Kleurrijk tafereel hij sombere hemel strooide bloemen Mensenzee (verboden) 50.- Lübke Westduits president Stralend paar reed door hoofdstad r Onthullende bijdrage De Gaulle zendt toch een cadeau Gelukwensen van Tweede Kamer Raamplaatsjes langs route: C.D.U. EENSGEZIND Van paleis naar Sinte Goedele ONDERZOEK NAAR GEDRAG VAN ADVOCAAT-GENERAAL OP NIEUW-GUINEA Wisselvallig weer Hutvelijhsreis naar Majorca HET prinselijk paar in de open auto' H r O HONDERD AG 2 JULI 1®59 v_ J Directeur: H. DE RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4335 V. Hoofdredacteur: ür. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT an onze speciale verslaggever) ET een pracht cn een praal, die België in geen 33 jaar heeft aanschouwd, zijn vandaag te Brussel prins Albert, de broer van koning Boudewijn. en prinses Paola Ruffo di Calabria in het huwelijk gelredeu. Niet alleen echter voor die pracht en die praal waren vandaag niettegenstaande het sombere weer in de Belgische hoofdstad zo veel mensen bijeen, dat J550 man politie en 850 man rijkswacht, grote aantallen radiowagens en twaalf rode-kruisposten in hel stadscentrum waren geconcentreerd. Want prins Albert is in België een beminde figuur en prinses Paola is dat ook geworden, zodat beider romance de Belgen hartelijk heeft verheugd. Vandaar, dat op verscheiden plaatsen werd gezondigd tegen het verbod om tijdens de rit van het bruidspaar van het paleis aan de Warande naar de kathedraal van Sinte Goedele bloemen naar de auto te werpen. Vandaar dat Brussel uitbundig vlagde en dat dui zenden vrouwen en meisjes linten in de Belgische en dc Italiaanse kleuren in hun haar droegen. Zenuwachtig 144 handtekeningen DE CHRISTEN-DEMOCRAAT Heinricli Lübke is gisteren geko zen tot president van de Westduitse Bondsrepubliek. Hfj kreeg bij de tweede stemming 52? s'tërnmen, zes meeratf" de "vereiste absolute meerderheid. Bi) de eerste stemming was de 64-jarige Lübke drie stemmen tekort gekomen. Uit de uitslag van de presidentsverkiezing, die in Berlijn werd gehouden, bieek dat bondskanselier Adenauer zijn christen.demo- cratische partij nog steeds vast in de hand heeft, ondanks de ruzie over minister Erhard. Men had aanvankelijk venvacht, dat een aantal christen-democraten tegen Lübke zou stemmen als teken van verzet tegen Adenauer. Dit is echter niet gebeurd. Het feit, dat geen der CDU-afgevaardigden zich aan de strenge partij-discipline heeft onttrokken wordt beschouwd als een groot succes voor de partij. Zon ontbrak Kardinaal Van Roey houdt nu een schilderfeest met MMMuk Witte dc Wi thntraat 25 - Telet. 113TOO t« 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519, Klachtendienst abonnementen IS.30—19.30 uur. Zaterdags n—18 uur. Telefoon 115700, >»-<ït»»e»n*re: Huygenspiein i Telefoon 183+67 (3 fijnen). Postbus 1091 - Postgiro No 424867. Kteeb-tendienst,: 18-3019.30 - Telefoon 361568 Oordreettt; Spuiweg 132 - Teief. 4570. S«biert3»o: Tbomes Ketupssstroot 9» - Teief. 66461. ,4boutvomene^>rij» 01 cess! per week. I 3.65 pee nemvi, 7.90 per ksenrtaal. Losse mtmmees 15 cent. Verschün-t doge!ijka. Th&uu* (Geldig tot morgenavond) IETS WARMER Over het algemeen vceï bewolking met hier en daar wat motregen, maar voornamelijk in het zuidoosten van het land ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind. Iets hogere tempe raturen. Morgen: Zon op: 4.25 Maan op: 2.49 onder: 21.03 onder: 18.30 (Vari onze militaire medewerker) EN oorlogsplan is een politiek p. document, waarin de politieke doelstelling is ncer/clcgd, die door 't gebruik van het machtsmiddel, de stra tegie, moet worden bereikt. Zulk een plan zal rekening mceteu houden met de mogelijkheden van dat machtsmid del, met zijn begrenzingen naar boven en beneden, anders gezegd met .de natuur' van hel instrument. Deze begrenzingen liggen op mili tair-technisch terrein en kunnen dus slechts beoordeeld worden door de strateeg, de hoogste militaire adviseur van de politicus en de evcnbf.de uit voerder van het oorlogsplan. Tegen de .natuur" van het instrument mag niet' worden ingegaan. De strateeg mag j deswege van de politicus eisen dat deze met de natuur" rekening houdt en het machtsinstrument niet mis bruikt. Tegen misbruik te waken is de hoogste plicht van de strateeg. Gaat hij dus met een oorlogsplan akkoord, dan erkent hij dat daarin door de po liticus voldoende rekening is gehouden met de „natuur" van het machtsinstru ment, zodat hij dit plan met zijn eigen verantwoordelijkheid kan dek ken. Wordt nu het pian ten uitvoer ge legd, dan is de hoogste militaire lei ding dus ten volle verantwoordelijk voor de daaruit, voortvloeiende mili taire consequenties. Geraken zijn troepen in moeilijke omstandigheden, dan is hij daarvoor in eerste aanleg, verantwoordelijk. Hij zou slechts vari de verantwoordelijkheid zijn ontsla gen, indien de politicus na de inwer kingtreding van het oorlogsplan daar in ingrijpende veranderingen zou aan brengen en derhalve het door beide partijen overeengekomen compromis zou schenden. Zó is de zuivere pro bleemstelling. ALBERT EN PAOLA GEHUWD President de Gaulle van Frank rijk heeft prins Albert en prinses Paola gevraagd ivat zij als hu welijksgeschenk willen hebben, zo is le Brussel -meegedeeld. Eerder -was gemeld, dat de president geen geschenk zou zen den en niet persoonlijk bij de huwelijksvoltrekking vertegen woordigd zou worden, omdat de Gaulle en de Franse regering niet officieel voor de plechtigheid waren uitgenodigd. Dit werd in Parijs verklaard uit het feit. dat het huwelijk ..een familie-aan gelegenheid" is. De voorzitter van de Tweede Kamer dr. L. G. Kortenhorst. heeft het vol gende telegram gezonden aan. de voor zitter van de Kamer van volksverte genwoordigers te Brussel: „Als voorzitter van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal sluit ik mij van ganser harte aan bij de vreugde van de Koninklijke familie en van het Belgische volk bij gele-' genheid van het huwelijk van prins Albert en prinses Paola. Moge Gods zegen het jonge paar op zijn levens weg vergezellen". op reeg naar de kerk. OE liggen nu de feiten volgens dr. koord van Linggadjati? Het politieke doel van de eerste politiële actie (bier dus het oorlogsplan) was om de republiek Djokja door een manifesta tie van militaire kracht ie brengen tot de naleving vUn genoemd akkoord. Bovendien was het doel om de voed selvoorziening van onze troepen en van de bevolking in de door ons bezette nauwe enclaves rondom Batavia, Ban doeng. Semarang en Soerabaja te ver beteren zulks mede met het oog op onze benarde deviezenpositie. Het'doel was dus niet de republiek Djokja op lr ruimen, derhalve ook niet de be zetting van Midden-Java. Voor hei po litieke doel werd door de commissie- generaal voldoende geacht een be perkte bezetting van republikeinse gebiedsdelen (West-Java, Oost-Java en een klein gebied rondom Semarang). Met dit voorstel heeft de regering ingestemd. Niéts meer en r.iets min der! Dit oorlogsplan moet derhalve tot stand zijn gekomen met mede werking van de toenmalige leger commandant. Hij heeft ervoor moeten waken dat de politicus niet de „natuur" van het machtsmiddel zou schenden en rekening moeten houden met de mili taire gevolgen die zouden ontstaan na dat de beperkte doelstelling zou zijn bereikt en de republiek in haar vijan dige houding zou volharden. Heeft hij dat niet gedaan, dan wel de ernst van de dan te verwachten situatie onder schat, dan heeft hij blijk gegeven zijn plicht als strateeg niet te hebben verstaan dan wel onbekwaam te zijn geweest op 't stuk van de beoordeling van de situatie welke ontstaat wanneer in eeD guerrillastrijd de verzetsbaard onaangetast wordt gelaten. Iédere strateeg moet weten dat' dan een guerrilla niet te verslaan valt, omdat doorlopend infiltraties straffeloos kun nen plaatshebben en men nimmer de steun van de bevolking zal krijgen. De Fransen ondervinden de waarheid hiervan dagelijks aan den lijve in Al gerije. PRINSES Paoia ondertekent de huioelijksakte in het paleis aan de Warande. (Telejoto) At ver voordat om tien uur in het palels aan de Warande het burgerlijk huwelijk werd voltrokken, bogen de afzettingshekken samen meer dan twaalf kilometer lang door onder de druk van de duizenden toeschouwers. Het was namelijk zaak er vroeg bij te T.Un, tviide men een plaatsje krijgen waar tenminste een glimp va» dc brui loftsstoet te zien kou zijn. „Raam plaatsjes" in langs de route gelegen huizen waren de afgelopen dagen ver handeld voor dertig tot vijftig zuiden» Met een stralende glimlach sprak de 21-jarige prinses Paola het Franse woordje „oui" uit toen burgemeester Lucten Cooremans van Brussel haar vroeg of zij de 25-jarige prins Albert van Luik tot echtgenoot aanvaardde. Paoia was een buitengewoon mooie bruid in haar wit-sattjnen bruidsjapon met de vijf meter lange, eveneens sa tijnen, sleep en onder haar sluier van kostbaar Brussels kant. een familie stuk. Ernstiger dan zij antwoordde prins Albert. Hij was kennelijk zenuwachtig. Toen de statige madame Van den Heu vel de huwelijksakte voorlas, waarin zijn vele functies en onderscheidingen werden opgesomd, ruïneerde hU de witte handschoenen, die hoorden bij zijn uniform van eapüain de frégate, tot welke rang hü onlangs werd ver heven. En toen hij na het ja-woord viermaal dc huwelijksakte moest on dertekenen (er waren twee in het Frans cn twee in het Nederlands ge stelde exemplaren) moest hij vier keer aan een ambtenaar vragen waar hij tekenen moest Na prinses Paoia en prins Albert moesten nog 34 anderen de vier hoofdgetuigen en dertig andere fami lieleden het officiële stuk-in-vier- vöud tekenen. Dit maakte dus in totaal 144 handtekeningen, en aangezien dit I* Zie venter pag. 3. 6e kot.) R. Smit maakt dan ook gedocumen- 'n teerd duidelijk de beperkt heid van de doelstelling, waaruit trouwens ook de naam van „politiële actie" moet worden verklaard. Een actie tegen Djokja zou In het oo; van de wereld en ook binnenlands-po- litiek onverteerbaar zijn geweest. Om al deze redenen keurde onze regering dus slechts de beperkte actie goed waardoor ook de hoogste militaire leiding gehouden werd hieraan loyaal haar medewerking te verlenen en daarvoor de volle verantwoordelijk heid te dragen. 't Interessante is nu dat onze rege ring terecht de landvoogd Van Mook san de consequenties van zijn eigen oorspronkelijk plan heeft herinnerd. Toen nJ. het beperkte doe! praktisch was bereikt en min of meer samen viel rnet dt resolutie van de Veilig heidsraad tot het staken van het vuren, realiseerde Van Mook zich de gevaarlijke situatie die thans militair zou ontstaan, waarschijnlijk maar dat vermeldt het boek niet na rug gespraak met een even l.ard geschrok ken legercommandant. Toen üe landvoogd dan ook in zeer geheime telegrammen aandrong op voortzetting van de actie tegen Djok ja onder nauwelijks verholen dreiging van op eigen gezag te zullen hande len en overigens de verantwoordelijk heid van de gevolgen niet wijlende aanvaarden, antwoordde Jonkman zeer snedig: „Wanneer de landvoogd dus thans zo sterk op verdergaande actie aandrong, dan zou daaruit moe ten worden afgeleid dat de beperkte actie (het oorspronkelijke oorlogs plan dus. sehr.) op onjuiste waarde ring der feiten was opgezet." 'Hierin ligt de scherpste en objec tiefste veroordeling van dat oorlogs plan en van de politici en strateeg die daarvoor verantwoordelijk waren, doch waarvan de strateeg de mythe lang heeft kunnen doen voortleven, dat dit buiten zijn veranlwoordelijkheidssfeer lag. We twijfelen er -'et aan of met dit boek zijn nog niet alle kaarten op tafei gelegd. Het wordt o. i. echter hoog tijd dat volledige opening van zaken wordt gegeven, zulks met het oog op de vaststelling van de histori sche waarheid en voor eventuele re habilitatie van personen eventueel van de toenmalige legercommandant die hier in staat van beschuldiging worden gesteld. Het boek van dr. Smit heeft in elk geval hieraan een zeer belangrijke en verrassend onthullende bijdrage ge leverd. Het eerste artikel Trouw van 1 juli jl. stond in Bij de tweede stemming kreeg d» socialistische kandidaat prof. Carlo Schmid 388 stemmen (1 meer dan in de eerste ronde), de kandidaat van de vrije democraten Max Becker 99 stemmen (3 minder dan in de eerste ronde). In de tweede ronde onthielden 22 afgevaardigden zich van stemming, tegen 23 in de eerste. Lübke. die in de eerste ronde 517 stemmen kreeg, werd waarschijnlijk gekozen doordat enkele leden van de Deutsche Partei die in de eerste ronde hun stem aan Becker hadden gegeven thans op hem stemden en omdat min der afgevaardigden zich van stemming onthielden. De Deutsche Partei, die in de rege ringscoalitie zit, was niet erg enthou siast over Lübke, die zij verantwoor delijk acht voor het laag houden van de landbouwsubsidies en het was haar bedoeling zich van stemming te ont houden. Lübke is vijf jaar minister van Landbouw geweest. De voorzitter van de Bondsdag, Eu gén Gcrstenmaier, maakte de uitslag van de stemming bekend. Hierna volgde een applaus dat enke le minuten aanhield. Lübke verklaarde de uitslag van de stemming te aanvaarden en dank te de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. Onmiddellijk verklaarde hfj dat het „de voor naamste taak van alle Duitsers is, te streven naar hereniging in vrij heid en recht om op deze wijze de wereldvrede te dienen". De gehele bijeenkomst duurde on geveer zes uur. Lübke. die de persoonlijke keuze van bondskanselier Adenauer was, zal op 5 september Theodor Heuss als president opvolgen. Heuss is de enige president, die de Bondsrepubliek heeft gehad in haar bestaan van tien jaar. Hij was niet herkiesbaar voor een derde ambtstermijn van vijf jaar. Aan dr. J. Schacht is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als ge woon hoogleraar aan de rijksuniver siteit te Leiden en eveneens aan dr. F. S. P. van Buchem als hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen. (Van «nze, verslaggever) V het ogenblik, dat vanmorgen de koninklijke stoet, gevormd door twintig auto's en geëscorteerd door martiaal uitgedoste rniters en trompet ters, het paleis van Brussel verliet, begonnen alle kerkklokken te beieren. En werd er een salvo afgevuurd van eenenvijftig kanonschoten. Voor de vele duizenden, die langs de route stonden, was dit het hoorbare teken, dat een gelukkig prinselijk bruidspaar in aantocht was. Dit was precies om elf uur. Brussel, vandaag met de. Italiaanse vlag naast de Belgische, begroette het paar met groot enthousiasme. Het was voor de Brusselaars al vroeg dag. Zij. die het voorrecht genoten de plechtigheden te mogen bijwonen, moesten reeds om negen uur present zijn en de afzetting langs de straten werd bijna twee uur tevoren hermetisch afgesloten. Het winkelcentrum van de hoofdstad bleek deze morgen, uitgestorven. De waren huizen waren gesloten en vele win keliers hadden dit voorbeeld gevolgd. Alle belangstelling en drukte concen treerde zich voor enige uren in de hooggelegen stadswijk, met Konings straat, graf van onbekende soldaat, het koninklijk paleis en omgeving, van waaruit men een prachtig panorama heeft op de benedenstad. Toch was de publieke belangstelling niet zo overweldigend, als men ver wacht had. Men schrijft dit toe aan de televisie. Vele Belgen, beducht voor gedrang en lang wachten, bleken de voorkeur te hebben gegeven aan het volgen van de feestelijkheden.... bij hun toestel, hetzij thuis, hetzij in een .Aan de fungerend advocaat-generaal bij hel hof van Justitie in Nederland Nicuw-Guinea, mr. VV. C. van B„ is verlof verleend, hangende een op verzoet van de gouverneur van Ned. Nw.-Guinea, door het hof van Justitie In te .stelle onderzoek naar de gedragingen in dienst van deze hoofdambtenaar. Bij dit onderzoek zal tevens worden betrokken de vraag, in hoeverre in hei verleden censuur zon zijn uitgeoefend op in- en uitgaande poststukken. café. Op diverse punten stonden -camera's eii radioreporters opge steld. HET weer was een beetje triest. Een stralende zon ontbrak, doch er behoefden gelukkig geen paraplu's te worden gehanteerd, noch regenjassen te worden aangetrokken. De tempera tuur was mild, maar er stond een flinke bries. Een groot aantal mili taire compagnieën bewees de nodige eerbewijzen langs heel de route. Toen het publiek, voor zover moge lijk, de stoet zag voorbijtrekken, had ten paleize in de Empire-zaal de bur gerlijke voltrekking van het huwelijk reeds plaatsgevonden. Met de familie leden waren siechts een honderdtal genodigden, onder wie de voorzitters van kamer en senaat, en de leden der regering, aanwezig. De huwelijksregis- ters werden ondertekend op een Louis Seize-tafel met grijs marmeren blad. De zaal, waarin dit geschiedde, is de oudste van het Brusselse paleis. Er staan nog stoeltjes in met het wapen van koning Willem van Oranje. De getuigen van het burgerlijk hu welijk waren: groothertog Jan van Luxemburg en Carl Bernadotte voor prins Albert, Francesco Ruffo en de markies van San Germano voor Donna Paola. Deze ceremonie duurde ongeveer een halfuur. Burgemeester Cooremans van Brussel hield, een korte toespraak, waarin hij wees op de betekenis van en de liefde voor de dynastie. Het ac cent op deze voor België zo feestelijke dag lag echter op de kerkelijke beves tiging. Onder geweldige toejuichingen begaf de stoet zich om elf uur naar de kerk van Sint Goedele. Het bruids paar was gezeten in een open auto met een bloemenkrans aan de achterzijde. De bruid was in een eenvoudig wit bruidskleed, de prins in de uniform van kapitein van de marine. Onderweg wuifde het paar naar het publiek. „God besprenkeie u met de dauw van Zijn genade." Met deze woorden begroette de deken van Brussel het bruidspaar aan de ingang van de oude kerk. Hier werd onder het oxaal de bruidsstoet gevormd. Vooraf ging prin ses Marie Christine, die een gebeden boek van prinses» Paola droeg, de sleep van de prinses werd gedragen door twee eredames, dochters van de mar kiezin Germano, ongeveer zestien en veertien jaar oud- Zij waren in een lichtblauw toilet gekleed. Voor deze huwelijksinzege ning werd gebruik gemaakt van een ueuw rituaal. Dit is geheel door een commissie van het Vaticaan op 24 juni 1958 goedgekeurd dat prins Albert zelf zijn bruid naar het altaar mocht leiden. Behalve het gebruik van de volkstaal voor de ge beden was ook de reeds gereleveerde begroeting aan de ingang van de kerk nieuw. De kleurrijke bruidsstoet begaf zich in processie naar het altaar. De bruid en bruidegom gingen voorop, ouders, getuigen en familieleden volgden. De dienst begon met de vraag aan de prin ses: ,,Zijt gij gekomen uit vrije wil en met het voornemen het huwelijk aan t egaan met prins Albert, hier tegen woordig?" De bruid sprak het ja-woord* en een zelfde vraag met gelijkluidend antwoord werd respectievelijk gesteld aan en gegeven door de bruidegom. Staande in het midden voor het altaar hield kardinaal van Roey, de primaat van België, als eon echte oude Simeon een toespraak. Na eerst zich tot Z. M. koning Bou dewijn te hebben gericht wees hij er op dat dit huwelijk gesloten mag wor den in een tijd, die vol beloften is voor de kerk en de kardinaal herinner de in dit verband aan de wooren in Efeze 5 vers 20". Een 'lieftallige 11 - liaanse prinses, zij symboliseert vuur onze ogen volle glorie en belofte. Wees welkom in ons miden, gij zult hier geen vreemde zijn". En met een ont roerende intentie zich tot het bruids paar richtend, zeide de kardinaal: „Houdt de blikken altijd sterk gericht op God, de souvereine maker van het mensdom, de families en de naties" Hierna werd de huwelijksmis opge dragen terwijl koor en orgel voor een prachtige muzikale omlijsting zorgden In deze nieuwe liturgie gaven de ge huwden elkander het sacramentele te ken. De bruidegom Prins Albert zei: „Ik, Prins Albert, geeft u Paolo, die ik hier met de hand vasthoud, mij» oprechte trouw en neem u tot mijn wettige echtgenote voor God en Zijn heilige kerk. De bruid sprak soortge lijke woorden. De kardinaal bevestigde hierna het huwelijk, hierbij de aanwezige ge meente in de kerk tot getuig roepend. Hij eindigde met de woorden: „Wat God heeft verbonden zal de mens niet scheiden." Na de zegening van de ringen volg de deeigenlijke huwelijksmis. Gedu rende de terugtocht van de kerk naar het paleis werden 50 kanonschoten ge lost. Eén minder dusd an tijdens de heentocht, omdat Albert en Paola nu één zijn. (Advertentie) SiKKENS-TJALLEMA PRODUKTEH vraag gratis boekje 'gezelligheid door kleur* (32 pagina's in kleuren) bij postbus 2 Laidstr. Bij K.B. is aan H. J. J. M. Peek, op verzoek, met ingang van 1 januari 1960, eervol ontslag verleend uit zijn ambt Het hield ojm. in, van notaris te Amsterdam. (Van onze weerkundige correspondent) Voor de komende dagen wordt wis selvallig weer verwacht met variëren de temperaturen, af en toe opklarin gen en ook enige regen. Een oceaandepressie koerst thans van het zeegebied ten zuiden van IJs land in de richting van Noorwegen. Ook het weer in ons land wordt door deze depressie beïnvloed. Krachtige westelijke winden voeren vandaag vochtige en warmere oceaanlucht aan met middagtemperaturen in het zui den en oosten van het land tot om streeks 23 graden; In de noordelijke provincies, vooral in de kuststreken zal de temperatuur iets lager zijn met ook meer bewolking en waarschijnlijk hier en daar wat regen. Morgen dringt weer minder warme lucht tot ons land door. Prins Albert en prinses Paola zullen de eerste dagen van hun wittebroodsweken doorbrengen op Majorca, zo heeft het blad „La TJlitima Hora" dat in Palma verschijnt meegedeeld. Het prin selijk paar zal vanavond per vliegtuig op Majorca aankomen. i - J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1