Expeditie Kerkenbouw Liberalen wilden aftreder Nasoetion verbiedt politieke activiteit Zoekgeraakte radiumnaald na snel alarm opgespoord Mr. Beernink op algemene vergadering: Steun van meerderheid bij chr. sociaal beleid Na Soekarno's nederlaag Negers afgeranseld in Parijs AANTAL LEDEN RUIM 45.000 Aanhoudend warm B?B.-commissie wil vrijstelling voor oud-Indiëstrijders Linkse leider vormt regering in Singapore 500 ton huisvuil met geigertellers afgetast MOSLIMJEUGD ONTSTEMD Hallstein houdt „onverminderd vertrouwen Veel nieuwe „doorgedraaid" Pakje boter wordt vier cent duurder Rust in Djakarta r WOENSDAG 3 JUNI 1959 A Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4310 A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Kabinetsformatie Huren en lonen Overzicht (Zie verder pag. 3, 7e kol.) 1 Goudkleurig buisje, 5 cm lang en l/2 mm breed, was niet te vinden Vuilverbranding Na vier uren Twee zaken Jeugd opgezweept Katte reams V tvitic witn»lr«»i aa - ieici. nsvou te 1.» Postaua 1113 Postgiro Ne. 424519. KlachtentUenat abonnementen: 18.30-18.30 ui Zaterdao 17—18 uur. Telefoon 115700. HuygeoapiWn 1 - Telefoou 183487 (S lijnen Paetbua 1091 Postgiro No. 404867, KUchtentüeiut: 183019.90, Telef, 382568 Spul weg 132 - Telef. 4370. Lange Haven 7» - Telef. 67488, bonrtemenUprU» 81 cent par weak, f 3.08 per maand 7.80 pet wartaal. Lom» nturanem 18 aant. Verachyst eUgelU*» t-Grayennaga: DwrOrecbt: Schiedam: TH&uu/- (Geldig tot morgenavond) ZONNIG Droog, zonnig en warm weer met zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Morgen: Zon op: 4,24 Maan op: 3.40 onder: 20.52 onder: 18.44 E expeditie naar het Sterrenge |J bergte op Nieuw-Guinea verloopt niet naar wens. Allerlei moeilijkhedei hebben tot stagnatie geleid en men is bij het geprojecteerde schema achter op geraakt. Bovendien zijn er voort durend berichten over geldgebrek, waarmee de expeditie te kampen heeft. Wij betreuren deze gang van zaken zonder iemand achteraf verwijten te willen doen. Het was bekend dat bij het vertrek van de expeditie er nog een financieringstekort moest worden overbrugd. Een verschijnsel, dat zich Internationaal wel meer voordoet bij expedities van wetenschappelijke aard. Nu echter de expeditie op haar ba sis is aangekomen, zal naar onze me ning moeten worden doorgezet. Moei lijkheden van organisatorische als van financiële aard zijn er om over wonnen te worden. Nu deze expeditie al een zekere In ternationale vermaardheid heeft ge kregen en men in het buitenland met interesse haar verrichtingen volgt, zal niets mogen worden nagelaten om de ze onderneming te doen slagen. Het financieringstekort is niet van zulk een omvang om er van te schrik ken. Wellicht kan de overheid bij springen. Bovendien zal naar ons ge voelen een nader bgroep op ons volk niet zonder vrucht blijven. In een groot deel van de Nederlandse pers zijn reeds van de hand van verschil lende expeditieleden interessante reis beschrijvingen verschenen over hun ervaringen, De belangstelling is gewekt. In bin nen- en buitenland leeft men met de expeditie mee. Welnu, dan geen ge harrewar meer, maar een snelle en afdoende regeling van de zaken, welke nu nog moeilijkheden opleveren. Op dat het succes van de expeditie verze kerd zij.' VANWEGE de Ned. Hervormde Kérk wordt in het najaar een grootscheepse campagne georgani sterd om in de komende tien jaar de bouw van 160 kerkgebouwen veilig te stellen. Binnen een tijdsbestek van enkele maanden hoopt men in beginsel een bedrag van 16 miljoen gulden bijeen te brengen. Men zal van de leden der Kerk een bijdrage van een half pro cent van het jaarinkomen vragen voot dit doel. Blijkens mededelingen gedaan op een journalisten-conferentie door ds H. J. F. Wesseldijk, secretaris van de Generale Financiële Raad, is de Her vormde Kerk sinds de bevrijding met de bouw vSn kerken, vergeleken met andere kerkgenootschappen, achterop geraakt. Dit betekent niet dat e? slü gezeten werd. Integendeel, dank zij een grote krachtsinspanning werden sinds 1945 niet minder dan 375 kerken nieuw ge bouwd óf gerestaureerd. Begin 1958 waren ruim 80 nieuwe kerkgebouwen gereed. Dat aantal is nog onvoldoende. In de komende cam pagne moet daarom ook nog iets an ders worden gezien. Men wil het kerk volk tot meer activiteit prikkelen en ook rr.cntccl ïïïcct ssdschts postvatten, dat men het niet alleen van de overheid kan verwachten. Een gezonde gedachte, waarbij te vens de vurige hoop leeft, dat de Ned. Hervormde Kerk zich in al haar ge ledingen achter deze actie zal stellen. De campagne word' goed opgezet. Huis aan huis zal inseptember een krant worden verspreid met nadere gegevens. Op zaterdag 26 september klinkt In een nationale bijeenkomst het startschot, de zondag daarop volgt een kanselafkondiging. Er gaat een brief aan alle leden der kerk én er zal gedurende enkele maanden inten sief aan huisbezoek worden gedaan. Zestien miljoen gulden is een groot bedrag. Loterijen komen er niet aan te pas. Er een „offer" van een half procent van het jaarinkomen is zeker geen overdreven vraag. Wie er op let, dat elders In de wereld christenen in de vuurlinie staan (China) zal er dank baar voor zijn dat in ons land zulk een grootscheepse actie in vrijheid en zonder al te veel zorgen mogelijk is C.H.-fractie tegenover staat vri kabinet 81} de ingang van het Parijse sta tion Gare du Nord zijn gisteren vier negerstudenten afgeranseld door een ïfoep blanke jongelui. Twee van de vier negers, allen studenten uit Mar- tlnique, moesten hun verwondingen laten verzorgen. Een san de negers verklaarde: „Hon derden mensen gingen het station in ®n, uit, maar niemand kwam ons te hulp". ^iér van de blanke jongelui zijn ge arresteerd. (Van een onzer redacteuren) JAE C.H.U. ziet het kabinet-De Quay allereerst als een extra-parle- mentair kabinet, dat tot stand is gekomen zonder overleg met de o.H.-fractie. Wat dat betreft staat dc C.H. er vry tegenover. Maar daarnaast zitten er twee geestverwanten in het kabinet, waardoor de C.H. het benadert op dezelfde wijze als een voetbal vereniging, Uie twee spelers voor het nationale elftal heeft afge staan, dit elftal zal benaderen. In de derde plaats ziet de C.H.-fractie het kabinet als bestaande uit ministers die de wil hebben openhar tig en eerlijk 's lands belang te dienen. Wanneer zij dat doen zal de fractie er met dezelfde openhartijr- heid en eerlijkheid tegenover staan Op deze wijze schetste variaag de voorzitter van de C.H.U., nr. H, K, J. Beernink, de houding van de christe- Üjk*historisehen tegenover het nieuwe kabinet. De heer Beernink deed dit in zijn openingsrede van de algemene vergadering, die in Hilversum wordt gehouden. HU verklaarde zich verheugd, dat twee leden van de unie, de heren Beerman en De Pous, zich bereid heb ben verklaard in het kabinet zitting te nemen en hij sprak woorden van waardering aan het adres van de nieuwe bewindslieden» die een aan trekkelijke betrekking hebben opge geven om het land als minister to gaan dienen. Mr. Beernink sprak de wens uit, dat zij zich steeds voor ogen zouden houden, hetgeen staat in artikel 4 van het beginselprogram van de unie: „in overeenstemming met de historische ontwikkeling van het christendom op Nederlandse bo dem moet Nederland bestuurd wor den als een christelijke staat in pro testantse zin". De unievoorzitter hoopte, dat de beide C-H.-bewindslieden zuilen me dewerken aan een waarlijk christe- lijk-sociaal beleid. „Er Ia wel eens gevraagd", aldus mr. Beernink, „hoe lang dit kabinet zitting zal hebben. Ik meen te kunnen zeggen, dat dit kabinet de steun van de meerderheid der Kamer zal hebben, voor zover en voor zolang het een waarlijk ehriste- lljk-sociaal beleid voert". IN het kort schetste de unievooizit- ter de gang van zaken bij de ka binetsformatie. Hij noemde het optreden van hem zelf en van de tweede voorzitter van de unie, de heer Van Mastrigt, in de eerste fase van de formatie De Quay juist en in het belang van de unie en van het tand. Later merkte mr. Beer nink op, dat het beter is het ver leden te vergeten en dat het prof. De Quay niet meer kwalijk wordt geno men, dat hij de indruk heeft gewekt, dat hij de C.H.U. als sluitstuk bij de formatie heeft willen gebruiken. Duidelijk stelde de unievoorzitter, dat er geen socialistische ministers in het kabinet zitting hebben, omdat met de P.v.d.A. op verschillende belang rijke punten van regeerbeleid niet tot overeenstemming was te komen. De socialisten hebben zichzelf buiten spel gezet door binding van de fracties aan het program. Mr. Beernink noemde twee zaken, die bij het debat-over de regerings verklaring scherp naar voren zijn ge komen, t.w. de landbouwpolitiek en de huurverhoging. Dr. Tilanus heeft, al dus mr, Beernink, er terecht op ge wezen, dat wij ons door de landbouw- paragraaf in de regeringsverklaring allerminst gerustgesteld voelen. De C.H.U. wil beslist geen afbraak van de garanties. TERECHT heeft dr. Tilanus ook de vinger gelegd op de voorrang die de regering aanvankelijk scheen te willen verlenen aan een huurverho ging boven de verbetering van de lo nen en arbeidsvoorwaarden varf de werknemers. Naar zijn mening, aldus mr. Beernink, moet nog dit jaar de mogelijk héld worden geopend om tot verbetering van de loon- en arbeids voorwaarden van de werknemers te komen. Mr. Beernink was van mening, dat er bij het invoeren van een gedif ferentieerde loonvorming niet te veel aandacht moet worden besteed aan definiëring van de spelregels. Men dient in dit opzicht vertrouwen te schenken aan het georganiseerde be drijfsleven. Andere punten in de re geringsverklaring, waarover opmer kingen gemaakt zouden kunnen wor den, waren naar de mening van de unievoorzitter de kinderbijslegverze- kering, de mammoetwet, de korting op de pensioenen en de subsidiëring van de kerkbouw. HU sprak de hoop udt, dat het ka binet-De Quay werkzaam zou zijn in het belang van het gehele land en het gehele volk. Wanneer het dit doet, zal het zeer stellig op de steun van de CJLU. kun nen rekenen. Mr. Beernink hoopte, dat het kabi net er ook voor zou kunnen zorgen, dat het aantal christeLUk-historische burgemeesters in de grotere gemeen ten wat groter zou worden. Hij be- oleitte voorts de benoeming van een iillliiillKillHllliinillllllHlIliilllHilllHlilHHIilliilllllllllilllill Mr. H. K. J. BEERNINK C.H.-hoog! er aar aan de Landbouw hogeschool in Wageningen. Voorts be toogde de unievoorzitter, dat wanneer bö de instelling van staatscommissies en rhïnisteriëie-"comrnissies .'de -leden van" de unie idet -zouden woVders ver geten, de verhouding tussen het kabi net en de C.H.-kamerfracties mede daardoor van aangename aard zal kun nen zpn. IN het begin van zijn rede had mr. Beernink een overzicht gegeven van het verloop der gebeurtenissen sinds de jongste algemene vergade ring. Het aantal leden heeft thans de 45.000 overschreden. Hij wekte de vergadering op er voor te zorgen dat in I960 de mijlpaal van 50.000 leden zou worden bereikt. De dochterorganisaties van de unie zUn actief en groeien. De unievoorzit ter herdacht diegenen, die de unie door de dood. waren ontvallen. Hij noemde o.a. prof. dr, F. C. Gerretson, mr. G. Koiff en ir. F. C. C. baron van Tuyli van Seroosk.erk.en van Zuylen. De unievoorzitter riep een welkom toe aan de hoofdbestuursle den van de Christelijke Volkspartij, waarmede de.unie sinds enkele maan den contact heeft. Hij sprak de hoop uit, dat het binnen niet al te lange tijd mogelijk zal zijn te komen tot een betere en hechtere samenwerking tussen dc Unie en de C.V.P. Terugkerend tot de verkiezingen van 12 maart constateerde mr. Beer nink, dat de unie voor de vierde maal in successie verlies had moeten in casseren. Hij voegde daaraan toe, dat In Brussel wordt vernomen dat de liberalen, die met de rooms-katholle- ken het kabinet-Eyskens vormen, ge dreigd hadden alt de regering te zul len treden indien het huwelijk van prins Albert en prinses Pao Ia niet In België gesloten zou worden. Volgens kringen die in nauw contact staan met het Belgische hof hebben regeringslei ders en leden van de koninklijke fami lie de kwestie van het huwelijk maan dag na de terugkeer van Boude wijn tot diep in de nacht besproken. Er zou druk tussen Brussel en het Vatlcaan zijn getelefoneerd. De socialisten, die gisteren van plan waren de regering aan te vallen over de huwelijkskwestie, hebben de rege ring meegedeeld dat zij, nu zij genoeg doening hebben gekregen, geen forme le vragen aan de regering over deze zaak zullen stellen. Na de bekendmaking van de wijzi ging in het huwelijksplan ontstond er in de Kamer van Afgevaardigden nog al rumoer. De socialistische afgevaar digde Pierson eiste het aftreden van de regering in verband met haar houding len aanzien van het huwelijk. „De regering dient nu haar onbe kwaamheid te beseffen "en de enig mceli'ke conclusie te trekken af treden". Op dit ogenblik begonnen de socia listen te schreeuwen: „Treedt af, treedt of. treedt" af":* -De socialist Larobk vroeg later waar om de regering de verandering in de plannen aan de paus toeschrijft. „Dit is voor het eerst in de geschiedenis van ons land. dat een regering om zich te rechtvaardigen zich verschuilt achter het besluit van een buitenlands staats hoofd dat tegelijkertijd de hoogste geestelijke gezagsdrager van de rooms- kathclieken is". Ook hij eiste het aftreden van de regering. Het centrum van het fcogedrukgebled. «ut het weer in fVest-Buropa beheerst, ver plaatste zich in de afgelopen 24 uur van de Ingang van het Kngelse Kanaal naar West-Dultsland. Vooral in de hogere lucht lagen stroomde warmere lucht tinnen, het geen ren stijging van de temperatuur be vordert. Achter een storing, die over Denemarken naar Polen trok. is nu ook in Scandinavië de luchtdruk gaan stijgen. De depressie bij IJsland wijkt in verband hiermede uit naar het noorden. Het bijbehorende front, dat Ierland en Schotland heeft bereikt, ver plaatst zich nog maar langzaam, mede door dat een van Canada afkomstige depressie de luchtdruk op het midden van de oceaan weer snel doet dalen. Het front zal daar om ook morgen ons land niet kunnen be reiken. zodat het warme, droge en over wegend zonnige weer zal aanhouden. <m'-r het koninklijk paleis te Brussel heeft koning Boudewijn gisteren voor het eerst sedert hij de Belgische troon besteeg een persconferentie gehouden De jonge vorst ging zeer ncmoedelijk om met de journalisten. De vaste commissie uit de Tweede Kamer voor de Bescherming van de Burgerbevolking heeft het in een door haar. uitgebracht rapport een ernstig feit genoemd, dat zich onder de thans voor oproeping in aanmerking ge brachte nOodw&chtplichtigen ruim der tigduizend landgenoten bevinden, die jarenlang onder vaak moeilijke om standigheden ,hn» dienstplicht in Indo nesië'hebben verrhld. Is de regering er zich terdege van bewust, zo vraagt men zich af, dat er in ons land tienduizenden mannen uit dezelfde leeftijdsgroep wonen, die zij het op wettige gronden nog nooit enige militaire of daarmee vergelijk bare prestatie hebben geleverd? In het rapport wordt gesteld, dat de regering middelen dient te vinden om de buitengewoon dienstplichtigen hun plaats bij de B.B. te doen innemen en wel ter vervanging van hen, die hun land ver van huis en haard op zo uit nemende wijze hebben gediend. De linkse volksacttepartil, die zoais bekend 43 van de 51 zetels heeft be haald bij de parlementsverkiezingen in Singapore, zal vrijdag een nieuwe re gering vormen. De Britse gouverneur Sir William Goode heeft beloofd acht leden van de partij, die om politieke redenen gevan gen waren gezet, vrij te laten. De leider van de volksactiepartü, Lee Koean Yew, had tegen de gouverneur gezegd dat hij een regering zou vormen als de gevangen genomen leden van de party in vrijheid zouden worden gesteld. Zodra de nieuwe regering beëdigd is zal aan de status van Kroonkolonie van Singapore een einde zijn gekomen. BIJ het Nederlands Kanker In stituut in Amsterdam raakte dezer dagen een radiumnaald zoek, zonder dat terstond aan wijsbaar was, waar in het zorg vuldig uitgebalanceerde controle systeem van een verzuim of een onvolledigheid sprake was ge weest. Terstond na gebruik van ra- diumnaalden worden deze, veelal in een serie van vier, in contai ners opgeborgen. Ditmaal bleek by de na-controle een der naal den te zijn verdwenen. Het vermoeden, dat deze naald in de rubberslang, welke bij de behandeling wordt gebruikt, was biyven steken, dwong tot het instellen van een groot scheeps onderzoek. Het apparaat dat daarvoor in wer king moest worden gesteld heeft by deze gelegenheid op ongezochte wijze zijn deugdelykheid bewezen. Het spoor voerde naar het uitge strekte terrein van de Amsterdamse vuilverbranding. Dank zij de medewer king van de gemeentelijke reinigings dienst kon het opsporingswerk met grote snelheid worden uitgevoerd De deskundigen van de farmaceutische in spectie van de Volksgezondheid, het Nederlands Kanker Instituut en het Ryksinstituut van de Volksgezondheid, hebben gedurende vier uren vyfhon- derd ton Amsterdams vuil met hun Geiger-Müllertellers afgetast. Zij strekten hun onderzoek ook uit naar de schuiten met afval, die naar de vuilverbranding aan de Papaver weg in Amsterdam-Noord varen, ter- wyï ook de as van de reeds verbran de afval waarin de sporen uiter aard moeihjker te achterhalen zyn nauwkeurig werd onderzocht. Gedurende het gehele onderzoek werd de verbranding stopgezet. Ten slotte werden proeven genomen in de stortbakken. In een dezer stortbakken werden vage sporen gevonden. Hierin kon ten slotte de geconstateerde uit- ttraling worden gelokaliseerd. Na vier uren werd inderdaad de vermiste naald een 5 cm lang en 1(4 mm breed goudkleurig buisje ge vuld met radiumpoeder gevonden. Hét instrumentje is weer in de vei lige kluis van het Nederlands Kanker instituut opgeborgen, zonder onheil te hebben aangericht. 'Twee zaken trekken hier we! de aandacht, zo deelt de voorlichtings dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid mee. In de eerste plaats dat ook by de uiterst doeltreffende beveiligingsmaat regelen als in het Nederlands Kanker Instituut, het menselyk handelen noopt tot een steeds verfynder controle. Het ligt in de lyn van de verwach ting, dat dit controlesysteem nog ver der zal worden toegespitst. Het tweede is, dat Nederland de be schikking heeft over een goed ge coördineerd en snel en effectief wer kend opsporingsapparaat, waardoor het mogelyk is bij een falen van beveili- gings- of controlesystemen onheilen te voorkomen. Daarbij mag bovendien worden opgemerkt, dat by een snelle alarmering als waarvoor het Kanker- instituut thans zorg droeg, de kans op opsporing aanzienlijk wordt vergroot De stafchef Tan het Indonesi sche leger, generaal Nasoetion, (heeft met "ingang van" vita daag alle poli tiëkë~ac ti vi tei t in Indone sië verboden. Onder het verbod vallen oa. alle bijeenkomsten en vergaderingen, demonstraties, optochten en het druk ken en verspreiden van artikelen en aanplakbiljetten. Overtreding van het verbod kan ge straft worden met zware boete of ge vangenisstraf van twaalf maanden. In een toelichting op het verbod wordt verklaard, dat zolang de consti tutionele besprekingen in het parle ment gaande zyn „politieke activiteit mogelyk ongewenste gevolgen zou hebben voor de handhaving van orde en veiligheid, wegens het bestaan van intimidatie en dreigementen". „Ideolo gische geschillen" tussen de politieke organisaties zouden fanatisme en „an dere verschijnselen" kunnen opwekken die op hun beurt een conflict zouden kunnen veroorzaken, aldus de toelicb ting volgens Antara. President Soekarno heeft voor zyn vertrek uit Indonesië gevraagd om terugkeer tot de oude grondwet die hem vrij wel dictatoriale macht geeft. Gisteren heeft echter zyn plan ook by de derde en laatste stemming niet de vereiste tweederde meerderheid be haald. Dc bijeenkomst van het parlement werd na de beslissende stemming on middellijk voor onbepaalde tijd ver daagd. Het zal mogelyk na de terug komst van Soekarno, in de tweede helft van juni, weer bijeenkomen. Men verwacht, dat het staatshoofd de volks vertegenwoordiging zal ontbindeh en dat de voorstellen bij decreet van kracht verklaard zullen worden, of dat dc regering het parlement nieuwe, ge wijzigde voorstellen zal doen toe komen. In Djakarta is men van mening, dat president Soekarno wellicht zijn eerste politieke nederlaag heeft geleden. Het moslim-blok in het Indonesische par lement, door de partyjeugd opgezweept tot een religieus fanatisme en ontstemd door vage dreigementen met optreden van het leger, verhinderde dat Soe karno's plan voor geleide democratie de vereiste tweederde meerderheid kreeg. Door het decreet van Nasoetion is vrijwel een politiek vacuüm ontstaan. Nasoetion wil in eerste instantie voor komen, dat fanatieke jonge moslims ongeregeldheden veroorzaken en dat de communisten profijt zullen-trekken uit de situatie. Uit verklaringen van woordvoerders der verschillende groepen zou men kunnen opmaken, dat Soekarno's plan werd verworpen, omdat de regering weigerde de grondwet van 1945 die zou moeten worden hersteld te laten amenderen. De wezenlijke oorzaak'1 is echter, dat de regering weigert)^' te gemoet te. komen aan 't verlangen van de Masjoemi en de Nadatoe&Oelama naar groter: macht in een toekomstige regering. v ,j.; De meeste waarnemers geloven, dat de toestand rustig zal blijven tot pre-*" sidémf-SStfékamo terugkomt. Iri de tus sentijd zal de regering zeker trachten een compromis te bereiken niét de weerspannige islamieten. Niet iedereen is bijzonder gelukkig met het optreden van premier Djoeanda in de huidige situatie. Zyn bedekte dreigementen blijken thans tot gevolg te hebben gehad, dat de moslim-oppositie een hechte eenheid vormt. De commissie van de Europese Eco nomische Gemeenschap heeft naar aan leiding van de schriftelijke vragen van de vice-president van het Europese parlement, de heer Kalbitzer, opnieuw haar „onverminderd vertrouwen" uit gesproken in haar voorzitter, prof. Walter Hallstein. Zoals men zich zal herinneren is prof. Hallstein door een Duitse recht bank onlangs in dë zaak Strack we gens gebrek aan bewijs vrijgesproken. (Van een onzer verslaggevers) Vanaf maandag zal de prijs van een pakje (half pond) boter met vier cent verhoogd worden. Dit komt omdat de grootbandeisprijs voor boter met 15 h 16 cent per kg is gestegen. De boter- produktie is in de eerste maanden van dit jaar tegengevallen. Men produceer de bijna 25% minder dan in de eerste maanden van het vorige jaar. Het ver bruik nam daarentegen met ruim 30% toe. Ook steeg de afzet van Nederland se boter op de Engelse markt (Van een onzer verslaggevers) Zowel gisteren als vandaag zijn van uit Scheveningen enkele bonderden kantjes nieuwe haring naar de vis- meeifabrieken vervoerd. Dit gebe" de, omdat deze haring bij de afslag niet de door de redersvereniging en he* bedrijfschap vastgestelde minimum prijs haalde. Dinsdag werden 400 van de 600 kantjes doorgedraaid, vandaag 516 van de 1500. Om risico's by de baringvangst té voorkomen, hebben de reders een op- vangfonds ingesteld. Van elk verkocht kantje haring wordt een bedrag in dit opvangfonds gestort. Het verschijnsel van het „opvangen" van de nieuwe haring wordt te Sche veningen niet verontrustend genoemd. Het afzetgebied voor de groene haring, die momenteel gevangen wordt, Is be perkt. Deze haring blüft in het binnen land en kan niet geëxporteerd wor den. De haring» die later in het seizoen aangevoerd wordt, ia van betere kwa liteit en geschikt voor exoort. De Indonesische legercommandant, lt.-generaal Nasoetion, heeft heden in een order de onderdelen van het leger bevel gegeven, in afwachting van na dere instructies op hun standplaatsen te biyven en krachtig op te treden tegen enigerlei groepering, die zou trachten wanordelUkheden te verwek ken. Bevelhebbers van militaire afdelin gen zijn te Djakarta bijeengekomen voor overleg met Nasoetion, o.a. die van Midden- en Oost-Java, waar de communistische party sterk ia ver tegenwoordigd. Te Djakarta wa» het vandaag rustig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1