Haringprijzen anmiddag onderhoud Gromiko-Herter Militaire auto doodt soldaat B. Roolvink wordt staatssecretaris BIJ TERUGKEER UIT NIEUW-GUINEA Ruzie in Bonn bi noodlanding te verongelukt 1 tweede ongeluk met Mariner binnen een jaar Minister zal aanblijven r RUSSEN VOELEN ZICH ONBEHAAGLIJK Ultimatum drie in plaats van ééii jaar W Het wordt iets warmer Trein verplettert auto: dode Akkoord V.S.-P olen Voor Soc. Zaken en Volksgezondheid tOG Geen overlevenden van ramp te Goa D' Overval Krui slaan: vijftien jaar SLACHTOFFERS donderdag 11 Jim 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4317 ïn Amersfoortse kazerne Directeur: H. DE HUIG BKUINS SI,ÜT Hoofdredacteur: Dr. J. A. Water in de wijn? Een Martin-Mariner amtiijieviiegtuig van hetzelfde type als het toestel, dat gisteren bij Coa in India neerstortte. Sunny Seat de stoel om lekker lui te luieren! (Van een onzer verslaggevers) ZEVEN DODEN en één ernstig gewondedat is bet droeve gevolg vair eéii ongèltik met een Nederlands "marine- vliegtuig dat gisteren bij de stad Goa ïn India tijdens een noodlanding verongelukte. De toestand van de enige overlevende, de 31-jarige sergeant-vlieger S. Bruin uit Oos terhout, is zeer ernstig. Het toestel was een Martin Mariner amfibievliegtuïg, de P 306" van de Koninklijke Marine, dat op weg was van Nieuw-Guinea naar ons land om een onderhoudsbeurt te krijgen. laMtduii •^Gr*»enn«r»'. Dsrdrmu»**- ScMeaam: \bonnsmenttfey* ei eent per mituL tot nmamtn win* <n witnsirnii za - mur. xiaruu te 1.1 Portbu. 1112 Postgiro No. 424318. Klachtendienst abonnementen. i,8.3a-19.30 u Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 113700 HuygeaapHaln 1 Telefoon 183467 <3 Uinen- Pactbui 1091 Postgiro No, «4867. machtentUeost: 1820--1920. Telef. 3«2588 Spul weg 192 - Telef. 4370. Lange Haven 78 - Telef. 67888. 12,88 per maand, 1 7.90 pe /encbijat ligeUjR- (Geldig tot morgenavond DROOG WEER. Droog weer met zonnige perioden. Zwakke wind. De zelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 10.32 Onder: 20.59 Onder: DAAR komt de kiel met goud be- laan, Hij brengt ons nieuwe ha ring aan", zo begint een bekend schoolversje. Maar in de krant lezen we dat er grote partijen kantjes harin? „door gedraaid" worden omdat ze de vast gestelde minimumprijzen niet op brachten, en voor een habbekrats aan de vismeelfabrieken worden verkocht. Het zit dus niet zo goed met dat „met goud bela&n". „Doordraaien" is een woord dat een slechte klank heeft. Want dan den ken we aan het „doordraaien" van «roente. Voedsel dat naar de mest •aalt gaat. Maar zo is het hier niet. De doorgedraaide haring is grondstof voor de vismeelfabrieken. die ze voor hun fabricage nodig hebben. In 1958 toen de haringprijzen te hoog lagen gre pen die fabrieken er naast en dat was een strop voor hen. Dat is dan de eerste, bij het probleem van de ha ringprijzen, betrokkene. DE tweede betrokkene is de haring- handel. De handel wil graag zo laag mogelijk inkopen. Hij heeft dus bezwaren tegen een rninimumprij Want die houdt de prijs hoger dan hij bij overvloedige vangst zou behoeven te zijn. De andere betrokkenen zijn de rede rijen. Voor hen is het een levensbelang dat de haring een behoorlijke prijs opbrengt. Daar de vangsten zeer wisselval lig zijn. zijn het nu eens de reders, dan weer de handelaren, die daardoor in het voordeel zijn. De minimumprijs beoogt deze wisselvalligheid te neu traliseren ten behoeve van de rederij en. Soms, zoals het vorige jaar, had de handel daar geen last van, maar dit jaar wei. •pi en redelijke minimumprijs van t- de haring is van grote betekenis Immers de rederijen zitten met een sterk verouderde vloot en zij komen in een steeds ongunstiger concurren tiepositie ten opzichte van andere ter visvangst varende landen. Duitsland b.v. heeft een moderne, grote vloot. Bovendien hebben de reders met stij gende personeelslasten te maken. Hun risico neemt toe doordat zij wat de moderne methodiek van visera en ver kopen meebrengt meer -en meer met vangsten van een of twee nach ten naar de markt moeten komen. Een behoorlijke prijs is dus noodza kelijk willen onze rederijen hunner reserveren voor investeringen. Met het oog op de Euromarkt die de Neder landse haringvisserij in open concur rentie met sterke concurrenten zal brengen, is het noodzakelijk de posi tie der rederijen min of meer veilig te stellen. remlin poogt enee ise conferentie te redden et hebben hier dus te doen met een complex van tegenstrijdige belangen. Waarbij het consumenten belang, een zo goedkoop mogelijke ha ring. ook een belangrijke rol speelt. In dat complex van belangen moet een compromis gevonden wor den. Voor het vinden van dat compro mis is tact nodig en de bereidheid om over en weer oog te hebben voor el kanders positie en daarvoor over en weer offers te brengen. Dat de bij dit geval betrokken partijen dat al tijd over en weer betrachten, is aan twijfel onderhevig. En dan verwijt de een de ander een te hoge minimum prijs en de ander verwijt da een een te hoge handelsmarge. Ook voor de overheid doemt hier een probleem op, het probleem van de steun voor nieuwbouw. Het is voor ons land van het grootste belang dat het Visserijbedrijf intact blijft en straks in het kader van de Euro- markt de concurrentie aankan. (Van >nze weerkundige medewerker» Het onaangename koele weer van de laatste dagen heeft zijn diepte punt bereikt. Warmere oceaanluch. dringt thans langzaam op m de rich ting van het,vasteland. Een van de Azoren afkomstig gebied van hogedruk verplaatst zich name lijk in de richting van Zuidwest-Er.- geland. Aan de noordflank van dit hogedrukgebied kwam een krachtige zuidwestelijke stroming tot ontwik keling, waarmee vochtige en tame lijk warme oceaanlucht naar de Britse eilanden wordt gestuurd. In Ierland en Schotland veroorzaakte het binnendringen van deze lucht vanmorgen lichte regen en motregen. De afgelopen nacht ontwikkelden zich in de onstabiele polaire lucht boven het noorden en oosten van Nederland nog buien. In Leeuwarden viel 15 mm. De tempe ratuur daalde tijdens langdurige op klaringen sterk. Op enkele plaatsen is lichte nachtvorst voorgekomen Boven Scandinavië stijgt nu de baro meter sterk. Nederland komt daar mee geheel binnen de invloedssfeer van hogedrukgebieden te liggen. De kans op regen begint daarom bijzon der klein te worden en een langzame stijging van de temperatuur overdag kan worden verwacht. Het nieuwe Russische ultimatum dat door het Westen „volslagen onaanvaardbaar" werd genoemd, heeft het overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Ge neve in een kritiek stadium ge bracht. De Amerikaanse minister Herter zat vanmiddag een onderhoud hebben met zUn Russische collega Gromiko om een poging te doen te verhinderen, dat de conferentie op een mislnkkig uitloopt. Het onderhond zal vanmiddag om 4 uur plaats vinden op verzoek van Herter. Diplomatieke waarn ners menen, dat de ministersconferentie en de kans op een later in dit jaar te houden top conferentie van de uitkomst van dit onderhond afhangen. Het nieuwe Russische ultimatum hield in dat het Westen zijn troepen nog een jaar in Berlijn mag hand haven op de volgende voorwaarden: 1. Inkrimping van deze troepen tol een symbolisch getal (waarschijnlijk enkele honderden manschappen), 2. Beëindiging van de westelijke propaganda vanuit West-Berlijn. 3. Opheffing van Westberlijnse spionage-organise ties. 4. Geen westelijke raketbasissen in Berlijn, Bovendien zouden binnen deze termijn Oost- en Westduitsers on derling overeenstemming... snoeten hebben bereikt over hereniging en Duitse voorwaarden voor een vredes verdrag. Wanneer het Westen niet op deze Russische voorwaarden zou ingaan zou de Sowjet-Unie de rechten van de westelijke bezettingstroepen in Berlijn als geëindigd beschouwen. Voorts zouden dan de toegangswegen tot Berlijn onder Oostduitse controle worden gesteld. Alle westelijke woordvoerders noem den op de vergadering van gisteren de nieuwe Russische voorstellen een on aanvaardbaar ultimatum. De Ameri kaanse minister Herter zei, dat de Russen alle kansen op een topconfe rentie tenietdoen als het nieuwe drei gement niet wordt ingetrokken Herter wees er nogmaals op dat de Verenigde Staten nimmer zullen onderhandelen als de Russen een tijds limiet stellen, dreigementen uiten of op andere wijze dwang trachten uit te oefenen. In Washington verklaarden functio narissen donderdagavond, dat presi dent Elsenhower vasthoudt aan zijn weigering een topconferentie bij te wonen als de ministerconferentie niet de geallieerde rechten in Berlijn be vestigt. United Press berichtte hedenmorgen dat de Russen blijkbaar onder de in druk zjjn gekomen van de standvastig heid van het Westen. 2ij zijn vandaag begonnen met het rondstrooien van be scheiden aanwijzingen, dat zij wellicht bereid zouden zijn hun ultimatum aan bet Westen, dat een looptijd van een jaar heeft, te verzachten, in ruil voor een regeling van de Berljjnse kwestie in hun geest. Maar die verzachting sou alleen be staan uit een langere tijdsduur en de bedreiging boven Berlijn laten bestaan. Deze Sowj et-aanwijzingen voor een lichte terugtocht hunnerzijds doken op. toen het Westen iet ultimatum van Gromiko om Berlijn binnen een jaar te veriaten en anders ,.de gevolgen" te ondergaan, onaanvaardbaar noemde. Uit communistische bron in de wan delgangen van de conferentie, vernam men we» en die geruchten waren blijkbaar geïnspireerd dat de Rus sen misschifen de tijdslimiet zonden verdubbelen en er wellicht zelfs»drie jaar van zouden maken, als het Westen maar beloofde Berlijn te zullen- ver laten. Officieel hebben de Russen achter niets gezegd en zij hebben" hun bedoe lingen dan ook geheim gehouden. Zij moedigden echter de speculatieve ge ruchten aan, dat zij bereid zouden zijn om over hun laatste Berlijnse plan te „onderhandelen". Da eerste aanwijzing, dat er mogelijk een verandering zou kunnen worden aangebracht in het Russisch plan in zake Berlijn, kwam van de zijde van de plaatsvervangende minister van Bui tenlandse Zaken van Rusland Zorin, die gisteravond een persconferentie hield. Zorin liet doorschemeren, dat de Russen bereid waren tot onderhal - delen. Een bericht uit Genèv» van het offi ciële Sowjet-persbnreau Tas» legde er vandaar veelbetekenend de nadruk op, dat het Westen bereid zon zün de con ferentie voort te zetten. Natuurlijk ver wacht men van het particuliere ge sprek van heden tossen Herter en Gro miko nieuwe anwiizingen over de be doelingen van de Russen. ln de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort is gisterochtend een ongeluk gebeurd dat bet leven heeft gekost aan de 25-Jarige dienstplichtige soldaat J. Th. Bik uit De Savorniu Lohmaniaan te Arnhem Soldaat Bik, die ongehuwd was. was van dc school geneeskundige dienst en werd opgeleid tot reserve-officier. Het ongeluk gebeurde op de par keerplaats van de chauffeursco® pagnie. Onder leiding van een ma joor was soldaat Bik hier bezig zijn eerste examen af te leggen. Met de rug gewend naar een aantal auto's gaf hij exercitie san collega's Daar door bemerkte hij niet, dat één vu deze auto's, een zes-tons truck, bij een manoeuvre achteruit reed. Bik werd door de wagen gegrepft» en was op slag dood. Enkele militairen, die eveneens door de auto geraakt werden, kwamen er zonder kleer scheuren af. Twee jongens, die volgens de Leger- voorliehtingsdienst in paniek tegen el kaar opliepen, werden gewond, De be stuurder var de truck, een korporaal uit't Harde, liep een shock op; en werd opgenomen in het militair hospitaal. (Van onze correspondent) Woensdagmiddag is op een onbe waakte spoorwegovergang in een land weg te Amersfoort d 29-jarige dieren arts G. H. Schutte u«t Amersfoort door een trein gegrepen en op slag gedood. Het slachtoffer was met zijn auto op de spoorrails blijven staan, kennelijk geschrokken door de aanstormende trein. De wagen werd 300 meter mee gesleurd en volkomen vernield. Het treinverkeer had anderhalf uur vertra ging. Na drie maanden onderhandelen is in Washington een Amerikaans-Poolse overeenkomst gesloten die voorziet in levering van Amerikaanse landbouw overschotten en vaccin tegen kinder verlamming aan Polen. Met deze le veranties is 50 miljoen dollar gemoeid. even doden met Bij het ter perse gaan van deze editie vernamen wij, dat ook de laatste overlevende van de ramp inet het mi- rinevliegtuig te Goa, de sergeant-vlie ger S. Bruin, ln het ziekenhuis aan zijn verwondingen is bezweken. (Advertentie) SIROCCO N.V. ZUïPHe'j ia. 06750. 497» bij ramp marinetoestei De minister van Defensie beeft naar aanleiding van dit ongeval besloten, dat de vluchten tussen Nieuw-Guinea en Nederland met Martin Mariners onmiddellijk gestaakt moeten worden. Een com missie van onderzoek is vandaag nog naar Goa vertrokken. KJ (Van onze parlementaire redacteur) Naar wij in politieke kringen vernemen is dezer dagen de be noeming te verwachten van le heer B, Roolvink, lid van de ge meenteraad van Hilversum voor de A.R.-partij tot staatssecretaris van Sociale Zaken et: olksge- zondheid. De heer Roolvink zou speciaal worden belast met ie loonvorming. Bouko Roolvink werd 31 januari 1912 geboren en is dus 47 jaar. In 1946 kwam hij als districtsbestuurder in dienst bU de Chr. Metaalbedrijfsbond, eerst in het zuiden, daarna in Amsterdam. In 1958 werd hij tweede voorzitter van de CJItB, ivelke functie hij in 1952 ver wisselde voor secretaris bij het Chr. Nationaal Vakverbond. Deze funetie bekleedt de heer Rool vink thans nog. Hij heeft zich als zo danig een goede naam verworven spe ciaal op het gebied van de Ionen en prijzen. Hij geldt als een van de toest^ deskundigen op dit gebied in Neder land. De heer Roolvink is lid van de So ciaal Economische Raad, lid en plaats vervangend voorzitter van de ïooncotn- missie van de Stichting van de Arbeid en voorzitter van het Consumenten Contact Orgaan. De nieuwe staatssecre taris is tevens docent aan „De Nijen- burgh", de gereformeerde opleidings school voor maatschappelijk werk in Baarn. Voor het C.N.V. is de benoeming van de heer Roolvink een verlies. Voor dit verbond was de nieuwe staatssecre taris de loondeskundige, die nog on» langs op de kadervergadering van het C.N.V. een duidelijke en heldere "uit eenzetting heeft gegeven over de vrijere loonpolitiek. E WESTDUITSE minister van Economische Zaken, Erhard. en bondskanselier Adenauer hebben hun ruzie over het kanse lierschap bijgelegd. Zij sloten gis teravond vrede met elkaar op een spannende bijeenkomst van de CDU-bondsdag-fractie. Erhard en Adenauer verlieten samen de kamer waar vergaderd werd en hielden stil om glimlachend te poseren voor de fotografen. De bijeenkomst had veertig minuten geduurd. Door de gesloten deuren hoorde men applaus voordat de leden van de fractie giimlaehend en pratend de kamer verlieten. De fractie liet een verklaring uit geven waarin werd gezegd, dat zij de verklaringen betreurde „welke de strekking hadden een smet te werpen op de reputatie van Erhard". De verklaring liet in het midden wie voor deze voor Erhard kwetsende uit latingen verantwoordelijk is Erhard was dinsdagavond in strijd lustige stemming teruggekeerd van zijn bezoek aan Washington. H(i verklaarde toen op een persconfe rentie dat de historische leugen nioest worden rechtgezet dat hij on geschikt zou zijn om het kanselier- schap van Adenauei over te nemen, een opmerking die Adenauer tgdens een fractiebijeenkomst vorige week zou hebben gebruikt. De CDU-partijsecretaris Rasner deel de gisteravond op een persconferentie mee dat de partij met algemene stem men. dus ook die van Adenauer en Erhard, de verklaring aangenomen had, He: communiqué juichte de verkla ring van kanselier Adenauer toe. dat het \erTe van riin bedoeling was ge weest afbreuk te doen aan de kwali teiten van dp minister van Economi sche Zaken Erhard. Adenauer blijft kanselier en Erhard minister van Economische Zaken en vi re-ka nselier Volgens Rasner had Erhard in dg IJKT conflict ts bijgelegd. Nog enujs- -ins moeizaam glimlachend poseren dr. Adenauer en minister Erhard voor de blitzlnmpen van de persfotografen. Rechts dr. Gerslenmaier de voorzitter ran de Bondsdag. fractievergadering gezegd diep teleur gesteld en terneergeslagen ie zijn doordat er onder het publiek twijfel was gerezen aan ziin kundigheid om de politiek voort te zetten, die in de af gelopen tien jaar is gevoerd. Adenauer antwoordde daarop, dat als dr Erhard terneergeslagen was, hij. Adenauer, er nog erger aan toe zon zijn als hij afging op wat in het nabije verleden over hem was gezegd. De bondskanselier zei: Beste collega Erhard, ik heb nooit gezegd, dat je niet de continuïteit van onze politiek zou verzekeren. Adenauer zet nog te hopen op vruchtbare jaren van samen werking met Erhard. Hij had Erhard steeds uitgenodigd deel te nemen aan het kabinet en hij was nooit van plan geweest hem te diskwalificeren. Adenauer legde er de nadruk op dat zijn besluit om aan te blijven als kan selier geen uiting was van besluite loosheid. Het besluit vloeide voort uit de ernstige internationale toestand. Het ongeluk, waarover de eer ste berichten pas gisteravond Nederland bereikten, gebeurde gistermorgen om halfelf. Het toe stel kreeg een storing aan een van de motoren en moest daarom een noodlanding maken. Deze mis lukte echter, waarna het toestel verongelukte en in brand vloog. Het vliegtuig was opgestegen van Negombo op Ceylon en zou de volgende landing maken te Karachi. Er waren acht mensen aan boord. Dit is de tweede keer in betrekkelijk korte tijd dat een marine vliegtuig, op de terugweg van Nieuw-Guinea naar Nederland verongelukte. De vorige was de Martin Mariner P 303. die op JO septemher 1958 bran dend neerstortte op het vliegveld te Abadan. Dit toestel was voor een gTOte onderhondsbeurt op weg naar ons land. Er waren toen tien slachtoffers. Destijds werd erop gewezen dat de Mariners die in 1955 in de Verenigde Staten waren aangekocht onder de voorwaarden van de Mutual Defence Assistance Act van 1949, in verroeste staat zouden zijn aangetroffen toen zij in de Verenigde Staten werden opge haald, Naar aanleiding hiervan ver- klaardde minister Staf naderhand dat de Amerikaanse Marine-luchtvaart dienst vliegtuigen voor de overneming geheel hersteld had. waarbij technisch toezicht van de Koninklijke Marine aanwezig was. Sindsdien, aldus minis ter Staf hadden de voorgeschreven pe riodieke inspecties en onderhoudsbeur ten regelmatig plaats. Voor de marine de Martin Mariners uit Amerika op haalde. waren deze daar reeds ge bruikt door particuliere maatschap pijen voor vervoer van vracht. De Marine Luchtvaart Dienst heeft sinds enige jaren een aantal Martin- Marine» atnfibievliegtuigen in ge bruik. Het zijn tweemotorige toestel len. die voor verscheidene dnelein den kunnen worden gebruikt, o.a als natron Ulerliegtuig en als trans porttoestel. Tot vijftien jaar mei ajtrek beeft de reehtba.nk te Amsterdam vanochtend;, de 26-jarige automonteur H. B. en de 23-jarige monteur G 3., beiden uit de hoofdstad, veroordeeld, wegreas de door hen aan de Kruislaan te Amsterdam gepleegde roofoverval op de toen 20- jarige Clerrit Pfrommer uit Harder wijk, die zij met revolverschoten levensgevaarlijk verwondden. De rechtbank achtte hen belden schuldig aan poging tot doodslag-, ver gezeld van diefstal (de auto van Pfrom mer) en legde hun de maximumstraf daarvoor op. De primair tea lasts ge legde poging tot moord werd niet be wezen geacht. Zulks in tegenstelling met de opvatting van de officiei van Justitie, die voor dit misdrijf en voor de diefstal van de auto de maximum straf van twintig iaar met aftrek, plu« daarna ter beschikkingstelling der re gering, had geëist. Bij het ongelnk in Goa zijn om het leven gekomen: Luitenant-ter-zee waarnemer tweede klasse M. J. A. Baar- sp u 1. Luitenant-ter-zee tweede klas. se oudste categorie J. Q n i s p e I. Sergeant vliegtuigmaker A, Dijk erna. Korporaal vliegtuigmaker L. B e m e r. Luitenant-ter-zee vlieger twee» de klasse oudste categorie P. A. M. Landsdaal. Sergeant vlieger telegrafist O. N. G a b e i e r. Sergeant vliegtuigmaker C. Koster. De heer Landsdaal was gehuwd en woonde in Biak. Eveneens ge huwd waren de heer Gabeler, Den Haag, 36 jaar, en êe heer Koster, 36 jaar uit Katwijk aan Zee, De heer Quispel was gehuwd en woonde te ïiak. Hij was 31 jaar. De heer Baarspul was on gehuwd, 24 jaar en woonde te Utrecht. De heer Be na er woonde ie Katwijk aan de Riin, was ge huwd, 31 jaar en de heer Dijke- ma was eveneens gehuwd, woon de te Katwiik aan de Rijn en was 30 jaar. De machines hebben een vleugel die aan de bovenzijde van de bootvor- mige romp is aangebracht. Vlak bjj de romp heeft de vleugel een flauwe V- vorm. In de overgang van de punten van de V naar de rechte vleugelstuk- ken zjjn de twee motoren aangebracht. Het staartstuk heeft dezelfde V-vorm. Aan de twee uiteinden van dit staart stuk bevinden zich twee kielvlakken. die schuin naar de rompzijde overhel len. Aan de vleugeluiteinden bevinden zich twee uitklapbare drijvers. De Mariner is voor het eerst in 1936 door de Amerikaanse marine besteld. Het eerste prototype kwam in 1938 gereed. Het toeste is in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het kan nu met een bemanning van zeven tot ne gen personen en met een maximum startgpwicht van ruim 25.000 kg ma- vimaal circa 5000 km zonder tussenlan ding afleggen. De spanwijdte van de vleugels !s circa 36 meter. De lengte van het toe stel is ruim 23 meter en de hoogte (van top der kielvlakken afgerekend) ruim 5 meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1