Geen partij m JJerter waarschuwt Gromiko: de partij 7 7 n j i inanders... Trek ultimatum Berlijn mijn vliegtuig staat Utrechtse garageknecht neergeschoten gereed Genève thans kwestie van dagen? Generaal b.d. staatssecretaris van Land- en Luchtmacht Adenauer: Erhard kon mn besluit al op 14 mei weten Minister vraagt SER advies over minimumlonen Zonnig en droog Mysterieuze ontploffing in Amerikaanse stad Boston Verwarring Bondsdag Ultimatum niet de bedoeling mm Dader onvindbaar na nachtelijke aanslag Britse kranten door staking bedreigd Berlijn fornuis van koude oorlog WILLY BRAADT EN GENEVE Kpt.-ter-zee De Jong zou Moorman gaan opvolgen Werkverdeling van departementen in ministerraad r VRIJDAG 12 JIM 1959 ZEVENTIEIVDE JAARGMC No. 4318 r y ^rerieur: H. OfcJ HUIG HoohJreftacieun L)r. J. A H S HKIHNS SIAJT üs 1 SfSpIt Politie op zoek naar „bommenwerper'' o CHROESTSJEW: Antwoord Stroef Dreigementen Moorman niet terug Per helikopter gehaald MinVan den Bergh: Verticale opbouw van Defensie o BKMrCam: i-Gn fi'UHf t Uordrccac: $c uitdun: *bonnemenUprjJ« 81 cent per cw»rt»M. IJ»» nam aver* M ae tvnnsiruai an relet, usvoy i« ij Poetbue 1112 - Poetgiro No. 4245111 Klecütendienst abonnementen, i3.30-i9.30 ui Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 115700 Huygenspimn 1 - Teleioo», IB3467 <3 Inneni POOtbu» 1091 Postgiro No 4C-4867 Klacbtendienst 18.30- 19.30. Tele! j«2j6U Sbuj weg 132 - Telef 4370 Langt Haven 7a - Telel. «7486 I 2.83 per maand t Ï.9U pe Bt Verschijnt dageuuc J T~UrUM- (Geldig tot morgenavond) ZONNIG Droog en overwegend zonnig weer met zwakke tot matige Noordoostelijke wind en hogere temperaturen overdag. Morgen: Zon op: 4.29 Onder: 21.00 Maan op: 11.43 Onder: 0.18 HET bestuur vati de Partij van de Arbeid eeft dezer dagen e verklaring gepubliceerd, waarin ge zegd wordt dat het optreden van hel Sociaal-Democratisch Centrum scha de doet aan de politieke positie van de partij. Het partijbestuur acht het optreden van dat Centrum ontoelaatbaar en het zal niet nalaten aan het eerstvolgende partijcongres voorstellen ter zake te doen. De verklaring van het partijbestuur heeft nogal wat pennen in beweging gebracht, Niet duidelijk is echter ge worden wat het' partijbestuur heeft bewogen juist in deze tijd me' zijn verklaring te komen en evenmin wat de voorsteilen zulleu behelzen, die het straks zal doen. Het is thans niet voor het eerst, dat het Sociaal-Democratisch Centrum het partijbestuur last bezorgt. Dat ge schiedde reeds eerder, toen het ver zoek gedaan werd om als Werkge meenschap in de P.v.dA. ie worden erkend. Werkgemeenschappen kon den echter alleen worden opgericht ,.op de grondslag van de levensover tuiging." iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiüiiiiiüiiiüiiiiüiiiiiiiiiiiijiiiiifiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiDiiiiiiiiininiüiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii HET gaat in dit geval om een aan tal hoeveel? leden van de Partij van de Arbeid, afkomstig uit de oude SJD.A.P., die de overgang van de sociaal-democratie van de jaren voor de oorlog naar het democratisch- socialisme van na de oorlog niet goed hebben kunnen verwerken en die zich toch eigenlijk in de nieuwe partij nooit geheel en al op hun gemak hebben gevoeld. Misschien dat zij met name de eerste drie artikelen van het be ginselprogram van de P.v.d.A. nog wel konden onderschrijven, maar zij hadden daarop dan in elk geval nog hun eigen visie. Dat bleek wel uit ver schillende püblikaties van deze linker vleugel van de Partij van de Arbeid. Het schijiU nu, dat zij het te bont hebben gemaakt, zodat het partijbe stuur van oordeel is, dat maatregelen moeten worden genomen, maatrege len, welke cr.dan wel op neer zullen moeten komen, dat degenen, die het Sociaal-Democratisch Centrum trouw willen blijven, ter royering zullen worden voorgedragen. GEZIEN vanuit het standpunt van de partij is het duidelijk, dat het partijbestuur moeilijk anders zal kun nen handelen. Geen enkele partij ook niet de Partij van de Arbeid, al is haar oprichting een gevolg geweest van een fusie van enkele partijen en groeperingen kan een partij in de partij dulden. Maar de situatie, die nu veroordeeld wordt ia niet nieuw. Daarom wekt het verwondering, dat juist op het mo ment, dat de P.v.d.A. in de oppositie gaat, de breuk met de linkse elemen ten in het vooraitz' wordt gesteld. Wat is daarvan de reden? Is het de bedoeling, dat een meer rechtse koers zal worden gevaren? Het is bijna niet te geloven, na de socialistische ver kiezingscampagne, welke nog maar zo pas achter de rug is. Of zou het toch zo zijn dat men beseft, dat het herstel van de P.v.d.A. bij de laatstgehouden verkiezingen voor een belangrijk deel het gevolg is geweest van de toevloed van commu nistische kiezers, dat men afstand wil nemen van de linkse elementen in de partij,, om toch in elk geval voor de toekomst niet geheel als partner bij eerf kabinetsformatie te worden uitgeschakeld? Het antwoord op deze vragen zal voorlopig wel uitblijven. De discus sie op het partijcongres, waar deze aangelegenheid ter sprake zal komen, zou de nodige opheldering kunnen ge ven. Zeker Is wel, dat de verklaring van het partijbestuur van de P.v.d-A, na al hetgeen uit de socialistische hoek werd vernomen, een verrassing is ge weest. De minister van Defensie S. J. v. -rh-Berffh heeft eistere» een bezoek gebracht aan de marinebasis Den Helder. Op de foto: minister v. d.'Bergh inspecteert de erewacht aan boord van Hr. Ms, kruiser D« Ruyter, waar hij ook de lunch gebruikte. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft aan de Sociaal- Economische Raad gevraagd hem ad vies uit te brengen over een wettelijke regeling van minimumlonen. Dit heeft de voorzitter van de Sociaal-Econo mische Raad. prof. dr. G. M, Verrfjn Stuart, vanochtend meegedeeld In de korte openbare vergadering, die de raad te 's-Gravenhage heeft gehonden. De voorzitter van de SER stelde de raad voor de .adviesaanvrage in handen te stellen van het dagelijks bestuur van. de SER, ter commissoriale voor bereiding. De raad stemde met dit voorstel in. DE belangrijkste ontwikkeling van het afgelopen etmaal is geweest een sterk transport van warmte In tie hogere lucht lagen over Zuld-Scandinavië en Denemar ken. Een daar In de bovenlucht aanwezige storing, die gevuld is mit /.eer koude lucht, werd dientengevolge afgesnoord en beweegt nu over Duitsland in de richting van de A'dm<! ontwikkeling weerspie geide rich aan de grond in een krachtige stijging van de barometer boven Scandinavië. Een groot ge bied van hoge druk strekt zich nn uit van Zuidwest-Engeiand over geheel 8 est. en Noord-Europa tot ln het noorden van Rus land. Het beheerst ook het weer in ons 'a Langs IJsland trekt een diepe depressie in de richting van Spitsbergen. De as van het nogedrukgebled beweegt hierdoor lang zaam naar het zuidoosten. Morgen ral ie echter nog ten noorden van «nis land blij- ven. Dit brengt ons zwakk» noord oostelijke winden, waardoor droge lucht wordt aan gevoerd. Het zal daarom morgen zonnig zijn en de temperatuur worilt iets hoger dan vandaag. De politie van de Amerikaanse stad Boston is op zoek naar een „waan zinnige bommenwerper", die verant woordelijk wordt geacht voor een bomontploffing in een spoorwegstation in deze stad, waardoor 37 mensen zijn gewond. Juist toen een trein over een viaduct het bovengrondse station binnenreed, deed zich een ontploffing voor in een bagagekluis, waaidoor he gebouw werd verwoest en enige tientallen mensen van het perron af op de laS^r gelegen straat werden geslingerd. Drie der gewonden zijn er ernstig aan toe. De politie zoekt o.a. naar een vroe gere verpleegde uit een inrichting voor geesteszieken, die bovenaan de lijst van verdachten staat. In de afge lopen maanden heeft de politie ver scheidene maien anonieme telefonische waarschuwingen ontvangen, dat op het station een bom was geplaatst. Steeds bleek het een „grap"' te zijn. Donder dag, toen het zittere ernst was, was er niet gewaarschuwd. Naar in Washington verluidt heeft president Eisenhower het plan voor reorganisatie van de Amerikaanse luchtverdediging, dat zijn minister van Defensie, McElroy, aan hem had voor gelegd, goedgekeurd. (Van een onzer verslaggevers) Een onbekend gebleven man heeft in de afgelopen nacht om kwart over twaalf in de garage van de firma Jon- gerius aan de Leidseweg in Utrecht de 49-jarIge garagewachter Johannes Kcderhof neergeschoten. Het slacht offer is In zeer zorgwekkende toestand 'n darmperforatie op zeven plaatsen naar het Antoniusziekenhuis in Utrecht gebracht, waar hij onmiddel lijk moest worden geopereerd. Van morgen was het levensgevaar nog niet geweken. Het is de politie nog niet duidelijk hoe alles zich heeftafgespeeld. De heer Nederhof kon, gezien zijn toe stand, niet worden gehoord en de aan wijzingen zijn met allemaal even dui delijk. Het slachtoffer kon slechts een vaag signalement opgeven: een man met blond haar en een masker voor. De aanslag werd ontdekt door een voorbijganger. Hij zag de garagewach ter ineengedoken zitten in het hokje bij de benzinepomp, korte tijd nadat het misdrijf moet zyn gepleegd. De heer Nederhof moet na de aanslag naar het hokje zijn toegelopen. Uit het onde:zoek met de "olitié- Negen grote Britse rirukkersbonden dreigen met een verlammende staking, die een groot deel van de Britse dag bladpers zal treffen. Bij honderden plaatselijke bladen in het gehele land hebben de drukkers aangekondigd, dat zij op 17 juni in staking zullen gaan. Zij eisen een loonsverhoging van 10 procent en een 40-urige werkweek. In antwoord hierop hebben vele verkgevers hun drukkerijpersoneel met twee weken opgezegd en medegedeeld, dat de werknemers na afloop van die termijn uitsluitend „van dag tot dag" in dienst zullen zijn. Rechtstreeks bedreigd worden de provinciale en voorstadbladen, maar men vreest dat Fleet Street met lang buiten het conflict zal kunnen blijven. De werknemers in de drukirrktfa- brieken verrichten namelijk geen overwerk meer en de meeste kranten, zelfs de reuzen uit Fleet Street, hou den geringe voorraden drukinkt aan. Bovendien zijn bij 26 firma's, die de meeste advertenties voor de grote bladen zetten. 800 zetters ontslagen omdat zij geweigerd hebben overwerk te verrichten. Pogingen om tot een algemeen ver gelijk te komen hebben gefaald door een conflict over de procedure. hond „Nelly" is gebleken, dat de da der eerst aan de voorzijde van het ge bouw is geweest en later door een deur aan de achterzijde is binnenge komen. Er zijn echter twee hulzen ge vonden op een heel andere plaats. Mo gelijk is, dat de heer Nederhof, door gerucht in zijn werk gestoord, de ga rage is doorgelopen en daarbij is neer geschoten. De schoten moeten van zeer korte afstand zijn afgevuurd. Uit de hulzen, die in de garage zijn gevonden, concludeert de politie, dat de schoten zijn gelost uit een 765 ka liber pistool. Volgens een verklaring van het slachtoffer zou er viermaal zijn geschoten. Er zijn echter maar twee nulzen gevonden. De politiehond heeft het spoor kun nen volgen tot de Weg der Verenigde Naties, die achter het bedrijf loopt. Daar raakte het dier het spoor bijster. Premier Chroestsjew heeft gisteren in een redevoering in Riga een felle aanval gedaan op het Westen, aange zien dit geen interesse toont voor de jongste Russische voorstellen. „De westelijke politiek is gebaseerd op machtsposities. Deze politiek is uitgedacht door Dulles, die echter te gen het einde van zijn leven begon in te zien, dat deze politiek onlogisch is," aldus Chroestsjew. De 65-jarige Russische leider hoonde Adenauer om zijn hoge leeftijd. „Adenauer is thans 83 en nog steeds stookt hij de politieke situatie in Europa op. Hij wringt zich in allerlei bochten om kanselier te kunnen blij ven en hij tracht niet te verhelen dat hij op deze plaats brandstof zal gooien in het fornuis van de koude oorlog", aldus Chroestsjew. Het speet Chroestsjew dat de Wes terse troepen West-Berlijn niet wilden verlaten en hij noemde dit stadsdeel een van de „heetste plekken op aarde". Chroestsjew sprak gedurende een half uur op een openluchtbijeenkomst in het park van Riga. Toen omveers wolken kwamen opdagen, keek de Russische leider omhoog en zei: „Laat het maar onweren, wij zullen toch winnen". De burgemeester van West-Berlijn, Willy Brandt, is vanochtend, verge zeld door zijn echtgenote, in Genève aangekomen op uitnodiging van de Amerikaanse minister Herter. Brandt zal het noenmaal gebruiken inet de drie westerse ministers. DE AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, Herter. heeft zijn Russische col lega Gromiko gisteren gewaar schuwd dat thans een vliegtuig gereed staat, waarmee hij binnen vier uur kan vertrekken als de Russen hun jongste te Genève ingediende ultimatum niet in trekken. In dit ultimatum gaven de Russen het Westen een jaar de tijd om zjjn troepen uit West- Bcrlyn terug te halen. De Amerikaanse delegatie in Genève heeft donderdagavond iaat nog een toe lichting gegeven-op het mogelijke vier- uur-vertrek van Herter. Reeds vóór de bijeenkomst van woensdag gaf Herter opdracht een vliegtuig op spoedbasis gereed te houden Dit betekende, dat vier uur na de ontvangst van een be richt een vliegtuig uit de Ver. Sta*en zou vertrekken om Herter en zijn dele gatie op te halen. Overigens zou de bemanning nog in Genève moeten rusten alvorens de terugreis te aan vaarden. Mogelijk zal Gromiko op de zitting van vandaag antwoorden op de drei gende taal van Herter. Gisteren schijnt de Rus nog geen duidelijk ant woord te hebben gegeven. Herter heeft Gromiko ronduit mee gedeeld, dat de besprekingen van de komende dagen zouden beslissen over de afloop van de conferentie. Herter bracht een bezoek van elf minuten aan Gromiko, nadat hy eerst overleg had gepleegd met zijn weste lijke collega's. Na afloop van het be zoek bracht hij Selwyn Lloyd en Couve de Murville verslag uit. "Verno men wordt, dat het gesprek Herter Gromiko in een stroeve sfeer paats- vond. In diplomatieke kringen werd opge merkt, dat het Westen mogelijk bereid zal zijn de conferentie te onderbreken, als Gromiko zich nog eens enkele weken op zijn standpunt wil bezin nen. De Westduitse minister von Bren- tano is donderdagavond na een bezoek van een dag aan Bonn te Genève te ruggekeerd. Hij zei tot journalisten, dat kanselier Adenauer en hij bezorgd zijn over de gang van zaken op de confe rentie van Genève. De Britse minister Selwyn Lloyd vliegt vandaag naar Londen voor be sprekingen met zün regering. Zijn Franse ambtgenoot. Couve de Murville, gaat ook naar huis voor overleg. De communisten hebben vandaag opnieuw met represailles gedreigd tegen West-Berlijn, als de nieuwe Westduitse president daar op 1 juli zou worden gekozen. Zij waarschuwden de stad ook tegen het houden van een openluchtmeeting op 17 juni ter her denking van de jaardag van de revo lutie der Oostduitse arbeiders op die datum in 1953. Het officiële communistische party- dagblad „Neues Deutschland" schrijft, dat zuike bijeenkomsten een schending zijn van de status van Beriijn, (Yan onze parlementaire redac teur) Voor de functie van staatssecre taris van Land- en Luchtmacht is aangezocht het bekwame c.-h. ka merlid luitenant-generaal b.d. M. R. M. Calmeijer (04) en voor de functie van staatssecretaris van Marine de kapitein-ter-zce P. S. J. de Jong, commandant van Hr. Ms. „Gelderland" en adjudant in bui tengewone dienst van H. M. de Koningin. Generaal Calmeijer is een van de beste Nederlandse militaire deskun digen. Hij heeft nationaal en interna- LT.-GEN. MR. M. R. It. CAJLMEYER tionaal een groot gezag. Reeds eerder is de heer Calmeijer belast geweest met een militair organisatorische op> dracht en wel kort na de oorlog, toen hö een groot aandeel heeft gehad in de. reorganisatie van het departement van Defensie. Dat generaal Calmeijer, die meerma len getoond heeft een voorstander te zijn van de horizontale opbouw van het departement van Defensie, er in heeft toegestemd staatssecretaris te worden op een verticaal ingedeeld departe ment, wijst erop, dat minister Van den Bergh zijn toekomstige staatssecretaris sen een grote vrijheid wil geven. Hun positie zal ongeveer gelijk zijn aan die van vice-admiraal Moorman onder mi nister Staf. De heer Moorman was toen na tuurlijk onder verantwoordelijkheid van minister Staf belast met het marinebeleid. In het kader van het netionale en internationale defen siebeleid zette hij een eigen koers uit. Het is opvallend, dat minister Vau den Bergh er niet in geslaagd is de heer Moorman opnieuw aan te trekken voor het staatssecretariaat van Marine. In zijn plaats komt nu een andere KVP- man, de kapitein-ter-zee De Jong een in politieke kringen vrijwel onbeken de, maar desondanks een marine-offi cier, van wie men grote verwachtin gen heeft. Kolonel De Jong is 44 jaar. In augustus zal het 25 jaar geleden zijn dat hy bij de Marine kwam als adel borst. Hij diende na zijn opleidingstijd in de Archipel van mei 1940 lot september '43 was hü oudste officier aan boord van Hr. Ms. O 24, daarna tot april 1946 commandant van genoemde onderzeeboot. Hij is een van de weinige Nederlandse marine-officieren, die de vyf oorlogsjaren by het onderzeeboot- DR. Adenauer heeft donderdagavond in het parlement verklaard dat hij op 14 mei op een bijeenkomst van het kabinet, die ook werd bijgewoond door de minister van Economische Za ken Erhard. reeds te kennen heeft ge geven dat hü van plan was bondskan selier te blijven. Erhard, die eerder gezegd had dat de bekendmaking van Adenauer's be sluit voor hem als een verrassing was gekomen, toonde zich bij deze woor den van de bondskanselier verwon derd. ln de Bondsdag ontstond ver warring. Socialistische afgevaardigden begonnen te roepen: .AVie liegt er nu?" Later heeft een woordvoerder van het ministerie van Economische Za ken gezegd dat in de notulen van de door Adenauer bedoelde vergadering geen melding wordt gemaakt van een dergelijke opmerking. Toen Erhard later naar Amerika vertrok, verkeer de hij in de waan dat Adenauer pre sident wilde worden. Hij voegde er aan toe niet te geloven dat Adenauer's nieuwe verklaring zal leiden tot een nieuw geschil tussen Adenauer en Erhard. De woordvoerder van het ministe rie van Economische Zaken heeft mee gedeeld dat Erhard vandaag een ver klaring zal afleggen om de gehele zaan op te helderen. Adenauer deelde donderdagavond in de Bondsdag mee dat het overlyden van de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, sn de gang van zaken op de conferentie te Genè ve hebben geleid tot zijn besluit bondskanselier te blijven. Het debat in de Bondsdag over het aanblijven van Adenauer als kanselier heeft niet de heftige scènes gebracht, die men ervan verwachtte. De spre kers, de leiders van de socialisten en liberalen. Ollenhauer en Mende, de fractie-voorzitter van de CDU, Krone, en dr. Adenauer zelf gebruikten af en toe scherpe taal, maar het bleef ver der betrekkelijk rustig. wapen hebben gediend en het er levend hebben afgebracht. Na de oorlog is de heer De Jong o.m. stafofficier bij het Navo-Kanaalcom- mando geweest, in 1952 werd hy be noemd tot adjudant van H. M. de Ko ningin. een functie, die hij ln 19o5 neerlegde om opnieuw als actief ma rine-officier te gaan dienen. De heer De Jong is thans comman dant van Hr. Ms. „Gelderland". Hy was als zodanig buitenslands toen hem het verzoek van minister Van den Bergh bereikte om eens te komen praten. Met een helikopter van de MLD werd hij maandag van zijn schip, dat deel neemt aan de viootoefening „Fair Wind", naar Den Haag gebrachr. Gistermiddag en vanmorgen had de heer De Jong een langdurig onderhoud met minister Van den Bergh, Dinsdag, wanneer de beide aangezochte kandi daten en de minister een gezamenlijke bespreking over de taakverdeling zul len hebben, vallen pas de definitieve beslissingen. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Defensie, de heer S. J. van den Bergb, heeft besloten het nieuwe departement een vertikale organisatorische opbouw te geven. Dit betekent, dat er staatssecretarissen zullen komen voor landmacht, marine en luchtmacht. De afgetreden minister van Defensie, ir. C. Staf, was voor stander van een horizontale opbouw, doch de heer Van den Bergh heeft ge kozen voor een departementale inde ling, waarin de drie krijgstnachtonder- delen zowel administratief, als perso neel en materieel zelfstandig zijn. Dit betekent geenszins, dat er niet gecoördineerd zal worden. Zo zullen de juridische afdeling en de afdeling comptabiliteit van het departement alle zaken van de drie krijgsmachtonder- delen te behandelen krijgen. Het feit, dat minister Van den Bergh gekozen heeft voor een departemen tale opbouw met drie staatssecretaris sen, betekent niet, dat er ook werkelijk drie onderministers zullen komen. Momenteel wordt alleen maar ge dacht aan een staatssecretaris voor land- en luchtmacht en aan een voor marine. Gromiko heeft de westelijke jno- gendhden te Genève vandaag de ver zekering gegeven, dat de laatste Rus sische voorstellen inzake Berlijn niet bedoeld waren als een ultimatum. Advertentie) (Vau onze parlementaire redacteur) De ministerraad heeft zich vandaag in zijn gewone wekelijkse vergadering beziggehouden met de werkverdeling tussen, 't ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en dat van Maat schappelijk Werk. Zoals gemeld. lag het in het voornemen van de regeling een deel van de werkzaamheden van de afdeling sociale bijstand en comple mentaire arbeidsvoorzieningen over te brengen naar Maatschappelijk Werk. Be Tweede Kamer had tegen deze overbrenging overwegende bezwaren, met name, omdat dan een aantal werk. lozen aan de zorg van Sociale Zaken zou worden onttrokken. Minister Klompé zou nu bereid zijn de afdeling sociale voorziening 135, waaronder de zorg voor de genoemde groep werklozen valt, onder het toe zicht van Sociale Zaken te laten. Daar entegen wil zij de steun aan de beel dende kunstenaars, de zorg voor niet- werkende blinden en andere gehandi capten en het sociaal-culturele werk voor thuiswerkende werklozen onder Maatschappelijk Werk brengen. De ministerraad zal woensdag 17 juni een extra-vergadering houden Ier vaststelling van de aan de Tweede Ka mer toegezegde sociaal-economische nota Ook gisteren heeft het kabinet zich reeds met deze nota beziggehou den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1