hele leven hebben achtervolgd. „Vele Belgen dra gen hem echter nog een goed hart toe," zo meent de New York Times. De leider van de Algerijnse rebellen in het gebied rond Tlemeer beeft zich aan het Franse leger overgege ven. Volgens het Franse hoofdkwartier konden door de inlichtingen welke Sa- lah gaf veertig mensen worden gear resteerd, onder wie een mohamme daanse professor en een gemeente raadslid. (Van een onzer verslaggevers) Na jaren van speurderswerk is het de Utrechtse recherche gelukt een ben de op te rollen, die in de afgelopen drie jaar 110 inbraken In Utrecht en omstreken heeft gepleegd. Te zamen is bij deze inbraken voor een bedrag van tachtig- tot negentigduizend gul den gestolen of vernield. Drie leden zün pas zeventie jaar. Het geld is op gemaakt in donker Amsterdam, Sinds 1956, toen de inbraken in Utrecht plotseling sterk toenamen, is de Utrechtse recherche volgens een speciaal systeem ie werk gegaan. Het spoor van vele inbraken leidde naar een bepaalde groep in de Utrechtse onderwereld en wel in het bijzonder naar de 26-jarige loodgieter M. W„ die slechts één veroordeling achter de rug heeft, maar van vele inbraken werd verdacht. Hij was evenwel altyd ongrijpbaar. Vele malen werd hy ge arresteerd, maar even zovele malen moest hü worden losgelaten wegens gebrek aan bewijs. Veertien dagen geleden sloeg de re cherche op een zorgvuldig uitgekiend tijdstip toe. Vijf trechters werden van hun bed gelicht: de 23-jarige los-werk- man J. J. T., de 22-jarige monteur P. H. van L., de 21-jarige kok J, C. van R., het zeventienjarig loodgietertje R. van B. en de 26-jarige M. W., de leider van de bende. Enkele gewiekste ondervragers slaagden erin de zeventienjarige aan het praten te krijgen. Hy bekende wel eens met W, op pad te zijn geweest en noemde enige namen van lieden, die dat ook wel eens hadden gedaan. In de loop van de vorige week kwam zo een stortvloed van bekentenissen los. Naar aanleiding daarvan konden nog vier personen, de 18-jarige opper man C. K,, de 21-jarige perser M. de R., de 20-jarige metselaar C. J. van R. en de twintigjarige opperman P. F. van O. worden gearresteerd. Het büjkt, dat de loodgieter W. ja renlang de centrale figuur bti alle in braken is geweest. Hy nam de overige bendeleden om beurten mee. De buit werd over de geheleb ende verdeeld en in Amsterdam verbrast. Het was hun .altijd alleen om geld te doen. (Van een onzer verslaggevers) Een moeder van vier kinderen, me vrouw Van 't Schipvan der Laan (45) uit Aalsmeer, is dinsdagmiddag op de Kudeisiaartseweg in haar woon plaats dodelijk aangereden door een personcnanto, die werd bestuurd door de onder invloed van sterkedrank ver kerende acteur J. R. Deze werd ter plaats gearresteerd. Omstreeks halfvyf reed de acteur, die in Wassenaar was geweest en op weg was naar zijn hotel in Kudelstaart (gemeente Aalsmeer) met grote snel heid over de smalle Kudelstaartseweg in de richting Aalsmeer. Toen mevrouw Van 't Schip ter hoogte van de watertoren per fiets uit tegen overgestelde richting kwam, zwenkte de auto plotseling scherp naar de lin kerkant van de weg. Tientallen meters lang reed de auto aan de verkeerde kant, recht op de wielrüdster af. Zij trachtte nog uit te wijken, maar toen de acteur de macht over het stuur ver loor, was een botsing onvermijdelijk. De gevolgen waren vreselijk. De vrouw- werd gegrepen, de auto schoot door een heg en kwam pas enige meters verder tot stilstand. Toen de politie op de plaats van het ongeluk arriveerde, zat R. nog in zün auto, hevig overstuur. Hij zal nog deze week voor de officier van JusUti* worden geleld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1