Twee moties van Burger verworpen Geen kans in debat met prof. Romme Aanslag op slagerszoon: eis 20 jaar Slechts revolverschot kon berekracht temmen Ruimte-aap retour I De 7000 W apenleveranties StfW&a? „Koningshof op „tuinbouwexpo" Geen tien man, geen loopkooi was sterk genoeg Consternatie in PvdA-banken m bereikt m Vei lig-V erkeeractie in drie fasen TREINRAMP IN INDONESIË Dienstplich t debat 16 jun i in Kamer ALS EEN SIMSON KWAM DIER OP ANGSTIGE MENIGTE AF en: Trouw-tr Prins naar Brighton Debrc benoemt twee nieuwe ministers Minister Luns: Weg geëffend voor topconferentie Dr. Van den Berge staatssecretaris van Financiën r ALGERIJE WEER VOOR KA'. VRIJDAG 29 MEI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No.4306 v_ J r Diteneur H. Ijk) Külü Hoofdredacteur: ür. J. A. H J. HH.il iNïs SHOT Kindeven eindelijk op vrije voeten cc daders voor rechter (Van een onzer venslaygevei si JVintig jaar gevangenisstraf is geëist, tegen elk der twee da ders van de moordaanslag op de 21-jarige Harderwijker slagers- zoon Gerrir J. Pfrómmer gepleegd op 17 december j.l. op een donier gedeelte van de Amsterdamse Kruisiaan. Onmenselijkheid Zie verder pa». 5, le kol.) Sociale bijstand „Overbodig" Zie verder pag. 7, le kol.) Chroestsjew naar Hoil£ «V iganje c Eacttraua: ,.(ïr**enii»r» Dgrdticll. -icbJedam: ^onnomenloprijt SI eenl per wartaal l/w» numintn min o« muuiraai za - leset. u»7O0 t« l.> Poatbua tl la - PoaCgiro No. «2451S. machteneden»» boanomentenLS.3W-t8.S0 u Zaterdag» 1"18 uur. Telefoon 115700 Huyceaaplein l - Telefoon 183467 (3 lijtven Poetbua 1091 Poe!giro No. «34867. SCiaehïeodietui: 18.30—19.30. Telef. 363690 Spuiweg 1M - Telef. 457o. Lange Haven 73 - Telef. «7486. reeft, t 2.W per maand I 7,80 p<n 18 «ent. Verachunt dagelijK- (Geldig tot morgenavond) NU EN DAN ZON Wisselende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot zwakke wind. aanvankelijk noordelijk, later veranderlijk. Koude nacht, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: zon op: 4.29 maan op: i-36 onder: 20.46 f onder: 13.31 (Van onze militaire medewerker) KORT na elkaar is Indonesië erin geslaagd wapenleveranties van Amerika cn Engeland los te krijgen, zulks ..om de binnenlandse rusl en vei ligheid te berstell n". De vraag blijft ol men in dat motief van Indonesische zijde ai te veel vertrouwen mag stellen Nog onlangs heeft Soekarno, mis bruik makend van zijn gastrecht, in Turkije, een onzer bondgenoten, hei bestaan woorden van geweldpleging te gen onze rechtmatige soevereiniteit over Nieuw-Guinea te spreken. De lei der van de Turkse oppositie heeft daar terecht protest tegen aangetekend. In verband hiermee past een onder zoek naar de vraag in hoeverre deze lèveranties de veiligheid van Nieuw- Guinca bedreigen en in hoeverre onze tegenmaatregelen daarop zijn afge stemd. -v MERIKA levert een tiental trar.s- J\ portvliegtuigen. voorts 15 boro- 'htenwerpers en 35 jagers (Mustangs). Engeland levert parachutes voor 1500 man alsmede gevechtswagens. De bom menwerpers en jachtvliegtuigen zijn Verouderde typen uit de wereldoorlog en dus een gemakkelijke prooi voor moderne straaljagers. Worden echter dé bommenwerpers geëscorteerd door moderne straaljagers van het type MIG en Indonesië is daartoe in staat dank zij Tsjechische en Russi sche leveranties dan zijn zij wel de gelijk nog een reële bombardements factor. De geleverde transportvliegtuigen vergroten het Indonesische vermogen lót luchtlandingen en het verzorgen daarvan door middel van een lucht brug. Een en ander op voorwaarde dat zulk een actie beschermd wordt door moderne MIG's want de geleverde Mustangs zijn daarvoor ongeschikt, indien de tegenpartij al thans over moderne jagers b'esch i k t, "in dit laatste schuilt de kern van de doelmatigheid en genoegzaamheid van onze defensie op Nw-Guinea. Kunnen wij daarop gerust zijn" P v d A-nede r I a ag in fel kamerdebat /Advertentie) TIJDENS de behandeling van de oorlogsbegroting in de Eerste Ka-, Bgar géi oud-minister Staf onlangs o.a, v*n mening te zijn dat de veiligheid van Nieuw-Guinea op het ogenblik ver zekerd is. De maatregelen die nog ge nomen worden „zullen zeker ook wor den afgestemd op een andere ontwik keling waardoor kan worden voorko men dat daar agressie plaatsvindt". In hetzelfde verband maakte de oud- ininister ook een vergelijking met de positie van Nederland. Wat zou Neder land zonder de NAVO kunnen doen te gen b.v. een Russische agressie? Ook in Nw-Guinea moeten we rekenen op -hulp van onze bondgenoten als de nood aan de man komt. Ms de bondgenoten niet kunnen helpen is voor ons. gelet op de afstand, verdediging nauwelijks mogelijk. Aldus ongeveer de heer Staf. DIT standpunt geeft aanleiding tot bezorgdheid. Men kan bij de sum miere maatregelen ter versterking (enig licht afweergeschut, een zeer ijl radarnet en een lichte vergroting van de landmacht) als antwoord op de grote versterking van Indonesië de veiligheid van Nw-Guinea om deze re den niet verzekerd noemen. Bouwen op bondgenoten is een risico dat wel eens mis kan lopen. Een ver gelijking met de NAVO gaat niet op, laNAVO-verband zijn dé bondgenoten verplicht te helpen doch geen enkel "pact bindt hen ons op Nw-Guinea te hulp te komen. Daarvoor is toetreding tot de ZOAVO nodig, hetgeen we trou wens als politiek onderdeel van onze defensieversterking op Nw-Guinea reeds eerder aanbevolen. '■Militaire versterking van Nw-Gui nea, d.w.z. met moderne straaljagers en een beperkt aantal moderne straal- bómmenwerpers, zal o.i. niet achter wége kunnen blijven, wil men direct en indirect het luchtoverwicht behouden en daarmee allerlei acties in de kiem smoren. WWij hopen dat de nieuwe regering ïich op de verdediging van Nieuw Guinea ernstiger zal bezinnen dan de «getreden regering heeft gedaan. (Advertentie) 'tTE* A| Amsterdam, 29 mei '59. De naspeuringen naar de beste jongens- en meisjesschoen hebben eindelijk re sultaat gehad: wie HOLLAND!A CEMA PATENT koopt, garandeert zijn kin- oeren voor nü en de toekomst bewe gingsvrijheid door gezonde voeten. HOLLANDIA OEM A-PATENT schoe- nSn een uitvinding van een der grootste schoenenfabrieken: Hol- SShdia zijn soepel als de voetzool zelf en speciaal ontworpen voor voe- ten-in-de-groei Ze kunnen boven dien tegen een stootic want: „Elk van die talloze m"dp"p" (maten 2343 vanaf eis not krimt een half iaar garantie on de zolen mee!" zijn kinderen liefheeft, geve ze dus Bolhuidia Cema-patent schoenen. Gerrit J„ 23 jaar. en Jfcooie Hrnk" B„ 35 jaatv-waren van Hoevelaken éf met de Harderwijker meegelift. en laatstgenoemde schoot driemaal op hem met een revolver, nadat hij hem gedwongen - had naar het afgelegen weggedeelte te rijden. Na de aanslag gingen de daders er met de auto van door die vormde het motief doch lieten deze op een stil weggetje achter omdat er te veel bloedsporen in zaten. ..Gelukkig bereikt in ons land de onmenselijkheid en de beestachtig heid zelden zo'n hoogtepunt als bij deze daad", aldus de officier van Justitie bij de Amsterdamse recht bank in zijn requisitoir. „Bij deze daad was een mens niet eens een struikelblok: zijn aanwezigheid was noodzakelijk, want er was doelbewust gezocht naar een situ atie, waarbij een mens uit de weg moest worden geruimd om een auto te kunnen stelen zonder het risico van een spoedige aangifte.". De officier beschreef de twee daders als twee wezens, die hun mens-zijn volkomen verloochend hebben en wier enig geluk is: het materieel en letter lijk ruïneren van een ander. „Als zij niet zouden zijn opgespoord zouden zonder twijfel veel andere overvallen zijn gevolgd, want het betrof hier niet zo maar een aanslag het was hei startpunt voor massamoord". (Van onze correspondent) Een bijzondere trekpleister op de in ternationale tuinbouwtentoonstelling, die volgend jaar in Rotterdam zal wor den gehouden, wordt de Koningshof", waar inzendingen zullen worden ge ëxposeerd uit diverse koninklijke tuinen, onder meer uit ons land, België en Mo naco. De „Koningshof" -wordt aangelegd in en om de drie kassen op verhoogde terrassen, die gezamenlijk ongeveer dui- zend vierkante -meter beslaan, aldus heeft de voorzitter van de Kon. Ned. My. voor Tuinbouw en Plantkunde, jhr. mr. L. M. E. von Fisenne, mede gedeeld. H.M. de Koninging heeft haar volle dige instemming met het idee betuigd. De kostbare plantencollecties zullen in en om de kassen een plaats krijgen. De entree van de „Koningshof" zal be staan uit de bekende Oranjebomen van het paleis Soestdyk. Men zal trachten 'het geheel nog een apart cachet te geven door middel van voorwerpen uit en foto's van de di verse koninkiyke tuinen. De Afrikaanse en Aziatische landen van de Verenigde Naties zullen de Al gerijnse kwestie nogmaals hij da alge mene vergadering van de V.N. aanhan gig maken voor de zitting die in sep tember begint. (Van onze parlementaire redacteur) ]\/TET de verwerping van twee moties, die ingediend waren door de socialistische fractieleider mr. Burger, eindigde gisteravond het Kamerdebat, dat woensdag nog vrij gematigd gevoerd werd doch dat gisteren na het antwoord van prof. De Quay plotseling fel opgelaaid was. De moties werden verworpen met 46 tegen 82 stem men. Voor stemden PvdA, CPN en PSP. De voorzitter vim de P.v.d.A.-fractie meende nog steeds, dat hij wél handelbaar was geweest tijdens de kabinetsformatie en dat het niet meedoen van de P.v.d.A. een gevolg was van het streven der andere partijen. Hij werd hierover door prof. Romme danig onder houden. Het werd een complete veldslag tussen de beide heren, die ieder in het parlementaire debat hun mannetje staan. De socialistische fractieleider kreeg echter in dit debat niet veel kans. Prof. Romme verliet als overwinnaar het spreekgestoelte. Een andere socialist, drs. Roemers, die meende in het debat tussen de heren Burger en Romme tussenbeide te moeten komen, werd door de- KVP-fractie- teider naar zijn hoek In de vergaderzaal teruggestuurd. ZUn nederlaag was wel heel smadelijk, want hü werd door prof. Romme bestookt op zUn eigen terrein, hel loon- en prijsbeleid en de vakbeweging. minder draagkrachtige»!. Mr. Burger wenste een duidelijke uitspraak en hü vroeg de kamer een motie aan te ne men, waarin de regering werd uitge nodigd de verhoging pas door te voe ren. wanneer de „bestedingsbeperking voor trekkers van lonen, salarissen en sociale uitkeringen" zou zün opgehe ven. De tweede motie ging over de voor genomen overbrenging van de afde ling sociale bijstand en completaire De felheid in het debat ontstond toen de heer Burger meende twee moties te moeten indienen. Hij -was niet tevre den over- de toezegging van prof. De Quay, dat een huurverhoging vooraf gegaan zou worden door een verbete ring in de welvaartspoaltie van dt In verband met een hernieuwde in zinking van de baconinarkt in Enge land heeft het bestuur van het Pro- duktschap voor Vee en Vlees besloten de overnamepry's voor baconvarkens ingaande maandag 1 juni met vijf cent per kg te verlagen. Tonny Boltini, de koper van beide Apeldoorose beren (links op de toto) gins gisteren, samen met zijn assis tent dan Yonke, de hooi van het wijfje in. nadat het mannetje door een revolverschot geveld was. Zij trachtten dr berin met touwen te binden, maar later moest er toch nog een vangkooi aan te pas komen. arbeidsvoorziening van Sociale Zaken naar Maatschappeiyk Werk. Mr. Bur ger raakte hiermee wel een teer punt aan. want de gehele georganiseerde vakbeweging en ook enkele andere sociale organisaties hebben zich tegen deze "overbrenging uitgesproken, om dat men het onjuist acht, dat werk lozen nadat zij een jaar voor reke ning van Sociale Zaken hebben gelo pen voor rekening van Maatschap pelijk Werk komen. De heer Burger zei het woord ,,ar- menhulp" nog niet te willen gebrui ken, maar het leek er toch veel op. In de motie vroeg hij de regering een nota over deze aangelegenheid, zodat de Kamer zich over de noodzakelijk heid van de beslissing een oordeel zou kunnen vormen. In afwachting van de beraadslagingen over de nota vroeg de heer Burger opschorting der be slissing. De heer Romme vond de eerste motie geheel overbodig na de toe zegging van prof. De Quay. Op dit moment kwam de heer Roemers naar het spreekgestoelte. Prof. Rpm- me had mr. Burger onder het oog gebracht dat de minister-president duidelijk genoeg was geweest Ya\ /.alen tie aapjes. Able en Baker, die gisteren een ruimtereis overleef den. in de neus van de Amerikaanse Ju pi ter rak et. I>e dieren kwamen met de op Cape Canaveral gelanceerde raket 500 km lioog en '/Ij bereikten een snelheid van 16.000 km per uur. Toen de Jupiterraket In ace was terechtge komen konden Able en Baker door de bemanning van patrouillevaartui gen uit de neuskegel worden bevrijd. Het bleek dat ze springlevend waren. Het slagen van de proef wordt be schouwd als een grote stap in de richting van een rulmtevlucht door de mens. De twee aapjes zullen morgen een Maandag 15 juni begint de door het Verbond voor Veilig Verkeer te voeren „Zomeractio 1959". De actie valt uit een in de navolgende perioden: 15 juni to4 en met 20 juni: weck voor de voet-. persconferentie houden In de rikaanse hoofdstad. Dat houdt de twee ruimtevaarders zullen zijn, wanneer enige vooraan staande geleerden die bij het pro ject zijn betrokken, de pers zullen arflwoorden in het Amerikaanse bu reau voor de ruimtevaart. Zegslieden van het bureau hebben inmiddels bpkend gemaakt dat de beide aapjes nog lange tijd zullen worden geobserveerd op eventuele nadelige gevolgen van de stralings werking en andere omstandigheden tijdens rufmtevluehten. Maar zij ver- ktaarden dat geen chirurgische ex- perimenten zullen worden toegepast, gangers: 22 juni tot en met 27 juni: week voor dc wielrijders en bromfiet sers: 29 juni tot en met 4 juli: week voor het gemotoriseerde verkeer. Voorts zal een speeiaai donderdag avond-radioprogramma „Gelijk over steken" worden uitgezonden. Bij deze actie zal de nadruk worden gelegd op het toepossen van „de gulden regel" van het verkeer en het geven van een goed voorbeeld. Honderden mensen zijn gedood of gewond bij het neerstorten in een ra vijn van een passagierstrcin in het ge bied van Oost-Priangan op West-Java, aldus heeft het Indonesische persbu reau „Antara" vandaag bekendge maakt. Volgens dit persbureau is dit trein ongeluk het ergste in de geschiedenis van Indonesië. Regeringsfunctionaris sen hebben zich naar het rampgebied begeven. In een communiqué van het mi nisterie van verbindingen is gezegd dat de ramp gebeurde op de spooHyn naar Bandoeng, in een gebied van tal- ryke ravijnen en bergkammen. Als oorzaak is het breken van een koppe ling tussen de locomotief en de rest van de trein opgegeven. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer komt dinsdag 16 juni weer bUeen- Op de agenda staat dan o.a. rie behandeling van het om streden wetsontwerp tot wijziging van de dienstplichtwet. Het zal door mi nister Van den Bergh worden verde digd. (Van een onzer-verslaggevers) De Apeldoornse beer, die op eerste pinksterdag een man gedood heeft, toon de gisteren over zoveel kracht te beschikken dat tien mannen hem niet tn toon» konden houden. Pas een tweede revolverschot velde het dier, toen het dreigend en ongebonden op een groep mensen afliep. Met een doffe dreun stortte het logge lichaam machteloos ter aarde- Dit was de dramatische afrekening met de hoofdrolspeler in een onvervalste Wild-West-vertoning die zich afspeelde toen men trachtte de beruchte Hlma- layabeer over te brengen-in een auto, waarin hij naar Zntphen zou worden vervoerd. ■%---* De beer bad op eerste pinksterdag de eigenaar van,een Apeldoorn* vogel en dierenpark, de heer F. L. Pat, ge-, dood. De weduwe van de éigenaar had de beide beren uit het park verkocht aan de directie van het drens Boltini, namens welke de dompteurs Babi Alt- boff en Jan Yonke de zwarte'dieren gisteren kwamen balen. Omtrent tien uur begonnen de trans portpogingen in het vogel- en die renpark dat aan de Zwolseweg is gelegen. Men plaatste een loopkooi voor het nachtverblyf der beren. Met koek, versnaperingen en lieve w oor dj es probeerde men allereerst de mannetjesbeer naar het slaaphok te lokken. Dit lukte na vijf kwartier. Toen hij bijna aan het einde van de kooi was, liep hij echter terug- Daarop begonnen de dompteurs, die zich inmiddels in het hok hadden, ge waagd, met touwen te werken. Zij wierpen een lus om de kop van de beer met het doel hem zo in de ge wenste richting te drijven. Tien mannen hielden het touw vast. Toen men het dacht gewonnen te hebben boog de beer als een Simson de tra lies van de loopkooi uiteen en stapte eruit. De toestand werd op dat moment uiterst gevaarlijk- Zeker een honderd Apeldoorners had den de verrichtingen gevolgd. Ont steld weken zü. soms over elkaar heen struikelend, achteruit. Een ca meraman van de Nederlandse Tele visie Stichting zette het op een lo pen. want de beer kwam recht op hem af. Op dit moment schoot de hoofdagent J". Tabak. HU verbrijzelde een deel van de kaak van het dier dat toch nog doorliep. Even later trof een tweede schat, dit maal van hoofdagent E. W. J. Sche pel, hem in het hart. Dreunend stortte het dier ter aarde. Daarmee was het drama nog niet af gelopen. want ook de vrouwtjesbeer moest mee naar Zutfen. Ook bij haar was het oppassen. De domp teurs wikkelden haar in touwen, maar ook zü had Simsonskracht en verbrak de zelen als w»ren het zij den draadjes. Even dacht men nog aan traangas, maar daar zag men toch van af. Ten slotte liet men een gekooide kist ko men. Ook deze werd voor het nacht verblijf geplaatst. Na drie kwartier zat de berin er in- Twintig mannen hebben de kist naar de auto gedra gen. De dompteurs denken twee weken no dig te hebben om deze feeks te temmen. De mogeiykheid bestaat dat premier Chroestsjew op de terugreis van Alba nië naar Moskou Hongarije zal bezoe ken. zo heeft het Russische persbureau Tasf- bekendgemaakt Prins Bernhard zal morgen in Brighton (Engeland) een door de Royal Air Force georganiseerde lucht- vaartdemonstratie bijwonen. Premier Debré van Frankrijk heeft Pierre C'hatenet en Henri Rochercau tot resp. minister van Binnenlandse Zaken en minister van Landbouw be noemd. Zij volgen Berthoin en Houdet op, die om gezondheidsredenen zijn afgetreden. De nieuwe minister van Binnen landse Zaken is partijloos. Zijn voor langer is radicaal. Politieke waarne mers zijn van oordeel, dat Debré met opzet een parlijloze deskundige heeft benoemd naar aanleiding van klach ten in het parlement over slecht func tioneren van bepaalde afdelingen van dit ministerie. Rochereau is een conservatief, even als zün voorganger. wandeltocht morgen middag te Amsterdam hebben zich thans meer dan zevenduizend deel nemers aangemeld. De verwachting Is, dat het aan tal inschrijvingen nog belangrijk zal stijgen. Op zaterdagmorgen kan tot 10 uur worden ingeschre ven op ons hoofdkantoor. Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Amster dam-C. Des middags openen de start- bureaus om halftwee ir. het ge bouwencomplex van de Chr. H.B.S. A aan- het Adema van Scheltemaplein in Amsterdam- Zuid, gelegen tussen Beethoven- straat en Olympiaplein. Men kan een keuze maken uit de volgende afstanden; 12, 15. 20 en 30 km. Zaterdag is de leuze van dui- zenden: Met Trouw op mars. De Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M- A. H. Luns, zeide in Washington over de Geneefse conferentie aan United Press: „Ik ge loof dat over één of twee weken, of ten hoogste drie. enige zeer algemene over eenkomsten bereikt zullen worden in Genève, zoals de conclusie dat Duits land herenigd dient te worden. Echter zullen volgens mr, Luns geen gedetail leerde- overeenkomsten ontwikkeld worden, doch in elk geval kunnen overeenkomsten, hoe algemeen ook, de weg plaveien voor een topconferentie'. Tot staatssecretaris van Financiën is benoemd dr. W, II. van den Berge, die thans de destijds geschapen functie vervult van regeringscommissaris voor de belastingen, en wel sedert 5 novem ber 1956. Van I februari 1953 tot 13 oktober 1956 was dr. Van den Berge eveneens bekleed met het staatssecretariaat van Financiën. De nieuwbenoemde staats secretaris is niet aangesloten bij een politieke partij. Prof. mr. J. B. Zijlemaker, raadsheer bij het gerechtshof, is benoemd tot vice-president.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1