K. de Bloois over harmonische ontwikkeling van het kind iSCHOOL couzy SfiAAFSTROOM's Nettenboetsters werken op Taandenj Eeuwenoud ambacht aan de voet van Maassluisedijk Bijna geen jonge krachten meer voor dit werk F *rv5r/~\ LANGS WATERWEG PIANO'S HOUTMAN Ledenvergadering Pro Juventute Straatvoetbal met 18 elftallen Jcfa&jdg* Drin Overzicht haringvisserij Evangelisatie Tentcampagne Kerkdiensten ORGELS ■m r "WW tótSffSf sa:: t snw CJ TKOinr Zati>r<lag 27 juni 1959 Vlaardinsen n [Vlaardingse Amateur- Schiedam j\ieiivve agenl fotografen winnen eerste prij; Maisonnette-woning te bezichtigen „De Coureur" had j|[ jj| j£ JP iucces Advertentie JA WA - ISO HEINKEL PIET BESTEBREURTJE Advertentie Collecte Gezamenlijk Militaire fondsen Kinrlergang op verjaardag van prins Bernhard ~7T Advertentic mm 'ëMËM tio oniffo •mmsm vraajjt niannequins adort 1912 Zomermeeting Advertentie Schiedamse raadsleden spraken geen woord BOTER KAAS KWALITEIT Hoek van Holland o.d.s. n Anna van tier Bijl in Excelsior Burgerlijke stand van i,-, Vlaardingen Visserijberichten VLAARDINGEN. - Aan de voet van de Maassluisedijk, met op delf™„ritên Tf ne smokende industrieën en aan de linkerziide 'aalst van het seizoen krijgen de boet-Jl*mP„en,a? ,te 's-Gravetihage*. d. h. v zm- Geen wielerronde j achtergrond de nieuwe smokende industrieën en aan de linkerzijde de zakelijke nieuwbouw, wordt nog een eeuwenoud vak uitgeoefend j het netten boeten. I Oude, gerimpelde handen, stevig de boetnaald en het mes omklem mend, glijden uur na uur, dag na dag, over de enoxime netten en mazen HA? nAu' uV3j cw.é'i.SIgehouden TÓ; met verbazingwekkende geroutineerdheid en zorgvuldigheid het I verband met het drukke wedstrijd pro-: versleten weefsel herstellend- Over enkele dagen zullen andere ijve- =igaJaraadre echter een'"wegrijd Tt-j handen de netten weer ophalen en wegslepen en weldra zullen geschreven waarvan men iets belangrijks deze nu nog uiterst-droge netten weer nat en ook dank zij onze 'denkt te kunnen maken. Advertentie A. SLUYTER ZiN. 1 Burgerlijke stand van Schiedam boetsters vol van spartelend zeebanket zijn. Kostbaar s van Gurp lc waaJtv^k- Medische diensten w-J -v* r~ Geen jonge meisjes WATERSPORT- EN KAMPEERARTIKELEN r r P L2 c Tijdens de jaarvcrga- Spreker merkte op dat belangstelling, SCHIEDAM. dering- van „Pro Juventute" te Schie-I voor de geestelijke'zorg voor het kind; aam heen de heer K. de Bloois, direc- steeds toeneemt, maar dat het werk dat tour van de vereniging „Zoekt het Ver- j in dit opzicht wordt gedaan niet toe- loretie" uit Rotterdam een inleiding ge- j reikend is. Het agentschap van ons blad in Schiedam is in andere handen overgegaan. De nieuwe agent is de heer VV. v. d. Kruit Thomas a Kempisstraat 6 Schiedam Tel. 65451 Voor abonnementen en klach ten kan men zich in het vervolg tot de nieuwe agent wenden. VLAARDIVGEN. Een van de vijf VL AARDING EN» Dezer dagen wer. den op de wielerbaan aan de Kromme Zandweg te Rotterdam-Zuid weer wed- strijden gereden door adspiranteti, nieuwelingen en amateurs. In alle e?S'- deel van de NED. HERV. KERK "A" gorieën namen renners nee» van ut- Beroepen te F«n?t ÏÏKf.venj,|: J7la,^on*1nclte*uo"!Van i Coureur"; zij voelen zuh by/on- nephof te Dordrech PWl.p« dc Gocdestraat een ^straat varthnis op deze wielerbaan, du- bJch: vil, w. Vuns erI;J?S ïlT een lengte heeft van 400 nieter en br- Aangenomen hot Beroepen te Faesctis: kand, B, Hcn- echt itoez. i; te Ouden- s tc Capcllc a.d. Ussel Aangenomen hol beroep voor het pas^ slaat uit een wegdek van bitumen m<* 1()riiai verband „De Zeevang" ivoor de is bijzonderj oplopende bochten. Zo'n soort wieier- dorpen Ousthmzi-n. K wad ijk en Midde- »«vv.wv" aantrekkelijk ingericht en demonstreert i haan wordt wel erg gemist in een stad jjef: mcj j, c. Jansen. vic. te Oost- m WStZ d? tezi^ker de verschillende mogelijk- a Is Vlaardïngen, vooral nu de Coureur- hui?t,n - nd.l.ü OTJÖ JJU-UC.i ..,^„1 UM crovollic Deze vierkamerwoning VLAARDÏNGEN. Bij de lande! 'wedstrijd die ieder jaar dooi* de Bond is Ingericht als „model-woning van Nederlandse Amateurfolografen Vet-, enigingen wordt gehouden heeli de* A.K.V. „Vlaar W+!,.:S p'behaald <693 punteni. riit"p;mcl' Vo" goed en gezellig renners bijzondere goede resultaten. .Tijdens de bondsvergadering y an 20 t "woonhaar 'ie maken Bovenboeken in diverse wedstrijden op de', juni m Utrecht ontving de voorzitter ne •>0 lieden om dit pand zo goed en gezellig renners bijzondere guei I,mogelijk bewoonbaar te maken. Boven boeken in diverse weds l ijs een drietal slaapkamers. Vooral de baan en op de weg. i s se 1 schild en de medaille van net(jinj^rslaapkamer. waar men via een Bij de adspiranten behaalde Adrn* ondsbestuur. Het is een gunstig teken. (|.a „uvee-houg" koml. is heel aardig Drop ivoor het eerst op een wielc-r- at er met aueen groei zit m »et j ingericht. Beneden is een flinke woon- baan en goede tweede plaats, ental van de Vlaardingse folwBlUt».k(Hn<>1. m,.( <üed gekozen eethoek [n de nieiiweiingen-achtervolgingswed- GF.REF. KEKKEN behaalde Adrie i# Boer, kand honden over ,.De harmonische ontwikke ling van het kind". SCHIEDAM. De heer <1e Jager, (He (ie gemeenterund rrijdagavond tijdens haar vergadering benoemde lot comman dant van de Schiedam se brandweer. Tot voor kort was de heer De Jager hoofd- brandmeester tan hetielfde korps. v.a, 1195.-. 1ste betaling v.a. 192.- Tel. K 1806—2038 - BARENDRECHT Het zijn nog maar de eerste stappen die oi deze weg zijn gezet. i ..Hit is ontstellend dat er zo weinig arndaeht wordt geschonken aan het' geestelijk welzijn van het kind", aldus de.heer De Bloois. „terwijl wel nau*.v-; lettend over de lichamelijke gezondheid wordt gewaakt." De Jonge mens moet worden gemaakt- tot een persoonlijkheid. Daarbij is dei psychische vorming van uiterst belang. Een psycholoog kan bij het probleem uitkomst bieden.Merkwaardig is het echter, aldus spreker, dat ouders, wan neer^ kinderen lichamelijk ziek zijn. on middellijk een arts halen en bij gceste- lijke onevenwichtigheid niet aan de psy choloog denken. j Tijdens de vergadering werd voorts afscheid genomen van de voorzitter van de afdeling, de heer M. Holl. die Schie dam gaat verlaten. Hij wordt opgevolgd door de heer D. f'. van Mourik. De neer F. B. Vermty sprak bij dit af-; scheid enkele hartelijke woorden. j In de plaats van de aftredende be-: stuursleden. de heren J. Ritsema van: Eek en D. Houtzager werden gekozen mevrouw M. Oudemans-van Delden en1 de heer L. Hoorweg, terwijl ds. W. A. Krijger werd gekozen tot vice-voorzitter. wisselschild en bond d dental .maar dat ook de prestaties van de Ie- den meegroeien. Kortgeleden is de Vlaardingse Film-, naar de Amatcurfoto- t grafenvereniging. Amateurfilmers kun-j(S w,u n(nkt> kcWerruirote en een garage.! gó meter achterband. Een klassement*- nen z-.ch a.s ltd van de vereniging op-R„ ,,pt inrichten van de huizen heeft jWWj*triid «>ver 60 ronden met vier klas- i geven bij de secre.artj van (Je A-rln(.„ ook aan de verre toekomst gedacht. 1 seinpl.te[1 werrj (.en overwinning voor j „Vlaardïngen Ceramstraa. I. Niet alleen zijn de woningen voorzien van Aan de-ze rit nam ook voor- een gezamenlijke televisie-antenne, maar hr[ wrst' Oetiit Burs boom deel di Beroepen te uermonrnkoog: J. A. A. -- N'aarden. GF.REF. GEMEENTEN" en een modern uitgeruste keukeu, onder strijd om de „Caritas Brassaard" wis! Beroepen te Xunspeet en tc V-agenm- meer oorzien van een ijskast. Verder is j orvze stadgenoot Rudie Liebrechts zijn gen: kand. P. Blok _lc _Holterdam; te - er een flinke douchecel en badgclegen-1 uitdager H Blokker terug te wijzen n/ü1.ie._«ni.a_t?.urE!2lt helri. Onder de keuken en woonkamernaar de tweede plaats en we! met pl.ni. Waardenburg: kand. C. Wisse te Tholen. RADIO GRAMMOFOONS BANDRECORDERS DICTEER APPARATEN Hi-Fi en STEREO MUZIEKINSTALLATIES OPSOÊf-INSTALLATlfiS VOOS KAMTOK.EN ÈN MOSIJVEN Ook crediet servic* ------- cvi LiriiH jjui.mbm'iii ook zal men straks heeft besloten regelmatig haanwe-stni- ktinnen maken van Wlevisiidistnbutie. n r„d(,t) >rjimmer „em.ez Midden augustus zuilen deteerste ta-niej klasseren ir. de klas- woners hun intrek m d<'7-ej sementssm-iiits. maar mort verwacht nemen. Hel «X 8 v\e" hij bij eet. volgende gelegenheid VLAARDÏNGEN. - De Stichting G«-1 modelwoning, die gevestigd is aan de i ook bij de eersten zal etnd^cn Bjj^d -menlijke Militaire Fondsen verleent phij|ps de Goedestraat 42. za et alleen waar nodig steun aan oud-jdrie maanden te bezichtigen ilitairen, hun gezinnen en of nagela:een hei hujs van binr «rfi betrekkingen, maar ook helpt zij j builen, aangekleed en tvel. et.- bij de moeilijkheden, die veie van de]schoutt, wil nemen, kan hier terecht des achter de Rotterdammer Henk van Bas dagelijks demobiliserende militairen bij j zaterdagsmiddag van twee tot vijf uur en Hela ar. hun terugkeer in het burgerleven on- woensdagavond van 7 tot 9 uur. Firma dervinden. Geeft morgen de collectant trofstee zorgde voor de aantrekkelijke: van de G.M.F. uw bijdrage en beseftaankleding, bijgestaan door kunsthandel Advertentie daarbij, dat ook hij voor dit goedevan Dorp aan de Hoogstraat, die ver- i doel zijn bijdrage geeft door zijnt ijdscheidene kunstvoorwerpen leverde, daarvoor te offeren, Aanmelden van col-: Bovenstaande foto geeft een beeld van; ALOKtten. WWUMm. aW, lectanten in Excelsior. AERT VAN NESSTRAAT 3» - TELEFOON 11»» 11 W fHOOEUANOSTMAr 70- TELEf. »M0^7«M VLAARDÏNGEN In de Waalstraat in Vlaardingen zullen maandagavond van acht tot negen uur het kinderkoor „Ons Clubje" en het meisjeskoor ..Ero- za" beide onder leiding van Jo Mulder. zingen. Thea Roos zal de pianobegelei- ding verzorgen. de gezellige woonkamer van deze mai-1 sonnefte. j t<*.Otn. ZU.VKR. OFTIKIt VLAARDÏNGEN Na vier weken straat- aoetbal krijgen we nu een inzicht in üe hterkte der deelnemende elftallen. In totaal doen. 18 elftallen dit jaar mee M0Lf»£ HiLlEOUl ;;fi rmu benoemingen Tol leraar: te Sneek iLyceumi; R Visser Hoofddorp. Tot hoofd; tc Drachten 'Gercf in.O'. F Oidenhuis. Delfzijl: te 's-Graven- hajjo Gerei ULO C J Stahlse. Haarlem* te Horst en TeiRt t kleuterschoolmej J ToN ür. Ermelo; te Meeuwen iCNSL J a Ziu derveld. Kerkwijk, Schouwerzijl (Gerefl J Koster Axri: te Varssel. M G Luimes, Arnhesit; te Wormerveer. P A J van dt Steen, Schouwerzijl; te Zevenhuizen (CNSj 1 J J de Vriea. Nieuwe Pekela; te Zwijn- drecht iKben Haez^rschj, P van Efferen, Zwijndrecht. i Tot onderwijzer(es): te Amsterdam (Kor Wilhelminascht B a ten Have. Amsterdam- te Barneveid. G ter Harmsel. Waddinxveen: tPr Julianaschn L ten Wolde, Ede en mei 3 M van de Kerk, Spran^-Capelle; te De I Bilt i Pr Wilhe'.TRinajKrh) mej R Buit, LTtrecht; te Bodegraven iD« Costaschi mei G Appe. Den Haa>? en W Wagenaar. Zwam- merdam; ie Breukeien (ÜLO< A W Langer.- j doen. Heelsum: te Brielle iULO) Ph Vijf- i huizen. Vriezen veen: te Dalfsen (CNS). D j Bennen Heerenveen; te Dinxperlo (CNS», mej J M Rosier. Winterswijk: te Gemert, i mej H Gort. Heerenveen; te Gravenzan- t de tULOl. K Hagoort. zNoordwijk aan aee: ie 's Gravenhage (Gr van Prinatererach), i B Ruitenbeek. Den Haag; te Hazerswoude, W M J Hevse. Voorburg: te Hoogeveen <Dr H. Bavineks^t). mej C M v d Vegte. Heei- sum; te Maastricht (Suringasch 2), mej I Blaauw. Maastricht; te Meppel (Gr v Prin- VA-Xvi J. i Blaauw. Maastricht; te Meppel (Gr v Frm- PlKrnVflkantlPVrfMl^d «tererseh). J de Jong. Assen: te Musselka- C b naai. W Beekhuizen. Dordrecht: te^Naald- \n uDirvvrvv P*»- -zirhl chem; te Nijmegen (Mulo Klokkenberg). A VLAARDÏNGEN. Ei neoDt n ^.icn j Trp.ffart te Overschre (Gerefl. mei wijk (ULO), A nilekes. Schiedam. D Spor- tel. Hoogeveen en J Pieterson, Hilversum; te .Vieuwendijk. mej A Kreukniet, Gorin- ng verzorgen „,„„nhpM i (voHg™ «Lïj. w«- griSTde um»Ü»«| VLAARDÏNGEN - Er hebben zich i ---- 'oTelschie ,G«efmej De koren treden op ter gelegenheid dfr vlaardingse voetbalverenigingen. Is mee- j reeds verschillende meisjes aangemeldH Schuil, Groningen: te Pijnacker, C Poot, van de verjaardag van Z.K.H. Prinsjeva|ien. Bernhard voor de wedstrijd-modeshow met zelf-Delft: te' Ridderkerk te Haézer ach) mej De standen bijgewerkt Afd A 114-17 jaar) V.V.C. I DAH.S. I Rtnneyn Boys R.O.B.A, Afd. B (12-14 jaari. VLAARDINGEN. De totale weekoji brengst ts groter dan die van de vorigeZw-asn Boys week; de onderlinge verschillen in de vang-v.S.F.C. I sten waren zeer groot. j O.DB. I Vrijdag was er geen enkel schip, datjv'.V.C. II „geen vangst'* oPgaf, toch was het resut- i Ï).>\.tl.s II taal niet groot. De hoogste melding was D.A.H.S. III twaalf kantjes, opgegeven vanaf de VI. 172 J Koj al Boys en de VI. 203, de andere vangsten varieer-1 Afd C (9-12 jaari. den van een tot zes kantjes. Erasmus Boys Zaterdagmorgen klonken de berichten be-;u_A.H.S. V* 20 juni zijn:'wacht voor dit attractieve gebeuren dan thans het geval is. 10 5 9-4 Het comité verzoekt onze meisjes van 0 2 2 6-9 lot en Jaai'- die mee willen 1 2 i 4-7 idoen zich thans met spoed te meiden i bij mej. T. Sparreboum, Vondeistraat SCHIEDAM. De Tenievangelisatie- campagne, (georganiseerd door '1 „Comité Schiedam voor Christus", gaat het laat ste weekend in. Vanavond om 8 uur aal in de tent in de Plantage ds. W A. Krijger als spreker optreden, terwijl het Gcrct Evangelisatie Kerkkoor en het Duo den Ouden voor de muzikale omlijsting zullen zorg dra gen. Zondagmiddag vindt een kinder- samenkomst plaats om 3 uur. Spreker de I heer J. Eibers uit Rotterdam. Om acht uur zal de campagne dan nor- j den afgesloten met een bijeenkomst waar; Mej. Souveretn van het Leger des Hei is za] spreken. HOEK VAN HOLLAND. Dit jaar aal SCHIEDAM: Herv Kerk Grote Kerk in zomermeetin,g van de Geret Jeugd in ds J Gras; 5 u ds A J Lamping ïe Dut" het Westland >n de Hoekse Bosjes wor- vendrecht. Betbelkcrk: 10 u d» G van Noordennen te Berkel: 7 u ds J Gras Opstandmgskcrk io u prol dr w c var unnik te Bilthoven; 7 u dhr A dc Jong Spijkenisse. Vredeskerk 9 en 10.45 u ds i No!'rt 'e„ Viardingen; 7 u ds W S Bakker te Roilcrdam. Gebouw „Irene", .Nteu'.ve haven 155; .10 en 4 u dhr D G Advertentie moderne kleine vorm UvfcIluiltiUcclur i'iic.iCcij Nieuw en gebruikt. SINGEL 114—116 SCHIEDAM i C O V, j '1. Vlaardingen; 7 u ds W 1 fr,Pa Hottrrdam. Gebouw „Irene" Nieuwe haven 155; .10 en 4 u dhr D G sa°Ue)en Benthaizen 'Herv Geref Evangeti- VLAARDINGENHerv Kerk Grote kerk IC u da F Zijlstra: S u ds J Bouterge. Re- hobothkerk 9 en 10.30 u ds P van der Vlood: 7 u ds C H van Hhijn, Bethel- kerk to u ds W J Kolkert; 7 u ds II F Meijer te Maassluis. Immanuelkerk 10 u ds S van den Bos; 7 u ds W J Kolkert. Nieuwe Kerk 10 u dhr J Hoogendatn; 5 u ds M Ottevanger. Leiden Geref Kerk Oosterkerk 10 u dr E D Kraan; 5 u ds Joh Lever. Emauskerk 8.45 u ds M J Mulder. 10.45 u ds Joh Lever: 5 u ds G Aalberaberg. Pnlëlkerk 8.45 «s T L Bos 10.45 u ds Th Swen: 4 en 5.30 u dr F L 56. 10 en 5 u ds H Rijksen. Bos Geref Gemeenten. Westnieuwland MAASSLUIS: Ned Herv Kerk 10 li ds K H Vogel: 5 u ds H F Meijer. Jeugdkerk JSursum Corda) 10 u de heer L v d Pol; ti»en oe Wetstr 2) 10 a de beer A. van Wasbeek. Kinderkerk l OfU; Hui») to u mevr E Voiker-Spijker Geret Kerk 9.30 u ds K W Dercksen; 4.30 u ds J L Bak ker van Laren. Zuiderkerk 9.30 u ds J L Bakker; 4.30 u ds K W Dercksen Geref Kerk vrijgemaakt) 8.30 en 2.30 u da H v d Veen Chr Geref Kerk 9.3Q en 4 30 u ds M Tanis van Mlddeibamis Ned Prot Bond ntn 7 u ds H v d Gram. HOEK VAN HOLLAND. Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. \V, J. Schouten van Vlaardingen; 7 u. Ds. H. S. Wassink. Geref. Kerk 10 en 4 uur Ds. P. Ruli- man: Herv, Evang. 4 uur Ds. Stoik van Scheveningen. den gehouden op 27 juni. Ds. H.' Sweepe uit Scheveningen en ds. G. Toornvliet uit Bloemendaal zuilen als sprekers optreden op de bijeenkomsten. <üe respectievelijk om 3.30 en 7 uur zuilen aanvangen. Bij slecht weer zal gebruik gemaakt worden van de Geref. kerk. SCHIEDAM De Schiedamse gemeen teraad heeft vrijdagavond een record ge vestigd. Met de behandeling van de agenda was nauwelijks tien minuten ge- ROZENBURG: >*ed Herv Kerk lmrnanuet- ■noeid. kerk 9.30 u ds Eveleln en e.30 u ds Sta- Geen van de raadsleden heeft lijdens hng: Westerkerk 9.30 u d« Vorsers Ge- deze vergadering het woord gevraagd.' rcf Kerk 6.30 _u _ds C Mak van_Maass!uis zodat alle voorstellen kamerstukken 1 werden. Slechts het monotone oplezen van de voorstellen door de voorzitter onderbrak de stilte in de raadszaal. Tien minuten, nadat de leden waren binnengekomen, konden zij al weer vertrekken. Kennelijk was de raad in vakamiestemming. Er waren vele absenten. Burgemeester Peek had het stemmig zwart verwisseld voor een licht zomercolbert. waarop de ambts keten ontbrak. en 7 u ds G N Lammens van Rotterdam- Kralingen Chr Geref Kerk 9.30 en 3 u Leesdiensten Geref (vrijgemaakt) 9.55 en 3 j ds Hoogsleen. KETHEL. Herv gemeente 10 u ds Been5. Hillegersberg. 19 u da Terlouw. Feijenoord Geref kerk („De Ark"i. 9.30 u ds J ter en al vingen de meeste schepen nog geen tien kantjes, de schepen van Kornaat en Verboon en de VI, 197 van de Dogger- maatschappij vingen acht en twintig tot vijf en vijftig kantjes. Deze laatste de hoog ste vangst was van de VI. 112 van Kor naat. Maandag was het weer minder en had de VI. 14 van de Dogger zelfs geen vangst. Toch was het iets beter dan vrij dag, de gemiddelde vangst bedroeg ruim zes kantjes in een variatie van twee tot vijftien kantjes (van de VI. 56L Dinsdag was het resultaat weer beter en ving de VI. 14vq£ en veertig, de VI. 89 veertig en de VI. 56 dertig kantjes, alle ook weer schepen van de combinatie. De VI, 42 meldde geen vangst. De overige vangsten liepen tot vijftien kantjes. Woensdag maak te de VI. 399 een goede beurt door vijf en zeventig kantjes op te halen, terwijl de andere met trifftmderixtg van de VI. i dertig en de VI. pj met twintig niet ho ger dan vijftien kantjes kwamen. Donder dag was het iets gelijker verdeeld, negen hoge van zeventien tot veertig kantjes en zeven lage vangsten van één tot tien kantjes kwam voor. De aanvoer 4was vrij aardig: bijna vierhonderd kantje kleine prijzen voor de vieetharing gingen van 103 tot 156; voor de kleine groene vieetharing f 70 tot 86; voor de grote groene vleet haring betaalde men 79 tot 8. De kleine jonge haring deed 158 tot 78 en grote voor export naar West-Duitsland bestemd S 79 tot 82. 3 3 3 3 M.V.V. *58 V.SJ-.C. II D.A.H.S. IV V.V.C. III 3 3 0 0 6 4 2 0 2 4 4 10 3 2 3 O 0 3 0 4 0 0 4 0 10-G 14-e 5-2 7-6 7-6 5-10 1-9 22-1 11-0 18-4 14-11 7-15 0-24 3-24 ken. Westerbork; te Rijnsburg (Kon Wil- helminajichl. T Klees, Klvndert te Sche veningen He Thaborschi, H MeyUnk-Don- ker en R v d Jagt-Tijmstra, *s-Grav«n- hage: te. SIiedrecht (Da Costasch ULOn J Koert». Gorinchem: te 91 Johannesga, A Krone-meier, Oosterhaule; te Ter Aar, P VLAAJi.DtNGEKNaar wij" verne men hoopt dinsdagavond, acht uur, in zaal Keyzer Oosthavenkade 15, in de daar te houden „Volle Evangelie"- eamenkomst te spreken de evangelist Anna van der Bijl. bekend, om zijn ar beid achter het IJzeren Gordijn. nr. 44. Zij ontvangen dan tegen betaling I Éikcieriooom. Mijdrecht; ca Utrecht ld» van 50 cents een inschrijfformulier. Arketoch), mej J Verboet. Eindhoven G Zoals u-ii reeds eerder schreven liet VBn Darn- Andijk en F H Hernamt. Bn- z.oais u, ij leeas ceruei sein evt u. iiSM \ec! Herv. Gemeenteschool) A v hel iti de bedoeling, dat de meisjes Heiningen Harderwijk; te Woudsend. onder het deskundige Oug van de jury Halteren. Snakenburg *n mej A Dijk«tra, de zelfgemaakte kleding showen. En I Nijega: te_ Zaandam. E) ^KooRtra, Arister- tvelk meisje droomt er niet van om eens een gevierde mannequin ie worden? Tenslotte herinneren wij er nog aan, dat op 5 augustus a.s. ook nog een kieutershow wordt, gehouden voor kin deren van 4 tot en met 6 jaar. De kle ding voor deze show moet door de moe ders zelf gemaakt zijn. terwijl de peu ters zelf voor het showen zorgen. Ook hiervoor kan aanmelding plaats vinden bij mej. T. Sparreboom, Vondel straat nr. 44. VLAARDINGEN. Woensdag: V L14 7 kantje. VL 56 4. \fL 79 4. VL 78 12, VL 85 thuisvarend. VL 89 4. VL 97 20. VL 112 thuisvarend. VL 114 30. VL 115 15, VL 132 2. VL 142 7. VL 197 thuitv.. VL 199 75, VL 203 6. VL 208 8, VL 21$ 12, VL 172 4 kantjes. VLAARDINGEN.,— Geboren; Sonja, d.vi sKaiBroeesma en M. A. A. Dricl. Andreas Johannes, z.v, A. G. Schip pers en H. J. Denkers, Marion Mildred, d.v. R. van der Kolk en J. M. West- hoff. Getrouwd: Eugen August Vreugden-, hil, 24 jr en Lena Maria Verhagen. 19 jr., Carl Wilhelm Koneman, 24 jr. en Anna Elisabeth Vink, 19 jr. Overle den: Grietje Goedknegt, 79 jr. echtgen van A. Polderman, Dirk Johannes de Wit. 66 jr, echtgen. van M. W. Stap. dam. te Zandvoort (UDO>; G J Huygefi. Doorn; te Zuitfwold* (geref): mej E Ooi- terhui», Winschoten. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het kan didaatsexamen geneeskunde eerste gedeelte: P. van An del (Heemstede) B. Batelaan (Bodegraven», mej. C. Boon (Rotterdam), J. Th. Booy (Utrecht), mej. N. W. A. Bouma (Leeuwarden). J. F. Braaksma (Winschoten). H. J. W. Brinkman Den Haag), mej. H. Eringa (Sneek), mej. C. A. W. Fraanje (Goes), mej. R. Gerritzen (Heemstede). J- de Graaff (Berg en Dal), mej. A. M. Hoff (Almelo)» mej. F. H. W. de Jong (Den Haag). J- Kemeiing (Arn hem). J. Langman (Driebergen). R. J. Leerling (Barendrecht), H. J. Maaskant (Leiden), w, L. Noll (Amstelveen), J. A. J. Oom (Eindhoven):" K. R. 'Plóïhp (Utrecht). D. Post (St. Anna Parochie), mej. C. Smit (Breda), E. J. SIjsma (Tiel), mej. Tan Gin Hoa Nio (Bandung), R, J. Thijs (Hoogeveen). mej. R, Veen - (Amster dam). J. R. Zuurmond (Vlaardingen), J. C. van der Zwam (Zwolle). Geslaagd voor het diploma pedagogiek M.O.-A: mej. W. M. van Rij (Amsterdam), mej, G. v. Hart (Katwijk-Zee). de Jong (Holten) E. P. Meijer (Den Haag). N. Oudshoorn (Apeldoorn). R. Roolvink (Leeuwarden). G. Meyer (Leeuwarden), W. van Beek (Ede), mej. M. Terpstra (Oegstgeest). Pedago giek M.O.-B: M. BaaJjens (Sneek), H. Kui per. W. N. Veer (Katwijk-Zee). i kan <tus op zijn vroegst met het 23e jaar. Het boeten is nog vrij ingewikkeld: i niet alleen worden de netten hersteld, imaar ook moeten 'de zojuist aangekoch- I le netten van pezen', loden en darmen i worden voorzien. Hiervoor is een be- I hoorlijke handvaardigheid nodig. Ook is 'er een onderscheid in de verschillende, i weefsels. In het begin komen alleen dei Chirurg gepromoveerd aan gemeente universiteit Amsterdam. De heer H. Sluzewski. arts t« Rotterdam, is aan de gemeente universiteit te Amsterdam gepromoveeerd tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift 'getiteld Het zogenaamde retroperitoneal lipoom. Pro motor was prof. dr. I. Boerema, hoogleraar in de heelkunde aan de gemeente universi teit. Dit chhurgiaci» proéfaeïirift I» bewëpkt in de chirurgische afdeling van het gemeente- te2iekenhuis CooLsingei en in het pathologisch anatomisch laboratorium van de gemeenten- ziekenhuizen te Rotterdam. GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen Duits de heren H. W. Feit- kamp j Leiden). E. Th. Scheltinga Koop man (Amsterdam) en met lof de heer R de Boer (Amsterdam): voor het doctoraal examen economie de heer M. Akker (Am sterdam); voor hit doctoraal examen rech ten de heer H. J. Tulp (Amsterdam) en voor het enndidaatsexamen Frans de heren S. Spoelstra en N. J. J. de Geus (Amster dam). NOTARIEEL IEXAMEN N.V. VeiJuiis- cn Trauïpor'bcdrijf Noorderkanaaiweg «0, Rotterdam, Telefoon 42585 VRAAGT OFFERTE VOOR 3w TRANSPORTEN OF VERHUIZING De taanderij doet in de vroege morgen De l laardingse vhnetieiiiaimderij. Op de 'een beetje romantisch aan. Zo ver het voorgrond de polen waaraan de netten °°g reiken kan is het hier één iatigeherhaaideiirk dat er "s zaterdags ge I I tl Art netton mot dooeti lednn rl a rlrMM* r4 «a t sters ook de „gróve vleten" onder handen, j droP.t<!J.^Tchutell ^KehogeXscb^t M. Merkx. Heusden a. d. Maas. ■jrjr ~g Geslaagd voor het tweede gedeelte: C. J- RIJKSUNIVERSITEIT leiden LEIDEN Gepromoveerd tot doctor m boetsters elke da<* nm?a»n ai ?c Sen€^kunde op proefschrift getiteld Het het niet aanrifn Krf,;r .beioc'!' va0 «e oogverschi.in»elen bij de ziek- aanzien. Een „dut te van Graves, mej. S. M. Lucardie uit Lei* "d net>. om in het boetstersia- den Het zijn kostbare werkstukken, waar mee de zou men (afgekeurd net>. om in het boetstersia- tijn te blijven, betekent altijd nog een Gepromoveerd tot doctor in de geneeskun- schadepostje van vijfhonderd gulden. de °P oroefschrift eetiteid Diabetes en ar- Voordat de netten zich aan 't oog van eid*, meS' E H- w- Wijnmalen te Oegii- de Van Bcethovensingeibevvoner ontrol-, In..',- 6 I Gestaagd voor het doctoraal examen Ne- Ben,werd van 's nachts twaalf uur tot de!k"°n»*enzonetad te nemen, komen ze dertands recht^de* heren "a"" A^Ch^Peter,» hetiandere middag vijf uur. Het gebeurde■•voeteinde van de taan-iJDen Haag», J. M. v. d Most (Hengelo». B -- agelhp-haaidelirk dat et* *s zaterdags ee-i J to eeht* waal ze 111 een taanbak1 Verheeke (Den Haag), W. H, C. Boeiiaanl hangen, wanneer de boetsters aan hel werk sliert neUen daartussen de door de werkl werd v3n *s morgens zeven uur totr"cousoc" geheten, verstevigd j,De B'*u' A Q c. van Ruiten «Gondii. GehuwdA Verstuijs 23 jr en W C de Vries 22 ir; P Koene 39 Jr en H L Snel 30 jr; T W Braak 27 jr en M M C Kteir.e- koorl 24 jr; C Mant* 25 jr en M A S Neer. 1 voorl 22 j: J op F Ende 25 Jr en J J i Woord 22 )r; A L J Groenendaal 28 jr en E M H Folst 27 jr; F A Overdijk 24 jr en E J de K.vaadstcniet 24 jr: M G L de Regt 26 jr en C van der Hoeven 23 jr: onngr op naar ar mannent. ae mo- "~7.~~.zr- "v r „,u I ;W N Mandemaker w jr en p Westenberg* j. ,„i ochtendkoffie noemen. Onder die koffielper uur, dit is zo ongeveer zestien gul-, buret .33 jr: J A A Broxks 25 jr en N Gundiaeh Cn._„j_ komen de verhalen los over vroeger, den per week. Pas na een leertijd van i netten mei ee„ wagen naar de loodsen op om de ai te scherpe zonnestralen wat fT reden". Dit jaar voor 'liet eerst is ér ook' TlLBtiRr hogeschool de achtergrond gebracht, waar ztj door tegen te houden. De stemming op de taan- j Ver beter (l\le^ van de romantiek rondom dit uit-jsche^wetenichloDe"^*' L Bk S. het taim norden gehimld om vervolgens op dei ij is, ondanks de warmte, uitstekend.; rijden verloren gegaan, omdat de paard F. Schürnann tMaastrichti, Pti. van Cara- df betonnen puien, die mor de loodsen En het Us een ware oase en belevenis om! Er is in de afgelopen jaren heel wat jen wagen, waarmee men dit altijd pleeg-|PCn f Eindhoven). F Enneking (Tilburg), P- Staan, te worden gedroogd. Ue nieuwhmin temidden van de netten met de boetstersverbeterd, ook voor de boetsters. Thans.de te doen vervangen is dooi een nuch- 'd'' Rui!er 'Mijmegenl. dringt op naar de taanderij. VW de n,o- doem__zoab zijndebeginnen de Wte^M^jtCR tractor. Doctoraa,eXamen aoc. wetenschappen: G. van jr 20 jr; H Kooijman 23 Jr en P W v»n der Letij 26 jr: L Poldervaart 23 jr en A C Feelders 20 jr; K G Spijkerman 28 jr en B ric £jrUi|n 20 jr. Dit weekeinde wordt de medische (Jehuren: Eduardus B J z v H A ter dienst in onderstaande plaatsen als grazk en M G Ateeder; Cornells v M A volgt waargenomen: Lacroix en C van der Must: Chrlstiaan VHirnAM* W H F Meiier Swam- v P Loch en J van der Wal. hCHltUAM. .vv n. rie je o overleden: J van Dorp 6o jr ut merdamsmgei 43» tol. 69b96. G. in y M van der Lugt; p Hogenbl)0m 't Veld. W. de Zvv ijgerlaan echJg vuti A v«»n der Waard. 68599; D. Pet. Tuiniaon 38. tel. 068.9„. Onderlround: D Grimniiu.- 35 jr en -VI A Geopend is apotheek C. Jansen, Caspar le 22 jr: G J ter Haar 24 jr. cn D H Swammerdamsingei 41 en apotheek yan Enk 21 jr; J Heinemirn Tï en Nieuvvland, Wibautplem 17. ook voor de I S Pvrtoln J„. M,r.«"2. nacht -.en avonddienst van dc oven-„e3 }f "c j"^Jrn 2V, ;r. ge dagen der week. Keiklaan 34 jr en J de Vnnger 26 jr; J R02ENBUEGJ- de Waard. Kerst 26 jr en A den Haan 24 jr: C J de MAASSLUIS: B. D. Elsman, HavenMeij 29 jr en J var, Keulen 23 jr; G \v 4/1 tpl 2100 Oosterbroek 26 )r en P F van Zomeren 24 W, ir. j 0vergautt 6: ,r en j K8L v-ll viiet 47 jr. L J van Peit 23 jr en J C Srra 2: )r: L Pruijbsen 23 )r en C M E van <jer Zou wen 22 jr. C Wetterveid 25 jr e". M A Groenewe* '.9 jr. A aan de Wiel 25 Jr cn H A Osephius jr; C T Wurman 26 jr en M M Zonneveld 27 jr: vak Wijk 27 jr en J v-n V'uuren 26 jr: M Za«:jer 23 jr cr. A M L van Hee> 2! jr Geboren. Frédvrtque 1. d B O Jan- sen en N. j. P. Cub. -r: Robertu», x. v, H. J. Streng en M. A. Levcnng; Inge. <1. v. M. Moerer en A. M. Nieuwenhulzen; Eg- bert J v. P. Kooi cn L, Nootenboom; Gregorius C., v.C. J. de Cooljer en j. 4. Hilienaar. Overleden. A. de Jong, 87 jr. nog een sifhtntet t an het oude I iaardingeu. toen een aankomend boetster twee cent jacht jaar. wordt de aankomend boetster per uur verdiend en er soms geboet tot een volwassen kracht gerekend. Dit (Schinnen), mej. A. Fransen (Til- da? Viaarduigcn" Ms'J vdsüersplaats6'zhn lo?'doctor .'t531" 3ü"' kafmei? blaxf'n'cf mcertlgt' V?."„ T-ltuuni.»*„,en: voo- vkoao".* dit^ werk on h'faa^aYouX^eT °,:aC""'i" fr"- LAXDBOUtVHOGESCilOOL. WAGENINGEN - Ir. J. A. -van Rh te. (Bali) is 00 24 juri in de landbouivkunde eert proefschrift getiteld .sters verslaat dan ook ruimschoots het L-i-i-D '—«lov'ioois net Ned ECON HOGESCHOOL Kieme aantal jonge werkkrachten. Zeifs; Rot'erdam. Geslaagd voor het kandtdaats- 1 nog enkele vrouwen boven de 65. die uitcx*"T'en 'n de economische wetenschappen ■werk soms al meer dan veertig iaar doen ;'"nD,, ^«dertandse Economische Hogeschool IDe jongste boetsters un de f-.ande,„i Rotterdam de heren W A Bastiaanse. J r*obv dc Hne, en R;„ UI„ taandonj zijnTi mes en j Koopman, allen uit Rotterdam 'dën 15 inar !itn h'? WaPenaar* ,i"-' bei- voor nel doctor-;.,! examen zijn geslaagd teemneruii t a 6aat c' gvzellig e„ de heren R Pe;; i Rotterdam 1. J H Mutder Advertentie Speciaal adres voor Fa. U4ION VVesthaven kade 61 - Vlaardingen Telef. S192 en 5792 ■ï-itf* u,r V iixjiii.iv.ij. wani in ee riaar'laL he J(°eT n-k.en' vijftig teelt m Wes"t.E"uröp''a."'en rie "tien"'L H Kiaas- lu hrlUnJ fJ? dlt vvcfk gedaan en ;en u:1 Rotterdam op proefschrift Richtlij- ais nooiaooetstcr heeft mevrouw I. Wa- en, voor het toegepaste economisch onder- penaar. zoals zij buiten dc taanderij 4-zock' noemd wordt, steeds een sroot aanrfpni gehad in de werkzaamheden die verricht nïnvJ'iNt; KLIVIsr" hoger worden hier in dc schuur. Vlaardingen OSt>KR"us te rottekdim mrii'n C^„^L,Lbt,L'IJe -om VissersplaatsRotterdam. Geslaagd voor het seml-arts- te zun merkten we zojuist op. maar wieMcj L E S de Boer (Hifrdegsrijp); j bodiijVigheid in de taanderij ziet, kanlu" J Th M van den Bosch (De»i daann nog moeilijk gelo\en Noc altiidI L A Ma?ré (Heelsum en j M Tromp I schappij Vlaardingen werkzaam zijn. j9. JNoardivijki. J A Vogelaar DordrechtC bij Hogendijk. 12 bij Kornaat cn 10 bii Vrijer i Rotterdam». R N Zeven itVas- Vciuoon. 'jen)*31' M 2'edses des Plantes (Heer-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 2