Tot recht verstand Djakarta geeft nieuw uitreisvisum HOGE TOREN Atlantisch Congres wii modernere NA Schip gezonken, dat een maand lek was EINDHOVEN RUILT NIJLPAARD VOOR VIJFTIEN FLAMINGO'S Indonesische le< er schrijft partijen de wet voor e re voor in wijde polder Bijna 2 maanden in Indonesië tegengehouden Koopt op tijd uw zekerheid Minder warm en meer wind Meer aandacht voor economie en politiek Luns wil arbitrage in Fokker-geschil IN HAVEN VAN IJMUIDEN: Langzame ondergang na meningsverschil CDU-fraetie gaf goedkeuring zonder stemming Prinses Paola door Belgen toegejuicht Maj. Harsono: .Herzie uw posities* Overleg van minister en jagers Speelgoed werd een gevaarlijk wapen Aanslag op trein in V.S. mislukt r r -JMmr; ARABISCHE RAKET GEURTS' Conserienfabrielc cx Z„NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 6 J11V1 1959 N. "N Directeur: 1-1. DE HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4313 "n V. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT Niet praten :8meele ü^friprll wei per bóót niar Nederland vertrokken. ummm J MINDER WERKI.OO,SMEiD IN CANADA Nieuwe beperkingen 7 e reel woerden Treinramp in Brazilië Rotterdam: wilta do wnjutraai zo - letet. usyuu |6 1 j Pp«tbu* lila Po.tgiro No. 4245is KUchtendtenn abonnementen. i8.34Mfl.3o u Zaterdag* 1 —13 uur. Telefoon üstqc ,-Gr**enl!ar* Hu.ve«ap«>in l - Telefoon 183467 IHnen, Pootbu» 1091 Pongiro No ««67 KlachlendiMUV. 18.30- 19.30 Telef," 3/12568 Oordree» t: Spuiweg 13a Telel. «570 ■Schiedam: Lange Haven 7j - Telel. 67486 «tjonnemenuprUa (li cent per weofc. f 2.03 per ir.asnd I 7 so at cwartaal. Lo-w nuitime» IA «aan Verachijnt <Sageuix- Twum- (Geldig tot yanavond), MINDER VAST WEER. Wat minder warm weer met zonnige perloden maar plaatselijk ook enkele regen- of onweersbuien. Matige, later vrjj krachtige wind lussen zuidwest en zuid en een kans op windstoten en buien. Morgen: Zon op: 4.22. Maan op: 5.33 onder: 20.55. onder: 21.25 De heer Sehurer is in de „Friese Koerier" ingegaan op dal deel van het Kamerdebat, waaraan wij verleden zaterdag ons hoofdartikel wijdden. De heer Sehurer stelde daar bij dat in de Kamer gebleken is dat niet wat wij onder Christendom ver staan. maar datgene wat de heer Oud onder Christendom verstaat in de re geringsverklaring tot uitdrukking wordt gebracht. Dat is niet voor tegenspraak vat baar, zegt de heer Sehurer. Wij wa gen het dat toch tegen te spreken. Wij zijn n.l. de mening toegedaan dat dit Kabinet dat bestaat uit leden van confessionele partijen en liberalen over een dergelijk religieus geschi geen uitspraak doet en kan doen. Het „veelzeggend zwijg van de minis ter-president waarop de heer Sehurer zich ter staving van zijn standpunt be roept, is veeleer een argument voor onze opvatting. DE heer Sehurer vergeet dat de a.r.-spreker. hetgeen in de rege ringsverklaring stond over de christe lijke grondslagen van onze bescha ving. had aanvaard als op zichzelf juist. Hij had erkend dat er een ob jectieve werking van het Christendom ht onze cultuur waarneembaar was en dat wij daarover ens mogen ver heugen. omdat men op die grondslag dikwijls tot een gezamenlijk gedrag kan komen dat anders niet mogelijk zou zijn. Zo had hij ook erkend dat de laat ste alinea van het citaat van Thor- becke (zie onze krant van verleden zaterdag) inderdaad juist was. Maar waar het om ging was dit, dat én Thorbecke én op zijn voetspoor de heer Oud aan die op zichzelf juiste uit lating hun religieuze verklaring, van die op zichzelf juiste uitlating hun motivering gaven. Daartegenover heeft Groen van Prinsterer en heeft op zijn voetspoor de a.r.-fraetievoor- sitter getuigd van zijn verklaring en motivering die hierin kan worden sa mengevat. dat het recht eri de barm hartigheid Gods. die aan het Kruis openbaar is geworden, ons ethisch bandelen in de ruimste zin des woords géiten, beheerst, dat ons ethisch han delen niet ios van dat Kruis gezien kan worden en dat de verzelfstandiging daarvan tot het afsterven daarvan leidt. £n het is goed dat men weet dat in een Kabinet van dertien ministers gelijk we nu hebben, er ten minste Wen zijn van wie geacht moet worden dat zij er aldus over denken. Én het is ook goed. dat men zich rea liseert dat in de Tweede Kamer stel lig de meerderheid geachl moet wór den er aldus over te denken. DE heer Sehurer gaat niet in op de tegenstelling Thorbecke-Groen zelf. Het zou interessant zijn, zijn positie-bepaling daartegenover te vernemen. Want ergens speelt deze tegenstelling toch in de Doorbraak problematiek een rol. SCHEELE HUISTOE ALS watertoren.kinkKetoren en uitkijktoren al de nieuwe ..Poldertoren" fungeren, die ia het centrum van Bmmeloord verreien in. De 65 meter hoge toren Is het hoog ste bouwwerk van de nieuwe polder Op «1 meter hoogte Bevindt zich een per illt te bereiken uiUdjkpLteau, dat voor het ptibUrk toegankelijk sal zyn. Het carillon, dat met lijn «8 klokken een der groot*te van Nederland Is. werd geschonken door bef bedrijfs leven. dat betrokken was bij de tot standkoming van de Noordoostpolder en door de bewoners van de polder Als bet carillon op T« juni overge dragen wordt aan de minister van Verkeer en Waterstaat, lullrn de klokken voor het eerst hun geluid doen horen over de vroegere Zuider zeebodem. Bmmeloord gaat dan een week lang feestvieren; de Noord oostpolder ia thans geheel gereed- gekomen. Gedurende die week aal ook de renbaan in Bmmeloord ge- opend svoraen. OP het Atlantisch Congres dat gis teren In Londen is begonneu. I* een door ex-president Truman, «Ie Canadees Lester Pearson en 155 andere prominente staatslieden, khrijvers en politici ondertekend» petitie ingediend, waarin wordt voor gesteld de NAVO, In wezen een mili tair lichaam, op politiek, economisch en cultureel terrein te versterken. In deze petitie zijn de volgende voor* rtellen belichaamd: Een conferentie van „wijzen" van net Westen, met samenkomsten, zo vaak als nodig om ideeën te ontwik kelen vóór unificatie van het Westen «1, modernisering van de NAVO. De hoofden van de NAVO-rege- ringen dienen jaarlijks samen te ko men. Permanente vertegenwoordigers Mn de NAVO dienen de rang van mi nister te krijgen. Oprichting van een doeltreffender Machinerie voor economische samen- Werking, zoals een Atlantische eeono Misehc raad. welke de Organisati® voor Europese Economische Samen werking OEES) zou kunnen omvat ten. Een Atlantisch fonds voor investe ring en ontwikkeling ten behoeve var» onderontwikkelde landen. ,pé behoefte aan ombouw van de •«AVO van een algeheel militaire alh- .tnti» tot een actieve politieke en eco nomische organisatie die het in de ge hele wereld In de koude oorlog tegen Rusland kan opnemen, ras de grond toon van de openingszitting van dit zesdaagse congres, waaraan veertien N. A. V.O.-landen deelnemen, (IJsland is weggebleven vanwege het geschil niet Engeland over de visserijgren- zen). De conferentie die onder leiding staat van het Nederlandse rooms-ka- tholieke parlementslid Fens, is giste ren geopend door koningin Elizabeth van Engeland. Op een geheel eigen en openhartige wüze prees de Deen Per Hoekkerup, hoofdredacteur van het Kopenhaagse socialistische blad Aktueii, de confe rentie als een mooi ding. als zij maar niet nog eens gehouden wordt. „Er wordt thans in Europa heel wat ge praat zelfs de Raad van Europa is een praatfabriek geworden," oordeelde Per. C O (Van een onzer verslaggevers) TVTA ruim anderhalve maand 1 tegengehouden te zijn door de Indonesische regering is de heer N. J. Schcele gisteren per vliegtuig uit Djakarta naar Ne derland vertrokken. De heer Scheele. die kanselier is van de diplomatieke vertegen woordiging van Nederland in Dja karta, is gisteravond al in Singa pore aangekomen, vanwaar hij vandaag verder reist naar Am sterdam. De Indonesische regering veroor- zaakte nogal rnlge opschudding toen 21) op 16 april besloot het uitreisvisum van d. heer Scheele in te trekken vlak voordat hij, samen met zijn vr"u" boord van het Nederlandse vrachtschip de „Borneo" zou stappen om «aar Nederland te reizen. Den Haag verklaarde toen de maat regel ie beschouwen als eer aantas ting van de diplomatieke immuniteit van een ambtenaar. Men nam toen aan fiat het besiuit snel ongedaan zou wor den gemaakt. Daarover is echter vrij veel tijd heen gegaan. Pas gisteren kreeg de heer Scheele een nieuw uitreisvisum. Het tegenhouden van de heer Scheele heeft nauw verband gehouden met de vrijlating van de heer C. Schmidt uit de gevangenis. Het schijn» dat de Indonesische regering nog inlichtingen van de heer Scheele wenste te ontvangen. De rege'ing van het vertrek van de heer Scheele is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen van de Nederlandse zaakgelastigde in Dja karta. de heer H. Hasselman, en het Indonesische ministerie van) Buiten landse Zaken. Het Egyptische blad „A! Akhbar" meldt dat de bewapeni nesindustrie van de VAR een raket voor middel-verre afstand heeft geconstrueerd. De raket is geheel met Arabisch materiaal ver vaardigd en reeds mét succes in de woestjjn beproefd. Het wapen is ont worpen door een Egyptische ingenieur. Er is een speciale fabriek gebouwd waar de raket in het geheim wordt vervaardigd. Het anderhaifjarig dochtertje van de heer Verdruysse te Ijzend ij kc (Zeeuws-Vlaanderen) is in een vee- irinkput geraakt en verdronken. Het kind was met haar moeder op bezoek op een boerderij. (Van onze Haagse redactie) De minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, heeft dezer dagen een ge sprek gehad met de Braziliaanse am bassadeur in Den Haag naar aanleiding van de moeilijkheden rond de Fokker fabrieken in Brazilië. Minister Luns heeft In dit gesprek gesuggereerd, dal arbitrage gebruikt moet worden om de moeilijkheden op te lossen. De Nederlandse regering ziet voors hands geen aanleiding andere stap pen te doen. De kwestie betreft een verschil van inzicht tussen enerzijds de Braziliaanse regering en anderzijds de Braziliaanse dochteronderneming vai. Fokker, die geheel gebonden is aan de Braziliaanse wetgeving. Wel zal Nederland, indien noodzake lijk, aan Nederlanders, die in Bra zilië bij het geschil betrokken worden, juridische bijstand verlenen. f Advertentie) DODEWAARD. DE FIJNSTE FRUTTPRODUKTEN UI7 OE 8ETITWSE' BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier uns merk Jams, appelmoes, vrachten op sap enz. Op de vliegbasis Kindhovcn heeft prins Bernbard gisteren in kwaliteit van in- sper teur-genc raai van de Koninklijke Luchtmacht de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de geallieerde luchtfoto- terkenningswedstrijd Royal Flush IV'*, waaraan Is deelgenomen door de tweede en vierde geallieerde tactische luchtmacht. f>e foto toonr de prins, terwijl hij een enorme luchtfotocamera van de moderne Amerikaans»* straalfotoverkenner Voodoo' RF 101 bewondert* De toekomstige bruid van prins Albert van België, prinses Paola Ruffo, nam gistere» afscheid van haar moeder, prinses Donna Luisa, voor zij naar Brussel ver trok, waar de Belgen haar een stormachtig welkom bereidden. In de Haring-haven te Umuiden is het Belgische binnenvaarlschap „Fras quita" gezonken, dat 466 ton meet en eigendom is van de Armature Fluviaie te Antwerpen. Het schip, dat geladen was met ongebluste kalk. had tijdens de reis van België naar IJmniden ruim een maand geleden te Wemeidinge lek kage opgelopen en sindsdien was daar niets meer aan gedaan. Op 5 mei kwam schipper Marcel van de Velde met zijn schip in IJmul- den aan om te lossen bij de kalkzand steenfabriek. Het lossen begon op de avond van die dag. maar werd de volgende dag gestaakt. Volgens de schipper geschiedde dit omdat een aantal kustvaarders voorrang kreeg. Daarna kwam door de lekkage «va- ter bij de lading met het gevolg, dat de ongebluste kalk werd afgekeurd Na het stopzetten van de lossing bij de kalkzandsteenfabriek werd de ..Frasquita" versleept naar een steiger van de Verenigde Steenkolenhandel. Deze maatschappij weigerde echter zonder contante betéling de lading te lossen. Toen de toestand waarin het schip verkeerde steeds ernstiger werd en de steenkoienhardet bleef weigeren te De dierentuin van La Plat», in Argentinië heeft per KLM vijftien rose flamingo's naar de Eindhovense dierentuin «er zonden. Eindhoven stuurt in ruil voor de flamingo's een nijl paard naar La Plate- Het is echter niet waarschijnlijk dat de hippopotamus ook per vliegtuig zal reizen (UPI). lossen, werd de Frasquita in de Ha ringhaven aan dé grond gezet, waar het thans is gezonken. Volgens de kalkzandsteenfabriek werd op de 5e mei een deei van de lading uitsluitend gelost om het schip voor zinken te behoeden. De lading was toen al waardeloos. Achtergrond van dit langzaam zin ken van een schip, terwijl er in een mannd tijds niets aan werd gedaan, is volgens de kalksteenfabriek een ver schil van mening tussen de verzeke- ringmaatschappijen van de lading en van het schip. Kanselier Adenauer heeft gister avond in een televisietoespraak voor het Duitse voik de redenen bekend ge maakt waarom hij besloten heeft kan selier te blijven. Hij zei. dat zijn be sluit definitief is. In de bondsdagfractie van de CDU kreeg Adenauer gisteren de goedkeu ring voor zijn ommezwaai, doch de le den forceerden geen stemming, zodat Adenauers besluit formeel zonder op positie werd goedgekeurd. Minister Krhard heeft verklaard dat hti zich in geen geval kandidaat zal stellen voor het presidentschap. In Canada is het aantal werklozen in up, iI met 80.000 gedaald. Op 18 april jl. waren er in Canada til. 445.000 werklozen, tegen 525.000 een maand tevoren. Het aantal werkenden in Ca nada beliep medio april 5.664.000, tegen 5.552.000 in maart. Prinses Paola Ruffo di Calabria is vrijdagavond pér vliegtuig op hét vliegveld van Brussel aangekomen, waar zij door haar verloofde, prins Albert, werd begroet. Het paar stapte onmiddellijk in de sportauto van de prins, doch vlak bij het vliegveld wer den zij opgewacht door een menigte van circa 400 juichende mensen. Het duurde een kwartier voor het paar zijn reis naar het paleis van Laeken kon vervolgen. De sportwagen van de prins werd onmiddellijk door -de menigte om stuwd Eerst wuifden en glimlachten de prins en de prinses, maar toen het publiek op het linnen dak van de auto begon te slaan, werd de prins ongerust en riep naar een gendarme: „Haai uw officier". De gendarme dook tussen het publiek, dat nu de kleine auto ge vaarlijk deed slingeren. Het lukte een kordon om de wagen le trekken, doch ondanks energiek duwen, kon het kluwen van mensen lichamen niet verdrongen worden. Ten slotte werd een vrachtauto van de gendarmerie, die verder op de weg gestationeerd was. achteruit het pu bliek binnengereden en langzaam kwam de truck voor de sportwagen Toen begon de vrachtwagen weer langzaam op te trekken, luid toete rend en de auto van de prins volgde. Advertentie Zon onder HKT Indonesische leger heeft de po litieke partijen er opmerkzaam np gemaakt dat zii hun posities die ge leid hebben tol „eindeloze conflicten" moeten herzien. De legerwoordvoerder. majoor Har sono, heeft verklaard dat een tijdelijk verbod inzake politieke activiteit „alle groeperingen in staal moest stellen de beginselen en doelstellingen van hun resp. ideologieën opnieuw le overwe gen". „De strijdkrachten moeten hun mou wen opstropen en zich lichamelijke en geestelijke opofferingen getroosten om aan de chaos het hoofd te bieden", al dus Harsono, De Indonesische polifie-autoriteiten hebben nieuwe beperkende bepalingen uitgevaardigd ten aanzien van binnen landse reizen door buitenlanders. Di plomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties zijn van deze beperkingen uitgezonderd. Alle buitenlanders moeien zich één etmaal voordat zij de stad waarin zii wonen, willen verlaten bij de politie melden. Voor het bezoeken van andere plaatsen, zullen speciale reisvergunningen worden versterkt. Overtreders van de nieuwe bepa ling kunnen worden gestraft met ge vangenisstraffen van één tot twee jaar Union Uarblde. netto-winat 1» ttwart 41.381.45# t32.832.6l6) of 6 1,38 (0,76i per Mud, (Van een onzer verslaggevers) De minister van Justitie en de Ko ninklijke Nederlandse Jagersvereni ging plegen momenteel overleg over een wettelijke regeling voor luchtbuk sen. Dit deelde de voorzitter van de Jagersvereniging. mr. J. O. Thate. van morgen mede In zijn openingswoord op de jaarvergadering van de jagers organisatie. „De lnehtbuks heeft zich van speel goed tot een gevaarlijk wapen ont wikkeld", aldus mr. Thate. „maar mag nochtans door leder vrij worden ge kocht". Mr. Thate betoogde, zulks naar aan leiding van het rumoer over het rood wild en de herten reservaten van enige maanden geleden, dat moeilijkheden met de wildstand en de wildschade in de toekomst vermeden kunnen worden als eigendom, beheer en jacht in één hand zijn. Maar dan is naast kennis van tand- en bosbouw kennis van de jacht en de biologie van het wild een dwingende eis. waarmee bij de opleiding van houtvesters en rent meesters rekening zal moeten worden gehouden. Mr. Thate wees ook op de achter uitgang van de hazenstand en het overschot aan woerden. De hazen stand is vorig jaar door coccidiose en distomiase zeer geteisterd en een latere opening van de jacht dan 15 oktober zou wenselijk zijn geweest; de belangen van bepaalde catego rieën jagers hebben de oorspronke lijke datum echter doen aanhouden. De voorziter bond de eendenjagers Bij Des Moines in de Ameri kaanse staat Xowa heeft iemand vrijdagmorgen een koffer vol dy namiet met een brandende lont eraan voor een passagierstrein geplaatst. De hoeveelheid dyna miet was voldoende om de hele trein op te blazen. Er ontstond echter geen ontploffing, omdat de lont door de wielen ven -de trein werd afgesneden. op het hart. voorat woerden af te schieten. Er is een enorm surplus, dat eenden met broedsels of kuikens las tig valt, met het gevolg, dat broedsels en hele tomen kuikens verloren gaan. De eertdejacht zal in verband hier mee met twee weken in februari wor den verlengd. Ten slotte vroeg mr. Thatede ja gers, zoveel mogelijk de Ned. Vereni ging van Jachtopzieners te steunen. De jachtopzieners nemen bij de be strijding van schadelijk wild, schade lijk gedierte en ziekten een belang rijke plaats in; zij hebben tot taak het evenwicht in de natuur zo goed mo gelijk te behouden. „Een goed beheerd veld", aldus mr. Thate, „is een mm in de gehele levende natuur". De Jagersvereniging telde op 1 janu ari jl. 9227 leden. Nabij de Azuren bevindt zich een flink hogedriiicgebied. Aan de noordelijke flank daarvan Is een actieve depressie snel de oceaan overgestoken. Ze bereikte vanmor gen hei zeegebied ten westen van Ierland. De storing zal zich vermoedelijk In een vertraagd temp» naar Schotland verplaat sen en de wind in Nederland doen toe nemen. Met front daarvan, dat in Ierland slechts weinig regen bracht, /.al morgen Nederland kunnen passeren. De weg naar West-Europa, is namelijk vrij gemaakt door een kleine storing boven Engeland, waarvan het front vrijdagavond de warme lucht in Nederland verdreef. De temperatuurdaling die er het gevolg van was. zal zich nog voortzetten, zij hei In belangrijk mindere mate. Voor zon dag worden derhalve slechts gematigde tem peraturen verwacht. Bij een botsing tussen twee treinen van de Braziliaanse spoorwegmaat schappij Central do Brasil in de staat Sao Paulo hebben tientallen passa giers het leven verloren. Tot nu toe zijn 43 doden uit de wrakstukken ge borgen. Het ongeluk gebeurde vrij dag bij de plaats Engenheiro Goulart in Zuid-Brazilië. Oorzaak was een dfl* fecte seinpaal. Er zouden ruina hou» derd g* wonder zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1