ier van aan een Genève reces denken Grote fabrieksbrand in ulenjborg "een bepalingen tegen hinderlijk eiuid I Prinses Willie ruina schenkt grond aan de Staat Nieuw ethos? politiek Gromiko weigert toe te geven Meer stakingen in Frankrijk Meer boter naar Duitsland I Tientallen percelen op en om Het Loo bij kroondomeinen VOLGENDE WEEK l EINDE? Schade bedraagt tonnen Droog en zonnig Koopt op tijd uw zekerheid NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ïoodschapkastjes niet vereist Minister van Tito in Parijs vastgehouden Brandt in Genève gerustgesteld r ZATERDAG 13 JUTVI 1959 v. Directeur: H. DE HU IC) ZEVE\TIEM)E JAARGAXGIV©. 4319 V. Het Degraderen? Pessimistisch Rust 25 stralen 50 man w erkloos Ruilen «ïPHiemeld Beslissend IA l NI FORME BOU W VU Als we moeten afgaan op het gezicht dat de Franse minis ter can Buitenlandse Zaken, Maurice Couve de Murville. gisteren trok na overleg met de Amerikaanse delegatie in, Genève, dan is de karts op sttcces van de ministers conferentie thans icel zeer gering geworden.- m Joegoslavisch protest O» «ItJUtrtuH m, ,eje, tl»«iü i Poctbua 1112 Postgiro No 4243IS Klachiendierut abonnementen i8 Ju-,3 30 Zmt«rd»gi 1718 uur. Teleioaa ïiSTOO •««twiwit. Huygenspjitin 1 Telefoon 183««7 is i,,n«r, Postbus 1091 Postgiro Ne *24867 KJachtentlisMt: 18U0—1S 30. Telef' 102569 Ds'SrcroI Sprnweg I3ï Tei*f. «70 ScBisdsm: Langs Haren 7» - Teler. 67988 A 4MBemeAt9prqs «1 ©ent per mrtul. Lamm* ernnmen 2,85 per maand f 90 p* Vemehynt 4ageii?k< j (Geldig tot vanavond) DROOG Voornamelijk in de noordelijke provincies tijdelijk bewolkt. Overigens droog en zonnig weer. Matige wind tussen noord en noordoost. Gematigde temperaturen. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 12.56 Onder: 21.00 Onder: 0.44 Hoofrirertarteur: Dr. J A H J 5S HNHINö tilAJT is ET vraagstuk van de atoomoorlog er een cM het christelijk ge- sreten niet met rust laat. We weten dat onze vrijheid in geding ls. We weten dat het gaat om die vrij heid, die, welke de feilen van haar systeem ook mogen zijn en die zijn gr het ons mogelijk maakt om God te dienen, zoals wij menen dat het naar Zijn wil is. We weten dat die vrij heid ons een gezinsleven mogelijk maakt en een maatschappelijke orde «i een staatkundige orde waarin wij kunnen trachten de door God gewilde orde gestalte te geven. Maar de nijpende vraag is dan of wij die vnjheid mogen trachten te handhaven door het bezit van atoom wapenen. Bezit van atoomwapenen is een mo gelijke bedreiging met atoomwapenen kan eventueel het gebruik daarvan in houden. Mag dit? Het ts een vraag die het geweten raakt. Op het komende congres van de Cal vinistische Studentenbeweging zal ge neraal Calmeijer dit vraagstuk inlei den. Op het program heeft de inleider het vraagstuk aangeduid met slechts als een gewetensvraag, maar als „een probleem van verstand en geweten" Die aanduiding laat zien hoe gecom pliceerd de zaak is. Men is daar maar met een, twee, drie uit. Degenen die verontrust zijn over dit vrsagstuk hebben gelijk. En het is niet geraden zich over dit vraagstuk te uiten met al te gemakkelijke formu les alsof de atoomkwestie niet een nieuw aspect aan het oorlogsvraagstuk zou hebben gegeven. De zwaardmacht van de Overheid is immer' daardoor met een verantwoordelijkheid van an dere orde belast, dan die daar tevoren san verbonden was. Dat zien de mensen die de atoombe wapening radicaal afwijzen. Dat zien ook de mensen, die de atoombewape ning in de wereld van heden, menen te moeten aanvaarden. Dit is geen gemakkelijke, geen van zelfsprekende zaak. Dit is een zaak waarmee de Christen, hetzij hij deze bewapening aanvaardt of hetzij hij die verwerpt, het moeilijk heeft. ry EGENFN die de atoombewape- V* ning aanvaarden zien daarin de weg om onze vrijheid te handhaven. Zij achten de handhaving van die vrij heid, in de zin zoals zij hierboven werd ongeduld, een opdracht van Gods wege. Zij die de atoombewapening verwer pen en wie deze vrijheid ook dierbaar is. worden ook geconfronteerd met het vraagstuk van de handhaving daar van. Een lezer zond ons toe een „Beginsel verklaring" van het „Convent voor een nieuw politiek ethos". Voorzitter van dat convent is prof. dr. A. J. Rasker het verenigt leden v«a veraehiHëh- de kerken. Het is dit Convent te doen om een lev'ea, ook een leven in de praktische politiek, „onder de beloften en de ge boden van de Heer". En dan komt in die beginselverklaring ook de atoom bewapening, vooral de atoombewape ning, san de orde en zij wijst die af. In dit verband is het belangrijk wat de verklaring zegt over het punt van de handhaving der vrijheid. Wij lezen dan het volgende: „Wij ge loven dat wij in Jezus Christus bevrijd rijn van alle macht, die tegen God strijdt en vrijgemaakt zijn tot een nieuw leven met de naaste. De vrij heid in Christus is de vaste grond voor wat ons politiek dierbaar is als de vrij heid van geweten, denken en Gods dienst, waarin ons de mogelijkheid ge boden wordt, mens te zijn met de ander." Bn verder: „Wij geloven, dat Gods Heilige Geest de Geest is van liefde en verzoening en dat wij door Hem in »Ue menselijke verhoudingen vrij mo gen zijn van wantrouwen, onverzoen tijkheid en haat, en goede moed mo ten hebben om zo onze medemensen tegemoet te treden, dat een nieuw ver trouwen, een nieuwe gemeenschap, oen herstel van de door God gewilde menselijkheid kan ontstaan." In de gehoorzaamheid aan dit geloof „zullen ons nieuwe wegen, die een cre atieve oplossing beloven, zichtbaar Wérden." WIJ willen de volgende week hier nader op ingaan. Maar ter afslui ting van dit artikel willen wij nu reeds °P enkele hoofdpunten wijzen. In de eerste plaats geloven wij dat in het spreken over het vrij zijn van alle macht die tegen God strijdt en ever de vrijmaking tot een nieuw le ven, met betrekking tot onze concrete vrijheid ven nu, te absoluut vooruit ge- 'ePen wordt op de koms* van Gods koninkrijk in zijn volheid aan het ein- de des tijds. ih de tweede plaats merken wij op dat hier de tegenstellingen in de *ereld atleet worden «ezien al? die tossen de mens en zijn natste en niet JE RUSSISCHE minister Gro- miko heeft gisteren in Ge nève geweigerd zyn jongste ulti- matum inzake Berljjn in te trek ker» ondanks de waarschuwing, die de Amerikaanse minister Herter donderdag tot hem had jjericht. Zoals gemeld verklaarde Herter, dat het Westen niet be reid is onder dwang te onder handelen. Groaiiko deelde gisteren mee, dat ziln laatste voorstellen beslist niet als een ultimatum beschouwd moes ten worden. HU wenste overigens de voorstellen niet te wijzigen. Maandag komen de ministers nog eens in een besloten vergadering bij een. Mogelijk heeft Gromiko dan nieu we instructies uit Moskou gekregen. Algemeen wordt verwacht, dat de conferentie volgende week zal worden besloten. Het te Genève ingeschakelde personeel van de Verenigde Naties heeft namelijk al aanzegging gekregen dat het n» volgende week vrijdag zijn gewone werkzaamheden zal kunnen hervatten Gromiko zei gisteren dat er in ieder geval een topconferentie moet worden gehouden, ook al zal men in Genève op de ministersconferentie geen vorderingen maken. Ameri kaanse functionarissen merkten ech ter op dat er geen sprdke zal zijn van topoverleg als in Genève niets wordt bereikt. Zu beschouwden Gro- miko's vei klaring als de slotfase van het overleg. Naar verluidt overweegt het Wes ten een voorstel om de conferentie te „degraderen" tot een niveau var la gere gedelegeerden en de eigenlijke ministersconferentie een reces van 6 a 8 weken te geven, in die tijd zouden het bezoek van de Amerikaanse vice- president Richard M. Nixon aan Mos kou volgende maand, en de zitting van het centrale comité van de Russische communistische partij in het Kremlin einde juni. misschien ..een nieuw kli maat scheppen aan sowjei-zijde. ken beeld wn de chaos die door de brand In Ciilembor* werd aanserieht. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zijn de vooruitzichten op enige over eenkomst tussen Rusland en het Wes ten op de conferentie van Genève thans zeer gering. Sommige adviseurs van minister Herter verwachten dat de Russen een groot propaganda-offen sief tegen het Westen zullen ontkete nen, dat erop gericht is in de gehele wereld de druk op te voeren voor het houden van een topconferentie, ook al lopen de besprekingen over Berlijn op niets uit. De Franse delegatie is even pesst- mistisch ais de Amerikaanse maar de Britse autoriteiten blijven hopen, dat minister Gromiko in het begin van de volgende week zijn onaanvaardbare voorwaarden laat vallen en bereid te onderhandelen «ver een interim regeling voor Berlijn op voorwaarden die aangenamer zijn voor het Westen Als dit maandag of dinsdag niet ge beurt, ion de conferentie Ir het mid den van de volgende week uiteengaan. De drie ministers van het Westen zou den liever eer» rere* willen dan een verdaging, indien het tot een break zoo kamen. Een reces zo» het moge- Hik; maken om in de toekomst weer bijeen te komen zonder de noodzaak een geheel nieuwe conferentie te be ginnen. Er zou een bepaald' tijd voor zulk een reces kunnen worden vast gesteld Indien Gromiko daartt be reid ls. Men denkt aan een periode van drie weken tot twee maanden of ïan- ger. De ministers Lloyd en Couve de Murville zijn het weekend niet in Ge nève. Zij plegen in Londen en Parijs overleg met hun regeringen. Herter blijft in Genève. Van Gromiko wordt verwacht dat hij een uitstapje buiten Genève gaat maken. De eventuele geheime bijeenkomst van de grote vier zal maandag wor den gehouden in de villa van Couve de Murville. De Westelijke drie aanvaardden gis teren de verzekering van Gromiko dat bij geen ultimatum gesteld had. maar zii bicven er bij hem op aandringen dat hU zijn dreigement om een afzon derlijke vrede met Oost-Duitsland te zullen sluiten moest intrekken alvorens zii ve'der over de toekomst van Ber- lilk konden onderhandelen. Advertentie 'N KAYSEft NAAIMACHINE dddf M (t pUfriec van! méér dan van véél anderen Import: Lultmer Utrecht HIIIII!l|lllllllllilli!llllil!tllillllil,!IHi!llllll!liilHi!lli!!!i!IJilil! ook als geestelijke tegenstellingen. E het kon wel eens zijn dat Gods Heili ge Geest in die tegenstellingen somtijds geen Geest van verzoening is. In de derde plaats merken wij op dat door dit vooruitgrijpen enerzijds en door de verwaarlozing van die laat ste tegenstellingen anderzijds, de hui dige werkelijkheid geestelijk verkeen wordt getaxeerd waardoor de beloof de „creatieve oplossing" onzichtbaar blijft. Een grote brand heeft vannacht in Cnlemborg verscheidene in dustrieën een gevoelige klap toe gebracht Er is naar schatting voor f 600.000 schade aangericht. De Siaps stralingsverwarmingsin- dustrie, waar de brand om kwart over drie ontstond, is en ruïne geworden. Hef vuur, dat later oversloeg naar de meubelfabriek Het Centrum (waarna de Culemborgse brandweer assistentie inriep van de brandweren van GeMer- matsen en Beusichem) richtte ook daar grote schade aan. Voorts brandde een sardappelopslagplaats van de heer Hol- ietiga uit en Hep Spoor's Mosterdfa- oriek aanzienlijke schade op. Er werd direct groot alarm gege ven, omdat huizenhoge vtammvu met zware explosies acyteleenflessen ontploften. De tegenover de fabriek gelegen huizen moesten in allerijl ont ruimd worden, waarbij de bewoners via de achtertuinen een goed heen komen moesten zoeken. De brandweren hebben het vuur met ongeveer 25 stralen bestreden. Veie particulieren hebben geholpen bij het redaings- en blussingswerk. Er is bij de brand, ondanks het feit dat voortdurend acyteleenflessen ex plodeerden, niemand gewond geraakt. De wijk waar de brand woedde (Lange Meent. Tollensstraat. Slotstraat enz.) is verstoken van stroom. Deze heeft men namelijk veiligheidshalve afgesloten. Ambtenaren van de PGEM zijn op het ogenblik doende om de kabels op te graven en deze af te sluiten. De brand heeft naar schatting vijf tig arbeiders werkloos gemaakt. In Culem- borg, waar men toch al kampt met een nijpend tekort aan ruimte om indus trieën onder te brengen, heeft noen er in de versie verte nog geen idee van. waar men de getroffen bedrijven tij delijk zou kunnen huisvesten. Toen de korpsen van Beusichem en Geidermalsen vanmorgen omstreeks halfnegen uit Culemborg vertrokken was men de brand wel meester, maar had men deze nog niet geheel geblust In de ruïne \an wat eens de Siaps- industne was, bevindt zich namelijk een vernielde gasleiding. Het uit deze vernielde leiding stromende gas voedt het vuur nog steeds. Ook op het mastieken dak van de in dustrie laait het vuur nog steeds op Het gasbedrijf is inmiddels doende de gasleiding op te graven en te dichten Atge/ien van de schade die is toege bracht aan de drie bedrijven en de aardappelopslagplaats, is ook verder nog aanzienlijke schade aangericht. De tegenover de getroffen industrieën ge legen spoorweg seintoestellenindus- trie van Philips, liep een aanzienlijke glasschade op. Ook van vele woonhuizen zijn d" uiten'gesneuveld Spoor's mosterifa- br ek liep voornamelijk waterschade op In hel aardappelpakhuis bevond z.ch een vrachtauto die ook door het vuur vernield is. Voorts werd een volkswagen zwsai beschadigd toen deze werd getroffen door brokstukken van een omvallende I *e muur van de Siapsindustrie. Het wa genpark van de meubelfabriek was toevalligerwijze niet op het bedrijfs terrein ondergebracht. Siaps industrie en de meubelfabriek „Hec Centrum" zijn verzekerd tegen brand- en bedrijfsschade. Nader vernemen wij nog dat ook een 'r oe buurt gelegen schtftmrabberfa- briek en een Volkswagengarage glas schade opliepen. Doordat de wijk waar da brand woedde stroomloos is geko men kon een bakkersbedrijf, dat er gevestigd is, niet werken. De eigenaar vari deze bakkerij heeft zich genood zaakt gezien zijn bestellingen uit te besteden bij collega's. De brand is ontdest door twee poli- tie-agenten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De bond van chauffeurs op de Urtgre afstand grondpersoneel van „Air France", trampersoneel in Marseille, de onafhankelijke 'akbond van ma chinisten waarbij de meeste bestuur ders en machinisten van sneltreinen ziin aangesloten, alsmede metaal- en bouwarbeiders hebben meegedeeld, dat zii dinsdag uit s>mpathie zuilen «leestaken met het spoorwegpersoneel. De slaking van dinsdag is aange kondigd door de communistische, so cialistische en rk. vakbonden Zij zal acht uur duren. Premier Debré heeft vrijdagavond een toespraak voor de radio en televi sie gehouden r.v.m. de stakingsdrei ging. „De regering kan zich met neerleg gen bij een taktiek die dodelijk is voor het welzijn van het Franse volk", aldus Debre, die zei dat de komende week oeslissend kan zijn voor de toekomst van Frankrijk. In het Franse staatsblad is thans be kend gemaakt, dat de regering spoor wegarbeiders kan requireren, zodat daarmee automatisch een staking on wettig wordt. Door nieuwe drukstijgingen bonen de Bntse eilanden is het hogedrukge- bied nog in omvang toegenomen. Het centrum ervan lag zaterdagmorgen bij Ierland met een luchtdruk van. bijna 1040 mb. Over de Noordzee nadert om dit hogedrukgebied heen een zwak front dat wat bewolking met zich mee voert. In de hogere luchtlagen komt boven Italië een depressie voor. Deze veroor zaakt aan de voet van de Alpen en in Oostenrijk langdurige regen. Maar verder is het in geheel Euro pa over het algemeen zonnig en droog, gedurende het weekeinde beheerst het genoemde hogedrukgebied nog steeds het weer in ons land zodat het droge en over het algemeen zonnige weer nog verscheidene dagen voortduurt. De temperaturen blijven gematigd aangezien de polaiie lucht met wind uit noordelijke tot noordoostelijke rich tingen van de Noordzee xvordt aange voerd. Advertentie Zon op In Bonn wordt overwogen de invoer van botei, met name uit Neder land en Denemarken fe vergroten. Dit zou tevens bedoeld zijn als een compensatie voor de beperking van het :gn. kleine grensverkeer. Men zou de hoeveelheid boter die men oer per soon over de grens mag meebrengen, willen terugbrengen van een k:lo tot 250 gram. (UPI). Twee Russische toestellen trokken gisteren de meeste aandacht op de openingsdag van de 23ste internatio nale luchtvaarttentoonslelbng in Pa rijs. Op hei vliegveld Le Bourget lieten de Russen vol trots een Toe 104B een vergrote versie van de Toe 104A. die elke week op Schiphol landt en een Ujoesjm 18 zien. De communistische autoriteiten In Oost-Duitslaad. hebben twee Franse politie-beambten vrijgelaten die dinsdag war^n jgearresteerd bij ach tervolging vaff*een Algerijn. Zon onder In de uniforme bouwvoorschriften zullen geen minimum-eisen ten aan zien van geluidshinder en ten aanzien van het aanbrengen van boodschappen- kasljes op de begane grond in woning blokken voor meer dan drie verdie pingen worden opgenomen. Dit beeft minister Van Aartsen ge antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra. In het besluit van 17 april 1959 tot wijziging van het besluit uniforme bouwvoorschriften van 11 juni 1956 zijn geen bepalingen opgenomen ter voorkoming van geluidshinder en ter bevordering van minder bezwaarlijke afgifte van boodschappen in meer- gezinshuizen. Afgezien van het feit, dat op deze punten uniformiteit niet geboden is, bestaat volgens minister Van Aartsen het bezwaar, dat de aard van een bouwverordening zich er .liet toe leent om voor te schrijven wat gewenst is. Zij dient zich te beperken tot wat minimaal vereist is. Het uitdrukkelijk vastleggen van een minimumniveau met betrekking tot de geluidsisolatie zou echter de verbetering hiervan in d® woningen eerder in de weg staan dan bevorderen, omdat dan aan constructies met aeij minimale geluidswering een officiële goedkeuring verbonden wordt. De praktijk heeft overigens aangetoond, dat aan eventueel op dit punt te stellen minimumeisen veel reeds wordt voldaan. Ten aanzien van bet aanbrengen van boodschappenkastjes meent de minister te kunnen stellen, dat de toe passing daarvan niet algemeen ale een bruikbare oplossing is erkend. Het opbergen in kastjes kan tal van moei lijkheden opleveren, zoals diefstal, bederf van levensmiddelen en moei lijkheden tussen de bewoners. Bovendien levert het feit, dat de be woners aanmerkelijk meer trappen moeten lopen dan bij bezorging aan de woning vooral voor oudere per sonen bezwaar op. Voor gezinnen met jonge kinderen rijst daarbij nog de moeilijkheid, dat de kinderen zonder toezicht moeten blijven. In verband hiermee is de minister niet voornemens te bevorderen, dat eisen met betrekking tot de geluid wering en boodschappenkastjes in de uniforme bouwvoorschriften worden opgenomen. Wel is hij bereid te be vorderen, dat met redelijke voorzie ningen ten behoeve van geluidwerifig en ing van levensmiddelen bij' de beoordeling van de rftehttnggfcotten. en de vaststelling van de huren wan woningwetwoningen rekening zal worden guhouden. (l au onze Haagse redacteur} PIÏFSSEh II lIJIhLMI\M heeft grote stukken grond op en n de omgeving rail Hel Loogeschonken non de staat der Nederlanden. Het betreft hier cele tientallen percelen, die geroesd zullen worden hij het Kroondomein. De vruchten zullen ten goede komen aan de draagster van de Kroon, dus aan koningin Juliana en haar opvolgers. Prinses Wilheimina heeft bepaald dat de goederen als één geheel in stand zullen moeten worden gehou den. Dat is de reden waarom de regering de terreinen bij de Kroon domeinen wil voegen. De Prinses is daarmee akkoord gegaan. Inmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsontweip ingediend in ver band met deze schenking. De over eenkomst moet namelnk. in verband met^e aan de schenking verbonden voorwaarden en bepalingen en de toevoeging aan het kroondomein, bij de wet bekrachtigd worden. Minister Zijlstra, onder wie de kroondomeinen vallen, zegt in zijn .Memorie van Toelichting, dat de staat de schenking „met eerbiedige dankbaarheid en instemming met de doeleinden" heeft aanvaard, In het wetsontwerp worden de percelen opgesomd. Het zijn de on roerende goederen van het Kmdgoei Hel Loo. een aantal in de nabijheid liggende onroerende goederen en 'evens de rechten die prinses Wil heimina met betrekking 4ot een aan tal opstallen op percelen, behorende tot het kroondomein, kan doen gelden. De Franse politie heeft de Joego slavische Minister van de Vakbewe ging, Pavicevitsj, vrijdag na diens aan komst' op het vliegveld Orly bij Parijs ruim drie uur vastgehouden. De minister werd vrij'geiaten nadat de Joegoslavische ambassade krachtig tegen de aanhouding had geprotesteerd, Pavicevitsj was naar Parijs gevlogen om een congres bij te wonen van het onder communistische leiding staande vakverbond CGT. Ambtenaren van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wilden geen commentaar op het gebeurde geven. Volgens bet pets- bureau UPI was Pavicevitsj in 1951 verboden Frans grondgebied te be treden. De regering te Belgrado heeft haar ambassadeur te Parijs opdracht gege ven een onderhoud met de Franse pre mier. Debré, aan te vragen om krach tig tegen de aanhouding van de mi nister te protesteren,. De Franse ambassadeur ie Belgrado, Broustra, is op het ministerie van Bai- tenlandse Zaken in de Joegoslavische noofdstad ontboden om een protest var» de onderminister van Buitenlandse Zaken, Bnlej, in ontvangst te nemen. Burgemeester Brandt van West- Berlijii heeft vrijdag een onderlinge bespreking van de westelijke Mui» ters van Buitenlandse Zaken bijge woond. die drie en een half uur duur de. Na afloop zei hij er meer dan ooit van overtuigd te zijn dat het Westen met voornemens is iets prijs te geven van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van West-Berlijn. In een officiële verklaring, uitgege ven na het gesprek, staat dat de mi nisters hun verantwooidelijkheid te genover de Berlijnse bevolking op de Geneefse conferentie zwaar hebben laten wegen. Zij hadden Brandt voorts van inn bezorgdheid doen blijken over het houden van de presidentsverkie zingen in West-Berlijn. juisl op een ogenblik waarop zij de toekomst van de stad met de Russen bespreken, urgemeester Brandt is vanmorgen uit Genève naar Bonn vertrokken. Hij verklaarde van mening te zijn, dat de Westduitse presidentsverkiezingen vol gens plan 1 juli a.s. in West-Berlijn /.tillen worden gehouden. De voorzit ter van de Bondsdag, dr. Gerstenmaïer, moet plaats en tijd vaststellen. De regering van Venezuela heeft be sloten de diplomatieke betrekkin gen met de dominicaanse republiek te verbreken De reden voor deze stap is de Dominicaanse houding ten aanzien van Venezuela en bele diging van de Vcnazniianse reue- rmg. het volk en he4 leger door de Dominicaanse gezagshebbers, zo werd gezegd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1