SCHEEPSLADING STRO RAAKTE IN BRAND Nederlands succes: vuur gedoofd Wereldraad vraagt offer voor verdrevenen VERKEERDE NAAR MOSKOU? WATER EIST 3 LEVENS Russisch protest tegen verkiezing in W.-Berlijn Dief maakte agent pistool afhandig - en schoot op zichzelf Mr. Van Kleffens boos op trotse „Weigeren enist van toestand (in 1940) Britten in te zien Schiphol: record Koninklijk cadeau - verkeerd bezorgd Servies voor Albert in Blerik Tijde ns melken door bliksem gedood DOCUMENTEN IN WASHINGTON ONTHULLEN: m Ljjchtvaartgesprck NecL-Australië Vluchtelingenjaar begonnen Rumoer in de VS over inzendingen voor expositie I'i.VilIi. Staking in Kerala H. Peeters overleden Lifter - van TT op weg naar huis - door auto gedood Kozlow vloog zonc!er tussenlanding van Moskou naar V*S* Plaatselük buien MAANDAG 29 JUNI 1959 r SEVUNTfUNDU JAARGANG No.4332 r -J Zwiindreeliter wegens fraude in arrest' Vliegtuig van Soekarno kreeg motorpech Toestand Nederlandse gaat achteruit r< Westduitse-president Vechtpartij „Belachelijk" Koningin Wilhelmina DEENS PARLEMENT MOET RECES ONDERBREKEN J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT 't ss we'ér BKjSeN-weeRJ Hotelbrand in Noorivegen .ak'-.Lw» 55 55 Mr. E. N. van Kleffens, die in 1940 minister van Buitenlandse Zaken was in de in ballingschap vertoevende Nederlandse rege ring, heeft in dat jaar, toen de Duitsers in het westen hun grote militaire successen behaalden, ernstige meningsverschillen ge had met de Britten. Dit blijkt uit documenten uit het jaar 1940, die het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren heeft gepubliceerd. V) Postbus 1091 Postgiro No. «24867 wiue ae witfcstraus 25 Xetei 1157110 <6 U Kiachter i..;ngt abonnementen l8.3u-iö.S0 uui Zaterdags 17—18 uur Telefoon 113700. Spuiweg 132 felet 4370 Postbus 1112 Postgiro No 124510 Thomas a Kempisstraat 0a. TeL 33431, Telefoon 183467 (3 Ifjoen) Scbiedsm? Klachtendlenst 1830—1930 Telef. 362368. Botterdam: porareciit: •l-Oraeentuge: Huygenspiem i Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand 17,»o per aal Losse iwartaai nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) NOORDWESTELIJKE WIND. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Dezelfde tem peraturen ais vandaag of Iets lagere. Morgen: Zon op: 4.23 Maan op: 1.16 onder: 31.04 onder: 15.34 swws» Onder het oog van honderden vakantiegangers hebben Neder landers gistermiddag het vuur gedoofd dat woedde in de lading stro van het Britse schip Stamel. Dit schip was bü Lowestoft (En geland) op het strand gezet. ne brand was zaterdagmiddag uitge broken. De kapitein was aanvanke lijk vlak langs de kust gaan varen. Toen de situatie te hachelijk werd liet hij het schip op het van bad gasten volle strand lopen. De be manning sprong daarop overboord en werd door reddingboten opge- nikt» De Nederlandse sleepboten Maas en Zeeleeuw* waren inmiddels de Sta- niel te hulp geschoten. Nederlandse deskundigen lieten gisteren de rui men vol met water lopen, waardoor het vuur dat in de lading stro flink voedsel gevonden had ge doofd werd. Daarna boorde men met snijbranders saten in de scheepswand om het gaten te laten weglopen, Daarna dichtte men de gaten en vanmorgen werd getracht het schip los te trek ken. Tot nog toe heeft dit echter geen resultaat opgeleverd. Het schip zit ongeveer drie meter diep in het zand vast. Australië en Nederland willen de mogelijkheid tot uitbreiding van het luchtverkeer tussen beide landen ver ruimen. Daartoe worden eind juli in Den Haag onderhandelingen gevoerd. De KLM vliegt thans eenmaal per week naar Sydney. De Wereldraad van Kerken heeft een dringende oproep doen uitgaan tot stenn aan de vluchtelingen. De raad noemde het vluchtelingenvraag stuk „een voortdurende bedreiging van de vrede" en „de grootste mense lijke tragedie van deze tijd en deze generatie". De boodschap van de raad werd gisteren uitgegeven ter gelegen heid van de aanvang van het we reld vluchtelingenjaar. In dit jaar, geproclameerd op basis van een in december 1958 door de algemene vergadering der Verenigde Naties aangenomen resolutie, zal bijzondere aandacht worden besteed aan de hulpverlening voor vluchtelingen. De Wereldraad van Kerken vroeg om gebed en offer, opdat het probleem i (Advertentie) plastic jassen va. 6."° (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag is de 52-jarige Rotterdamse mevrouw M. de Jong Verbruggen in het Brielsemeer door verdrinking om het leven gekomen. Mevrouw De Jong was bij het kam- peercentrum Kruiningergors aan het baden. Zij heeft zich waarschijnlijk te ver van de oever verwijderd. In een der vijvers van het Haagse bos is zaterdagmiddag het driejarige jongetje A. J. Rutjes uit de Joan Maetsuvckerstraat verdronken. Een surveillerende politieagent zag het kindje drijven. Hij ging gekleed te wa ter, bracht hem op het droge en paste kunstmatige ademhaling toe. Het hielp p-Ver niet meer. De 16-jariee J. H., leerling van de chr. ulo-school te Oosterbeek, is by het zwemmen in de Rijn verdronken. (Van een onzer verslaggevers) Da Zwijndreehtse politie heeft inge sloten de 38-jarige T. S„ chef van de loonadministratie van een grote fabriek W Zwijndrecht. S. wordt ervan ver- dacht grote bedragen (men spreekt van f 25.000) te hebben verduisterd ten na dele van zijn werkgever en van de kerk. waarvan hij ouderling was. Als ouderling beheerde hij een fonds voor de bouw van een nieuwe kerk. Vorige week was hij °P een middag verdwenen. Zijn vrouw verzocht zyn opsporing, maar intussen had S. zich reeds bij de Haagse politie gemeld. Hij werd op transport gesteld naar Zwijndrecht, waar hij in afwachting ,yan een nader onderzoek, op het po litiebureau verblijft. van de miljoenen verdrevenen dit jaar nader tot een oplossing zal ko men. De oproep van de Wereldraad ging uit naar de 173 leden-kerkgenoot schappen van protestantse, orthodoxe en anglicaanse richting in 52 landen. In de boodschap wordt dank uitge sproken aan het adres van de leden kerkgenootschappen die zich het lot van de vluchtelingen in het verleden hebben aangetrokken ongeacht het feit of dezen al dan niet hun opvat tingen waren toegedaan, „Voor al onze kerken is de tijd daar om thans naar het genomen initiatief te handelen en daarom roepen wij opnieuw op tot gebed, verhoogde actie ■n onafgebroken hulp", aldus de bood schap. die in Genëve was opgesteld. De boodschap was ondertekend door de vijf voorzitters van de Wereldraad van Kerken. Het vliegtuig, waarmee president Soekarno van Indonerië vandaag van Phnompeh, de hoofdstad van Cambod ja naar Djakarta was vertrokken, heeft op het vliegveld van Saigon wegens een motorstoring een onvoorziene tus senlanding moeten maken. Soekarno wordt vandaag in Indone sië terug verwacht van zijn reis om de wereld. Keizer Haile Selassie van Ethiopië is met een Russisch toe-104 straalver- keersvliegtuig uit Cairo naar Meskou gereisd na een bezoek van vijf dagen aan de Ver. Arabische Republiek. De toestand van de Nederlandse mevrouw M. Mulder uit Den Haag, die ernstig gewond werd bij de hotelbrand aan het Vossestrand in Noorwegen, is zodanig verslechterd, dat de dokters vrezen voor haar leven. Van de 24 mensen die bij de brand omkwamen zijn nu van achttien de stoffelijke resten geborgen. Het zoeken naar de zes andere omgekomene» wordt nog voortgezet. Ia het ziekenhuis van Voss verblij ven nog twintig gewonden. Hun toe stand is bevredigend behalve die van mevrouw Mulder. De Sow jet-Unie heeft zaterdag bij West-Dultsland. Amerika. Engeland en Frankrijk geprotesteerd tegen het feit dat de Westdnitse presidentsverkiezin gen woensdag In West-BerlUn zullen worden gehouden. De Verenigde Staten noemden het protest ..een nieuwe poging tot in menging in de binnenlandse aangele genheden van de Dnitse Bondsrepu bliek". Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mee ver wonderd te zün over de Russische be zwaren tegen het Duitse besluit de presidentsverkiezing in Berlijn te hou den. Het is alom bekend dat het be sluit niet anders is dan de voortzet ting van een traditie die in 1954 ts begonnen. Ook toen werd de verkie zing daar gehouden en sedertdien is de Bondsdag daar van tijd tot tijd bij eengekomen. De Sowj et-Unie heeft tot dusver nooit enig bezwaar gemaakt te gen deze gang van zaken, aldus het ministerie. Inmiddels zün reeds ettelijke leden van het uit 1038 personen bestaande kiescollege naar West-Berlijn vertrok ken. Uit geallieerde bron word# verno men, dat de Russische protestnota te gen het houden van de presidentsver kiezing in West-Berlijn geen dreiging met blokkade of andere represailles inhoudt. Het Russische partijblad Prawda schrijft vandaag dat het houden van de Westduitse presidentsverkiezing In West-Berlijn een vijandelijke provo catie is, die kan en moet worden ver hinderd. Aan het eind van een ware wild west-achtervolging en een gevecht met de politie, waarbij een Inbreker kans zag een pistool van een agent te be machtigen, heeft de man zich plotse ling in de buik geschoten, waarna hij in een kanaal viel. De politieman kon hem nog op 't nippertje redden. Het gebeurde In alle vroegte in Maastricht. De politie was erop attent gemaakt dat een inbreker bezig was in de restauratie van het stadspark. De on middellijk uitgerukte politie kwam juist te laat: de vogel was gevlogen, met medeneming van wat geld en een partij sigaretten. Men begon daarna het park af te zoeken. Kort daarna trof een patrouil lerende agent een verdacht persoon aan. Bij zijn aanhouding vluchtte deze later bleek het de 29-jarige arbei der H. K. uit Rijswijk (Z.-H.) te zijn en schoot een steeg in naar de Parkweg. Na enkele waarschuwingsschoten bleef K. staan en verzocht de politie man om een dokter te halen, omdat hij gewond zou zijn. Toen de politieman de achtervolgde genaderd was, werd hij plotseling door Maurice Thorez, sedert 1930 secretaris generaal der Franse communistische partij, is zondag als zodanig herkozen aan. het eind van het eerste grote congres van de partij sedert drie deze aangevallen en met een koffer hard op het hoofd geslagen. Er ontstond toen tussen de agent en K., die in het geheel niet ge wond was, een vechtpartij, waarbij het de achtervolgde gelukte het pistool van de agent te bemachti gen. Hij dreigde de agent te zullen neerschieten en liep toen hard weg in de richting van de St. Pieters- kade. Inmiddels was een collega-agent op de brug bij het park aangekomen en kwam daar oog in oog te staan met de achtervolgde, die ook deze agent met het vuurwapen bedreigde. Ondanks het feit, dat de agent ook zijn vuurwapen getrokken had, richtte K. het pistool op de agent. Deze ge lastte echter het wapen neer te gooien. Plotseling richtte K. het pistool op zichzelf en schoot een kogel in - buikstreek, waarna hij In het kanaal viel. De politieman kon K. nog op het nippertje redden. De man is overge bracht naar het ziekenhuis St. Anna- dal, waar direct operatief ingegrenen moest worden. De toestand van het slachtoffer is ernstig, maar zondag was direct levensgevaar geweken. De man kon echter nog niet worden verhoord door de politie. Op de keuze van de Amerikaanse kunstwerken die op de Amerikaanse nationale tentoonstelling te Moskou zullen worden getoond Is zo'n felle kritiek geleverd dat de commissie van het huis van Afgevaardigden voor on-Amerikaanse activiteit van plan is deze zaak te onderzoeken en getuigen te horen. Beweerd wordt namelijk dat vele te exposeren schilder- en beeldhouw werken afkomstig zijn van Ameri kaanse kunstenaars die met de communisten hebben gesympathi seerd en geen goed beeld geven van de cultuur der Verenigde Staten. De commissie van vier die de 70 wer ken heeft uitgekozen heeft ver klaard dat uitsluitend artistieke maatstaven en geen politieke zijn aangelegd. Maar andere kunstken ners zijn het hiermee niet eens. On der hen bevindt zich Wheeler Williams, een New Yorkse beeld houwer, die voorzitter is van de Amerikaanse vereniging van be roepskunstenaars. Hij wil dat de be trokken inzendingen worden terug gehaald en door andere vervangen. De werken bevinden zich inmiddels al in Moskou. De tentoonstelling gaat 25 juli open. Walter, de voorzitter van de commis sie van het Huis, heeft de namen genoemd van Jack Levine, Ben Shahn, Max Weber en Philip Ever- good, die zouden hebben gesympa thiseerd met communistische fron ten en verenigingen. Levine's schil derij, „Welkom thuis", bevindt zich bij de gekozen werken. Het toont een gummi kauwende Amerikaan se generaal. Volgens Walter is het duidelijk dat Levine de generaal die hij heeft uitgebeeld haat. Enkele door Waiter genoemde perso nen hebben inmiddels de tot hen gerichte beschuldigingen afgewezen. Tijdens een onweer dat zondagmor gen boven Blesse (Fr.) woedde, is de 52-jarige veehouder H. G. Smale door- de bliksem getroffen en gedood. De heer Smale was aan het melken met nog twee arbeiders. De koeien waren met kettingen aan elkaar ver bonden en men maakte gebruik van een melkmachine. Eén van de arbeiders, de heer J. Staaismid. werd eveneens getroffen en bleef bewusteloos liggen. De ander, de heer A. Bosma, bleef ongedeerd. Twee koeien werden eveneens door de bliksem gedood. De heer Smale was gehuwd en vader van vijf kin deren. Tegenover de Amerikaanse ambas sadeur in Londen. Kennedy, uitte,mr. Van Kleffens op 25 mei 1940 zijn'be zorgdheid over het feit dat de Britten uit trots" weigerden in te zien hoe kritiek de toestand was en er daardoor niet aan dachten voorbereidingen voor een eventuele evacuatie van hun rege ring te treffen. Mr. Van Kleffens had aldus de in Washington gepubliceerde do cumenten tevergeefs getracht de Britse regering duidelijk te maken, dat de toestand voor haar kritiek zou worden als de strijd in Frank rijk verkeerd zou aflopen. Op een vraag hoe de Britten dachten een eventuele Duitse invasie te kunnen keren, had hij te horen gekregen, dat er slechts zeer weinig geharde soldaten waren. Voor de rest zou op de vrijwil lige landweer moeten worden gesteund. Te denken dat men hiermee een invasie zou kunnen keren, noemde de minis ter „volkomen belachelijk," Mr. Van Kleffens vertelde, dat er i» het geheim twee Nederlandse oorlogs schepen te Falmouth gereed werden gehouden. De Nederlanders meenden dat zij als gasten van de Britten hun regering niet uit Londen zouden kun nen verplaatsen, zolang de Engelsen niet soortgelijke maatregelen zouden nemen. Minister Van Kleffens vreesde ning Leopold op 9 mei 's middags, een dag voor de Duitse inval, geen aanval verwachtte. De bezorgdheid in Neder land noemde hij „een nieuw teken van de zenuwoorlog". dat de Britten zich pas van het ge vaar bewust zouden worden als bet te laat was. In de documenten wordt ook ont huld dat president Roosevelt op 18 mei een boodschap gezonden heeft aan ko ningin Wilhelmina. waarin hij baar aanbood een kruiser naar Ierland te zenden als het verblijf van de Neder landse koninklijke familie in Engeland met het oog op de Duitse bombarde menten ongewenst werd. Koningin Wilhelmina was zich, zo verklaarde mr. Van Kleffens. echter bewust van het feit dat zij haar rege ring niet zou kunnen voortzetten als zii naar de Verenigde Staten zou uit wijken. Daarom was er gedacht aan Canada, Uit een rapport van de Amerikaanse ambassadeur te Brussel blijkt, dat ko- Premier Hansen van Denemarken heeft verklaard, dat Denemarken voor eind juli een uitgesproken ant woord moet geven op de vraag of het zich bij het voorgestelde vrij- handelsgebied van de zeven landen buiten de Euromark t moet aanslui ten. Na zijn terugkeer van een bezoek aan de Faroer. zei de premier, dat hij het parlement bijeen zal roepen om te debatteren over de kwestie van Denemarkens betrekkingen met de Europese gemeenschappelijke markt en zijn houding tegenover de zeven. Het Deense parlement komt tijdens het zomerreces uiterst zelden bijeen. De ieden zullen verslagen van de mi nisters van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Krag en Skytte, horen over hun besprekingen in Londen en Bonn van vorige week. Deze be sprekingen hadden betrekking op genoemde kwesties. DEZE straaljagers eens met uiterste precisie gemaakt en door het grond personeel vertroeteld liggen noncha lant opeengestapeld bij een Ameri kaanse luchtmachtbasis in Arizona. Nog maar een trip wacht deze (ver ouderde) machines: naar de hoog ovens, waar zij omgesmolten zullen worden. De grote meerderheid van de fa brieksarbeiders in de Indische deel staat Kerala hebben in de hoofdstad Trivan-droem het werk neergelegd. De ze actie van de niet-communistisehe vakbonden maakt deel uit van de campagne tegen het communistische bestuur van de staat. Zowel in de particuliere als in de overheidsbedrijven ligt het werk stil. De stakers hebben een mars door Tri- vandroem gemaakt. (Van onze correspondent) In de ouderdom van 60 jaar is zater dagmorgen, geheel onverwacht, te Cas- tricum overleden de heer H. Peeters, directeur van de Kon. Fabrieken T. Duyvïs Jz. NV te Koog aan de Zaan. De heer Peeters was ruim 35 jaar aan het bedrijf verbonden. De overledene v^or- Voorts was hij lid van de ndviss- c handelszone ven de B.,nd van Ned. Margarinefabrikanten en van dc Ges- tion van de Federatie der oiic-industrie in de Europese Economische Gemeen schap. In '47 cn '48 was de heer Peeters directeur-generaal van het Coprafonds in Indonesië. Hij was een aanta! jaren voorzitter van de stichting Het Merkartikel en van de Ned. Ver. v. Olie- en Vetraffi- nadeurs en voorts bestuurslid van het Verbond van Ned. Werkgevers en van het Froduktsehap Margarine Vetten en Oliën. BAARN. De 31-jarige jongeman A. Hageman uit Amsterdam, die met zijn broer onder Baara een „lift" trachtte te krijgen naar Amsterdam, is zaterdagavond aangereden door een auto en op slag gedood. De broers hadden de TT bezocht en pech gekregen met hun motor. Zij lie ten de motor in Meppel achter en wer den als lifters meegenomen tot in de omgeving van de samenvloeiing van de wegen Hoevelaken-Baarn en AmersfoortAmsterdam. Daar pro beerden zij een lift te krijgen naar Amsterdam. De broer van het slachtoffer is met een shock In een ziekenhuis te Baarn opgenomen en later naar Amsterdam overgebracht. De Russische eerste plaatsvervan gende minister-president, Kozlow, is zondag per vliegtuig te New Vork aan gekomen. Zijn vliegtnlg, een TOE-1I4. legde de afstand MoskonNew Vork zonder tussenlandingen af in ruim elf uur. Kozlow zal in New York een Rus sische tentoonstelling openen en be sprekingen voeren met president Eisen hower en diens minister van Buiten landse Zaken, Herter. SCHIPHOL heeft zaterdag een nieuw record geboekt*. 4678 passagiers ver trokken van of kwamen aan op de Amsterdamse luchthaven. Het vorige record werd geboekt op 5 juli 1958: 4480 luchtreizigers. (Van onze weerkundige correspondent) De wijziging In de weerstoestand. die aan het eind van de vorige week in zette heeft ertoe geleld dat nu weer oceaan-depressies het weerverloop in West-Europa bepalen. Gisteren vielen er opnienw op vele plaatsen flinke buien, die een gevolg waren van een depressie, die van Engeland naar de Noordzee ts getrokken. Om deze storing drong bovendien zoetere Incht tot ons land door met in de middag temperatoren van om streeks 20 graden. Randstoringen zul len ook in de komende dagen plaatse lijke buien veroorzaken afgewisseld door opklaringen. Het treer blijft dus koel en wisselvallig. De te Kampen gespeelde voetbal wedstrijd tussen het Nederlands mili tair elftal en een team van oostelijke amateurs is door de militairen met 7—0 gewonnen, nadat de rust «net blanke stand was ingegaan. De heer Stanley Lamp keek al een beetje vreemd op toen Van Gend en Loos hem een enorme kist thuisbe zorgde. De heer Lamp, afkomstig uit Cu racao, studeert aan de kweekschool voor onderwijzers in Blerik bü Ven- lo. HU woont op kamers en verwacht te dezer dagen van thuis een zending nieuwe overhemden. Toen de heer Lamp een wel wat erg grote kist bezorgd kreeg, veron derstelde hij eerst even dat zijn fami lie in Curacao bem extra goed bad willen bedenken. HU opende de kist en deed toen een wonderlijke ontdekking. De inhoud was met een fluwelen doek afgedekt en daarop lag een verzegelde brief, waarvan faU het schrift niet kende. Toen hU bet doek verwUderde, kwam er een kostbaar zilveren thee servies te voorschijn. BU nader onderzoek bleek men hier to doen te hebben met een ge schenk van de koning van Thailand, voor prins Albert van België, die donderdag met prinses Paola trouwt. De beer Lamp heeft Van Gend en Loos gewaarschuwd. Deze heeft sich gehaast de kostbare zending weer onder haar hoede te nemen, Hoe overigens de zending op het adres te Blerik terecht is gekomen, fa nog een raadsel,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1