CAIRO: ISRAËL WIL AGRESSIE Iraaks verwijt aan Nasser LLjoen JBelgen op de been Lsid°°' bij rijtoer prinselijk paar Vannacht regen Dr. Adenauer wil naar Engeland m Belgrado houdt al twee maanden Nederlander vast Regering op lonen blijft letten en prijzen Richtlijnen voor bedrijfsleven Grootscheeps onderzoek naar kanker in Amerika «sr.sSkS-ss .1- Brussel ongekend enthousiast Jongeman vond zeer gevaarlijk projectiel op IJmuider stnmd Twee Nederlanders bij brand in Genève omgekomen Grote vissterfte in Naardense gracht Jaar getrouwd en elhaar nog nooit gezien In gevangenis, niet in ziekenhuis na ernstig ongeluk Vlieger verdwenen nadat hem straf was opgelegd f" R.R.R. r BAANDAG 8 JUNI 1959 y Directeur: H. DE EUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4314 fT. Hoofdredacteur: L)r. J. A. H- J. S. B.KUINS SLOT Nederlandse tankschepen naar Panama verkocht Een luchtgevecht op grote hoog te gevoerd tussen Arabische en Israëlische straalvliegtuigen, ge volgd door een beschuldiging van de Ver. Arabische Republiek, dat Israël uit is op nieuwe agressie, heeft opnieuw gevaarlijke span ning doen ontstaan in het Midden- Oosten. Deze spanning werd nog vergroot door nieuwe twisten tus sen Arabische naties onderling. Spreekbuis Spoedzitting Te laat Ongekend BILLY GRAHAM NAAR MOSKOU (Van onze parlementaire redacteur) DE regering zal zo spoedig mogelijk na de behandeling van de door haar toegezegde sociaal-economische nota toestemming geven voor een meer gedifferentieerde loonpolitiek. Dit betekent beslist niet. dat de Ionen vrij zullen worden. De regering is we! tot enige differentiatie bereid, maar zij# za! nauwlettend blijven toezien, dat de hoogte van de loonstijgingen ge koppeld wordt'aan produktiviteitsverhoging. Qok zal de regering met grote aandacht het verloop van de prijzen blijven volgen. Loonsverhogingen, die gevolgd worden door een prijs verhoging mogen niet worden doorgevoerd. Geen grote verschillen Prijsverlaging Wij raden aan Ds. H- H. Riepma overleden KUchtendJeDte abonnementen: 11.30-18-50 '-- Zaterdags 1.'18 uur. Telefoon 115700. •»-Ci«*«<U>»te> HoygrTMpfefn 1 - Telefoon 133467 (1 lijnen) Poetbue 1091 Poetgiro No. 4&4B87, Klecbtendlenit; 18.00—<19.30. Telef. 373386. Dordrecfet: Spul we» 133 Telef. 4570. gcSletUm: Laore Beven 73 - Telef. 67433. AbooberoenteptiJa 61 cent per (wartaal. Loom mumnen I 2,69 per maand, 7.60 per Vereebljnt dagepju IhKrUM- (Geldig tot morgenavond) VEEL WIND. Vannacht veel bewolking- met tijdelijk enige -regen, morgen opklaringen en slechts hier en daar een bul. Matige tot krachtige, tijdelijk harde wind aanvanke lijk tussen zuid en zuidwest, later westelijk. Iets lagere middagtemperaturen. Morgen: Zon op: 4.21 Maan op: 7.19 Onder: 20.57 Onder: 22.47 Weer rommelt het in Midden-Oosten De Nederlandse tankschepen „Esso Rotterdam", (10.954 b.r.t.) en „Esso Den Haag", (10.667 b.r.t.), die in de Rotterdamse haven waren opgelegd zijn verkocht respectieve!ijk aan de Cornet Shipping Co. s/a en de Sealines Shipping Co. s/a, beide te Panama. Naar verluidt zullen de schepen, al thans voorlopig, onder Liberiaanse vlag gaan varen. gebeurtenissen hadden In snelle spaenrtlging Plaats tijdens het onrus- Ucslc kefade» dat het Midden-Oos ten sedert maanden beleefd heeft: Syrië, met Egypte de Verenigde Anbtetbe Republiek van Nasser vor- ■esd, sloot zijn grens met bet Ara- Mscfeo buurland Jordanië, wegens „pro vteerende handelingen". Straaljagers van Israël en de TAB. raakten hoog In de lucht met eikaar te gevecht, ergens in de buurt vilt de Egyptisch-Israëlische grens. Een imlliKh toestel werd volgens Cairo getroffen. De partUen beschuldigden elkaar over en weer van gebledsschen- jlm m het aanvallen van de vliegtui gen van de ander. Irak beschuldigde de Ver, Arabi sche Republiek ervan «.misdadigers" sur Irak te eenden met de opdracht diar verschillende soorten van sabota ge te bedrijven. De regering—Kassem deed een beroep op de V.A.R, om op te bonden met des» „uitdagende han delingen, die rechtstreeks legen Irak gerlebte sanvalsdaden zijn". Het persbureau voor het Midden oosten. spreekbuis van de regering van de Ver. Arabische Republiek heeft be kendgemaakt, dat In Arabische kringen inlichtingen ontvangen zijn volgens welke-Israël plannen heeft om aanval len te ondernemen op schepen en vliegtuigen van de VA.R. Het pers bureau zei. dat Israël die plannen smeedt als vergelding voor inbeslag neming van hst Israëlische lading ver voerende Deense schip „Inge Toft" In bet Suezkanaal. De inbeslagneming is ««Wed op grond van het standpunt, dat Egypte en Israël nog steeds met el kaar in oorlog zijn Me"! TJ 1 11 pRINSES Paola en prins Albert tij- (Telefoto). De ministerraad van Jordanië heeft »en spoedzitting gewijd aan de Ice land aan de grens tussen Jordanië er. Syrië. li ging aan de besorekingen een zitting van de hoge defensieraad moraf. Premier Hazza Maiali heeft meege deeld, dat de Ver. Naties van de toe stand op de hoogte zijn gebracht. fan Syrische ziide is meejwoeeicj. ilat de reden van de grenssluiting hef Jordaanse verbod was om Svrische boe ren hun land aan de Jordaanse kan' van de grens te laten bewerken, de oitdagende versterking van de Jor- 'aanse troepen langs de grens, alsmede ie Jordaanse weigering voor een ge- neenschaopelijk onderzoek naar een fensincident uit aoril. Jordanië noem de alle redenen vals. (Advertentie") 'I IS WÉÉR BKjBeN-WEÊR! plastic jnoaan va». 6. HBT afgelopen weekeinde breidde het Azorenhogedrukgebied zich over «Wakrljk uit. Samenhangend daarmee *»fd de wanne continentale luebt verder Sar het coaten teruggedrongen, ongeveer w d« UJn Berlijn—Miinchen. Op het noor delijk deel van de oceaan bevonden zich •eo tweetal actieve depressies. De ene trok 7la Schotland naar IJsland, maar de andere *oifde een oostelijke baan en lag van ochtend In het zeegebied ten westen van «heUand. Btt er bijbehorende frontensyiteem be veelt over Engeland naar het oosten en 01 '«moede lijk ln de nacht, vergezeld *»n vri) veel wind en enige regen, Neder- "dd passeren. Na de frontpassage stroomt morgen «cht taj, poia|re oorsprong binnen, waarin dateringen voorkomen. De temperatuur atadbaaft zich daarbij op ongeveer bet- wade niveau. Russische premier Chroestsjew «i?' verklaard, dat de Sowjet-Unie Albanië hulp zal bieden bij de bouw vsn een scheepswerf en de aanleg vfn een haven in het Boetrintimeer Dl! de Griekse grens. Prins Albert van België en zijn ver loofde. de Italiaanse prinses Paola, hebben gisteren «en rijtoer van zestien kilometer door Brussel gemaakt. Na afloop van de tocht werd de Italiaanse prinses officieel op het stadhuis van de Belgische hoofdstad begroet. Naar schatting een miljoen Belgen hadden zich opgesteld langs de route Zij overdekten de wagen met een re gen van bloemen en braken herhaalde lijk door de afzetting. Drie keer werd de tocht onderbro ken voor een bloemieggtng: b|) hel mo nument voor koningin Astrid de bij een auto-ongeluk omgekomen moeder van prins Albert, bij het graf van de onbekende soldaat en bij het stand- vsn ko-nins Albert, Het meest enthousiast was wel het welkom in oud-Brussel, de Marollen- wijk. Drie keer moest de wagen stop pen. De bodem van de auto werd een tapijt van bloemen, die van alle bal kons neerkwamen, sóms op de hoofden van het verloofde paar. Over dit alles heen klonken de klok ken van de talrijke kerken in dit oude stadsdeel. Het paar kwam vijftig minuten te last aan op het stadhuis en nog maar nauwelijks waren ze daar binnen, of de mensen buiten begonnen al te roe pen dat zij de prinses op het balkon wilden hebben. Het gejuich, dat op ging toen het jonge paar daar ver- tcheen, was enorm. Op het stadhuis werd het kroonprin selijk paar opgewacht door burgemees ter Cooremans. premier Eyskcns, .de voorzitter» van" de eerste en tweede kamer, Paul Struye en baron Kron- acker. Jonge meisjes in Italiaanse en Belgische kledij boden bloemen aan. In de trouwzaal werden de twee voorge steld aan de raadsleden en in het Frans en Nederlands toegesproken door de burgemeester. Na vanaf het balkon de toejuichin gen in ontvangst te hebben genomen, begaven de Prins, gekleed in het uni form van lultenant-ter-zee. en de Prinses in beige jurk en met een dia deem van rode bloem°n in het hmr. zich naar een koninklijke loge. tien meter boven het stadbuUnlein. om te kijken naar een folkloristisch program ma, hun aanvehodpn door gezelschap- oen uit geheel België. Tussen de nummers door klonk tel kens opnieuw het „leve de prinses" op. Toen het paar ten slotte terugreed naar het kasteel Laeken, waren de straten nog vol mensen, die het zwaai en en roepen niet moe werden. De Belgische politie kan zich na de officiële entree van koningin Astrid in 1926 geen ontvangst van een konink lijke gast herinneren die bij deze in de schaduw kan staan. Zelfs bij het en thousiaste welkom, dat koning Boude- wfln vorige week maandag na zijn reis door Amerika ten deel viel, waren niet zoveel mensen op de been. Prins Albert heeft zaterdag in het pa leis te Laeken zijn 25ste verjaardag ge vierd in bijzijn van o.a. prinses Paoia. (Van onze correspondent) Vier nur lang is de mijnopruimings- dienst bezig geweest met de demon tering van een zeer gevaarlijk projec tiel dat een Haarlemse jongeman op het strand twee kilometer ten zniden van de Zuidcrpier te Umntden had gevonden. De jongeman reed plotseling over een voorwerp dat er in zijn ogen zeer gevaarlijk uitzag. Hij waarschuwde de politie die op haar beurt de mijnoprui- mingsdienst erbij haalde. Deze constateerde dat de vinder gelijk had gehad. Het zeer explosieve voorwerp werd in de oorlog gebruikt ter bescherming van mijnenvelden op de Noordzee. Met deze apparaten bracht men zelfs mijnenvegers die de velden moesten opruimen, tot zinken. Een Nederlander en een Neder landse zijn in de nacht van zater'ng op zondag in Genève om het leven gekomen in een flatgebouw, waar brand «vas uitgebroken. Omdat zij in hun eigen apparte ment op een van de verdiepingen met rookverstikking werden bedreigd, trachtten zij uit het brandende ge bouw naar buiten te vluchten, waar bij zij per ongeluk de trap naar de kelder afdaalden. Daar zijn zij door de rook bedwelmd geraakt en gestikt. Brandweerlieden hebben hen later aan de voet van de trap in de kelder gevonden. De stoffelijke overschotten zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens A.F.P. zijn de slachtoffers de heer Johannes Verwaaijen (67 jaar) en mevrouw Maria Elisabeth Campari (50 jaar). Bondskanselier Adenauer heeft de wens te kennen gegeven binnenkort naar Engeland te gaan voor besprekin gen met premier Macmillan. In diplomatieke kringen in Bonn ve-klaarde men dat Adenauer, nu hij besloten heeft bondskanselier te blij ven, misschien in Londen zal trachten opheldering te krijgen en te verschaf fen over de steeds maar aanhoudende stroom berichten over minder harte lijke betrekkingen tussen Londen en Bonn, die gebaseerd zijn op Adenauers wantrouwen tegen Macmillan. In welingelichte kringen in Bonn wees men er op dat Adenauer Mac millan is beginnen te wantrouwen toen deze naar Moskou ging. Dit wantrou wen zou versterkt zijn door de be richten dat Engeland voorstander is van een „bevriezing" van de strijd krachten in Europa op het huidige peil. In de Zoute gracht benoorden de ves ting Naarden Is de laatste dagen een grote vissterfte waargenomen. Een groot aantal wltvissen drijft op het wa ter en de paling kruipt uit de gracht op de kant. .s.~ Msn schrijft deze vissterfte toe aan de warmte van de afgelopen week, waardoor het water arm aan zuurstof is geworden. De grachten rondom Naarden vormen een gesloten bekken, dat dus niet kan worden ververst. De oorzaak van deze vissterfte staat geheel los van de recente waterver ontreiniging in de Zuidhollandse wa teren. De Nederlandse technicus Christiaan van de Noort en zijn vrouw Liselotte Panl alt Bnckeburg (Duitsland) waren een jaar getrouwd en hadden elkaar nog nooit gezien. Christiaan emigreer de zes jaar geleden naar Australië. Per brief maakte hij kermis met Liselotte en z|j trouwden met de handschoen Mevrouw Van de NOort is nu naar Australië gevlogen en op de lucht haven van Melbourne ontmoette bet getrouwde paar elkaar voor het eerst. Omdat Liselotte haar man alleen van foto's kende, was ze bang hem in Mel bourne over het hoofd te zien. Daarom had Christiaan als herkenningsteken 'n poppetje op zijn jas gespeld. Billy Graham zal, naar verluidt, ver moedelijk binnenkort een bezoek aan Moskou brengen en aldaar een evan gelisatie-bijeenkomst leiden. Een Brits anglicaans geestelijke heeft meegedeeld, dat 'Graharr. is uitgeno digd door de baptistenkerk in de Sow jet-Unie. (Van onze correspondent) Nog steeds wordt de heer H. Valk, afkomstig uit Deventer, die op de avond VRIJERE - geen vrije - LONEN Dit z|jn de voornaamste punten van het overleg dat zaterdag tussen een aantal ministers en vertegenwoordi gers van het bedrijfsleven Is gevoerd. De bespreking vond plaats op uitno diging van het nieuwe kabinet. Behalve de ministers Korthals, De Pous, Van Rooy en Zijlstra waren ook de bewindslieden Van Aartsen en Marijnen alsmede de staatssecretaris sen Veldkamp en Schmelzer aanwezig. Van het bedrijfsleven waren vijf tien centrale organisaties van werk gevers en werknemers vertegenwoor digd alsmede een delegatie van de 'lichting van de Arbeid. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ontvingen van de re gering een zevental richtlijnen. Dit zal de basis zijn van het gedifferen tieerde loonbeleid. Het feit, dat dé regering de loonsverhogingen zowel nationaal als per bedrijfstak wil koppelen aan produktiviteits- stijgingen wijst er op dat zij geen onbeheerste loonsbewegingen, die onze exportpositie in gevaar kunnen brengen, zal toestaan. Aanvragen tot loonsverbeteringen zullen dan ook duidelijk moeten aangeven dat de betrokken loonsverhoging verant woord is. De regering zal er ook voor waken dat de gedifferentieerde loonpolitiek niet leidt tot grote verschillen. De lo nen in de verschillende bedrijfstakken mogen niet te ver uit elkaar lopen Wanneer er meer ruimte aanwezig ts dan voor de maximaal toegestane loonsverhoging, zal nagegaan moeten worden of de prijzen kunnen worden verlaagd. Bovendien zal er bij het tot stand brengen van de loonsverbetering rekening moeten worden gehouden met de compensaties die gegeven zul len moeten worden bij de in I960 ko mende huurverhoging en bij het af schaffen van de consumentensubsidie van melk. Zo lang geen nieuwe wettelijke re geling'voor het loonbeieM tot stand is gekomen blijft de controle in handen van het college van rijksbemiddelaars, lat zijn richtlijnen van de minister van Sociale Zaken zal ontvangen. .In het gesprek, dat op de medede lingen van de regering volgde is wel gebleken dat 'de prifsstabilisatiepoll- tiek van minister Zijlstra door minis ter De Pons met kracht zat worden voortgezet Waar mogelijk moeten prijsverlagingen tot stand worden ge- braebt. De regering zal in bij het nieuwe loonbeleid èn bij het prijsbe leid b|j voortduring een beroep doen op de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor onze totale nationa le economie. De bespreking van zater dag zal dan ook door meer informele bijeenkomsten worden gevolgd. De ministers hebben er nog eens na- drukkelijk op gewezen dat de toestand op de arbeidsmarkt geen al te grote vrijheid in het loonbeleid gedoogt. Reeds thans is er in verschillende be drijfstakken een tekort aan arbeids krachten, ook doet zich het euvel van de „zwarte lonen" weer voor. Een nieuwe overbesteding moet met het oog op de gezond-geld-politiek en de werkgelegenheidspolitiek worden voorkomen. Een overbesteding, die on herroepelijk gevolgd zou worden door een nieuwe bestedingsbeperking kan niemand baten. Matigheid in de loon eisen is dan ook vereist. Ten aanzien van het landbouwbe leid kon nog weinig worden meege deeld. De nieuwe minister van Land bouw kon over zijn prijsbeleid nog geen nadere mededelingen doen. Over de arbeidstijdverkorting is niet gesproken. De ministerraad be raadt zich nog over het over deze zaak uitgebrachte SER-advies en zal bin nenkort 'n beslssing nemen, welk een prioriteit aan de arbeidstijdverkorting moet worden toegekend in het kade' van onze nationale economie. van 9 april in Belgrado met zijn per sonenwagen op een onverlichte stil staande vrachtauto reed, bij welk on geval zijn echtgenote en een Joegosla vische zakenrelatie omkwamen, in Belgrado vastgehouden. De heer Valk kreeg zelf een vrij ernstige k aakverwonding. Het heeft aanvankelijk enige dagen geduurd voor hij een juiste medische behandeling kreeg omdat hij in de gevangenis werd opgesloten en dat terwijl er volgens onze begrippen van enige schuld zelfs geen sprake kan zijn. De heer Valk is momenteel op vrije voeten maar hy mag Belgrado niet verlaten terwijl bovendien zijn pas is ingetrokken. Door tussenkomst van zijn familie in Nyverdal mag de heer Valk thans in een hotel logeren. Hij wordt bijgestaan door twee advocaten, één van de Nederlandse ambassade en een Joegoslavië». De rechtbank In Belgrado, die deze zaak behandelt, heeft nog geen uit spraak gedaan. Aangenomen wordt, dat deze onverkwikkelijke zaak mede is ontstaan door een drietal eisen tot schadevergoeding die zijn ingesteld. De verongelukte mevrouw Valk is pas op 20 mei in Deventer ter aarde besteld. De heer Valk had geen toe stemming gekregen om de begrafenis van zijn echtgenote bij te wonen. (Van onze Haagse redacteur) Be sergeant-viieger A. Meerholz getrouwd en vader van vier kinderen is zaterdag spoorloos verdwenen, nadat de waarnemend squadron-com mandant van de vliegbasis Woe os* drecht hem had medegedeeld, dat hem acht dagen verzwaard arrest was opge legd wegens het niet opvolgen van een dienstbevel op 8 aprlL De vlieger was het met deze beslis sing niet eens en wilde zijn beklag doen over de strafmaatregel. Hij vroeg uitstel en wilde voorts het weekeinde thuis doorbrengen om enkele zaken in orde te brengen. Diit werd. hem ech ter geweigsrd. De straf zou onmtdddi- l|jk ingaan. Sindsdien is Meerholz spoorloos. Aan alle marechauaseepoaten ia be vel tot opsporing en aanhouding gege ven. Vanmorgen, zo vernamen w(j van de luchtvaart voorlichtingsdienst, was M. nog steeds onvindbaar. W O JDRICHEM Zondagmorgen is de 18-jarige J. J. C. Musters uit Til burg in de Merwede bij Woudriehem verdronken. In de omgeving van da kribben, waar waarschuwingsborden staan, begaf M. zich te water, hoewel hij niet kon zwemmen. (Advertentie) koopt uitsluitend open ring- matten, deze zijn veel makke lijker in het onderhoud, en de kleur grjjs is het minst be smettelijk. In elke gewenste vorm of maat te leveren in 1 tot 6 dagen, a ƒ35 per m2. Zondagmiddag overleed in liet Stads ziekenhuis te Purmerend ds. mr. H. H. Riepma, achtereenvolgens predikant van de Ned. Hervormde Kerk Pingjum. Westzaan en Edam. Hij ging in 1947 met emiritaat. Ds. Riepma was voorzit ter van verschillende plaatselijke vere nigingen en enige jaren lid van de gemeenteraad van Edam. Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar. DE BORSTEL VOOR DE SCHOENZOLEN Geperste matten O rond pro fiel met bodem 25,p. m2 in diverse maten in 1 dag te Je veren. Boven 50,franco huis, betaling binnen de 30 dagen. R.R.R.-fabrieken - Wyehen - Industriepark 61. Tel. K 8894- 293-568. Een miljoen Amerikanen zal men in zes jaren tiids bii de aeHe hotrQirirAK Vijftigduizend vrijwilligers starten in de herfst met vertrouwelijke^enauSte*' onder hun persoonlijke kennissen. De studie is gebaseerd op de theoriSx Vtet 4e meests kankers hun oorzaak vinden in omgevingsfactoren,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1