W onderlijke annexatie AAN EINDE VAN STAATS]EBEZOEK Onvergetelijk afscheid in juichend Maastricht m Duitser blijkt onsehuldis, aan moordaanslag Vriendelijk onthaal A Koopt op tijd uw zekerheid 3 Westen ruil in Aanbod van het 1 opconferentie voor Berlijn in ijskast Combinatie van voorstellen Eer Jiets naar Marken Kraaiennest top van Euromast Iéifs»ap8 Julius Kaal) opnieuw kabinetsformateur Koning Bou de wij n vanmiddag weer naar Brussel Schaamte in V.S. over geval-Bunelie jmjjiiiaiie van i~) f it /r i Twintig nnr voor op werkschema Pastoor vermoord r 99 NATIONALE (LEVENSVERZEKERING-BANK PLAATSELIJK 0MWEEM ZATERDAG 11 3ULÏ 1959 V. Directeur: H. Uü HUIG ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4343 Hoofdredacteur: L>r. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT V- A van. onze verslaggever) ZUID-LIMBURG 'heeft van morgen., mede door de aan wezigheid van duizenden Belgen, de vorsten op de laatste dag van het staatsiehezoek ovatio neel begroet. De Limburgse har telijkheid droeg een bruisend ka rakter. Heel Maastricht had zich opgemaakt om de koning een on vergetelijk afscheid van Neder land te bereiden. Massale kinderhulde 99 zegt koning Boudewijn over staatsiehezoek (Zie verder pag. 3, 7e koL) BINNENVERINGBED SCHU1MRUBBÉRBED MARKEN sloot gisteren een periode van eeuwen af: het ioas geen eiland meer. De weg over de dijk werd officieel geopend en lieve meiskes in Marker klederdracht konden op de fiets het Hollandse vasteland bereiken. Rotterdam: Witte de Withstraat 25 - Teiet. 115700 (4 IJ. Postbus 1112 - Postgiro No. 424519. Gouda: Ridder van Catsweg 144 redactie telefoon 2867. Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2,65 per maand. 7,90 por kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. TurtUA* (Geldig tot morgenavond) MINDER WARM. Overwegend zonnig weer, behoudens een kans op on weer. Matige wind tussen west en zuid. Over het alge meen minder warm dan vandaag. Morgen: zon op: 4.33 Maan op: 11.58 onder: 20.57 onder: 23.43 I ET is nog niet zo lang geleden dat H de christelijke school het verwijt te horen kreeg zich schuldig te maken aan het euvel der vereenzelviging. Zc zou haar zaak geheel met Gods zaak laters samenvallen 7 zou de neiging hebben zich toe te sluiten voor het woord der kerk. Ze zou van het evan gelie een menselijke wet maken. Ze zou door lie ehrirten uitsluitend naar de school met de bijbel te ver wijzen het geweten van de mensen brengen onder het juk van mensenge- boden en menseninzettingen. Enz. Men kan echter gelet op enkele uitingen in „Volksonderwijs", hel or gaan van de Openbare School ge voeglijk de vraag stellen of het geen tijd wordt thans de openbare school van dit euvel te verdenken In een rubriek „Torenklanken'' in dit orgaan toch word de laatste tijd herhaaldelijk gepoogd het doen en la ten van de openbare school te dekken tnet niet minder dan het gezag van het evangelie. De schrijver, ds. J. S. Trol, beweert daar dat „wij in „Volksonderwijs" de blijde en vaste overtuiging mogen hebben, dat God achter ons staat. „Volksonderwijs" staat onder Gods schaduw. Waarom? Wel, de schrijver heeft al tijd gedacht, dat het .eest waaracb tig christelijke tot uitdrukking kwam in de herder die de schaapjes zoekt, beschermt en leidt.... Het willen lei den en verbinden, het samengaan in de ene kudde, het helemaal te zamen komen, dat zijn juist bij uitstek de wezenlijke dingen, die „Volksonder wijs" tot leven wil roepen door de openbare school...." Daarom hec ds. Krol het overtuigende gevoel dat „wij in „Volksonderwijs" strijden in de schaduw Gods, met andere woor den: God staat achter ons!" In een ander artikel, geschreven ter gelegenheid van de opening van een vakantiehuis van „Volk onderwijs" in Drente, scbrijlt een zekere mr. K. B.: „O ja, (zo heette het) .vij gingen niet uit van de Schrift. VVi vrager ons af, -ef er getrouwer arbeiders in de wijn gaard zijn geweest, dan diegenen uit ons stichtingsbestuur, die in Drente woonachtig, tijd noch moeite hebben ontzien om ten slotte dc (openings)dag van 2 mei 1959 tot een gloriedag te maken". l|llillil!iil!ll!!!illl!!IIIMl!!!!!lllllll!l!illlliI|||lll|i|lilll!!!i!ll!!il IJ zouden „Volksonderwijs" willen W vragen hoe het wéar kan maken dat men in de openbare school ge zien ais totaliteit i«ven wil naar het evangelie, zodat men in geloof zou mogen zeggen: God staat achter ons. In prop gandageschrif- ten schrijft men immers nog steeds: „In de openbare school worden geboden de bouwstoffen om de eigen overtuiging te vormen; om op te stijgen tot de noogten. vanwaar af men de visioenen van een eigeD geesteswereld zal kunnen aanschou wen. In de openbare school dringt men niets op, tuigt men niets af. Daar houdt men zich niet ran, bindt men niet de premisse van een onverander lijke overtuiging, wil men integendee! de levende kinderlijke ziel de kansen bieden zich verder te ontwikkelen en verder te ontplooien". Hoe vol te houden da' men Gods sanctie op zijn werk heeft als men - -zo als in bovenbedoeld geschrift ge schiedt het wezen van d<- opvoeding op de openbare schooi geformuleerd ziet in de woorden var Spinoza: „Vrij is een wezen, dat bestaat krachtens de noodwendigheid zijner eigen natuur alleen, en uit deze gedreven wordt tot handeling"?. Wanneer ds. Krol in de gelijkenis van de Goede Herder het wezenlijk christelijke ziet, waarom mogen dan in zijn openbare school de kindertjes niet zingen: „De Heer Is mijn Her der"? Of wil hij dat soms reserveren voor het ene uur godsdienstonderwijs door de kerk te geven en waar het openbaar onderwijs als zodanig niet verantwoordelijk voor wil zijn? En waarom zegt ds. Krol er ook niet i dat de kudde van de Goede Herdei slechts déar is, waar ook deze Herde erkend wordt, die gezegd heeft dat men aliéén door Hen- binnenkomt? Waar is die erkenning van de zijde der openbare school in haai totaliteit? En wanneei mr K 3. mannen van Volksonderwijs ziet paraderet als de meest getrouwe „arbeiders in de wijn gaard" (Matth 20). dan zou de opmer king gemaakt kunnen worden dat juist déze gelijkenis wijzer wil op de waan van de mens. die meent dat ini.i door enkel te doen wat van hem geëist wordt, recht zou hebben op Gods bij zondere erkentelijkheid. (H N. Rid derbos) Afgedacht var de vraag, of de schrijver tot zijn rech' laat komen dat deze gelijkenis bedoelt af te bee! den het Koninkrijk der hemelen'. Na ecu grondig onderzoek is de offi cier van Justitie te Utrecht, mr. II Ovcrbeek. tot de conclusie gekomen, dat de 17-jarige Duitser Jochem Filz, de moordaanslag in Utrecht, waarvoor hü was gearresteerd, niet heeft ge pleegd. Hij werd ervan verdacht in de nach van 11 op 12 juni de Utrechtse garage- wacht J. Nederhof te hebben neerge schoten. Deze werd daarbij zwaar ge wond. De recherche beschikte over enkele aanwijzingen, die het waar schijnlijk maakten, dat Filz de aader was. De politie, arresteerde de Duitser in Hedel en bracht hem over naar het hoofdbureau van politie te Utrecht. Joch Filz blijkt echter en waterdicht alibi te hebben. Hij heeft in de bewuste nacht geslapen bij landbouwer D. Ver steeg in Rumpt, een plaatsje in de Be tuwe. Verschillende getuigen hebben hem die avond daar gezien. Hij arri veerde om acht uur en ging om half- twaalf naar bed, zodat hij onmogelijk op het tijdstip van de overval (twaalf uur 's nachts) in Utrecht heeft kunnen zijn. Een van de voornaamste bewijzen tegen Jochem Filz was een lidmaat schapskaart van een gymnastiekver eniging in Keulen, die dicht bij de plaats van het misdrijf werd gevonder. in een hooiberg. Men neemt nu aan, dat deze kaart hem ontstolen is en dor de dader werd achtergelaten om de verdenking op hem te werpen. Jochem Filz zal aan de vreemdelin genpolitie worden overgegeven. Deze brengt hem naar Duitsland, omdat hij door zijn ouders wordt gezocht en nog minderjarig is. Oud-kanselier Julius Raab, voorzit ter van de Oostenrijkse Volkspartij, heeft vrijdag opnieuw een opdracht aanvaard om een nieuwe regering te vormen. Waarschijnlijk zai het kabinet, evenals het vorige bestaande uit leden van de r-k. Volkspartij en Socialisten, volgende week vrijdag voor het parle ment verschijnen. De volkspartij be schikt hier over 79 zetels, terwijl de socialisten er 78 hebben. CHARLOTTE DIJKMAN, een Bel- feestelijk gisch meisje, heeft gistermorgen tij dens rijn bezoek aan de Philipsja- brieken in Eindhoven koning Bou- deicijti een televisietoestel aangebo den. Dit was een geschenk van de Belgische arbeiders bij Philips. Dc hoge gasten arriveerden om- steeks elf uur op het Zuidiimburgse vliegveld, nadat op Ypenburg. af scheid was genomen van de Neder landse regering. Op de luchthaven na bij Beek waren ter begroeting aanwe zig dr. F, J. M. A. H. Houben, Com missaris van de Koningin, alsmede de burgemeesters van omringende plaat sen, Achter het Voogdijgesticht, te Heer, nabij Maastricht, hebben de vorsten bloemen gelegd aan de voet van een monument, dat aldaar is opgericht ter herdenking van gefusilleerde Belgi sche verzetsstrijders. Bij deze gelegen heid waren onder meer aanwezig de gouverneurs van Belgisch Limburg en van de provincie Luik. Het daarop volgende bezoek aan de hoofdstad van Limburg was bijzonder Op het Vrijthof werden fleurige de monstraties gegeven, met als charmant (Van een onzer verslaggeve st „Een zeer vriendelijk onfhaai en een vriendelijk land.1' Dit zei koning Boudewijn gister middag over zijn staatsie bezoek aan Nederland, toen hij ïn kasteel Oud- Wassenaar te Den Haag ongeveer honderd journalisten en persfotogra fen te vroord stond. Nadat de Belgische persattaehé dr. A. V I. Marien de, voorzitters van de journalistenorganisaties had voor gesteld, bood de voorzitter van de roto-journalistenorganlsatie, de heer Van Breukelen. de Koning een hy permodern fototoestel aan. Koning Boudewijn was zichtbaar verrast door deze attentie. Op de vraag van een van de Jour nalisten wat Zijne Majesteits indruk van het bezoek was, antwoordde de vorst op een allerbeminnelijkste ma nier: „Zeer vriendelijk onthaal". De Belgische vorst stond erg ge moedelijk en kalm tussen de jour- (Advertentie Zon op Zon onder naUsten, Niemand scheen aan net gesprek een overhaast karakter te willen geven; ook niet de Brjg{. sche autoriteiten die de vorst bege leidden. Erg jammer was het daarom dat een free lance (dus een niet voor een bepaald blad werkende) journa liste plotseling de pijnlijke vraag aan koning Boudewijn stelde wat er waar was van de huwelijksgeruch ten. Majesteitelijk kalm antwoordde de Koning; „Dat hebben ze mij in Ame rika ook al gevraagd". De journaliste kreeg snel een hand; en meteen liep de Koning door. Zo eindigde het gesprek abrupt. De afgevaardigde die ïn het Ame rikaanse huis het gebied van Forest Hill vertegenwoordigt, waar eenten nisclub de plaatsvervangende secreta ris-generaal van de V.N., dr. Ralph Bunche en diens zoon als leden wei gerde, omdat zij negers zijn, heeft vrij dag uitdrukking gegeven aan zijn „die pe gevoel van schaamte" over dit ge val. Als het in het zuiden gebeurd was, was het meer begrijpelijk, zij het dok diep schandalig geweest, zei hij, maar nu het hier gebeurd is, vormt het een bewijs dat de dweepzucht zeer diep ge worteld zit en dat we door moeten gaan met ertegen te strijden met alle mogelijke middelen via wetgeving en onderwijs. De afgevaardigde vergeleek dit incident met Little Rock. Onver- draaagzaamheid is niet gebonden aan partijen of grenzen, zei hij. „Als ik lid was van de tennisclub - ik ben blij dat ik het niet ben" zei hij verder, „zou ik onmiddellijk mij laten schrap pen uit protest tegen dit voorval, dat volkomen ondemocratisch en on-Ame-' rikaans is". Te Delft is aan de gevolgen van een aanrijding door een auto overleden de 13-jarige Alje van de Werke- uit de Willibrordusstraat te Rotterdam. I' Advertentie) HAZ ET- F ABRTE KE N Z EVEN BERGEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii oec. Wij hebben ich'tefte aan ,n - te marcheren in de rijen van die voor- li/I EN versta ons er allerminst standers van christeb'k onderwijs, die zonder méér de zaak van hun christe lijke school laten samenvallen met de zaak van het Kon:r>krijk Gods Want zij vergeten, dat ook in hun christelijke zaak een brok zonde en schuld steekt. Eerder dar eigen zaak te maken tot Gods Zaak. heeft een christen ist de opdracht Gods Zaak te maken tot de eigene Er> dat is heel iets anders. Maar iaat de openbare schooi dan Want in de huidige --ituatie kan zij dat niet en wil zij Jat ook niet. Ze kan het niet, .mdat de totalitaire eisen van het evangelie niet gereali seerd kunnen worden tn een school, waar „de onderwijzer zich te onthou den heeft van iets te doen of te leren wat strijdig is met de eerbied ver schuldigd aan de godsdienstige be grippen van andersdenkenden (Art. 42 L.O.-wet). En ze wil h„t ook niet. Want dan zou 1'ZONING BOUDEWIJN gaat hier de A. trap op van het kasteel „Oud Was senaar", waar leden van de Belgische kolonie in Nederland en talrijke jour nalisten wachten om aan hem te wor- clen voorgesteld. TVTAAR uit gezaghebbende bron in Londen wordt vernomen zal het Westen bij de hervatting van de ministersconferentie in Genève maandag Rusland een topconferentie aanbieden in ruil voor de belofte, dat de kwestie Berlijn minstens twee jaar lang in de ijskast komt. Dit voorstel zal, volgens de zegs lieden, niet vervat zijn in een geheel nieuw plan, maar meer een combinatie zijn van de laatste Westelijke en Rus sische voorstellen die in Genève ge daan werden. Het Westen bood daar op 16 juni aan de troepenmacht in West-Berlijn te bevriezen of eventueel te verminderen en de zogenaamde on dermijnende activiteiten in beide stads delen te elimineren in ruil voor het behoud van de Westelijke rechten en de vrije toegang tot de stad. Gromyko stelde op 19 juni voor, dat het Westen anderhalf jaar in Berlijn blijft, gedurende welke tijd Oost- en Westduitsers zouden moeten onderhan delen over de hereniging. Aan het eind van de drie maanden zouden dan de Grote Vier, als Oost- en West- Duitsland niet tot een overeenkomst zouden zijn gekomen, het overleg moe ten hervatten. Het is nu, volgens de zegslieden, de bedoeling van het Westen een duide lijke uitspraak te krijgen, wat Rusland zal doen na de anderhalf jaar. Minister Gromyko schijnt zijn Britse ambtge noot Lloyd verzekerd te hebben, dat Rusland dan niet tot een unilaterale actie zal overgaan. Het Westen wenst, dat hij dit in het openbaar herhaalt, en als hij dit zou doen, zou het bereid zijn te onderhandelen over een interim regeling voor minstens twee jaar, ge durende welke tijd de toestand in West-Berlijn gehandhaafd zou moeten worden. Het Westen zou dan eventueel zijn troepen willen verminderen en de zogenaamde ondermijnende activitei ten bestrijden. Op een topconferentie zou dit nader omschreven kunnen worden en daar naast zou dan een verdrag kunnen worden gesloten over het beëindigen van de proeven met kernwapens. ook wal voorzichtiger worden En niet. ze haar pretentie de school voor de suggestie "ekken alsof ze in na„r| allen te zijn moeten prijsgeven, gehéél naar het eva gelie zou leven.I T- NL, Gilhuis (Van een onzer verslaggevers) HET daverende knallen en sirene- geloci werd gistermiddag tegen vijf uur den volke in Rotterdam kond gedaan, dat het 240 ton wegende restau rant „Het Kraaiennest" op de ver eiste hoogte van de Euromast was ge komen. Minutenlang bleven de sirenes van de bouw en de schepen in de Parkhaven doorloeien en werd de me nigte aan de voet van de honderd me ter hoge torenschacht opgeschrikt door de oorverdovende explosies van het bovenop de Euromast ontstoken vuur werk. Intussen waren daar hoog in de lucht de vlaggen ontplooid van Rot terdam en Nederland cn van Werk spoor Amsterdam cn Utrecht. In een edele onderlinge wedkamp hebben de drie arbeidsploegen van Werkspoor het klaar gespeeld, bijna twintig uur eerder met het werk klaar te komen, dan de ingenieurs hadden berekend. Er was voor dit zware kar wei maandag 131 uur uttgetrokken en men is erin geslaagd het in nog geen vijf etmalen uit te voeren. De chef van de montage-afdeling van Werkspoor, de heer W. J. M. Son- nemans, sprak de werkers in waarde rende woorden toe en dankte hen voor de bijzondere prestaties, welke zij bij dit uitzonderlijke werk aan de dag "elegd hebben. Dat dit werk zo vlot u-lopen is, is bovendien voor een be- gr ijk deel te danken aan de ideale irsgesteldheid. De heer Sonnemans wees ook op - ie overrompelende belangstelling van het publiek voor dit werk en deelde ten slotte mede, dat alle wer kers een enveloppe met inhoud zal worden aangeboden. De heer J. H. Oerlemans, voorzitter van het bestuur van de Euromast N.V., dankte de werkers eveneens voor hun prestaties en sprak zijn blijdschap er over uit, dat opnieuw drie dagen op het werkschema kon worden ingelo pen. Er zal nog veel moeten gebeuren, voordat op 25 maart 1960 de eerste gasten in het restaurant kunnen wor den ontvangen. De heer Oerlemana zei ten slotte verheugd te zijn, da* Amsterdam en Utrecht eraan mee werken om Rotterdam aan een teken te helpen. De heer Jac. Kleiboer, lid van het Euromast-bestuur en organisator van de internationale tuinbouwtentoonstel ling Florida 1960, onderstreepte als laatste spreker de grote betekenis van de totstandkoming van dit werk do'S.- namens het tentoonstellingsbestuur een lauwerkrans te hangen om de schou ders van een van die typische verte genwoordigers van de Werkspoor-ge meenschap, de uitvoerder Adam Seroo, in wie ook alle andere werkers werden geëerd. De heer Kleiboer overhandigde ver volgens ieder van de werkers van de Euromast een prachtige meloen, het glorieprodukt uit de kassen van het Westland. Pastoor Notebaert te Ledcberg, een voorstad van Gent, is vrijdagochtend in zijn pastorie vermoord. Een jonge man, di- ongeveer der tig jaar oud leek te zijn en een zwarte bril droeg, had bij de pastorie aan gebeld en was door het meisje in de spreekkamer gzlaten, waar hij een onderhoud van ongeveer een half tur met de pastoor had. Op een gegeven ogenblik hoorde het meisje, dat in de keuken bezig was, de pastoor roepen: „Als u mij wilt vermoorden, doe het dan maar.er klonken vier scho ten en toen het meisje in de spreek kamer kwam, vond zij daar de 'gees telijke dood op de grond liggen. De politie .vond vier hulzen. (Van onze weerkundige medewerker) SLECHTS langzaam wordt de tropi sche hitte boven het vasteland van Europa naar het oosten terug gedrongen. In Duitsland wees het kwik gistermiddag op sommige plaat sen 38 graden. Door het binnenstro men van minder warme lucht daalde de temperatuur in het westen, en noorden van ons land ruim 10 gra den, waarbij opnieuw enkele on weersbuien voorkwamen. In het zui den en oosten van het land daalde dc temperatuur 5 tot 8 graden, maar het bleef er vrij warm en drukkend door de hoge vochtigheid van de lucht. In het overgangsgebied tussen de koelere oceaanlucht boven Engeland en de Noordzee en de hitte boven Duitsland ontwikkelen zich steeds nieuwe onweersstoringen, die ook vandaag weer in ons land plaatse lijke onweersbuien zullen veroor zaken. De voortdurende daling van de luchtdruk boven West-Europa heeft verder tot gevolg gehad, dat nu ook de baan voor oceaan-depressies in de richting van de Noordzee is vrijgeko men. Gisteravond naderde een de pressie langzaam Schotland. Onder invloed van deze storing zal er zon dag weer meer bewolking zijn met een kans op tijdelijk wat regen. (Acluertentie) Advertentie) ■N KAYSER NAAW4ACRIH1 <Uac {t fUtd* méé'1 dan van véél auulvea. Import: Luttmcr - Utrecht VOOR IN- EN VERKOOP VAN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN en DIESELMOTOREN AUTO-ONDERDELEN NAAR EEN VERTROUWD ADRES G. v. d. BUNTF, 2e Wormseweg 3 - Tel. 7526 - Apeldoorn -mi-,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1