Soekarno in eigen neemt leiding hand HAMBUROSE WERF - bevreesd voor namaak - WEERT JAPANNERS 165 Mei en juni: uur zon extra Groot gedrang om Paola en Albert in broeikassen bij Lift, SS-er Polak definitief m vri PROFESSOR P OLITICUS VLUCHTTE UIT GHANA er berooft eur Verscheurde mythe Zwij mlrecb tenaar bekende verduistering van 30.000 Herter verwacht niet veel van Kozlow's bezoek Wegens lasterte Accra gedagvaard matrassen v.g.g.y. PRESIDENTIEEL BESLUIT HERSTEL VAN GRONDWET 1945 Mr. Biesheuvel nu voorzitter van boeren en tuinders Zachtere IiceM Ondanks regen abnormaal van de laatste dagen weinig neerslag Temperatuur echter maar matig Ned.-Australische samenwe wordt voortgezet Veel belangstelling voor tuinfeest BENOEMING IN LEIDEN HANGT NOG IN LUCHT >G e vangenis vaka ut ie" in Joegoslavië Aan alle kreeften en leeuwen r v. BENOEMING WOENSDAG 1 JULI 1959 Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4334 Hoofdredacteur: Ür. J. A. B. J. S. BRUINS SHOT Duitse reehter beslist: ER is enig rumoer ontstaan rondom de negerprofessor dr. Kofi A. Busia uit Accra in Ghana, van wie dezer dagen be richt werd dat hij benoemd zou zijn tot buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Afrika aan de Leidse uni. versiteit. Niet alleen wordt nu bekend dat het bericht van de benoeming voorbarig is. maar bovendien komt uit Accra het bericht dat nrof. Busia daar gedagvaard is. Ghana's procureur-generaal Geoffrey Bing heeft hem aange sproken voor schadevergoeding wegens „laster". Ministers nemen ontslag in Argentinië Twee weken per jaar Als U geboren bent onder het teken van de kreeft of de leeuw,doch ïo ieder geval irt de maand Juli en Ais bovendien Uw eerste voornaam OLGA is, ■Afd. 13 Witte de Witbatraat 33 - Tcltrt. U9NI M U Postbus 1112 Postgiro Jto. 424519. Klachtendtenst auomnementen 18.30—19,30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700, •ï-GnoreolteB»: Huygensplein 1 - Telefoon 1834S7 (3 ÜJnen). Postbus 1091 Postgiro No. 4248G7. Klachrtendienst: 1B.3019.30 - Telefoon 383569 Dordrecht: Sputwog 132 - Telef. 4570. Schiedam: Thomas a Kennptestraat 6a - Tekd. 65461, AboameroeftttprtJ* Si cent per wedt f 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. T*UïUM> (Geldig tot morgenavond} VRIJ VEEL BEWOLKING Zachter weer met vrij veel bewolking en aanvankelijk hier en daar wat lichte regen, maar morgen overdag op de meeste plaatsen droog. Matige, in het noorden van het land vrij krachtige wind tussen west en zuidwest. maan OP! 2.14 onder: 17.34 Morgen zon op: 4.24 onder: 21.03 (Van onze militaire medewerker) ONLANGS is een opmerkelijk boek verschenen van de hand van mr. dr. C. Smit getiteld „Het akkoord van Linggadjati". De schrijver heeft zijn stof ontleend aan het dagboek dat prof. Schermerhorn als vo- rzitter van de commissie-generaal van 14 sep tember 1946 18 september 1947 heeft bijgehouden. Aan de politieke zijde van dit boek is in de pers veel aan dacht besteed omdat het hier gaat om de schuldvraag van wat zich destijds in Ned. Indië. heeft afgespeeld. Aan het militaire aspect van het boek is ech ter nauwelijks aandacht geschonken. Zelfs hebben we ons afgevraagd of de schrijver zich wellicht zélf wel be wust is van de bijzondere waarde van dit aspect en van de beschuldiging die hierin aan de militaire leiding ligt op gesloten. Hij heeft nl. een mythe ver scheurd, die zich jarenlang heeft we ten te handhaven, t.w. de onschuld van de opperste militaire leiding aan de onhoudbare militaire toestand waarin onze troepen, speciaal op Ja va, kwamen te verkeren toen de eer ste politiële actie werd stopgezet. MEN heeft het doen voorkomen als of deze stopzetting een kool is ge weest, die onze politieke leiding aan de militaire leiding heeft gestoofd, als of er sprake zou zijn geweest van een woordbreuk, van een schending van een in onderling overleg van de politieke en militaire leiding tot stand gekomen oorlogsplan dat voor de eer ste politiële actie tot operationele grondslag zou hebben gediend en dat dus door beide partijen op loyale wij ze ten uitvoer moest worden gelegd. Met andere woorden: het oorlogsplan dat in gezamenlijk overleg tussen po litici en de militaire opperbevelhebber Js tot stand gekomen zou de bezetting van de haard van het verzet (Djocja), als doel hebben gesteld. De stopzet ting in de bereikte demarcatielijnen op resolutie van de Veiligheidsraad en onderschreven door onze regering zou in strijd zijn met dit oorlogsplan, zo dat derhalve de militaire opperbevel hebber door de politieke leiding zou zijn verraden. Men zal zich uit die dagen nog wel herinneren dat de legercommandant zich als het ware van de politieke lei ding distantieerde door tot zijn solda ten te zeggen dat hij ook slechts sol daat was en te gehoo"zamen had. Dat hij niet zou toelaten dat van het le ger een schiettent zou worden ge maakt In het algemeen dus, dat de politici voor de gang van zaken ver antwoordelijk waren en dat hij daar om de soldaten verzocht begrip te hebben en zich In de omstandigheden zo goed mogelijk te schikken. Op deze wijze is men er destijds in geslaagd de aan openlijk verzet grenzende stem ming bij onze troepen te kalmeren en als zodanig is het een politieke han digheid geweest die in haar resultaat haar rechtvaardiging is geweest. Men heeft in die dagen geleefd in de mythe van de tegenstelling tussen politieke en militaire leiding. Met die mythe rekent het boek totaal at. De chef staf van het Indonesi sche leger, luitenant-generaal Na- soetion, heeft vandaag medege deeld, dat president Soekarno bij decreet de grondwet van 1!Ï45 opnieuw in werking zal doen stel. Ien. De president zal zich daarbij aan het hoofd stellen van een presidentieel kabinet naar het Amerikaanse voorbeeld, aldus Nasoetion. Da chefstaf decide op een persconfe rentie, van correspondenten van Wes terse persbureaus mede, dat het optre den van de president binnen enkele dagen te verwachten is. Hij kon ech ter niet zeggen welke procedure ge volgd zal worden bij het weder in werking stellen van de oude grondwet, „daar Ik geen rechtskundige ben", zo verklaarde Nasoetion. „Maar binnen enkele dagen zullen wij een nieuwe grondwet hebben en ik denk dat de president haar bü decreet zal doen af kondigen". aldus Nasoetion, die erop wees dat het nieuwe kabinet niet ge baseerd zal zijn op het politieke partij- ens.vstcem cn geen eerste minister zal hebben. „De grondwet van 1945 zal ons een betere kans geven een sterke en sta biele regering op te richten", zo zeide hü. Hij weigerde mede te delen of het verbod van politieke activiteiten dat een maand geleden werd ingesteld, zal worden opgeheven. „Het hangt af van de ontwikkelingen in de situatie", ver klaarde Nasoetion, die tijdens de ge hele persconferentie de nadruk legde op de noodzaak van een geconcen treerd gezag om de dringende econo mische problemen op te lossen. „Ik weet dat wij meer rijst moeten hebben, minder corruptie, minder wanbeheer". Op de vraag of in het nieuwe kabi net communisten zullen worden opge nomen antwoordde Nasoetion: „dat is theoretisch mogelijk, maar laat ons daarover niet spreken". Wat de vraag over de mogelüvheid een einde aan de opstand te maken in dien een krachtige actie wordt onder nomen, betreft, zei Nasoetion: „Ik denk dat de leiders van de opstand het in hun hart eens zijn met de Grond wet van 1945". Hij herhaalde dac hij niet met de re bellen wenstte te onderhadelen. eraan toevoegend dat hij nog steeds bereid is de rebellen weer in de gemeenschap op te nemen zonder straffen. Nasoetion zei voorts dat het leger hoopt het gezag van het plaatselijk be stuur binnen dit jaar te herstellen en dat indien geen nieuwe problemen rij zen, de rebellen als een enkele ge vechtsgroep zouden worden verstrooid en teruggebracht tot verspreide gueril- labenden. President Soekarno zal donderdag morgen formeel opnieuw worden ge ïnstalleerd tot president. De depressie bij Denemarken die gisteren het weer beïnvloedde is al opvullend naar het oosten wegge trokken, waar hü zich verenigde met een depressie boven West-Rusland Ten gevolge hiervan namen de wind en de buiïgheid af. Een hogedrukgebied dat zich tus sen de Azoren en Portugal bevond, breidde zich* over Frankrijk uit. Tus sen het hogedrukgebied en een de pressie ten zuiden van IJsland voe ren zuidwestelijke winden zachte en vochtige lucht naar de Britse eilan den en het Noordzeegebied. Het front dat deze lucht begrenst zal in de komende nacht ons land bereiken en kan plaatselijk wat regen brengen, die echter waarschijnlijk van weinig betekenis zal zijn. Morgen zullen we ons in de zachtere lucht bevinden, waarin echter vrij veel bewolking voorkomt. yOLGENS de schrijver heeft het V oorlogsplan dat aan de eerste po litiële actie ten grondslag lag, nim mer iets anders beoogd dan een be perkte actie, welke niet verder zou gaan dan de bezetting van West-Java cn van een klein deel van Midden- en Oost-Java. Slechts werd de moge- I ij k h e i d onder het oog gezien dat daarna een verdere actie tegen Djocja zou moeten worden ingezet. In dat ge val was dan ook berekeryi dat er na de bereiking van het beperkte doel, dat in één week kon zijn beslecht, drie we hen nodig zouden zijn voor het even tueel verdere doel. Er is dus geen sprake van dat Djocja als vooropge zet doel zou hebben gediend. Aange zien een oorlogsplan een compromis is van politieke en militaire eisen, gesloten tussen de verantwoordelijke politieke leiding en de opperste mili taire en bij aanvaarding door beider verantwoordelijkheid wordt gedekt, draagt derhalve de opperste militaire leiding de volle medeverantwoorde lijkheid voor de onhoudbare strate gische situatie die ontstaan is uit de oorspronkelijke doelstelling, d.i. een beperkte actie voor bezetting van een deel van Java. Dr. Smit stelt dus door zijn ont hullingen de toenmalige legercom mandant in staat van beschuldiging, nl. medeplichtig te zijn aan een mi litaire situatie waarvoor hij later de verantwoordelijkheid trachtte af te schuiven op de politieke leiding ten einde het vertrouwen van de troepen niet te schaden doch daarentegen te behouden in de uiterst moeilijke na- Politiële tijd. Onbewust ligt deze beschuldiging nog wel opgesloten in een compli ment dat de schrijver aan generaal Spoor maakt. Hij schrijft: „Met na me heeft generaal Spoor een mili- (Van een onzer verslaggevers) Gisteren is de 35-jarige T. S. uit wijndrecht voor de officier van Ju stitie bij de Dordtse rechtbank geleid. Na een verhoor is hij in hechtenis genomen. Hij heeft bekend een beo'ag van dertigduizend gulden te hebben verduisterd. S. was vorige week plot seling verdwenen, nadat hij de N.V. Tornado, waar hij chef van de loon administratie was een accountants onderzoek werd ingesteld. Gebleken is nl. dat S. in die functie een bedrag van ongeveer 2500 heeft verduisterd. Door het overhevelen van gelden uit en naar de diverse kassen, die hij beheerde, bleven zijn manipu laties bij vorige onderzoeken onont dekt. Nu werd kortelings een machinale boekhouding ingevoerd en een dubbele controle werd aanzienlijk gemakkelij ker. Bij het onderzoek van vorige week werd de grond S. kennelijk te heet on der de voeten en hij nam de wijk. Hü zou zijn verjaardag gaan vieren. Maar hij ging dit niet thuis doen, maar ver trok naar Den Haag, waar vandaan hü een briefkaart naar zijn echtgenote schreef, dat hij moe en overspannen was en niet thuis zon komen. Zijn vrouw werd ongerust en waar schuwde de politie. Later heeft S. zich bij de Haagse politie gemeld en hü werd daarna op transport gesteld naar Zwündreeht. waar hü tot giste ren in hechtenis bleef. Gebleken was namelijk intussen, dat S. die alom in Zwijndrecht als zeer betrouwbaar bekend stond en o.a. pen. ningmeester van de Chr. Gereformeer de Kerk van Zwündreeht was, ook zijn kerkgenootschap voor een groot bedrag benadeeld had. In het geheel zou het gaan om 27.000. Dit was grotendeels het fonds voor de bouw van een nieuwe kerk. Naar verluidt loopt de fraude van S. over een tijd van ongeveer zeven jaar. In de Chr. Gereformeerde kringen van Zwijndrecht heerst over dit ge beuren grote verslagenheid. (Van een onzer redacteuren) Aan de vooravon-" van de grote bondsdag van de christelijke boeren- en tuindersbond, die vandaag in Gro ningen wordt gehouden, Is mr. B. W. Biesheuvel gekozen tot voorzitter. Hij was sinds 1952 algemeen secretaris van de bond. Mr, Biesheuvel is als voorzitter de opvolger van wijlen de heer Chr. van den Heuvel. Mr. Biesheuvel werd op 5 april 1920 geboren in de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede. Het voorbereidend hoger onderwijs ont ving hij aan het christelijk lyceum te Haarlem, waar hij in 1940 eindexa men deed. Vlak na de oorlog, in sep tember 1945 deed hij zijn doctoraal examen in de rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarna werd hij verbonden aan het ministe rie van Landbouw als secretaris van de voedselcommissaris te Alkmaar. Hij bleef hier tot 1947, toen hij secre taris werd van de-afdeling^buitenland van de Stichting van de Landbouw Op 1 januari 1952 benoemde de chris telijke boeren- en tuindersbond hem tot algemeen secretaris. Mr. Biesheu vel is lid van de Tweede Kamer voor de A.R.-partij, heeft zitting in het dagelijks bestuur van het Landbouw schap en is voorts betrokken bij diver se vormen van georganiseerd overleg op agrarisch gebied. De president-directeur van de Deutsche Werft in Hamburg, Scholz, heeft geweigerd een groep Japanse scheepsbouwers tot de werf toe te laten. „Japan ruïneert de Europese scheeps- bouwindustrie met prijzen die ver beneden het gemiddelde op de wereldmarkt liggen. Wij hebben de groep beleefd maar dringend de deur gewezen", verklaarde hü- Scholz was erdoor geschokt dat de Japanse scheepsbouwers des kundigen naar Europa sturen, die camera's bij zich hebben om de werven te fotograferen. Niet alleen de Westduitse scheepsbouwers klagen over Ja pans plagiaat. Tydens de speel goedbeurs in Neurenberg hadden Japanse bezoekers geen tóegang tot de Engelse stands, en werden zij ook van de Westduitse ge weerd, uit vrees dat nieuwe ont werpen binnen korte tijd vanuit Japan de Europese markt zouden overstromen. Scholz verklaarde dat minis ter Erhard tijdens zijn recente bezoek aan Japan van de Japan se regering toezegging had ont vangen dat de Japanse scheeps werven hun prijzen zouden ver hogen. Maar daarvan is tot dus ver, al enkele maanden na Er- hards bezoek, niets gebleken. (Van onze weerkundige correspondent) ONDANKS de regenval van de laat ste dagen is er in de maand jnni een aanzienlijk tekort aan neerslag geweest. De cijfers over de gehele maand geven echter nog geen juist beeld van de extreem lange droog te-periode, want ia de laatste vüf dagen van juni viel in ons land op vele plaatsen büna tweemaal zoveel regen als in de zeven weken daar vóór. In de droogte-periode, die begon om streeks 5 mei en eindigde op 26 juni, viel in Brabant en in de kust streken van Holland 5 tot 10 en elders 10 tot 25 mm regen, tegen over een normale hoeveelheid van 80 tot 100 mm. Alleen in Zuid-Lim burg is het iets minder droog ge weest ais gevolg van enige on weersbuien. Door het wegblijven van de regenwol ken scheen de zon in De Bilt in mei en juni samen ruim 165 uur méér dan normaal. In juni was het aantal geregistreerde uren zonneschijn zelfs groter dan ooit in deze eeuw werd waargenomen. Door voortdurende aanvoer van koele lucht uit het hoge noorden was da temperatuur echter nauwelijks bo ven normaal. Tegenover de zeven zomers warme dagen in De Bilt (met temperaturen boven 25 graden) staan ook koude dagen en vooral ook veel koude nachten. In juni daalde in zes nachten op verschil lende plaatsen in het land de tem peratuur dicht bij de grond tot be neden het vriespunt. Vooral in de veenkoloniën heeft het aardappel gewas door de nachtvorsten ernstig geleden. De regen, die na 25 juni is gevallen heeft intussen het tekort aan neer slag wel verminderd, maar op de meeste stations in Nederland zyn de hoeveelheden neerslag nog 40 tot 60 mm beneden het langjarige seizoen gemiddelde. In verband met het feit, dat in X961 de dam in het Veerse Gat gereed zal komen, heeft de gemeenteraad van Wissekerke (Noord-Beveland) beslo ten de Heidemaatschappü opdracht té verstrekken tot het ontwerpen van een recreatieplan. Het door Nederland in Nieuw-Gui- nea gevoerde beleid en de Nederlands- Australische samenwerking met be trekking tot het gehele eiland zuilen worden voortgezet. Dit werd bekend gemaakt in een communiqué, dat werd uitgegeven nadat de Australi sche premier Menzies een onderhoud had gehad met minister-president prof. dr. De Quay. DUIZENDEN BELGEN uit de hoogste kringen verdrongen zich gisteren op een tuinfeest op het paleis van Lae ken om maar een glimp op te van gen van prinses Paola en haar aan staande echtgenoot prins Albert van België. De menigte was, vanwege het slechte weer, .saamgedrongen in de broei kassen bij het paléls. Verschei dene dames, die vier uren op de been waren geweest in de hete at mosfeer van de broeikassen vielen flauw. Anderen verloren hun hoeden in het gedrang. Een aantal officieren raakte medailles kwijt in de drukte. Potten met zeldzame tropische planten vielen om en er klonken heel wat kreten van mensen, die op hun tenen werden getrapt. Temidden van dit alles wandelde Paola, die helemaal geen last van de warm te scheen te hebben en er mooi als altijd uitzag, hand in hand met Albert, af en toe stil staande om met een paar gasten te praten. Prinses Paola had haar blonde haar weer losjes weggeborsteld in haar eigen stijl, die nu al snel wordt na gevolgd door jonge Belgische meis jes. Albert was gekleed in een grijs wan delpak. Hü glimlachte trots, toen de menigte „Vive la princesse" riep. Paoia, die praktisch gesproken een non-stop programma had af te wer ken, sedert zü zondag-avond jl. aan kwam, zag er na de urenlange re ceptie een beetje vermoeid uit. Voordat zij en Albert zich onder de gasten begaven, ontvingen zij het di plomatieke corps in het paleis. Koning Boude wij u verscheen later on der de gasten en koning Leopold vertoonde zich eveneens. Maar zün echtgenote, prinses Liliane, verscheen niet. Gemeld werd, dat zij kou heeft gevat. Ex-koning Umberto en ex-koningin Marie-José waren ook in de tuin, maar deden geen poging om de broeikassen binnen te gaan. Ondanks het betrokken, druilerige weer bood het feest een schitteren de aanblik door de kleding en sie raden der vrouwen, de gewaden van prelaten en de grote hoeveelheid bloemen. Er waren 6000 gasten. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Christian Herter, heeft gezegd, dat hü betwüfelt of de besprekingen die president Eisenho wer vandaag met dé Kussische eerste plaatsvervangende premier Kozlow houdt, een einde zullen maken aan de impasse tussen Oost en West over Berlün. Maar niettegenstaande het pessi misme van Herter blijft men in di plomatieke kringen hopen dat Kozlow de een of andere aanwijzing zal ge ven voor een compromis, waardoor de gespannen situatie tussen Oost en West over Duitsland en Berlijn enigs zins af zal nemen. tair met politiek besef van het ogenblik af dat hij de politieke lij voor zich zag en had aanvaard, het politieke spel met grote bekwaamheid meegespeeld." Deze grote bekwaamheid blijkt dan uit de rest van het betoog daaruit te bestaan, dat de generaal de getrouwe dienaar van de politiek is geweest en "PPOSl' IE daaraan zijn militaire verantwoorde lijkheid heeft opgeofferd. Daarover morgen nader. (Van een onzer verslaggevers) In Londen, waar de negerhoogle raar maandag aankwam, vertelde hïi dat hij zijn land in het geheim had verlaten, omdat de kranten op zijn ar restatie hadden aangedrongen. Van daag reist prof. Bosia met zün vtouw en vier kinderen door naar Neder land. De moeiliikheden in Ghana han gen samen met het feit dat dr. Bu sia in zijn land oppositieleider is, in welke hoedanigheid hij de premier dr. Kwame Nkruma tegenstreefde Oppositie voeren is nog een vrij ha chelijke zaak in de jonge Afrikaanse staten. Dr. Busia zelf zei in Londen hierover, dat de democratie op het ogenblik in Ghana geen kans heeft. Hij zou ech ter bereid zijn naar zün land terug te kéren wanneer het zin heeft oppositie te voeren. „Maar op het ogenblik wenst de regerende partij geen oppositie. En het heeft geen zin terug te keren om in de gevangenis te eindigen", zei hij. Intussen zei de minister van Voor lichting van Ghana, Kofi Baako, dat dr. Busia het parlement „bedrogen" had door te zeggen dat hü slechts drie maanden wegging voor het geven van gastcolleges in Europa. „Klaarblijke lijk heeft hfj zelfs zün eigen partijbe stuur niet van zün plannen op de hoog te gebracht" zei Baako. Wat Busia's benoeming' tot hoogle raar in Leiden betreft, er is inderdaad een verzoek gericht tot de Kroon om toestemming tot de vestiging van zulk een leerstoel aan de Leidse universi teit. Wanneer deze toestemming gege ven wordt, zal opnieuw een verzoek gedaan moeten worden om de even tuele benoeming van prof, dr. Busia goed te keuren. Dit zal enige tijd ver gen, omdat prof. Busia geen Nederlands professoraat bekleedt. De professor is geen onbekende in ons land, want reeds eerder heeft hij gedurende vijf maanden sociologie ge doceerd aan de landbouwhogeschool te Wageningen en in saménwerking tus sen de Leidse universiteit en het Afri- ka-instituut neeft iiij toen ook een college gegeven in Leiden. De negerprofessor zou besloten hebben zich uit de politiek terug te trekken en het is ook op deze voor waarde dat hij in Nederland werk zaam zal kunnen zijn. Het laat zich begrüpen dat aan 'n goede verstand houding met Ghana de Nederlandse regering meer gelegen is dan aan goede verhoudingen met de profes sor. Prof. dr. Kofi A. Busia is protestant en een leidende figuur in de Wereld raad van Kerken. Hij schreef verschillende boeken over sociologische verschüriselen in Ghana, die dikwijls geciteerd worden w.o. een studie over de sociale struc tuur in een van Ghana's havensteden. Prof. Busia heeft zijn wetensehappe- lük werk altüd in volkomen objectivi teit gedaan en liet zich op dit stuk niet door de politiek beïnvloeden. De distrtctsreehtbank te Celle (West- Duitsland) heeft de beslissing van een lagere rechtbank om de Nederlandse ex-SS-man Willem Polak niet te ver. volgen, bevestigd. De distriotsreehtbank deed dit door het beroep van de openbare aanklager te Lüneburg tegen het besluit van de rechtbank van Lüneburg om Pol3k niet te vervolgen, te verwerpen. De openbare aanklager te Lüneburg had de 44-jarige Polak beschuldigd van het neerschieten van drie Neder landse verzetsstrijders in 1S45 en me deplichtigheid aan het doodschieten van anderen. De rechtbank meende evenwel, dat verdachte het misdadige van het exe cutiebevel niet heeft kunnen vaststel len. Voorts, dat hü zijn eigen leven en dat van familieleden in gevaar zou hebben gebracht door het bevel niet uit te voeren. Polak ontsnapte in 1952 uit de ge vangenis van Breda en vluchtte naar West-Duitsland. Hü had levenslang. Een rechtbank in Celle heeft het Ne derlandse verzoek om uitlevering af gewezen, aanvoerend dat Polak mis schien door zün dienst bij de SS de Duitse nationaliteit had verworven. Polak is thans bediende bü een ben- zinepwnpstation in Hannover. De Argentijnse minister van Oorlog generaal Pacheco, heeft dinsdag, als gevolg van druk van het leger, bij president Frondizi zijn ontslag inge diend. De onderminister van Oorlog, gene raal Fraga, en de perssecretaris van de president, Miro, vroegen eveneens ont slag. Een lifter die hü in een café in Ven- Io ontmoet had, heeft de heer J. K. uit Helden ter hoogte van de hoeve St. Jan in Grubbenvorst beroofd. De man had in het café verteld nog naar Horst te moeten. Daarop bood de heer K. hem een lift. aan. Omdat de Heldenaar niet goed op de hoogte was met de weg naar Horst, verzocht hü zyn passagier de kortste weg te wijzen. Daarna loodste de toen nog onbekende de niets vermoedende Heldenaar naar een landweggetje en verzocht hem te stoppen, omdat hij er even uit moest. Toen de heer K. gestopt was, stonip- 'e en sloeg de lifter hem in het ge zicht en nam hem zijn portefeuille met circa 250 gulden af. De heer K. holde daarop met het contactsleuteltje van de wagen in zün zak naar de dichtst- büzijnde boerderij en belde daar de politie op. De recherche, die de Grubbenvor- ster rijkspolitie assisteerde met een speurhond, kwam de dader op het spoor, maar raakte dit op de ver harde weg weer kwijt. Het archief van de Venlose politie bracht echter spoedig uitkomst. Een van de daarin aanwezige foto's werd door de heer K. aangewezen als die van zijn berover. Het bleek een Hon gaar te zyn, geen onbekende van de politie. Hij is inmiddels gearresteerd, maar blijft tot nog toe hardnekkig ontken nen. Het Joegoslavische parlement heeft een nieuwe strafwet aangenomen waarin wordt bepaald dat aan gevan genen twee weken vakantie per jaar zal worden toegekend. De minister van Binnenlandse Zaken, Stefanowitsj, verklaarde dat de nieuwe strafwet in. de eerste plaats is gegrondvest op op- voedkudige beginselen. Op grond van dezelfde principes zal de doodstraf nog slechts bü uiterste noodzaak worden uitgesproken. Le venslange gevangenisstraf wordt ver vangen door een maximumstraf van twintig jaar. Advertentie) LET OP! schrijf dan nog. heden aart de een charmante verjaardagssurprise! N.V. LEIDSE MATRASSENFABPJEKEN I Opgeven per briefkaart: naam, voor-i Postbus 16 Leiden en U krijgt namen, geboortedatum, 'adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1