Eensgezind Gevolg van ruzie Erhard-Adenauer ÏP Bekend Noors hotel door brand verwoest I m VOORAL DRENTE door branden GETEISTERD Nog een interview met Adenauer Brandhlusboot zonder roer of schroef Conflict nadert hoogtepunt Koopt op tijd uw zekerheid tok; Kerk te Purine r afgebrand Vlammen laaien meters hoog op Tevens sleper en duwboot NEDÉRLANDSE GEWOND Zeven buitenlanders omgekomen Weersatelliet uit liaar baan Tram nog duurder in Amsterdam Goedkope retours naar Brussel NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK O "t Blijft droog DINSDAG 23 JUNI 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4327 v-y "N Waarborgen JET grote, ook bij Nederland se toeristen zeer bekende Stalheim-Toeristenhotel, in de omgeving van de Noorse kust plaats Voss, is de afgelopen nacht volkomen afgebrand. Officieel is bekend dat zeven buitenlandse gasten om het leven zijn geko men; zeventien personen worden nog vermist en 35 gasten, onder MISLUKTE PROEF Klaus Fuchs (vrij) naar O.-Duitsland 's avonds weer Al twee weken wie een Nederlandse dame, wier naam bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend was, zijn met verwondingen, in een ziekenhuis opgenomen. Paniek 14 dagen gratis actteriaau vnm m wwawraw vmet. tismo mi, Pmtbm 1113 'giro NoTvitöu jaaohtoBdtenst abocncayntcn ïsio-löjo u Z«tarda®, l7-~ia uur. Telefoon 115700 ,-GrarenJiaeai ftw«a®te 1 - Telefoo® 183467 <3 tenen. 5*^?" If01^ No. «54867. JOachtemUeart; 183o-.19.30. Teief. 34256» DoMUtecUt: Spui weg 133 Teiett. 4570. Schiedam: Lange Haren 73 Telef. 67486. SbornxsneataBriJa 91 cent per «mi X69 per maand. 17.00 t>e. cwartaal. Lom wramoi M «kk. Vewchynt dageiy*» Twuaj* (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Perioden met zonneschijn en slechts een kleine kans op een regenbui of onweer. Weinig verandering in tempera tuur. In het noorden van het land zwakke tot matige wind nit oostelijke richtingen, elders meest zwakke ver anderlijke wind. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 23.13 onder: 21.04 onder: 8.55 Hoofdredacteur: Ut. J. A H J S> HHIMNS Si <>T E beide dagen, dat de A.R.-partij LJ in convent bijeen is geweest, hebben blijk gegeven van verblijden de eensgezindheid. De grote opkomst toonde duidelijk, dat h waarlijk niet zo is, dat men de zaken maar op zijn beloop laat en er maar vanaf ziet om het te volgen beleid onder ogen te zien. De openingsrede van de voorzitter, dr. W. P. Berghuis, en de redevoering van de voorzitter van de A.R.- Tweede-Kamerfractie, dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, sloten prachtig op elkander aan en gaven duidelijk aan hoé partijleiding en fractie de situati van vandaag zien en hoe de houding van de Anti-Revolutionairen in de ko mende periode zal moeten zijn. EIDE sprekers hebben er de na- 13 druk op gelegd, dat het tot de bijzondere taak van het nieuwe kabi net gerekend moet worden te tonen, dat het in Nederland mogelijk is te regeren zonder socialistische minis ters. Reeds al te lanr heeft men het vanuit de rode hoek doen voorkomen, alsof verbreking van de brede basis, zoals wij die sedert de bevrijding hebben gekend, ongelukken met zich moet brengen. Van die gedachte moet ons volk af. En nu is het waarlijk niet zo, dat met name in de A.R.-kring de begeerte leefde om de socialisten voor de li beralen te verwisselen. Zeer nadruk kelijk heeft de voorzitte- van de A.R.. Tweede-Kamerfractie te kennen ge geven, dat na de breuk In december jj. een kabinet, steunende op de drie rechtse partijen het meest wenselijk was geweest. Aan Kamerontbinding bleek toen echter niet te ontkomen en helaas heeft de uitslag van de verkiezingen het resultaat te zien gegeven, dat eea rechts kabinet moeilijk te verwezen lijken zou zijn. Zo bleef er dus over de vraag of de, brede basis hersteld moest worden, dan wel of samenwer king met de liberalen gezocht moest worden. In de gegeven omstandighe den was het laatste zeker het meest gewenst, ofschoon niet vergeten mag worden, dat ook deze samenwerking bezwaren met zich brengen zal. Q FENHARTIG is ook medegedeeld, dat het resultaat van de tweede formatie van prof. De Quay niet van dien aard was, dat er reden tot juichen was. Met name de bezetting van het departement van Sociale Za ken betekende een duidelijke achter uitgang. Maar het geheel was toch beter dan wat eerst tot stand scheen te komen. Zeer belangrijk was evenwel, dat een tweede „neen" van AJR.-zijde waarschijnlijk tot gevolg zou hebben gehad, dat de oude brede basis, maar dan in versmalde vorm, weer hersteld zou zijn. Het r.-k. dagblad „De Volkskrant" heeft niet nagelaten tel kens opnieuw erop te wijzen, dat het betreurd werd, dat de socialisten het op een breuk hadden laten aankomen, Het was niet het minst op dit punt, dat de A.R.-£ractievoorz!tter duidelij ke taal gesproken heeft, die door de talrijke aanwezigen blijkbaar zeer goed verstaan is. DE moeilijkheden, waarvoor het nieuwe kabinet staat zijn door partijvoorzitter en fractievoorzitter eveneens belicht. Laatstgenoemde heeft ook klare wijn geschonken voor wat betreft het te volgen landbouw beleid en ten aanzien van de mam moetwet van minister Cals. Het geïmproviseerde,maar daaron juist te meer indrukwekkende slot woord van minister Zijlstra gaf dui delijk aan, welke gevaren ons volk bedreigen. Maar het gaf toch aller minst de indruk van pessimisme. Het zal er echter op aankomen, dat rege ring, volksvertegenwoordiging en be drijfsleven eigen verantwoordelijkheid zien en aanvaarden. ONRUST IN W.-DUITSLAND '"'A V~ S (Advertentie) Zon op Zon onder "7 O mag de A.R.-partij terugzien op een bijzonder geslaagd partij convent. Het betekende de afsluiting van een periode van grote activiteit in verband met de verkiezingen Reeds aanstonds werd echter bij de behandeling van de huishoudelijke zaken medegedeeld, dat in het najaar nieuwe taken ter hand genomen zul len worden. Als alles naar wens ver loopt, zal het volgende jaar op een buitengewone deputatenvergadering het ontwerp voor het nieuwe beginsel program worden vastgesteld. De teleurstelling over de verkie zingsuitslag heeft da' is wel duide lijk geworden niet tot moedeloos heid geleid. De A.R.-partij wil ver der gaan, niet ziende op uiterlijk suc ces, maar ziende op het gebod, gehoor zamend aan Gods wet. L R. de K. (Van eea onzer versta: revers) HET schaap met vijf poten op scheepvaartgebied is m&mndag ge reedgekomen op een Nederlandse scheepswerf. Het is de voor de Belgi sche marine bi} Akerboom's Scbeeps- en Jachtwerf N.V. te Ltsse gebouwde brandblus-, sleep- en duwboot „Bü", één van de eerste schroef- en roerloze schepen die in ons land gebouwd wer den. Deze sleep-duwboot die tevens brandweer en bergingsvaartuig is, werd speciaal voor het vervullen can vier gecompliceerde teken ontworpei. er is daardoor een zeer gecompliceerd schip met .grote mogelijkheden gewor den. Als sleep-duwboot kan het schip uit stilliggende toestand met een sleep naar alle kanten manoeuvreren en san het zelfs op de plaats geheel omdraai en. In Oostende, waar dit nieuwste schip van de marine gestationeerd zal worden, zai het schepen tot in de Gistermiddag heeft een felle brand het kerkgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente Purmer. ge meente Purmerend, geheel verwoest. De brand ontsond vermoedelijk na het verrichten van loodgieterswerkzaam heden. De kerk was namelijk juist ge heel gerestaureerd maar omstreeks het middaguur moest nog een van de loodgieters een klein karweitje aan het dak verrichten. Kort daarna stond het gehele dak in brand en nog voor de vrijwillige brandweer van Purme rend water kon geven stortte een deel van dit dak omlaag. Een kwartier la ter sloegen de vlammen dwars door de toren. De brandweerlieden, die niet over laddermaterieel beschikten, moesten zich ijlings terugtrekken om niet getroffen te worden door de neer vallende brokken puin en brandend hout. Toen ook de toren omlaag was gestort kon worden begonnen met na blussing. Van het meubilair van de kerk kon niets worden gered. Slechts enkele kerkboeken konden uit het brandende gebouw worden gehaald. Op de foto: Het dak van de toren stort in. NRTJST is ontstaan in Wesl-Dnits- land door de nieuwe ruzie tussen kenselier Aden;* er en de minister van Economische Zaken Ludwig Erhard. beiden leden van de chr.-dem. rege ringspartij. Niet alleen de socialistische oppositie mengde zich gisteren in de strijd (door te verklaren, dat het thans gaat om een vertrouwenscrisis in de staat) maar ook de Deutsche Partei, een coa litiegenoot van de cbr.-democraten. De voorzitter van de Deutsche Par tei, Herbert Schneider, zei namelijk dat het optreden van Adenauer kon worden gezien als een poging „zich van de absolute macht meester te maken". Er zouden in zyn party stem men zijn opgegaan om de coalitie met de CDU te verlaten. De Deutsche Partei heeft Adenauer tien jaar lang trouw gesteund en de verklaring van Schneider heeft CDU- kringen dan ook geschokt. De nieuwe ruzie tussen de bondskan selier en Erhard is, zoals gemeld, opge laaid nadat eerstgenoemde in een in terview met de New York Times had (Zie verder pag. 3, kot 4) kleinste hoekjes van de haven kunnen slepen of duwen. Als brandweer- en bergingsvaartuig is de „Bij", dank zij de installaties die de brandspuitenfabriek van de Gebr. Kronenburg aanbracht, in staat met twee waterkanonnen en zeven slangen tegelijk water te geven, maar het kar. dit ook doen met schuim of nevel al3 de aard van de brand om deze blus middelen vraagt. De bergingspompen kunnen één miljoen tweehonderddui zend liter water per uur verwerken; de bluscapaciteit is 480 ton water per uur en 56 kubieke meter schuim per. minuut. Weer gingen bos en hei door vuur verloren Van de raketbasis op Cape Canaveral is maandag een aardsatelliet afge schoten met een drietrapsraket van Itet type Vanguard. Aanvankelijk scheen de lancering goed te verlopen, maar later, bij het bestuderen der uit gezonden radiosignalen, bleek dat het signaal dat de tweede rakettrap uit gewerkt was, niet was ontvangen. Aangenomen wordt daarom dat de lancering mislukt is en dat de aard- satelliet. die de straling van ie zon moest meten en ongeveer tachtig da gen lang zijn gegevens moest uitzen den, niet in zijn berekende baan rond de aarde terechtgekomen is. Wat precies mis gegaan is, kon men nog niet zeggen. De oorzaak moet worden opgezocht uit de massa op de band vastgelegde radioseinen van de satelliet. Zelfs met snelwerkende rekenmachines kan het dagen duren eer men heeft vastgesteld waar de lancering misging en hoe. Van welingelichte zijde in de basis by Cape Canaveral werd later ver nomen, dat het mislukken waarschijn lijk moet worden toegeschreven aan een kleine ontploffing veroorzaakt door slecht functioneren van een drukregelaar in de tweede trap. Advertentie) (Van onze verslaggevers) HET is absoluut niet overdreven: in een kruitfabriek moet men niet voorzichtiger zijn met vuur dan in het Nederland van vandaag. Er gaat geen dag voorbij of er woeden in ons kurkdroge land bos- en heidebranden. Gisteren was vooral Drente plaats van het onheil. Een woordvoerder van het Oost dultse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen bekendge maakt, dat dr. Klaus Fuchs, de atoom geleerde die Amerikaanse en Britse atoomgeheimen aan Rusland heeft Ter raden en die gisteren op vrije voeten is gesteld, vanavond of morgen in Oost-Duitsland zal aankomen. Het is niet bekend waar Fuchs zich op liet ogenblik bevindt. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zak-n heeft tot r,u geweigerd een verklaring af te leggen. Aangenomen wordt, dat Fuchs per boot naar het vasteland zal reizen Om zich naar zijn 84-jarige va der, een gewezen hoogleraar in de theologie, te begeven. Fuchs heeft negen jaar en drie maan den uitgezeten van de hem opgelegde straf van veertien jaar. Hy was een model-gevangene en kreeg derhalve de maximale strafvermindering die kan worden toegekend. Tassen twee uur en halfdrie braken twee bosbranden uit in de driehoek tassen de plaatsjes Ees, Exloo en Odoorn. Verscheidene brandweerkorp sen uit de omgeving rukten onmiddel lijk met groot materiaal uit. Ook de mili'alren uit de legerplaats Assen werden gealarmeerd. Zij gingen snel aan het werk in de staatsbossen by Odoorn. De branden in de bossen waren ver deeld en :ageu tamelijk ver van eUaar De vlammen laaiden drie tot viei meter hoog op uit het kurkdroge oos Tankauto's voerden water aan. Acht tot tien hectare bos by Odootn ging verloren. Bij Schoonoord ging één hectare verloren, 's Avonds brak eveneens een begin van branct uit in het Valtherbos bij Emmen. De Emmer brandweer, die spoedig aanwezig was. wist het vuur te bedwingen. Verder moest de Emmer brandweer ingrijpen bij veenbranden aan de Bar- gerweg te Nieuw-Dordrecht, aan de Runde te Barger Compascuum. aan de Heerenstreek te Nieuw-Dordrecht. waar woningen gevaar liepen, aan de Dordtsedijk te Klazienaveen en bij eon brand in eer tarweveld van de heer Woldrine uit Stadskanaal, aan het Oude Schuttingskanaal te Roswinkel. Een gedeelte van de tarwe werd door hei vuur verteerd. Al ongeveer veertien dagen teistert een felle veenbrand bet natuurgebied ..Bunnerveen" in Noord-Drente. De brand brak twee-en-een-halve week geleden uit en kon ogenschijnlijk wor den bedwongen. De vlammen b'eken echter ondergronds door ie lekken en enkele dagen later werd opnieuw veen brand gemeld. Dagelijks zijn de brandweren van Norg, Peize, Rolde en Vries nu beur telings bezig de brand de kop in te drukken. Gedurende het afgelopen weekeinde hebben zjj hierbij de hulp gehad van militairen uit het Asser garnizoen. Veel resultaat hebben deze wak- kere pogingen tot nu toe echter niet gehad. Het natuurgebied Bunnerveen is circa 500 hectare groot. Hiervan is nu al ongeveer de helft verwoest Duizenden turven, die in het gebied waren opgeslagen zijn een prooi der vlammen geworden. Ook in het Wierdenseveld bij V r i e- z e n v e e n smeult het veen nog steeds. Tienduizenden turven zijn. al verloren gegaan. Ook elders nabij Vriezenveen en aan de grens bij Kloosterhaar— Langeveen woedde een brand. In de afgleopen nacht ontstond een brand in het Fcchteloo-veen onder Oosterwolde in Friesland. Aanvan kelijk liet de brand zich ernstig aan zien. De brandweer van Oosterwolde zag echter kans het vuur te lokali seren. Er zijn ongeveer 20.000 turven verloren gegaan. V'het Gooi woedde gisteren een felle brand op de heide onder Laren nabij de Oude Postweg. De brandwe ren van Laren, Hilversum en Baarrt bestreden het vuur Dngeveer 2500 vierkante meter heide ging verloren. (Van onze, weerkundige medewerker) HET ziet -rnaar uit, dat de droogte de komende dagen aanhoudt. Een warm tes to ring, die van Frank rijk naar het noorden trok, heeft in ons land op slechts enkele plaatsen een buitje veroorzaakt. Daarentegen zijn gisteren in West-Duitsland, vooral in het Roergebied, plaatselijk zware onweersbuien gevallen. Intussen trekt de storing verder in de richting van Duitsland weg. Op de oceaan is de depressie activiteit niet groot. Ten westen van Ierland is een nieuwe depressie aan gekomen, die echter in de richting van IJsland afbuigt. Voor de de pressie uit stroomt in de hogere luchtlagen een nieuwe hoeveelheid warme lucht naar West-Europa. Dat betekent, dat de atmosfs saza streken weer stabieler wordt, zodat de kans op een regen- of onweersbui vrü klein blyft. In het temperatuurverloop komt niet veel verandering. In het Parijse weekblad „Match" wordt een uitlating van de ÏVestduitse kanselier Adenauer geciteerd, waarin de kanselier zegt, dat hij besloot niet af te treden als kanselier omdat hij er niet zeker van was. dat zijn „politieke opvattingen" zouden worden voortge zet onder Erhard. die door de C.D.U. al-, Adenauer's opvolger was gekozen. Het Franse blad zegt, dat Adenauer zijn correspondent in Bonn ont-'ing en met hem sprak over de binnenlandse krisis, die ontstond doordat hu van ge dachten veranderde. Adenauer sprak tevens over de internationale situatie. Op het moment, dat de correspon dent van „Match" Adenauer een bezoek bracht, duurde de conferentie van de Grote Vier in Geneve nog voort. Adenauer werd geciteerd, zeggende, dat hij voor een verdaging van de con ferentie voor drie of vier weken was. De verklaringen van Adenauer ver schenen in het nummer van 20 juni van „Match", gij waren vervat in een lang artikel, dat een overzicht gaf van het wereldtoneel in verband met de con ferentie van Genève. Het weekblad schrijft, dat Adenauer „vrijuit sprak, zijn handen ui elkaar slaande en somtijds de ogen sluitend." Het citeerde hem als volgt. „Lange jaren heb ik alles gedaan om de voortzetting van myn politieke op vattingen te verzekeren. Ik heb daar voortdurend de laatste twee of drie jaren aan gedacht. Maar ik vond geen oplossing. Ik dacht, dat die continuïteit mogelijk zou zijn, als ik bortdspresi dent werd. Dat zou mij in staat stellen, mijn op volger als kanselier aan te wijzen. Vol gens mijn opvatting zou dat een man. moeten zijn, die, terwijl hij aanvaard zou worden door het federale parle ment. niet zou weigeren, mijn advies op te volgen, een advies dat, zou ik willen zeggen, voortkomt uit jaren lange ervaring. Toen kwam het drama van Foster Dulles. Bolles had mij geschreven, dat hy hoopte in Genève te zullen zün voor de conferentie. Ik dacht dan ook, dat alles In orde zou zijn. In die geestesge steldheid stemde ik er in toe, kandl daat te zii» voor het presidentschap van de WestduMse republiek. Maar Dulles' ziekte werd plotseling ernstiger. Die verandering in de situa tie kwam met een schok en onver wacht, Het was een zware slag voor mij. Toen kwam de conferentie van Genève en de teleurstellingen, die zij meebracht. Ik zag, dat de Russen geen iota ver anderd hadden aan hun plannen en dat zij het oude spel voortzetten. Bij al die zorgen kwamen nog de verschillen van opvattingen .die zich in mijn party openbaarden over myn opvolging. Mijn gewetensprobleem was of ik het recht had om mijn „oostelijke frontlijn" in een gevaarlijke politieke er: internationale situatie achter te laten. Op 14 mei deelde ik myn mi nisters mee, hoe de zaken er voor stonden. Ik voegde daaraan toe, dat ik besloten had om mijn kandidatuur in te trekken. De leden van het be stuur van de CDU vroegen my dat niet te doen. Maar voor mijn eer en ge weten was mijn besluit dit keer onher roepelijk. De delicate internationale situatie eiste, dat de ervaring in de weegschaal werd geworpen. Het hotel, een geheel houten ge bouw, tachtig kilometer ten noord oosten van Bergen aan de Noorse westkust gelegen, herbergde behalve het personeel 147 gasten, grotendeels Amerikanen en Britten. Het ging in. twee uur tijds volkomen In de vlam men op. De brandweer stond voor een hopeloze taak, temeer daar het water in dit hooggelegen gebied schaars ls. De oorzaak van de .brand is nog onbe kend. Vanmorgen waren zeven lijken ge borgen. De gewonden werden in per sonen- en vrachtauto's naar het zie kenhuis van Voss gebracht. De neesten van hen waren Amerikanen, Van geen van hen schijnt de toestand ernstig te zijn. De overlevenden zyn ondergebracht in een schoolgebouw. Verscheidene hotelgasten hebben in de paniek een shock opgelopen. Drie Amerikaans© dames sprongen van de tweede en derde verdieping. Een Amerikaan ver telde, dat hij het vttut het eerst ge merkt had en toen binnen enkele mi nuten het gehele hotel gewekt had. Het Stalhelm-botel, dat 89 kamers telde en voor ruim 3% miljoen gul den was verzekerd, is behalve by Nederlandse ook by Angelsaksische toeristen erg bekend. Tussen de eerste en de tweede wereldoorlóg heeft de toenmalige koningin W11- helmina in dit hotel gelogeerd. Jaarlijks werd het hotel door meer daa 10.000 buitenlanders bezocht. Onder de geredden bevindt rich ook een echtpaar, dat volgens Renter de Nederlandse nationaliteit heeft, Mul ler heet en is Engeland woont Van de 3; gewonden zijn Inmiddels vijftien nit het ziekenhuis ontslagen. De overigen hebben brandwonden, ge broken ledematen of een zenuwschok. B. en W. van Amsterdam hebben de gemeenteraad een voorstel tot wij ziging der tarieven van toet gemeente vervoerbedrijf doen toekomen. Voor gesteld wordt de prfls va» het 45- minutenkaartje, dat hans 0,25 kost, te brengen op 0,35. De prils van de 5-nttenkaart i 1,zon i 155 moe ten bedragen, maar B. en W. geven er de voorkeur aan een 4-rittenkaart ya» S 1.in te voeren. De week kaart zal, als het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, 1,60 gaan kosten (thans 1,25). De overige vervoersprijzen zullen evenredig wor den verhoogd. Het dagblad Trouw stelt zyn lezers in de gelegen heid gebruik te maken van de speciale trein, die op donderdag 2 juli a.s. de dag van het huwelijk van prins Albert van België naar Brussel zal rijden. In lichtingen over deze trip, waarvoor een sterk verlaagd tarief geldt, vindt u elders In deze editie. Naam; Straat: Woonplaats: Weast zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betafing al geschieden per week (61 cent)/per kwartaal (7.90). U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat S0t Botterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1