ONGELUKKEN: 4 DODEN Vakbonden willen echter staking doorzetten Wordt staking opg eschort? Metaalbonden doen loon-voorstellen Westen zou nieuw plan gereed Hebben -Eerste Ned. postraket— Primeur van Amsterdamse fop-professor —daverend (lach)succes Reikwijdte 15 meter - maar t was een goedkopi Na straf 8 dagen ondergedoken VLIEGER WEER BOVEN WATER Verhoging gevraagd per 1 juli Ook toelagen voor laagstbetaalden gevraagd Genève begint weer WEI TE DROOG: KOEIEN WEER OP STAL Loonpolitiek B. Roolvink vandaag beëdigd als staatssecretaris Morgen koeler Vrijwillig naar basis terug STEUN ZORGEN MAANDAG 15 JUNI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4320 r ~N v_ J K Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Kortere werktijd j 't is we'ér Bkjfjf N-weeR.! i li (Van een onzer verslaggevers) HET was allemaal zo voorbij. En toen begon het hoongelach in het Brabantse dorp Etten-Leur, dat tot zaterdagnacht duurde. De professor drukte, na een indrukwekkend stilzwijgen, op een knopje. Rookwolken stegen op. En sissend, kroop de rode raket de lucht in. Een heel klein eindje maar. Plotseling draaide het twee meter lange gevaarte schichtig in het rond. Sommige om standers trokken bange gezichten. Het duurde nauwelijks een seconde. Toen plofte de kop van de raket als een dode vogel in het mulle zand. Vijftien meter van de lanceringsplaats. De ot enge stukken kwamen in het aangrenzende tarweveld terecht. Duizend brieven waren per postraket verschoten over een afstand van 15 meter, in vijf seconden. Dit was de sensatie van Etten-Leur op zaterdagmiddag 13 juni 19j9. (Zie verder pag. 3, kol. 4) BRAND (Van oni.e Haagse redacteur) Dc sergeant-vlieger A. Meer holz van de vliegbasis Woens- drecht is weer boven water. Zon dagmorgen om zeven uur heeft b(j zich weer op zijn basis ge meld, na precies acht dagen spoor loos geweest te zijn. H(j is in voor lopig arrest gesteld. Zaterdag 6 juni werd hem acht dagen verzwaard arrest opgelegd voor het niet opvolgen van een dienstbevel van S april. De ser geant-vlieger nam hiermee geen genoegen, wilde uitstel en vroeg ook het weekeinde naar huis te mogen gaan om een en ander te regelen. Dit werd hem geweigerd. Sinsdien was Meerholz een stip in de verte en zelfs zo'n kleine stip dat de marechaussee hem de hele week niet heeft kunnen vin den, laat staan aanhouden. Ook de vrouw van Meerholz wist niet waar haar man vertoefde. Desertic Kranteberïcht Valt straf mee? ftoOCfdain: $-Gr*v«itt«r§} Dordrecut: aeBlcditm: VbocnemenUpriJ» si cent per (wartaal Umm eumme» ,*ui« a« witottraui - iejei. navuo 10 i Po«tbu» 1113 - Poatgiro No. 4245X8, Klachtendiemt abonnementen 18,30-13 30 u Zaterdag* 1718 uur. Telefoon 115700 Huyganapiwia 1 - Tejeioou 183467 (3 lHnem Poastbua 1091 Postgiro No. «H867. Klacbtendlenst: XB-30—19.30. Telef, 36256B Spul weg 133 Telef. 4570. lange Haven 73 - Telef. 87488. rnk. 12,83 per maand, t 7.»o pei 18 MDt Verschijnt dageltHu (Geldig tot morgenavond) KOELER Wisselende bewolking met enkele verspreid voor komende buien. Matige nu en dan vril krachtige noord" westelijke wind. Gematigde temperaturen. Morgen: Zon op: 4.19 Maan op: 15.28 Onder: 21.03 Onder: 1.38 De Gaulle dwingt spoormannen lllilHlil|illilHII9|lliUIII!iHllllll'l!lllliiil||||||||liil||||iHlini|| (Van ome correspondent) AALTEN. Zaterdagavond is de 15-jange Truus Beernink, Dale 149, Aalten. sn dc ouderlijke woning leven loos aangetroffen onder aan de tra» ULFT. Het tweejarig zoontje v de familie Menke uit Ulft is zaterdag middag by een ongeluk om het leven gekomen. Het kind kwam bij het spe len te vallen en kwam met het hoofdje terecht onder het wie! van een pas serende orgelwagen. OMMEN. Op de Balkbrugweg te Ommen is de wielrijder H. Endeman (79! uit Dalmsholte, toen hij linksaf wilde siaan. door een achterop rijdende auto gegrepen en vrüwel op slag ge dood. ROSMALEN Op de rijksweg 's-HertogenboschNijmegen onder Hintham is een auto in botsing geko men met een uit tegenovergestelde richting komende truck met trailer. De personenauto kwam tegen een woon huis terecht en werd zwaar bescha digd. De beide inzittenden, de 33-jarige heer Arnolds uit Son en zijn 24-jarige echtgenote, werden ernstig gewond Mevrouw Arnolds is later overleden. De toestand van de heer Arnolds is zorgwekkend. Zij waren «en half jaar gehuwd. te blijven werken |~\E FRANSE REGERING heeft het spoorwegpersoneel, dat iinsdag wil staken, de verplich ting opgelegd om op het werk te verschijnen. Degenen, die weg blijven zullen worden gestraft. De vakbonden hebben eehter ver klaard. dat de staking zal doorgaar. De r.-k. vakbond heeft de regering gewaarschuwd voor de „ernstige ge volgen" van de maatregel om de arbeiders te verplichten op het werk te verschijnen. Deze maatregel werd een ..schending van de vakbondsvrU- hc.-'n" genoemd. Vanmorgen zonden de afgevaar digden van de spoorwegvakbonden nog vergaderen. De vakbonden hebben inmiddels hun actte ook op andere terreinen voortge zet. Mogelijk zullen ze de spoorman nen gaan steunen met stakingen in de industrie. Het grondpersoneel aangesloten by de r.-k., de socialistische en de com munistische vakbonden heeft reeds een staking van acht uur op de Panjse vliegvelden aangekondigd. Ook drei gen stakingen by ondergrondse stadsbussen in Parijs. Premier Debre heeft er in een com munique aan herinnerd, dat het sta kingsrecht is gehandhaafd in de hui dige grondwet; het is '11 fundamenteel recht, dat kan worden toegepast over eenkomstig de wetten, die het regelen. De premier deelde echter mede dat de regering zich zorgen maakt over de plannen voor de herhaalde stakingen, die belangrijke diensten ernstig zou den ontwrichten. „Het vorderen van arbeiders wordt niet bevolen om vast te houden aan een beginsel snaar om een dergelijke ontwrichting te voor komen", aldus Debré. en De communistische, christelijke socialistische vakbonden van Franse spoorwegmannen, die voor morgen een staking hadden aangekondigd, hebben vanmorgen te kennen gegeven dat zfj bereid zijn het stakingsparool op te schorten indien de regering toe stemt in het beginnen van bespre kingen over de loonkwestles. ,y-vK' i vw>* v- U.i *t M (Van een onzer redacteuren) U een vrijere loonpolitiek per be drijfstak mogelijk wordt gemaakt, komen de drie vakbonden voor de metaalindustrie als eersten naar voren met hun wensen voor de nieuwe me- iaal-CAO, die op 1 juli a.s. zou kunnen ingaan. Overal in het land hebben de bonden hun leden opgeroepen om mee te oordelen over de voorstellen, die niet alleen betrekking hebben op loonsverbeteringen mfJir bok op ar beidstijdverkorting. De loonvoorstellen komen neer op: 1. Een vertering van de lonen met 5*2%; 2. Extra premietoeslagen voor de laagstbetaalden, die niet in tarief kunnen werken; 3. Verwerking van de huurtoeslag 1957 in de ionen en vermindering van het gemeenteklasseverschil tot 7 cent. Bij de laagstbetaalden denkt men speciaal aan de 17.000 arbeiders, die zoals de voorzitter van de christelijke metaalbedrijfsbond onlangs mededeel de, met een netto-inkomen van min der dan 60 gulden in de week nar huis gaan Op de vergaderingen van de vak bonden, die vandaag beginnen, zullen ook de voorlopige resultaten van het overleg met de werkgevers worden besproken Deze hebben in hoofdzaak betrekking op invoering van werk- classifieatie. waardoor een zuiverder verband kan worden gelegd tussen de betekenis van het werk, dat men ver richt. en de beloning, die men er voor ontvangt. Verder op de afschaffing van de tarief basisionen en op de ar beidstijdverkorting. Het gaat hierbij om een verminde ring van de werkweek met één uur per 1 januari I960, terwijl per j januari 1962 overal de werktijd met drie uur zou moeten zyn bekort, zodat dan de vrjje zaterdag een feit wordt. Naar wü vernemen zyn de bonden by het loonvoorstel voor de metaal industrie uitgegaan van het SER- advies, dat voor 1959 en voor 1960 een grotere economische ruimte aanwezig acht en ook heeft men overwogen dat de metaalindustrie boven het natio naal gemiddelde uitgaat. De bonden achten hun voorste] in het kader van de vrijere loonpolitiek verantwoord, Zie verder pap. 3 4e kol. Een hoog officieel persoon van de geallieerden heeft gezegd, dat het Westen wellicht een formeel plan in zake Berlijn op de conferentie der Grote Vier te Genève ter tafel zal brengen in een poging het voorstel ran Rusland, eisend dut de geallieer den binnen twaalf maanden hun troe pen uit Beriyn zullen terugtrekken, opzjj te schuiven. .Maar eerst, zo vernam men uit ge zaghebbende kring te Genève, willen ie Amerikaanse. Engelse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken te weien zien te komen of dc Sowjet- mïnister Gromiko zijn „geheel onaan vaardbare" standpunt na bet weekein de zal hebben verzacht. Zij hopen daar meer over te weten te komen op een particuliere zitting, die vanmiddag Iaat met Gromiko ge houden aai worden in de villa van de Franse minister van Buitenlandse Za ken, Couve de MurviUe. Amerikaanse officiële personen ver klaren. dat de drie Westelijke mogend heden het er nog altijd over eens zyn, dat zij de onderhandelingen niet ver- f ArlfortcnUp plastic jassen v.a, 6 Maar de hoge personen - het voltallige bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart was aanwezig die dit lachertje bijwoonden, keken kwaad en ontdaan en gingen snel hulstoe. Had men daarvoor zo lang in het stuivende zand gestaan? Alleen de Brabanders schaterden. Het was geweldig geweest. In Etten-Leur, een pittig dorp vlakbij Breda, houdt men van. geschiedenis maken. Vijftig jaar geleden jubileerde daar de suikerfabriek van de heer Heerma van Voss. Hij wilde iets origineels op touw zetten en liet de Bel gische aviateur graaf De Lambert met zijn wrakke toestelletje naar de Klappenbergse heide komen. „Tegen betaling van 7500 gulden was de avon tuurlijke Belg bereid vyf minuten de lucht in te gaan. Duizenden kijkers kwamen naar het terrein. Voor de eerste keer in de geschiedenis zou een vliegtuig in Nederland opstijgen. En na vele uren wachten gebeurde dit ook. Omdat dit juist een halve eeuw geleden gebeurd was, is men in Etten- Leur uitgebreid feest gaan vieren. Het is een beetje een sof geworden, ver telden dorpelingen ons, want er zyn maar weinig mensen voor gekomen. Er moet dus geld bij. Zaterdagmiddag zou de klap op de vuurpijl komen, die alles goed zou kunnen maken: een herdenkingsbijeenkomst bij de gedenknaald, een kleine luchtparade en dan als sensationele trekpleister; de postraket. Op een kleine tribune zaten ongeveer 200 genodigden, terwijl de wind hen om de oren blies en voortdurend handen vol zand de lucht in smeet. Er werden toespraken gehouden en de heren J. W. F. Backer, directeur- generaal van de Rijksluchtvaart, en C. Kolff, voorzitter van de K.N.V.v.L,, legden een krans. Daarna Kwam een hefschroefvliegtuig van de marine zijn kunsten ver tonen en trokken een paar straaljagers, wat lichte vliegtuigen en een Connie van de KLM over. Toen viel er een diepe stilte en stond iedereen op. der voort zullen zetten, tenzij Gromiko afziet van het stellen van een periode van een jaar voor zijn Berlijr.se plan. Maar er zijn tekenen, dat de Engel sen er meer prys op stellen dan de Amerikanen en de Fransen, de bespre kingen tc Genève gaande te houden, ten einde zodoende tot een „tweede ronde" met Gromiko te komen. Couve dc Murvilie zou Wijk gegeven hebben van het bestaan van enkele verschillen, door zijn weekeinde af te breken en eerder dan het plan was, naar Genève terug te keren. Reuter meldt nog, dat volgens ge woonlijk welingelichte kringen in Geneve, de bijeenkomst van de vier min.stei j van Buitenlandse Zaken mo gelijk een uur za! worden uitgesteld (tot half vijf hedenmiddag) om de Westelijke ministers in staat te stellen dringende beprekingen te voeren. De Britse minisier van Buitenland se Zaken, Selwyn I.loyd, zou dan zijn Amerikaanse, Fiunse en Westduitse ambtgenoten op de hoogte kunnen stel len van zijn overleg met premier Mac- millan tijdens het weekeinde. Minister Selwyn Lloyd wordt om 15.00 uur in Genève verwacht. En minister Couve de Murvilie, die reeds uit ï'arijs in Geneve is teruggekeerd, zou dan ver slag kunnen uitbrengen van zijn be sprekingen met de Franse regering. i?et eHand Texel zyn enige boeren ertoe overgegaan om hun koeien weer op stal te zetten, omdat de dieren door de aanhoudende droogte op de weilanden niet voldoende gras meer vinden. De hooi voorraden moe ten daardoor reeds nu aangesproken worden, waardoor de hooiprijzen op ®iland de laatste weken aanzien lijk gestegen zyn. Een inwoner van Den Burg, die reeds bijna een halve eeuw op het eiland woont, vertelde, zich niet te kunnen herinneren, dat een dergelijke situa tie eerder is voorgekomen. Een boerderybrand, waarbij veel hooi verloren gaat, wordt door deze om standigheden op Texel gezien als een extra-ernstige tegenslag. In de afge lopen nacht is de landbouwschuur van de boerderij „Nieuw Breda" in de polder Eierland door een hevige brand volledig verwoest. De gehele voorraad hooi, ongeveer 100 ton, die in de schuur was opgeslagen, ging verloren. Slechts een deel van de landbouwwerktuigen kon in veilig heid worden gesteld. De schade van de brand wordt geschat op 65.000. Een verstuikte enkel belette Lady Eden echtgenote van de Britse ex-preraler zelf voet aan land te zetten ln Southampton na een zeiltocht van twaait dagen met haar echtgenoot. Het echtpaar (Sir Anthony staat rechts op de foto) had met het jacht van een kennis een tocht gemaakt langs de Franse kust Mevr. Eden verstuikte een enkel toen rU vijf dagen geleden hij La BatdBe a^ut land sprong. Aangezien zij enige" dagen niet mag lopen moesten bemanningsleden van het jacht haar bi) de terugkeer fn Engeland naar de gereedstaande auto dragen. De Mosterd- en Azijnfabriek van de N.V. Spoor is zaterdag niet getroffen bij de grote brand, die zaterdag in Cu- lemborg gewoed heeft, zo deelt de di rectie van de fabriek ons mee. Wel is een mosterdzaad-pakhuis van de N.V. gedeeltelijk in vlammen, opgegaan en ging ook een grote hoeveelheid mos terdzaad verloren. Dit zal echter geen enkele stagnatie in de produktie ver oorzaken. VANDAAG wordt de heer B. Rool- vink staatssecretaris aan het de partement van Sociale Zaken. Zyn taak zal zijn het leiding geven aan de loonpolitiek van de regering. Het is duidelijk dat dit een zeer belangrijk en zeer moeilyk werk is. Op het stuk van de loonpolitiek gaan in Nederland de gedachten uiteen en het zal de taak van de heer Roolvink zyn om een be langrijk aandeel te hebben in de uit voering van het regeringsprogram met betrekking tot de vrijere loonvorming. Wij willen gaarne ons vertrouwen uitspreken in de heer Roolvink. Hy is een goed antirevolutionair; hij is be kwaam en hij ïs deskundig in de zaken die hij moet behartigen. De sociaal-economische politiek van. dit kabinet rust wel in uitzonderlijke mate op de AJt.P. en de C.H.U. Zijlstra aan Financiën, De Fous aan Economi sche Zaken en nu Roolvink aan een belangrijk onderdeel van Sociale Za ken als verantwoordelijk bewindsman. Dat is nogal wat Moge het hun gegeven zijn, daar, ia de lijn van hun beginselen, wat van te maken; in het bijzonder wensen wij dat nu de heer Roolvink toe. Wij hopen dat hij gestalte mag geven aan een loonbeleid dat de christelijke partijen in Nederland toespreekt (Van onze parlementaire redacteur). De nieuwe staatssecretaris voor Sociale Zaken en Volksgezondheid de heer B. Roolvink, is vanmorgen om haLfelf door Hare Majesteit de Ko ningin op palels Soestdük beëdigd. TIJDENS bet weekeinde heeft het hogedrukgebied, dat zonnig en droog weer veroorzaakte, zich terug getrokken naar het zeegebied ten wes ten van Ierland. Dit werd o-a.veroor- zaakt door een storing bil Usland die snel in de richting van de Noorse kust trok en tot een flinke depressie uit groeide. Deze depressie kwam van morgen In de Finse Golf aan. Doordat het hogedrukgebied zich verwijdert, en de luchtdruk in West-Europa ver der daalt, gaat een noordwestelijke storing overheersen. Daarin verplaatst zich een weinig actief front naar het zuiden, dat maan dagavond en In dè nacht daarop, het gehele iand passeert. Achter dit front wordt koelere lucht aangevoerd met wisselende bewolking en enige ver spreid voorkomende bnien. BH Usland beginnen de barometers te dalen op een volgende storing, waarvan nog niet zeker Is ln hoeverre deze ilcb tot een actieve depressie ontwikkelt. De eredivisieclub Rapid JC heeft zaterdag te Brunssum met 31 verlo ren van de Duitse Oberliga-vereniging AlemaTinia Aken. Bij de rust hadden^ de Duitsers reeds een 20 voorsprong. Ter gelegenheid van het 14e inter nationale gemeentencongres, dat van 18 tot 23 juni in Berlijn plaatsvindt, zal aan prof. dr. P. J. Oud een eredoctoraat van de philosopische faculteit van de Vrije Universiteit te Berlijn worden uitgereikt. De plechtigheid vindt 18 juni plaats in de zaal van de universi taire senaat in het Henri-Ford-gebouv. ln Beriijn-Dahlem. In de loop der vorige week werd be kendgemaakt dat de vlieger wegens desertie gezocht werd, omdat hij zich na vier dagen nog niet op zijn basis had gemeld. Inmiddels zond Meerholz een brief aan zijn commandant waarin hij mee deelde dat hij pas zou terugkeren als de straf die hem was opgelegd zou worden ingetrokken. Een andere le zing luidde dat hij zou terugkeren zo dra de acht dagen streng arrest, die hU vorige week zaterdag ontvluchtte „om" zouden zijn. Hoe het ook zij, op de vliegbasis Woensdrecht rekende men er al min of meer op, dat Meerholz zich zondag zou melden. De brief die hij geschre ven had droeg het poststempel Vlis- smgen. De sergeant woont in Rilland Bath. De commandant van de vlieger heeft nog een brief met antwoord terugge stuurd, maar men vroeg zich wel af hoe Meerholz deze brief in handen zou kunnen krijgen, want thuis kwam hij niet. De sergeant-vlieger is van zijn ba sis gevlucht omdat hij de hem opge legde straf niet anders kon zien dan als een wraakneming. Hij vroeg zijn squa dron-commandant nietigverklaring van de straf die was opgelegd door de waarnemend commandant. De affaire om de vlieger is begon nen met een bericht in TROUW van maandag 6 april, waarin stond dat een vlieger die met moeite een straal jager op de grond had weten te zet ten. geen compliment voor de dap pere daad had gekregen, maar ge straft was omdat hij het toestel niet in de hangar had gezet Men las hierin kritiek en ging op zoek naar de man die de zaak in de pu bliciteit had gebracht. Men verdacht ten onrechte de heer Meerholz, waarna vele verwikkelingen volgden. Verondersteld wordt dat het met de strafvervolging „wegens desertie" nog wel zal meelopen, omdat Meerholz zich na vrij willig heeft gemeld. Dat hij direct na aankomst op de basis is „overgenomen" door de Ko ninklijke Marechaussee zal niemand verbazen die iets afweet van krijgs tucht. Zelfs de basiscommandant kon zondag nog niet zeggen, waar sergeant vlieger Meerholz zich de afgrv i week heeft opgehouden. Er kunnen uit deze affaire io» lerlei verwikkelingen voortko want ook hij die een wegens desert gezochte militair verborgen houdt is strafbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1