„Rotterdam2 l®i Genève hoopt nog op compromis m Morgen Kamerdebat over sociaal-economisch beleid Slachtoffers van verkeer Dronkemansrit: brug vernield, weg afgesloten Windhoos liet spoor van vernielingen achter Duizenden ruiten gesneuveld BRACHT DE TIJD RAAD? Topoverleg over drie maanden? Gevangene ontsnapt in Amsterdam i1/f/j Wisselvallig Eerste luchtrace Londen-Parijs volbracht Krachtproef voor nieuw kabinet Jongetje met opzet in zwembad geduwd em verdronken m In Drente en Groningen Explosie in fabriek van MEKOG r r r N J i MAANDAG 13 JULI 1959 Directeur: H. DE RUIG J Tv*!- HH l 2 m. m&mzsmmBmmmm I r*i &*ëfÈk*V-* J Spijl van cel vernield Nederlandse zwaar gewond op vakantie in Italië OVERLEG Rechter leidt overleg in Brits drultkersgesehil ZEVENTIENDE JAARGANG No. 4344 AANHOUDEND KOEL. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiNS SLOT - - (Van onze correspondent) EEN windhoos die zaterdagmid dag over de provincies Dren te en Groningen is getrokken, heeft voor vele honderdduizenden guldens schade aangericht. Er vielen hagelstenen ter grootte van flinke knikkers. Hier en daar (o.a. in de omgeving van Stedum) vond men zelfs brokken hagel van tien tot 12 centimeter. B*tt*rdua: Witte am Wi/thatraat 23 - Tc lot, 1X5700 W L) Pastbua 1112 - Postgiro No. 424518. Kiachtonddcoït abonnementen 18,3019.30 üw. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Huygensplcin 1 Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 - Postgiro No. 424867. Klachitendtenst: 183019.30 - Telefoon 38256® Spuitveg 132 - Teief. 4570. Thomas Kempdsotraat Sa - TeW, S545L AixsrujenveotsprtJ.'. 61 cent per week, 2.85 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. x •s-OmTenbagc: Dordrecht: Schiedam: TTUlfwr»»! i - DRIE weken nadat de ministers op reces gegaan waren vanwege een vol slagen impasse, begonnen zij vandaag opnieuw hun onderhandelingen over de Berlijnse crisis met bewijzen, dat beide partijen bereid zouden zijn een compromis-oplossing tot stand te brengen. Als men tot een compromis met betrekking tot de Berlijnse kwestie kan komen schijnt het zeker, dat in de komende twee of drie maanden een top conferentie gehouden zal worden. De hervatting vandaag vond plaats om 15.30 uur Ned. tijd in het paleis van de Volkerenbond. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Christian A. Herter, en zijn Britse en Franse collegae verwachten dat de tweede fase van de conferentie drie weken zal duren. Afwijkend van hun vroegere stand punt zouden Herter, Selwyn Lloyd en Maurice Couve de Murville bereid zijn met hun Russische collega Andrei Gro- myko te spreken over de mogelijkheid van een „bevriezingsovereenkomst" HET nieuwe passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, de „Rotterdam", heeft dit weekeinde 21 uur lang de Noordzee bevaren voor een technische proefvaart. Zaterdagmiddag om drie uur ver trok bet schip, getrokken door negen sleepboten vier voor en vijf achter uit de Heysehaven te Rotterdam. Om vijf uur werd de zee bereikt. Zondagmiddag om twee uur meerde het schip weer in de haven. Het was geen kaim weer op zee: er stond een flinke wind (wind kracht 8). Van de evenwichtsvinnen behoefde echter geen gebruik te worden gemaakt. De proefvaart is goed verlopen: er deden zich geen moeilijkheden voor. De directeur van de H.A.L., de heer W. II. de Monchy, toonde zich dan ook zeer tevreden. Het ligt ln de bedoeling, dat de „Rotterdam" in september zijn eer ste reis naar New Vork zal maken. (Foto: Daniël v. d. Ven) (Van een onzer verslaggevers) De 32-jarige classificeerder P. van D. is gisteravond ontsnapt uit de straf gevangenis aan de Oostelijke Handels kade (het vroegere Lloydhotel) te Am sterdam en is sindsdien voortvluchtig. In het souterrain, waar de man was opgesloten, was een ruit van de cel verbroken en was een spijl vernield. Van D. was enige dagen geleden in bewaring gesteld toen de rechter een voorwaardelijke veroordeling in een vrijheidsstraf had omgezet. Vandaag zou de classificeerder naar Hoorn worden overgebracht. De 39-jarige mevrouw E. A. Spie renburg— Koelensmid uit Zandvoort is zaterdag bi] het zwemmen in het Iseo- rneer (Italië) geraakt door de schroef van een motorboot. Haar rechtervoet werd geamputeerd en verder kreeg zij verwondingen aan benen, bekken en rug. Zjj werd ijlings naar een zieken huis vervoerd, waar haar bloedtrans fusies werden toegediend. Haar toe- ztand is nog steeds ernstig. Bij een Inbraak ln het autoslopers- bedrijf J. Knoop te Aduard bij Gronin gen is een geldkistje met 4 a 5050 gestolen. De dader(s) en het geld zijn nog spoorloos. Advertentie '7 IS WÉÉR BiqfJEN-WEER.-' B&ép'astie jassen v.a. O NADAT zaterdagochtend een on weersstoring via Zuidoost-Enge- land naar de Noordzee was getrok ken, ruimde in ons land de /wind naar west en wakkerde daarbij tot hard aan. Koele lucht drong tot ver ln Europa binnen, hetgeen het einde betekende van een korte periode van tropische hitte. Een depressie, die zaterdag ten zuiden van IJsland was gelegen, ver plaatste zich gedurende het week einde naar het noordelijk deel van de Noordzee. Deze depressie is tot °P grote hoogte gevuld met. onsta biele lucht. Met noordwestelyke winden wordt deze lucht over de Britse eilanden in de richting van ons land getransporteerd. Het weer heeft hierdoor een wisselvallig ka rakter gekregen, wat het ook mor gen zal behouden. Plaatselijk zullen buien voorkomen, afgewisseld door zonnige perioden. In het tempera- tuurverloop komt niet veel veran dering. (Van onze correspondenten) MAASTRICHT De 64-jarige wiel rijder G. P. Loffeld uit Limmel- Maastricht, die door een vrachtauto was aangereden, is in het ziekenhuis overleden. GELEEN Het anderhalfjarig meis je Helena Reiners is in de Eloijstraat door een bestelauto overrede» ~e»jap slag gedood. NIJKERK De achtjarige J. S. uit Driebergen, die met een clubje van 24 meisjes en jongens per fiets door Nijkerk reed op weg naar Ermelo is door een aanhangwagen gegrepen. Hij was op slag dood. DORDRECHT. Twee ernstige onge lukken op de rijksweg 16 hebben het leven gekost van een Duitse jongeman en een inwoner van Dordrecht, de heer R. Koopman. Ter hoogte van de Fok ker-kantine botste een vrachtwagen van de firma J. van Poortvliet uit Oud-Vossemeer, cp een op de par- keerstrook staande Duitse personen wagen. De chauffeur van de Duitse wagen, de 18-jarige G. Friedrich Bücken uit Neuss (bij Dusseldorp), is tijdens het vervoer naar het zieken huis overleden. De tweede inzittende is met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. Zondagavond sloeg op dezelfde weg bij het hotel „Swindregt" een perso nenauto. bestuurd door dc 24-jarige R. Koopman uit Dordrecht, over de kóp. De chauffeur kwam om het leven. Tijdens een gesprek met zijn ouders en zijn oom, die meereden, verloor hij de macht over het stuur. VELSEN. Op de hoek van de Ko ningsweg en de Smidt van Gelder straat is in de afgelopen nacht de 21- jarige magazijnbediende J. F. Westen burger uit Haarlem met zijn motor te gen een van rechts komende autobus gereden. Hij is later in het Rode- Kruisziekenhuis te Beverwijk overle den. Zijn echtgenote, die op de duo zat, werd zwaar gewond. SOEST. Slippend met haar fiets is het achtjarige meisje B. uit Soest vanmorgen onder een militaire auto gekomen en gedood. De eerste deelnemer aan de lucht race Londen (Marble Arch)Fariis (Arc dc Triomphe) of omgekeerd heeft maandagochtend de reis van Engeland nit gemaakt in 57 minuten en 48 sec. Het is de Britse kapitein Walker, die gebruikmaakte van motorfiets en straalvliegtuig. De afstand is ongeveer 340 km. Inmiddels heeft de vroegere piloot van de Britse luchtmacht Keith John stone de tocht van Londen uit gemaakt in één uur, 3 minuten en 59 seconden. Negen Franse deelnemers en 19 Britse zullen de overtocht op de eerste dag maken. De gelegenheid staat open gedurende elf dagen. De race is ge organiseerd ter herdenking van het feit, dat de Franse luchtvaartpionier Louis Blériot vijftig jaar geleden voor het eerst over Het Kanaal vloog. President Soekarno heeft gisteren 25 onderministers benoemd, onder wie acht vertegenwoordigers van de strijd krachten en twee links georiënteerde politici, die evenwel geen lid waren van de communistische partij. De 25 -nderminlsters werken onder leiding van een uit negen man bestaand kern kabinet. rORGEN begint in de Tweede Ka- mer het gToie debat over het so- ciaai-economisch beleid van het kabi net-De Quay. Dit debat zal een kracht proef worden voor het nieuwe mi nisterie. want op de nota. die door de regering is opgesteld, is alierwege doch met name van de zijde van de werknemersvakbeweging ernstige kritiek uitgebracht. De voornaamste bezwaren richten zich tegen de ingangsdatum van de huurverhoging en van de melkprijs verhoging. Ook het feit. dat men de melkprijs niet met drie, maar met zier cent wil verhogen, ontmoet kritiek. In de kringen van de vakbeweging ■wil men door verschuiving van de in gangsdatum een belangrijk stuk vrijere loonpolitiek verwezenlijken, alvorens het grootste deel der beschikbare ruimte door de compensatieregelingen wordt verbruikt. In alle fracties is het overleg druk gaande. Verwacht mag worden, dat de regering niet voor woensdagmiddag aan het woord zal komen. Prof. De Quay zal in algemene zin op het ge sprokene ingaan. Minister De Pous is de tweede spre ker voor het kabinet. Hij moet het economisch beleid verdedigen. Daarna komen minister Van Rooy en staats secretaris Roolvink, de laatste meer in het bijzonder voor de uitgestippelde loonpolitiek. Minister Van Aartsen zal het huur beleid verdedigen en minister Marijnen zal de gemaakte opmerkingen over het landbouwbeleid beantwoorden. Minister Zijlstra ten slotte zal het debat van regeringszijde besluiten met een tekening van de financieel-econo- mische situatie. (Van een onzer verslaggevers) Onder vreemde omstandigheden Is zaterdagmiddag een vijfjarige jongen. Geert van den Ham, in het Amster damse Jan van Galcnparkbad ver dronken. Het jongetje kon niet zwem men en verdween voor de ogen van het toezichthoudend personeel in het diepe gedeelte. Er bestaan aanwijzingen, dat de jon gen door een naar schatting veertien jarige zwemmer met opzet in het diepe water is geduwd. De politie stelt thans een onderzoek in naar de wijze, waar op het ongeluk zich heeft voorgedaan. De beroemde opera-zangeres Maria Meneghint—Cailas trad zaterdagavond in een tot de laatste plaats bezet Concertgebouw in Am sterdam op. Na afloop raakte het publiek buiten zichzelf van en- thonsiasme en bleef minutenlang juichen en applaudisseren terwijl steeds meer bloemen het podium opgedragen werden ter ere van de zangeres die men hier voor de hulde ziet danken. Het concert werd o.a, bijgewoond door de prinsessen Beatrix en Irene (Zie ook de recensie elders in deze editie). van de Berlijnse kwestie voor een vastgestelde periode. De westelijke ministers, aldus Ame rikaanse autoriteiten, willen, dat dit bevriezen ten minste voor tweeëneen half jaar is en vergezeld gaat van de sowjet-waarborg, dat de westelijke rechten in Berlijn in die tijd niet ver zwakt zullen worden. Tijdens het reces hebben de weste lijke ministers veel van hun pessi misme over het vinden van een oplos sing voor Berlijn afgeschud. Zij zijn in Genève teruggekeerd en praten over een mogelijke overeenstemming. Hun voorzichtig optimisme komt vermoe delijk voort uit de ontkenningen door de Sowjet-Unie, dat het voorstel van Gromyko voor een bevriezingsovereen komst een truc was om hen van hun rechten te beroven als de overeen komst zou aflopen. „Hoewel ik hier niet kom met veel hoop," aldus Herter gisteren bij zijn aankomst, „geloof ik, dat het mogelijk is, met goede wil aan beide kanten, te komen tot een be perkte concrete overeenstemming over de vraagstukken, die door ons behan deld worden." „Ik heb altijd geloofd," aldus Lloyd, „dat het mogelijk is over zekere pun ten tot overeenstemming te geraken. Ik geloof dit nog en in dat geloof zal ik mij wijden aan het werk van de conferentie." Tijdens het weekeinde zweeg Gro myko na zijn terugkeer hier zaterdag, maar Frol Kozlow, de eerste vice- premier, heeft gisteren in New York verklaard, dat het Russische aanbod van een overeenkomst voor 18 maan den nog steeds van kracht is. Na een woeste rit van een zwaar dronken automobilist is meer dan een daS lang de oude weg Rotterdam' Overschie—Delft-voor alle verkeer ge sloten geweest. Ook het verkeer te wa ter van de Schie naar de Berkelse Zweth werd onmogelijk. De 25-jarige L. van der H. heeft dit alles op zijn geweten. Hoewel hij geen rijbewijs had, klom hij zaterdagavond, volgens ooggetuigen heel erg dronken in een vrachtauto van zijn baas, de melkinrichting van De Combinatie in Overschie. Eerst reed hij tegen een muurtje van een begraafplaats. Daarna kwam de wagen in volle vaart tegen een van de steunpilaren van de oude Zwethbrug een basculebrug. Deze werd volkomen vernield. Verkeer op de weg en te water werd onmogelijk. De vrachtauto zigzagde echter door in de richting Delft. Twee auto's werden ge kraakt en ook een oplegger moest het ontgelden. Deze kwam in beweging en ramde een woonwagen. Toen was echter de vrachtwagen zelf zo toegetakeld dat hij niet ver der meer ging. De dronken chauffeur zette het op een lopen, maar woeden de burgers wisten hem tegen te hou den. De politie heeft hem gearresteerd. Lord Birkett, die rechter is geweest in het hooggerechtshof, heeft de uit nodiging aanvaard om ais voorzitter op te treden bij de onderhandelingen in het Britse drukkersgeschil. Het overleg zou morgen beginnen. Het is de eerste stap in de richting van de oplossing van de staking. ueidig tot morgenavond) Zonnige perioden en slechts enkele verspreid voor komende buien. Matige, af en toe krachtige westelijke wind. Aanhoudend koel. Morgen: Zon op: 4,35 Maan op: 14.28 onder: 20.55 onder: 00.12 J ._T.' 4 -rrV-Vtl-.- - u _';a.V;V>;VV- ;1 -NV- v De windhoos trok in een vrij hoog tempo van ZW.-Drente uit over de omgeving van Assen en de Groninger stadswijk Helpman in de richting van Stedum, een spoor van ravage achter latend. Op de meeste plaatsen was het noodweer na zeven a tien minuten voorbij. In die tijd echter waren over -.1 vrijwel alle ruiten vernield, televisie antennes van de daken gestagen, bomen van hun bladeren ontdaan en landbouwgewassen gekneusd en ver pletterd. In Middeibert ten noorden van Groningen werd zelfs een boerderij van de landbouwer K. Wierenga fi naal tegen de grond gedrukt. Alleen het woonhuis bleef staan. Op ver scheidene plaatsen werden schuren tegen de grond gedrukt. In kwe kerijen, o.a. bij Stedum, bleef nau welijks een ruit heel. In Stedum, een van de ergst getrof fen plaatsen, is nauwelijks een huis zonder schade. In een grote fruitkwe- kerij is meer dan tachtig procent van de appels, peren en pruimen van de bomen geslagen. Macy (R.H.) Co. Nettowinst 13 we ken per 2 mei Jl, 379.000 (334,000) of 8 0.06 (0.04) per aand.; id. 52 weken per 2 mei 7,205.000 (8.810.000) of 3.53 (322) per aand. Het was voor de omstanders, die, met koningin Juliana en prins Bernhard op het vliegveld Beek koning Boudewijn uitgeleide deden, een onbegrijpelijke gebarentaal, die de koningin en de prins met de Belgische vorst, die reeds in zyn vliegtuig zat, voerden. Er kwa men veel vingers aan te pas, De ont knoping was echter nogal eenvoudig. Zij bedoelden koning Boudewijn duide lijk te maken dat er twee motoren van zijn vliegtuig draaiden. (1). Toen wees prins Bernhard er drie aan(2). De prins maakte met de volgende vingerbeweging de koning er attent op dat de vierde motor het niet deed en koningin Juliana keek eens goed naar bet vingerspel van prins Bernhard.. Daarna ging alles goed en prins Bernhard gaf het sein: alles goed (4), (Van onze correspondent) Vanmorgen om kwart over acht is in de synthese-gasfabriek van Mekog op het Hoogoventerrein te XJmuiden een warmtewisselaar tot ontploffing gekomen. Hierdoor is de produktie van het Mekog-bedrüf met een vierde deel verminderd. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. Door snel ingrijpen van personeel kon de schade worden beperkt tot een groot gat in een zij muur van het gebouw en een groot aantal gesprongen ruiten. Ook moest een begin van brand worden geblust.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1959 | | pagina 1