Hartelijk Vierdaags staatsiebezoek begonnen Feestelijke koninklijke calèche m ■111 Dw Prinses Beatrix slaagt voor kandidaatsexamen SI Hamman: A larmerende taal van Chroestsjew welkom Gladiolen voor Koning maarn Weer doodvonnis voor Chessman LUNS tevreden m'i gesprek met von Brentano In één nacht 3 auto's gestolen r■N N Maastricht verwacht 50.000 Belgen NAV O-vliegtuigen toch weg uit Frankrijk? Trailer reed tegen Berglandexpres Gevangenisoproer in Monroe (VS) bedwongen springt; modderzuil stort zich op woning Italiaanse premier bemiddelt niet in zeeliedenstaking KONINGEN BEGROET MET HANDKUS I WARM GEEN CONCESSIES IN GENÈVE WOENSDAG 8 JULI 1959 r A Directeur: H, DJA RUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4340 _y Hoofflrertacteur: Ui. J, A H J S KK11INi» SI.OT Op het halkon "B/gTS&r plastic jassen v.a. .6.®° Gejuich Zie verder pap. 3 4e kol.) mm* :I Dordrecht; Schiedam: Witte de WütbsCrott 23 - TWef. 115700 (4 J.) Fosrtbus 1112 - Postgiro No. 424519. Klachtcndaenst abonnementen 18.3019.30 aar. Zaterdags 1718 sur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 Kjoen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. JOaehitenddcnst: 18.3019.30 Telefoon 362569 Spu&weg 132 - Telei. 4570. Thomas a Kemcjwstroat 6a - Ttetef. «5461. Abonmenaenitsprljs 61 ce»t per -ave*. 2MS per maand, 7.90 per kwartaal. Losse wmiww 13 cent. Verschijnt dagelijks. V IhtrUM- (Geldig tot morgenavond) WIND VAN ZEE. Tijdelijk wat bewolking met kans op een enkele on weersbui. Morgen overdag minder warm. Zwakke tot matige naar westelijke richtingen draaiende wind. Morgen: zon op: 4.30 Maan op: 8.23 onder: 20.39 onder: 22.24 Vw VANDAAG begroeten wij een vorst die in onderscheiding van vel andere staatshoofden die de laatste jaren een officieel bezoek aan ons land brachten onze eigen taal spreekt: Zijne Majesteit 3 oude wijn, de Koning der Belgen. In dit bezoek ligt alleen al om deze reden méér dan de formaliteit van een staatsiebezoek besloten. Ons volk verwelkomt in koning Bou- dewijn het staatshoofd -'an een land dat met het onze tal van belangen ge meenschappelijk heeft en waarmee wü ook door verschillende overeen komsten nauw verbon-den zijn. In de jaren na de tweede wereldoor log is op verheugende wijze van een groeiende toenadering tussen beide Lage Landen sprake geweest. Deze ontwikkeling >aar een vriend schappelijke verbondenheid is het re sultaat van een proces, dat reeds tien tallen jaren aan de gang is. buurschap de ontplooiing van Bel gië zeker ook In het kader van de Benelux, een samenwerking die nog altijd uniek is op internationaal ni veau en waarvoor men in het buiten land bewondering heeft met grote belangstelling gevolgd. baarbij kon steeds weer worden vastgesteld hoezeer beide landen op elkaar aangewezen zijl. en in eenzelf de positie verkeren, ook al mag de visie op bepaalde problemen wel eens verschillend zijn. Bet vierdaagse bezoek van de Belgi sche koning symboliseert derhalve mede de verbondenheid en de verwant schap tussen beide koninkrijken, gele gen op de drempel van het Europese vasteland. NADAT koning Boudewljn voor de oorlog ons land als Jeugdige va kantieganger meermalen had bezocht, reisde hij vorig jaar voor een rfflcieus bezoek aan onze koninklijke familie naar Soestdijk. Thans beantwoordt de jonge mo narch de invitatie van ons Koninklijk Paar voor een officieel bezoek aan Nc- derland.- - Het laatste staatsiëbezoek dat een lid van het Belgische vorstenhuis aan ons land heeft gebracht, had plaats in november 1938: het betrof de komst van Leopold III. In het 'egin van deze eeuw brachten koning Ubtrt en ko ningin Elisabeth van België een offi cieel bezoek aan Nederland. STRALEND AMSTERDAM VERWELKOMT KONING BOUDEWIJN (Van een onzer verslaggevers) De zonnewijzer, hoog boven de ingang van de Nieuwe Kerk op de Dam wierp een lange schaduw. De goud-geel gekleurde diepe trommen van het Fanfarekorps der Limburgse Jagers vingen de stralen van de uitbundige julizon. Héél de oude Dam, met een flon kering van unifomen en een mozaïek aan lichtvlakken op de voor wand van het Paleis, bood een feestelijk en fleurig welkom voor de koning der Belgen, die in gezelschap van koningin Juliana en de Prins enkele minuten te vroeg 's lands nationale plein bereikte. Commando's overstemden het gejuich, toen de vorsten zeven minuten voor de klokslag van elf uur de koninklijke calèche verlieten. Koning Boudewijn, een slanke gestalte, met een groen-getinte zonnebril, zag even in het rond. Toen weerklonk het volkslied van de Belgen, stilte legde zich over de Dam, waar de hoefslag van de glanzend-geroskamde paarden zich mengde in de klanken van de Brabangonne. Opnieuw werden alom eerbewijzen gebracht. Daar na, terwijl het vrij talrijke publiek opnieuw juichkreten aanhief, begon de inspectie van de erewacht. Nadat het Belgische volkslied ge speeld was, presenteerde kapitein G. P. A. M. van Nassau het garderegi ment Jagers met het vaandel. Langzaam schreden de vorsten langs de erewacht. Recht voor de ingang van net Paleis was een tribune opgesteld die bezet was door televisieploegen en fotografen. Na de inspectie van de erewacht betraden de vorsten het Paleis. Intussen marcheerden de detache menten van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Konink lijke Luchtmacht naar koele kwar tieren. Kort voor de aankomst van de vor sten hadden lakeien een roodzwart ge kleurd tapijt op het balkon van het Paleis neergelegd. GAARNE spreken wij de wens uit, dat het verblijf van koning Bou dewijn in Nederland zal bijdragen tot bestendiging en verdere versteviging van de vriendschappelijke betrekkin gen tussen beide landen. Er is oneindig meer dat ons met de Belgen verbindt dan wat ons van hen scheidt. Moge het bezoek van hun vorst staan in het teken van deze vriendschappe lijke verbondenheid. Hei Russische leger in Tsjechoslowa- *ue Is op 29 juni In het gebied van oos telijk Slowakije, bij de steden Lavoczne en Chustand, en in de Karpaten, grote manoeuvres begonnen. (Advertentie) CP VAKANTIE: N MEE! Enkele minuten nadat de vorsten het Paleis waren binnengegaan, werden de balkondeuren geopend. Vele monarchen hebben in de loop der jaren vertoefd op dit historische balkon. En niet alleen keizers en ko ningen. doch ook grote staatsheden. Enkele minuten na elven werden de balkondeuren geopend. Van de geopende vensters van de aangrenzende gebouwen en van de Dam af hadden duizenden, die zich een lange wachttijd in de brandende zon hadden getroost, een prachtig ge zicht op het Paleisfcalkon. Leve koning Boudewijn Kreten uit het publiek stegen om hoog. De koning der Belgen lachte bijna jongensachtig en stak zijn rechterhand ter begroeting op. De Prins wisselde enkele woorden met zijn gast. Daarna groette koningin Juliana met een bescheiden handgebaar de toe schouwers. Koning Boudewijn, zijn zomeruni- form van generaal van de Belgische landmacht licht gekreukt vanwege de tocht in auto en rijtuig, wendde zijn blik over de Dam. De Prins wees hem kennelijk op de aanwezigheid van het Nationale Monument. Belgische en Nederlandse vlaggen wiegden op de zwakke adem van de zomerwind. Opnieuw gejuich. En weer groette de jonge vorst. Het verblijf op het balkon was kort. Na enkele minuten trokken de vorsten zich terug. De vele mannen in ceremonie©; tenue herademden even. -De vele heren in jacquet, in en voor het Paleis, ont spanden zich een wijle. Beide militairen ter weerszijden van de hoofdingang van Jacob van Cam- pen's schepping, in gala-uniform van de rijkspolitie met de zware kolbak op het hoofd namen de ruststand aan. Feestelijke muziek schalde over de Dam, waar het publiek de koning verbeidde voor diens korte bezoek aan het Nationaal Monument. Stemmige koraalmuzlek omlijstte om halftwaalf een eenvoudige, korte plechtigheid op de Dam. Bij het natio naal monument legde koning Boude wijn een krans, die werd aangedragen door twee leden van de Koninklijke Marechaussee. Aan weerszijden van het monument stonden oud-verzetsstrijders opgesteld, die in eenvoudig blauw waren gekleed De koning wandelde vanaf het paleis langs een erehaag, gevormd door de studentenweerbaarheidsverenïgingen van Delft, Leiden en Utrecht. Bij het monument werd dé Vórst begroet doot- minister-president prof. dr. J. E. .'de Quay, Amsterdams burgemeester mr. G. van Hall en de Belgische ambas sadeur F. X. J. M. G. baron van dei- Straten Waillet. De twee marechaussees gaven de krans over aan de Belgische militaire attaché, die de krans vervolgens aan de koning overdroeg. Na de kransleg- ging volgde een korte stilte, waarop de Amsterdamse Politiekapel onder lei ding van kapelmeester Pinkse het ko raal „Isis en Osiris" van Mozart ten gehore bracht. Luide toegejuicht door de vele dui zenden belangstellenden achter de hekken keerde koning Boudewijn naar het palels terug, waar hij van de aan wezige autoriteiten afscheid nam. Van- het paleis ging de vorst naar de Troon zaal, waar het noenmaal werd genut tigd. De aankomst op Schiphol droeg een even hartelijk als indrukwekkend ka rakter. Hartelijk vooral, toen de ko ning der Belgen met een hoofse hand kus onze vorstin begroette. Indruk- (Van een onzer verslaggevers) Het was vandaag de dag der gladio len. Zij vormden de fleurigste bloe- mengroet voor koning Boudewijn. Drieduizend gele, roze en rode gla diolen verhoogden de feestelijkheid op het Stadionplein te Amsterdam. Zes Belgische vlaggen wapperden boven deze royale tuil van gladiolen. Achter het Rijksmuseum was de brede oprijlaan met gekruiste vlagge- stokken met wimpels versierd. Maar ook hier boden vele van de 10.000 Aalsmeerse gladiolen een fleurig facet, (Van een onzer verslaggevers) Autoriteiten in Zuid-Limburg schat ten, dat er zaterdag wanneer de vorsten Maastricht en omgeving be zoeken ten minste 50.000 Beigen naar de Limburgse hoofdstad zullen komen. Het feit, dat 11 juli voor ge heel België een feestdag is, her denking van de Gulden Sporenslag leidt er toe, dat velen van onze Zui derburen een bezoek aan Maastricht zullen brengen. Het Vrijthof zal die dag het hart der feestelijkheden vor men. Charmante conventie op Schiphol! Na een welkomstwoord van konin gin Juliana begroet de koning der Belgen zijn gastvrouwe met een hoofse handkus. Het Hooggerechtshof van Californië heeft voor de tweede maal de dood- heeft gemaakt met het schrijven van twee boeken. Het Hooggerechtshof van Los Ange- ies zal nu een nieuwe datum vasts/zl- len voor de terechtstelling. Chessman heeft echter nog het recht het Federale Hooggerechtshof te verzoeken het von nis te herzien. De 38-jarige is schuldig bevonden aan twee gevallen van ontvoering met lichamelijk letsel en 15 andere mis drijven. Hij was voor de eerste maal veroor deeld in Los Angeles in 1948. Op de Vreelandseweg is de 1:1-jarige fietser H. H. uit Hilversum tegen een brom fiets gebotst. De knaap is met een gebroken vinger en een hersenschudding in het Diac. huis opgenomen. Na aankomst per vliegtuig op de Amsterdamse luchthaven hegeven koningin Juliana, koning Boude wijn en prins Bernhard zich langs de erewacht naar de koninklijke auto. (Van een onzer verslaggevers) OPGELUCHT heeft prinses Beatrix gisteravond met vriendinnen In Leiden feest gevierd. Want gistermorgen was zij aan de Rijksuniversiteit aldaar ge slaagd voor het kandidaatsexamen in de rechtsgeleerd- beid. Dit examen geldt als basis voor het doctoraal examen in de vrüe studierichting aan de juridische faculteit waar op de Prinses zich nu gaat voorbereiden. De hoogleraren hebben de Prinses gistermorgen ge durende een half uur geëxamineerd. De vakken waren oud-Nederlands recht, Romeins recht, economie en inleiding tot het recht. Na afloop van het examen gaven vriendinnen de Prinses een bos mooie bloemen. De Prinse? begon haar studie in 1956. Minister mr. J, M. A. H. Luns heeft bij ziin vertrek uit Bonn waar hij met minister von Brentano gesproken heeft over de hangende vraagstukken tussen beide landen, verklaard: „De bespre kingen, waren zeer bevredigend. Wij hebben enkele vraagstukken opgelost, maar andere punten moeten nog gere geld worden". Vei Ier zei hij: „Ik hoop minister von Brenta, o volgende week in Genève op nieuw te ontmoeten om dit gesprek voort te zetten". Van betrouwbare zijde is vernomen dat de Verenigde Staten onmiddellijk een begin zullen maken met het over brengen van 200 in Frankrijk gestatio neerde vliegtuigen' naar basissen in West-Duitsland en Groot-Brittannië, waar voor deze vliegtuigen atoombe wapening beschikbaar is. (Van een onzer verslaggevers) Een trekker met oplegger, die van morgen omstreeks kwart voor negen op de met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang bij de Grientveen- seweg te Deurne tegen de Bergland expres opreed, heeft het treinverkeer in Noord-Brabant ruim twee uur op onthoud gegeven. Bij het ongeval de den zich geen persoonlijke ongevallen voor, wel werden beide sporen ver sperd. Tegen elf uur kon de normale dienstregeling worden hervat. HET hoge drukgebied, waarvan het centrum dinsdag over Nederland naar Noord-Duitsland trok, verwij dert zich in de richting van de Bal kan. Bij de Azoren bevindt zich een ander krachtig hoge drukgebied. Een uitloper hiervan breidt zich over Ierland uit. Ons land komt daardoor opnieuw in een overgangszone tus sen twee hoge drukgebieden. Hierin kunnen met de zuidwestelijke stro ming in de hogere luchtlagen storin gen uit de Golf van Biscaye en Zuid- Frankrijk naar het noordoosten wor den afgevoerd. Verder nadert over Ierland met langzame snelheid een oceaanfront, dat koelere lucht begrenst. Of dit front morgen al ons land bereikt is niet waarschijnlijk. Voor morgen wordt warm tot zeer warm weer verwacht, met later een kans op on weer en aan de kust gevolgd door afkoeling met wind van zee. Averell Harriman heeft in het Ame rikaanse weekblad „Life" zijn bevin dingen tijdens zijn Russische reis ge publiceerd. Hij komt tot de slotsom dat Chroestsjew, die bondig en ruw sprak, in Genève geen werkelijke concessies aan het westen zal toelaten. Hjj achtte net gesprók' met de, Sówjet-premier alarmerend. De hoofdpunten van het lange ge sprek, dat de voormalige ambassadeur ln Moskou met de Russische premier en partijsecretaris voerde, zijn de vol gende: Wanneer de Verenigde Staten tanks zouden willen gebruiken om hun sta tus in Berlijn te handhaven; dan zal er een oorlog komen. „Die tanks zullen branden, vergist u zich niet. Als u oor log wilt kunt u die krjjgeo, maar denk er aan, het zal u w oorlog zijn. Onze raketten zullen automatisch afgescho ten worden", aldus Chroestsjew. De Sowjet-Unie zal communistisch China bijstand verlenen wanneer het mocht besluiten Formosa aan te val len. Die Russische steun staat vast, „ook al zou de aanval oorlog be tekenen", zei de Sowjet-premier, De Sowjet-Unie heeft aan commu- nistisch-China voldoende raketten ge leverd om Formosa te beschieten. Voorts beschikken de communistische strijdkrachten over voldoende vuur kracht om de Amerikaanse zevende vloot te vernietigen. De Sowjet-Unie zal nimmer akkoord gaan met een hereniging van Duits land die niet voorziet in een socialis tisch systeem. Het gesprek tussen de Russische premier en Harriman had op 23 juni in Moskou plaats. Over Gromiko en Genève maakte Chroestsjew een openhartige opmer king die de waarnemingen in Genève bevestigt. „Gromiko zegt alleen wat wij hem laten zeggen. Bij de hervatting in Genève zal hij herhalen wat hü u al verteld heeft. Als hij dat niet doet zullen we hem ontslaan en iemand aan stellen die het wel doet", zei Chroes tsjew. Gromiko, aldus Harriman, zat zwijgend en neerslachtig te luisteren. Over West-Berlijn zei de Russische premier: „"Wij zijn bereid, u elke rede lijke waarborg te geven, dat het volk van WestkBerlijc de structuur kan be houden. die het maar wenst. Wij zijn bereid, op deze waarborgen toezicht te laten uitoefenen hetzij door een 'of meer neutrale Jandón, hetïjtj .dQor de Ver. Naties, Harriman vervolgt, dat hem werd voorgehouden, dat de Sowjet-Unie niet verlangt West-Berlijn over te nemen. „Wat betekenen een povere twee mil joen mensen voor ons met ons blok van 900 miljoen?", zou Chroestsjew hebben gevraagd. De Duitse "Bondskanselier Adenauer zou Chroestsjew nooit er kennen als vertegenwoordiger van Duitsland en naar zijn mening was Adenauer de meest impopulaire man in Duitsland. Gewapende bewakers hebben dins dagochtend in de vroegte een traan- gasaanval gedaan op vier rebellerende jonge gevangenen in het tuchthuis van Monroe (Washington), die sedert maandagavond dertig gijzelaars in hun cel vasthielden. Zij hadden gedreigd de gijzelaars onder wie vrouwen en kinderen met slagersmessen te zullen vermin ken als men hun geen auto verscnafte om naar Canada te vluchten. Bij het aanbreken van de dag kroop een bewaker op het dak en riep bo ven het celraam de naam van twee van de rebellen. Toen zij naderbij kwamen schoot hij hen een volle la ding traangas in het gezicht. Tegelij kertijd forceerden anderen de deur en ontzetten de gijzelaars, wie, ten ge volge van het traangas, de tranen over de wangen biggelden. Allen waren on gedeerd. Van onze correspondent. De politie te Groningen heeft een 29-jarige los werkman gearresteerd, die in één nacht drie auto's heeft gestolen, omdat hij wat rond wilde toeren. De eerste auto werd ontvreemd uit een loods aan de Friesestraatweg, maar de man reed er prompt mee in een sloot. Hü keerde naar de loods terug en stal een tweede auto, maar na een korte rit door de stad weigerde deze verder dienst- Aan de Kraneweg stal de man ten slotte een derde auto, waarmee hij geruime tijd door de stad toerde. Dit ritje eindigde in de Sophiastraat, waar hü tegen een lantaarnpaal botste. De bewoners van de buurtschap Uifterhoek te Sevenum werden dins dagavond om ongeveer haifnegen op geschrikt door een onderaards gerom mel, dat in korte tijd zeer hevig werd en de bodem deed trillen. Voor de ogen van hen, die in de vallende avond voor de deur zaten, spleet de grond vlak bü een onbewaakte overweg plotseling open en spoot een geweldige zuil van zand, modder en water tientallen me ters hoog de lucht in. Na ongeveer drie minuten nam de spuitkracht af. Een der in de omge ving gelegen woningen was toen van. boven tot onder met modder bedekt. De „explosie" was ontstaan door een lek in de pas aangelegde oliepijplei ding Rotterdam-Rijn, die momenteel met waterdruk wordt beproefd. Op de bewuste plek is de leiding tegen de druk, die rond 40 atmosfeer bedroeg, niet bestand gebleken. De zandlaag boven het lek werd losge rukt en samen met een massa water de lucht ingedreven. Binnen een straal van 50 meter was in korte tijd een grote ravage aange richt. Bonen- en bessenaanplanten werden zwaar beschadigd en het steen slag tussen de spoorrails Venlo-Eind- hoven werd weggevaagd. Van de door de moddermassa het meest getroffen, woning, die van de tuinder Gielen, spoelden pannen van het dak en werd een ruit ingedrukt. De Italiaanse premier Antonio Seg- ni heeft gisteren de eis van de vakver enigingen van zeevarend personeel om onmiddellijk persoonlijk op te treden, als bemiddelaar in de een maand durende staking afgewezen. Enkele uren tevoren was het grote passagiersschip „Asia" uit Napels ver trokken met een bemanning die niet meer aan de staking wenste deel te nemen. De 11.700 ton metende Asia was het eerste schip dat verleden maand door de staking niet kon uitva ren. Sinds de eerste dagen van de sta king zijn steeds meer en meer schepen uitgevaren ondanks het verbod van de vakverenigingen. Premier Segni gaf als reden van zijn weigering op dat hjj „andere dringen de" bezigheden had. 4*'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1