Tuinfeest voor personeel Gemeente Ziekenhuis Gemeenteraad van Vlaardingen kwam bijeen KERK EN SCHOOL Nodigverklaring Teclm. scholen gaf discussie Dalend aanbod en stijgende vraag op arbeidsmarkt Een Aanvaring tijdens mist op Nieuwe Waterweg Animo gaf demonstratie in kader Jeugd Jolijt 995. LANGS uti WATERWEG Buren kwamen juist naar buiten Chr. school in de derde plaats vooruitziende blik Spaarcijfers Raad voor de Scheepvaart Teveel schepen in één radarvak? I WASSEN VACANTIE- AANBIEDING o - *T"*? TROUW Vrijdag 5 juni 1959 Schiedam Geen voorrang Straatcollecte Fikse vechtpartij Fietsendieven betrapt Op 13 juni per bus naar Haagse TroutV'mars Vlaardingen VLAARDINGENMet 22 stemmen voor en 8 tegen (A.R. en C.H.U.) werd het voorstel van Burgemeester en Wethouders om de oprichting van een derde lagere technische schooi van de stichting voor Christelijk Technisch Onderwijs te Vlaardingen nodig te verklaren, aangenomen. Even tevoren werd een door de heer B. van Vtegen (A.R.) gewijzigd voorstel, waarin de bepaling; dat deze nodlgverklarlng geldt voor een derde lagere technische in deze gemeente komt te vervallen, met 8 (AJR. en CJB.U.1 voor en 22 tegen verworpen. Ruim 2| uur Is dit punt onderwerp van bespreking geweest. Advertentie -r N DE MAAND mei is de ge- 1 registreerde arbeidsreserve in het Gewest Rotterdam we derom belangrijk teruggelopen en van 3586 op 3060 gekomen. De vraag. narm.in.Jietzelfde .tijdvak beduide a 3I05.^ot 4231. Nog rfeohfc-". den*1' half t jaap yeleden was,het pcKcestes®ernérnsmm. to,de totale beroepsbevolking 1,9. Dit percen tage Is in de afgelopen maanden afge knabbeld tot IA waarmee het peil van medio 1957 Is bereikt. De sterke stij ging van de vraag noopt echter tot waakzaamheid, zo verklaarde men ons van de zijde van het Gewestelijke Ar beidsbureau, Spanningen op de arbeids markt kannen er het gevolg van zijn en ook het euvel van de zwarte lonen kan weer actueel worden. Collecte Rodte Kruis Hoek van Holland week-end shirt Bibliotheek gesloten Mr. Reernink spreekt voor C.H J. Feestelijke opening zwemschool Burgerlijke stand van Hoek van Holland Veel te druk Vakbekimam Advertentie Combinatie herv. gemeenten in Noord-Holland Advertentie "Wa..en" Zomer mode 1959 Ie Vader en zoon op één c]assi,fiverffaderiii£ De Capri scooter Willy vau Gent V isserij bericht en Benoemingen chr. onderw. *»WtM?ch0?1)' meJ. H c Ko<». Alphen d..Rijn; te Amsterdam (ULO. Zt ld- mtl M J pfU«rt Amsterdam: te Apeldoorn !K„mopschooi). A v Mazitk. U treft er een keus uit duizenden SCHIEDAM. In de tuin van het Gemeente Ziekenhuis heeft de Vereni ging van personeel van deate instelling donderdagavond een gezellig feest ge houden. Het prachtige zomeravondweer heeft zeker niet in de laatste plaats mee gewerkt aan het welslagen van dit festijn. De organisatoren hadden een groots opgezet programma samenge steld, waarbij de voetbalwedstrijd tus sen doktoren en technisch personeel zeker niet het minst interessant was. Uit voorzorg dat niemand als patiënt in het ziekenhuis terecht zou komen had den de spelers in plaats van voetbal-, gymnastiekschoenen aangetrokken. Het spel was er echter niet minder om. Aandachtig hebben de vele toeschou wers, van directeur-geneesheer tot jongste bediende, de verrichtingen dan SCHIEDAM Xn de Marconistraat ver leende de wielrijder L. H. J. P. geen voorrang aan de bromfietser L. W. Een botsing was het gevolg. P. kreeg daarbij een hersenschudding. SCHIEDAM, Gedurende twee we ken hebben de onvermoeide helpers en helpster van.de Schiedamse Rode Kruis Colonne duizenden collectezakjes in de Schiedamse brievenbussen gedeponeerd en naderhand weer opgehaald. Morgen eindigt deze jaarlijkse inzame lingscampagne met de traditionele straat- collecte. Degenen hij wie men nog niet om het zakje is geweest, kunnen dit dan in de collectebus deponeren of afgeven op het Bureau. Lange Nieuwstraat 197. Alwaar eveneens de dames en heren zich kunnen opgeven, die zaterdag willen col lecteren. Het Bureau is open vrijdagavond van 7—9 uur en. zaterdag vanaf 9 uur 's morgens. ook gevolgd en kwistig gestrooid met aanmoedigingen. Menig vrolijke kwink slag werd gehoord. Vrolijk was het wel, dit feest. Om de stemming te verhogen was speciaal uit Rotterdam het grote draaiorgel „De Roos" aangerold, terwijl aan een ge zellig buffet dranken en ijs werden ge serveerd. Naast het voetballen bestond het sportgedeelfe van het programma uit een demonstratie Judo door een Schie damse sportschool. Verder waren er Haagse parodisten en de Wido's, die jongleerden en goochelden. Het pro gramma werd besloten met het op treden van Accordeon-amateurs. Het feest werd geopend door de voor zitter van de vereniging de heer T. Nagtegaal. SCHIEDAM Twee fietsendieven werden op heterdaad betrapt, Op de hoek van de dr. Zamenhofstraat -—Fabrenheitstraat betrapte de politie A. K. uit Rotterdam, die een rijwiel wilde stelen. j Bij de Passage werd vannacht een j Noorse zeeman aangehouden, die het slot van een bromfiets, toebehorend aan de journalist F. K. had vernield De man werd in hechtenis genomen. MELK IN POLDERVAART SCHIEDAM Een trekker met aan hangwagen, waarop 135 bussen melk. raakte donderdagavond in de Polder vaart. De trekker, bestuurd door J. v d K. uit Vlaardingen, moest uitwijken voor een tegenligger en reed daarbij tegen een stenen paaltje, waardoor het voertuig in het water terecht kwam. Het verkeer over de Polderweg was 2'*. uuv gestermd. De bestuurder wist zich door het raampje van zijn voertuig met moeite in veilig heid te brengen. Tijdens het tuinfeest in het Gemeente ziekenhuis ging het vrolijk toe. Het orgel „De Roos" met op de voorgrond de kok vort het ziekenhuisdie de aanwezigen ijs presenteerde. Evenals vorige jaren ltunnen deelnemers aan de „Tromv-wan- delmarsP in Den Haag- gebruik maken van een speciale busver binding.,'.; Zaterdag. 13 juni, ont 1.15 uur vertrekt een bus vanaf ons kan toor Witte de lVUhstraat 35 in Rotterdam naar het startbureau in Scheveningen. Na afloop van de mars brengt deze bus de deel nemers .weer terug naar-de Witje de VPithstraat. Kosten retour: 1.75 per persoon. Lv.m. te re serveren plaatsruimte is tijdige opgave aan te bevelen. VLAARDINGEN. De raad der ge meente kwam gisteravond bijeen. De hoofdmoot vormde de nodlgverklarlng van de derde lagere technische schooi van de Stichting voor Christelijk Tech nisch Onderwijs. Het voorstel tot het verlenen van een krediet voor het vervaardigen van een schetsontwerp voor een gemeentelijke leeszaal en bibliotheek aan de Fransen- straat, gaf eveneens aanleiding tot een discussie. Op enkele door de raadsleden gestelde NED. HERV, KERK Beroepen te SeherpenzeeJ, Geld.: L. A Klootwijk te Kaamsdonk. Aangenomen naar Gieten, Dr.: J. P. van Doorcn tc Scherpenzeel, Fr. Beroepbaarstelllng: T. Schot, vicaris te vragen merkte wethouder Van Minnen Rotterdam. W. Buytcwechslraat 302a. op. dat pas na het gereedkomen van het; gebouw over het overnemen door de i GEREFORMEERDE KERKEN gemeente verder gepraat zal worden.; Bedankt voor Vriezen veen: J. N. Nani- Voorlopig zal het onder de verantwoor- monsma te Roodcschool. ding van het bestaande bestuur blijven. Examens: Do classis Amsterdam heeft SCHIEDAM Tegen middernacht onl- siond donderdag een fikse burenruzie aan de Vlaardingerdijk, waarbij enkele ge wonden vielen en de politie krachtdadig moest optreden. Reeds de gehele avond had een familie aan de Vlaardingendijk, die in een be nedenhuis woont, zich zitten ergeren aan het lawaai, dat in het bovenhuis werd gemaakt De bovenburen hadden visite. Op een gegeven moment was de beneden buurman het lawaai dusdanig zat, dat hij naar buiten ren.de en door de brievenbus van hert bovenhuis schreeuwde. „Kom er eens uit". De visite van de bovenburen was juist van plan om naar huis te gaan en kwam inderdaad de deur uit De vrouw van de benedenbuurman werd tegen de grond geslagen en kreeg een gat in het hoofd, waarop een algemene vechtpartij ont stond, die eerst eindigde toen de politie tussen beide kwam. De politie heeft ten slotte de met builen en schrammen be dekte vechtetsbazen weten te kalmeren! ding van het bestaande bestuur bliivcn De subsidie aan de Chr. leeszaal blijft dezelfde. De heer Halites pleitte nog voor een zo rustig mogelijke omgeving voor de bibliotheek. Het voorstel tot aankoop van panden aan de Pieter Karelstraat ontlokte ook even discussie. De heer B. van Vicgen lA.R) pleitte voor de grootst mogelijke voorzichtigheid bij de aankoop van deze panden. Ook enkele andere raadsleden hadden financiële bezwaren. Wethouder De Bruyn nam alle onrust weg en wees er op, dat aankooppolitiek de meest voorzichtige politiek is. Er is geen tijd stip bekend, wanneer rondom deze straat een nieuwe situatie zal zijn ontstaan, maar zeker is dat er gesloopt zal moe ten worden tussen het station en de binnenstad. Aan de hand van enkele voorbeelden uit verschillende plaatsen, wear het bouwen geen doorgang kon vin den omdat eerst nog gesloopt moest worden, vertelde de wethouder dat dit in Vlaardingen nooit zou gebeuren. Hij was er zeker van, dat het verantwoord is nu reeds deze panden aan te kopen. De heer A. Springeling (P.v.d.A.) hield deze avond nog een interpellatie met betrekking tot de gevolgen van de zware regenval op 10 met rCoster wint j Odk in de moderne "^eezkr£nézria, Doordcl wij iza I tijdig bestelden kregen wij de mooiste en beste stoffen, de al lerbeste afwerking maar ook de laagste prijs. Een shirt van super- I klasse, in Uw maat en in de prijs 'Ie U besteden wilt, want De arbeidsreserve in de metaalnij. verheid daalde van 364 tot 297, gepaard gaande met een stijgende vraag (eind april 635, eind mei 661). Hier en daar is in de scheepsreparatiebedrijven een opleving te bespeuren (in deze bedrij ven is destijds de malaise begonnen) en in de sector kleinmetaal Is eveneens een herstel te constateren. In de bouwnijverheid zakte de ge registreerde arbeidsreserve in mei van 163 naar 127 en liep de vraag op van 384 tot 475. Sterk gestegen is de vraag naar jeugdig personeel. Werden eind april 1085 jonge krachten gevraagd, nu zijn het er al 1825. Samenvattend kan worden gesteld, dat de helft van het ingeschreven aan bod als minder geschikt moet worden beschouwd. Door tewerkstelling op di verse objecten kon het aantal minder geschikten worden teruggebracht van 1632 op 1505. Van de 3060 werkloze mannen, die eind mei bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau te boek stonden,- komen er 2887 uit Rotterdam en 193 uit Schiedam. Het aantal werkloze vrouwen bedroeg op-het- zelfde tijdstip 270, te weten 245 in Rot terdam en 25 in Schiedam. Het Rode Kruis staat altijd klaar om de gevaren te weren, welke ons gemeenschappelijk en persoonlijk welzijn bedreigen. Vrijwel iedereen heeft dit wel eens zelf ervaren. Dit werk moet voortgang vin den en daaraan kunt U meewer ken door Uw gave in de collecte van a.s. zaterdag. De Burgemeester van Schiedam, i Mr. J. W. PEEK. SCHIEDAM, Kon de Spaarbank anno 1820 te Schiedam in 1958 .melden dat in januari voor het eerst in de geschiedenis der spaarband het maahdtotaal 'van de inlagen het miljoen gulden had over schreden, in april 1959 overtrof de inleg reeds de i 1200.000.—. In gelegd werd nl. 1201.720.26 én terugbetaald 814.168,47. Per 31- mei 1959 was aan 46225 spaarders verschul digd 25.421.379.23, tegen op 31 mei 1958 22 174.564,84 aan 44200 spaarders. De bloei van dr ar-bank strekt.zich uit over alle af: igen (Afhaaldienst, Bedrijtssparen, 3,jsparen en Spaai-- busjes) uit Zelfs de verhuur van safe loketten aan spaarders vertoont een ster ke groei. Het tegoed van inleggers en de reser ves waren per 31 mei 1959 ais volgt be legd: Effecten 15.430205.11 (vorig laar 12.264.400,83); Onderhandse leningen 7.839.502,36 (vj. 7.486.159,26); Hypo theken 4222 670,— <vj. 3.815.667,50). dit prachtige shirt, sportief, gedistingeerd en met comfortabele pasvorm is de grots mode voor week—end, sport en vacantia. Op-en-top kwaliteit, prachtige beschaafde ruitdessins. Uitmun tende coupe ert afwerking. En denk niet dat U hiervoor de nor male winkelprijs van 14.50 moet betalen want deze zolerdag, jiechts één dag, koopt U dit In oliematen A90 voor slecht» gelang de voorraad strekt. Korte Hoogstraat 11 Meent MuGÓrise- tingel JCstetsdr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Knikkade 35 USDEMi HBMleatmePtraat 25 HOEK VAN HOLLAND. De ge meente bibliotheek en leeszaal zal_ we gens vacantie gesloten zijn van la lot en met 27 juni. VLAARDINGEN. Zaterdagavond om 8 ur zal in het Reedershuys aan de iWesthavenkade voor de Christeljjk-His- torische Jongeren Groep.in Vlaardingen spreken mr. H. K. J. Beemink, voorzit ter van de C.H.U. en lid van de Tweede Kamer. Het onderwerp van mr. Beer- nink* is getiteld: Is er voor de C.H.U.- nog hoop.- Belangstellenden zijn deze avond hartelijk welkom. Eigenlijk draaide gisteravond heel de vergadering rondom het feit of de te bouwen lagere technische school een eerste Christelijke of een tweede Neu trale school zal worden. De heer B. van Viegen (AR.) was van mening, dat niet de raad de competentie heeft om over de bepaalde rangorde een beslis sing te nemen. Deze bevoegdheden lig gen bij de Kroon en uiteindelijk zal men dienèn te wachten op de beslissin gen van Den Haag. De heer Van Vliegen verzocht het college om de bepaling: Dat deze nodlgverklaring voor een derde lagere school geldt, geheel te laten ver vallen. Laat ze beide nodig verklaren, aldus spreker. Laat dan Den Haag uit maken, welke school de tweede of der de zal worden. Tenslotte was de heer Van Viegen van oordeel, dat het Chris telijk volksdeel van Vlaardingen recht heeft op een Christelijke technische school. Men moet niet vergeten, dat 50 pet. van de jeugd, die momenteel de lagere scholen in onze gemeente be zoekt, Hervormd of Gereformeerd is. ""«o-nnder M. H. L. Weststrate ging hier .ater dieper op in. Ook hij was van mening, dat de eerder genoemde bepa ling dient te vervallen. De wethouder voelde wel voor de nodigverklaring. maar niets voor een rangorde in deze nodigverklaring. Het zou dan „of een Christelijke „of een neutrale school worden. Vele mogelijkheden laten we dan onbenut. De wethouder was van oordeel, dat de mogelijkheid niet uitgesloten zou zijn, dat twee nodig verklaringen ver strekt zouden worden. Aan de hand van voorbeelden in andere snel-groeiende plaatsen ging de wethouder dieper op deze materie in. Tenslotte merkte de wethouder nog op, dat al zou men nog geen christelijke school kunnen gaan Sjouwen, ook voor subsidie en vergun ning vöorinwoning een nodigverklaring nóodzakeïijkts. De wethouder geloofde, dat de rSad- er goéd aan zou doen wan neer hij besloot twee nodigverklaringen aan te vragen. "Was wethouder West strate de „en en" mening toegedaan, wethouder H. K. van Minnen hield het bij „of of. Deze spreker memoreer de in het kort de ontstane situatie. De Vereniging „de Ambachtsschool" heeft aangetoond, dat zij een nieuwe school nodig heeft, maar de Stichting voor Christelijk Technisch Onderwijs heeft gezegd, dat niet in de eerste plaats de Ambachtsschool, maar zij grote behoef te heeft aan een gebouw. Spreker prees de goede sfeer, waarin dit debat plaats had. Het is deze avond weer duidelijk vast komen te staan, dat de raad be reid is de Stichting te helpen. De wet houder vond het jammer, dat de uitge stoken hand van de Ambachtsschool door de Stichting niet gegrepen is. Spre ker memoreerde hoe enige tijd geleden ook twee nodigverklaringen werden uit gereikt aan scholen, die in september gaan draaien, ondanks dat zij nog geen vast onderdak hebben. De wethouder vond. dat de Stichting een zeker risico genomen heeft. Vooral wanneer straks blijkt, dat de nodigverklaring niet uit gereikt, of veel later uitgereikt wórdt. Ook was de wethouder van mening, dat- de Ambachtsschool, gezien het ge brek aan scholen, dat er momenteel is, beter kan inspringen dan de Stichting. Immers deze vereniging bestaat ai een halve eeuw, beschikt over grote erva ring, terwijl de Stichting een flinke aan loop moet hebben. De heer Munster P.v.d.A. zou, wan neer de Stichting alsnog voor samen werking zou voelen het een en ander van harte toejuichen en alles in het werk stellen om te helpen. HOEK VAN HOLLAND. Het be stuur van de Hoekse Sportvereniging zal op zaterdag 13 juni de zwemschool ml de Berghaven officieel aanvangen. De opening van dit nieuwe seizoen van dei afdeling „zwemmen" zal ditmaal op, feestelijke wijze geschieden omdat met! de aanvang van de zwemlessen ook j voor het eerst het nieuwe zwem vlot; wordt gebruikt. Dat nieuwe zwemvlot is een gesenenk; van gemeente Rotterdam aan de H.S.V, De overdracht van het nieuwe zwem-; vlot zal deze middag geschieden door de voorzitter van de Wijkraad de heer D. v. d. Burg. Van tevoren zal door de gehele Sport, vereniging een mars worden gemaakt door het dorp vooraf gegaan door de Hoekse Harmonie'-jreniging „Rotterdam Aan Zee." HOEK VAN HOLLAND. Gehuwd. A K Prins 27 j. en A. Batterby 2a h; p; V.' d. Marei 24 j. en C. Hepp 20 j. Overleden: M. Moor-v. d. Bos oud 82 jaar. SCHIEDAM. De Chr, Gymnastiek vereniging Animo heeft donderdagavond het leeuwendeel gevuld van het pro gramma dat ter gelegenheid van Jeugd Jolijt in Kethel werd gegeven. Na een fikse mars door het nieuwe gedeelte van het dorp. werd een de monstratie gegeven op het plein aan de Perenlaan. Aan de mars nam ook het Tamboer en Pijperkorps „Harmonie" deel. De gymnasten werden vóórafgegaan door een aantal vaandels. Een stoet van ongeveer 150 leden van de vereniging volgde. De jongsten hadden plaats ge nomen op een vrachtwagen. Op het plein aan de Perenlaan werd een uit-i gebreide demonstratie gegeven onder leiding van de heer H. Voorbach. Dames en meisjes brachten vrije oefeningen. Heren demonstreerden op de hoog- brug terwijl heren en jongens een ge combineerde springoefening toonden. Het sluitingsnummer bestond uit een vrije oefening, gecombineerd met de viaggenparade. Het muzikale gedeelte bij dit alles werd verzorgd door Har monie. I oorafgannde aan de demonstratie maakte Animo een mars door Kethel Opnieuw heeft de Raad voor de Scheepvaart een aanvaring op de Nieuwe Waterweg behandeld dit keer tijdens een dichte mist waar bij volgen» twee radar»*» roem er» zich gedurende een bepaalde periode teveel schepen bevonden in het door de radarpost bestreken vak van de •Waterweg. Ter hoogte van hot tank' hoofd te Pernis waren in de morgen ,van de 23ste december JL het Ï.I17 brt. nietende uitgaande Finse s.s. „Norby" en het 5.455 brt. metende inkomende Noorse m.s. „Brelm" met elkaar in aanvaring gekomen tijdens een dichte mist. De schepen voeren met de stoven tegen elkaar en lie pen daarbij zware schade op. De 31-jarige binnenloods C. E. uit Schiedam verklaarde vanmorgen voor de raad dat, toen hij met de „Norby" uitvoer, het zicht 2.000 m.was. Ter hoog te van de Superfosfaatfabriek werd het zicht, zoals gewoonlijk, slechter. De Norby" had zelf geen radar aan boord en de loods was op de radarpost aan gewezen, waarmede hij via een porto foon in contact stond. Van de radar- waarnemer boorde hij, dat 'het nogal druk op de waterweg was.' Er waren die morgen vier uitgaande en vier in komende schepen in het bewuste vak plus een groot aantal binnenschepen. De in ballast varende „Norby" lag vre selijk achterover en - aldus de loods reageerde traag. Nog voor de ra darwaarnemer het advies gaf iets meer stuurboord te houden, had de loods dit al uit zichzelf gedaan. Plotseling hoor de hij drie korte stoten en zag in de mist. er was toen een zicht van niet meer dan 90 m, de „Breim" opdoe men. De kapitein had toen volle kracht achteruit gegeven, maar een aanvaring was nirt meer te vermijden. Op het mo ment van de aanvaring hadden de sche pen volgens de loods niet veel vaart meer. Ook volgens hem waren er teveel schepen in het vak van de radarpost. De loods was van oordeel dat de .Nor by" teveel naar de Zuidwal was over gelopen. De 36-jarige chef van de radarpost, M, J. uit Vlaardingen, zei meer dan vijf schepen teveel te vinden. Hij had de centrale post korte tijd voor de aan varing gebald da- het Véei ié wuk was in verband met het slechte zicht en verzocht de schepen wat op te hou den. De centrale post antwoordde, dat ze er niets aan konden doen omdat er schepen vertrokken zonder zich te mel den. De radarwaamemer had, toen de schepen op ongeveer 200 m afstand van elkaar waren, geadviseerd achter uit te slaan. Naar de mening van de chef was de „Norby" teveel bij de zuid- wal gekomen. De 28-jarige radarwaar nemer R. G. T. uit Vlaardingen zei o.a„ dat als er teveel schepen zijn het moeilijk wordt de schepen tijdig te waarschuwen. Toen de „Norby" de lichtlijn overschreed, had hij, zoals ge bruikelijk is, een waarschuwing moe ten geven, maar daarvoor had hij geen tijd gehad. De „Norby" had naar de Zuidwal moeten uitkomen om de aan zijn ankers liggende baggermolen „Ahoy" vrij te varen, doch was daar bij teveel naar de Zuidwal gekomen en niet gauw genoeg daarvandaan gegaan, gaan. De hoofdinspecteur voor de scheep vaart, de heer J. Metz, merkte op dat zich duizenden gevallen tijdens mist voordoen, die goed zijn verlopen. Dit nieuwe vak wordt op deze radarposten door zeer bekwame radarwaarnemers verricht, die aldus de heer Metz zich op sportieve wijze van hun taak kwijten. Men kan alles organiseren, behalde de mist, die op een door niemand te voorzien tijdstip invalt. Beide radar waarnemers hebben volgens de hoofd inspecteur naar beste weten geprobeerd het scheepsverkeer met hun aanwijzin gen te leiden en zich op sportieve, nuch tere, zakelijke en vakbekwame manier van hun taak gekweten. Jammer noemde hij het dat de „Nor by" niet tijdig aanwijzingen had gekre- i gen dat hij teveel aan de Zuidwal i kwam. In dergelijke spannende irao- i menten moet men niet nalaten de plaats aan te geven, waar een schip zich bevindt en zeker als het schip zelf geen radar heeft, zoals de „Norby", Als kapitein en loods niet weten, waar ze zijn, worden se geremd in het maken van manoeuvres. I De ..Norby" is volgens de hoofdin jpecteur door zijn manoeuvre om het oostaker (de baggermolen) voorbij te gaan iets teveel ora de Zuid gezakt. Mogelijk is dit force majeur geweest. Procentueel komen er weinig aanvarin gen voor en deze aanvaring is welhaast te beschouwen als een normaal bedrijfs ongeluk. Tot slot uitte de hoofdinspec teur zijn grote waardering zowel voor het loodswezen als de walposten voor hetgeen ten tijde van de mist wordt verricht. praep. geëxamineerd en beroepbaar ver klaard de heer H. Zuidema. Voltaplein 41 te Amsterdam. Idem de classis Hilversum de heer F. H. Veenhuizen te Huizen, N.H.. Gereformeerde pastorie. CHR. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Bunschoten: J. Brom te Mijdrecht. GEREFORMEERDE GEMEENTE Beroepen te Opheusden; M. Blok te JRiissen. Na een onderhandelingsperiode van 2% jaar zijn de herv. gemeenten van Eenijcenburg, Schagen, St. Maarten en Valkkoog alle in N.-Holland, gecom bineerd. Een centrale kerkeraadscom- missle ts benoemd, bestaande uit acht leden uit de verschillende gemeenten. No-iren ovarhamdblooie In sear fijne katoenen poplin. Kraag- &h Yormhcudend gevoerd. Ver- jgfaaar In wit en verschillende zachte veoriaankleuren. Jg OR Maten 36 t/m 48. «P# De naam Veenhutzen kwam woens dag tweemaal voor op het agendum van de vergadering van de classis Hil versum der geref kerken. Allereerst verleende (ie classis vervroegd emeri taat aan de predikant van Hulzen fN.-H,), ds. P. Veenhuizen. Dit emeri taat zal ingaan met ingang van 1 oktober a.s. In dezelfde classisvergadering werd de zoon, kand. F, H. Veenhuizen. prae- paratolr geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en der sacra menten. Advertentie BERGWEG 210 No-iron zomerb louse in fijne ka toenen pop- lin. Gezel- llge open no'L Leuk model voor sport en va— cantie. in wit- en verschillende zachte voorjaartkleuren. jm Ac Maten 36 t/m 48. Charmant wijde zomerrok (2.75 m wijd) in nieuw Amerikaans embos sing dessin. Rok is rondom ge plooid. Het hartveroverend dessin is momenteel internationaal de GROTE MODE. M AC Maten38 t/m46. O* overhemdbloate 5.95 zoaierblossc 4.95 modiea» wijde tok 8.95 Tot«*l 18.85 Voót nog geen 20 gulden 1 rok met 2 prachtige blouses. Profiteer van deze vacsmle-aanMediitg zolang de voor. raad atieltt. 's-GRAVENHAG®. 5 juni. Kusbvieeer» totaal f 10.175. Notering per kg: grote tong f 2,79—2,94, root middelton® i 2,242,70. klein mid- eltong t 2,40—2,78, tong Lf 2.29—3,49. Idem 2 f 2,00—2,28, tarbot 1 i 1,70-3,00. idem 2 t 1.50—3,60, idem 3 t 1.10—1,25, idem 4 1,061.15, griet 1 f IJ0—1,20, idem 2 1.00—1,15. Notering per 40 kg: groot middelecho! t 20—34, middelschol I 31—23.50, kleine schol f 19—22.50, wijting f 13,50—17. schar 1 18— 28. pieterman t 3844, rode poon 1 f S4 42, Idem 2 f 15—28. rog 10—15. Verwachte aanvoer voor zaterdagmorgen uit de Noord de logger Sch 9 tn plus minus 10 kustviesere. Tot leramr(es): Te Alphen aan d*n Hun (Lyceum), D M Bakker, Leiden (Ned.); A Luttifc, Amsterdam (Frans) W van Brenfc. Zeiat en H H van Oosten, Lelde» fwisk.); G H Braakman, Delft (netuurk.i en G Ma- taheru, Rotterdam (boekh.): te •».Gr»ven- hage (Zandvliet), dr. A A van «ser Duseen, Utrecht (schelt.) »r. mej. dra. M C Logger, Dordrecht (klaas talen) Tot hoofd, te Ameraloort (Rameauatr i, A E van Eeden. Nijmegen: te Bumuri (Zonnebüoemeehrool). W Kooy NUkerk- te DlnxperJo (ULO). W a Frentz. Culem- borr. te Dordrecht (Marnixschooü. P van Hofwegen. Dordrecht; te Emraen (Roewm- kel). E de Boor. N» Schoonebeek; te Hoo- feveen, H Klungel, Winschoten: te Katwijk aan jee fCaiv. school), D 1 Brouwer Pm. Oegstgeest; te Langerafc, 3 3 Lakerveld. Utrecht; te MldöeUtum (kleutertcb.). mei. M Kroon. Middetstum: te Scheveningen (Sav. Lohmansoh.l, J Sijtaeroa, Ter Apel; Te Stolwijk. P de Lijster. Krimpen a, d. Zufdhorn P Zuidhof, Middelstem. Tot onderwljzer(es) te Amersfoort (De c 31 Koemeiman, Alphen d^ Kyn: te Assen (ULO), A Pool. Over- schie, te Buasum (Timotheuasob.) mej G Knol. vlaardingen; te Delfzijl (ULO) J H Groothof, Delfzijl: (e Dlnxperlo (ulo»; i£,P' .Aalten; te Dordrecht (MaiUxsch.). i. v Rotterdam en mevr. KJeia- ma, Zwljndrecbt: te Ermelo (Iandtxrow- ach.), E Kuyt. Ermelo; te Garderen (Pr. Benütardsch.), R Bison, Putten (tlld e .-Gravenhage (ULO), A Rietdijk, Middej- m,rK: Groningen (Sionech.). mej A v d m 5^dTrr,; r Turf singel), mej A»tÏt Groningen; te Haarlem (MOT-O-Dreef.). L van Vliet! Amsterdam: H Hylkeina. HUlegom; J W Schotman. Haarlem en G A C UIrich-Schultze Asn- (ULO), P SëhJS- Tek Uardinn-veld-Glessen- 5*5™ (Kon. WUh. school), met e J Blom Kïf Beerenveen (Uksl; 1 Hoog*! boom. Rolvega; te Hilversum (Sav Loh- mansch.); R Visser, Den Haar: Te Hooge- veen (herv mo), mej A Melnder», Gronln- A® fPr Beatrbeseh.); K Vis- fmr>?P1?en=uj,a;n: aan Zea (ULO). J Bart el se. Katwijk a.Z; te Koot wijkerbroek, L de Boer. Muiderberg: te Langedljk (ULO). J Roodberg. Zevenber- gen en A Roodhardt, Workum; te Leld- r£ 3£aa"®' 5cheve»lngen. rKL-rtH 1)80 Haa« er* E van Ommering Hazerswoude; te Lopnersum. iïTLrn' v a P A Bosch. Loppersum: £*N?i DLo,lp*!'su,^( Makkum (CNS), mej Boschma, Folsgare* te Nleuw-Amsterdaro (VGLOl. P A Öltoga, n?rTw«P: Nunapeet (Herv. *ch. (Ui o» Vrtezenveen: te Oosterbeek OuAeir- ?-*?• Arnhem; (lagere sch.). te ^•Hr.A»Bj:oer' Te OudeWe- kum hrrJ» D Meppei te Ren- aïüft Docleman. Oosterbeek: te IS o (Geref.t; I Hammtngh, Wtjthcm: te Surhuisterveen (tTLOi. mevr A J Jarw- KS 1"' rr?peï2c A Wagenaar. Rottevalle; te Utrecht Hhr mr A H. FalckschhHde Raad. Utrecht; te Veen, J G Schalk, Zuilichem (tijd.) te V*1t> (Nn*- aausc-h.) mej G Sehurlnk. Vechel; te Wes- tsremden (geret-11 w J Garssen. Zutphen: <UI".0* c Hoksbetgen. Alm- hf^:,7®, W'nfcrnwiik (CNS). mej G Zie!- Hufcen te t rnuid<'n (ULO>: E de Boer. rijksuniversiteit leiden LEIDEN. Gepromoveerd tot doctor In de wis- en natuurkunde op proefschrift- ee titeld Syntheses and properties of some til cphene oligomers, de heer Ka. Bantles ui- uljk" Icm en thans wonende le Rijs» SO'i TEW)AMi "City Centrum" Binnenweg, tal. 139375 Dorpsweg hk. Katendrechue Lagedijk, tel. 7425 9 DEN HAACi Spui hk. KaJvtmratld. taj. 183148 PROMOTIE GEMEENTEUNIVERSITEIT AMSTERDAM. - De heer 0. OMuntt ghe uit Amsterdam, assistent op het labo ratorium voor ziektekundige ontleedkunde la aan de gemeenteunlverEiteit van Amster dam gepromoveerd tot doctor In de genees kunde op een proefschrift, Tubereulomen en haarden van intra-alveolaire tuberculose. Ieen pathologisch-anatomische studie wan-- voor de Koninklijke Nederlandse centra', vereniging (ot bestrijding der tuberculose een subsidie heeft verleend. Promotor was iprof. dr H. T. Deelman, hoogleraar in o, teun'versiteff onllecdkunde aan gemeen- promotie UTRECHT. Aan de rijksuniversiteit t- I Utrecht is de heer A. G. van 'i Hooi te Vught gepromoveerd to! doctor ,n d diergeneeskunde op een proelschrili getitelt Keratogenesis imperfecta hereditaria bovtna. I rund6 mond" e« klauwgebrek bfj hel i Dr- van, 't Hooft is adjunct-inspocleur bit de veeartsenijkundige dienst in Noerd-Bra- t - r p-"ni',tor was prof. dr. P. Hoekstra»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2