Delft Amerikaans toestel stort neer Door bliksem setroffen' Spanning op bouwmarkt no niet verontrustend I jezirtfiing op grenzen van reclasseringswerk Henri MALEDIVENJONGEN GA A T SPOEDIG NAAR HUIS DAAR IS ZE r i heidekoningin 1959 Australië dwingt immigranten niet meer te werken Hoge pauselijke onderscheiding voor de Gaulle Koopt op tijd uw zekerheid Veel verf schadeiyk voor gezondheid Nederland wü regen maken Vliegtuigen «aan wolken te lijf Wintermans PIANO'S en HARMONIUMS aarschuwing op etiket bepleit DRIE KINDEREN VERDRONKEN redkope dagtocht naar Brussel Enkele buien Opstand in Bolivia r r H N.V. STROKENBOLiW "MikriAr I7ct Djoeantla stelt bezoek aan Moskou uit NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Twee slachtoffers bij ongeluk met Piper ZATERDAG 27 JIM 1959 J ZEVENTIENDE JA ARGANG No. 4331 -\ wmm - e C c Botterdam. •j-Gnvrnhaee. Dordrertil. scmedant. biltc ae VVUIuiMn 2> letoi |,o,ou [5 U Postbus 111J Postgfo No 42401b Kjachteiïdiens: abtiotiémenlvè IR 3U-.9 30 uut idtertiaos 17 18 uut Teleioon uöttw Hu.\ Stnsp.cir, j ïcleluoo 183467 (3 mncm I os.bU" I'14 Postoiro No 4J4867 Nluchitnüii'tist 18 30H13(i l'dei !G'jbï spunu-f. .3. I'dpt 4-.7C Thomas a Kempu,stra,tt ha Tol 834 ji \bunnementkpit|« hl cent pot ucck 2 63 por muann t oo pe; «wartaal iarsse numme.s 13 oent Veorhimt rtacoluKs Directeur: H. DE KUIG I^IAXUAa}" (Geldis loi morgenavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselende bewotking met enkele verspreid voorko mende buien. Matige tot vrii krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.22 Maan op: 0.2S Onder: 21.04 Onder: 13.28 Hoofdredacteur' iïr. J A H i S BKUINS SLO R bestaat sinds enige jaren in Dellt een christelijk lyceum Dit ly ceum mag zich verheugen in een gestadige groei. Het aantal leerlingen ii thans 515 en voor de nieuwe eerste klas hebben zich 206 leerlingen aange meld. Het bestaande gebouw heeft een capaciteit van pl.m. utleerlin gen. Dit lyceum heeft reeds thans ver- jcheidene leerlingen uit het nabij ge legen Rijswijk. De bedoeling van het bestuur was nu om m Rijswijk een de pendance van dit lyceum te vestigen Het departement van Onderwijs wil dit echter niet. Het departement is wel bereid om gelden beschikbaar te stel len voor uitbreiding van het bestaande gebouw. Het wil geen gelden beschik baar stellen voor een dependance i Rijswijk. Bij het lyceumbcstuur bestaan ech ter overwegende bezwaren tegen uit breiding van het geboi w in Delft Het is nJ. van mening dat voor het geven van goed onderwijs dat immers een «tuk opvoeding inhoudt al te grote scholen ongewenst zijn Een rector moet zijn leerlingen kennen. Hij moet eventueel tijd voor hen hebben In Delft en in Delft met alleen staat men op het standpunt dal mammoet scholen voor het geven van goed on derwijs, van christelijk onderwijs, veel minder geschikt zijn dan kleinere «cholen. Men vindt een school van 500 leerlingen daarvoor het meest ge- tchikt. Ten departement echter denkt men in de categorie van scholen voor 1000 leerlingen. Vliegongeluk in lla ië: 68 doden heeft daar ook een argument voor Bij een ly ceum krijgt men n.l. in de hoge re gymnasiumklassen een betrekke lijk klein aantal leerlingen. Voor die onderbezette klassen zouden dan le. raren beschikbaar moeten zijn. Bij het bestaande lerarengebrek wordt dat niet verantwoord geacht. Maar in het geval Delft gaat dat argument niet op. "Want in Delft gaat het alleer om de vraag of men de uitbreiding van de school tot stand brengt ter plaatse waar de school gevestigd is of een p«ar kilometer verder. Het blijft, al met al, één geheel wat de leraren betreft, maar het worden wat de schoolgemeenschap betreft, naarmate de groei toeneemt en dat staat in deze bevolkingsconglome ratie vast twee gemeenschapoen. die pedagogisch ieder onder eigen lei ding zullen moeten komen. Financieel maakt dit voor het rijk geen verschil. Het is duide lijk dat hier een vooropgezette mening een rol speelt, n.l. dat het ge wenst is grote scholen (1000 leerlingen) te hebben. Maar als een schoolbestuur nu van oordeel is dat dit niet gewenst is en daar zijn overwegingen van pe dagogische aard en van organisatori- ache aard voor aan te voeren, die bei de hun oorsprong hebben in de aard en de roeping van het christelijk on derwijs, dan is het niet aanvaardbaar dat het departement dan tóch zijn wil doorzet. Dit heeft ook met de vrijheid van onderwijs te maken. Wij hopen en wij vertrouwen dat mi nister Cals, wie de vrijheid van on derwijs niet minder dierbaar is dan ons, voor deze bezwaren oop zal hebben. Een Lockheed „Supcr-Coiislel- lation" van de Amerikaanse maatschappij Trans World Air lines is gistermiddag om htilfzes in de omgeving van Milaa.ti ver ongelukt. Alle 08 inzittenden (onder wie 5!) passagiers) kwamen om het leven. Volgens ooggetui gen werd het toestel in de lucht door de bliksem getroffen, waarna het in tweeën brak. De vertegenwoordiger van de TWA te Milaan, Chambers, heeft gezegd, dat het hem technisch gezien onmogelijk Ulkt. dat het vliegtuig door bliksemin slag is vernield. AUc vliegtuigen en In het bijzonder deze „constellations" voor vluchten over de Atlantische Oceaan zijn uitgerust met een zeer doelmatige bescherming tegen elektrische ontla dingen. De staart van het toestel kwam bij Olgiata Olona terecht en de romp bij Marmate. ongeveer anderhalve kilo meter verder. Deze twee plaatsen lig gen ongeveer .veertig kiiometei var Milaan. Enkele wrakstukken kwamen vlak bij een sanatorium voor t.b.c.-patiènt- jes terecht. Het toestel was op weg van Athene naar Chicago. Het was tien mmutei voor de ramp opgestegen van het vlieg veld bij Milaan, waar het een tussen landing had gemaakt. Het zou ook nog landtn in Parijs, waarna het aan een stuit zou zijn doorgevlogen naar Chicago. De meeste passagiers waren Ameri kanen en Italianen Voorts waren er twee Britten, twee Fransen, een Oos tenrijker en een Egyptenaar aan boord Er zaten geen Nederlanders in het verongelukte toestel. Tol de slacht offers behoort prof Maria Rermi, een zuster van een van de uitvinders van de atoombom, prof. Enrico Fermi. Het scnijnt dat de neervallende stuk ken op de begane grond geen per soonlijke ongelukken hebben verooi- zaakt hoewel een wrakstuk terecht kwam op 25 meter afstand van een huis waarin 22 mensen wonen. Ooggetuigen zeiden dat het toestel, nadat het door de bliksem was getrof fen, uit elkaar brak. Het leek alsor eerst een vleugel van de romp brak en toen de staart. Daarna vloog de romp in brand. Di* is waarschijnlijk tot nu toe bel erns'. gste ongeluk van dit jaar. Ir. fe bruari stortte bij New York een Lock heed Electra neer waaroij 65 per=onei. om het leven kwamen. Het is het eerste ongeluk op de in ternationale diensten van de T.W A. sinds 1949. Een vrachtvliegtuig van de TWA een „Constellation", heeft vrijdag avond, toen het op een startbaan van het vliegveld van Rome in beweging kwam om op te stijgen, brand gekregen in een van de vier motoren. Er ontwikkelde zich een dikke rook Brandweerauto's reden snel naar het vliegtuig en wisten de brand vrij snel te blussen. Niemand werd gewond. -;z F Yr'iT nirnmtt" SSWHOFU De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, de heer Van Aartsen, heeft op desbetreffende vragen van het Tweede-Kamerlid, de heer Van Vliet, geantwoord, dat het hem be Advertentie KOOPT EEN HUIS VAX PK Wij bouwen voor u op aantrekkcujKc voorwaarden (Z.n. tot SO'o tiypotneeKi woningen in onderstaand® gemeenten ALKMAAR, AMSTELVEEN \PEL- DOORN. BERGEN, ilEILOO. KIL1.E- GOM, HILVERSUM, JL'TPHAAS. LEER- SUM, LOENKN a. d. VECHT, NIEUW KOOP en MAARN. X.V. STROKEN-BOUW. LINDELAAN 191. LOOSDRECHT TELEF. 02838-820. NA S UUR; 029OB-3I4 Dr. G. J. Lammers, waarnemend voorzitter van de protestants-christe lijke reclasseringsvereniging (PCRV), heeft tijdens de algemene vergadering van deze instelling te Zwolle gezegd dat het tijd wordt dat men zich gaat bezinnen op de grenzen van het reclas seringswerk. Spreker vroeg zich af, of bij voor beeld het gehele terrein van de gees telijke volksgezondheid binnen of bui' ten het reclasseringswerk valt. Naar het oordeel van het hoofdbestuur zul len hier grenzen moeten worden ge =teld om te voorkomen, dat het re classeringswerk zich 'gaat bewegen op het terrein van andere organisaties die zich daarop hebben gespecialiseerd. Al is het een onomstreden punt. al' dus spreker, dat in ons werk de psy chiatrische consulent een onmisbare plaats heeft gekregen, daarom zal de PCRV zich nog niet behoeven le ont wikkelen tot een organisatie, die bij voorbeeld bureaus voor levens en ge zinsmoeilijkheden zelf zou exploiteren. Met dankbaarheid gewaagde spreker van het resultaat van de besprekingen die zijn gevoerd met de federatie van instellingen voor de zorg voor alcoho listen, namelijk een formelere vorm van samenwerking Dit houdt in, dat de PCRV ertoe zal medewerken, dat reclassanten. die daarvoor in aanmer king komen, zich voor een behandeling wenden tot het consultatiebureau voor alcoholisme en dat de F.Z.A. van haar kant ertoe zal medewerken, dat hier bij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van de PCRV, aldus de heer Lammers. Dr. P. H. Esser, zenuwarts te Haar lem en voorzitter van de F.Z.A., hield (Advertentie) De Indonesische premier Djoeanda heeft zijn voorgenomen bezoek van een maand aan Moskou wegens de huidige politieke gebeurtenissen in zijn land voor onbepaalde tijd uitge steld. Djoeanda was voornemens, in gezel schap van de minister van Voorlich ting Soedibjo. op uitnodiging van de Sowjetregering op 13 juli naar Moskou te vertrekken. De Israëlische premier, David Ben Goerion, heeft in "en vraaggesprek met bet Mapai-blad „Davar" het be sluit van zijn regering om wapens aan West-Dnitsland te verkopen, verde digd. Over deze kwestie is een politie ke' storm gerezen, die het bestaan van de coalitieregering bedreigt. DE 17-jarige drenkeling van de Maledtven. M o h a tuut e d Abdul J ah a ;a£ waarschijnlijk begin juk "'p' ren schip van een maatschappij uit Liver pool naar zijn eiiond lemg kunne» keren Bij het Engelse consulaal is inimdels bericht binnengekomen mt Colombo «tot hij vermist wordt. Zijn papieren woraeu mt in gereedheid gebracht. Mohammed zal beladen met herinneringen afreizen' naar uanleiilnig ra» de krantenberichten, en de radioen t.r -uitzending die aan hem gewijd teerden *ijn hem van vele kanten cadeaus gestuurd, -qp-- een inleiding over de behandeling van alcoholisten. Tot lid van het hoofdbestuur werden gekozen mr, J. SM. Vellinga te Alkmaar in de plaats van ds. P. Nomes te Den Haag en mr. W. C. Hassoldt te Am sterdam ter vervanging van mr. dr. L. H. K. C. van Asch van Wijck. kend is, dat de laatste maanden in vel schillende delen vanhet land weer sprake is van een toenemende span ning op de bouwmarkt. De ministiy zegt, dat hii niet heeft kunnen con cluderen. dat zich een jendens tot ver traging en kostenstijging van de bouw voordoet. J De bewindsman isfvan oordeel, dat de omstandigheden, waarin de bouw markt in bedoelde "tóiecien momen teel verkeert, 'no&Yi TT als verontrus tend zijn te beschouwen. Wel meent hij, dat waakzaamheid geboden is, om dat vergroting van de spanning in die gebieden, welke tol een toestand van overspanning zou kunnen leiders, niet gewenst is. Reeds sedert enige tijd is het goedkeurings- en subsidiebeleid mede op dit doel gericht Met name wordt in de bedoelde gebieden de ver groting van de bouwactiviteit -*oor zover het goedkeurings- en subsidie beleid daartoe de middelen biedt, tegengegaan. DAAH is ze dan, Ede's heidekoningin 1959, mevrouw Betty Droffelaarrtan Galen. In de oorlog werkte zij dapper in het verzet, later, na haar huwelijk, emigreerde ze naar Canada, Door haar als heidekoningin te kiezen eert Ede het verzet cn de Canadese bevrijders. Gistermiddag kwam de heidekoningin per vliegtuig op .Schiphol aan, waar zij direct werd omringd door Edenaren. Voor \cr.slag tan aankomst zie pagina 3 Een kopie van het oude Amerikaanse fregat ConsleKflfion passeerde onlangs de stad Baltimore in de Verenigde Staten. Het kleine schipdat 28 voet lang is. heeft een bemanning van 5 jeugdige zeeverkenners en is op weg naar New York: de bemanning hoopt met het schip veel geld in te zamelen i-oor de restauratie van de 161 jaar oude naamgenoot, die oo de pier in de haven van Baltimore staat. NEDERLANDSE immigranten in Australië zuilen niet meer ge- dwongen worden de eerste twee jaar van bun verbluf in bet nieuwe vader land in een bepaalde bedrijfstak te werken. Alle immigranten zullen voort aan direct na aankomst geheel vrii zijn in de keuze van hun werkkring. Dit zei de Australische minister van immigratie gisteravond in Den Haag. Kort na de oorlog toer: Australië zat te springen, om arbeidskrachten, was het nodig de immigranten naar een be paalde bedrijfstak te sturen, wat -oor velen een bezwaar was om naar Austra lië te gaan. Na besprekingen met de Nederland se regering heeft minister Downer ech ter besloten de bepaling te laten ver vallen. Vorig jaar gingen minder dan acht duizend Nederlanders na: Australië. Het hadden er meer dan vijftienduizend mogen zijn, zei de minister. Aan de Franse president. Charles de Gaulle, is in opdracht van paus Joan nes XXOT de hoogste pauselijke on derscheiding, ile verheven orde van Christus, overhandigd. Een woordvoerder van de Franse ambassade, die dit mededeelde, wees erop. dat de Gaulle hierdoor in staat is gesteld, de orde te dragen als hij vandaag door de paus in officiële audiëntie wordt ontvangen De/e hoogste aller pauselijke onder scheidingen is aan slechts zeer weinig personen toegekend. f Advert entte) 'N KAYSEft NAAIMACHINE ddac hei (e jUevUc vo**l méér dan van véél anderen. Import: Lutlmer - Utrecht (Adoerte ritte/ Zon onder DOOR de ontwikkeling van de chemie zün er de Saatsle jaren verfstoffen van geheel nieuwe samen stelling en mes geheel nieuwe eigen schappen in gebruik genomen. Velen worden «laardoor bü hun werk aan voor de gezondheid schadelijke invloe den blootgesteld, vaak zonder dat zü zich bewust zijn of zich er voldoende rekenschap van geven. Het is daarom van het grootste be lang dat de bereider van verfstoffen op een etiket aanduidt of de produktrn, die hfj iu de handel brengt, schadelijk zijn en, indien dit het geval is. aan geeft welke voorzorgsmaatregelen ge nomen moeten worden. Dit staat in een rapport dat de stichting verftoepassing heeft uitge bracht over de directe invloed van schadelijke verfmaterialen op de ge zondheid. In de vergadering van het bestuur van het bedrijfschap voor het schildersbedrijf heeft de heer H van Tilborg, die in dit bestuur zitting heeft voor de Ned. Chr. Bond van werknemers in de hout- en bouwnij verheid. nadere mededelingen over dit rapport gedaan In de vergadering is erop gewezen, dat het aantal ziektegevallen in het schildersambacht procentsgewsjs hoger is dan in andere ambachten. Men acht het niet onmogelijk dat de invloed van verfwaren hierbij een ro! speelt. Dror het opstellen van een diagnose-statis tiek tracht men inzicht te krijgen in de oorzaak der ziektegevallen. In het rapport staat d?t gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan door vergiftiging, door inwerking op de huid, door brand en door explosies. De stichting verftoepassing heeft alleen nog maar aandacht besteed aan de veigiftiging: de andere punten zal zij later bestuderen. De verfstoffen worden in het rap port ingedeeld in vluchtige en niet- vluchtige. Door op hel etiket aan ;e geven tot welke van deze twee cate gorieën de stof behoort, zal de verbrui ker reeds gewaarschuwd zijn. Het be drijfschap en de vereniging van vernis- en verffabrikanten zullen zich nu over het rapport gaan beraden, De vernis- en verffabrikanten. die in de genoemde vereniging georgani seerd zijn, zijn wat beducht voor de etikettering, omdat zjj daarvan van de zijde van de niel-geGrgaEusecrclen c van de geïmporteerde verfwaren een ongunstige invloed op hun concurren tiepositie vrezen. Het bestuur van het bedrijfschap wenst echter dat ae eti kettering voor Nederland zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd. ITeEernewoude is gistermorgen de tweejarige Berend Boonstra bij het .spelen te water geraakt en verdronken. Het jongetje speelde met een zusje op een woonark en viel over boord. Toen het meisje zonder haar broertje thuis kwam. ging de moeder zoeken. Zij zag haar zoontje in het water drijven. Het kind was toen reeds overleden, Gistermiddag is de 11-iarige Pieter Kromkamp uil Draehtsterconi- pagnie verdronken, toen hu na schooltijd met enige vriendjes in de Elijen bu Rottevalle ging zwemmen De jongen was de zwemkunst ifiet meester en is vermoedelijk in een diep gedeelte terechtgekomen. Zijn lijkie werd enkele uren later gevonden. Het zesiarig zoontje van de familie W. Schaapman te Scheerweide (Ov.j. is gisteravond door verdrinking om het leven gekomen. Het jongetje zou 's avonds na het eten nog wat gaan fietsen. Toen hij om halfacht nog niet thuis was, werd de omgeving afgezocht, maar tevergeefs. Later op de avond word uit hel Steenwijkerdiep nabij de steiger van Scheerwoide het fietsje op gehaald. Omstreeks hal fel f werd op dezelfde plaats het kind gevonden. AP donderdag 2 juli aan- 1 staande zal Brussel in feesttooi zijn ter gelegenheid van het huwelijk van prins Albert en prinses Paola. Onze lezers hebben gele genheid op deze dag heen en terug naar Brussel te reizen tegen een hijzonder voordelig tarief. Een unieke gelegenheid die men niet voorbij mag laten gaan. Nadere inlichtingen ver strekken onze kantoren, de Nederlandse Spoorwegen en de reisbureaus. Het onweersfront dat gisteren over Nederland trok heeft van plaats tot plaats sterk variërende regenhoe- veelheden veroorzaakt. Tot zaterdag ochtend uur werd de grootste hoe veelheid 35 mm op het vliet eld Woensdrecht gemeten. Op het vlieg veld Eelde daarentegen nog geen 3 mm. Achter het «nweersfrent stroomde koelere maritieme lacht binnen. Een depressie die bil Ierland aankwam werd in zijn beweging ver traagd en zwenkt mt af naar noorde lijke richting. Het erbij behorende koufront bereikte Frankrijk en zat ons land met enkele buien passeren. Gedurende het weekeinde is het weer dan ook veranderlijk met enkele opklaringen cn enkele ver spreid voorkomende buien. Verder waait er een matige tot vrij krach tige zuidwestelijke wind. Bij hef: ongeluk met een Piper Super Cub-vliegtuigje, gisteren bij Varsse- veld (Gld.), zijn de 28-jarige eerste- iuitenant R. C. F. van der Touw uit Kaag «Sèiiuwd en vader van één kind) en de 24-jarige ongehuwde ser geant C. M. Schalks uit Katwijk om het leven gekomen. Het toestelletje was op een laag vlieg-oriëntatie-oefening. Plotseling sloeg de motor af waarna het vliegtuig zich met de neus in de grond boorde op net terrein van een openbare lagere school. De heer Van der Touw werd op slag gedood. De heer Schalks werd zwaar gewond naar Doetinchem over gebracht, waar hij korte tüd later overleed. In de Boliviaanse stad Santa Cruz is een opstand uitgebroken. De op standelingen zü« ïeden van de jeugd- bond van Santa Cruz en andere plaat selijke organisaties. Zij vielen vrijdag een groep politie mannen aan, waarvan er drie werden gedood. De regering heeft bekend gemaakt. dat revolutionaire geweld dadigheden het noodzakelijk hebben gemaakt, troepen onder hooggeplaatste militaire leiders naar Santa Cruz te dirigeren. (Advertentie) KEURCOLLECTIE BU GAXZEVOORT Dif/erstraal 116 - 7.UOUE - K. 5^00-6551 Kr is overleg gaande tussen verschillende instanties om in de komende dagen en weken, als de regen niet doorzei, door middel van vliegtuigen te trachten regen te maken. Dr. J. IV. Maan. directeur van het vorig jaar opgerichte Europees land bouw -luchtvaartcentrum, als deskun dige op dit gebied verbond»n aan het Nc«lerland« ministerie van Landbouw heeft hiertoe in overleg met het KN>IÏ besloten. Een tiental vliegtuigen, die voor sproei- bedrijen werken, staan gereed om cumluswolken te lijf te gaan en deze te injecteren met een bepaalde sproeistof. waardoor de wolk zich oplost in regen. Men heeft d< medewerking gevraagd aau de luchtmacht om de verschij ning van ciimnluawolkan t« obser veren en de plaats daarvan te be palen De bestuurders van deze vliegtuigen zullen dan de informaties radiorra- fisch doorgeven. Daarna gaan deze gegevens per telefoon naar een cen traal punt in Den Haag. van waar uit de lanribouwvliegtuigen met de sproeistof worden gedirigeerd. Voorts hebben de betreffende instan ties aan de dienst Luchtvaart van de. Rijkspolitie gevraagd de Auster Ph- Pol gereed te willen houden om bij voorkomende gevallen foto's te ma ken bij regenval, indien deze ort- 'aar: is na het werk van de land" bouwviiegtuigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1