Opvolgings probleem Leger-afgezant naar de president gestuurd Blamage voor Amsterdam Diamant „van drie miljoen slechts 30 mille waard V. S.-vliegtuig kon niet terugvuren Belang geesteszieken door publikaties geschaad „Kans op is niet ver „Daily Mirror" moet Liberace 80.000 betalen GROMIKO VRAAGT UITSTEL „KLEIN WARNSBQRN" ONBEVESTIGD BERICHT UIT DJAKARTA Yerontivaardiging in Washington - TIJDENS AANVAL DOOR MIGS - ProfQuerido over zaak-Meulebelt Brutale en domme" beweringen Eisenhower acht basis onvoldoende Ministers moeten terrein effenen Aanhoudend droog Britse typografen m staking Genève duurt voort DONDERDAG 10 JUNI 1959 ZEVENTIENDE JAARGANG Na» 4323 r r AFKONDIGING VAN GRONDWET 1945 VERZOCHT Nehroe waarschijnlijk* naar Kerala KANONNEN (VAREN ONBRUIKBAAR n Oud-Leerlingen van J Scholieren hielpen - 200.000 man - Jongen (7) gestikt in boordeknoopje Wegens beledigend artikel Menzies naar Adenauer Nieuw punt Topoverleg Directeur: H. DIS H.UIG MET Tussen.. Nijverdal-.,en „Wierden werd een oppervlakte van meer dan vijfhonderd hectaren zwart geblakerd. In Biithoven woedde lange tijd een hardnekkige bosbrand, en ook tussen Beekbergen en Ugehelen op de Veluwe gingen bos en hei verloren. i4nveuit*: win» ctc wnoatraat 2a - ieiei. novuu u PwtbtM 1113 Postgiro No. 4245IS KlichtewSieait »bono«m«ntea: 18,30-19.30 ui Zttardag* 17—18 uur. Telefoon H5700 a»»gea«p;%ia 1 - Telefooa 183467 (3 lijnen Po«tbu» 1091 Postgiro No. «4867 KJaebtendienst: 18 30- 19 30. Telef. 36ZÓ68 D»r«ree*t; Spuiwef 13z - Telel. 4570 Sctóedjj»: taugé Banrea 7» - Telef. 67066 AbaaaetneaMpciji Sl cent pee mk. 1 S,« per maind I 7.W pe onrtMl Lom* trammen ««at Verschijnt dagelijs* (Geldis tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN Droos weer met zonnige perioden. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Overwegend matige wind tussen west en noord. Morgen: zon op: 4.19 onder: 21.03 maan op: 19.18 onder: 3.28 HonfMrpriacieur: L)r. J. A. H. J. b HHUINb SI.OT. - ANWEGE de Nederlandsche Mid- V denstandsbank is in de reeks eco nomische publikaties een lezenswaar dige studie verschenen over de opvol ging ia het middenstanaslamiliebe- driif. Het is daarmee in het algemeen niet zo erg goed gesteld. Er is een zekere veroudering gaande in de onderne mersstand. In sommige branches is de opvolging zelfs een benauwend pro bleem geworden, omdat onder de jon gere generatie te weinig animo bestaat zich als zelfstandig middenstander te vestigen. Men spreekt ai van uitster vende beroepen. Berekeningen hebben geleerd, dat jaarlijks rond 9.500 plaatsen in de mid denstand vrijkomen en bezet dienen te worden, wil het gehele apparaat op peil blijven. Aan dat cijfer komt men.jaar lijks ca. 2.500 te kort. In het ambacht weet 52% der ondernemers geen opvol ger aan te wijzen en bjj de detailhan del zelfs 60%. De publikatie van de Middenstands- bank wijst op de dwingende noodzaak dat jongeren uit de middenstaud zich ia voldoende mate beschikbaar blijven stéllen. Dat Is van belang niet alleen voor de continuïteit van het familie bedrijf, doch ook voor de toekomst van de zelfstandige middenstand als ge héél EEN reeks oorzaken wordt opge somd voor het verschijnsel, dat we hierboven signaleerden. De huidige ondernemers blijven vaak langer in de zaak dan vroeger. Aan jonge on dernemers worden zwaardere oplei dingseisen gesteld dan vroeger. De mi litaire dienst en de jaren daar aan voorafgaande vormen een belem mering voor een goede voorbereiding. Bij nieuwe vestiging is In tal van branches veel kapitaal nodig. De fiscus stelt allerlei, vaak zware, eisen. Ten slotte kan er tussen ouders en kinde ren wrfjvlng ontstaan o.a. over de vraag hoe bet bedrijf moet worden voortge zet, want nieuwere opvattingen wekken bij de oudere generatie nogal eens ver- zeG-,.- - - Dit alles, by elkaar genomen, is het opvallend, dat 'het met de opvolging .nog niet slechter is gesteid. Wel wordt diiitfeïfllófan "hoe groot'belang net is tijdig een (verdere) klimaatsverbete ring, tot stand te brengen als gevolg waarvaaïde jongere generatie meer am bitie krijgt een .zaak voort te zetten of op te bouwen. Het rapport geeft veel nuttige wen ken, wasrbü ook diepgaand allerlei problemen, verband houdend met de opvolging irr. de eigen zaak, worden besproken. Tijdige regeling niervan is noodzakelijk,*wü de zoon later niet met ernstige financiële moeilijkheden wor den geconfronteerd. Uitstel kan funest zijn. DE studie van de Middenstandabartk is er verontrust over, dat ce alge mene ontwikkeling en de vakkennis bij heel wat vermoedelijke opvolgers te wensen overlaten. Van aile zoons van ondernemers in ambacht en detailhandel heeft 35 pc: voortgezet algemeen onderwijs gehad Slechts 4 pet. blijft in het eigen Dedrijf. Da meer ontwikkelde kinderen verla ten de zaak. De minder ontwikkelden moeten het maar zien te redden. Dat doen zfj dan cok als regel wel, maar voor de middenstand als geheel is het toch een zaak van zelfbehoud om over goed onderlegde krachten te blij ven beschikken, ondernemers, die met hun tijd meegaan en de problematiek aankunnen, verband houdende met de nieuwe vormen van techniek en distri butie. welke zich thans ontwikkelen. Aan hun opleiding is veei, zo niet alles geiegen, Van belang zijn in dit verband ook de opmerkingen, die het Eerste-Ka- merlid Alsra deze week maakte op de Jaarvergadering van de Chr. Kruide- niersDono. Overheid en middenstandsorganisa ties heelt hij voorgehouden, oat er met ai te veel „geregeld" moet worden. Er moet ruim vaarwater blijven, waarin de ondernemer zich zo vrij mogelijk bewegen kan en óok perspectief blijft zien. Alweer dus een kwestie van kli maat". ook Ir» deze tijd zijn er nog velen c'ie een zelfstandig ondernemersoestaan verkiezen boven de beperkingen der ondergeschiktheid. Het zijn degsnen, die dagelijks de vreugde van het on dernemer-zijn willen beleven en de wil nebben om van een nescheiden be drijf iets groots te mazen. Laat men die natuurlijke aandrang niet te veel belemmeringen in de weg leggen, want èn de middenstand èn de werkgelegenheid zullen daar o.i. met anaers dan wel by varen. Geeft Soekarno bewind aan Nasoetion? De stafchef van het Indonesische leger heeft overste Djoehartono, een functionaris van de militaire inlichtingendienst, naar Tokio ge zonden aldus werd te Djakarta vernomen, volgens United Press International met een voorstel aan Soekarno om bij presiden tieel decreet de grondwet van 1945 weer af te kondigen en tegelij kertijd een militaire regering bet beleid in handen te geven, met generaal Nasoetion als premier. Het leger is. wanneer Soekarno op de voorgestelde wijze de macht uit handen geeft, bereid tot concessies aan de Moslems, van wie het meeste ver zet tegen Soekarno's plannen voor „ge leide democratie" gekomen is. Het leger zou zijn voorstellen hebben gedaan met medeweten van de Nahda- toel Oelama. Vernomen wordt dat deze partij voor zich de portefeuille van Defensie heeft gevraagd. Nasoetion schijnt hier echter ook belangstelling voor te hebben. Het was hedenochtend onmogelijk een officiële bevestiging van het be richt te krijgen. Volgens een later bericht heeft de voorzitter van de nationalistische pai- tij, Soewirjo, Soekarno een telegram gezonden, waarin hij aandringt op op heffing var. de grondwetgevende ver gadering en afkondiging van de grond wet van 1945, eveneens bij presiden tieel decreet. Soewirjo stelde dat „ir. de huidige situatie het vertrouwen van geheel het volk zich op u gericht heeft". Behalve de grondwet van 1945 vroeg Soewirjo ook om een presidentieel kabinet. Een oplossing langs democratische weg van de huidige moeilijkheden kan alleen lelden tot verbreking van de nationale eenheid, aldus Soewirjo, en daarmee komt de veiligheid van het land in gevaar. In de loop van de morgen bevestigde Reuter dat de P.N.I. president Soekar no, die thans Japan bezoekt, telegra fisch heeft verzocht de grondwetgeven de vergadering te ontbinden en een decreet uit te vaardigen waarbij de revolutionaire grondwet van 1945 op nieuw van kracht wordt verklaard. De voorzitter van de P.N.I., Raden Soewirjo, heeft de president gevraagd het ontbindende decreet uit te vaar digen bij zün terugkeer in Indonesië aan het eind van deze maand. De grondwetgevende vergadering heeft enige weken geleden het beroep van Soekarno om te besluiten tot terug keer naar de revolutionaire grondwet verworpen. Volgens een bericht uit Tokio heeft president Soekarno aan een lunch van de buitenlandse persvereniging ver klaard, dat hij rustig zou afwachten wat er zou gebeuren hö zijn terugkeer naar Indonesië. Hii zei: „Indien de hui dige situatie in Indonesië zo ernstig was als sommige dagbladen het doen voorkomen, zou Ik thans niet te Tokio Generaal Nasoetion zijn. Dan zou ik naar Indonesië zijn teruggekeerd." Hij noemde het „heel gewoon", dat Indonesië, een jong land, zich voor moeilijkheden geplaatst zag. AFP bericht uit Pnom-Penh, dat bet Indonesische staatshoofd zaterdag in Kambodja wordt verwacht voor een officieel bezoek van vier dagen. Advertentie SIKKENS-TJALLEMA PRODUKTEH vraag gratis botkja 'gezelligheid daar kliur' (32 pagina's in kleuren) bij postbus 2 - Ltidsn Premier Nehroe van India heeft aangekondigd, dat hij „zeer waar schijnlijk" een bezoek zal brengen aan de deelstaat Kerala, waar onder de bevolking ontevredenheid is ontstaan over het communistische bestuur. Nehroe deelde dit mee aan leden van zijn congrespartij. (Van een onzer verslaggevers) De ruwe diamant „van drie miljoen gulden", die vorige week met trots door de 35-jarige Amsterdamse dia mantair Robert Streep voor de tele visie werd getoond, blijkt slechts 30.000 gulden waard te zijn. TVat de diaman tairs in de hoofdstad al direct dach- De bemanning van het Amerikaanse marine-vliegtuig, dat dinSdag bU Noord. Korea door communistische MIG- Honderden hectaren hei zwartgeblakerd (Van onze verslaggevers) Weer hebben gisteren bos* en heidebranden grote schade aan gericht aan het toch al zo schaar se Nederlandse natuurschoon. SCHOORL. Het anderhalfjarige jongetje Simcn Tiemersma uit Leeu warden is in Schoorl tegen het ach terwiel van een juist vertrekkende autobus opgelopen en kort daarop aan een schedelbasisfractuur overleden. Hij was even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt. Het gezin Tiemers ma was in Schoorl met vakantie. (Van een onzer verslaggevers) „Als voorzitter van de Nationale Fe- 'eratie voor de geestelijke volksge zondheid moet ik u erop wijzen, dat door de ondeskundige en onverant woorde voorlichting in uw blad het belang der geesteszieken zowel lich tere als ernstige alleen Is geschaad en geenszins gediend". Dit scherpe verwijt heeft prof. dr. A. Querido in een open brief gericht tot de hoofd redacteur van het dagblad De Tele graaf naar aanleiding van de publika ties In dit blad over „het geval-Meu- lenbelt", de kwestie van het artsen echtpaar dat in Arnhem ten onrechte krankzinnig zou zijn verklaard. Prof. Querido zegt dat hij zich niet bevoegd acht de vraag te beoordelen of de heer Meulenbelt door zijn werk gever slecht behandeld is en evenmin of de krankzinnigenwet fout gehan teerd is. Wel meent de hoogleraar be voegd te zjjn op te merken dat door de publikatie in De Telegraaf het be lang van de geestelijke volksgezond heid met voeten wordt getreden. „Wij hebben een krankzinnigenwet die de gezonden moet beschermen te gen de „gevaarlijke krankzinnige"; de ze wet is een herinnering aan het ver leden. Zijn toepassing is op het ogen blik uitzondering geworden, de van alle formaliteiten bevrijde opneming regel", schrijft prot. Querido. „Maar, zult u zeggen, in de Tele- graaf-publikaties wordt geen kritiek op de krankzinnigenwei geleverd, inte gendeel, er wordt betoogd dat de wet misbruikt is. hier is een hoog belang van het volk in het geding. Wanneer echter uw juridische deskundige in deze. mr. Kokosky. beweert, dat een „flagrante rechtschending" heeft plaats gehad, schaadt hii op brutale, en domme of kwaadwillige wijze de geestelijke volksgezondheid, zonder dat daartegenover een ander belang staat dan dat van mr. Kokcskv, die voor de „Telegraaf'-lezers gelijk wil kriisen", aldus de hoogleraar. Brutaal: omdat hij zich geen re kenschap ervan geeft, dat hij door zijn beweringen patiënten afschrikt en hun medische behandeling onthoudt. Dom of kwaadwillig: want óf de heer Kokosky kan de krankzinnigen wet niet lezen, óf hij beweert tegen beter weten in dat op een inbewaring stelling altijd een machtiging (tot dwangverpleging) moet volgen, omdat hij nu eenmaal waar moet maken, dat de wet geschonden is Deve bewering van mr. Kokoskv is baarüike nonsens- art. 13 geeft twee omstandikheden plicht is, de machtiging aan de presi dent van de rechtbank te requireren. nl. als de patiënt in het belang van de openbare orde of ter voorkoming van ongelukken onder verzekerd toe zicht moet geplaatst worden, of als de patiënt verwaarloosd wordt. In alle andere gevallen is de officier bevoegd om deze machtiging Ie vragen, d.w.z. hij kan het doen of laten. Deze zaak is belangrijk, belangrijk voor de patiënten en voor het be vorderen van een goede en snelle be handeling", zegt prof. Querido. Advertentie) wenden zich voor deelneming REÜNIE op 18 juli. bij het AFSCHEID VAN DE HEER P. VAN AALTEN tot A. G. Anderson Sr.. Roëllstr. S Arnhem, tel 24129. De ernstigste brand woedde in het Westerveen tnssen Nïjverdai en Wier den. De veen- en heidebrand brak woensdagmorgen omstreeks halfelf uit, nam in de loop van de middag een enorme aanvang aan, en vanmorgen laaiden de vlammen opnienw op. De brandweren van Niiverdal. Wierden en HeUendoom en militairen van de vliegbasis Twente bestreden deze grootste heidebrand na de oor log in Overijsel, maar konden niet voorkomen dat de brand zich steeds verder uitbreidde in de richting Wierden, waardoor de Vossenbes waarin een Ambonezenkamp geves tigd is, gevaar liep. Met vuurzwepen, brandschuivers, schoppen en bull dozers gaat men het vuur te lijf. In de loop van de middag werd een brandweerauto ingesloten door bet door de felle westenwind aangewak kerde vuur. maar resoluut optreden van enkele manschappen van de N(i- verdalse brandweer voorkwam dat de wagen verloren ging. De totale oppervlakte die door de brand geblakerd werd. wordt geschat op meer dan 500 hectaren. Er is veel klein wild omgekomen in dit unieke stuk natuurschoon dat ove rigens weinig bezocht wordt maar dat men te zijner tijd wilde inrichten al? recreatiegebied. Vanmorgen bleek dat de brand zich ondergronds voortzet. Tussen Beekbergen en ügchelen is vijf hectaren bos en bei verloren ge gaan. Bij het eerste alarm spoedden zich de brandweerkorpsen uit Apeldoorn Ugehelen en Beekbergen, en de bos* De vooruitzichten voor een topcon ferentie zijn niet verbeterd, aldus heeft president Eisenhower gisteren op zijn persconferentie verklaard. De president /ei. dat de kansen niet beter waren dan twee weken teledcn, toen hij verklaarde dat on voldoende vorderingen waren ge maakt. Eisenhower noemde de bewering, tril een topconferentie nodig is om de Genève te doorbreken impasse van Genêve te waarin de officier van Justitie ver- „een valse stelling Hij meende dat topoverleg niets kan worden als de ministers er niet in slagen minstens het terrein te effenen. Eisenhower noemde het een stap achteruit indien men zou denken dat de regeringshoofden problemen moeten behandelen die de ministers en ande re specialisten op een lager niveau niet hebben kunnen regelen. Hij maakte het duidelijk dat een topconferentie niet alleen afhangt van vorderingen naar een oplossing voor de Beriijnse kwestie. Later stelde hij zeifs dat een topconferentie niet noodzakelijk af hankelijk is van vooruitgang in de Ber iijnse kwestie, maar dat in het alge meen vooruitgang gemaakt moet wor den b(j de oplossing van de problemen tussen Oost en West. Voor de kust v*n Noorwegen ligt d< kern van een diepe depressie, die oj het noordelijk deel van de Noordzee tij delijk westerstorm bracht. De depresste trekt langzaam in noordoostelijke neb- ting weg. Tegelijkertijd breidt een rug van boge luchtdruk zich over Engeland en onze omgeving uit. In verband met deze ontwikkeung wordt de kans op regen opnienw zeer klein en zal er weinig bewolking zijn, In de temperatuur komt over het al gemeen slechts weinig verandering, Oo wind zal overwegend matig zijn uit rich- tins en tussen west en noordwest. brandweergr epen uit Ugehelen en Beekbergen naar de plaats des onheiis Burgers verleenden assistentie; met name talrijke scholieren, die de vrije woensdagmiddag hadden, weerden zich kranig. De brandweren van Zeist, Soest, Huis ter Heide, Boa en Bain» Biitho ven en militaire mobiele eenbeden hebben gistermiddag de strijd aange bonden fegen een hardnekkige bos brand, die in Biithoven ontstond, zich via kruinen van bomen snel verplaats te naar Den Bolder, waar het vuur voedsel vond in het kurkdroge mos eD gras, vliegdennen en opgaand hakhoui en in een minimum van t«d een bos perceel van honderd meter breedte en achthonderd meter diepte tot een smeulende, walmende vlakte maakte Boven deze vlakte cirkelde een „Harvard" van de luchtbasis Soester- berg, die via de verkeerstoren in ver. binding stond met de mobilofoonwa- gen, die dicht bü het terrein was ge reden, waardoor de leiding onmiddel lijk attent kon worden gemaakt op mogelijke uitbreiding van de brand. De staking van 200.000 typografen in Engeland ls gisteravond begonnen. Iliecdoor zullen de Britten spoedig zonder provinciale dagbladen en tijd schriften komen te zitten. Venvacht wordt dat ook vakbladen er kindenveekbladen door de staking zuilen worden getroffen. De landelijke bladen, die in Londen worden gedrukt, zuilen echter blijven verschijnen daar de typografen in de Britse hoofdstad onder een andere CAO vallen. De staking wordt gehouden om kracht bij te zetten aan eisen van tien vakbonden voor loonsverhoging van 10 procent en een werkweek van 40 uur. De vakbonden verwierpen gisteren het aanbod van de werkgevers om het dis puut aan arbitrage te onderwerpen. De algemene verwachting is dat de staking een langdurige zal zijn. (Van een onzer verslaggevers) De zevenjarige Everhardus Steen horst uit Rotterdam is in een boor le- knoopje gestikt, Toen hij aan het spe len was, kreeg de jongen het plotseling erg benauwd. Zijn moeder zag. dat hij zich ergens in had verslikt. In de St Clarastichting is operatief ingegrepen, doch het was te iaat. Gebleken is dat een plastic boordeknoopje in de lucht pijp terecht was gekomen. de uitrusting niet kon terugvuren. De vliegers' aan boord van de bommenwerper zeiden, dat het ge schut aan de voorzijde niet kon wor den gebruikt wegens de afwezig heid van „moeilyk verkrygbare" onderdelen. Deze onthulling heeft grote beroering teweeggebracht in Washington. Deden van het congres deden geen pogingen hun verontwaardiging onder stoelen of banken te steken. Zij noem den het „misdadig", dat een Ameri kaans vliegtuig niet voldoende is uit gerust, terwjjl talloze miljarden aan de defensie zyn uitgegeven. Sommigen eisten, dat de verantwoordelijke per sonen voor de krijgsraad worden ge bracht. President Eisenhower verzocht de marine spoedig een rapport in te die rten over de vraag, waarom de kanon nen niet functioneerden. Hy drukte zijn bezorgdheid over de situatie uit. Het Amerikaanse ministerie van De fensie deelde later mede dat twee van de drie geschutseenheden van het Amerikaanse toestel opzettelijk waren gedemonteerd aangezien het vliegtuig werd gebruikt voor verkenningsop drachten in plaats van voor de gebrui kelijke bestrijding van onderzeeërs. De twee koepels waren weggebroken om meer plaats te krijgen voor ver kenningsmateriaal. Met de derde koe pel was niet gevuurd door een mis verstand tussen commandant en boord schutter. Dezen konden niet met elkaar overleggen aangezien ze tegelijkertijd trachtten te spreken op de interne te lefoonverbinding van het toestel en zo doende eikaars conversatie uitsloten Toen de verbinding tot stand kwam werd de betrokken schutter door het vuren van de MIG's ernstig gewond Het betrokken incident vond plaats boven internationale wateren, 150 km ten oosten van de Noordkoreaanse stad Wonsau. Twee MIG's deden aanvallen op het Amerikaanse toestel, dat zwaar werd beschadigd, maar toch zijn basis nog kon bereiken. Het Britse blad „Daily Mirror" en zijn artikelenschrijver „Cassandra" (Wil liam Connor) zün woensdag vér oordeeld tot het betalen van een schadeloosstelling van 80.000 gulden aan de Amerikaanse pianist Liberace wegens het publiceren van een voor laatstgenoemde beledigend artikel, drie jaar geleden. In het gewraakte artikel werd Libe race o.m. afgeschilderd als „deze dodelijke, knipogende, giechelende knuffelende, verchroomde, geparfu meerde. glinsterende, trillende, grin nikende. met geurwater besprenkel de. glimlachende met ijs bedekte hoop moederliefde" Schrijver van dit stuk was Cassandra Met deze veroordeling ts nu een einde gekomen aan een proces dat zeven dagen lang onder grote belangstel ling, voora! van vrouwelijke kant, in Londen gevoerd werd Het vonnis werd gewezen door een jury van twee dames en tien heren, die drie uur en 24 minuten beraadslaagde. De „Daily Mirror" en Connor hebben na de uitspraak meegedeeld dat zij in beroeo zttlien gaan. Liberace heeft bepaald dat de pers voortaan moet betalen als zij zün nummer in het Chiswick Empire Theatre wil zien. Premier Menzies van Australië is vanmorgen van Londen naar West- Duitsland gevlogen om besprekingen te voeren met bondskanselier Aden auer. ten, is bewaarheid geworden: dit ls een nogal ordinaire industrie-diamant, die om zjjn grootte voor tentoonstel lingen gebruikt wordt. De diamant is reeds in Brussel geëxposeerd. Het vertoon met deze diamant door de heer Streep wordt in kringen van de Amsterdamse diamantwereld uiterst onaangenaam genoemd. Er is druk ge praat over dit geval. Men vraagt zich af of de heer Streep, die bepaald geen slechte naam heeft, het slachtoffer is geworden van een. grap of dathij deze stunt zelf op touw heeft gezet. „Hoe u het ook bekijkt, het is voor de Am sterdamse diamanthandel een gewel dige blamage", zei een ervaren dia mantair ons. De heer R, Streep toonde ons vorige week op zijnka ntoor de diamant, die naar zijn zeggen 314 karaats zou zjjn. Het was na de beroemde Cullinan de grootste diamant, die naar Amster dam werd gestuurd. De Diamond Trad ing Company had hem deze diamant, verpakt in een verzegeld doosje, op zicht gestuurd, „Ik zal deze steen aandachtig be studeren", zo vertelde de heer Streep trots, „om na te gaan welke mogelijk heden er allemaal in zitten. Ik heb daar minstens een maand voor nodig, want ik zie steeds weer iets anders in deze steen. Uiteindelijk kan ik een. verzoek indienen om deze ruwe dia-, mant te mogen kopen." Dat hij zoveel tam-tam maakte rond deze diamant, motiveerde hjj met de woorden: „Dat deze diamant naar Am sterdam is gekomen, bewijst dat Am sterdam nog altyd een belangrijke diamantstad is." De Diamond Trading Company in Londen, die de meeste in Zuid-Afrika gevonden diamanten verhandeld, zendt echter nooit of te nimmer ruwe diamanten in verzegeld doosjes op zicht, zo vernamen wij van deskundi gen. „Wy vliegen zelf naar Londen," vertelde een diamantair ons, „befcy--, ken daar de ruwe diamanten en ko pen ze: Ten slotte ben je daar vak- ma voor. Je gaat er heus niet een paar weken op zitten studeren." Men acht het onmogelijk dat een solide firma als de Ditmond Trading Company een grap zou hebben uitge haald met de heer Streep. In Amster dam vindt men het hoogst pijnlijk dat deze wereldfirma, waarmee de hoofd stedelijke diamanthandel zulke goe de contacten heeft» in deze affaire verwikkeld is geraakt. Maar men begrijpt het volkomen, dat de Nederlandse pers en televisie er ingelopen zUn. „Een buitenstaan der kan men gemakkelijk alles wüs maken. Het is echter vreemd dat een betrouwbaar vakman als de heer Streep daar zün naam mee op het spel zette," aldus een van de com mentaren. Men wil er verder graag het zwegen toedoen. Wü hebben vanmorgen het kan toor van de heer Streep opgebeld om zUn commentaar te vragen. De eer ste keer deelde men mee, dat de heer Streep druk aan het werk was en on mogelijk aan de telefoon kon komen. De tweede keer zei men, dat de heer Streep weg was en voor ons niet te bereiken. In elk geval is de zo plotseling in waarde gedaalde diamant al weer te rug naar Londen. De heer Streep krjjgt nu een onaangename affaire om te bestuderen. In plaats van een dia mant. die drie miljoen gulden waard zou zyn. Het Noorse voetbaieiftal heeft woens dagavond in Oslo met 1—0 gewon nen van Luxemburg. DE RUSSISCHE minister van Buitenlandse Zaken Gromiko heeft gisteren op de geheime zit ting van de conferentie in Genève uitstel gevraagd om het weste lijke samenvattende plan inzake Berlijn te kunnen bestuderen. Algemeen was verwacht dat Gromiko dit plan gistermiddag meteen zou af wijzen en zyn verzoek was dan ook verrassend. De Rus zei, dat hij vandaag zou ant woorden. Hü gaf op geen enkele wijze te kennen of zijn antwoord ja of nee zou zjjn, maar voorkwam, dat de con ferentie onmiddellyk werd beëindigd. O ET samenvattende plan bevat de I gehele westelijke visie op de kwestie-Berlijn. Het bevat bovendien een nieuw punt, dat een concessie aan de Russen betekent, In het plan verklaren de westelijke mogendheden zich nl. be reid de controleposten op de toegangs wegen naar West-Beriyn te bezetten met Duits personeel, waarby het Wes ten dus tevens in dit opzicht zou willen onderhandelen met de Oostduitsers (als agenten van de Sowjet-Unie) OOK verklaren En- '~~i. Frankrijk en Amerika zich h - hun troe penmacht in Beriyn tot de huidige ge talsterkte beperkt te houden (11.000 man}.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1