Uit het Kamer debat Cenève hervat ijna Vorderingen echter 1102 niet groot Weer wordt iets beter Rekenkamer vestigt aandacht op geheel nutteloze machine x.' m Soekarnö tn van gevaar Leger van 250 TROUW-mars vrijwilligers leidt in goede banen Meer dan 200 groepen Trouw-mars naar 7000 w Koopt op tijd uw zekerheid 1 VlieatLiiiitei'hiiici naar expeditie S ter ren eberiile Versla ii 1958: vinger bij stroppen voor schatkist Treinramp op Java: j zeker 140 doden Mohammedaanse blok blijft zich verzetten Massale start in Amsterdam-Zuid Jóngen, die «een rijbewijs had, reed oude man dood r /COn. Zon-p NATIONALE Zo"°'",*r I LEVENSVERZEKERING-BANK 1 R HEDENMIDDAG: .DUIZENDEN AAN DE WANDEL! ZATERDAG 30 MEI 1959 V. y ZEVENTIENDE JAARGANG No. 43 v1™y Hnofrtrptlat'leur: Ut J A H J S KHU'INV Si,UT g t\'an een ouxer verdlaggeveif) De' Algemene Rekcnkarnèr heeft verslag uitgebracht over 1958. Daaraan onllenen we. het volgende: HUIZE ..DE HOEK"-, Villa '„BEUKENHOF" (Van een onzer verslage vers) EER dan tweehonderdvüftip vrijwillge krochten zijn vanmiddag in actie gekomen om de NEGENDE Am sterdamse Trouw-mars lot een succes te maken. Terwijl nagenoeg alie deelnemers aan deze populaire wandel- »>iars nog sliepen was onze auiodienst in actie om de technische ploeg van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Christelijke Wandelsport Bond in de gelegenheid ie stellen het parcours voor de onderscheidene afstanden, dat vrijdagavond reeds was uitgezet, te controleren. Laatste appèl In volk' imn» j In de loop van hedenmorgen was het aantal inschrijvin gen voor de Trouw-mars, die vanmiddag in Amster dam begonnen is, de <5500 gepasseerd. X a aanrijding gcviücht JACO COMBI ZIT-LIGSTOEL -;-a Hollen (Of.) Hole! ,,'t Losse Hoes" JACO, Groningen, tcl.Kö!HK)-2!)074 N.V, Levensverzekering Mij. ÜBO N.V. Algem, Verzekering Mij, UBQ Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecii r&tm&ssA Militaire studie De studie- Grote traagheid Dit,stukje begint meer dan twee jaar gele den. Toen ontdekte de Algemene Re kenkamer dat de Stichting tot ver ruiming-"van werkgelegenheid voor academisch ge vormden geen .werk meer had bij gebrek aan werkluie academici. De Rekenkamer; stelde, vuur het saldo ad 57,809 (afkomstig uit subsidies) in de schatkist terug Ie storten. Nijr Oorlogsdocumentatie X Ho eter tl am; .Grmveatiftc* Oord remt. scliiedem: Vbonnenit-nltprij5 51 cent p«r wj»rt«*I mimrrn« «Vilt* ÜC L CIC l p Prnitbü* il 12 Pottjuo No 424313» Klricmendscrui iron ut men Ier. .:i a< Zaterdag S7-—;8 uur TeleJoon ;i$700 Htivgenjpntin i - reletoori 18346? »3 posthui 109i Postgiro So -WM3S7 iCl-cht-endJenst 18 30-- 19.30 Telef -1*390* Spui weg 13^ TeJdf 457ü Lange Haven 7* - relet a7^86 f 2.M p*r maand f T.fiu pf Verachitni da jein* D;iwem H i>h KIH(! (Geldig tot morgenavond).1 ZACHTER. Bewolkt met opklaringen, maar in de noordelijke provincies ook tijdelijk wat regen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen Hogere temperaturen. j v Morgen: zon op: 4.28 maan op: 02,09 onder: 20.48 onder: 14.36 i 1 N het Kamerdebat van deze week, heeft prof. Oud ons de gelegen- j hcid gegever nog een# te eetuigerii van Wat het hart van Christelijke po litiek en Christelijk-sociale actie i«.i Enige tiiet geleden heeft ons blad; inet het Handelsblad van gedachten! gewisseld over de vraag of van dit) kabinet Christelijk-sociale politiek! mocht worden verwacht. Wij meenden' van wei. Het Handelsblad van niet.j Het vond dat men alleen maar ecn| vooruitstrevend-sociaie politiek van het Kabinet mocht verwachten. j Prof. Oud heeft toen woensdag in de Kamer gezegd dat hij een chris- teiijk-sociaal beleid wei kon aanvaar den. Maar als dat alleen gefundeerd moes! zijn op de grondslag van de confessionele partijen, dan was dat onaanvaardbaar. De heer Oud zei dat er naast het Christendom als geloof ook een „ze- dekundig Christendom" bestond en; dat hij een chrisielijk-sociaa! beleid/ Topoverleg b eker O C c. Twee technici van „Ar.ro Contrac tors" zullen vanavond met het KL.M- poolvliegtuig vertrekken naar Nieuw- Guinea. "-om zich bij de wetenschappe- iijke expeditie naar het Sterrenge- bergte te voegen. Vier vliegers, die de helikop-: ters van de expeditie bestuurden, zijn enige dagen geleden met geelzucht! overgebracht naar het ziekenhuis in Hollandia. waardoor de expeditie ern stige vertraging opliep. op E^EN topconferentie van de van dat zedekundig Christendom de naastenliefde fundeerde. De heer Oud beriep zich daarbij op| zeker, aldus wordt gemeld uit Ge- het „Christendom boven geloofsver-i itève en Washington, Irote Vier schijnt praktisch deetdheid" van Thorbecke. AT Christendom boven geloofs verdeeldheid is. ia door Thor becke naar voren gebracht bij de be handeling van de schoolwet van 1837. Het ia de moeite v-aard om te le zen wat Thorbecke daarover heeft ge- zegd en wat Groen van Prin«t«rer daarop heeft geantwoord Het is in juli a.s. 102 laar geleden, maar-het is volstrekt actueel. Het ging bil die schoolwet over de vraag van de betrekking van het Christendom tot het onderwijs en wat daarvan in de wet moest spaan. Thor becke geide: „De stille werking van het Chris tendom, boven verdeeldheid van ge loof. is oneindig algemener en groter dan hetgeen men in de kerkelijke sfeer met ogen ziet. Het Christendom heeft onze wetgeving en one bestuur, onze samenleving en onze zeden door trokken: maar dat ts «iel het btjzor- dpr Christendom ener bepaalde Kerk, Het is.het éne licht. wa«rvan de on derscheidene geloofsbelijdenissen bij zondere stralen zijn: het is het Chris tendom boven kerkelijke afzondering, gelijk he* mensdom is boven de on derscheidene volken en 2e allen om vat: gelijk de wetenschap is boven a»e vormen en stelsels, waarin ieder. na?r de mate van zijn inzicht, de we tenschap zoekt te naderen of haar tracht uit te drukker.. Het Christendom is niet gebleven binnen de Kerk: het is een burgerlij ke kracht geworden; de ziel onzer be schaving: een stroom die zich door alle aderen der maatschappij heeft uitgestort. Het is deze invloed van het Christendom, die zich van zeiven. de wet spreke of zwiicc in het volkson derwijs zal doen gevoelen." Ad ,-ertenfie i -01 T 1 'T het antwoord van Groen van Prinsterer citeren wij het volgen de: „Evenals hij (Thorbecke) vraac Ik: wat is het Christendom? Ik spreek niet van individuele beschouwing: ik verval nie» in het euvel waarop hij aan het einde van zijn rede wees. dat men het Christendom met eigen kerk genootschap verwart. Xk spreek ook van een Christendom boven alle Kerk genootschappen, evenwel zo dat het in ieder kerkgenootschap afdaalt, zich belichaamt en in versohei den heid eenzelvigheid vertoont. Ik bedoel het positieve. historische Christendom, niet aan enig kerkgenootschap eigen, maar aan alle Christelijke kerkge nootschappen gemeen." En verder: „Hel leerstellige, histori sche. positieve Christendom, het licht waarvan alle kerkelijke belijdenis, voor zover eenp Kerk o*"risfriiik mac worden genoemd, een straal is. het Christendom dat aar alle kerkgenoot schappen gemeen is. heeft tot midden punt: het Kruis. In dat ééne woord is de ganse leer. die den Christen beide in het leven en in het sterven rust geeft, de leer van zonde, verlossing en dankbaarheid, vervat. Neem het weg gelijk geschiedt in een school voor Is raëliet. cn Christen, dan valt naar «lijn beschouwing (zo exclusief hen ik) het C'- -'stendom weg. En niet enkel het leerbegrip, ook de zr-ieieor valt weg. De voortreffelijke V -et schrijft: De kiem der ganse zedeleer ligt in het st-huldmtdri-end offer van hel vlekkeloos Lam: het middenpunt der lijnen waaruit voor het leven van den mens een richtsnoer ontleend wordt, is het Kruis, waar aan de etsen van recht en barmhartigheid onderling vol daan is. In de overdenking en ontle d'ng van du feit is de ganse zedeleer begrepen" 2 IE daai in 1851 en in 1959 net punt waar het voor de school. *oor de politiek, voor het sociale le- Hoewel de vier minister* van Bui tenlandse Zaken bij hun overleg In het vliegtuig van Washington naar Ge neve weinig vorderingen hebben ge maakt en ook het geheim overleg gis teren niet erg succesvol schijnt te zijn begonnen. Is de kans op een voldoen de basis voor topoverleg groter ge worden. Uit de besprekingen die donder dag te Washington zijn gevoerd, concludeert men in diplomatieke) kriugen a'daar dit de vier minis ters er •mi.m-lia fmoer'ijk a! binnen veert""!! dagen in z>'"en slag m hu1 mur'/if'verse?!i'ien »'tb«n« zover !c verkleinen, dat Z'i in h»J slotcom muniqué kunnen zeggen dat een bij eenkomst van de regeringsleiders voor een topgeprek aanbeveling verdient. Zoals beker d eist vooral oresident Eisenhower een zekere mate van overeenstemming tussen de minister? voordat hij aan een topgesr.rek wil deelnemen Ambtenaren in Washing- iori tieten zich gisteren enigszins opti mistisch uit over het bereiken van een zodanige overeenstemming. De westelijke ministers willen na melijk een aantal beginselen aan hun Russische collega Gromiko voorleggen, waarin de essentiële meningsverschil len: buiten béfcboüwtgijrwfaWéfi ".fcfelif ten): Door teittSeprri ï«u allien hei Russische ultimatum va'tj 27 no vember aangaande Berlijn ongedaan worden gemaakt. De Rusaen zouden dan de huidige •ituatie in Berlijn moeten erkennen tot ren nieuwe overeenkomst tussen de vier mogendheden zal zij» gesloten. Hierdoor zouden de westelijke ver bindingen met West-Berlijn moge lijk onder toezicht van de V.N. ge waarborgd blijven. Gromiko schijnt overigens nog niet verder te zijn gegaan dan de verkla ring. dat hij „wel iets zag" in een in terim-regeling voor Genëve. Vandaag zullen de vier minister* elkaar twee keer ontmoeten. Zii wil len de verloren tijd inhalen en znllen daarom voor het eerst ook tijdens het weekeinde in plenaire vergadering in he! vorkereopilels bijeenkomen (Van onze weerkundige medewerker) Het koude weer van deze week moe ien wij beschouwen als een uitge steld bezoek van de ijshciligen Drie dagen achtereen werden maximum-1 temperaturen van 12 tot 14 graden bereikt. Dat is ongeveer zes graden iSj&'sVV?- beneden normaal. Vrijdag ging het iets beter: toen liepy''"XX' het kwik up de meeste plaatsen opj tot 14 a 16 graden Regenbuien j brachten daarbij plaatselijk in he midden en zuiden van het land enige verlichting na een zeer langdurige periode van droogte. De meeste re-' gen (8 mm) werd gemeld van het vliegveld Rotterdam. Over de Noordzee nadert nu een zwak gebied van hoge druk. Onder in- vloed hiervan wordt de noorden- j wind geleidelijk zwakker en kom'| er een e:,-d aan de aanvoer van! koude iucht. i Zo'itaa wore* ,tp vrind waarschijnlijk overvoecml vt uo'ij':. Iets zachter iiceojr«li»eb: kom' dan "*a:ir bier Toch b'iift de' temiw:tuur. naar hc zich laat aa-'-lcn, nok dan nog he-: ncdcn normaal. Voorts zal bewolking binnendrijven., waaruit later mogelijk in het noor- den van het land wat motreaen of lichte regen kan vallen. In de zuide- j Iijke provincies zijn enkele opkla- j ringen mogelijk Het Indonesische ministerie van Ge zondheid heeft meegedeeld^ dat zeker correspondent ,êa« hëihffOdOriftStScJie persbureau P.Va'«-.ijtilMè .vgwfnorgen echter, dat bij heï"bngeluk in het b»r.o- achtipe gebied ran TasikmalajkyiQO doden gijn te betreuren. -f Artsen van het ministerie van Gé- zondheid verrichten spoed-operaties ter piaat.se voordat de gewonden naar de dichtstbijzijnde ziekenhuizen wor-j den overgebracht. Ei zijn helikopters ingeschakeld om mensen en stoffelijke resten uit het diepe ravijn te halen. Functionarissen van de spoorwegen hebben meegedeeld, dat het spoorweg verkeer van Bandoeng naar het Oosten waarschijnlijk een week zal stilliggen door de grote schade die aan de rails is toegebracht. Xattone! Btscnlt, nctto-winrt 1* kwart. S 5.180.321 <4i»95.533» of S 0.74 10.711 pe~ aand.: idem 12 maanden per 31 maart X 22.235.881 122281.739» 0f 5 3.21 lonvj per Mrta. ■- yy y-h. NUTTELOZE MACHINE Het:;i*' i» qebleken dat een machine, voor 'de luchtmacht aungeschaft'om hulzen Zit projectielen vit de bodem is verwtïc deren, volkomen nutteloos is. v - Bij schietoefeningen van straalja gers icerden va tik de afgevuurde granaten teruggekaatst door derge lijke voorwerpen in de bodem. Aan gezien dit gevaar opleverdeheeft men een machine gekocht die d* voorwerpen zou moeien 'verivydefen, nadat een aardappelrooimachhie. niet het gewenste resultaat opleverde. De machine kostte 226.009, Eenj onderzoek van de afdeling ivkteng schappelijk onderzoek van het Diréqé toraal Materieel Luchtmacht :>tracjit echter aan het licht dat dit'machine niet zou werken. De praktijk' heeft deze verwachtingbevestigd. De ntiuisfer heeft op vragen van de Rekenkamer geantwoord datden uitslag van dit .onderzoek niet! afgèrë wacht had kunnen worden, önjdqt dfc)' terugspringende granaten grooi'ge vaar opleverden en eventueel zelfs mensenlevens hadden kunnen .kosten. De bij de luchtmacht nutteloze machine is op het ogenblik in ge bruik bij de dienst dèr Zuiderzeewer ken, die hem mogelijk zal koven-' OMPSLOMP 'a»e Algemene Re-i De grondwetgevende vergadering heeft de stemming over het voorstel van Soekarno en Djoeanda, om terug te keren tot dc grondwet ran 1945. (Advertentie) Boulevard II - Tri. K 83U Ï878 - Vrlp Kozrnriaalsrlaan 32 VKIJ» Tel. K 8302—2261. Sp«c. ingericht voor verlofganger en families. Vraagt prospectus M Om uur ging de eerste ploeg op pad. om de aanwijzingsborden rondom het startbureau aan te brengen. Om uur tn de middag rum onze admini stratieve slaf. bestaande uit 100 personen, bezit van de uitstekende accommo datie van de chr. h.b.s.-A aan het A>l<ma van Scheltrmaplein in zuidelijk Amsterdam, waar het dagblad Trouw voor zlin omvangrijke wandelmani festatie thans voor de derde maal gastvrijheid geniet. bouw. Naarmate het tijdstip van de start naderde, groeide de belang stelling. Als altijd vormde de groe pering van de vele groepen he denmorgen om twaalf uur noteerde de marsleiding 245 groepen en scho len een fleurig beeld. De opmars van de twaalf tamboers- en pijpers- korpsen verlevendigde de stemming. Honderden, overwegend individuele wandelaars, meldden zich in het vroege middaguur aan de inschrijf tafels. Zorgvuldige instructeurs voor groeps leiders en juryleden zijn uitgereikt. Op hei vastgestelde uur betrok de E.H.B.O.-dienst zijn posten. Vaders en moeders brachten hun kinderen naai de 3tart. pERWlJL de omringende straten l rondom het moderne schoolgebouw, waarvan het grote gymnastieklokaal weer de bruisende centrale vormt, zich met enthousiaste groepen volden, De voorhoede van het wandelleger wachtte reeds voor het schoolle ven op aan komt. willen zij Christelijk zijn. Niet een van het hart van het Christendom losgemaakte zedeleer hoezeer het Christendom ook in de cultuur doorwerkt, ook bij hen die geen deel aan Christus hebben -- maar een aetivl'eit die mei los ti denken is van en die niet levend kan njn an-'ers dan in oniniddefiijkr relatie mei het hart van bri christelijk geloot dr vol- doening van de eisen va" recht en barmhartigheid, aan het Kruis ge schied. hield de marsleiding een laatste appél, Hoofdmarsleider J. v. d. Ent. bijge staan door ervaren wandeltechnici als- de heren K. Vink en P. Gruml, gaven de laatste aanwijzingen. De laatste uren voor de start bete kenen als vanouds hoogspanning voor onze administratieve staf. voorname lijk bestaande uit employés uit ons bedrijf en tientallen, die Trouw een warm hart toedragen en hun diensten met geestdrift verlenen. De interne administratie was weer in de ver trouwde handen van de heer L. Bout en zij 11 jonge staf. De heer Buut is geen vreemde in de wandelwereld. Zijn re putatie van Trouw-ma i'sad ui in is tra leur ipidde ertoe, dat de N.C.W.B, hem gaarne als hoofdbestuurslid in zijn ge lederen welkom heette. De organisa trice van deze monstermars, mej. A. Noordstar, die op acht Trouw-marsen kan bogen en deze -legenda mars we derom met vele medewerksters en medewerkers tot in de puntjes heeft voorbereid, was bijna alom tegenwoor dig om zorg te dragen, dat dc prelude geen enkele wanklank kreeg. n t? YV/A-NNKEK u deze editie in handen houdt is de Trouw-mars. de groot ste wandeltocht, die Amsterdam kent. in volle gang. Duizenden geven op sportieve wijze uilirig aan een even vreugdevolle als gezonde manifestatie, die in tic loop der jaren een hechte band heeft doen groeien tussen onze krant cn duizenden jongeren en oude ren, die in deze gehaaste tijd de oud ste sport der mensheid het wande len in ere wensen tc houden. Onze wens geen uitvallers, geen wanklank en goede intocht in de na middag en het avoodUHT. uitgesteld tot zondag. Het mohamme daanse biok in het parirmeni had ge vraagd eerst te stemmen over een van deze zijde ingediend amendement op het voorstel-Djoeanda. Het amendement kwam in stemming en werd verworpen. De vermoedelijke consequentie hiervan is dat ajle Mo hammedanen in de „grondwetgevende vergadering" zondag tegen het voor- stel-Djoeanda. behelz.ende de terug keer tot de oude grondwet en omhel zing van Soekarno's „geleide democra tie" hun stem zullen uitbrengen. Wa- hab Hasboellah. die optreedt als woord voerder van het Moslem-blok in de grondwetgevende vergadering, heeft erop gewezen dat 85 pereent van de Indonesische Moslems zich tegen Soe karno's plannen zal verzetten indien hun vertegenwoordigers zondag inder daad tegen stemmen. Djoeanda had gewaarschuwd dal het leger tussenbeide zal komen als het parlement in een impasse raakt. In dat geval zullen de Mohammedanen- toch tegen Soekarno's voorstellen.zijn. en raakt de nationale-eenheid in ge vaar. aldus Walnib Hasboellah. Premier Djoeanda heeft gezegd dat thans gekozen moet worden tussen eendrachtige steun aan He dei-gering en aanvaarding van zijn voorstel of een kabinetscrisis. De Mohammeda nen in hel parlement hebben zich hier door niet laten ahthrikken en houden voet bij stuk. Als zij dat zondag ook doe-* zal de Indonesische politiek een reeks nieuwe verwikkelingen te zien geven. /jtfl.ft' s dc vissen moeien wachten, wanneer mevrouw Gottfroiil haar man een kopj* J&offifty ëinpéJifn^jUjef;i*n vanaf ;?|r lijtfa%ï v'éitl 'owT i!rvWèrste Vissen'-a»1 lié-Afciaalit.jljüinjV C- o Na veie oren zoeken Ss de Rotter damse politie erin geslaagd de (17-ja- rige) bestuurder te achterhalen van een auto. die op de Be.verlandseiaan in Rotterdam een 78-jarige 'man over reden had. - De man. 'die later geïdentificeerd werd als de heer Ch. Hillebrand uit de ChristïHan de Wetstraat, was dood op straat gevonden doch van de auto en de chauffeur dfê bij de aanrijding be trokken waren- ontbrak aanvankelijk ieder spoor.. - Men kwam er pas veel later ach ter dat de bewuste auto toebehoorde aan een garagehouder. Eerst ver telde deze dat hij zelf de man had aangereden doch jater bleek dit niet juist te zijn. De "werkelijke schuldige was z.ijn 17-jarige zoon. de hulp- montëur N. J. M. van S.. die met de auto een personeelslid naar huis had gebracht. Op de terugweg had de jongen de oude man, die moeilijk ter been was, on danks krachtig remmen niet meer kunnen ontwijken. Hij dacht-dat het niet zo ernstig zou zijn «n omdat hij geen rijbewijs had. was hii er vandoor gegaan, (Advertentie Ken van onze 20 modellen •t inklapbare voetrusl Het exclusieve Restaurant op de Ho! torberg en schitterend gelegen. Onze specialiteit: Kip van 1 Spit f boven open vuur) Aan de vleugel dagelijks muziek. Telefoon K 5483353. Cncatogu* op aanvraag verkrijgbaar. l,«'YrnN- SI ml Ir- mi Lijfrente-, pensioen, en Begrafenisverzekeringen. Brand-. Inlirajfc-, Onrrvallrll- ril n*. .V-verzekeringen. VBO vnnr alle verzrkeriiisjrn. aan dat de stand van het rr««i]rttlt| woningverbetering ruim eenyyjaaT;. nadat de wét in werking, trady; nog/, weinig bevredigend"'was. .Het aantal aanmeidhigen w*»).!»:. y&jttjm.opydlfcrdatum»; 'èqèls.?he^j<^): .betékent, dat d'egé hubeirmKO,nt|t: baddeor-restört..; cjl. i)é" "5administratieve verwerking - VÏiride veie.jmutótles in. de woniiy?-;..: voorraad verwond" een ontstellende achterstand. lU) De minister verwachtieëchter dat de moeitiikheden door tijdelijke in schakeling van extra werkkrachten en vereenvoudiging van de werk wijze spoedig opgelost zuilen rij»- verzameling Militair Materieel (Stumima) is begin 1959 opgeheven^ nadat de Algemene Rekenkamer be rekend had, dat de instandhouding van deze verzameling ruim 103.000 kostte. De Rekenkamer advisecrde alge-- hele opheffing of anders personeels inkrimping, waardoor f 37.730 be spaard zou kunnen worden. Na de opheffing is de verzameling verdeeld over de verschillende mili taire onderwijsinstellingen, zónder dat daaraan kosten voor het rijk vér- bonden mogen zijn. SCHILDERIJ In de. schatkist is ruim 108.000 gestort, afkomstig van tie slotuilkering van het .faillis sement van de schilder Van 'Meege ren. Indertijd had het rijk een strop van f 948.000 geleden door de aankoop van het schilderij ..De Voetwassing*", een zogenaamde Vermeer, die later een vervalsing van Van Meegeren bleek te zijn. De Algemene Rekenka mer heeft berekend dat het verlies na de terugstorting gedaald is tot f 840.000. .'54; Ruim vüf maanden later werd meegedeeld dat de stichting misschien toch nog zou kunnen werken. Men onderzocht de zaak. Meer dan een jaar later vroeg (Ie Rekenkamer hoe het onderzoek wga uitgevallen. jiïz' In april 1953 zei de minister dat het onderzoek nog niet was xfgelo pen. In oktober informeerde men nog maar eens. Aan het eind r*an het verslagjaar was er nog geen ant-f woord. Zonder het beleid van de minis- ter. van Financiën te Willen beoor delen, deelt de Algemene Rekenka mer mee, dat het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam nog steeds bestaat en" zal blijven be staan tot eind 1964, Uit het Nationaal Steunfonds geschied! nog steeds d* financiering, die dus buiten de be-i groting en derhalve de Staten- Generaat omgaat. ,v Oorspronkelijk zou het instltuutVópf. I januari 1959 opgeheven zijn. Dt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1