Departement Van liefdadigheid BONN: GEVECHT IS BEGONNEN Minister bij Adenauer op bondskanselarij Amerika maakt zich zorgen Droom voor filatelisten I RAKETTEN DUIKBOOT TE WATER Ruimte voor industrieel mede-eigendom voor de werknemer .Times" houdt voet bij stuk „Artikel over Lloyd was juist Bedenkelijke agitatie tegen onderwijzers Gromiko praat voor drie Nog koel weer STAATSSECRETARIS SCHMELZER: Vermogen in handen van 0,6 procent OPTREDEN VAN HOOGLERAREN EN STUDENTEN GELAAKT WOENSDAG 10 JUNI 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4316 r VISSER VERDRONKEN Gevaarlijk ogenblik Geen voorkeur „Historische leugen" A «SST OFRCIAU#^ MISSILE MAIL Stroom doodt monteur m PK is ruimte om een begin te maken met de vorming van industrieel mede-eigendom voor de werknemer. Dit beeft de staats secretaris van Algemene Zaken, drs. W, K. N. Schmelzer, maan dagavond te Eindhoven aange toond in een inleiding voor de ka tholieke werkgeversvereniging in het diocees Den Bosch. De staats secretaris zei voorstander te zyn van vrijwillige vorming van duurzaam produktief bezit voor de arbeiders. Zjoekow schrijft memoires Oude koek Boeket B ramen opstandelingen aanslag op Soekarno? H. Algra en J. W. van Hulst in Eerste Kamer: Katsarsua: wits* wnottrut s» - xuitz. iujtoo i« u Footbu* 1113 - Fottglro Ne, *21518, Klachtendienat abonnementen: ifiio-18^0 uw Zaterdag» 17—1« uur. Telefoon 115700. nHOroreoltac*: Buygeaaateln 1 Telefoon 183407 (3 litoen). PoBtbua 1081 Poetgiro No. «4887. K3achtendienit: 18-30—18.30. Telef. 382568. Dor4feeHt: Spuiweg 132 Teief. 4570. gcUtdWBl Lange Haven 73 - Telef 67480. 4booaemen**priji SI cent por *Mk, 1 238 per maand, t 7.80 pei twaruaL Uw numiMn 13 «cac. Venchjjnt dagelUKs V (Geldig tot morgenavond) AFNEMEND BUIIG. Wisselend bewolkt en nog enkele verspreid voorko mende buien, aanvankelijk met een kans op onweer. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 9-24 Onder: 20.58 Onder: 23.51 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT TIJDENS de eerste ronde De Quay in de kabinetsformatie beeft bet er even op geleken of we een departement van Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid zouden krij gen. Het heette dat Volksgezondheid van Sociale Zaken zou verhuizen naar Maatschappelijk Werk. Niet alle men sen die er verstand van hebben, von den dat even dwaas, al leek het veler., die er voor voelden, dan wel tactisch te gaan spreken van een ministerie van Volksgezondheid en Maatschappe lijk Werk. De onparlementaire medewerker van Vrij Nederland zou het echter een ramp gevonden hebben. Hij schijnt het allemaal nogal in de persoonlijke sfeer te zien liggen. Wanneer hij althans een dramatisch vertical heeft gedaan, met termen als „annexatiebrigade" en de „Klompédivisie", komt hij te spre ken over „de buit" die minister Klom- pé in de eerste fase-De Quay bijna binnen zou hebben gehaald. NAAR onze mening kan men de dingen Iets nuchterder zien. Volksgezondheid en Sociale Zaken zijn twee. Naar aanleiding van de instel ling van het departement van Maat schappelijk Werk in 1952 schreef mej. Tjeenk WiiHnk, die op dit gebied des kundig is als weinigen: „Inderdaad waren velen verrast door dit nieuwe ministerie. Een zelfstandig ministerie van Volksgezondheid had men eerder verwacht" (Motief en Functie, blz. 357). En indien Volksgezondheid naar Maatschappelijk Werk was gegaan wa ren we bevrijd van een aantal grens kwesties, met name van die over de afgrenzing van maatschappelijk werk en-geestelijke volksgezondheid en van maatschappelijk werk en dat van de kruisverenigingen. Dat zou natuurlijk voor allerlei mensen in de praktijk van het bestuur van organisaties voor volksgezondheid en maatschappelijk werk wel een vereenvoudiging hebben betekend. Overigens hadden we in ruil voor die bevrijding weer andere grensconflicten gekregen, alleen reeds omdat er een nauwe relatie is tussen de uitvoering van vele sociale wetten en de volks gezondheid; het woord „ziektewet" zegt al genoeg. Departementale taakafbakeningen zijn een moeilijke zaak. Het gaat daarbij ook om heilige huisjes, maar echt niet alleen daarom. Men moet er gens van uitgaan en dan spreekt de theorie een hartig woord mee. ERHARD dreigt met aftreden DE Westduitse vice-kanselier en minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard, heeft gisteravond by zyn terug keer uit de Ver. Staten gedreigd te zullen aftreden, indien de christen-democratische party haar moeilijkheden met kanselier Adenauer niet tot zyn tevredenheid oplost. In een pers conferentie op het vliegveld van Dusseldorp verklaarde een bijzon der strijdvaardige Erhard „niet onvoorwaardelijk" te zullen aan blijven. Het was duidelijk dat Erhard, de man die gedoodverfd was als opvolger van Adenauer indien deze laatste president zou zijn ge worden, niet van plan was zich zonder meer neer te leggen bij het onverwachte besluit van de bondskanselier. Erhard zei dat hij zal staan op een open debat in de christen-democratische partij. Vanmorsen is minister Erhard op de bondskanselarij door dr. Adenauer ontvangen. Gisteravond had Erhard verklaard, dat hij niet om een onderhond met de kanselier heeft gevraagd, zodat moet worden aangenomen, dat het initiatief tot het gesprek van vanmorgen van Adenauer Is uitgegaan. *1 ET is niet de bedoeling hier een El theorie te ontwikkelen en van daaruit een afbakening te bepleiten. Nog minder willen we ons mengen in de discussie over plannen om de zorg voor de werklozen voor een deel over te brengen van Sociale Zaken naar Maatschappelijk Werk. Het kan dus best zo zijn, dat de vakorganisaties gelijk hebben wanneer zij bepaalde za ken niet willen overgehevel^ zien van 'Sodale Zaken naar Maatschappelijk Werk. Maar het moet ons van het hart dat bjj de discussies over deze dingen een wanbegrip omtrent het eigenlijke van het maatschappelijk werk aan het licht komt, dat teleurstelt en dat we bij hen, die het vertonen, allerminst hadden verwacht. Dat is het wanbe grip, waarin'maatschappelijk werk zo ongeveer vereenzelvigd wordt met lief dadigheid. Schrijft me daar niet Vrij Nederland, dat bij uitvoering van genoemde plan nen betreffende een deel van de werk lozenzorg, de werklozen daardoor, evenals voor de oorlog, „in de sfeer van de liefdadigheid" zouden komen? En dat op die manier „een deel van de sociale voorzieningen, die met veel strijd en moeite uit de negentiende- eeuwse charitatieve sfeer in het kader van de sociale politiek zijn gebracht, nu weer kunnen terechtkomen bij de georganiseerde liefdadigheid?" Ieder die een beetje van het huidige maatschappelijk werk af weet, wrijft zich dan toch de ogen uit. Is dan de oude Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid zo maar voor de aar digheid omgebouwd tot de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk? Nooit van „Helpen als ambacht" ge hoord? Nooit iets vernomen van bet samenspel van geestelijke gezond heidszorg-methodieken en die van het maatschappelijk werk? Het Is haast niet te begrijpen. Maar het lijkt op leven in de negentiende- eeuwse sfeer: Nu nog altijd niets ge zien hebben van de verschuiving van liefdadigheid naar maatschappelijk K. SCHIPPERS Dinsdagmiddag heeft de rijkspolitie te water uit het Buiten-U opgehaald het stoffelijk overschot van de 53-jari- ge heer J, Porsius uit Burgerdam. Hij was 's morgens bjj het vissen op 200 meter ten oosten van het vuurtoren eiland te water geraakt. De Westduitse ministerraad komt vandaag bijeen, de CDU-fractie in de Bondsdag vergadert eveneens, en gis teravond heeft Erhard reeds rugge spraak gehouden met zijn belangrijkste medewerkers op het ministerie van Economische Zaken. Na de verkenningsronde Is nu, zo zegt heel Bonn, het gevecht van de twee giganten begonnen. Erhard, de man van het „Wirtschafswunder", tegen dr. Adenauer, „der Alte", en een hard man. In Bonn vreest men, dat Erhard de leiding zal nemen van een groep „rebellen" om, te proheren dr. Adenauer aan,de,kant te- zetten. Volgens berichten uit Washington maken hooggeplaatste autoriteiten in de Ver. Staten zich zeer bezorgd over de jongste politieke ontwikkelingen in WesMDuitsIand. Zij vrezen, dat oen botsing tussen Erhard en Adenauer zal uitlopen op een scheuring onder de Duitse chris ten-democraten. Zulk een scheuring zou naarh ut, mening de geallieerde eenheid nadelig kunnen beïnvloeden op een gevaarlijk ogenblik in de on derhandelingen tussen Oost en West en de communisten en andere oppo sitiegroepen in de kaart kunnen spelen. Zü koesteren gemengde gevoelens ten aanzien van Erhard's voornemen, san politeike strijd te ontketenen over Adenauer's besluit, het kanselierschap aan zich te houden. Enerzijds hebben de leiders van de regering-Eisenhower groot respect voor de 83-jarige kanselier als een vertrouwd en trpuw bondgenoot van de V.. in de wereldstrfjd tegen het Internationale communisme. Aan de andere kant waren vele autoriteiten persoonlijk ontstemd over zijn plot seling besluit kanselier te blijven, nadat hij had aangekondigd, dat hij zou aftreden om president te worden. Men erkende, dat Adenauer zeker het recht had, dit besluit te nemen, maar in Amerikaanse regeringskrin gen is men van mening, dat het ge nomen is omdat Adenauer er niet in is geslaagd zijn partij over te halen, zijn kandidaat voor het kanselierschap, Etzel, inplaats van Erhard tot zijn op volger te kiezen. De meeste Amerikaanse regerings leiders koesteren blijkbaarg een vrees' waf betreft de geschiktheid van Erhard om ijet Duitse volk langs een demo cratische weg te leiden. Ondanks de kritiek, dat hij minder LUDWIG ERHARD aftreden? als Adenauer, indien hij kanselier zou wol den. Zij verklaarden, dat z|j, wie de poli tieke strijd ook wint, tevreden zouden zijn, maar dat zij hopen, dat een strijd, die mocht ontstaan, kort zal zijn, vrij van alle onwaardige uitingen en dat de christen-democraten spoedig de ge leden zullen sluiten om hun geschil punten uit de wereld te helpen. Minister Erhard, wiens vervroegde terugkeer toch nog vertraagd werd door technische storingen aan het vliegtuig waarmee hij reisde, herhaal de gisteravond op het vliegveld van Dusseldorp, dat hij nooit aanspraken heeft gemaakt op het kanselierschap. Hij wilde echter de „historische leu gen" de wereld uit hebben, dat hij minder standvastiger is dan anderen in de buitenlandse politiek die de levensbelangen van het Westduitse volk raakt De \mïnister zei. dat watia .de Jto mende dagen zal worden besproken veel meer de bescherming van de geporteerd is voor de eenheid van democratische orde raakt dan de Europa dan Adenauer, geloven Ame- kwestie of hij, Erhard, al dan niet ooit rlkaanse functionarissen, dat Erhard kanselier van West-Duitsland zal wor- vrijwel dezelfde politiek zou volgent den. (Van onze weerkundige medewerker) Door de aanvoer van koude lucht uit het hoge noorden om een depres sie tussen IJsland en Noorwegen is de temperatuur in vrijwel geheel Noord-, Midden- en West-Europa aanzienlijk beneden normaal. In ons land kwam het kwik aan de kust niet hoger dan 15 graden en in het bin nenland hiet boven 17 graden. Voor al door de lage temperaturen in de bovenlucht ontwikkelden zich enke le buien, die voornamelijk in het midden en zuiden van Nederland plaatselijk met hagel of onweer ge paard gingen. Het nabij de Azoren gelegen gebied van hogedruk trekt in de richting van Ierland, terwijl een ermee ver bonden rug van hogedruk via de Britse eilanden naderbij komt. Als gevolg hiervan wordt de buiigheid geleidelijk onderdrukt en zullen morgen de opklaringen overheersen. Van een op 't midden van de Oceaan gelegen depressie splitst zich een klein deel af, dat met grote snelheid in de richting van het Engelse Ka naal trekt, maar dat zal waarschijn lijk geen invloed op het weer in ons land uitoefenen. De wind blijft overwegend westelijk en daarom houdt het tamelijk koele weer aan. (Advertentie) x\ 'TiSW/ÉR 8iq0£N-WEER.! JS||plastic josssn va 6."® fNC P0STMA3TC* OKNCKAi. WAftWMOtOM i*® o> Vele filatelisten zullen er alles voor overhebben om het origineel van deze foto te kunnen bemachtigen. Het is eén van de drieduizend brie ven die met een Regulus-raket van af een duikboot van de Amerikaanse marine ergens op de Atlantische Oceaan" naar de marinevliegbasis Mayport in Florida werden gescho ten. Deze geslaagde proef opent waarschijnlijk nieuwe perspectieven voor de postverbindingen. Te Groton (Connecticut) is gisteren de atoomonderzeeër „George Washing ton" te water gelaten, de eerste duik boot die wordt uitgerust met „Pola- ris"-raketten. Negen van deze sche pen zullen in een eerste serie worden gebouwd. Ze worden bewapend met twaalf raketten, die van onder water kunnen worden afgeschoten. De „George Washington" meet 5400 ton en is 125 meter lang. Frank Pace jr., de president van de General Dynamics werf, zei dat de „George Washington" samen met de zusterschepen die in aanbouw zijn „de militaire en industriële macht van onze vijand zal kunnen wegvagen in minder tijd dan wij hier vandaag bij een zijn. In een boodschap die bij de tewa terlating werd voorgelezen sprak pre sident Eisenhower de hoop uit, dat het schip altijd paraat zal zijn, maar nooit gebruikt zal behoeven te worden. De 63-jarige chef-monteur van de af deling elektriciteitsdistributie van het GEB te Oosterhout, de heer M. Hage naars, is maandagavond overleden, na dat hij met blote handen in aanraking was gekomen met een elektriciteitslei ding met een spanning van 220 volt. Vol trots kijkt de 20-jarige mevrouw paton Varrna, die een half jaar geleden in India door kinderverlamming werd getroffen en nu in een ijzeren long in Londen ligt-naar haar pasgeboren zoontje Dilip, dat door een verpleeg ster wordt vastgehouden. De jonge moeder is de echtgenote van een In diase doctor in de wijsbegeerte en is enige tijd geleden per vliegtuig naar de Britse hoofdstad vervoerd. De geboorte in de ijzeren long is uitstekend verlopen. De inleider verklaarde, dat het be lastbare particuliere vermogen in Ne derland 30 miljard gulden thans De afgezette Russische minister van Defensie, maarschalk Zjoekow, is in zijn gerieflijke woning in Moskou be zig met het schrijven, van zijn me moires. Dit heeft Zjoekow's opvolger, maarschalk Malinowsky, dinsdag mee gedeeld. A.?? rsE Lonclense „Times"' heeft van- daag ontkend, dat zij de mi nister van Buitenlandse Zaken, Sehvyn Lloyd, een dolkstoot in de rug heeft toegebracht en ver klaard dat haar omstreden artikel over Lloyd's toekomst verkeerd was geïnterpreteerd. Dit negen dagen geleden gepubli ceerde artikel werd door vele buiten landse waarnemers gezien als een aan duiding, dat de dagen van Lloyd als minister van Buitenlandse Zgken ge teld waren. Het ontketende een storm van kri tiek in Engeland en gaf premier Mac- millan aanleiding, openlijk, opnieuw de verzekering te geven van zijn ver trouwen in Engelands diplomaat num mer één. Vandaag hield de „Times" onver droten voet bij stuk en verklaarde, dat zü, indien het nu geen oude koek was, het artikel opnieuw zou drukken. „Ais wij dit zouden doen, zouden ONDER algemene hilariteit heeft het Britse parlementslid Hughes (Labour) gisteren In hel Engelse Lagerhuis een wetsontwerp ingediend tot nationalisering van de deftige „Times". HU deed dit blijkbaar voor de grap, maar de aanleiding was klaar blijkelijk de herrie, die kortgeleden is ontstaan over het bericht van het eerwaardige blad, dat de dagen van Selwyn Lloyd als minister van Buitenlandse Zaken geteld waren. Zonder rechtstreeks gewag te maken van dit bericht, gebruikte Hughes het als een aanleiding om de „Times" te brandmerken als „onverantwoordelijk". Onder gegrinnik van alle kanten betoogde hij, dat de „Times" onder regeringscontrole moest worden gesteld, zo ongeveer als de BBC. Toen de voorzitter van het Huis liet stemmen of het ontwerp in be handeling moest worden genomen, riep slechts één stem „neen". De parlementsleden vonden het misschien jammer, meteen een einde aan de grap te maken, maar men is ervan overtuigd, dat het wetsontwerp in een 'later stadium van behandeling een zachte dood in de parlemen taire molen zal sterven. wij geen woord veranderen of intrek ken", aldus het blad. Maar de „Times" ontkende dat uit haar artikel moest worden afgeleid dat de overplaatsing van Lloyd ophan den was. „Zelfs van die critici, die het arti kel niet zorgvuldig hebben bestudeerd, had op zijn minst verwacht mogen worden, dat zij de koppen gelezen zou den hebben", aldus de „Times". Hoe men „mogelijke overplaatsing zal nog wel verscheidene maanden op zich laten wachten" kan interprete ren als een aanduiding, dat de minis ter van Buitenlandse Zaken te Genève niet meer bruikbaar is, kunnen alleen de journalisten en diplomaten in de onwezenlijke (en blijkbaar ongezonde) atmosfeer daar verklaren. „En wat aangaat dat het artikel Lloyd vijandig was valt op te merken, dat de hele teneur het tegendeel was van kritisch of afbrekend. Zowel toon als termen waren waarderend en be dachtzaam". „Als dit „een dolkstoot in de rug" was, dan is het de eerste keer, dat enf.uua is gestoken met een boeket". Door aan haar artikel vast te hou den scheen de „Times" vandaag te kennen te geven, dat zij nog altijd gelooft, dat Lloyd uiteindelijk een an dere functie zal krijgen. Het Londense blad wees er vandaag met nadruk op dat het geen over heidsorgaan is. „De „Times" is een on officieel, partijloos blad, dat zich richt tot mannen en vrouwen met gezond veratand, ongeacht hun overtuiging." landse gezinnen hebben twee miljoen geen noemenswaardig vermogen. Het bezit hoopt zich nog steeds op in han den van weinigen,, aldus de staatssecre taris. „Als de evolutie, die de werknemer mede-eigenaar maakt van de produk- tiemiddelen, niet lukt, ziet de toekomst er somber uit", zei drs. Schmelzer. Volgens berichten die de Japanse politie heeft ontvangen, zouden de Su- matraanse opstandelingen plar.nen hebben gemaakt om president Soekar no tijdens zijn huidige verblijf in Ja pan te vermoorden.. In politiekringen heerst enige ongerustheid ih verband met de dihsdag ln'Zïad-KÖrëa gerioten conferentie van de anti-communisti sche liga van Zuidoost-Azië, die door opstandelingenleiders uit Sumatra is bijgewoond. (Van onze parlementaire redacteur) Het a.-r. Eerste-Kamerlid Algra heeft gistermiddag bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Hoger-Onderwijswet, waarin toelating van onderwijzers en bezit ters van middelbare akten tot univer sitaire examens in de opvoedkunde en de psychologie wordt geregeld, het optreden van hoogleraren en studen ten aan verschillende universiteiten gelaakt. De agitatie en de staking van de studenten en de actie van de hoog leraren tegen de beslissing om de onderwijzers tot de examens toe te laten, noemde de a.-r. woordvoerder slecht gefundeerd. Hij had dan ook gaarne gezien, dat minister Cals, die aan het optreden van hoogleraren en studenten nog wel een goede kant nad gezien, zich bij de opvatting van de Kamer, die actie en agitatie bedenkelijk vond, had aangesloten. De heer Algra zeide blij te zijn met het betrokken wetsontwerp. Men kan de toelating tot de universitaire exa mens geperfectioneerd regelen en al leen diegenen toelaten, die voorberei dend hoger en middelbaar onderwijs hebben genoten. Het zou echtet absurd zijn alle groepen buiten het V.H.M.O. van het toelaten tot de universitaire examens uit te sluiten. Het is een goede dag voor het lager onderwijs, wanneer dit wetsontwerp wordt aan genomen, aldus de heer Algra. Ook de heer Van Huist (c.-h.) toonde zich ontstemd over het optreden van hoogleraren en studenten. Hij. consta teerde dat oa. prof. Waterink en prof. Gieten het adres niet hadden onder tekend. Het was daardoor van kracht beroofd. Bij de hoogleraren bestaat geen eenstemmigheid. De heer Van Hulst nam het de hoogleraren kwalijk, dat zü in het adres wezen op het tekort aan outil lage en collegelokalen. In plaats van meer en betere outillage te vragen, probeert men het argument: „Er ko men er te veel" te gebruiken om de onderwijzers buiten de universiteit te houden. Dit is een belediging van de onder wijzers, aldus de heer Van Hulst, die meende, dat het recruteringsveld voor de universiteiten nog te klein is. Hij had de toelating gaarne ruimer ge zien. Niettemin noemde hij de dag dat het wetsontwerp wet geworden zal zijn een historische dag voor de Ne derlandse onderwijzer. Mevr. SchouwenaarFranssen (V.VD.) had enkele bezwaren. De kweekschool-nieuwe-stijl is nog te jong. Zij moet gelegenheid krijgen zich te consolideren. Geef uitbreiding aan het aantal vrijstellingen bi) de staatsexamens voor onderwijzers, al dus deze afgevaardigde. Prof. Gielen (K.VJ.) was het eens met de strekking van het wetsont werp. De onderwijzers zijn zeker niet de minst geschikten om psycho logie en pedagogiek te gaan stude ren. Hij noemde de onderhavige ver ruiming een middel om de onder wijzersstand te verheffen tót de hoogte waar zij behoort. De heren Derksen (K.VJ?.) en De Roos (Arb.) spraken zich eveneens voor het wetsontwerp uit. Nadat mi nister Cals de gemaakte opmerkingen had beantwoord, werd het wetsont werp zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening, dat de V.V.D. geacht wenste te .worden te hebben tegengestemd, omdat naar haar mening het risico bij de toelating van de onderwijzers nog te groot is. De Russische minister van Bui tenlandse Zaken Gromiko mag dan in Genève alleen staan te genover drie westelijke ministers, in het verslag over de formele vergaderingen staan minstens evenveel „oostelijke" als „wes telijke" woorden. De verslagen omvatten tot dus verre: 101% pagina tekst van Gromiko, 39% pagina van de Amerikaan Herter, 29 pagina's van de Brit Lloyd en 12% van de Fransman Couve de Murville. De Rus heeft dus meer gepraat dan ae drie westelijke ministers samen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1