Openhartig kandidaat-af voor presiden tschap Thans Etzel de kans gegeven Geneefse conferentie in kritiek stadium D Ontdekker III met muizen verbrand Keuze Duitse president wellicht niet in Berlijn FOKKER-directie mag Brazilië niet verlaten Conjunctuurwerkloosheid geheel opgeheven KLAPPERPISTOLEN - niet van echt te onderscheiden Vijftig Kamerleden de natuur in Kussen zwijgen; over toêvoerwegen Westen overweegt: minder troepen in Berlijn Rumoer in Bondsrepubliek Westen zou plaats niet geschikt achten Weense onderwereld zendt dreigbrieven VRIJDAG 5 JUNI 1959 r ÏEVE1W7IE1VDE JAARGANG No. 4312 r De w erttluitêe bondskanselier dr. Adenauer heeft besloten af Ie zien van de kandidatuur voor liet presidentschap. Dit heeft het Westduitse persbureau D.P.A. donderdagavond gemeld. D.P.A. berichtte voorts, dut de minister van Financiën. Etzel, de nieuwe kandidaat van de christen democratische partij voor het presidentschap zal zijn. Als een bom Slachtoffer gevonden van scheepsramp OOSTDUITSERS NAAR MOSKOU Nederlander vastgehouden op vliegveld van Rio Inbreker gedood MINISTERIE CONCLUDEERT: TEKORT AAN J industrie toonden een gunstige ont- WERKKRACHTEN piano's - orgels Directeur: H. DK RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S BKlflNb Si.O'P D E Oostduitse partijleider Ulbricht en premier GrotewohJ zullen maandag aan het hoofd van een delegatie naar Moskou vliegen, zo wordt in gezaghebbende kringen in Gencve vernomen. De leider van de Oostduitse delegatie op de Geneefse conferentie, Bolz, vertrekt na de plenaire vergade ring van de ministers van vandaag naar Berlijn om verslag uit te brengen. Het is nog niet bekend of hij meegaat naar Moskou. Diplomatieke waarnemers zien hierin een bevestiging van de op vatting dat de Geneefse conferentie bij de behandeling van de Ber- lijnse kwestie een kritiek stadium heeft bereikt. De Russische pre mier Chroestsjew is op het ogenblik in Boedapest, doch hij kan ge makkelijk bijtijds in Moskou terug zijn als hij persoonlijk met Ul bricht en de zijnen wil spreken. 'T tS WFÉR 0Kj0ÊN-we£R.! MOSKOU OPTIMISTISCH OVER GEIVÈVE ftMtefdan; »tuo ac muuLi.^1 Jeje!, 115/1/u 10 Po«tbu« lilï Puitgiro No. 4245 IS KlEChlendieiurt abonnementen i8.30-i9.au Zaterdag» 1718 uur. Teleioon 115700 HujmuipiV.n 1 - Teislotr.1 183467 (3 tyner. Paetbui 109i Poetgtro No 014367 Klachtendienst: 18.30- 19.30. Telef. 36356» Sptuweg 132 Telef. 4570 Lange Haven 7» - Teiei. 67966. f-Sraeenhaga OotAteent: Schladun: ftbottn» Mmtaprij» 81 eest per c**rtaal. Loam nominee» t 2.95 per maand, 7,80 pe: Vertchijnt dagelyK» J T-uxuw (Geldig tot morgenavond) IETS MIN DEK WARM Wat minder warm weer. met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Overwegend zwakke wind. Morgen: Zon op: 4.23 Maan op: 4,50 onder: 20.54 onder: 20,36 IN zijn rede, uitgesproken op <ie algemene vergadering van de Christelijk-Historische Unie, heeft de voorzitter, mr. H. K. J. Beernink. Ie kennen gegeven, dat de Unie het nieu we kabinet met openhartigheid en eer lijkheid tegemoet wil treden. Ook hierin openbaart zich weer de gouver nementele gezindheid van de Unie, welke zo zeer bekend is. Maar deze gezindheid betekent allerminst een kritiekloos aanvaarden van hetgeen het kabinet aan de Siaten-Generaa) ral voorleggen. Uiteraard wordt de gouvernemente le gezindheid ook nu vergemakkelijkt, doordat twee c.h.-ministers van erken de bekwaamheid in het kabinet zit ting hebben en het behoeft geen verwondering te wekken, dat de Unie- voorzitter het volste vertrouwen in deze beide figuren heeft uitgesproken. ADENAUER WEIGERT: MET grote openhartigheid heeft de Unievoorzitter op het voetspoor van zijn voorganger nog eens te ken nen gegeven, dat in de kring van de C.'H. Unie een zeker onbehagen valt waar te nemen met betrekking tot de burgemeestersbenoemingen in de eer de plaats, maar ook ten aanzien van tal van andere benoemingen. 0e Unie komt en terecht op voor een gelijkwaardige waardering van haar geestverwanten in den lande en maakt er bezwaar legen bij anderen te worden achtergesteld. Zeker is wel dat vooral na de tweede wereldoorlog ook andere partijen hebben te klagen over een te geringe waardering bij benoemingen. In het bijzonder bij de burgemeestersbenoemingen in middel grote gemeenten komt dit wel heel duidelijk tot uitdrukking. Het zou niet kwaad zijn, indien nog eens een sta tistiek werd opgemaakt over het ge hele land van de bezetting van bur gemeestersplaatsen door personen uit de protestants-christelijke kring. DAT niet zonder kritiek alles toe gejuicht wordt wat door het Kabinet-De Quay in het vooruitzicht jfs. gesteld, blijkt wel uit de opraer- -Jtingea,welke mr. Beernink gemaakt heeft, in het bijzonder met betrekking tot de landbouwaangelegenheden. In dit opzicht zijn bijzondere wensen naar voren gebracht, waaraan door het .kabinet zekere aandacht geschonken zal dienen te worden, j Uit het debat over de regeringsver klaring is overigens wei gebieken, dat jhet kabinet er zélf van overtuigd is, jdat met de regeringsverklaring niet "een volledig program is gegeven en dat het dus mogelijk is, dat tal van 'aangelegenheden, welke niet of nau welijks aan de orde zijn gesteld, niet temin onder de loep zullen worden ge nomen, |-v PENHARTIG heeft de unievoor- v zifter'ook gesproken over de uit slag van de gehouden verkiezingen, welke voor de C.H. Unie niet gunstig ..is geweest. De oorzaken, welke tot verlies heb ben geleid, werden onder ogen ge zien. Heel duidelijk is geworden, dat er in de c.h.-kring allerminst een pes simistische stemming heerst- Integen deel! Plannen worden reeds beraamd ©m te komen tot een uitbouw van de organisatie en tot betere voorlichting van het volk. Er is een ernstig stre ven om - het verloren terrein in de komende jaren weder te herwinnen Het stemt tot dankbaarheid, dat men niet bij de pakken gaat neer zitten. Met openhartigheid en eerlijkheid moet gezegd worden, dat het mede van de prot- chr. ministers in het Kabinet-De Quay zal afhangen, of het de geesteskinderen van Groen van Frinsterer in het algemeen zal geluk ken hun invloed op het staatkundig leven te doen toenemen. Indien de prot- chr. partijen daarnaar met grote «nauwgezetheid en met grote energie blijven streven en zij doen dit schou der aan schouder, dan is er alle reden voor om de toekomst met vertrouwen "tegemoet te gaan. Op initialief van de voorlopige na- tuurbeschermingsraad heeft minister Cals de leden van de Eerste en Twee de Kamer uitgenodigd voor een ex cursie naar enkele natuurreservaten. Het u'tstapje, waaraan ongeveer 35 leden der Tweede Kamer en 15 leden der Eerste Kamer zullen deelnemen. Wordt gemaakt In Zuid-Limburg op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni. Aan de Pafer Fortisschool te Maas tricht. een rocms-katholieke school voor werkende jongens, heelt men be richt ontvangen, dat de directeur van de school, de 35-jarige aalmoezenier M. Lucker, tijdens zijnvakantie te Biarritz is verdronken. Bijzonderheden ♦ver-het ongeluk, dat vermoedelijk aan ■M strand is gebeurd, ontbreken. Adenauer heeft voorts besloten, zo heeft de voorzitter van de YVestduitse chr.-democratische party, Rasner, meegedeeld, kan selier van West-Duitsland te blü- ven. Op 1 juli zal een opvolger van pre sident Heuss wor den gekozen. Aden auer, die begin april zijn voorne men om zich kan didaat te stellen had kenbaar ge maakt, is sindsdien met de meerder heid van de chris ten-democratische parlementsfractie in conflict geko men over de keuze van zijn opvolger ais bondskanselier. Hij had Etzel deze functie toegedacht maar de meerder heid der fractie wenste de minister van.. Economische Zaken, Erhard, als opvolger. De parlementsfractie van de chris ten-democratische partij zal vandaag bijeenkomen om de nieuwe situatie in Adenauers aanwezigheid onder ogen te zien, aldus DPA. De meerderheid van de chr.-demo cratische parlementsfractie in de Westduitse bondsdag acht Adenauer's besluit om een kandidatuur voor het presidentschap af te wijzen, niet juist. Politieke waarnemers achten het waarschijnlijk, dat de onenigheid over de opvolging van Adenauer meer dan enige andere factor tot diens frontverandering heeft bijgedragen. Het nieuws sloeg te Bonn in als een politieke bom. Herman Hoecherl, voor zitter van de Beierse afdeling van de christen-democratische parlements fractie, sprak van een ramp. Ook op bet Amerikaanse ministerie van. Buitenlandse Zaken is men ver rast. De voorzitter van de chr.-democra tische parlementsfractie was van ge voelen. dat Adenauer op dit tijdstip geen afstand kan doen van de recht streekse leiding der regering. Het besluit van Adenauer bracht zijn medestanders geheel in verwarring, De 83-jarige Adenauer kan kanse lier blijven tot de eerstvolgende fede rale verkiezingen, ten tijde waarvan hy 86 jaar zal zijn. De berichten over Adenauer's plan tot aanblijven als bondskanselier heb ben in de Britse bladen grote koppen op de voorpagina gekregen. De Daily Express schrijft onder de kop „Bondskanselier rebelleert tegen zijn partij", dat Adenauer de ernstigste crisis in het naoorlogse West-Duits land versneld heeft door zijn partij te tarten en voor het behoud van de macht te vechten, die hij tien jaar ge had heeft. De News Chronicle vreest, dat de plotselinge ommezwaai van de kan selier een verkeerde uitwerking zal hebben op de westelijke politiek te Genève. De Daily Mail schrijft, dat men in diplomatieke kringen gelooft, dat Adenauer een rol op een eventuele topconferentie wil spelen. De conservatieve Daily Telegraph is van mening, dat „het wantrouwen van de bondskanselier ten aanzien van de Britse motieven en een mogelijke ver zwakking van de houding van het Westen tegenover de Sowjet-Unie, mogelijk nog groter is geweest dan algemeen werd vermoed." In Parijs wordt verwacht, dat pre sident de Gaulle, die gisteravond naar het zuiden van Midden-Frankrijk is vertrokken voor een driedaagse reis door de provincies, gunstig op het nieuws zal reageren. Hij en Adenauer hebben ijverig gewerkt voor nauwe betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland. Hr. Ms. mijnenveger „Roermond'" heeft op de Noordzee ter hoogte van Vlieland het stoffelijk overschot ge vonden van de 22-jarige Johann Meis uit Hitdorf bii Keulen, die lichtmatroos is geweest op de Duitse kustvaarder „Mariene", die in de nacht voor ko ninginnedag in de buurt van Texel door een Duits schip is overvaren en met man en muis vergaan. Het lichaam bleek lange tijd onder water vast gezeten te hebben. Minister Gromiko zou zich gisteren hebben verzet tegen een westers voor stel onmiddelliik over te gaan tot onderhandelingen over een Sow jet garantie voor een vrije westerse toe gang tot West-Beriijn. Britse en Franse woordvoerders verklaarden dat Gromiko er in een geheime zit ting op had aangedrongen dat Rusland eerst wilde weten met welk soort Wcst-Berlijn het te doen zou hebben. Hij zou opnieuw hebben aangebo den het vrije gebruik van de toevoer wegen tot West-Berlijn te garande ren. tenzij het Westen zijn vrijestads- voorstel aanvaardt voor West-Berlijn. De westerse ministers hebben zich bij herhaling tegen dit Russische voor stel verzet. Het Westen heeft voorrang verleend aan de behandeling van de kwestie van de toevoerwegen, omdat dit als het sïeutelvraagstuk wordt beschouwd bii de oplossing van de Berlijnse crisis. In Genève verluidt dat het Westen een voorstel overweegt om de weste lijke troepensterkte in Berlijn, op het ogenblik ongeveer 11.000 man, enigs zins te verminderen. Woensdag wera vernomen aat ae westelijke ministers op een geheime vergadering tegenover Gromiko had den. verklaard dat er een maximum voor de sterkte der westelijke bezet tingstroepen zoü kunnen worden vast gesteld. Als het bepalen van een maximum voor de westelijke troepensterkte in Berlijn zou bijdragen aan het vinden van een oplossing en beter begrip met de Russen, zou erover gepraat kunnen worden. Het polsen van de Russen op dit punt geschiedde met volledig medeweten van de Westduits»rs, zo zei een Westduitse woordvoerder. Begluurd door enkele leden van het personeel (rechts bovenposeerden gisteren de uier ministers van Buiten landse Zaken die deelnemen aan de topconferentie in Genève in de tuin van het hoofdkwartier van de Ameri kaanse delegatie. Van links naar rechts staan: Selwun Llayd (Engeland) Gromyko (Rusland). Herter (Verenig de Staten) en Couve de Murville (Frankrijk). Alle beschikbare gegevens wijzen erop dat de Amerikaanse kunstmaan Ontdekker ffl met vier mnizen aan boord, die woensdagavond door de Amerikaanse luchtmacht werd gelan ceerd, vrij kort na de start is terug gevallen in de dampkring van de aarde en verbrand. Dit beeft het hoofd van het bureau voor vergevorderde onderzoekings- projeeten, Johnson, meegedeeld. Als mogelijke oorzaak van het mis lukken der proef noemde hij, dat de hoek waaronder de raket werd afge schoten, tout was. Deze mogelijkheid wordt nog onderzocht. Deskundigen van de Amerikaanse luchtmacht gaven te kennen, dat de proef toch belangrijke gegevens heeft opgeleverd betreffende de reacties van de muizen tijdens het stijgen en tij dens de periode van gewichtloosheid. Alles lijkt erop, dat de muizen in al deze periodes in leven bleven en da't de ruimtecapsule waarin zij ver bleven goed functioneerde. DE mogelijkheid bestaat, dat de ver kiezing van een nieuwe Westduitse president op 1 juli a.s. niet, zoals men tol op heden aannam, in West-Berlljn zal plaatsvinden. Wijziging van de aanvankelijke plannen zou nodig zijn In verband met de Geneefse conferentie, waar het Wes ten op het ogenblik bet standpunt verdedigt dat West-Berlijn een afzon derlijk geheel is, los van de bondsre publiek, en met een speciale status Verkiezing van de bondspresident in West-Berlijn zou dit betoog kannen ondermijnen, zo verluidt in Genève. De voorzitter van de Westduitse bondsdag. Gerstenmaier, moet de da tum en de plaats bepalen van de fe derale conventie waarop de nieuwe president zal worden gekozen. In ok tober jL verklaarde hij, dat dit, even als in 1954, in West-Berlijn zou geschie den. Donderdag echter werd door een woordvoerder var» zijn kabinet ver klaard dat een definitief besluit nog moet worden genomen. Bij het aan vankelijke besluit was er wel degelijk rekening mee gehouden, dat door een wijziging in de toestand dit plan even tueel veranderd zou moeten worden, aldus de woordvoerder. De burgemeester van West-Berlijn, Brandt, verklaarde donderdag, dat hij met verbazing kennis had genomen van berichten uit Genève volgens wel ke de westelijke ministers hun West duitse collega von Brentano te kennen (Advertentie) pjastic jassen v.a. 6.®° hadden gegeven dat de federale con ventie beter niet in West-Berlijn kon vergaderen. Berlijn i3 de hoofdstad van Duitsland en het behoort tot het ge bied waar de Westduitse grondwet geldt, zo verklaarde Brandt. Voorts zou volgens hem wijziging van de aan vankelijke plannen het opgeven van een der westelijke rechten in Berlijn betekenen. Een woordvoerder van de Britse de legatie in Genève ontkende donderdag dat de westelijke mogendheden gepro testeerd hebben tegen de plannen om de verkiezing in West-Berlijn te hou den. Het is een zuiver binnenlandse aangelegenheid, zei hij. De Braziliaanse politie Is eraan te pas gekomen om een Nederlander te verhinderen naar Nederland te ver trekken, Het was de heer Anton Rooth, directeur van het assemblage- bedrijf van Fokker. De heer Rooth had normaal eèn plaats gereserveerd in een KLM- vliegtuig dat woensdagavond naar Nederland moest vertrekken. De politie vertelde hem echter kort voor de start dat hij het land onder geen voorwaarde verlaten mócht. Dit gebeurde op grond van een gerechtelijk bevel dat alle twaalf directieleden van Fokker in Brazi lië moeten blijven. Enkele directeu ren worden verdacht van smokkel en andere overtredingen. Deze feiten, die gisteravond door het persbureau United Press Inter national uit Rio de Janeiro werden gemeld, hangen nauw samen met «te sluiting van de Fokkerfabriek in Brazilië na moeilijkheden tussen de Braziliaanse regering en het bedrijf die elkaar wederzijds van contract breuk beschuldigen. Zoals gemeld heeft het geschil al geleid tot een faillissementsaanvrage. Naar een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Rio de Janeiro ons meedeelde is de heer Rooth niet in hechtenis genomen. Hü mag zich vrij bewegen mits by Brazilië maar niet verlaat. De Nederlander A. de Z.. die maan dagnacht te Wenen de 28-jarige Oos tenrijkse inbreker Franz Leitner heeft doodgeschoten, heeft anonieme brieven in een verdraaid handschrift ontvangen met grove beledigingen en de bedrei ging, dat hij hetzelfde lot zal onder gaan als Leitner. De politie vermoedt, dat de brieven afkomstig zijn van de leden van de Weense onderwereld, die de dood van de inbreker willen wreken. Zowel radio-Moskou als het Russi sche partijorgaan „Prawda" blijven zich optimistisch uitlaten over het ver loop van de ministersconferentie te Genève. LI I i1 D TT^VT IA A AT? AT idere opleving af en ook de meubel- 1J.JJ jJA J_j- 4 ,j, L-vit -LL industrie, de textiel- en de kleding- Uit de werkloosheidscijfers per eind mei trekt het ministerie van So ciale Zaken en Volksgezondheid ,de conclusie, dat de conjunctuurwerk loosheid nu geheel opgeheven is. De geregistreerde arbeidsreserve, die be halve de werkloze mannen ook de werknemers omvat, die op aanvullen de werken zijn geplaatst, nam onder invloed van het voortschrijdende sei zoen en de verder aantrekkende con junctuur op de arbeidsmarkt af van 72.596 tot 53.796. Dit aantal van rond 54.000 laat zich volgens bet ministerie als volgt verde len: seizoenwerkloosheid 4000, wrij vingswerkloosheid 20.000, werkloos heid van minder gesehikten 19.000 en structuurwerkloosheid 11.000. In sommige delen des lands beweegt de arbeidsmarkt zich thans in de rich ting van een overspannen situatie, zo staat in de toelichting van het depar tement te lezen. Al in diverse geval len werd een gevoelig tekort aan ar beidskrachten geconstateerd. In de landbouw en de bouwnijver heid natn de bedrijvigheid in de afge lopen maand nog verder toe. In de metaalindustrie tekende zich in vrij wel alle sectoren een duidelijke ver wikkeling. Zoals gezegd, verdween de conjunc tuurwerkloosheid in mei geheel uit de analyse van het ministerie. Weliswaar komt hier en daar wellicht nog enige werkloosheid ten gevolge van con juncturele oorzaken voor, maar deze is te sporadisch en te gering van om vang om hiervoor in een globale ana lyse nog plaats in te ruimen. Van onze correspondent. ZIJN de klapperpistolen, die op het ogenblik in ons land worden inge voerd. wapens die men volgens de Vuurwapenwct niet in zijn bezit mag hebben? De rechter zal binnenkort op deze vraag moeten antwoorden. In elk geval heeft de politie in Almelo, Leeuwarden en 's-Hertogenboscb een voorraad van deze pistooltjes in beslag genomen Volgens de politie is de uiterlijke gelijkenis van deze onschuldige pistolen en een echte parabellum bijzonder groot. Ongunstige elementen zouden daar om heel goed van dit speelgoed gebruik kunnen maken om anderen te bedreigen. In Almelo is proces-verbaai opgemaakt tegen de importeur, in Leeuwardep êu Den Bosch tegen winkelier*. Een nieuw wapen in het oude Rome werd onlangs getoond tijdens een mili taire parade ter herdenking aan de dertiende verjaardag van de republiek: Italië. Op dezelfde wegen, waar eens Julius Caesar met zijn legioenen trok, rijden nu tanks en ander modern wapentuig. Hier ziet men het nieuwste van het nieuwste op raketgebied van het Italiaanse leger langs het Colos seum trekken: de .Jlonest John", een raket van Amerikaanse makelij. Be Italiaanse luchtmacht bezit momen teel twee van dergelijke raketten. t Advertentie* \A JK vraagt brochure BODEGRAVEN "Telefoon 01 726-2 1 88

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1