len verslag Satelliet kwam wellicht naast haar baan rw~w 'Westen: in Berlijn troepensterkte bevriezen Soekarno in buitenland) maant tot kalmte IN METAALINDUSTRIE: 1 000 werknemers met minder dan 60- inkomen per week Chr. Metaalbedrijj sbond komt in actie Het blijft warm PAUS stuurde afgezant naar Brussel MISLUKT AMERIKAANS EXPERIMENT Mr. J. M. Kan lid Raad van State H Ambassadeur stierf door hartaanval „Bank Indonesia ook door Hof in ongelijk gesteld Actie van drukkers in Engeland „Verboden muziek" op Koninginnedag niet gestraft Twee „hektreilers" voor IJmuiden „Unieke zaak" werd teruggewezen Rotterdamse gedood bij tramongeluk DONDERDAG 4 JUNÏ 1959 r ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4311 r Acteur gedetineerd om dodelijke aanrijding V N ASPORING EN OP GROTE SCHAAL r NIEUW VOORSTEL IS Twijfel TELEGRAM NAAR NASOETION Belofte? Huwelijk prins Albert Dtrecteur: H DL KU1U Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BK.UUNS SLOT cfe verf voor het schillerfeest SIKKENS-TJALLEMA PRODUXTEN vraag gratis boakja 'gutlllghaid door kleur* (32 pagina's in kiaurtn) bQ postbus 2 - Leiden Uit gewoonlijk betrouwbare bron-is 'ia/G-enève-vernomen dat het Westen woensdag op de be sloten vergadering heeft aange boden de sterkte van de weste lijke troepen in West-Berlijn op het huidige peil (10.000 man) te bevriezen. Dagvaarding bestond niet f Bstterdun; witte ae w«iuird*t - ixtivi to/ou <t> i Postbu» 1112 - Postgiro No 424jjy K.I achtend it?nst abonnementen lB3'J-i9 4u u Zaterdag 17is uur Telefoon I1571MJ •i-Gravenhtje- Muvg«n«piCin l - TeJetoo.. l8J4t>7 i3 innen» PoTtbua 1091 Postciro No 4^4K67 Klachtendienst 18 30-10 30 Telet yVZjbV Dordrecht. Nptuweg ua - Telet 4570 Schiedam: Lanse Haven 73 Telei. 67<»Ö6 boon omen tsprijs 81 cent per week. I 2.63 per maand 1 7 90 pe> cwartaal. l^naae nummer» 16 eent. Veracht,nt dageJijk* IhoiAM- (Geldig- tot morgenavond) WARM Droog» warm en tamelijk zonnig weer, behoudens een kans op een lokale onweersbul. Zwakke wind. Morgen: Zon op: 4.24 Maan op: 4.12 Onder: 20.52 Onder: 19.42 ET onderdeel van het verslag vai handelt ove de wet Grootboek Wo ningverbetering is de meest objectie ve beoordeling over de werking van de huurblokkering, die wij kunnen vei- krljgen. Het is ook de meest vernie tigende beoordeling. De buurblokkermg is niet door de socialisten uitgevonden. Maar /ij is ter wilie van de socialisten uitgevon den. De socialisten wisten, hei wordt ten overvloede m „Het Parool" van 2 turn j.l. nog eens gezegd dal het voorsttl tot huurblokkering een slecht voorstel was. omdat de hele zaak in een pa pierwinkel zou verz ndert. Desondanks, zo ..Het Parool" hadden de socialisten gelijk dat zij voor de wet stemden, omri een Kabinet - crisis of dr /aak bit het oude laten nog erger was. Wij vinden dat hier een verbazing wekkende politieke armoede wordt ge ëtaleerd. Iets doen, waarvan men weet dat het mislukt, alleen omdat men de con sequenties van eens anders handelen niet aandurft. Kunstmaan met muizen na de start zoek (Van onze Haagse redacteur) Woensdagavond is in zijn ambtswo ning te Wassenaar ten gevolge van 'n hartaanval overleden de heer John A Thivv. ambassadeur van India. In 195" kwam de heer Thivy naar ons land en sindsdien heeft hij zich hier zeer vele vrienden gemaakt. Het plotseling verscheiden heeft dun ook grote ont steltenis veroorzaakt, niet in de laat ste plaats in het corps diplomatique. (Van een onzer verslaggevers) Op bevel van de officier van Justitie bij de Haarlemse rechtbank is de 41 jarige acteur, die verleden week dins dag op de Kudelataartseweg te Aals meer een moeder van vier kinderen heeft doodgereden, in het Huis van Bewaring gevangen gezet. Hangende het onderzoek, zal de detentie ten minste dertig dagen duren. Volgens de politie heeft de acteur onder in vloed van sterkedrank zijn auto be stuurd AN regeringszijde is destijds in 195? een ander standpunt ingeno men. De regering heeft ioen het argu ment van de papieren rompslomp afgewezen. De regering was overtuigd dat het wel zou lukken De minister van Volkshuisvesting zei destijds „dat er geen enkel systeem denkbaar is, dat administratief zo eenvoudig is ais bet systeem dat wij nu hebben voorgesteld." De minister was cu ir zo van over tulgd dat hij meende dat degenen die het argument van de romslomp bezig den dat gebruikten om zich daarach ter te verschuilen m.a.w. om tegen de wet te kunnen stemmen op een argu ment dat eigenlijk niet devgde. De heer Van Eibergen heeft destijds in de Kamer uitvoerig ui» de doeken gedaan dat deze papteren rompslomp tot mislukken was gedoemd en dat dit een der redenen was waarom de a -r. tegen de wet zouden stemmen. Het verslag van de Algemene Re kenkamer komt ons nu vertellen dat de zaak Inderdaad een mislukking is geworden. Een derde deel van de aan- meldingsplichtigen doet het eenvoudig niet. Per einde augustus 1958 waren er van de 11.365 ingekomen stukken betreffende mutaties wegens leegi staan, oninbare huren, niet toepassen vanhuurverhoging enz., 3.963 afge daan. Van de 3.672 ingekomen formu lieren over de blokkering en ontheffing waren er 27 afgedaan. Van de 20.130 formulieren wegens aan- en verkoop van woningen was er niet een afge daan. Men moet dit niet aan de ambtena ren wijten. Men moet het aan het sys teem wijten. Men had een wet gemaakt die niet behoorlijk werken kon en die daardoor ook onrechtvaardig werkt. Het wordt tijd dat deze wetgeving verdwijnt. f Advertentie) Een poging van de Amerikaan se luchtmacht om een kunstmaan met vier zwarte manne'ijke mui zen erin in een baan om de aarde te brengen en deze na de 17e kringloop te doen terugkeren in een gebied op 1100 km ten noord westen van Hawai (Stille Oceaan) en 7.0 mogelijk op te vangen, is mislukt. Het proces van het starten van die ruim 23 meter lange tweetrapsraket, waarvan de afzetraket met een Tlior- motor was uitgerust, en het afwerpen van de eerste raket, staagde goed. maar nadien ziin gepn seinen van de „Explorer IH" naam van de eind- raket die in een baan van 225 tot 772 km hoogte moest worden gebracht met een omloopsnelheid van 28.000 km per uur. ontvangen. Of de kunstmaan de berekende baan niet heeft bereikt, dan wel het zendapparaat een defect vertoont, is onbekend. Men gaat voort te pogen alsnog contact met de ver dwenen Explorer IH te verkrijgen. Voor de lancering werd de kam op een definitief gunstig resultaat 1 op 700 geschat. Eer. grote concentratie van lucht macht en marine was in gereedheid gebracht om zo mogelijk de kunst maan met de muizen op te vangen. Was dit gelukt, dan zou de Ameri kaanse luchtmacht een primeur heb ben behaald op ruimtegebied. Wel zijn zowel de Amerikanen (met de aapjes) als de Russen (met honden) er eerder in geslaagd de dieren van een ruimte reis levend te doen terugkeren, maar deze muizen zouden de eerste bewo ners van een kunstmaan zijn geweest, die de aarde weer levend zouden heb ben bereikt. De capsule, waarin de muizen gebor gen waren, was 57,5 cm lang en op haar wijdst 82,5 cm breed en 72 kg zwaar en was een voorloopster van die. welke volgens het Mercury project een mens in de ruimte moet brengen. De kunstmaan zelf. met de muizen capsule. was 700 kg zwaar. Het „ge plande" doelgebied had een opper vlakte van 80 bö 320 km. Hei opvangen had moeten gebeuren binnen de t'en minuten van de daling van het projectiel aan parachutes. Op het vooraf berekende moment zou de kunstmaan de muizencapsule moeten uitstoten, cie. na afgeremd te zijn door een raketmotortje. aan een pa rachute zou dalen. Speciaal met vang netten en zeer gevoelige radarappara ten uitgeruste „vliegende verhuiswa gens" zouden dan proberen de capsule voor het vallen in de oceaan op te vangen. Ook twee oorlogsbodems la gen gereed om eventueel de in het water neergekomen kegel op te sporen. De sH/rgsngar van .de „Explorer III", de Explorer II, zonder dieren af geschoten op 13 april jl werd ook uit zijn baan naar de aard; terugge bracht, maar door een afwijking in de baan heeft dit projectiel zijn doel in de Stille Oceaan gemist. Men r.eemt aan, dat zij In hel noordpoolgebied is neergekomen. De vier muizen zijn bijzonder ge selecteerd. De muizen zijn mannetjes van 9 tot 10 weken oud. een leeftijd, vergelijkbaar met een menselijke leef tijd van ruim 20 jaar. In de bericht geving worden zij „ongewoon sterk en intelligent" genoemd, „evenwichtig van aard en met een groot aanpas singsvemiogen". Zij hebben een zwarte beharing en zijn daarom zo geschikt, omda; deze, aan straling blootgesteld, tot grijs of wit verkleurt. De muizen zouden echler geen gevaarlijke stra ling ontmoeten, daar de baan van de kunstmaan ver beneden de bekende dodelijke stralingsgordel bleef. De beestjes hadden elk een zadeltje in een tuigje op de rug bevestigd, waarin een klein radio-zendapparaat was ge borgen, met batterijtjes ter grootte van eer, erwt, waardoor pols. hartslag, ademhaling en spierwerking geduren de de lancering en het gewichtloos vliegen konden worden doorgegeven. Met een hartelijk applaus be loonden koningin Elizabeth, prinses Margaret. koningin- moeder Elizabeth van Engeland en prins Philip de prestatie van de volbloed Parthia. het paard, dat üe grote Derby van Epsom won. Het paard is eigendom van Sir Humphrey de Trafford, die de gouden beker en 400 000 gul den in ontvangst kon nemen. v. i>J '-..-vffSr :A, :>Al Men meent, dat dit het westelijke antwoord is op Gromiko's voorstel om in West-Berlijn „symbolische" troepen van de Grote Vier te legeren. Het Westen zou echter in geen geval legering van Russische troepen in West- Berlijn willen aanvaarden. Ook zou er geen sprake van kunnen zijn dat Engeland, Amerika en Frankrijk hun troepensterkte in West-Ber.'ijn ver minderen. Dit nieuwe voorstel zou eerder deze week door de Ver. Staten naar voren zijn gebracht op eets bijeenkomst van westelijke functionarissen m Genève Volgens waarnemers is het nog te vroeg om te kunnen zeggen of er een „doorbraak" is bereikt. Her. plan ?ou moeten dienen els mogelijke basis voor besprekingen op verdere geheime zittingen. Het bestond uit vier algemene beginselen, die 'een voorlopige Regeling, voor de kwestie-Berlyn zouden moeten be helzen. De besprekingen zijn thans in een kritiek stadium gekomen. Volgens Britse woordvoerders zal in de komende 48 uur beslist moeten worden of de ministers van Buitenlandse Zaken een oplossing kunnen vinden voor de im passe inzake Berlijn, Zelfs Groof-Brittannië, dat zich eer der dan de Ver, Staten of Frankrijk voorstander heeft getoond van een topconferentie, zou thans twijfel kees- teren over de kans op een dergelijke bespreking op het hoogste niveau. De minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening, mr. V, G. M. Marijnen, die zich in principe bereid had verklaard het woord te voeren op de algemene vergadering van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij die 18 juni a.s. wordt gehouden, heeft be richt wegen» zeer drukke werkzaam heden aan dit voornemen geen gevolg te kunnen geven. Tijden-, de jaarvergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Appingedam is Je speurwerkprijs van dit instituut uitgereikt aan ir. W. J- van der Eb, hoofdingenieur A. bij de directie Bruggen van Rijkswaterstaat. Ir, Van der Eb wist de laatste jaren bij het ontwerpen van een groot aantal bruggen, waaronder de verkeersbrug bij Rhenen, de Schellingwouderbrug over het IJ. de brug bij Gorinchem, de Van Brienenoordbrug bij IJsselmonde en de stormvloedkering te Krimpen, door een verfijnde berekening en ra tionele constructies aanzienlijke ma teriaalbesparingen te bewerkstelligen. De ruina 200.000 leder van de Engelse drukkersvakverenigingen zijn gisteren begonnen met een campagne om geen overwerk meer te verrichten, voorcat hun eisen inzake een 40-urige werkweek en tien procent loonsver hoging worden ingewilligd. Bovendien zullen zij zich strikt aan de regels houden. De Indonesische president Soekarno. die nog steeds in het buitenland ver toeft. heeft generaal Nasoetlon. de staf chef van *t leger telegrafisch geadvi seerd „niets drastisch te ondernem tn de huidige situatie, omdat verder optreden door het Indonesische leger „de toestand zou terugvoeren naar het pell van de rebellenregeriug van Su matra". Dit heeft het Amerikaanse persbureau li.P.I. te Djakarta verno men. Nasoetion. die, zoals gemeld, alle poli tieke activiteit in Indonesië heeft ver boden, heeft de regionale bevelhebbers van het Indonesische leger bij zich ont boden in Djakarta. Ondertussen onder- houdt de generaal zich in Djakarta met Politici, Hierbij zijn geen communisten aanwezig. Sr zijn weinig aanduidingen vari het geen tussen Nasoetion en de politieke leiders besproken wordt, maar uit zeer gezaghebbende bron wordt vernomen nat de Moslim-partijen, die een front tegen Soekarno's „geleide democratie" gevormd hebben. Nasoetion beloofd hebben dat zü niets zullen ondernemen dat tot politieke onrust zou kunnen leiden. Men heeft te Djakarta de indruk da'. optreden van generaal Nasoetion ge richt is op een „bevriezing" van de binnenlandse toestand, in afwachting van optreden van de president. Nasoe tion zou hiertoe door zijn adviseurs in do generale staf aangespoord zijn. De Indonesische premier Djoeanda, heef! verklaard dat ondanks de ver werping van hel regeringsvoorstel om de grondwet van 1945 weer ia te voe ren, „deze kwestie nog wiet is afge lopen". Hij gaf een aanwijzing dat bin nenkort mogelijk een officiële rege ringsverklaring over deze aangelegen heid zal worden uitgegeven. (Van onze correspondent) Er zal geen strafvervolging worden ingesteld tegen hel bestuur van het muziekkorps „Prinses Juliana" te Ga meren, dat op Koninginnedag, zonder toestemming van de loco-burge meester, toch heeft gemusiceerd. (Van een onzer verslaggevers) Niet minder dan 17000 werknemers boven de 23 jaar ontvingen in het eer ste halfjaar 1958 minder dan 60. netto inkomen (excl. kinderbijslag) per week. Dat bedrag is niet zoveel hoger dan het totale bedrag dat vol gens de normen voor ondersteuning in gevolge de f rmenwet In d« gemeente Utrecht wor-*t uitgekeerd aan een ge zin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen. Deze mededeling deed de heer H. Peters in zijn openingsrede ter ge legenheid van het tweejaarlijks con gres van de Chr. Metaalbedrijfsbond dat in Arnhem in Musis Sacrum is begonnen. De heer Petri's baseerde zijn mede delingen op gegevens welke de loon- deskundige van de CMB heeft ver zameld en waaruit is gebleken dat 10 pet. van het aantal volwassen werk nemers in de metaalindustrie minder dan i 71.bruto wekelijks mee naar huis brengt. De heer Peters constateerde dat, nu de bestedin sbeperking tot hel verteden bekort. c"c/e minimumlijders er aller eerst en allermeest recht op hebben Jat in hun inkomen verbetering kemt. Het moet voor de werkgevers in de metaalindustrie een erezaak zijn hierin grondige verbetering te brengen. De CMB zal niet nalaten om daarep bij de verdere onderhandelingen in de vakraad aan te dringen. Al geruime tijd zijn de onderhande lingen over een nieuwe CAO die een looptijd van 3 jaar zou kunnen krij gen gaande. Zo'n lange contractduur is in het belang van werkgevers ën werknemers, doch vóór wat. hóórt wat, waarbij de CMB tevens van oor deel is dat, nu tot een gedifferentieer de loonpolitiek wordt overgegaan, een verbetering van Ionen en salarissen voor allen geëist kan worden. Voor wat het ouderdomspensioen be treft hoopte de CMB-voorzitter dat de besprekingen hierover eveneens tot het gewenste resultaat zullen leiden. De ge dachten gaan daarbij uit naar een pen sioen dat (incl. AOW) 70 pet. van het loon bedraagt, een percentage dat uiteraard pas bereikt kan worden wan neer een voldoend aantal deelnemings jaren in het fonds is doorgebracht. Met betrekking lot de werktijdver korting zei de heer Peters, dat met de werkgevers in principe overeenstem ming is bereikt zodat de verwachting is dat de 45-urige werkweek op de vol gende algemene vergadering in 1961 in een groot aantal ondernemngen zal zijn doorgevoerd. Deze arbeidstijdver korting zal moeten worden betaald uit een extra-stijging van de azbeidspro- duküviteiL Betekent dat alleen maar harder werken? Neen! Wèl dat allen het bes te beentje te zullen moeten voorzetten d.w.z. dat Ieder op tij"*] begint, regel matig doorwerkt en op tijd eindigt met zijn werk. Alle werknemers zul len ervan doordrongen moeten zijn dat wat sociaal wenselijk is ook eco- nimisch mogelijk moet worden ge maakt. Mogelijk opent zich dan na 1 jan. 1962 een wijder perspectief van een 42- of 40-urige arbeidsweek. De heer Peters zei voorts, dat z.i. de klei ne metaalnijverheid aan deze ontwik keling niet zal kunnen ontkomen. De CMB za! zich daarvoor ten volle in zetten. Met betrekking tot de positie van de beambten zei spr. dat hun rechtsposi tie reeds aanmerkelijk kon worden verbeterd doch dat deze nog verre van ideaal is. Naar versterking daarvan blijft de CMB streven, ook wal een verplichte pensioenvoorziening betreft Hel ledental van de CMB is iets ge daald (van 32205 tot 31810), doch het moet mogelijk zijn nu door te stoten naar 3500. Een 42000 beambteleden vond de heer Peters voor de CMB be> paald te weinig, vooral nu het aantal beambten in de industrie sterker toe neemt dan het aantal handarbeiders. Dankbaar memoreerde spr. verder, dat de CMB in september a.s een nieuw eigen gebouwd kantoorpand in gebruik hoopt te nemen, zodat de organisatie verder kan uitgroeien tot 40.000 en meer leden. De heer Peters riep de ganse CMB op om het christelijk so ciaal ideaal brandende te houden en plichtsgetrouw voorwaarts te gaan. De N.V. Scfaeepsexploitatiemij. ..De .Marezaten" te IJmuiden heeft de ma chinefabriek .Hera" aldaar opdracht gegeven tot de bouw van twee «hek treilers", visserijfabrieksschepen die over de achtersteven vissen. Zij zulten vermoedelijk volgend jaar in de vaart worden gebracht. Nederland is dan a» Engeland, Rusland en Duitsland het vierde .land., dat de beschikking, heeft over dit soórftreilers. Wel. zal Nederland de loop van, dit jaar reeds een fabriekstreiler op zee brengen de „Rotterdam", eer; ver bouwde Duitse treiler maar die zal nog slechts over een van de zijden vissen. De twee hektreilers, die elk voort gestuwd zullen worden door twee mo toren van 525 pk, bieden bet grote voordeel, dat de bemanning haar werk voortaan veel beter beschut kan ver richten. Het gerechtshof te Amsterdam heeft dc „unieke zaak" tegen de 45-jarige tandarts P. C. M. B. uit Barneveld, die bü verstekvonnis van de Utrechtse po litierechter was veroordeeld tot een boete van J 5ö wegens mishandeling van een negenjarig meisje in ziin spreekkamer, terugverwezen naar de arrondissementsrechtbank te Utrecht, ten einde de zaak opnieuw in behan deling te nemen. Het Utrechtse vonnis werd daarbü nietig verklaard. NEDERLA.XD bevindt zich nu aan de rand van een hogedrukgebled. dat zich van de Middellandse Zee via Duitsland en Zweden naar' Finland en Noord-Rusland uitstrekt. Een oud oceaanfront bereikte de omgeving van Londen, waar het wat lichte regen bracht. Over het midden van de oceaan koerst een depressie in de richting van Ierland. Onder Invloed hiervan zal de wind In ons land uit zuidelijke richtingen waaien. De kans. dat zwakke storingen uit Frankr(|k naar het noorden komen wordt daardoor groter. Tot nu toe kwam alleen onweer' voor En Noord-spanjc en in de omgeving van Biarritz, in ons land is er tengevolge van genoemde storingen morgen ook kans op een plaatselijke onweersbui, maar er zal waar schijnlijk nog geen belangrijke daling van de temperatuur optreden. VOLGENS berichten uit Brussel heeft paus Joannes XBH het vo rige weekeinde een afgezant naar Brussel gezonden out de huwelijks plannen van prins Albert en prinses Paola te bespreken. Na zijn aankomst stelde de afgezant zich onmitidelljjk In verbinding met het koninklijk palels.. De zegslieden zeiden dat de paus tot deze stap beslo ten had nadat hij geen antwoord had ontvangen op een brief welke hy op 2 mei naar Brussel gestuurd had. In deze brief zou de paus geschre ven hebben dat hij var; nening was dat de trouwplannen gewijzigd moesten worden gezien bet Belgische verzet te gen een huwelijk in Rome. Vernomen wordt dat kardinaal Van Roey de primaat van België, ingelicht was over de inhoud van de brief van 2 mei. De kardinaal zou er echter ze ker van zijn geweest dat de Belgisch* koninklijke familie, nadat zij gevraagd had om het huwelijk op het Vaticaan te laten sluiten, niet gemakkelijk het idee zou opgeven. Eerst op 29 mei was premier Eyskens ingelicht «ver de inhoud van de brief. Bij Koninklijk Besluit is met in gang van 1 oktober 1959 benoemd tot lid van de Raad van State dr. J. ML Kan ie 's-Gravenbage met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder dank betuiging voor de vele en gewichtige diensten als zodanig aan den lande bewezen. De heer Kan werd 12 januari 1905 te 's-Gravenbage geboren. Na het gymnasium te hebben afgelopen stu deerde hij rechten. Hij ving zijn loopbaan op 1 jtint 1930 aan ais commies bij de lucht vaartdienst. Op 1 januari 1938 volgde zjjn benoeming als hoofdcommies bij Binnenlandse Zaken. Hij doorliep bij dit departement de verschillende, gen' tot- ieri tnét- ï4adadvisëur'*Ia% tnene dienst en werd in' 1954 benoemd- B>v Kr f tot secretaris-generaal. Hij is secre taris geweest van de Raad voor de Luchtvaart. Van zyn hand verschenen verschei dene tijdschriftartikelen op staats rechtelijk en administratiefrechtelijk terrein. I7ET zachte voorjaar heeft er voor gezorgd, dat we dit jaar weer vroeg van de sappige ker sen kunnen genieten. In de buurt van Bitnnik lieten deze twee darner, rich fotograferen, terwijl ze zich de kersen goed lieten smaken. (Van een onzer verslaggevers) Drie mensen zijn gisteren in Rotter dam door ongevallen om het leven gekomen. Dc 46-jarige mevrouw II. de JongPoelman uit het Zwaans hal. werd op slag gedood, toen op bet Marcontpleln een vrachtauto op een tramwagen inreed. De vrouw zat met haar vijfjarig dochtertje in het eerste rijtuig. Het meisje ïiep een zware schedelbaslsfractuur op. In do Oranjeboomstraat werd de 73- jarige J. Laay tydens het oversteken door een tramwagen gegrepen. De man overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. In een fabriek aan de Keileweg werd de 32-jarige A. Starrenburg uit Viaardingen tijdens zijn werk op alag gedood. De man wilde een defect las apparaat repareren, maar vergat daarbij de stroom, met een spanning van 1500 V., uit te schakelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1