„Rebellerende ministers wilden niet weg Wapenhandel met Bonn oorzaak Paleis-personeel voetbalde Grondwet van 1945 hersteld MEER MACHT VOOR SOEKARNO Nasoetion houdt heft in handen DRUK WEEKEINDE: VEEL ONGEVALLEN ongen op thuisreis Saarland volledig bij W-Duitsland on zeiler gewond Vuilniswagen te PURMEREND geëxplodeerd Vakantiegangers wachtten tevergeefs op touringcar Maria Callas wensen zijn niet overdreven MET SLOEP IN 85 dagen OVER OCEAAN Mr. HELDERS LID RAAD VAN STATE Kassein maant Irak tot kalmte De Gaulle juichend ingehaald op Madagascar Gronings reisbureau in moeilijkheden Verlichting in Amsterdams Concertgebouw Migs neergeschoten JUAANDAG 6 JU O 1959 r ZE'VENTIENDE JAARGANG No* 4338 Ultimatum Schande r Nederlandse slachtoffer van Noorse hotelbrand Aantal gewonden door brokstukken en glas STREEP DOOR OOSTENRIJKSE REIS Bliksem doodt vijf koeien m V Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT DE ISRAËLISCHE premier Ben Goerlon is gisteren afgetre den omdat vier ministers, die ver zet hadden gepleegd tegen de wa- penleverantics aan West-Duits- land, zich niet uit zyrs kabinet wil den terugtrekken. De president van Israël heeft Ben Goerion verzocht met zijn re gering aan te blijven tot een nieuw kabinet is gevormd. "N (Van onze correspondenten) T>OUW heerst in vele gezinnen. Want dit tot nu toe warmste week einde van het jaar heeft, zowel op de overvolle wegen als in het lokkende water, een zeer groot aantal slachtoffers geëist. NIEtrw-SCHEEMDA De 57-ja- rige mevrouw A. BosMeijer uit Twaar is in het Zijldiep verdronken nadat zij met haar bromfiets van een smal pad langs de waterkant was afge raakt, .lïcMoIta, dat baslslractuur overleden mMMK WHto 4c Withafeaat 33 - Telef. 115700 L) Past bun 1112 Postgiro No. 421519. Klachtendieiwt abonnementen 18.301930 «nar. Zaterdag* IT—18 uur. Telefoon 115700. IluygenepSeim 1 Telefoon 183407 (3 Rinen». Postbus MM - Postgiro No. 424807. X3adrvtend>;ra*: 18-301930 - ToJefoo» 28330» Spufcweg 132 - Teief. 4570. Hkbh Kenptartraa* an Te*ef. 65451. Abaennueataoxii* *1 tent per «seek, 1 J.«S per maand, 7.90 per ks«»rt*«t losse rmnwram M «est. Vewcnijtrt ttageUjkk 7htruufi (Geldig tot morgenavond) GEMATIGDE TEMPERATUREN Droog en overwegend zonnig weer met gematigde temperaturen. Matige af en toe vrü krachtige westelijke wind. Morgen: Zon op: 4.28 Onder: 21.01 Maan op: 6.12 Onder: 21.24 BEN G0ERI0N TREEDT AF Ben Goerion stelde gistermiddag de vier ministers, die woensdag in het parlement tegen de wapenlevering aan Bonn hadden gestemd het ultimatum, dat zij voor zes uur 's avonds moesten aftreden, anders zouden hij en de re gering hun ontslag indienen. De minis ters weigerden aan het ultimatum te gehoorzamen. Ben Goerion zei, dat de vier mi nisters het beginsel van de gemeen schappelijke verantwoordelijkheid hebben geschonden door tegen de re gering te stemmen en daarna niet af te treden. Zoals gemeld is in Israël vee! verzet gerezen tegen de levering van wapens (granaatwerpers met munitie) aan "West-Duitsland, Het parlement heft deze leveran ties echter met eén kleine meerderheid goedgekeurd. Toen hij het presidentieel paleis ver liet na zijn ontslag te hebben ingediend verklaarde Ben Goerion dat de goed keuring, die het parieinent aan de wa- penleverantie heeft gehecht, voor een klein deel de schande heeft wegge vaagd die de Mapam en de Adoet Avo- da, maar vooral de laatste, 't land aan- fedaan hebben door de weigerachtige onding van hun ministers. Waarnemers in Tel Aviv zijn van mening dat Ben Goerion's aftreden in feite een protest is tegen het Israëlische kiesstelsel dat gebaseerd is op evenre dige vertegenwoordiging. Dit systeem zou hem nl gedwongen hebben te steu nen op kleine groeperingen in het par lement. Toen Ben Goerion zijn ontslag in diende verwachtte men dat hij zich zou terugtrekken en het aan een partijge noot zou overlaten om als waarnemend premier van een zakenkabinet het land te lelden tot de nieuwe verkiezingen, die volgens plan in november gehouden zullen worden. Ha zijn onderhoud «net president Ben Zwi verklaarde hU dat hij premier en minister van Defensie zal blijven. Men acht het mogelijk dat de Mapai, de par ty van Ben Goerion, zal vragen om vervroeging van de verkiezingen daar het moeilijk zal zijn om een nieuwe coalitieregering te vormen, die steunt op een meerderheid in de Knesseth. De 57-jarige Tunesiër Christopher Grabowski is met zijn sloep „Thetis", die 7.70 meter lang is, in de haven van New York aangekomen na In 85 dagen de Atlantische Oceaan te zijn overgestoken. Hij vertrok op 12 april uit Tanger. Oan boord had hij 500 liter water en 300 blikjes met voedsel. Toen hij in de haven van New York aankwam, had hij nog genoeg over voor vijf dagen zeilen. De sloep legde 9656 km af. Het ruwste weer ontmoette Grabowski ten zuiden van Bermuda. Bij de Kanarische eilanden was hij de Russische walvis vaarder Tourgenew tegengekomen, die hem hulp had aangeboden, welke hij niet had aanvaard. De sloep heeft elf zeilen, een radio-ontvangtoestel en een kleine oliekachel. Grabowski heeft in Tunesië docu mentaire films gemaakt voor de Ame rikaanse voorlichtingsdienst. President Soekarno heeft zondag een juichende duizendkoppige menigte bij het Vrüheidspaleis in Djakarta be kendgemaakt dat hii de grondwetge vende vergadering heeft ontbonden en de terugkeer heeft gelast tot de re volutionaire grondwet van 1945. De gehele plechtigheid duurde maar twaalf minuten. Toen de journalisten na afloop pre sident Soekarno vragen stelden om trent de vorming van zijn rïgering, antwoordde hij: „Wacht u maar af", ik hoop spoedig een regering te vormen, maar spoedig is een rekbaar begrip". Gevraagd naar zijn taak krachtens de grondwet van 1945 zei Soekarno: „Hoofd van de staat en deels regerings leider. Maar één ding is zeker, ik ben geen dictator. Ook bij de vorming van een regering zal ik geen dictator zijn, en ik zal veel besprekingen voeren". „Met wie", vroegen de journalisten. „Wacht u maar af", was het bescheid. H. M. DE KONINGIN en Z.K.H. prins Bernhard zaten zaterdag middag op de tribune van het sportveld bii paleis Soestdijk, waar een voetbalwedstrijd ge speeld werd tussen een elftal sa mengesteld uit het personeel van het paleis en een elftal van radio- en televisieartiesten. De radio- en kv.-ploeg won deze wedstrijd met twee-één (zie ook de sportpagina). Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 augustus benoemd tot lid van de Raad van State mr. G. Ph. Helders, oud-minister van Zaken Overzee te 's-Gravenhage. Deze benoeming is geschied in de vacature ontstaan door het aan drs. J. W. de Pous in verband met zijn be noeming tot minister van Economische Zaken verleend eervol ontslag. OOSTERBEEK Ten oosten van het Drielse Veer bij Heveadorp is zaterdagmiddag de tienjarige R, A. Talumiker, wonend in een contract pension aan de Benedenweg te Oos-. terbeek, in de Rijn verdronken. De jongen kon niet zwemmen. Hij was op een ronddrijvende stoel met de stroom meegesleurd. HEERHÜGOWAARD De 7-jarige Jackie Zwemmer is zondagmiddag in het natuurbad Deiko verdronken. Hij werd door een ander kind op de bodem van het zwembad gevonden. ROTTERDAM Zondag is in de Aiblashaven de 10-jarige Joannes de Kort uit de Stuurmanstraat bij het baden verdronken. Spoedig nadat hij met zijn 8-jarig zusje te water was gegaan verdwenen belden in de diepte. De 22-jarige Schiedamse loodgieter P. Magerey dook hen onmiddellijk na en wist slechts het meisje te redden. AMSTERDAM In het strandbad Slotermeer is zondagmiddag de 22-ja- rige bakker J. W. uit Amsterdam-Cen trum verdronken. UniHTJIZEN Klaas Schoonveld (15) uit Uithuizen is zaterdagmorgen op een onbewaakte overweg te Uit- huizermeeden door eon trein gegrepen an op slag gedood. De jongen was op de fiets op weg naar zijn werk in Kan tens. Vermoedelijk is hij verblind door het zonlicht waardoor hij de trein met heeft zien aankomen. Het uitzicht op de overweg is goed. HELLENDOORN De 64-jarige wielrijder H. Sasbrink is op de Lutten- bergerweg aangereden door een 15-ja met zijn vrouw geheel rechts van de weg reed, overleed ter plaatse. De jon gen die geen letsel opliep was geheel van streek. BERGEN Bij een uitwijkpoging is de heer J. Ramp uit Mijdrecht zater dag in de Hertenkamp met zijn auto in volle vaart tegen een boom gereden, De heer Ramp, zijn echtgenote en twee kinderen werden zwaar gewond. Mevr. Ramp is later overleden. Twee inzit tende dames werden licht gewond. ALKMAAR Op de weg Alkmaar- Den Helder onder De Stolpen is zater dagavond een auto in volle vaart inge reden op een andere wagen met tien inzittenden. De 59-jarige J. Lëemans uit Soest werd op slag gedoad, de 29-jarige mevrouw S. van Barneveld Pater uit Soest en haar 5-jarige zoontje werden zwaar, enkele andere personen licht gewond. OIRSCHOT De wielrijder L. van Heerbeek is bij het oversteken van Rijksweg 63 tussen Moergestel en Oir- schot door een auto aangereden en ge dood. HEERDE Bij een botsing tussen twee bromfietsen is de 27-jarige G. J. Veldhuizen te Heerde zo ernstig ge wond dat hij later is overleden. NOORDWIJKERHOUT Waar schijnlijk ten gevolge van een hersen bloeding is zaterdagmorgen te Noord- wijkerhout het twaalfjarige meisje W. M. A. Nulkes overleden. Vrijdagavond liep zij ogenschijnlijk slechts onbe duidende verwondingen op, toen zij, op haar fiets over de Herenweg rij dend, door een auto werd aangereden. LEEUWARDEN De 71-jarige S Anema, die zaterdagmorgen onver wacht de Groningerstraatweg overstak en daarbij door een bestelauto werd aangereden, is later aan een schedel- De drenkeling, die op 15 juni door een Franse tanker meege bracht werd naar Rotterdam, nadat men hem in de buurt van Colombo opgepikt had, is zondagavond be gonnen aan de terugreis naar de Malediven. De 17-jarige Mohammed Abdul Rahai zal met het s.s. Manipur, van de Engelse maatschappij „Broekie Bank Line" mee kunnen varen naar het eiland Gan in de Malediven. De cargadoor P. A. van Es te Rotterdam heeft ervoor gezorgd, dat hij een gratis terugreis krijgt. Jahai is, vergezeld van de heer Van der Zande van de vreemdelingen dienst, op de trein naar Bremen ge stapt, vanwaar het schip vertrekt. Op 8 augustus zal hij thuis kunnen zijn. Men heeft Jahai een koffer moeten geven, omdat hij anders alle geschenken en foto's niet mee zou kunnen nemen. Premier Kassein van Irak heeft zon dagavond in Bagdad de bevolking van Irak verzocht op te houden onder el kaar te vechten en er op aangedrongen geen toestand te scheppen, die het le ger zou dwingen in te grijpen. In de afgelopen dagen en in het bij zonder op zaterdagavond zou het in Irak op verschillende plaatsen tot vechtpartijen zijn gekomen. Kassem vroeg de pers geen nieuws te verzin nen, waardoor de vrede in gevaar ge bracht zou kunnen worden. Hij ver klaarde nogmaals dat hij boven de par tijen staat en verzocht het volk zich achter zijn programma te scharen. ZONDAGNACHT 12 uur pre cies zijn de tolhekken tussen Saarland en West-Duitsland opengegaan en is Saarland eco nomisch met West-Duitsland verhonden. Het verkeer kon zijn weg vervolgen zender douane onderzoek. Op de grens bij Eichelscheid hie'.p de premier van Saarland, Roeder, bij het omhoog halen der hekken. Hij zei: „Mogen alle nog bestaande grenzen die ons vader land nog verdeeld houden eens verdwijnen en moge de dag niet ver zqn dat alle grenzen in Europa verdwijnen?. Vóór het ophalen van de slagbomen, waarbij circa 5000 mensen tegenwoor dig waren, had Roeder de laatste tien Franse douaneambtenaren die nog ach ter waren gebleven in het gebied, een afscheidsdiner aangeboden. Op verscheidene grensposten tussen Saarland en West-Duitsland er wa ren cr in totaal ongeveer 20 - gaf de plaatselijke bevolking zondag af scheidsfeestjes voor de Franse douane ambtenaren. Kort na middernacht reden er hon derden vrachtauto's en lange goede rentreinen uit West-Duitsland het Saargebied binnen. Zij vervoerden o.m. auto's, televisietoestellen, ijskasten dameskousen, tomaten en roomkaas. Nog deze week zullen de Saarlanders hun Franken inwisselen tegen marken (voor een miljoen fr. krijgt met 8.507 marken) de benzine zal goedkoper worden. Tabaksartikelen, cognac en nog enkele andere goederen zullen eenter duurder worden. Om zich hier tegen te dekken heb ben vele Saarlanders voor het begin van de volledige economische eenwor ding met West-Duitsland tegen voor delige prijzen Franse televisietoestel len en ijskasten gekocht. Krachtens de volksstemming van 19oo, waarbij 67 procent van de be volking tegen „Europeanisering" stemde, maakte de Saar sinds 1 janu ari 1957 in politiek opzicht deel uit van West-Duitsland. Volgens de be palingen van een Frans-Westduitse overeenkomst die op 27 oktober 1956 in Luxemburg werd getekend diende de Saar voor 1 januari 1959 ook eco nomisch in West-Duitsland te zijn geïntegreerd. In Parijs vreest men dat de trans actie een verlies van 70 miljoen dollar voor de Franse schatkist betekent Franse exporteurs hebben echter be paalde faciliteiten bij uitvoer naar de Saar. Tot op heden werd ca. 40 procent van de industriële produktie van het Saargebied naar Frankrijk uitgevoerd, een evengroot percentage was bestemd Premier Djoeanda heeft vanmorgen het ontslag van zijn regering ingediend. De president heeft de ontslagaanvrage aanvaard, maar tevens de regering verzocht de lopende zaken te blijven behartigen tot een nieuw kabinet is gevormd. Premier Djoeanda merkte op, dat zijn regering was gevormd op basis van de voorlopige grondwet van 1950, en dat de grondwet van 1945 bij presiden tieel decreet werd hersteld. Djoeanda concludeerde hieruit dat het niet meer dan natuurlijk was, dat zijn regering haar ontslag indiende bij het herstel van de oude grondwet. Soekarno antwoordde dat hy het mandaat, zoals dit in de oude, her stelde grondwet wordt omschreven, aanvaardde. „Ik hoop in staat te zijn spoedig een kabinet te vormen", aldus de presi dent. „Ik dank hierbij de regering en in het bijzonder Djoeanda, die deze regering zo goed leidde. De regering is langer dan twee jaar aan het bewind geweest. Lander dan enig ander ka binet uit onze politieke geschiedenis". „De gebeurtenissen waarvan wij nu getuige zullen zijn, zijn niet het ge volg van de val van een kabinet, maar slechts van wijzigingen van de grond wet". Soekarno's eerste stap naar de instel ling xan geleide democratie kan nog niet als een duidelijke overwinning van de president worden bestempeld. Het decreet waarbij de revolutionaire grondwet van 1945 als middel tot instelling van de geleide democratie werd hersteld is ongetwijfeld de be langrijkste stap, maar vele moeten nog volgen. Tot op heden schijnt het leger de grootste overwinnaar. De verschillende bevelhebbers, onder leiding van de chefstaf van het lager generaal Na soetion, zullen wellicht zelf beslissen wat voor soort leiding zy Soekarno willen geven. De president schijnt weinig ingeno men met de recente ontwikkelingen in het parlement, maar de wederinstel ling van de grondwet van 1945 ge schiedde onder zware druk van de strijdkrachten. In een afscheidsrede in het parle ment, heeft de afgestreden Indonesi sche premier Djoeanda enige belang rijke gebeurtenissen in zijn ambtsperio de opgesomd. Asl zodanig noemde hij de oorlog tegen de opstandelingen in Sumatra en Celebes en de nationali satie van de Nederlandse ondernemin gen. De vergadering werd bijgewoond door 160 van de 270 leden. (Van onze correspondent). In de jachthaven van de watersport vereniging De Schelde te Bergen op Zoom is zaterdagmiddag een motor ontploft -toen schipper J. Klaassen' de benzine aan boord bijvulde. Er schoot een flinke steekvlam omhoog waar door de kleren van de schipper in brand vlogen. De heer Klaassen sprong onmiddel lijk overboord, maar bleek toch flinke wondcni opgelopen te hebben. Hij werd in een ziekenhuis opgenomen. De brandweer bluste de brand aan boord. Zeilers sleepten de andere jach ten uit de buurt weg. De zestigjarige mevrouw M. Mulder uit Den Haag. die bij de hotelbrand te Stalheim in Noorwegen op 23 juni ern stig gewond was geraakt, is vannacht in een ziekenhuis te Oslo overleden. Het aantal doden door deze brand is hiermee tot 25 gestegen. (Van onze correspondent) Vanochtend omstreeks halfnegen is op de hoek van de Koemarkt en de Dubbele Buurt, midden in Purmerend. met een donderende klap een roltrom- melauto van de reinigingsdienst ge ëxplodeerd. De gehele trommel werd van de chassis gerukt en grote brok ken ijzer en staal vlogen tot honderden meters in het rond. Tientallen ruiten sprongen tot zelfs op een afstand van een kilometer; gevels werden ontzet en auto's en rijwielen beschadigd. Een per fiets passerende man werd getroffen door een stuk rondvliegend- ijzer. Hij moest met ernstige verwon dingen naar het Stadsziekenhuis wor den overgebracht. Verder kregen een aantal mensen snijwonden door glas scherven. De werklieden, die de roltrommel- auto bedienden, kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van de explosie meet worden gezocht in een hoeveelheid carbi, die tussen het vuilnis in de trommel is terecht gekomen. (Advertentie) OP VAKANTIE: BtqBtN /AEe!" "B/gBeA plastic jassen v.a. 6.®° Generaal Charles de Gaulie heeft zaterdag een triomfale intocht in Ta nanarive op Madagascar gehouden. De Gaulle kwam per vliegtuig aan uit Parijs, na een oponthoud, van 24 uur in Djibouti, Frans Somali-land, Hij zal in de hoofdstad van Madagas car een bijeenkomst voorzitten van de uitvoerende raad van de Franse ge meenschap. Kleurig versierde bamboe-triomf bogen en spandoeken met de woorden „Welkom de Gaulle" begroetten hem, toen- hij van de luchthaven naar de stad door dorpen-in-feeststemming reed. Toen hy in zijn open wagen Tanana rive binnenreed, klonken 21 saluut schoten en hieven de mensen, die in drommen langs de weg stonden, wilde juichkreten aan. „Wij willen het hier laten zien, dat ons motto zijn moet, „Allen voor een en een voor allen", betoogde de Gaulle in zijn rede te Tananarive. Hij voegde daaraan toe, dat het hem verheugde „de nobele idee van de ge meenschap te bevorderen met zijn. vriend en metgezel, president Tsirana- na, die hier aan mijn zijde staat". (Van een onzer verslaggevers) Enige tientallen personen, die zater dagmorgen op de Vismarkt in Gronin gen opgehaald zouden worden door de touringcar, die hen voor een vakantie naar Oostenrijk zou brengen, hebben daar tevergeefs staan wachten. Het bleek dat bij deurwaarders exploot beslag is gelegd op het wagen park van het Groningse reisbureau Gronr Expres, dat deze reis zou ver zorgen. Niemand van degenen, die voor deze reis hadden ingeschreven, was door de onderneming van dit feit op de hoogte gesteld. Er zat voor de wach tenden niets anders op dan de vakan tieplannen op te geven en onverrichter zake naar huis terug te keren. Het beslag zou gelegd zijn omdat de directie van Grono-Expres financiële verplichtingen tegenover een finan cieringsmaatschappij niet zou zijn na gekomen. Behalve de vakantiegangers-in-spe in Nederland, is er nog een andere groep, die reeds in Oostenrijk verblijft, in moeilijkheden gekomen: Grono- Expres heeft hen wel daarheen ge bracht maar kan hen nu niet terug halen. Een andere reisonderneming in Groningen, de ESA, zou echter maat regelen treffen om deze groep naar Nederland terug te brengen. De douanepalen tussen West-Duitslaud en Saarland zijn dit weekeinde weggeliaald. Saarland is zondag economisch één gewor den met West-Duitsland, nadat het in janu ari f57 reeds in politiek opzicht met de Bondsrepubliek was geïntegreerd. voor binnenlands gebruik en de rest ging naar West-Duitsland. De Westduitse exporteurs verkeerden ten opzichte van hun Franse collega's in een ongunstige positie, want op hun goederen werden invoerrechten gehe ven. Ongeveer anderhalve eeuw is de Saar een twistappel tussen Duitsland cn Frankrijk geweest, niet in de laat ste plaats door de natuurlijke rijk dommen en de belangrijke strategische positie van het gebied. Vier nationalistische Sabrestraal- jagers zouden bij een luchtgevecht ten zuiden van het eiland Matsoe vier com munistische MIG's hebben neergescho ten. Een vijfde MIG, die zowel door de Sabres als door nationalistisch luchtdoelgeschut werd getroffen, zou eveneens in de Straat van Formosa zijn neergestort In de weide achter de boerderij van de landbouwer L. Janssen te Groes- beek zijn vanmorgen omstreeks half vier tijdens een onweer vijf koeien door de bliksem getroffen. Het waren, de vijf beste melkkoeien waaronder een stamboekdier. De wensen van Maria Callas met be trekking tot de verlichting tijdens haar optreden in het Concertgebouw te Amsterdam zijn niet zo uitzonderlijk hoog dat daardoor de uitvoering niet door zou kunnen gaan. Eind vorige week verschenen zo wel in Nederlandse als in Italiaanse kranten berichten dat de operazan geres Maria Meneghini Callas vnor haar optreden in het kader van het Holland Festival als eis had gesteld dat zij zelf in het volle licht van de schijnwerpers zou worden geplaatst, terwijl het haar begeleidende Con certgebouworkest vrijwel in het donker zou moeten spelen. Het Concertgebouworkest zou vol gens deze berichten niet op deze wijze gedegradeerd willen worden tot een „grammofoonplaat". Het blijkt nu echter dat de wens van Maria Callas in niets verschilt met haar verzoeken bij een soortgelijk optreden in andere landen. Omdat Maria Callas in de eerste plaats operazangeres is en daarom rekening houdt met de eisen van het theater, heeft zij gevraagd op te tre den in een zaal, waarin de verlichting van zaal en orkestpodium is getem perd, terwijl enkele schijnwerpers eveneens gedempt naar kleur en inten siteit op haar worden gericht. Deze wensen hebben tot dusverre nergens ter wereld tot moeilijkheden geleid, zo deelt de directie van het Holland Festival ons mee. Men ver wacht in overleg met de Nederlandse MARIA CALLAS ...ir. de schijnwerpers... orkeststichting „Het Concertgebouw orkest" en de N. V. Het Concertge bouw een goede oplossing voor de technische kwestie van de verlichting te zullen vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1