Minister Zijlstra: situatie niet zonder gevaar Regering vóór reclame in de televisie ijlstra: belastin druk heef grenzen bereikt iet alle eisen kunnen worden ingewilligd Mammoetwet in huidige vorm onaanvaardbaar poorbomen te laat dicht TIENTALLEN GEWONDEN VANDAAG-officieel - ZOMER Met „Trouw naar Brussel In havens meer loon Washington koestert nog enige hoop r MENING VAN A.R. FRACTIE: rijheïd bijzonder onderwijs wordt aangetast Onrust duurt voort in KERALA Chroestsjew twaalf dagen naar Polen Westen moet vastbesloten blijven ader gearresteerd na dood van vierjarig zoontje r MAANDAG 22 JUNI 1959 Dir«-reur: H. I)ID KUiG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4326 't is wéér 6icj8hn-weer! De ministerraad heeft zich in beginsel uitgesproken vóór het toelaten van reclame in de tele visie. fer iïï.-ïi- -.. "d'W X S'll V-.V* China vecht tegen ivater Grens bereikt Te gemakkelijk Bij raden aan 14 dagen gratis i^nrailitp: pordrccat: SêSJea*»! 4bonnemejit»prjjt? 81 «art per cwartul. Lame nuraman 'W a,; is r-aiet. 113700 t# u V IS Poatglro No. 421519 Kttchtendiengt ntKsaaemeaten L8.30-19.3o u\. lag* 17—18 uur. Telefoon 115700 Huygtstep^a 1 - Telef oou 183407 S3 Hloem Psetbu» 1091 Postgiro Ho. 094867 Klschteadienet 1630- 19.SC, Telel.' 36256s Spulweg 132 Telef 4570. Lscage Haven 7» - Telef. 67406. 1 2.86 pér meand. 7.90 pei Venctujirt «Sageiyr* (Geldig: tot morgenavond) IETS MINDER WARM Veranderlijke bewolking met hier en daar onweer. Over het algemeen iets minder warm. Meest zwakke ver anderlijke wind. Morgen: zon op: 4.20 onder: 21.04 maan op: 22.42 onder: 7.42 6. HHUlNi- Mllf STRIJD TEGEN INFLATIE voornaamste doe van kabinet (Advertentie} 2"Üg8tb plosüc Jassen va. 6 De minister van O.. K. en W. zal nn. na overleg met de daarvoor in aanmerking komende instanties, een concreet voorstel uitwerken over de wijze, waarop deze beglnselheslisslng bet hestp ban worden ten nitvoerge- legd. Alvorens tot deze nitvoering over te gaan zal de regering terzake een nota an de Tweede Kamer der Staten-Generaal toezenden. (Van onze parlementaire redacteur) De regering-De Quay zal haar beleid voornamelijk richten op het behouden van de waardevastheid van het geld en op het voorkomen van een nieuwe overbesteding. Dit kan worden geconcludeerd uit de rede, die de minister van Financiën, prof. dr. J. Zylstra, zaterdag middag voor het convent der A.R. Party heeft gehouden en waarin hq o.a. stelde, dat het kabinet niet zonder zorg is over de inflatoire gevaren, die onze economie bedreigen. De bewindsman riep zijn toehoorders op met elkaar te streven naar vermijding van een inflatoire situatie. Dat is bij uitstek chris. telijk sociaal. „Er moei tussen u en ons een bant' van vertrouwen zijn. Als dat vertrouwen lussen <ie bewindslieden en de partijen, waarnit zij voorkomen, er niet meer Is, dan hebben de bewindslieden maar één been om op te staan. De situatie is moeilijk en niet zonder gevaar, met name voor de minister van Financiën. Er zal wel eens een faaré .neen" moeten klinken. Als de band van vertrou wen blijft, mag u kritiek hebben en zeggen wit n wilt," zo besloot prof. Zijlstra zijn toespraak. Eerder had de minister erop gewe zen, dat de economisch-fmanciële situatie interessant is en niet zonder belofte. Maar er is ook gevaaf, er is dankbaarheid dat de bestedingsbeper king ten einde is, maar we dienen goed te beseffen, dat de financieel-economi- sche situatie ons nog voor verrassingen kan plaatsen. Veel wijsheid en beleid zal van be drijfsleven en overheid gevraagd wor den. Wat er kan en wat er moet ge beuren moet mede bepaald worden door de vraag, hoe een nieuwe over- besteding kan worden voorkomen J hebt dit kabine een goede vaart toegewenst voor mij persoonlijk be tekent dit zoiets als „tot vier jaar ver oordeeld" maar wanneer het schip van staat in een nieuwe Inflatoire toe- (Van onze parlementaire redacteur) De A.R. fractieleider, dr J. A. H. J. S. Bruins Slot heeft zaterdag in zijn verantwoording van het fractiebeleid en in de P volgde discussie duidelijk gesteld, dat de door minister Cals inge diende Mammoetwet voor het voortgezet raid iar dend hoger onderwijs, in zin huidige vorm onaanvaardbaar is D A.R. fractie zal niet medewerken aan de tot standkommg van een wet, die de in de grondwet gewaarborgde vryheid van het by zonder onderwijs aantast. f y&fb-i.; .'/.-a .''XsTjv.-v -ft'r -Ü.J':,V ;"1 r -V -• "-ï&'-As. Op de vraag van een der aanwezigen •f bet parlementaire behandelen van de» wet zon kunnen ieiden tot een kabinetscrisis, antwoordde dr Bru«»s Slot, dat naar zijn mening het ge meen overleg tussen regering en ten-Generaal zó moet zijn, dat een ka binetscrisis over deze zaak ban worden voorkomen. Dr Bruins Slot noemde de wet In vele opzichten niet gelukkig. Het bij zonder onderwijs wordt te veel onder worpen aan de overheid De stichtings normen zijn verontrustend. Wij zuilen beslist niet medewerken aan het om buigen van de onderwij slijn van Groen van Prinsterer, Kuyper en De Visser. Dr. Bruins Slot deelde met, dat de vaste commissie voor onderwijs beslo ten heeft de behandeling van het wets ontwerp uit te stellen tot minister Cals Ün beloofde nota van wijzigingen bh ft-. Tweede Kamer heeft ingediend De minister staat weliswaar **en snelle Parlementaire behandelt voor maar de vaste commissie zal I em nsarin niel volgen, als deze sneft behandeling leidt tol overhaasting. De a.-r fractievoorzitter, lie sprak Jn het convent der A.-R, Partij, be toogde vervolgens, dat de fractie alle aandacht heeft voor de achterstelling vsn het christelijk technisch onderwlb HU hekelde het optreden van het temen! van O., K. en W. ten op zichte van de kweekscholen. Het de. Parlement heeft voorstellen over de (rootte der scholen niet zonder meer te wijzen, omdat het een kweek schoolplan, dat zeer planmatig is, als richtsnoer neemt. Laten de directeuren der kweek scholen en de besturen zelf maar be slissen. Zij weten vaak beter dan hei departement hoe groot een schoo> maximaal moet zijn. De vrijheid vat schoolstichting mag niet worden aan getast. Miljoenen Chinezen vechten thans tegen de mogelijk zwaarste overstro mingen sedert een eeuw die veroor zaakt zijn door het wassen van rivieren zo meldt het communistische pers bureau „Nieuw China" Een eindeloze stroom vrachtwagens, treinen en sche pen hebben materiaal vervoerd naar de dijken van de westelijke en noorde lijke rivieren en naar de delta van de Parelrivier. In de delta zijn reeds over een oppervlakte van bijna 600 km dij ken gelegd. stand komt of in een nieuwe periode van overbesteding zal het kabinet geen vier jaar blijven regeren. Als wy er met de vrijere loonvor ming willen komen en dat willen wjj dan dienen wij te beseffen, dat de verantwoordelijkheden verlegd worden van de overheid naar het be drijfsleven. Ik hoop, dat het bedrijfs leven de verantwoordelijkheid zal kun nen dragen in die mate als wenselijk en noodzakelijk is. De gerechtvaar digde wensen moeten worden gezien binnen het raam van het economisch door de overheid mogelijk geachte.1 Duidelijk stelde de minister, dat bij alle partijen ook bij de a.-r. iets te veel de indruk is gegroeid, dat de staat alles kan. Wanneer men maar komt met klemmende eisen van rechtvaardigheid en prioriteit zou alles mogelgk zgn. Zeer veel eisen zijn gerechtvaardigd, aldus prof. Zijlstra, maar zij kunnen niet ten volle worden betaald Het geld van de pverheid komt van de belastingbetaler. Het komt er niet vanzelf. Er moet voor gevochten wor den „Nu zult u zeggen, dat is niet zo erg, Daar is de kamer voor. Dat ben Ot met u eens. In de kamer moet gevochten worden Wie dat niet wil behoort in de kamer niet thuis. Maar vergeet niet. dat ie belastingheffing een verdere druk weigert. De indirecte belastingen overtreffen reeds de directe. Wij moe ten ervoor waken, dat we met onze belastingpolitiek ons doel niet voorbij schieten. De grenzen zijn bereikt." In het Nederland van vandaag wordt te gemakkelijk betoogd, dat op grond van die en die prioriteit dat en dat kan Wanneer het kabinet alle wensen, die het m de laatste weken hebben be reikt, inwilligt, staat het voor een budget-uitgave die vijftig procent ho ger is dan die voor dit jaar. De minister van inanciën heeft het niet gemakkelijk. Hij heeft dat uiter aard nooit, maar, aldus prof. Zijlstn het is toch wel gewenst dat iets dui delijker dan tot dusver beseft wordt dat de optelsom van alle gerechtvaar digde wensen nog wel gerechtvaardigd Is, maar niet meer betaalbaar. neïtrein tuttgart: i 1*~h. Waar het dit weekeinde ook warm was, op het water van de Amsterdamse Oud°schan$ was het bést uit f houden Een vreselijke botsing tussen een sneltrein en een autobus op een over' weg in de Zaiddnitse staat Warttem- berg heeft aan 37 mensen het leven gekost. Ongeveer dertig anderen wer den gewond. Twee personen, een man en een kind, kregen lichte blessures. De slachtoffers waren allen Inzittenden van de bus. Het ongeluk gebeurde zaterdag middag. De overweg in de spoor lijn WürzburgStuttgart was bewaakt, maar toen de bus tien meter van de overweg was gingen de spoorbomen pas omlaag. De chauf feur, die niet meer kon stoppen en de spoorbaan niet kon overzien, meende blijkbaar nog tijd te hebben om over te steken. Een vreselijke slag volgde. Het voorste gedeelte van de opengescheurde bus werd over 400 meter meegesleurd en talrijke slachtoffers kwamen over die af stand aan beide zijden van de spoor baan terecht. De inzittenden van de bus waren voornamelijk mensen die van huu werk naar huis reden of familieleden gingen bezoeken. Er waren ook men sen bij die zojuist van een begrafenis kwamen. De meeste slachtoffers, onder wie vrouwen en kinderen, zijn afkom stig uit het gebied van Heiibronn, ongeveer 60 km ten noorden van Stuttgart. De trempassagiers waren de eer sten die de slachtoffers te hulp kwa men. Politie, brandweerlieden, am bulances waren spoedig ter plaatse De reddingsploegen werden geholpen door negentig Amerikaanse soldaten en drie militaire hefschroefvliegtui- gen, die de gewonden naar de zie kenhuizen in de omtrek brachten. In de goederenhal van het station van Lauffen, waar de doden waren ondergebracht, speelden zich hart verscheurende tonelen af. Verschei dene honderden bewoners van de omstreken kwamen toegelopen en velen herkenden In de verminkte lijken familieleden. De reddingswerkzaamheden duti ien in de nacht bü het licht van schijn werpers voort. Gewonden moesten met Twee leden van de Congrespartij in de Indiase deelstaat Kerala zijn dood gestoken. Daarmede is het aantal do den tijdens de campagne tot het ver drijven van hei communistisch bewind in deze staat gestegen tot veertien. De politie heeft zondag 700 mensen verwijderd die de wacht hadden be trokken bij openbare gebouwen en scholen in Kerala. Een van de oppositiepartijen, de so cialistische partij, heeft meegedeeld dat zij haar eigen campagne tegen de regering zal beginnen. De met-communistische vakbonden zijn van plan op 29 juni te gaan sta ken. Vhndaag zal premier Nehroe naar de hoofdstad van Kerala, Trivandroem, vliegen om te pogen een oplossing te vinden voor het conflict tussen de com munisten en hun opponenten. Men vreest trij zijn aankomst nieuwe de monstraties tegen het rode bewind. (Van onze weerkundige medewerker) Het is zomer nn ook officieel. Vanmorgen vroeg, 22 juni om tien minuten voor vijf, stond de on boven de noorderkeerkring, en dat betekent het officiële begin van de zomer. Volgend jaar zal de zomer weer hele maal volgens de regels op 21 juni beginnen. iVe hebben dan immers weer een schrikkeldag achter de rug. Inmiddels is het gisteren, op de laatste lentedag. In een groot deel van Europa bijzonder warm geweest, In bet zuiden en oosten van ons Sand steeg hei kwik zondag tot 29 graden. In het noorden van het land was het wat minder warm door aanvoer van lucht over zee. De warmte beeft In Frankrijk en België aanleiding gegeven tot lokale onweersbuien, die zich geleidelük naar het noorden uitbreidden. Ook in ons land vielen de afgelopen 24 unr enkele buitjes, hier en daar met onweer. De komende 24 uur blijft de kan op verspreid voorkomend onweer bestaan. De buien zullen in het binnenland evenwel nog maar weinig afkoeling brengen. In de kuststreken kunnen echter zeewinden enige daling van temperatuur veroor. zaken. ABONNEES van het dag blad Trouw kunnen boeken voor de speciale trein die op 2 juli a.s. naar Brus sel rijdt ter gelegenheid van het huwelijk van prins Albert van België. Voor deze extra trein zijn zeer goedkope dagretours verkrijgbaar. Inlichtingen aan onze kantoren, bij de Ned. Spoor wegen of bij de Reisbureaus. Van «en onzer redacteuren. De bonden van de havenarbeiders zijn het met de werkgevers m de Am sterdamse havens eens geworden over een loontoeslag van 7 procent, uit te betalen var.at 4 juli wanneer een nieuwe CAO van kracht wordt. De toeslag wordt gegeven op het loon plus de /3.10 huurtoeslag. Dit bete kent voor de laagst betaalde haven arbeider een verbetering met 5.50 per week. De rijksbemiddelaars moe ten de overeenkomst nog goedkeuren Ook werd bij het overleg vastge steld dat de werkgevers de thans ver strekte 7 procent niet in aanmerking zullen nemen, wanneer straks in het kader van de vrijere loonvorming op nieuw verbeteringen aan de orde zul len worden gesteld. De havenarbei ders hebben nu al aangekondigd dat ze dan evenals de metaalarbeiders ten minste 5 procent zullen vragen. Wat nu verkregen is wordt dan ook nadrukkelijk als een loontoeslag be schouwd en met als een loonsverho ging. De Russische premier Chroestsjew wordt op 12 juli in Warschau verwacht voor een officieel bezoek van twaalf dagen aan Polen, Htf zal vergezeld worden door een belangrijke delegatie Op 22 juli zal hij aanwezig zjjn bij de viering van de nationale feestdag in de Poolse hoofdstad. De opperbevelhebber var de Britse landstrijdkrachten in het Verre Oos ten, generaal Sir Richard Hull, is voor een bezoek van vijf dagen in Indonesië aangekomen. Tijdens dit bezoek, dat hij aflegt op uitnodiging van de Indonesische stafchef Nasoe- tion, zal hij sntmoetin fen hebben met premier Djoeanda en de opper bevelhebbers van leger, luchtmacht en marine. bus bij doden acetyleenbranders nlt de bus worden bevrijd. De dierst op ie spoorlijn moest worden stilgelegd. De overweg- wachter is gearresteerd. Lauffen is een stadje aan de rivier de Neckar, ongeveer vijftig km ten noorden van Stuttgart. De bus was door de drukte van het weekeinde vol en meer dan twintig mensen, die niet meer mee konden, ontsnapten daardoor aan. het ongeluk. De officier van Justitie'in Heilbron» heeft meegedeeld dat de spoorbomen niet voldoende gesloten waren om de buschauffeur duidelijk te maken dat hij moest stoppen.Volgens het voor lopig onderzoek treft dfe treinbestuur der geen blaam. Evenmin zou het over. belasten van de bus die slechts 59 men sen mocht vervoeren, een beslissende factor zyn bij hei komende onderzoek In de bus zaten 71 personen. Zeventig Inzittenden bad deze bns, die op een spoorwegovergang tossen Lauffen en Mensheim in de Zaiddnitse ètant Wütttem- berg door een sneltrein werd gegrepen. 36 pass-riet* «n de cbanffeur kwamen om bet leven. Bnim dertig personen kregen ver wondingen en twee kwamen er met Ucbte blessures af. (Advertentie) RH» 1 •BH-wEKi koopt uitsluitend open ring- matten, deze zijn veel makke lijker in bet onderhoud, en de kleui grijs is het minst be smettelijk. In elke gewenste vorm of maat te leveren in 1 tot 6 dagen, a 35,— per m2. ME WIES RiKSMJdT ÖE BORSTEL VOOR DE SCHOENZOLEN Geperste matten O rond pre fixed met bodem f 25,p. ma» in divers.7 maten in l dag te leveren. Boven SO,— franco huis, betaling binnen de 30 dagen. H-R.R.-fafortekea Wychec - Industriepark 61, Tel. K 8804- 203-S6Ü J In Washington heerst na het verdagen van de conferentie in Genêve geen al geheel pessimisme. Waarnemers bebben nog enige hoop dat de Sowjet-ünle eat komen tot erkenning van de Westelijke vastbeslotenheid om de rechten In Ber lijn te handhaven. Minister Herter verklaarde bij zijn terugkeer in Washington dat de Wes telijke ministers bij de hervatting van de besprekingen wederom bereid zul len zijn te onderhandelen in goed ver trouwen, maar evenals voorheen zul len zij vasthouden aan rechten en be ginselen. Herter noemde- de nimmer falende eenheid van de Westelijke mogendhe den in Geneve een bijzondere trek van de conferentie. Bij alle besprekingen waren de Weste lijke mogendheden vastbesloten en zij zullen dit blijven om geen rege lingen te treffen die de vrijheid van de twee miljoen inwoners van West- Berlijn zullen ondermijnen, aldus Her ter. Volgens waarnemers in Washington geeft de; verklaring van Herter precies de mening van officieel Washington weer. In Amerikaanse regeringskringen meent men dat de beste koers voor het Westen thans 13 stand te houden en af te wachten wat Rusland heeft te zeggen als de conferentie op 13 juli a.s. wordt hervat. Naar het oordeel van Washington hebben Engeland, Frankrijk en Ame rika de bodem bereikt met hun con cessies over Berlijn. (Van onze correspondent) De politie heeft de heer D. In Voorthuizen in arrest gesteld nadat diens vierjarig zoontje vorige week woensdag onder verdachte omstandig heden was gestorven. D. zal deze week voorgeleid worden voor de officier van Justitie. Een gerechtelijk onderzoek had ge leld tot de vaststelling dat er vermoe delijk sprake was van een geweldda dige dood. De verdenking viel op de vader. Het stoffelijk overschot van net knaapje zal vandaag in Voorthuizea worden begraven. Naam; Straat; Woonplaats: Wenst ach ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (7.90). wordt versacht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withttraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1