Gouden jubileum LIEFST PAS PER JULI melksubsidie 17 Schaf geleidelijk af Verschil tussen gemeenten met vergroten VERJAARDAGSFEEST IN PALEISTUIN Van vrijer loonbeleid komt weinig terecht Brandkast opengebrand: buit ruim een ton Prinses Irene tegen demping van Utrechtse singels Ben Goerion zal aftreden V, Koopt op tijd uw zekerheid I -iè'/yi ft, fM 'J; i mw KAB (teleurgesteld over nota) vreest: Geringe voordelen Met valse sleutel binnengekomen? zullen spoedig weer verdwijnen Geert blamage Australische premier in Nederland Regering wil lessen ter harte nemen Westelijk overleg in Genève Crisis in Israël r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Y 't fi jfSfjp iSf K0ZL0W VANAVOND IN WASHINGTON KINDEBEN GERED DC-9: 68 TOT 92 PASSAGIERS; 880 KM PER UUR DINSDAG 30 JUNI 1959 V y Dü-et'teur- H DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 433$ V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) „HET VERDIENT geen aanbeveling de algemene maatregelen op het gebied van de huren en de melk reeds op 1 januari 1960 in te voeren". Dit is een van de conclusies waartoe de verbondsraad van het CNV gisteren kwam tijdens een bespreking van de sociaal-econo. mische nota van de regering. De verbondsraad sprak ook uit: De huurverhoging dient voor alle gemeenteklassen nominaal ge lijk te zijn, mede om te voorkomen dat de afstand tussen de ge meenteklassen opnieuw wordt vergroot. De voorkeur verdient een geleidelijke afschaffing van de con sumentensubsidie op melk boven een afschaffing ineens, dit mede met het oog op het melkverbruik. De consumentensubsidie op melk moet volgens de Raad niet gesteld worden op vier cent (zoals de regering doet) doch op drie. (Een gevolg hiervan zou zijn dat de melkprijs niet met vier doch met drie cent zou stijgen Red.). I V <v&. t IS' yv-s&V i' vC' -•.♦£•' -y,;,v Z.K.H. prins Bemhard, die gisteren zijn 48ste verjaar dag vierde, was gistermiddag gastheer op een tuinfeestdat bij het paleis Soestdijk gehou den werd. Voor de veie gasten waren in de paleistuin een paar tenten opgesteld. Tijdens het feest werd van uit de lucht nevenstaande foto genomen. ,'s Morgens bracht het ca detten tamboerkorps Prins Bemhard" van de Koninklijke Militaire Academie te Breda de Prins een aubade. Op de foto beneden meldt de tamboer- maitre van het korps zich na de uitvoering bij de Prins af. ;a* 4 mBm Prijsstijging Alle vrijheid Prot. Chr. Werkgevers over de sociaal-economische nota: door opzienbarende ontdekking 'T l« WÉÉR BujBEN-weeRi Tgjg'Befr plastic jasaen v.a. BetttrOam: if^nnnlutc: Dordrecht: Schiedam: Witte de Wittissraat 25 - Tclet. 115700 (6 1.) Postbus 1112 - Postgiro No. 42*519. Klachtendlenst abonnementen 18 3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 - Telefoon 183467 f3 lijtven). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. KJachtendienat: 1830—13.30 - Telefoon 362368 Spurwcg 132 - Telef. 4570. Thomas Keenpderstraat 6b - Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.95 per maand, 7.90 per kwartaal. Ixssse nummers 15 eertt. Verschijnt dagelijks. TH&UUfi (Geldig tot morgenavond) MORGEN OPKLARINGEN Aanvankelijk veel bewolking en plaatselijk balen, maar morgen ook opklaringen. Matige, tijdelijk nog krachtige wind tussen west en noord. Aanhoudend koel. Maan op: 1.43 onder: 16.35 Morgen: Zon op: 4.23 onder: 21.03 AAN het eind van deze week viert het Christelijk Nationaal Vakver bond te Utrecht zijn gouden jubi leum. Gaarne brengen wij bestuur en leden onze hartelijke gelukwensen. En wij willen ook gaarne rekenschap ge ven waarom wij hier van hartelijke gelukwensen spreken Er zijn in Ne derland nl. nogal wat mensen ook in eigen kring worden ze gevonden die kritisch ingesteld zijn tegenover vakorganisaties, ook tegenover het C.N.V. Mensen die vinden dat wij hier met gevaarlijke machtsconcentraties te maken hebben, die 'rachten staat en maatschappij naar hun hand te zetten. WIJ echter zijn blij dat er een C.N.V is en wij zijn blij dat het van de plm. 5000 leden waarmee het in 1909 begon, is uitgegroeid tot de ruim 218.000 van 1958. Waarom blij? Omdat in 1909 gestart Is met een organisatie die voor haar werkzaamheden uitging van de Chris telijke beginselen en die dat duidelijk uitsprak en daaraan toevoegde dat zij mitsdien de klassenstrijd verwierp. Het beginsel van samenwerking en toenadering tussen de verschillende groepen in het maatschappelijk leven is het beginsel van het C.N.V. En voor dat beginsel heeft het in toenemende mate onder de arbeiders aanhang kunnen yinden. En niet alleen onder de arbeiders vindt dit beginsel aanhang. In alle ge ledingen van ons vo1' heeft deze ge dachte ingang gevonden. Het is deze gedachte die gestalte heeft gekregen in Publiekrechte lijke Bedrijfs Organisatie. Het topor gaan daarvan, de Sociaal Econo mische Raad omvat 't gehele bedrijfs leven. Daarin vinden we de vertegenwoor digers van de arbeidersorganisaties, ook van het C.N.V. Zo spreken de ar beiders, naast en met de andere r presentanten van het bedrijfsleven, hun woord mee als het gaat om ad viezen aan de regering over ie so ciaal-economische politiek. Dan moeten wij concluderen dat er smds 1909 heel wat veranderd is. Wij hebben maatschappijvormen gekre gen, waarvan men in 1909 nog geen weet had. En het is te danfcei aan het feit dat er privaatrechtelijke sociale organisaties zijn gesticht, zowel van werkgevers als van werknemers, van boeren en van middenstanders, dat de publiekrechtelijke maatschappijvor men mogelijk werder. Want die pri vaatrechtelijke organisaties zijn daar van de basis. Zij moeten die nieuwe maatschappijvormen ook bezielen. CNV: verhoog huur na januari 1960 (Advertentie) Zon op Zon onder q AT beginsel van toenadering De Verbondsraad doet een ernstig beroep op de regering om zowel prin cipieel als praktisch de mogelijkheid te scheppen van een werkelijk bedriifs- takgewijze loonvorming. Ook doet de raad een ernstig beroep op het georga niseerde bedrijfsleven zelf om in het overleg de nodige beperking in acht te nemen. e samenwerking wordt door het CN.V. ook in een andere samenwer king beleefd. Het C.N.V is een organisatie die werknemers verenigt. Dat is 'karakte ristiek voor het C.N.V Maar niet min der karakteristiek is dat het CJN.V Christelijk wil zijn, Christelijke begin selen aanvaardt. Dat betekent als dat woord Christelijk enige zin zal hebben dat het C.N V. samen met andere Christelijke sociale orga nisaties, die niet door werknemers worden gevormd, gaat zoeken naar de goede wegen van maatschappelijke op bouw. Dat geschiedt in het Convent van Christelijk Sociale Organisaties, waar de Christelijke werknemers, werkge vers, boeren en middenstanders el kaar ontmoeten en izamenlijk be raadslagen. Dat is ook een zaak waar wij ons oyer moeten verheugen. En we willen gaarne de wens uitspreken dat uit dit overleg in toenemende mate een g meenschappelijke houding en een ge meenschappelijk standpunt mogen voortkomen. Het is uit de bezinning op het recht en de barmhartigheid Gods, die een maal aan het Kruis openbaar werd dat onze ethiscr^ houding en gedrag moeten geboren worden schreef Alexandre Vinet. Dat verbindt alle Christenen over alle maatschappelijke verscheidenheid heen. En daarom is een .gemeenschap pelijke houding op sociaal en politiek gebied over alle maatschappelijke ver scheidenheid heen mogelijk en zelfs plich: Het C.N.V .geeft in dit streven, zij nerzijds een zeer waardevolle bijdra ge Daarom wensen wij het C.N.V, toe dat het in de toekomst evenals in het verleden getrouw moge arbeiden in zijn onmisbare functie in onze samen leving. De argumenten, waarmee de regering de afwijking van het SER-advies ter zake van de datum van ingang van de verhoging van de'huren en de melk prijs bepleit, hebben de verbondsraad niet overtuigd. Nadat gedurende twee jaar een loon stop heeft bestaan, dient thans de mo gelijkheid te worden geschapen de lonen te herzien voordat de woning- huren en de melkprijs worden ver hoogd. Indien de regering om technische of administratieve redenen afwijking van "e r o- Te HER bepleite datum van 1 april I960 gewenst acht, komt een ver schuiving naar een later tijdstip, bij voorbeeld 1 juli 1960 meer in aanmer king dan een vervroeging, mede om dat de regering de datum van 1 juli 1960 als uiterste datum, waarop de verbetering in de Ionen zal kunnen plaatshebben, noemt. De Verbondsraad juicht het toe, dat de regering in plaats van een verho ging met maximaal gemiddeld 25% van de huren de voorkeur geeft aan een verhoging met 20%. De raad wijst er echter op, dat de SER gepleit heeft voor een naar gemeenteklassen gedif ferentieerd percentage, evenwel resul terend in een gelijk nominaal bedrag. De regering voert geen enkel argu ment aan, dat tegen deze oplossing zou pleiten. Voorts blijft de verbondsraad van mening, dat woningen, gebouwd voor 1918, die een lagere buur doen dan ƒ50 per maand in de eerste gemeen teklasse en 30 per maand in de vijfde gemeenteklasse, in beginsel dienen te worden uitgezonderd van de huurver hoging. De verbondsraad acht op de gronden uiteengezet in het SER-ad vies, geen aanleiding aanwezig - zoals de regering dat voorstelt - deze grenzen te verlagen tot 9 respectie velijk 6 per week. De Verbondsraad houdt zich uiter aard de bevoegdheid voor om, gelet op de belangen van de landarbeiders, op de kwestie van de subsidiebedragen terug te komen, zodra de in uitzicht gestelde nota inzakeAkei- landbouwbe leid is verschenen. Mèt de regering meent de raad, dat de huurbyslag 1957 in elk geval in de collectieve contracten en loonregelin gen dient te zijn verwerkt voor het tijdstip, waarop een nieuwe bijslag wordt verstrekt ter compensatie van de huurverhoging I960. De verbondsraad blijft van oordeel, dat het gemeentefclassenverschil zo spoedig mogelijk dient te worden op geheven. Met bevreemding heeft de ver bondsraad kennis genomen van het feit, dat de regering, zónder de cen trale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken te heb ben geraadpleegd, reeds een zij het aanvankelijk standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de voor het overheidspersoneel te volgen loonpolitiek. Volgens de raad had dit eerst dienen te geschieden na raadpleging van de in het rijksover- leg vertegenwoordigde centrales van overheidspersoneel. De verbondsraad is ten slotte ver heugd, dat de regering, in overeen stemming met een desbetreffende pa ragraaf uit het sociaal-politieke pro gram van het CNV, de belastingdruk voor ongehuwden wil verminderen .:mM:m mr -,V- De Russische eerste vice-premler Kozlow wordt vanavond in Washing ton verwacht voor besprekingen met president Eisenhower en andere hoge Amerikaanse functionarissen. Ruim een ton bedroeg de buit. die inbrekers in de wacht sleepten bjj een inbraak in het kantoor van de Ned. Reisvercni- ging in Den Haag. De brandkast werd openge brand met zuur stofsnijbranders. Buitgemaakt wer den buitenlands geld, reis-chètiues en wat Neder lands geld. De inbraak is gistermorgen vroeg ontdekt. Gisteravond laat was nog geen spoor van de da ders gevonden. Waarschijnlijk is men het kantoor bin nengekomen met val se sleutels. Er werd geen spoor van braak gevonden. De inbrekers hebben een tentje van ,,rton om de brandkast gebouwd om te voorkomen dat zij opgemerkt zou den worden. In de omgeving van de (Van onze Haagse redacteur) VAN een arbeidersaandeel in de na de bestedingsbeperking weer toegenomen welvaart voordat er een nieuwe huurverhoging komt, is vrij wel geen sprake. De vooruitzichten voor een vrijere loonpolitiek zijn uiter mate gering, zo niet nihil te achten. Dit zijn twee van de conclusies waar toe het dagelijks bestuur van de Ka tholieke Arbeidersbeweging kwam tij dens een bespreking van de sociaal- economische regeringsnota. De eerste indruk is, dat er opper vlakkig en op korte termijn gezien, wel enkele aantrekkelijke punten in de nota zitten. Met name lijken de compensaties aan de ruime kant en deze kunnen aanvankelijk zij het niet voor allen enig voordeel bie den, aldus de KAB. Zij meent echter, dat de nota duidt op een beleid, dat in theorie wel een vrijere loonpolitiek in uitzicht stelt, doch dat in werkelijkheid door huur verhoging en melkprijsstijging primair te stellen een zodanig beslag op de ruimte legt, dat voor een effectieve vrijere loonpolitiek hoegenaamd geen ruimte overblijft. De KAB meent bovendien, dat door de op één datum gestelde intreding van aanzienlijke stijgingen van de bedrijfs lasten tevens een prijsstijging te ver wachten valt. Hiertegen heeit zij het zelfde bezwaar als tegen een algemene loonronde. Daarom vreest zij, dat de aanvankelijk geringe voordelen voor de werknemers spoedig zullen verdwijnen. Voor deze vorm van „zogenaam de" vrijere loonpolitiek wenst het dagelijks bestuur van de KAB geen enkele verantwoordelijkheid te dra gen. Het staat op het standpunt, dat van een produktiviteitsbevorderende en stimulerende loonpolitiek voor de eerstkomende jaren, naar het zich laat aanzien, niet veel terecht zal komen. HET Vrije Volk" schrijft over het voornemen van de regering om de in het kader van de bestedingsbe perking ingevoerde tijdelijke belasting verhoging ook voor 1960 te verlengen, dat dit nu het punt is waarop men het kabinet-Drees heeft doen struike len. En nu doet het nieuwe kabinet hetzelfde. „Het is voor de nieuwe coa litie wel een blamage nu zo duidelijk te moeten erkennen dat Hofstra in dertijd gelijk had". Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Het is geen blamage en het is geen erkenning dat Hofstra Indertijd gelijk had. Van de zijde der meerderheid is des tijds gesteld dat zij niet In december maar nadat het S.EJt.-advies ter ta fel zou zijn gebracht en zij meer in zicht zou hebben in de financiële situa tie, wilde beslissen over de vraag of de tijdelijke belastingverhoging ook voor i960 zou gelden. Daar zijn we nu aan toe. Uit deze gang van zaken blijkt ove rigens dat de socialisten destijds on gelijk hadden toen zij beweerden dat het er de meerderheid om ging de rij ken te sparen ten koste van de ar men. De premier van Australië en me vrouw Menzies zijn gisteren in Neder land aangekomen. Gisteravond waren zij de gsat van de Nederlandse regering. Zij zaten aan een dinei aan dat minister-president De Quay in Scheveningen aanbood. Ook zaten aan de ministers Toxopeus, Van Rooy en Van den Bergb en me vrouw Luns. Gisteren overdag bezocht premier Menzies de Philipsfabri eken in Eind hoven. brandkast werden inbrekerswerktui gen en zuurstofflessen (die waarschijn lijk gebruikt zijn hij het openbranden) gevonden. Foto: de vernielde brandkast. De KAB zal zich alle vrijheid moe ten voorbehouden om in overleg met de andere vakcentralen de belangen van de werknemers te behartigen. Daar het In de nota uitgestippelde beleid wijst op een totaal ander loon beleid dan de KAB voor ogen staat, zal het uitgebreide verbondsbestuur zich nog deze week op de situatie be raden. (Van onze Haagse redacteur) Bij het verbond van Frot. Christe lijke werkgevers Is men niet ontevre den over de regeringsnota ten aanzien van de te voeren sociaal-economische politiek. Uit de nota blijkt wel, aldus de secretaris van het verbond mr. G. C. van Dam, dat de regering de lessen van het recente verleden ter harte wil nemen. Dat de regering waakzaamheid en matiging vooropstelt is juist niet in de laatste plaats om weer dreigende ongewenste spanningen in het econo misch leven zoveel mogelijk te ver. mijden. Ten aanzien van verschillende actuele vraagstukken tracht de rege ring de noodzakelijke consequenties te trekken. Volgens mr. Van Dam kan daaruit een vrij evenwichtig complex van maatregelen ontstaan waarbij aan al lerlei op zichzelf gerechtvaardigde desiderata de pas zal moeten worden afgesneden. Het bedrijfsleven en ook de lagere overheden zullen nu de kracht en zelf beheersing moeten opbrengen om aan de verwerkelijking van de regerings- politiek van matiging mede te werken, aldus de secretaris van het verbond van Prot. Chr. Werkgevers. Uit betrouwbare bron in Washington wordt vernomen, dat het zo goed als zeker is, dat de ministers van Buiten landse Zak en van Amerika, Engeland, Frankrijk, West-Duitsland en Italië op de dag voor de hervatting van de be sprekingen met Rusland in Genève een bijeenkomst zullen hebben. Vol gens de zegslieden zou een zitting van de ministerraad van de gehele NAVO gehouden zijn, als er tijd was geweest om dit voor te bereiden. In het communiqué, dat zaterdag aan het einde van de Gaulle's bezoek aan Italië werd uitgegeven, werd aange drongen op zulk een bijeenkomst, waar- bi) Italië vertegenwoordigd zou zijn Voordien had Italië aangedrongen op een vergadering van de voltallige NAVO-minlsterraad. maar dit voorstel vond behalve in België geen weer klank. (Advertentie) Voorbij is de tijd van voetklachten. Tijdig genoeg om üw kinderen deze ellende te besparen is een van de grootste schoenenfabrieken van ons land: de Hollandia fabriek, met een baanbrekende uitvinding gekomen. Hollandia Cema Patent schoenen, spe ciaal voor groeiende voeten ontwor pen. Buigzaam als de voetzool zélf en buitengewoon sterk (zo'n half jaar garantie op de zolen bij voorbeeld is geen kleinigheid). Alle jongens- en meisjesvoeten in de maten 28 t/m. 43 groeien er veilig in tot sterk en gezond. De prijzen (vanaf 15,90) liggen uitzonderlijk laag voor schoenen waar zóveel we lijk werk, zóveel zorg en toewijding aan is verleend als aan deze Hollandia Cema Patent schoenen. (Van een onzer verslaggevers) Prinses Irene's handtekening komt voor op een van de ruim honderd lijsten met handtekeningen, die bij de gemeenteraad van Utrecht zijn ingediend om verzet aan te tekenen tegen de plannen tot demping van de Utrechtse singels. Deze demping wordt met enkele doorbraken in de binnenstad voorzien in het verkeersplan, dat de Duitse deskundige prof. Feuehtinger In opdracht van het gemeentebestuur heeft opgesteld. De adressanten wensen, dat deskundigen een veikeersplan zuilen opstellen, waarbij deze aantastingen van het stadsschoon zullen worden voorkomen. Het comité meldt, dat onder de ongeveer vierduizend handtekeningen zich die van middenstanders, hooggeplaatsten en eenvoudige lieden bevinden. De moeilijkheden in Israël over de kwestie van de wapen verkoop aan West-Duitsland rul len leiden tot het aftreden van premier Ben Goerion. Het pers bureau Reuter meldde vanmor. gen dat een woordvoerder van het kabinet heeft meegedeeld dat de Israëlische premier vandaag zijn ontslag ral indienen. Het debat in het Israëlische parle ment over de kwestie der wapenver koop aan West-Duitsland, dat maandag zou worden gehouden, is tot vanmid dag uitgesteld. Het coalitiekabinet heeft maandag met meerderheid van stemmen (die van de ministers van de Mapai-partj en van de progressieve partij) een voor stel van twee linkse ministers verwor pen om de leverantie niet door te laten gaan. De politieke moeilijkheden in Israël zijn dinsdag nog toegespitst doordat Ben Goerion geweigerd heeft in ver gadering bijeen te komen met de twee ministers van de linkse partij Achdoet Avoda, die tegen de levering van Is raëlische waoens aan de Duitse bonds republiek zijn. De premier zei alleen te willen beraadslagen „met zijn vrien den" van de andere drie party ten van de regerings-ooalitie, Ben Goerin heeft de twee bewinds lieden van de Acdoet Avoda, t.w, de minister van Binnenlandse Zaken (Advertentie) die van Vervoer, ervan besculdigd in breuk te ebben gemaakt op de solida riteit van de regering door te verklaren dat zij niet op de hoogte waren van de verkoop van wapens aan de Duitse bondsrepubliek. De directie van de Douglasfabrleken te Santa Monica heeft meegedeeld, dat het nieuwe straal verkeersvliegtuig, de, DC-9 68 passagiers eerste klasse zal vervoeren of 92 in de toeristenklasse. De bemanning zal bestaan uit 3 tot 5 personen plus het cabinepersoneel. De spanwijdte bedraagt 31 meter, d« en' totale lengte 34 meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1